Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) 1:e vice ordförande Britt Wall (S) 2:e vice ordförande

Full text

(1)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03-03 (beslutsprotokoll).doc

Sida: 1(40) Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande

Beslutande

Eva Abrahamsson (M) 1:e vice ordförande Britt Wall (S) 2:e vice ordförande

Övriga deltagare

Bo Hallgren, förvaltningschef §§ 53-65 Åsa Olsson, sekreterare

Magnus Karlsson, miljöutredare § 55 Robin Sjöström, fysisk planerare, § 56 Unni Liljegren, arkitekt, § 56

Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör, 57-82 Torgny Grahl, byggnadsingenjör, §§ 57-82 Roger Kämäräinen, bygglovsarkitekt, §§ 57-82

Utses att justera Britt Wall (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2011-03-07, kl 11.00

Sekreterare

Åsa Olsson

Ordförande

Ulla Christensson Ljunglide (M)

Justerare

Britt Wall (S)

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-08

Klagotid Överklagande enligt Kommunallag: 2011-03-08 – 2011-03-29

Överklagande enligt Förvaltningslag: 3 veckor från den dag part får del av beslutet.

Förvaringsplats Miljö- och byggkontoret

för protokollet

Underskrift

Åsa Olsson

(2)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 2(40)

MBNau § 53

Björnemyren Hovenäset

Näringslivsutvecklare Jörgen Samuelsson inleder med en kort information kring projektet Björnemyren.

Jörgen Samuelsson refererar till tidigare diskussioner som förts med Tångens Bygg

& Kakel i samband med byggnationen av projektet Björnemyren på Hovenäset.

Samtal har tidigare förts med Miljö- och byggkontoret gällande byggarea och bygghöjd på de tre kvarvarande tomterna.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott tar del av informationen.

(3)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 3(40)

MBNau § 54

Kontaktperson för tillsyn av energideklarationer

Lagen om energideklaration för byggnader säger att kommunen ska utöva tillsyn.

Detta innebär bland annat att se till att byggnadsägaren följer bestämmelserna om att sammanfattningen av deklarationen finns uppsatt i entré eller reception eller på annat sätt är tillgänglig.

Med hjälp av Boverkets register kan tillsynsmyndigheten få en lista på de byggnader som inte har deklarerat men som enligt Lantmäteriverkets fastighetsregister borde ha gjort det om inte byggnaderna omfattas av undantagsregler.

Tillsynsmyndigheten kan därefter kontakta fastighetsägaren för att informera om lagen och samtidigt fråga om byggnaden är undantagen från plikten att

energideklarera.

Tillsynen gäller även att besiktningsprotokoll upprättas för eldriven komfortkyla större än 12 kilowatt. Detta gäller även byggnader som inte omfattas av lagen, eller som är undantagna från skyldigheten att energideklareras.

Håkan von Dolwitz har på uppdrag av Miljö- och byggkontorets förvaltningschef anmält sig som kontaktperson till Boverket.

Beslutsunderlag

Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande 2011-02-24

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet beslutar att Håkan von Dolwitz, pers 590825-6257 ska vara kommunens kontaktperson då det gäller energideklarationsregistret.

Skickas till

Boverket, box 534, 371 23 Karlskrona

(4)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 4(40)

MBNau § 55 Dnr MBN 2010-1507

Vägga skärgård 3:1, ansökan om strandskyddsdispens för en 10-13 meter lång flytbrygga samt höjning av befintlig sjöbod på fastigheten,

Värdskap i väst har inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens för att bygga en 10-13 meter lång flytbrygga på fastigheten Vägga skärgård 3:1 i Sotenäs kommun. Syftet är att vidareutveckla konceptet med olika former av temakvällar där gäster i större utsträckning tar sig till hampholmen med egen båt. Sökanden har även för avsikt att höja befintlig sjöbod med 1,5 meter för att uppnå ståhöjd även på övervåningen och kunna erbjuda fler platser inomhus. Även höjning av sjöboden kräver en strandskyddsdispens då ändringen kan innebära att allmänheten avhålls från platsen.

