11. Protokollsutdrag - UNAU, 2019-01-29, § 10

Download (0)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2019-01-29

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 10/2019 Dnr 2019/1470 UN-1

Diariekod: 024

Val av ledamöter, ordförande och vice ordföranden i utbildningsnämndens förskoleberedning för

mandatperioden 2019

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2019-01-18 från barn- och utbildningskontoret.

Sammanfattning

Nämnden väljer ledamöter och ersättare till nämndberedningar. Nämnden väljer bland nämndberedningens ledamöter och ersättare en ordförande och en eller flera vice ordföranden.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Soley Aksöz Lithborn (M) yrkar att utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande:

1. Till ledamöter i förskoleberedningen utses Thomas Nyman (KD), Veronica Liedberg (M), Oscar Berggren (C), Henrik Thureson (L), Mette Hildingsson (S) och Oscar Karlsson Martinpelto (S).

2. Till ordförande i förskoleberedningen utses Thomas Nyman (KD), till 1:e vice ordförande utses Veronica Liedberg (M) och till 2:e vice ordförande utses Mette Hildingsson (S).

Proposition

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt hennes förslag och finner att så är fallet.

Arbetsutskottets förslag

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Till ledamöter i förskoleberedningen utses Thomas Nyman (KD), Veronica Liedberg (M), Oscar Berggren (C), Henrik Thureson (L), Mette Hildingsson (S) och Oscar Karlsson Martinpelto (S).

2. Till ordförande i förskoleberedningen utses Thomas Nyman (KD), till 1:e vice ordförande utses Veronica Liedberg (M) och till 2:e vice ordförande utses Mette Hildingsson (S).

Beslutsexpediering:

Akt

(2)

Sammanträdes- protokoll

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2019-01-29

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Figure

Updating...

References

Related subjects :