Tredje kvartalet 2015

37  Download (0)

Full text

(1)

1

Ericsson | Tredje kvartalet 2015

Tredje kvartalet 2015

Stockholm, 23 oktober 2015

TREDJE KVARTALET I KORTHET

Läs mer (sida)

> Rapporterad försäljning ökade med 3% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med -9% till följd av lägre försäljning inom

Networks. Nedgången motverkades till viss del av ökad försäljning inom Professional Services. 3

> Försäljningen av mobilt bredband i Nordamerika var fortsatt stabil jämfört med föregående kvartal,

men på en lägre nivå än samma period förra året. 3

> Rapporterad försäljning för Networks minskade jämfört med föregående kvartal, påverkat av en

inbromsning av 4G-utbyggnaden i Kina. 6

> Bruttomarginalen minskade jämfört med samma kvartal föregående år till 33,9% (35,2%). Exklusive omstruktureringskostnader minskade bruttomarginalen till 34,5% (35,5%) på grund av en högre andel

försäljning från Global Services. 3

> Det globala kostnads- och effektivitetsprogrammet fortgår planenligt och bidrar till ett lägre kostnads-

läge jämfört med samma kvartal föregående år. 3

> Rörelsemarginalen, exklusive omstruktureringskostnader, förbättrades jämfört med samma kvartal

föregående år till 10% (7%). Network Rollout, inom Global Services, nådde ett nollresultat. 4

> Kassaflödet från rörelsen uppgick till SEK 1,6 (-1,4) miljarder. 9

SEK miljarder Kv 3

2015 Kv 3

2014 För-

ändring Kv 2

2015 För-

ändring 9 månader

2015 9 månader 2014

Nettoomsättning 59,2 57,6 3% 60,7 -2% 173,4 160,0

Organisk valutajusterad försäljningstillväxt - - -9% - -2% -7% -2%

Bruttomarginal 33,9% 35,2% - 33,2% - 34,1% 36,0%

Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader 34,5% 35,5% - 35,1% - 35,3% 36,2%

Rörelseresultat 5,1 3,9 31% 3,6 43% 10,8 10,5

Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader 6,1 4,2 46% 6,3 -4% 15,1 11,2

Rörelsemarginal 8,6% 6,7% - 5,9% - 6,2% 6,6%

Rörelsemarginal exklusive omstruktureringskostnader 10,2% 7,2% - 10,4% - 8,7% 7,0%

Periodens resultat 3,1 2,6 19% 2,1 47% 6,7 7,0

Vinst per aktie efter utspädning, SEK 0,94 0,81 16% 0,64 47% 1,98 2,25

Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1) 1,34 1,11 21% 1,45 -8% 3,56 3,08

Kassaflöde från rörelsen 1,6 -1,4 - 3,1 -49% -1,3 10,1

Nettokassa vid periodens slut -0,2 29,4 - 3,5 - -0,2 29,4

1) Vinst per aktie, efter utspädning, exkl. av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar samt omstruktureringar.

FramsidaXXVDXXXXversikt_v28.indd 1 23/10/2015 07:25:17

(2)

2

Ericsson | Tredje kvartalet 2015

kommentar FRÅN VD

Rapporterad försäljning ökade med 3% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med -9%, på grund av lägre försäljning inom Net- works. Nedgången motverkades till viss del av fort- satt stark försäljningstillväxt inom Professional Servi- ces. Lönsamheten förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år, till stor del på grund av lägre rörelseomkostnader.

Affärsläget

Försäljningstillväxten var fortsatt stark i Indien samt i Syd- ostasien och Oceanien jämfört med samma period före- gående år, medan försäljningen minskade i Nordostasien samt i Nordeuropa och Centralasien.

Affärsaktiviteterna inom mobilt bredband i Nordamerika var fortsatt stabila jämfört med föregående kvartal, men på en lägre nivå jämfört med samma period föregående år .

I kvartalet skedde en inbromsning av 4G-utbyggnaden i Kina. Vi såg också en något lägre investeringsnivå i mobilt bredband på marknader som Ryssland, Brasilien och delar av Mellanöstern, vilka hade en svag makroekono- misk utveckling.

Professional Services försäljning ökade med 15% jämfört med samma kvartal föregående år, med tvåsiffrig tillväxt i åtta av tio regioner, drivet av stark försäljning inom hela portföljen.

Lönsamhet

Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 46% jämfört med samma kvartal föregående år, med förbättringar inom alla segment. De huvudsakliga bidragen till den förbättrade lönsamheten var lägre rörel- seomkostnader och ett nollresultat inom Network Rollout.

Den negativa effekten av omvärderingar och realiseringar av valutasäkringar var lägre än för ett år sedan.

Global Services rörelsemarginal ökade till 9% till följd av den förbättrade lönsamheten inom Network Rollout och ett stabilt resultat inom Professional Services. Segmentet Networks lönsamhet var fortsatt stabil i kvartalet, med en rörelsemarginal om 10%, trots lägre försäljning.

Kostnads- och effektivitetsprogrammet

Det globala kostnads- och effektivitetsprogrammet, med målet att uppnå årliga besparingar om cirka SEK 9 miljar- der under 2017, fortskrider planenligt. Sedan programmet annonserades i november förra året har ett flertal aktivite- ter implementerats globalt, vilket har bidragit till lägre kost- nadsnivåer.

Kassaflöde

Efter ett svagt första kvartal har kassaflödet från rörelsen nu varit positivt under de två senaste kvartalen, trots stora utbetalningar inom det pågående kostnads- och effektivi- tetsprogrammet. Kassaflödet från årets början har påver- kats negativt av ett högre rörelsekapital, vilket drevs av en affärsmix med en högre andel utbyggnadsprojekt i Kina och på utvecklingsmarknader.

Utvalda tillväxtområden

Våra strategiska initiativ för tillväxt bygger på en kombina- tion av att vara ledande inom kärnverksamheten och att etablera ledarskap inom utvalda tillväxtområden. Vi ser en fortsatt god utveckling inom dessa områden med en för- säljningstillväxt om mer än 10% jämfört med samma kvar- tal föregående år.

I det utvalda tillväxtområdet TV & Media har vi ingått två viktiga avtal i Nordamerika, vilka bekräftar vår starka posi- tion på den snabbväxande marknaden för TV & Media.

Ericsson har även ingått avtal om att förvärva det Nasdaq- noterade bolaget Envivio, en global ledare inom mjukvaru- baserad videokodning.

Våra kunder visar ett växande intresse för framtida nätar- kitektur inom områden som 5G, virtualisering, effektiv videoleverans och internet of things (IoT). Med våra pågå- ende strategiska initiativ är vi väl rustade för att fortsätta att skapa värde för våra kunder och aktieägare på en marknad i förändring.

Hans Vestberg Koncernchef och VD

FramsidaXXVDXXXXversikt_v28.indd 2 23/10/2015 07:25:17

(3)

3

Ericsson | Tredje kvartalet 2015

Finansiell översikt

Nettoomsättning

Rapporterad försäljning ökade med 3% jämfört med samma kvartal föregående år.

Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffek- ter, minskade med -9%, framförallt på grund av lägre affärsakti- vitet i Japan, Ryssland och Brasilien. Nedgången motverkades delvis av en stark försäljningstillväxt i Indien samt i Sydostasien och Oceanien.

Affärsaktiviteten inom mobilt bredband i Nordamerika var fort- satt stabil jämfört med föregående kvartal, men på en lägre nivå jämfört med samma period ett år tidigare.

Professional Services försäljning ökade jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av en stark försäljning inom hela portföljen och med tvåsiffrig tillväxt i åtta av tio regioner. Net- works försäljning minskade framförallt på grund av lägre affärs- aktivitet i Ryssland, Japan och Mellanöstern.

Rapporterad försäljning minskade med -2% jämfört med före- gående kvartal. I kvartalet skedde en inbromsning av 4G-utbyggnaden i Kina. Det var också en något lägre takt i investeringar i mobilt bredband i vissa marknader som Ryss- land, Brasilien och delar av Mellanöstern, vilka hade en svag makroekonomisk utveckling.

Rapporterade patent- och licensintäkter var stabila både jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal. Merparten av licenskontrakten är i USD och den star- kare USD bidrog positivt jämfört med samma kvartal föregå- ende år.

Bruttomarginal

Bruttomarginalen minskade jämfört med samma kvartal föregå- ende år på grund av en högre andel försäljning från Global Ser- vices och ökade omstruktureringskostnader. Exklusive omstruktureringskostnader var bruttomarginalen 34,5%

(35,5%).

Bruttomarginalen ökade jämfört med föregående kvartal på grund av lägre omstruktureringskostnader, men motverkades av en högre andel försäljning från Global Services.