Det har sedan lång tid tillbaka funnits en sjöbod på mellom hampholmen. Tidigare fanns en ”oljebue” på platsen och när denna rasat efter en orkan fick en lokal yrkesfiskare 1987 arrende för en 30 kvm stor sjöbod på platsen. Varken bygglov eller strandskyddsdispens krävdes för bygga upp en ny sjöbod på platsen då vederbörande var yrkesfiskaren och därmed omfattades av undantagsregler enligt miljöbalken samt plan och bygglagen.

Värdskap i väst ansökte 2006 om att få ta över arrendet för sjöboden.

Kommunstyrelsens tekniska utskott ställde sig positivt till detta under förutsättning att befintlig sjöbod användes för näringen ”Fisketurism”.

I ett delegationsbeslut daterat 2007-01-23 meddelade miljö och byggnämnden bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av ett c:a 200 kvm stort bryggdäck (inklusive sjöbod) samt renovering av befintlig sjöbod. Beslutet

villkorades med att anläggningen skall utföras enligt inlämnade ritningar samt att bryggdäcket och området i anslutning till sjöboden inte får privatiseras utan skall vara tillgänglig för allmänheten.

Länsstyrelsen meddelade 2008-06-18 dispens för en 14 kvm stor bastu/förråd. Efter att sökanden byggt bastu/förråd på 20 kvm meddelade länsstyrelsen 2010-10-28 en dispens för utökningen av byggnaden. Miljö och byggnämnden beviljade 2009-03- 19 bygglov för samma byggnad.

2010-03-24 upprättade kommunstyrelsen ett arrendeavtal om 266 kvm kommunal mark för ”uthyrning, arrangemang och konferens” som räknas från 2009-01-01 och fortgår t.o.m. 2023-12-31.

På platsen finns idag ett 266 kvm stort bryggdäck på vilket det står en sjöbod 38 kvm, en bastu med förråd 20 kvm, en toalett 4 kvm samt ett skärmtak 3,5 kvm.

Toaletten och sjöboden är kopplat till kommunalt VA. Omkringliggande klipphällar har även använts för uppställning av en badtunna. På bryggan sitter en skylt med företagets namn, hemsidadress och telefonnummer dit man kan ringa för att boka lokalen.

(5)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 5(40)

forts. MBNau § 55 Bestämmelser

Inom strandskyddsområden får det inte uppföras anläggningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Om det finns särskilda skäl får miljö och byggnämnden medge dispens från

bestämmelserna. Dispens får endast ges om det är förenligt med förbudets syfte, som är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet (7 kap 16 & 26 § Miljöbalken, MB).

Platsen omfattas, förutom strandskyddsbestämmelser, även av Riksintresse för Naturvård, Riksintresse för Friluftsliv samt Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1-3 § Miljöbalken.

Beslutsunderlag

Miljöutredarens tjänsteutlåtande 2011-02-24.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Miljö och byggnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till kontoret för kompletterande underlag gällande arrendeavtal samt tjänsteutlåtande från exploateringsingenjör.

Skickas till

Exploateringsingenjör

(6)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 6(40)

MBNau § 56 Dnr MBN 2007-366

Detaljplan för Askums-Anneröd 1:17 m fl

Förslag till utställningshandlingar har upprättats av Rådhuset arkitekter AB efter kommentarer i samrådsredogörelsen daterad 2010-09-27. Sedan samrådsskedet är planförslaget bland annat kompletterat med bestämmelser om sanering av

markföroreningar, färgsättning samt begränsningar kring uterum och inklädnader av utrymmet under slänthusen. I planbeskrivningen har även en inventering av

bullersituationen före och efter planens genomförande redogjorts.

Samråd om detaljplan för Askums-Anneröd 1:17 m.fl. har genomförts i enlighet med 5 kap 28 §, PBL. Förslaget har sedan bearbetats efter de kommentarer Miljö- och byggkontoret (MBK) redovisade i samrådsredogörelsen 2010-09-27 vilket lett fram till föreslagna utställningshandlingar.

