• No results found

03. Tertialrapport 1, 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "03. Tertialrapport 1, 2020"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Utbildningskontoret

2020-05-14 Cornelia Schroeder

Lundberg Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Internet

Kontaktcenter 191 86 08-579 210 00 www.sollentuna.se

Aniaraplatsen 2 Sollentuna Dnr 2020/1453 UN-1

Diariekod: 103 Utbildningsnämnden

Tertialrapport 1

Förslag till beslut

Utbildningskontoret föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden godkänner tertialrapporten för april i enlighet med bilaga 1

Sammanfattning

I april månads tertialrapport år 2020 prognostiserar utbildningsnämnden ett underskott om 15,1 miljoner kronor:

 3,4 miljoner kronor i underskott mot budget inom förskola. Totalt är det färre barn, dock är det fler inskrivna barn inom förskola heltid än inom övriga kategorier, vilket ger en högre kostnad.

 3,6 miljoner kronor i underskott mot budget för fler elever inom grundskolan årskurs 1-9.

 3,4 miljoner kronor i underskott mot budget inom grundsärskolan till följd av fler och elever i behov av större stöd.

 6,3 miljoner kronor i underskott mot budget för fler elever inom gymnasieskolan än budget.

 1,6 miljoner kronor i överskott mot budget för några färre elever inom gymnasiesärskolan än budget.

De kommunala enheterna redovisar ett underskott om 3,4 miljoner kronor till följd av för litet elevunderlag för Eriksbersgsskolan samt den tillfälliga

skolenheten Allévägen. Rudbecksskolan prognostiserar ett planerat underskott om 5,3 miljoner kronor.

Av tre mål prognostiseras tre mål att uppnås. Målet om att alla elevers och skolors resultat ska förbättras är dock måluppfyllnaden oviss. Anledningen är att det är om kunskapskraven kommer öka på grund av Coronapandemin då frånvaron varit betydande i vissa av Sollentunas skolor samt

distansundervisning i gymnasieskolan.

Sammanfattningsvis föreslår utbildningskontoret utbildningsnämnden att godkänna tertialrapport för april i enlighet med bilaga 1.

NN Cornelia Schroeder Lundberg

Titel

(2)

Tjänsteutlåtande

2020-05-14

Dnr 2020/1453 UN-1 Sidan 2 av 2

Bilagor

Beslutsexpediering

References

Related documents

Riksantikvarieämbetet påbörjar i juni ett arbete med att utvärdera i vilken utsträckning kulturhistoriska värden tas till vara när hus

• Marknaden domineras av ett fåtal stora aktörer och Svevia har i särklass den största andelen inom basunderhållet, därefter kommer Peab och NCC..

De enskilt största underhålls åtgärder på väg är broåtgärder, till exempel utbyte av bron över Kalix älv och reparation av Älvsborgsbron i Göteborg.. • De

Utländska entreprenörer är oftast underentreprenörer med maskintjänster eller huvudentreprenörer i riktigt stora projekt med mycket markarbeten, ibland i joint venture med

Kontraktstiden för ett baskontrakt är oftast fem år med option på två års förlängning Trafikverket upphandlar cirka fem till sjukontrakt per år.. • Marknaden för

Syftet är att elever ska få tillgång till professionell kultur och att öka möjligheten för elevers egna skapande.. Programläggningen för läsår 17/18 är i full gång och

För 2018 har ett positivt resultat på 13,1 miljoner kronor budgeterats, vilket utgör en åtgärdsplan för det kvarstående återställande kravet från 2015.. Landstingets

Folktandvården 1 158,0 Blekinge Folkhögskola 308,1 Landstingsdirektörens stab 983,4 Patientnämnden 29,3 Landstingsgemensamt 902,7 Finansförvaltningen -29

 20 miljoner kronor i underskott mot budget för fler elever inom alla åldrar inom grundskolan och fritidshemmen samt elever med större behov i särskolan..  14,7 miljoner kronor

I samband med delårsrapporten augusti 2019, beslutade fullmäktige att nämnder som uppvisade underskott ska till kommunstyrelsen redovisa åtgärder för att hantera en ekonomi i

 4,9 miljoner kronor i underskott mot budget inom grundsärskolan till följd av fler och elever i behov av större stöd.. Avvikelsen mot föregående prognos utgörs av

 31,9 miljoner kronor i underskott mot budget för fler elever inom alla åldrar inom grundskolan och grundsärskolan där behoven dessutom är större.. Vidare är intäkterna

Avvikelsen består av 20 miljoner kronor i underskott mot budget för fler elever inom alla åldrar inom grundskolan och fritidshemmen samt elever med större behov i särskolan.. 14,7

Ökningen beror på att nämndens kommunbidrag uppräknats med ett index för löne- och prisök- ningar med 1,7 miljoner kronor samt för ökade kostnader som en följd av förändrat

Problem att rekrytera gör att helårsprognosen blir justerad till ett överskott om 0,8 miljoner kronor.. Scen & kulturproduktion redovisar för perioden ett överskott om 0,7

Utvecklingen av lokal scoutverksamhet sker huvudsakligen i form av utbildning, stöd och inspiration med hjälp av vår personal. Stödet ska utgå ifrån den lokala verksamhetens behov.

Bruttoresultatet uppgick till 24,4 miljoner, kronor, vilket är en förbättring med 6,8 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningskostnaderna

Vinst efter skatt uppgick till 11,2 miljoner kronor för andra kvartalet vilket är en försämring med 2,9 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år och

AFFÄRSOMRÅDET VUXENHÄLSA FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen avseende affärsområdet Vuxenhälsa uppgick till 15,9 (20,0) miljoner kronor, en minskning med med 4,1 miljoner kronor

Inom affärsområdet Barnhälsa blev kvartalets försäljningen 106,7 miljoner, en minskning med 2 % jämfört med motsvarande period föregående år framförallt på grund av

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 25 oktober 2011 kl 08.00. Vid

Vinst efter skatt under tredje kvartalet Vinst efter skatt uppgick till 7,7 miljoner kronor för tredje kvartalet vilket är en försämring med 1,3 miljoner kronor jämfört

Inom Access erbjuder TagMaster RFID-lösningar ur LR-seriens produktsortiment, som möjlig- gör automatisk identifiering av fordon för exempelvis pas- sage till olika