Omstruktureringskostnader och kostnads- och effektivi- tetsprogrammet

Det globala kostnads- och effektivitetsprogrammet fortsätter planenligt. Målet kvarstår att uppnå årliga besparingar om cirka SEK 9 miljarder under 2017 jämfört med 2014.

Totala omstruktureringskostnader för helåret 2015 förväntas uppgå till omkring SEK 5 miljarder.

Rörelseomkostnader

Rörelseomkostnaderna, exklusive omstruktureringskostnader, minskade till SEK 14,3 (15,2) miljarder, delvis drivet av det pågå- ende kostnads- och effektivitetsprogrammet samt av kostnads- justeringar till följd av lägre försäljningsvolymer.

Omstruktureringskostnaderna påverkade rörelseomkostna- derna negativt med SEK 0,6 (0,1) miljarder.

SEK miljarder Kv 3

2015 Kv 3

2014 För-

ändring Kv 2

2015 För-

ändring 9 månader

2015 9 månader 2014

Nettoomsättning 59,2 57,6 3% 60,7 -2% 173,4 160,0

Varav Networks 28,8 30,0 -4% 31,2 -8% 86,4 83,4

Varav Global Services 27,1 24,5 11% 26,4 3% 77,3 67,9

Varav Support Solutions 3,3 3,1 8% 3,1 6% 9,5 8,6

Varav Modems - 0,1 - 0,0 - 0,1 0,1

Bruttoresultat 20,1 20,3 -1% 20,1 0% 59,2 57,5

Bruttomarginal (%) 33,9% 35,2% - 33,2% - 34,1% 36,0%

Forsknings- och utvecklingskostnader -8,5 -9,3 -8% -9,9 -14% -26,9 -26,6

Försäljnings- och administrationskostnader -6,4 -6,0 7% -7,8 -18% -21,3 -19,0

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 0,1 -1,1 - 1,1 -92% -0,1 -1,3

Rörelseresultat 5,1 3,9 31% 3,6 43% 10,8 10,5

Rörelsemarginal 8,6% 6,7% - 5,9% - 6,2% 6,6%

Networks 10% 11% - 8% - 7% 11%

Global Services 9% 7% - 6% - 7% 6%

Support Solutions 0% -4% - -8% - -2% -5%

Modems - - - - - - -

Finansnetto -0,6 -0,1 385% -0,5 18% -1,2 -0,5

Skatter -1,3 -1,1 19% -0,9 47% -2,9 -3,0

Periodens resultat 3,1 2,6 19% 2,1 47% 6,7 7,0

Omstruktureringskostnader -1,0 -0,3 251% -2,7 -64% -4,3 -0,7

FramsidaXXVDXXXXversikt_v28.indd 3 23/10/2015 07:25:18

(4)

4

Ericsson | Tredje kvartalet 2015 Kvartalets försäljning och för- säljningstillväxt jämfört med samma period föregående år

SEK miljarder %

Nettoomsättning

Försäljningstillväxt jämfört med samma period föregå- ende år

Rörelseomkostnader och rörelseomkostnader som pro- centandel av försäljningen

SEK miljarder %

Rörelseomkostnader

Rörelseomkostnader som andel av försäljningen

Rörelseresultat och rörelse- marginal

SEK miljarder %

Rörelseresultat Rörelsemarginal

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år. Effekten av omvärderingar och realiseringar av valutasäkringar var SEK -0,3 miljarder. Detta mer än motverkades av ett flertal positiva mindre poster. Effek- ten av valutasäkringskontrakt ska jämföras med SEK 0,6 miljar- der i det andra kvartalet 2015 och SEK -1,3 miljarder i det tredje kvartalet 2014.

Den största delen av balansen i valutasäkringskontrakt är i USD.

SEK har minskat i värde gentemot USD mellan den 30 juni 2015 (kurs SEK/USD 8,24) och den 30 september 2015 (kurs SEK/

USD 8,38).

Rörelseresultat

Rörelseresultatet ökade jämfört med samma kvartal föregående år till följd av lägre negativ effekt från valutasäkringskontrakt, lägre rörelseomkostnader och ett nollresultat inom Network Rol- lout. Detta motverkades dock till viss del av en nedgång i Net- works försäljning. Rörelseresultatet ökade jämfört med föregå- ende kvartal, drivet av lägre omstruktureringskostnader och lägre rörelseomkostnader.

Finansnetto

Det negativa finansnettot ökade jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal, framförallt hänförligt till valutaomvärderingseffekter. I tillägg så har den lägre kassan och lägre räntor resulterat i minskade finansiella intäkter.

Periodens resultat och vinst per aktie

Periodens resultat och vinst per aktie efter utspädning ökade jämfört med samma kvartal föregående år till följd av det högre rörelseresultatet. Periodens resultat och vinst per aktie efter utspädning ökade jämfört med föregående kvartal. Vinst per aktie (ej IFRS) var SEK 1,34 (1,11).

Personal

Antalet anställda var 116 240 personer den 30 September 2015, jämfört med 117 183 personer den 30 juni 2015. Närmare 5 000 medarbetare lämnade bolaget under kvartalet. Minskningen vägdes till viss del upp av rekryteringar till globala leveranscenter för tjänster, medarbetare som tillkommit genom förvärv och nya kontrakt för managed services. En viss del av minskningen var hänförlig till det globala kostnads- och effektivitetsprogrammet.

Merparten av de tidigare meddelade neddragningarna i Sverige om cirka 1 700 anställda förväntas vara genomförda mot slutet av året. Antalet Ericsson-anställda inom tjänsteverksamheten var 65 000 personer den 30 september 2015 (65 000 personer den 30 juni 2015).

MODEMS

Avvecklingen av modemverksamheten är nu genomförd.

FramsidaXXVDXXXXversikt_v28.indd 4 23/10/2015 07:25:18

(5)

5

Ericsson | Tredje kvartalet 2015

Regional försäljning

Nordamerika

Affärsaktiviteten inom mobilt bredband i Nordamerika var fort- satt stabil jämfört med föregående kvartal. Operatörerna fort- satte att fokusera på kassaflödesoptimering samt konsolidering, vilket ledde till lägre investeringar jämfört med samma kvartal föregående år. Verksamhet hänförlig till IKT-transformation (informations- och kommunikationsteknik) och professional ser- vices utvecklades fördelaktigt. Två viktiga avtal för TV & Media meddelades i kvartalet.

Latinamerika

Investeringsnivån för mobilt bredband i Brasilien var i kvartalet något lägre, drivet av framförallt lokalt försvagad valuta gente- mot USD. Detta uppvägdes till viss del av fortsatta investeringar i mobilt bredband i Mexiko. Verksamhet hänförlig till IKT-transfor- mation och professional services utvecklades fördelaktigt i kvartalet, framförallt inom områdena OSS och BSS.

Nordeuropa och Centralasien

Försäljningen av mobilt bredband minskade i kvartalet på grund av fortsatta lägre investeringsnivåer i Ryssland. Utvecklingen uppvägdes delvis av investeringar i nätutbyggnad i Ukraina. I Norden var effektiviseringar och IKT-transformation huvudsak- liga drivkrafter för den goda utvecklingen inom Professional Ser- vices och Support Solutions.

Väst- och Centraleuropa

Försäljningen av mobilt bredband minskade, delvis på grund av att vissa nyckelprojekt slutfördes i kvartalet. Operatörerna var fortsatt fokuserade på nätkvalitet och att effektivisera verksam- heten, vilka var de huvudsakliga anledningarna till den fortsatt starka utvecklingen inom Professional Services.

Medelhavsområdet

Investeringar i kvalitet och kapacitet för mobilt bredband bidrog positivt till försäljningen. Operatörernas fokus på effektivise- ringar var den huvudsakliga tillväxtfaktorn inom Professional Services.

Mellanöstern

Networks försäljning minskade i och med att några viktiga utbyggnadsprojekt av 3G för mobilt bredband slutfördes. Vissa länder i regionen har lägre BNP-tillväxt och försvagade lokala valutor gentemot USD, vilket skapar tillfälliga inbromsningar i

investeringar i mobilt bredband. Transformationsprojekt inom områdena för OSS, BSS och TV var de huvudsakliga drivkraf- terna för den starka försäljningsutvecklingen inom Professional Services och Support Solutions.

Afrika söder om Sahara

Försäljningstillväxten drevs av en fortsatt positiv utveckling inom verksamheten för professional services då operatörerna fokuse- rar på nätkvalitet och effektiviseringar. Försäljningen av mobilt bredband var stabil.

Indien

Den höga nivån på investeringar i mobilt bredband, vilka inled- des i början av 2015, fortsatte i kvartalet. Investeringarna påver- kades huvudsakligen av tillväxten i datatrafik. Managed services utvecklades väl då operatörerna fokuserar på att optimera sina nät och att effektivisera verksamheten.