Förändringar efter samrådsfasen

Planhandlingarna har kompletterats efter kommentarer och förslag till fortsatt arbete angivet i samrådsredogörelsen. Nedan följer en sammanfattning av de större

förändringarna.

Förorenad mark

ƒ En fördjupad miljöteknisk utvärdering har genomförts av WSP daterad 2010-11- 26. Höga halter av föroreningar har påträffats där det föreslås att 600 kubikmeter skall saneras. Planbestämmelsen: Innan området bebyggs med bostäder ska erforderliga åtgärder utföras enligt rekommendationer i ”kompletterande

miljöteknisk undersökning” WSP Environmental, daterad 2010-11-26 har därför införts. MBK är genom denna bestämmelse trygg med att föroreningarna

kommer behandlas innan bygglov för bostäder kan ges. Genom detta anses Länstyrelsens erinran gällande hälsa och säkerhet blivit beaktad.

Färgsättning

ƒ Färgsättning av slänthusen har varit under diskussion där MBK velat begränsa de tillåtna färgerna för slänthusen. Detta då läget gör dem synliga över ett stort område och att behovet av att de skall smälta in i omgivningen är stor. För att reglera detta har följande planbestämmelse införts: F1: Tak ska vara matt grå, alternativt sedumtak. Fasader ska naturbehandlas alternativt målas i kulörerna NCS 2005-Y20R, 2005-G80Y, 2005-R eller motsvarande.

Inklädnader

ƒ Diskussioner har förts gällande utrymmen under slänthusen och hur dessa i framtiden skulle kunna kläs in i syfte att tillskapa extra förvaringsutrymme. I föreslagen utställningshandling är en följande planbestämmelse införd:

Inklädnader under hus, trädäck och balkonger är inte tillåtet. Detta är en lösning som Miljö- och byggkontoret är tillfredställd med men vill uppmärksamma på att det inte finns något som hindrar de boende till att använda det oinklädda

utrymmet för förvaring.

(7)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 7(40)

forts. MBNau § 56 Buller

ƒ Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av bullersituationen i området. Miljö- och byggkontoret anser att detta är en uttömmande beskrivning av bullerläget och att den tillgodoser den erinran som framförts från

länsstyrelsen.

Inglasade uterum

ƒ Inglasade uterum har begränsats till 20 kvm. Ritningar på hur detta kan se ut har upprättats. Efter önskemål från miljö- och byggnämndens arbetsutskott har även fotomontage från området tagits fram vilka skall bifogas i planhandlingarna.

Färdigt golv

ƒ På illustrationskartan anges en föreslagen nivå på färdigt golv. Avvikelser från denna golvhöjd bör inte över- eller understiga 0,5 meter. Denna angivelse är inte juridiskt bindande men är ett stöd för framtida bygglovhantering.

Soprum

ƒ En diskussion gällande gemensamma soprum har förts med planförfattaren och exploatör. Lösningen är att vid områdets in- och utfarter placera byggrätter för gemensamma sophus i anslutning till Annerödsvägen. Sopbilarna behöver då inte trafikera lokalgatan inne i området utan kan försörjas från

huvudgatan/Annerödsvägen. Denna lösning stämmer med de intentioner som anges i Översiktsplan 2010. Tekniska avdelningens tidigare framförda önskemål om en gemensam central sophantering bedöms därmed tillgodosedd.

VA-lösning

ƒ En VA-lösning är upprättad av konsultfirman BBK, denna är avstämd med tekniska avdelningen och planhandlingarna är justerade efter denna rapport.

Detta leder bland annat till att föreslagna u-områden vilka tillåter tekniska anläggningar inom kvartersmark har utgått.

Beslutsunderlag

Planarkitektens tjänsteutlåtande 2011-02-17.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar att ställa ut planförslaget i enlighet Plan och bygglagen (PBL) 5:23 samt uppdrar åt arkitekt/fysisk planerare att innan dess, godkänna justeringar av planhandlingen med;

- Uppdaterad grundkarta och fastighetsförteckning

- Fotomontage samt ritning på inglasat uterum inkluderas i planbeskrivningen eller illustreras på illustrationskarta.

