03. Svar på remiss: Preliminär budget med verksamhetsplan 2017, plan 2017-2019

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Miljö- och

byggnadskontoret

2016-03-23

Elisabeth Thelin Sidan 1 av 1

Förvaltningschef +46 08-579 214 85

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0050 MBN-2 Diariekod: 101

Miljö- och byggnadsnämnden

Svar på remiss: Preliminär budget med verksamhetsplan 2017, plan 2017-2019

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden antar bilaga som svar på remissen och överlämnar den till kommunstyrelsen

Sammanfattning

Nämnden ska i remissvaret beskriva hur den ser på de konsekvenser som den preliminära budgeten förväntas få på verksamheten och hur de ska hanteras.

Förslag till utvecklingsinsatser under 2017 ska beskrivas på en övergripande nivå kopplat till de kommunövergripande målen.

Nämnden har tilldelats ett utredningsuppdrag som redovisas i bilagor.

Remissvar på preliminär budget 2017 ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 28 april 2016, enligt anvisningar.

Bilagan omfattar miljö- och byggnadskontorets syn på ovanstående.

Elisabeth Thelin Förvaltningschef

Figure

Updating...

References

Related subjects :