Nordostasien

I Japan var det fortsatt lägre operatörsinvesteringar och i Kina skedde en inbromsning av 4G-utbyggnaden. I och med den högre penetrationen av 4G-abonnenter i Kina ser operatörerna nya affärsmöjligheter och genom förvärvet av Sunrise Technolo- gies har Ericsson stärkt sin förmåga att stötta kunderna i deras transformation.

Sydostasien och Oceanien

Försäljningstillväxten drevs framförallt av fortsatta utbyggnads- projekt för mobilt bredband. Viktiga kontrakt för mobilt bred- band i Indonesien meddelades i kvartalet. Verksamheten för managed services utvecklades fördelaktigt då operatörerna fokuserar på att optimera sina nät och att effektivisera verksam- heten.

Övrigt

Rapporterade patent- och licensintäkter var på samma nivå jämfört med samma kvartal föregående år. Merparten av licens- avtalen är i USD och en starkare USD bidrog positivt vid jämfö- relsen med samma kvartal föregående år.

Försäljningen inom Broadcast services fortsatte att visa tillväxt.

Tredje kvartalet 2015 Förändring mot

SEK miljarder Networks Global

Services Support

Solutions Totalt Kvartal 3

2014 Kvartal 2 2015

Nordamerika 6,4 6,9 1,0 14,4 2% -2%

Latinamerika 2,5 2,9 0,2 5,6 -5% 11%

Nordeuropa och Centralasien 1,4 1,0 0,1 2,5 -20% -1%

Väst- och Centraleuropa 1,4 3,0 0,2 4,5 -2% -12%

Medelhavsområdet 2,2 3,2 0,2 5,5 5% -7%

Mellanöstern 2,7 2,6 0,4 5,7 -5% -12%

Afrika söder om Sahara 1,2 1,3 0,1 2,7 10% 1%

Indien 2,4 1,1 0,1 3,6 81% 19%

Nordostasien 4,1 2,0 0,2 6,3 -10% -9%

Sydostasien och Oceanien 2,4 2,2 0,1 4,8 25% -3%

Övrigt 1) 2,0 0,8 0,8 3,5 4% 4%

Totalt 28,8 27,1 3,3 59,2 3% -2%

1) Region “Övrigt” inkluderar licensintäkter, broadcast services, kraftmoduler, mobila bredbandsmoduler, Ericsson-LG Enterprise och övrig verksamhet.

Regioner_v18.indd 5 10/22/2015 4:16:20 PM

(6)

6

Ericsson | Tredje kvartalet 2015

Resultat per segment

Försäljning

Rapporterad försäljning minskade med -4% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen, justerad för jämför- bara enheter och valutaeffekter, minskade med -15% jämfört med samma kvartal föregående år. Nedgången hänför sig fram- förallt till lägre försäljning i Mellanöstern, Nordostasien samt i Nordeuropa och Centralasien. Försäljningen gick ner inom Radio, men uppvägdes delvis av försäljningstillväxt inom Micro- wave och IP routing.

Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffek- ter, minskade jämfört med föregående kvartal. 4G-utbyggnaden i Kina bromsades in i kvartalet. Det var också något lägre inves- teringar i mobilt bredband på marknader som Ryssland, Brasi- lien och delar av Mellanöstern, vilka hade en svag makroekono- misk utveckling.

Försäljningen i Indien bidrog positivt medan försäljningen av mobilt bredband i Nordamerika var fortsatt stabil jämfört med föregående kvartal, men på en lägre nivå jämfört med samma kvartal föregående år.

Rörelseresultat och rörelsemarginal

Rörelseresultatet minskade jämfört med samma kvartal föregå- ende år till följd av högre omstruktureringskostnader och lägre försäljning. Lägre rörelseomkostnader bidrog positivt. Rörelse- marginalen var stabil jämfört med samma kvartal föregående år.

Rörelseresultatet och rörelsemarginalen förbättrades jämfört med föregående kvartal, framförallt till följd av lägre rörelseom- kostnader och omstruktureringskostnader, men delvis motver- kat av lägre försäljning.

Effekten av valutasäkringskontrakt var i kvartalet negativ om SEK -0,2 (-1,0) miljarder. I det andra kvartalet 2015 var effekten av valutasäkringskontrakten positiv om SEK 0,5 miljarder.

Nettoomsättning per segment

Networks Global Services Support Solutions

Nettoomsättning per kvartal, försäljningstillväxt jämfört med samma period föregående år

SEK miljarder %

Nettoomsättning per kvartal Försäljningstillväxt

Rörelseresultat och rörelsemarginal

SEK miljarder %

Rörelseresultat Rörelsemarginal

NETWORKS

SEK miljarder Kv 3

2015 Kv 3

2014 För-

ändring Kv 2

2015 För-

ändring 9 månader

2015 9 månader 2014

Nettoomsättning 28,8 30,0 -4% 31,2 -8% 86,4 83,4

Organisk valutakursjusterad försäljningstillväxt - - -15% - -6% -11% 0%

Rörelseresultat 2,8 3,2 -13% 2,4 14% 5,8 9,2

Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader 3,3 3,3 2% 4,3 -22% 8,4 9,5

Rörelsemarginal 10% 11% - 8% - 7% 11%

Rörelsemarginal exklusive omstruktureringskostnader 12% 11% - 14% - 10% 11%

EBITA-marginal 11% 13% - 10% - 9% 13%

Omstruktureringskostnader -0,6 -0,1 - -1,8 -69% 2,6 -0,3

ResultatXperXsegment_v25.indd 6 23/10/2015 07:26:08

(7)

7

Ericsson | Tredje kvartalet 2015

Försäljning

Rapporterad försäljning ökade med 11% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med -2% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen inom Network Rol- lout minskade. Den goda utvecklingen inom Professional Servi- ces fortsatte med tvåsiffrig tillväxt i åtta av tio regioner, drivet av en stark försäljning inom hela portföljen.

Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffek- ter, ökade med 2% jämfört med föregående kvartal med tillväxt inom både Professional Services och Network Rollout.

Rörelseresultat och rörelsemarginal

Rörelseresultatet och rörelsemarginalen förbättrades inom Glo- bal Services jämfört med samma kvartal föregående år. Rörel- semarginalen, exklusive omstruktureringskostnader, var 10%

(7%) och drevs av förbättrat resultat inom Network Rollout och ökad försäljning inom Professional Services.

Rörelsemarginalen inom Network Rollout förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år, både inklusive och exklusive omstruktureringskostnader. Rörelsemarginalen för Network Rollout, exklusive omstruktureringskostnader, var 0% (-6%).

Arbetet med att återfå uthållig lönsamhet i Network Rollout fort- sätter.

Rörelsemarginalen för Professional Services var stabil jämfört med samma kvartal föregående år.

Effekten av valutasäkringskontrakt var SEK 0,0 (-0,2) miljarder jämfört med samma kvartal föregående år.

Global Services rörelseresultat ökade jämfört med föregående kvartal till följd av förbättrat resultat inom Network Rollout och lägre omstruktureringskostnader. Professional Services margi- nal var oförändrad jämfört med föregående kvartal.

Kv 3 2015 Kv 2 2015 Kv 1 2015 Helår 2014

Antal nya Managed Services-kontrakt 18 30 27 71

Antal nya betydande kontrakt för konsultverksamhet och systemintegration 1) 16 16 13 56

1) Inom områdena för OSS & BSS, IP, Service Delivery Platforms och byggnationsprojekt av datacenter.

Nettoomsättning per kvartal, försäljningstillväxt jämfört med samma period föregående år

SEK miljarder %

Nettoomsättning per kvartal Försäljningstillväxt

Rörelseresultat och rörelsemarginal

SEK miljarder %

Rörelseresultat Rörelsemarginal

GLOBAL SERVICES

Nettoomsättning per segment

Networks Global Services Support Solutions

SEK miljarder Kv 3

2015 Kv 3

2014 För-

ändring Kv 2

2015 För-

ändring 9 månader

2015 9 månader 2014

Nettoomsättning 27,1 24,5 11% 26,4 3% 77,3 67,9

Varav Professional Services 20,5 17,8 15% 20,0 3% 58,7 49,4

Varav Managed Services 8,0 7,2 11% 8,2 -2% 23,6 19,4

Varav Network Rollout 6,5 6,7 -2% 6,4 2% 18,7 18,5

Organisk valutakursjusterad försäljningstillväxt - - -2% - 2% -2% -4%

Rörelseresultat 2,4 1,6 47% 1,6 44% 5,7 4,1

Varav Professional Services 2,4 2,1 16% 2,4 -1% 6,9 6,0

Varav Network Rollout 0,0 -0,5 -95% -0,8 -97% -1,2 -1,9

Rörelsemarginal 9% 7% – 6% – 7% 6%

Professional Services 12% 12% 12% 12% 12%

Network Rollout 0% -7% -12% -6% -10%

Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader 2,7 1,7 57% 2,3 17% 7,2 4,4

Rörelsemarginal exklusive omstruktureringskostnader 10% 7% - 9% - 9% 6%

EBITA-marginal 10% 8% - 7% - 8% 7%

Omstruktureringskostnader -0,4 -0,1 193% -0,7 -48% -1,5 -0,2

ResultatXperXsegment_v25.indd 7 23/10/2015 07:26:09

(8)

8

Ericsson | Tredje kvartalet 2015

Försäljning

Rapporterad försäljning ökade med 8% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med -8% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen inom OSS & BSS visade på fortsatt stark tillväxt, medan TV & Media minskade på grund av lägre mjukvarulicensförsäljning.