(8)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 8(40)

MBNau § 57 Dnr MBN 2010-1597

Finntorp 2:9, Sotenäsvägen 16, - tillbyggnad av enbostadshus samt garage

För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1978-06-08.

Befintlig bebyggelse utgörs av ett enbostadshus med två våningar och två taklättor placerade en på var sida av sadeltaket. På fastigheten finns även ett garage och en friggebod. Bostadshusets byggnadsarea är 107 m² och garagets 35 m².

Befintlig bebyggelse avviker mot detaljplanen enligt följande.

• Bostadshuset har två våningsplan. Enligt detaljplanen får det bara finnas ett våningsplan.

• Taklättornas sammanlagda längd är ca 6,5 m vilket överstiger den maximalt tillåtna med 2,5 m eller 62 %.

• Den maximalt tillåtna byggnadshöjden på 6 m överskrids med en 1,2 m vilket är en avvikelse på 20 %.

• Garaget är delvis placerat på mark som inte får bebyggas, så kallad punkt prickad mark. Garaget är dock bygglovsprövat.

De sökta åtgärderna som berör bostadshuset är följande.

• Byte av fasadmaterial.

• Fönsteråtgärder innebärande generellt byte samt tillskott av fler och större fönster.

• Befintliga taklätta mot norr förlängs från ca 3,8 till 4,8 m och fördjupas 2,4 m utåt, d v s mot norr. Befintlig balkong utanför taklättan inglasas.

• Befintlig förstuga på bottenvåningen sammanbyggs på höjden med taklätta mot norr.

• Befintliga taklätta mot söder förlängs från 2,7 till 3,8 m och fördjupas 1 m utåt, d v s mot söder.

• På båda taklättorna byts befintliga pulpettak byts mot sadeltak.

• Åt väster utförs en altan med underliggande utrymme vilket innebär att byggnadsarea tillförs med ca 23 m².

Beträffande garaget så söks bygglov för tillbyggnad med förrådsdel innebärande att byggnadsarea tillförs med 18,5 m².

De sökta åtgärderna avviker från detaljplanen enligt följande;

- Taklättornas sammanlagda längd ökar till 8,6 m vilket överstiger den maximalt tillåtna med 4,6 m eller 115 %.

- Byggnadsarean ökar till 190 m² vilket är en avvikelse på 10 m² eller 5 %.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till handläggaren som får i uppdrag att i dialog med sökanden anpassa de sökta åtgärderna till

bestämmelserna i detaljplanen.

(9)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 9(40)

MBNau § 58 Dnr MBN 2010-1552

Heljeröd 1:8, Bovallstrand - ansökan om bygglov för brygga

Den planerade åtgärden innebär tillkomsten av en småbåtshamn, bestående av totalt 24 båtplatser vid udden Stärkesten i Bottnafjorden. Strandområdet används idag för bad och några båtplatser.

Båtplatserna fördelas på två flytbryggor. Den ena bryggan består av två betongpontoner med en sammanlagd längd av 30 m. Den andra bryggan har längden 21 m och utförs i trä. Båda bryggorna har separata landförbindelser med längden 5 m.

Sökanden har begärt samråd med Länsstyrelsen angående vattenverksamhet.

Länsstyrelsen har inget att erinra under förutsättning att arbetena utförs enligt anmälan och att i beslutet angivna försiktighetsmått vidtas.

Det aktuella området ligger utanför detaljplan.

Området undantogs i detaljplanen för Heljeröd 1:8 vilken vann laga kraft 2010-03- 23. Anledningen var att kommunen vill avvakta med ställningstaganden om vattenanvändningen utefter hela kuststräckan till dess frågan om var och hur eventuella nya båtplatser kan tillkomma är utredd.

I översiktsplanen (ÖP 2010) ligger området dels inom tätortszonen där krav ställs på detaljplaneläggning, dels inom utvecklingsområde U51 - Strandområdet i nordost.

