Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Socialnämnden I Protokoll

Download (0)

Full text

(1)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-11-08 SID 1 (5)

Socialnämnden

Plats och tid 2021-11-08 Solna stadshus, rum 160 kommunfullmäktigesalen, kl.

18:00-19:04.

Ledamöter

Arion Chryssafis (M), ordförande Martin Andreasson (L)

Marina Peregonchuk (MP) Marcela Arosenius (C) Marie Bechara (KD) Margareta Nordin (S) Leif Åsbrink (V)

Tjänstgörande ersättare

Mikael Ronsjö (M) för Leif Hansson (M) Lina Hultqvist (S) för Per-Ove Nelstrand (S)

Närvarande ersättare

Bo Nilsson (M)

Birgit Stockhaus (M)

Gustavo Caballero Cervantes (L) Henrik Almén (MP)

Cajsa Örevall (V)

Övriga närvarande

Ann-Charlotte Fager, förvaltningschef Maria Schollin, enhetschef

Parvin Banisadr, enhetschef Mikael Olofsson, enhetschef Vega Skott, nämndsekreterare

Annika af Sandeberg ,Brottsofferjouren Västerort

§§54-55

Katarina Dahlin, stödpedagog §§54-55 Leena Lind, kvalitetscontroller §§54-57

Utses att justera Margareta Nordin (S)

Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i protokollet.

Paragrafer

Underskrifter Sekreterare

Vega Skott Ordförande

Arion Chryssafis (M) Justerare

Margareta Nordin (S) Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-11-09.

Anslaget tas ner 2021-12-01.

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-11-30.

Originalprotokollet förvaras på socialförvaltningen.

I

(2)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-11-08 SID 2 (5)

Signatur

§ 54

Fastställande av föredragningslista

Socialnämnden fastställer föredragningslistan.

§ 55

Information

Socialnämnden tar del av information om brottsofferjouren samt om digitalt boendestöd.

(3)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-11-08 SID 3 (5)

Signatur

§ 56

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Solna (SN/2021:100)

Beslut

Socialnämnden tar del av kartläggningen Sammanfattning

I enlighet med den strategiska planen för att motverka utestängning från

bostadsmarknaden genomförde förvaltningen en kartläggning av hemlösheten för personer som var aktuella inom socialtjänsten i Solna en vecka i september 2021.

Syftet med kartläggningen var att ta fram underlag för ökad kunskap om

hemlöshetens omfattning, om de personer som befann sig i hemlöshet, om hinder för inträde på bostadsmarknaden och behov av boendeformer samt hur situationen såg ut för barnen i familjer som befinner sig i hemlöshet. Kartläggningen omfattade hemlösa personer som varit aktuella hos socialtjänsten i Solna under en vecka 38.

Kartläggningen har genomförts genom att samtliga handläggare inom

myndighetsgrupperna, öppenvården, arbetsmarknadsgruppen och familjerätten besvarat enkäten. I enkäten användes Socialstyrelsens fyra definitioner av hemlöshet: akut hemlöshet, institutioner/kategoriboenden, långsiktiga boendelösningar och eget ordnade kortsiktiga boendelösningar.

Under mätveckan befann sig 221 vuxna personer i 211 hushåll i någon situation av hemlöshet enligt Socialstyrelsens definition jämfört med 191 personer 2019.

Majoriteten var ensamstående män utan barn och befann sig inom långsiktiga boendelösningar genom kommunen antingen i träningslägenhet eller hade socialt kontrakt. Främsta orsaken till hemlösheten var psykisk ohälsa/ missbruk eller att man inte godkänns som hyresgäst på den ordinarie bostadsmarknaden. Majoriteten av barnfamiljerna bodde i träningslägenhet, hade socialt kontrakt och ingen av familjerna var akut hemlösa.

Kartläggning ger stöd till förvaltningens utvecklingsarbete som påbörjades i samband med att nämnden antog den strategiska planen för att motverka

utestängning från bostadsmarknaden 2013. Stöd i att söka bostad, samverkan med Bostadsstiftelsen Signalisten, genomströmning i förvaltningens lägenheter,

förebyggande arbete för att hindra vräkning, boendestödet, och aktivt uppsökande arbete är områden som utvecklats och förbättras för att undvika utestängning från bostadsmarknaden.

(4)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-11-08 SID 4 (5)

Signatur

§ 57

Öppna jämförelser 2021 (SN/2021:99)

Beslut

Socialnämnden tar del av redovisningen.

Sammanfattning

Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla socialtjänstens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Indikatorerna i öppna jämförelser baseras på aktuell forskning, beprövad erfarenhet och lagstiftning och utgår från ett brukarperspektiv. De sex kvalitetsområden som tagits fram är kunskapsbaserad

verksamhet, självbestämmande och integritet, helhetssyn och samordning, trygghet och säkerhet, tillgänglighet samt effektivitet.

Solna stad har ett generellt gott resultat inom samtliga områden och flera av de

indikatorer som visade rött vid förra årets jämförelser har utvecklats under året. Det går dock inte att jämföra helt mellan åren då vissa frågor tillkommit och andra utgått.

Förvaltningen bedömer att de indikatorer som visar rött antingen tillhandahålls under andra former eller att en avvägning gjorts och att behovet inte finns i Solna. Enheterna kommer dock titta närmare på årets resultat och se över potentiella

utvecklingsområden.

(5)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-11-08 SID 5 (5)

Signatur

§ 58

Meddelande (SN/2021:83)

Socialnämnden tar del av utsända meddelanden.

§ 59

Anmälan av delegationsbeslut (SN/2021:24)

Socialnämnden tar del av följande delegationsbeslut:

• Protokoll socialnämndens individ- och familjeutskott 2021-10-25 §§248-266.

• Beslut från tillståndsgruppen fattade under perioden 2021-09-01 – 2021-09-30.

§ 60 Övrigt

Inget övrigt under detta sammanträde.

Figure

Updating...

References

Related subjects :