Implementeringen av strategin för TV & Media visade på en mycket god utveckling i kvartalet med två viktiga avtal i Nord- amerika. En överenskommelse ingicks också för att förvärva det Nasdaq-noterade bolaget Envivio, en global ledare inom mjuk- varubaserad videokodning. Förvärvet förväntas avslutas i det fjärde kvartalet 2015, villkorat av sedvanliga villkor för slutföran- det av affären.

Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffek- ter, ökade något jämfört med föregående kvartal drivet av OSS

& BSS.

Rörelseresultat och rörelsemarginal

Rörelseresultat och rörelsemarginal förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av försäljningstillväxt inom OSS & BSS samt lägre omstruktureringskostnader.

Effekten av valutasäkringskontrakt jämfört med samma kvartal föregående år var SEK 0,0 (-0,1) miljarder.

Rörelseresultatet ökade jämfört med föregående kvartal genom lägre omstruktureringskostnader, lägre rörelseomkostnader och högre försäljning.

Nettoomsättning per kvartal, försäljningstillväxt jämfört med samma period föregående år

SEK miljarder %

Nettoomsättning per kvartal Försäljningstillväxt

SUPPORT SOLUTIONS

Rörelseresultat och rörelsemarginal

SEK miljarder %

Rörelseresultat Rörelsemarginal

Nettoomsättning per segment

Networks Global Services Support Solutions

SEK miljarder Kv 3

2015 Kv 3

2014 För-

ändring Kv 2

2015 För-

ändring 9 månader

2015 9 månader 2014

Nettoomsättning 3,3 3,1 8% 3,1 6% 9,5 8,6

Organisk valutakursjusterad försäljningstillväxt - - -8% - 7% -10% 7%

Rörelseresultat 0,0 -0,1 - -0,2 - -0,2 -0,5

Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader 0,0 0,0 - 0,0 - 0,1 -0,4

Rörelsemarginal 0% -4% - -8% - -2% -5%

Rörelsemarginal exklusive omstruktureringskostnader 1% -1% - -1% - 1% -4%

EBITA-marginal 7% 3% - 0% - 6% 1%

Omstruktureringskostnader 0,0 -0,1 -52% -0,2 -81% -0,3 -0,1

ResultatXperXsegment_v25.indd 8 23/10/2015 07:26:10

(9)

9

Ericsson | Andra kvartalet 2015

kASSAFLÖDE

Kassaflödet från rörelsen för årets första nio månader har påver- kats negativt av ökat rörelsekapital, drivet av en affärsmix med en hög andel utbyggnadsprojekt i Kina och på utvecklingsmark- nader.

Kassaflödet från rörelsen förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år. Kassaflödet från rörelsen har minskat jämfört med föregående kvartal, framförallt hänförligt till ökat rörelsekapital. Dessutom har avsättningarna minskat i kvartalet till följd av betalningar om SEK 1,1 miljarder hänförliga till omstruktureringskostnader.

Kassaflödet från investeringsaktiviteter påverkades negativt av uppförandet av de nya IKT-centren i Sverige och Kanada som hade en långsammare takt i kvartalet. Därtill gjordes betalningar om SEK -1,0 miljarder, framförallt hänförliga till förvärvet av Sun- rise Technologies i Kina. En högre aktivitet i utvecklingen av tek- nologiplattformar, med högre kapitalisering av utvecklingskost- nader än för ett år sedan, påverkade också kassaflödet från investeringsaktiviteter negativt. Minskade kortfristiga investe- ringar om SEK 3,6 miljarder resulterade i ett kassaflöde från investeringsaktiviteter nära noll.

Kassaflödet från finansieringsaktiviteter påverkades negativt av utdelningar betalda av dotterbolag till minoritetsägare om SEK 0,3 miljarder.

SEK miljarder Kv 3

2015 Kv 3

2014 Kv 2

2015

Periodens resultat justerat för poster som inte ingår i kassaflödet 6,8 5,0 3,4

Förändringar i rörelsens nettotillgångar -5,2 -6,3 -0,3

Kassaflöde från rörelsen 1,6 -1,4 3,1

Kassaflöde från investeringsaktiviteter -0,1 -0,7 7,0

Kassaflöde från finansieringsaktiviteter -0,3 -1,3 -10,6

Förändring av likvida medel 1,0 -1,0 -2,3

Kassagenerering (%) 23% -27% 90%

Rörelsekapital, antal dagar Jan-sep

2015 Jan-jun

2015 Jan-mar

2015 Jan-dec

2014 Jan-sep

2014

Genomsnittlig kredittid för kundfordringar (mål: <90) 113 112 125 105 111

Genomsnittlig lagerhållningstid (mål: <65) 72 74 82 64 69

Genomsnittlig kredittid för leverantörsskulder (mål: >60 ) 55 57 64 56 57

KassaflXXXXdeXXfinansXpos_v20.indd 9 10/22/2015 3:44:31 PM

(10)

10

Ericsson | Andra kvartalet 2015

FINANSIELL STÄLLNING

Bruttokassan minskade, framförallt till följd av förvärvet av Sun- rise Technologies och investeringar i IKT-centren, men vägdes till viss del upp av ett positivt kassaflöde från rörelsen. Aktua- riella förändringar i pensionsåtaganden minskade nettokassan med ytterligare SEK 1,5 miljarder.

Nettokassan, exklusive pensionsavsättningar, var SEK 25,8 miljarder.

I kvartalet bekräftade Standard & Poor’s och Moody’s sina lång- siktiga bedömningar av Ericsson till BBB+/Baa1, båda med positiva framtidsutsikter.

Den genomsnittliga löptiden för långsiktiga lån var den 30 sep- tember 2015 på 5,0 år jämfört med 6,0 år 12 månader tidigare.

Skuldprofil, moderbolaget SEK miljarder

Svensk Exportkredit (SEK) MTN obligationslån Nordiska Investeringsbanken Europeiska Investeringsbanken Obligationslån

SEK miljarder 30 sep

2015 30 sep

2014 30 jun

2015

+ Kortfristiga placeringar 17,6 34,0 20,8

+ Kassa och likvida medel 34,0 32,0 33,0

Bruttokassa 51,5 66,1 53,8

– Räntebärande skulder och ersättningar efter avslutad anställning 51,8 36,6 50,3

Nettokassa -0,2 29,4 3,5

Eget kapital 138,0 143,4 136,7

Summa tillgångar 278,4 274,0 278,9

Omsättningshastighet i sysselsatt kapital (gånger) 1,2 1,2 1,3

Avkastning på sysselsatt kapital (%) 8,0% 8,6% 6,9%

Soliditet (%) 49,6% 52,3% 49,0%

Avkastning på eget kapital (%) 6,2% 6,9% 5,9%

KassaflXXXXdeXXfinansXpos_v20.indd 10 10/22/2015 3:44:31 PM

(11)

11

Ericsson | Tredje kvartalet 2015

Information

om moderbolaget

Resultatet efter finansiella poster för årets första nio månader uppgick till SEK 10,1 (15,8) miljarder. Nedgången hänför sig framförallt till lägre utbetalda utdelningar från dotterbolag jämfört med föregående år.

Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för årets nio första månader inkluderar: minskad kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar om SEK 20,3 miljarder samt minskade kort-och långfristiga skulder till dotterbolag om SEK 2,3 miljar- der. Vid kvartalets slut uppgick kassa, likvida medel och kortfris- tiga placeringar till SEK 34,7 (55,0) miljarder.

Moderbolaget har i kvartalet redovisat utdelningar från dotter- bolag om SEK 0,4 miljarder.

I enlighet med villkoren i programmet för långsiktig rörlig ersätt- ning (LTV) såldes eller tilldelades 3 394 498 egna aktier till anställda i Ericsson i tredje kvartalet. Innehavet av egna aktier uppgick den 30 september 2015 till 53 212 685 B-aktier.