Utvecklingsområden är områden där kommunen är positiv till en prövning av i översiktsplanen föreslagen utveckling i en detaljplan. För U51 föreslås följande:

"Utveckling av strandområdet i den norra/nordöstra delen av Bovallstrand bör ses i ett helhetsperspektiv och omfatta området från Skomakarudden till

tätortsutbredningsgränsen. Utveckling av hamn och bebyggelse för verksamheter med inriktning mot turism, kontor och hantverk bör ske i anslutning till redan

exploaterade/ianspråkstagna delar av strandområdet. Tidigare oexploaterade delar av strandområdet bör bevaras som småskaliga naturområden med full tillgänglighet för allmänheten."

Ärendet har skickats på remiss till Miljöutredaren och till Mark- och exploateringsingenjören.

Miljöutredaren föreslår i sitt tjänsteutlåtande att ansökan avslås med hänvisning till att en övergripande utredning av bryggfrågan i Bottnafjorden måste göras.

(10)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 10(40)

forts. MBNau § 58

Mark- och exploateringsingenjören anser att ägarförhållandena av vattenområdet behöver utredas innan bygglov ges, samt understryker behovet av utredning om framtida lokaliseringar av hamnar och båtplatser.

Miljö- och byggkontoret har översänt remissvaren samt ovan angivna delar av detaljplanen för Heljeröd 1:8 och översiktsplanen till sökanden som yttrat sig i ärendet.

Beslutsunderlag

Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande 2011-02-25 Miljöutredarens remissvar i tjänsteutlåtande 2011-01-26.

Mark- och exploateringsingenjörens remissvar i tjänsteutlåtande 2011-01-21.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till kontoret för utredande av ägarförhållandet av vattenområdet.

Skickas till

Mark- och exploateringsingenjören

(11)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 11(40)

MBNau § 59 Dnr MBN 2010-1010

Hovenäs 1:310, Hovenäs Orrvik - tillbyggnad med glasveranda

Ansökan avser tillbyggnad med glasveranda med byggnadsarean 22,6 m².

För området gäller detaljplan fastställd 1968-07-11.

Befintlig bebyggelse upptar en areal av 92,5 m² och utgörs av huvudbyggnad med byggnadsarean 75 m² och en förrådsbyggnad med byggnadsarean 17,5 m². Båda byggnaderna har bygglovprövats i ett och samma ärende. På fastigheten finns även en friggebod.

Befintlig byggnation avviker från detaljplanen avseende byggnadsarean som överstiger maximalt tillåtna 75 m² med 17,5 m² eller 23 %.

Ansökan innebär att ovanstående avvikelse ökar till 40 m² eller 53 %.

Miljö- och byggkontoret gör bedömningen att avvikelse kan medges och bygglov ges, men att glasverandan bör utföras mindre. Detta har kommunicerats med

sökanden som ställer sig positiv till förslaget och kommer att komplettera med en ny ritning.

Ärendet har skickats på remiss till Miljö- och hälsoskyddsinspektören med anledning av att området inte är anslutet till kommunens avloppsnät.

Miljö- och hälsoskyddsinspektören har inget att erinra mot att bygglov ges.

Beslutsunderlag

Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande 2011-02-24 Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Under förutsättning att berörda grannar inte har något att erinra mot att bygglov ges, delegerar arbetsutskottet till byggnadsingenjören att medge avvikelse enligt Plan- och bygglagen kap 8 § 11, sista stycket för byggnadsarean.

(12)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 12(40)

MBNau § 60 Dnr MBN 2009-935

Smögenön 1:456, Vikingagatan 15 - tillbyggnad och utvändig ändring av bostadshus

Ärendet avser ett bygglovsärende som behandlades vid Miljö- och byggnämndens sammanträde 2009-12-10 (§ 231).

Handläggningen har återupptagits avseende komplettering av hörandet av grannar.

Handläggning har även återupptagits med anledning av att vissa av de vidtagna åtgärderna avviker mot bygglovet. Sökandens ombud har i telefonkontakter med Miljö- och byggkontoret redogjort för omständigheterna kring avvikelserna och har meddelat att sökanden ställer sig positiv till ett återställande innebärande att då återställandet är klart, utförandet överensstämmer med bygglovet.