BakvagnXXtextdel_v20.indd 11 10/22/2015 4:15:47 PM

(12)

12

Ericsson | Tredje kvartalet 2015

Övrig information

Stämningar mot Apple

I januari 2015 löpte det globala patentlicensavtalet mellan Erics- son och Apple ut utan att Apple accepterat ett nytt licensavtal vilket Ericsson erbjudit på FRAND (Fair, Reasonable and Non- Discriminatory) villkor. Ericsson förhandlade med Apple om ett förnyat avtal i över två år. Under förhandlingarna lyckades inte bolagen nå en överenskommelse om Apples licensering av Ericssons patent, vilka gör det möjligt för Apples mobilprodukter att koppla upp sig mot omvärlden samt bidrar till att många av produkternas applikationer fungerar.

Den 12 januari 2015 lämnade Apple in en stämningsansökan till United States District Court for the Northern District of California med en begäran att domstolen ska fastställa att man inte gör intrång i sju av Ericssons patent. Två dagar senare, den 14 janu- ari 2015, lämnade Ericsson in en stämningsansökan till the Uni- ted States District Court for the Eastern District of Texas med en begäran om att domstolen ska fastställa att de villkor som Erics- son erbjudit Apple för ett globalt licensavtal är FRAND.

Efter att Apple avvisat Ericssons erbjudande om att låta en domstol med bindande verkan fastställa FRAND-villkoren för ett avtal mellan parterna, lämnade Ericsson den 26 februari 2015, in två klagomål mot Apple vid United States International Trade Commission (ITC) samt sju stämningar vid United States District Court for the Eastern District of Texas grundade på att Apple gör intrång i ytterligare 41 Ericsson-patent. Ericsson har därefter utökat stämningarna med ytterligare två US patent. Ericsson yrkar att ITC skall utfärda exclusion orders, det vill säga förbud för Apple att föra in berörda produkter i USA, och att domstolen i Texas meddelar förbud mot fortsatt intrång samt skadestånd.

Domstolsförhandlingarna i det första ITC-målet planeras äga rum i december 2015 och förhandlingarna för det andra målet är planerade till januari 2016. Förhandlingarna i District Court är alla schemalagda mellan maj och oktober 2016.

Den 8 maj 2015 meddelade Ericsson att bolaget lämnat in stäm- ningar mot Apple för patentintrång i Tyskland, Storbritannien och Nederländerna, med krav om skadestånd samt förbud mot fortsatt intrång. Ericsson hävdar att patenten omfattar både standardessentiella patent inom standarderna 2G och 4G/LTE samt patent som är viktiga för funktionaliteten i Apples produk- ter, så som konstruktion av halvledarkomponenter, användar- gränssnitt i mjukvaran, positioneringstjänster och applikationer, samt för operativsystemet iOS.

Förhandlingar och rättegångar i de olika rättsprocesserna kom- mer att hållas med början i december 2015 och fortsätta under 2016. Ericsson förväntar sig att det första domslutet kommer att meddelas av en tysk domstol under det första kvartalet 2016.

Rättsprocesser mot Adaptix

2013 lämnade Adaptix Inc. (“Adaptix”), ett företag baserat i USA, in två stämningsansökningar mot Ericsson, AT&T, AT&T Mobility och MetroPCS Communications till US District Court for Eastern District of Texas. Adaptix gör gällande att vissa Ericsson-pro- dukter gör intrång i fem amerikanska patent som Adaptix hävdar att det äger. Adaptix begär skadestånd samt förbud mot fortsatt intrång. Rättegången är planerad att äga rum i februari 2016.

Den 20 maj 2014 lämnade Adaptix in ytterligare tre stämningar vid samma domstol mot Ericsson, T-Mobile, Verizon och Sprint avseende patentintrång i tre amerikanska patent. I den ena av stämningarna hävdas att Ericssons LTE-produkter och Sprints användning av dessa utgör patentintrång, i den andra hävdas att

Ericssons LTE-produkter och Verizons användning av dessa utgör patentintrång, och i den tredje hävdas att Ericssons LTE- produkter och T-Mobiles användning av dessa utgör patentin- trång. I januari 2015 lämnade Adaptix in ytterligare en stämning vid samma domstol, där man hävdar att Ericssons LTE-produk- ter och Sprints och Verizons användning av dessa gör intrång i ytterligare ett amerikanskt patent.

Utöver den stämning som Adaptix lämnade in till Tokyo District Court 2013 lämnade bolaget in ytterligare en stämning i samma domstol i september 2014, där man hävdade att Ericssons LTE- produkter gör intrång i ytterligare ett japanskt patent. I de japan- ska rättsprocesserna begär Adaptix endast skadestånd.

Stämning Wi-LAN

2012 stämde det kanadensiska patentlicensbolaget Wi-LAN Inc. Ericsson för patentintrång i US District Court for the South- ern District of Florida, med påstående om att Ericssons LTE- produkter gör intrång i tre amerikanska WiLAN-patent.

I juni 2013 beviljades Ericssons begäran om att Wi-LANs anspråk mot Ericsson skulle ogillas enligt en så kallad Motion for Summary Judgment. Domstolens beslut upphävdes i augusti 2014 av United States Court of Appeals for the Federal Circuit och målet återförvisades till domstolen i Florida.

Den 22 maj 2015 beviljade domstolen i Florida en begäran från Ericsson om så kallad Motion for Summary Judgment till förmån för Ericsson. Wi-LAN har meddelat att man kommer att över- klaga domstolens beslut.

Ericsson offentliggjorde överenskommelse att förvärva Envivio

Den 10 september 2015 offentliggjorde Ericsson en överens- kommelse om förvärv av Envivio (NASDAQ:ENVI) genom ett offentligt kontanterbjudande om USD 4,10 per aktie, eller sam- manlagt omkring totalt USD 125 miljoner. Envivio är ett globalt ledande bolag inom mjukvarubaserad videokodning med en installerad kundbas om över 400 leverantörer av TV-tjänster och innehåll på alla marknader globalt. Envivio genererade intäkter om USD 43 miljoner under 2014 och har sitt huvudkontor i San Francisco i Kalifornien i USA. Envivio grundades år 2000 och har omkring 200 medarbetare globalt.

Vissa av Envivios större aktieägare, vilka tillsammans äger omkring 34% av Envivios aktier, har ingått ett avtal med Erics- son om att sälja alla sina Envivio-aktier till Ericsson i enlighet med det offentliga erbjudandet och att rösta för samgåendet.

Förvärvet väntas slutföras under det fjärde kvartalet 2015, efter sedvanliga villkor för slutförandet av affären. Envivios styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera Envivios aktieägare att acceptera att sälja sina aktier enligt erbjudandet.

Den 21 september 2015 lämnades en stämningsansökan in till Delaware Court of Chancery av en aktieägare rubricerad Hollen- kamp v. Envivio, Inc. (Envivio), et al., C.A. No. 11528-VCG (Hol- lenkamp). Hollenkamp är en förväntad grupptalan till förmån för de av Envivios aktieägare som söker stoppa Ericssons erbju- dande om förvärv av Envivio. Käranden påstår att de individuella svaranden (i.e. Envivios styrelseledamöter och ledning) bröt mot sina förpliktelser gentemot Envivios aktieägare genom att god- känna det föreslagna förvärvet, och att Ericsson - genom att agera som motpart i transaktionen - stödde och medverkade till de individuella svarandenas överträdelse av sina förtroendeupp- drag.

BakvagnXXtextdel_v20.indd 12 10/22/2015 4:15:47 PM

(13)

13

Ericsson | Tredje kvartalet 2015

Händelser efter periodens utgång

Ericsson avser förvärva mjukvaruutvecklingsbolaget Ericpol

Den 15 oktober 2015 offentliggjorde Ericsson ingåendet av ett preliminärt aktieköpsavtal avseende förvärv av Ericpols verk- samhet i Polen och Ukraina. Ericpol är ett mjukvaruutvecklings- bolag inom telekommunikation och har varit en leverantör till Ericsson i över 20 år. Omkring 2 000 medarbetare kommer att gå över till Ericsson. Förvärvet beräknas genomföras under det första kvartalet 2016, villkorat av bland annat sedvanliga regula- toriska godkännanden.

BakvagnXXtextdel_v20.indd 13 10/22/2015 4:15:47 PM

(14)

14

Ericsson | Tredje kvartalet 2015

Riskfaktorer

Ericssons operativa och finansiella risker och osäkerhetsfakto- rer, samt vår strategi och taktik för att minska riskexponeringen och begränsa negativa effekter, finns beskrivna i årsredovis- ningen för 2014. Jämfört med riskerna som beskrivs i årsredo- visningen för 2014 har inga nya eller förändrade väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer identifierats under året.