Miljö- och byggkontorets bedömning är att den uppstådda situationen kring

avvikelsen mot bygglovet för närvarande inte behöver hänskjutas till arbetsutskottet.

Den övriga delen av tjänsteutlåtandet berör därför endast kompletteringen av hörandet av grannar.

Miljö- och byggkontoret hörde grannarna första gången under tiden 2009-10-27 till och med 2009-11-10. Berörda grannar bedömdes vara Smögenön 1:454 och Smögenön 1:457. Smögenön 1:455 som saknar gemensam gräns med sökanden är hörd på begäran 2009-11-04.

2009-11-04 inkom en reviderad ritning. Denna skickades inte ut till berörda grannarna.

2009-12-10 tog Miljö- och byggnämnden beslut om bygglov och fastställde den reviderade ritningen.

Beslutet skickades i rekommenderat brev med mottagningsbevis till Smögenön 1:457 och Smögenön 1:455 med anledning av att ägarna lämnat synpunkter i sina yttranden.

Ägarna till Smögenön 1:454 tillsändes inte kopia av bygglovsbeslutet eftersom de inte hade något att erinra mot att bygglov gavs.

2010-04-01 påtalar en delägare till Smögenön 1:454 vid besök på Miljö- och byggkontoret att de inte beretts tillfälle att lämna synpunkter på bygglovsritningen, utan på en ritning som bär ankomststämpeln 2009-09-21.

Med anledning av att bygglovsritningen inte skickats ut till grannarna har Miljö- och byggkontoret under perioden 2011-01-12 till och med 2011-01-26, genomfört ett nytt hörande av grannar. Den här gången med den i bygglovsbeslutet fastställda ritningen med ankomststämpeln 2009-11-04.

(13)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 13(40)

forts. MBNau § 60

Följande synpunkter har inkommit.

• Smögenön 1:454 har framfört synpunkter på ökad fönsterstorlek och ökad totalhöjd.

• Smögenön 1:455 har genom telefonsamtal 2011-02-16 påmints att inkomma med yttrande snarast. Vid dagens datum har inget yttrande inkommit.

• Smögenön 1:457 har inget att erinra.

Yttrandet från Smögenön 1:454 har skickats till sökanden för yttrande. Sökandens ombud har 2010-02-22 meddelat att yttrandet är klart senast måndag 2011-02-28.

Beslutsunderlag

Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande 2011-02-24 Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar att Miljö- och byggnämndens beslut 2009-12-10 § 231 står fast.

För Miljö- och byggnämnden med delegation enligt beslut i Miljö- och byggnämnden 2009-02-05 § 3. Ärendet kommer att anmälas vid Miljö- och byggnämndens nästa sammanträde.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se besvärshänvisning.

Skickas till Sökanden

Smögenön 1:454 Smögenön 1:455 Smögenön 1:457

(14)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 14(40)

MBNau § 61 Dnr MBN 2010-1320

Ellene 41:1, Myranevägen 3 Hunnebostrand – tillbyggnad av industribyggnad

Ansökan om bygglov gäller tillbyggnad av industribyggnad med 38 kvm.

För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1954-10-01.

Befintlig industribyggnad är belägen på mark som enligt detaljplanen är avsedd för bostäder.

Tillbyggnaden är belägen på mark som ej får bebyggas s.k. punktprickat.

Berörda grannar har inget att erinra mot ansökan.

Miljö o byggnämndens arbetsutskott beslutade 2011-01-24 § 23 att återremittera ärendet till förvaltningen och uppdra åt förvaltningschefen att samråda med sökande om företagets framtida verksamhet.

Förvaltningschefen har varit i kontakt med sökande och diskuterat framtida

verksamhet. Kontakten med företaget innebär inte något nytt förslag till beslut från miljö o byggkontoret.

Beslutsunderlag

Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande 2011-01-20

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 2011-01-24 § 23 Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande 2011-02-22

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beviljar bygglov samt medger avvikelse enligt Plan o bygglagen (PBL) kap 8 § 11 sista stycket för läget (punktprickat).

Befintlig byggnads avvikelse godtas enligt PBL kap. 17 § 18a då avvikelsen är en sådan som avses i PBL 8 kap § 11 första stycket 2b.

För Miljö- och byggnämnden med delegation enligt beslut i Miljö- och byggnämnden 2009-02-05 § 3. Ärendet kommer att anmälas vid Miljö- och byggnämndens nästa sammanträde.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag.

Anmälan om färdigställande skall göras till miljö- och byggkontoret för erhållande av slutbevis.

Bygglovsavgift: 5 264 kronor. Faktureras separat.

Skickas till Sökande

(15)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 15(40)

MBNau § 62 Dnr 2010-019

Hedalen 1:6, Björnbärsvägen 16 Hunnebostrand – nybyggnad av industribyggnad

För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1977-01-12.

Ansökan avviker från detaljplanen avseende byggnadshöjden(1,5 meter högre än tillåtna 5,0 m) och läget, norra hörnet delvis på prickat.

Miljö o byggnämndens arbetsutskott har i beslut 2009-11-26 i ett bygglov för en industribyggnad, inom samma detaljplan, medgivit en avvikelse från

byggnadshöjden, med 1,5 m.

Berörd granne Hedalen 1:14 har inte haft några erinringar.

Beslutsunderlag

Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande 2011-01-20

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2011-01-24 § 26 Miljö- och byggnämndens beslut 2011-02-10 § 19

Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande 2011-02-22

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott medger avvikelse enligt Plan o bygglagen kap 8 § 11 sista stycket för byggnadshöjd och läget samt beviljar bygglov.

För Miljö- och byggnämnden med delegation enligt beslut i Miljö- och byggnämnden 2009-02-05 § 3. Ärendet kommer att anmälas vid Miljö- och byggnämndens nästa sammanträde.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag.

Bygganmälan, samt anmälan om kvalitetsansvarig skall inlämnas till miljö- och byggkontoret tre veckor före byggstart.

Bygglovsavgift: 63.960 kronor. Faktureras separat.

Mätningsavgift: Debiteras separat.

Skickas till Sökande

(16)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 16(40)

MBNau § 63 Dnr MBN 2010-1547

Hunnebo 1:7, Torggatan 6 Hunnebostrand – tillbyggnad av enbostadshus, takkupa och balkong

För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1954-10-01.

Befintlig byggnad avviker från detaljplanen vad det gäller läget, för nära gräns och delvis på mark som ej får bebyggas s.k. punktprickat.

Tillbyggnaden avviker från detaljplanen vad det gäller antal våningar, takkupans storlek medför att byggnaden får två våningar.

Miljö o byggnämnden har i beslut 2009-12-10 § 221 avslagit en ansökan om bygglov för takkupa och balkong på Hunnebo 1:7. Inlämnad ansökan är identisk med den nämnden behandlade 2009-12-10. Nämnden ansåg i sitt beslut att avvikelserna från detaljplanen på befintlig byggnad och tillbyggnaden ej var en sådan mindre avvikelse som får medges enligt Plan o bygglagen (PBL) kap. 8 § 11 sista stycket. Ansökan ansågs även strida mot PBL kap. 3 § 2 då grannen Hunnebo 1:13 fick en försämrad utsikt och ökad insyn.

Berörd granne Hunnebo 1:13 har yttrat sig i ärendet och anser att han blir av med sin havsutsikt, får full insyn i sitt vardagsrum samt kraftigt påverka ljusinsläppet från väster.

Beslutsunderlag

Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande 2011-02-22 Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott avslår bygglov då avvikelsen från

detaljplanen på befintlig byggnad och tillbyggnaden ej är en sådan mindre avvikelse som får medges enligt Plan- och bygglagen (PBL) kap. 8 § 11 sista stycket.

Ansökan anses även strida mot PBL kap. 3 § 2 då Hunnebo 1:13 får en försämrad utsikt och ökad insyn.

För Miljö- och byggnämnden med delegation enligt beslut i Miljö- och byggnämnden 2009-02-05 § 3. Ärendet kommer att anmälas vid Miljö- och byggnämndens nästa sammanträde.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se besvärshänvisning.