Risker och osäkerhetsfaktorer i fokus på kort sikt för moderbo- laget och koncernen inkluderar:

> Möjliga negativa följder på operatörernas investeringsvilja i nätutveckling till följd av ökad instabilitet på finansmarkna- derna och ett svagt konjunkturläge, eller återhållsamhet bland konsumenterna beträffande utgifter för teletjänster, eller ökad press på oss att tillhandahålla finansiering eller för- senade spektrumauktioner;

> Osäkerhet beträffande underleverantörers finansiella ställ- ning, till exempel på grund av brist på finansiering;

> Inverkan på bruttomarginaler och/eller rörelsekapital avse- ende affärsmixen i segmentet Networks gällande försäljning av kapacitet och ny nätutbyggnad;

> Inverkan på bruttomarginaler av affärsmixen i segmentet Glo- bal Services avseende proportionen av nya nätutbyggnader och andel nya managed services-kontrakt med initiala upp- startskostnader;

> Effekter av den pågående konsolideringen i branschen med samgåenden mellan kunder såväl som mellan våra största konkurrenter kan exempelvis leda till senarelagda operatörs- investeringar och ökad priskonkurrens;

> Fluktuationer i växelkurser, särskilt beträffande USD;

> Politiska oroligheter och instabilitet på vissa marknader;

> Effekter på produktion och försäljning på grund av otillräcklig tillgång till material, komponenter, produktionskapacitet och andra viktiga tjänster på konkurrenskraftiga villkor;

> Inga garantier att specifika omstruktureringsaktiviteter eller kostnadsbesparingsinitiativ kommer att vara tillräckliga, fram- gångsrika eller genomföras i tid för att uppnå förbättrad lön- samhet på kort sikt.

Ericsson följer noggrant efterlevnaden av alla relevanta handels- regler och handelsembargon i bolagets affärer med kunder i sådana länder där handelsrestriktioner finns eller diskuteras.

Utöver detta arbetar Ericsson världen över i enlighet med kon- cerndirektiv och policies för affärsetik och uppförande.

Stockholm den 23 oktober 2015 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Hans Vestberg, VD och koncernchef Organisationsnummer 556016-0680

Datum för nästa rapport: 27 januari 2016

BakvagnXXtextdel_v20.indd 14 10/22/2015 4:15:47 PM

(15)

15

Ericsson | Tredje kvartalet 2015

Revisorernas

granskningsrapport

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsin- formationen i sammandrag (delårsrapport) för Telefonaktiebola- get LM Ericsson (publ) per den 30 september 2015 och den nio- månadersperiod som slutade detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med den inter- nationella standarden för översiktlig granskning ISRE 2410, Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor.

En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i för- sta hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig gransk- ning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Internationella Standarder för Revision (ISA) och god revisions- sed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en över- siktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständighe- ter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts.

Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att del- årsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 23 oktober 2015 PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nyllinge Auktoriserad revisor Huvudansvarig revisor

Bo Hjalmarsson Auktoriserad revisor

BakvagnXXtextdel_v20.indd 15 10/22/2015 4:15:47 PM

(16)

16

Ericsson | Tredje kvartalet 2015

Press- och

analytikerkonferenser

Ericsson inbjuder till presskonferens för media, analytiker och investerare den 23 oktober 2015 kl 9.00, i ”Ericsson Studio”, Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. Ericssons telefonkonfe- rens för investerare, analytiker och media börjar kl 14.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller

www.ericsson.com/investors

Videomaterial kommer att läggas upp under dagen på www.ericsson.com/press

För ytterligare information, kontakta gärna:

Helena Norrman, Marknads- och kommunikationsdirektör Telefon: +46 10-719 34 72

E-post: investor.relations@ericsson.com eller media.relations@ericsson.com

Telefonaktiebolaget LM Ericsson Org. nummer: 556016-0680 Torshamnsgatan 21 164 83 Stockholm Telefon: +46 10-719 00 00 www.ericsson.com

Investerare

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer Telefon: +46 10 714 64 49, +46 70 575 29 06 E-post: peter.nyquist@ericsson.com Stefan Jelvin, Investerarrelationer

Telefon: +46 10-714 20 39, +46 70-986 02 27 E-post: stefan.jelvin@ericsson.com

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer

Telefon: +46 10-713 39 28, +46 73-082 59 28 E-post: asa.konnbjer@ericsson.com Rikard Tunedal, Investerarrelationer

Telefon: +46 10-714 54 00, +46 76-100 54 00 E-mail: rikard.tunedal@ericsson.com Media

Ola Rembe, chef externkommunikation Telefon: +46 10-719 97 27, +46 73-024 48 73 E-post: media.relations@ericsson.com Corporate Communications

Telefon: +46 10-719 69 92

E-post: media.relations@ericsson.com

BakvagnXXtextdel_v20.indd 16 10/22/2015 4:15:47 PM

(17)

17

Ericsson | Tredje kvartalet 2015

Safe harbor statement

Alla uttalanden som finns, i eller hänvisas till, i denna rapport, förutom information om, eller beskrivning av, historiska fakta, utgör framtidsriktad information. Denna framtidsriktade informa- tion baseras på våra nuvarande förväntningar, uppskattningar och prognoser om vår bransch, ledningens uppfattning och vissa antaganden som vi gjort.

Framtidsriktad information kan ofta identifieras genom ord som

“förväntar”, “förutspår”, “avser”, “planerar”, “förutser”, “tror”,

“strävar”, “uppskattar”, ”kan”, “kommer att”, “bör”, “ska”, “möj- lig”, “fortsätter” och liknande uttryck eller deras motsatser, och omfattar bland annat uttalanden om:

(i) strategier, utsikter och tillväxtmöjligheter; (ii) möjlighet att leve- rera framtidsplaner och förverkliga möjligheter till framtida till- växt; (iii) likviditet, finansiella resurser och investeringar och våra kreditvärderingar; (iv) tillväxt i efterfrågan på våra produkter och tjänster; (v) våra aktiviteter med joint ventures; (vi) ekonomiska utsikter och branschtrender; (vii) utvecklingen av våra markna- der; (viii) påverkan från regulatoriska initiativ (ix) investeringar i forskning och utveckling; (x) våra konkurrenters styrka; (xi) fram- tida kostnadsbesparingar; (xii) planer rörande nya produkter och tjänster; (xiii) riskbedömningar; (xiv) integrering av förvärvade verksamheter; (xv) efterlevnad av regler och förordningar; och (xvi) intrång i andras immateriella rättigheter.

Dessutom utgör uttalanden som hänför sig till förväntningar, pla- ner eller andra beskrivningar av framtida händelser eller omstän- digheter, tillsammans med underliggande antaganden, fram- tidsriktad information. Denna framtidsriktade information åter- speglar den nuvarande situationen och är baserad på informa- tion som nu finns tillgänglig för oss. Sådan information kan för- ändras och vi åtar oss inte att informera om sådana föränd- ringar. Vi kan inte garantera att dessa uttalanden kommer att infrias i framtiden och uttalandena är förenade med risker, osä- kerhet och antaganden som är svåra att förutse. Därför kan våra faktiska resultat komma att skilja sig väsentligt och negativt jäm- fört med vad som uttrycks i framtidsriktad information, till följd av olika omständigheter. Viktiga omständigheter som kan orsaka sådana avvikelser för Ericsson innefattar, men är inte begrän- sade till; (i) väsentliga negativa förändringar i de marknader där vi verkar eller i globala ekonomiska förhållanden; (ii) ökad produkt- och priskonkurrens; (iii) nätverksoperatörers minskade finan- siella investeringar; (iv) kostnader för teknisk innovation och ökade investeringar för att förbättra tjänstekvalitet; (v) väsentliga förändringar i marknadsandelar för våra viktigaste produkter och tjänster; (vi) valutakurs- eller räntefluktuationer; och (vii) framgångsrikt genomförande av våra affärer och av våra opera- tiva insatser.

BakvagnXXtextdel_v20.indd 17 10/22/2015 4:15:47 PM

(18)

18

Ericsson | Tredje kvartalet 2015

Finansiella rapporter och övrig information

Innehåll

Finansiella rapporter

Resultaträkning för koncernen 19

Rapport över totalresultat 19

Koncernens balansräkning 20

Kassaflödesanalys för koncernen 21

Sammanställning över förändring av

eget kapital i koncernen 22

Resultaträkning för koncernen – isolerade kvartal 22 Kassaflödesanalys för koncernen – isolerade kvartal 23

Resultaträkning för moderbolaget 24

Rapport över totalresultat 24

Balansräkning för moderbolaget 25

Övrig information

Redovisningsprinciper 26 Nettoomsättning per segment per kvartal 27 Organisk valutakursjusterad försäljningstillväxt 28 Rörelseresultat per segment per kvartal 29 Rörelsemarginal per segment per kvartal 29

EBITA per segment per kvartal 30

EBITA-marginal per segment per kvartal 30 Nettoomsättning per region per kvartal 31 Nettoomsättning per region per kvartal (forts) 32 Nettoomsättning för de fem största länderna 32 Nettoomsättning per region per segment 33 Avsättningar 34

Information om investeringar 34

Avstämning av icke IFRS-mått 35

Nettokassa, vid periodens slut 35

Övrig information 36

Antal anställda 36

Omstruktureringskostnader per funktion 37 Omstruktureringskostnader per segment 37

Tabellverk_v5.indd 18 10/22/2015 3:58:45 PM

(19)

19

Ericsson | Tredje kvartalet 2015

RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN

Rapport över totalresultat

SEK miljoner

Jul–sep Jan–sep

2015 2014 Förändring 2015 2014 Förändring

Nettoomsättning 59 161 57 643 3% 173 352 159 997 8%

Kostnader för sålda varor och tjänster –39 110 –37 362 5% –114 202 –102 456 11%

Bruttoresultat 20 051 20 281 –1% 59 150 57 541 3%

Bruttomarginal (%) 33,9% 35 2% 34,1% 36 0%

Forsknings– och utvecklingskostnader –8 540 –9 281 –8% –26 923 –26 640 1%

Försäljnings– och administrationskostnader –6 393 –6 000 7% –21 289 –18 993 12%

Omkostnader –14 933 –15 281 –2% –48 212 –45 633 6%

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 80 –1 134 –101 –1 319

Andelar i JV och intresseföretags resultat –121 10 –67 –84

Rörelseresultat 5 077 3 876 31% 10 770 10 505 3%

Finansiella intäkter 188 429 634 1 098

Finansiella kostnader –809 –557 –1 839 –1 634

Resultat efter finansiella poster 4 456 3 748 19% 9 565 9 969 –4%

Skatter –1 338 –1 124 –2 870 –2 991

Periodens resultat 3 118 2 624 19% 6 695 6 978 –4%

Periodens resultat hänförligt till:

– aktieägare i moderbolaget 3 080 2 646 6 493 7 345

– innehav utan bestämmande inflytande 38 –22 202 –367

Övrig information

Medelantal aktier före utspädning (miljoner) 3 251 3 238 3 247 3 235

Vinst per aktie före utspädning (kronor) 1) 0,95 0,82 2,00 2,27

Vinst per aktie efter utspädning (kronor) 1) 0,94 0,81 1,98 2,25

1) Baserad på periodens resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget.

Jul–sep Jan–sep

SEK miljoner 2015 2014 2015 2014

Periodens resultat 3 118 2 624 6 695 6 978

Övrigt totalresultat för perioden

Poster som inte kan omföras till periodens resultat

Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner –1 113 –441 –5 886 –2 637

Skatt på poster som inte kan omföras till periodens resultat 214 96 1 518 539

Poster som kan omföras till periodens resultat Kassaflödessäkringar

Vinster/förluster redovisade under perioden 0 0 0 0

Omklassificering av vinster respektive förluster till resultaträkningen 0 0 0 0

Omvärdering av aktier och andelar

Omvärdering till verkligt värde redovisat i eget kapital 60 39 241 39

Förändringar i ackumulerade omräkningsdifferenser –1 246 2 656 537 5 676

Andelen övrigt totalresultat för JV och intresseföretag 237 234 141 362

Skatt på poster som kan omföras till periodens resultat 0 0 0 0

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt –1 848 2 584 –3 449 3 979

Totalresultat för perioden 1 270 5 208 3 246 10 957

Totalresultat för perioden hänförligt till:

aktieägare i moderbolaget 1 255 5 180 3 045 11 212

innehav utan bestämmande inflytande 15 28 201 –255

Tabellverk_v5.indd 19 10/22/2015 3:58:45 PM

(20)

20

Ericsson | Tredje kvartalet 2015

KONCERNENS BALANSRÄKNING

SEK miljoner 30 sep

2015 30 jun

2015 31 dec

2014

TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Immateriella tillgångar

Balanserade utvecklingskostnader 4 660 4 032 3 570

Goodwill 41 524 39 872 38 330

Produkträttigheter, varumärken och andra immateriella tillgångar 9 879 10 739 12 534

Materiella anläggningstillgångar 15 774 15 309 13 341

Finansiella tillgångar

Kapitalandelar i JV och intresseföretag 1 214 1 627 2 793

Aktier och andelar 936 855 591

Långfristig kundfinansiering 2 020 1 919 1 932

Övriga långfristiga fordringar 4 428 5 010 5 900

Uppskjutna skattefordringar 13 575 14 054 12 778

94 010 93 417 91 769

Kortfristiga tillgångar

Varulager 32 187 32 327 28 175

Kundfordringar 74 957 73 932 77 893

Kortfristig kundfinansiering 2 089 2 552 2 289

Övriga kortfristiga fordringar 23 588 22 919 21 273

Kortfristiga placeringar 17 597 20 807 31 171

Kassa och likvida medel 33 950 32 962 40 988

184 368 185 499 201 789

Summa tillgångar 278 378 278 916 293 558

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget 137 086 135 565 144 306

Innehav utan bestämmande inflytande i koncernföretag 898 1 160 1 003

137 984 136 725 145 309

Långfristiga skulder

Ersättningar efter avslutad anställning 26 011 24 530 20 385

Långfristiga avsättningar 35 139 202

Uppskjutna skatteskulder 2 208 3 010 3 177

Långfristig upplåning 22 900 22 551 21 864

Övriga långfristiga skulder 1 802 1 939 1 797

52 956 52 169 47 425

Kortfristiga skulder

Kortfristiga avsättningar 4 296 5 215 4 225

Kortfristig upplåning 2 885 3 199 2 281

Leverantörsskulder 21 734 22 147 24 473

Övriga kortfristiga skulder 58 523 59 461 69 845

87 438 90 022 100 824

Summa eget kapital och skulder 278 378 278 916 293 558

Varav räntebärande skulder och ersättningar efter avslutad anställning 51 796 50 280 44 530

Varav nettokassa –249 3 489 27 629

Ställda säkerheter 2 605 2 608 2 525

Ansvarsförbindelser 768 693 737

Tabellverk_v5.indd 20 10/22/2015 3:58:45 PM

(21)

21

Ericsson | Tredje kvartalet 2015

KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN

Jul–sep Jan–sep Jan–dec

SEK miljoner 2015 2014 2015 2014 2014

Rörelsen

Periodens resultat 3 118 2 624 6 695 6 978 11 143

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm

Skatter 51 –388 –3 230 –1 710 –1 235

Resultat/utdelning i JV och intresseföretag 136 –10 163 330 305

Avskrivningar och nedskrivningar 2 425 2 481 7 685 7 255 9 945

Övriga ej kassapåverkande poster 1 052 267 2 018 1 220 2 185

6 782 4 974 13 331 14 073 22 343

Förändringar i rörelsens nettotillgångar

Varulager –226 –840 –3 862 –4 127 –2 924

Kort– och långfristig kundfinansiering 375 –1 101 522 –884 –710

Kundfordringar –1 421 –1 222 4 246 5 843 1 182

Leverantörsskulder –494 –1 519 –3 562 15 1 265

Avsättningar och ersättningar efter avslutad anställning –302 –18 1 217 –707 –859

Övriga rörelsetillgångar och –skulder, netto –3 154 –1 624 –13 154 –4 107 –1 595

–5 222 –6 324 –14 593 –3 967 –3 641

Kassaflöde från rörelsen 1 560 –1 350 –1 262 10 106 18 702

Investeringsaktiviteter

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –1 807 –1 415 –6 598 –3 769 –5 322

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 59 139 1 209 466 522

Förvärv och försäljning av dotterbolag och verksamheter, netto –1 028 –286 –1 255 –2 647 –4 394

Balanserade utvecklingskostnader –982 –155 –2 119 –537 –1 523

Övriga investeringsaktiviteter 37 –1 302 –125 –1 859 –3 392

Kortfristiga placeringar 3 631 2 308 13 708 2 530 6 596

Kassaflöde från investeringsaktiviteter –90 –711 4 820 –5 816 –7 513

Kassaflöde före finansieringsaktiviteter 1 470 –2 061 3 558 4 290 11 189

Finansieringsaktiviteter

Betald utdelning –277 –3 –11 337 –9 831 –9 846

Övriga finansieringsaktiviteter –34 –1 288 1 296 –8 750 –8 379

Kassaflöde från finansieringsaktiviteter –311 –1 291 –10 041 –18 581 –18 225

Effekt på likvida medel av ändrade valutakurser –171 2 306 –555 4 238 5 929

Förändring av likvida medel 988 –1 046 –7 038 –10 053 –1 107

Likvida medel vid periodens början 32 962 33 088 40 988 42 095 42 095

Likvida medel vid periodens slut 33 950 32 042 33 950 32 042 40 988

Tabellverk_v5.indd 21 10/22/2015 3:58:45 PM

(22)

22

Ericsson | Tredje kvartalet 2015

SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I KONCERNEN

RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN

– ISOLERADE KVARTAL

SEK miljoner Jan–sep

2015 Jan–sep

2014 Jan–dec

2014

Ingående balans 145 309 141 623 141 623

Totalresultat för perioden 3 246 10 957 12 709

Försäljning/återköp av egna aktier 126 78 106

Aktiesparplaner 641 547 717

Betald utdelning –11 337 –9 831 –9 846

Transaktioner med minoritetsägare –1 0 –

Utgående balans 137 984 143 374 145 309

2015 2014

Isolerade kvartal, SEK miljoner Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1

Nettoomsättning 59 161 60 671 53 520 67 986 57 643 54 849 47 505

Kostnader för sålda varor och tjänster –39 110 –40 536 –34 556 –43 100 –37 362 –34 910 –30 184

Bruttoresultat 20 051 20 135 18 964 24 886 20 281 19 939 17 321

Bruttomarginal (%) 33,9% 33,2% 35,4% 36,6% 35,2% 36,4% 36,5%

Forsknings– och utvecklingskostnader –8 540 –9 896 –8 487 –9 668 –9 281 –9 084 –8 275

Försäljnings– och administrationskostnader –6 393 –7 765 –7 131 –8 107 –6 000 –6 541 –6 452

Omkostnader –14 933 –17 661 –15 618 –17 775 –15 281 –15 625 –14 727

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 80 1 059 –1 240 –837 –1 134 –206 21

Andelar i JV och intresseföretags resultat –121 27 27 28 10 –109 15

Rörelseresultat 5 077 3 560 2 133 6 302 3 876 3 999 2 630

Finansiella intäkter 188 –238 684 179 429 268 401

Finansiella kostnader –809 –290 –740 –639 –557 –465 –612

Resultat efter finansiella poster 4 456 3 032 2 077 5 842 3 748 3 802 2 419

Skatter –1 338 –909 –623 –1 677 –1 124 –1 140 –727

Periodens resultat 3 118 2 123 1 454 4 165 2 624 2 662 1 692

Periodens resultat hänförligt till:

– aktieägare i moderbolaget 3 080 2 094 1 319 4 223 2 646 2 579 2 120

– innehav utan bestämmande inflytande 38 29 135 –58 –22 83 –428

Övrig information

Medelantal aktier före utspädning (miljoner) 3 251 3 247 3 244 3 241 3 238 3 235 3 233

Vinst per aktie före utspädning (kronor) 1) 0,95 0,64 0,41 1,30 0,82 0,80 0,66

Vinst per aktie efter utspädning (kronor) 1) 0,94 0,64 0,40 1,29 0,81 0,79 0,65

1) Baserad på periodens resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget.

Tabellverk_v5.indd 22 10/22/2015 3:58:45 PM

(23)

23

Ericsson | Tredje kvartalet 2015

KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN – ISOLERADE KVARTAL

2015 2014

Isolerade kvartal, SEK miljoner Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1

Rörelsen

Periodens resultat 3 118 2 123 1 454 4 165 2 624 2 662 1 692

Justeringar för poster som inte ingår i kassa- flödet mm

Skatter 51 –1 360 –1 921 475 –388 26 –1 348

Resultat/utdelning i JV och intresseföretag 136 49 –22 –25 –10 356 –16

Avskrivningar och nedskrivningar 2 425 2 579 2 681 2 690 2 481 2 414 2 360

Övriga ej kassapåverkande poster 1 052 22 944 965 267 404 549

6 782 3 413 3 136 8 270 4 974 5 862 3 237

Förändringar i rörelsens nettotillgångar

Varulager –226 383 –4 019 1 203 –840 –1 188 –2 099

Kort– och långfristig kundfinansiering 375 405 –258 174 –1 101 –341 558

Kundfordringar –1 421 3 630 2 037 –4 661 –1 222 –892 7 957

Leverantörsskulder –494 –1 400 –1 668 1 250 –1 519 1 644 –110

Avsättningar och ersättningar efter avslutad

anställning –302 1 685 –166 –152 –18 –225 –464

Övriga rörelsetillgångar och –skulder, netto –3 154 –5 038 –4 962 2 512 –1 624 –2 806 323

–5 222 –335 –9 036 326 –6 324 –3 808 6 165

Kassaflöde från rörelsen 1 560 3 078 –5 900 8 596 –1 350 2 054 9 402

Investeringsaktiviteter

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –1 807 –2 424 –2 367 –1 553 –1 415 –1 320 –1 034

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 59 1 075 75 56 139 53 274

Förvärv/försäljning av dotterbolag och verk-

samheter, netto –1 028 –169 –58 –1 747 –286 –1 512 –849

Balanserade utvecklingskostnader –982 –843 –294 –986 –155 –185 –197

Övriga investeringsaktiviteter 37 –280 118 –1 533 –1 302 –388 –169

Kortfristiga placeringar 3 631 9 678 399 4 066 2 308 7 012 –6 790

Kassaflöde från investeringsaktiviteter –90 7 037 –2 127 –1 697 –711 3 660 –8 765

Kassaflöde före finansieringsaktiviteter 1 470 10 115 –8 027 6 899 –2 061 5 714 637

Finansieringsaktiviteter

Betald utdelning –277 –11 035 –25 –15 –3 –9 828 –

Övriga finansieringsaktiviteter –34 431 899 371 –1 288 –2 393 –5 069

Kassaflöde från finansieringsaktiviteter –311 –10 604 874 356 –1 291 –12 221 –5 069

Effekt på likvida medel av ändrade valuta-

kurser –171 –1 860 1 476 1 691 2 306 1 499 433

Förändring av likvida medel 988 –2 349 –5 677 8 946 –1 046 –5 008 –3 999

Likvida medel vid periodens början 32 962 35 311 40 988 32 042 33 088 38 096 42 095

Likvida medel vid periodens slut 33 950 32 962 35 311 40 988 32 042 33 088 38 096

Tabellverk_v5.indd 23 10/22/2015 3:58:45 PM

(24)

24

Ericsson | Tredje kvartalet 2015

RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Jul–sep Jan–sep Jan–dec

SEK miljoner 2015 2014 2015 2014 2014

Nettoomsättning – – – – –

Kostnader för sålda varor och tjänster – – – – –

Bruttoresultat – – – – –

Omkostnader –135 –232 –615 –783 –1 209

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 822 752 2 160 2 075 3 088

Rörelseresultat 687 520 1 545 1 292 1 879

Finansnetto 318 12 344 8 505 14 484 23 684

Resultat efter finansiella poster 1 005 12 864 10 050 15 776 25 563

Överföring till (–) / från obeskattade reserver – – – – –1 700

Skatter –155 –237 –366 –498 –263

Periodens resultat 850 12 627 9 684 15 278 23 600

Jul–sep Jan–sep Jan–dec

SEK miljoner 2015 2014 2015 2014 2014

Periodens resultat 850 12 627 9 684 15 278 23 600

Omvärdering av aktier och andelar

Omvärdering till verkligt värde redovisat i eget kapital 60 39 241 39 46

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 60 39 241 39 46

Totalresultat för perioden 910 12 666 9 925 15 317 23 646

Tabellverk_v5.indd 24 10/22/2015 3:58:46 PM

(25)

25

Ericsson | Tredje kvartalet 2015

BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET

SEK miljoner 30 sep

2015 31 dec

2014 TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 907 1 193

Materiella anläggningstillgångar 453 470

Finansiella anläggningstillgångar 99 277 97 901

100 637 99 564

Omsättningstillgångar

Varulager 1 27

Fordringar 38 821 24 819

Kortfristiga placeringar 16 937 30 576

Kassa och likvida medel 17 752 24 443

73 511 79 865

Summa tillgångar 174 148 179 429

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital

Bundet eget kapital 48 018 48 018

Fritt eget kapital 36 904 37 871

84 922 85 889

Avsättningar 681 1 471

Långfristiga skulder 46 606 45 512

Kortfristiga skulder 41 939 46 557

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 174 148 179 429

Ställda säkerheter 605 525

Ansvarsförbindelser 22 767 20 906

Tabellverk_v5.indd 25 10/22/2015 3:58:46 PM

Figure

Updating...

References

Related subjects :