Granskningsavgift: 1 410 kr . Faktureras separat.

Skickas till Sökande Hunnebo 1:13

(17)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 17(40)

MBNau § 64 Dnr MBN 2010-1336

Hunnebo 1:16, Södra Strandgatan 2 Hunnebostrand – tillbyggnad av sjöbod

För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1983-11-22 .

Miljö- och byggnämnden beslutade 2010-12-09 § 219 att starta upp ett planarbete för Hunnebostrands samhälle. Fastigheten Hunnebo 1:16 är beläget inom det område som är utpekat för planarbetet.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beslutade 2011-01-24 § 28 att förklara ansökan om bygglov vilande i avvaktan på att planarbetet avslutas.

Sökande har inkommit med en begäran att få beslutet omprövat då han har kontrakt med en hyresgäst för sommaren 2011.

Kommunens planhandläggare för Hunnebostrands samhälle har granskat bygglovsärendet och gjort den bedömningen att bygglov kan lämnas för tillbyggnaden samt sökt verksamhet då denna överensstämmer med det nya detaljplaneförslaget.

Beslutsunderlag

Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande 2011-01-24

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 2011-01-24 § 28 Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande 2011-02-22

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för tillbyggnad av sjöboden samt ändrad användning, från sjöbod till butik under perioden 15 maj – 15 sept.

Fastighetsägaren skall försäkra sig om att tillbyggnaden inklusive takutsprång blir placerad inom egna fastigheten. Kontakt kan tas med kommunens

mätningsavdelning.

För Miljö- och byggnämnden med delegation enligt beslut i Miljö- och byggnämnden 2009-02-05 § 3. Ärendet kommer att anmälas vid Miljö- och byggnämndens nästa sammanträde.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag.

Bygganmälan, samt anmälan om kvalitetsansvarig skall inlämnas till miljö- och byggkontoret tre veckor före byggstart.

Bygglovsavgift: 3 948 kronor. Faktureras separat.

Skickas till Sökande

(18)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 18(40)

MBNau § 65 Dnr MBN 1518

Hunnebo 1:647, Badhuset – tillbyggnad av restaurang

För fastigheten gäller detaljplan laga kraft 1993-04-14.

Miljö- och byggnämnden beviljade 2010-03-18 bygglov för att ändra taklutning och möjliggöra en takterass.

Detta bygglov överklagades av grannar. Länsstyrelsen kom med ett delbeslut i ärendet 2010-04-15 där man förordar att det överklagade bygglovet tillsvidare ej får tas i anspråk.

I nuvarande ansökan är tillbyggnaden minskad jämfört med den som nämnden tog beslut på 2010-03-18. Befintlig byggnad och takterrassen är belägen på mark som enligt detaljplanen ej får bebyggas s.k. punktprickat.

Miljö o byggnämnden beslutade 2010-12-09 § 219 att starta upp ett planarbete för Hunnebostrands samhälle. Badhuset är beläget inom det område som är utpekat för planarbetet.

Kommunens hygienanläggning inryms idag i restaurang- Badhusbyggnaden.

En ny byggnad för hygienanläggning ska planeras i området.

Beslutsunderlag

Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande 2011-02-22 Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar att enligt Plan- och bygglagen kap 8 § 23 förklara ansökan om bygglov vilande i avvaktan på att planarbetet avslutats.

För Miljö- och byggnämnden med delegation enligt beslut i Miljö- och byggnämnden 2009-02-05 § 3. Ärendet kommer att anmälas vid Miljö- och byggnämndens nästa sammanträde.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se besvärshänvisning.

Skickas till Sökande

Tekniska avdelningen

(19)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 19(40)

MBNau § 66 Dnr MBN 2010-843

Ramsvik 3:8, Ramsvik Måsebo – rivning och nybyggnad av bostadshus Miljö- och byggkontoret har fått in en skrivelse från Johan Bengtsson

"Förfrågan om klargörande rörande bygglovsansökan Dnr 843, Ramsvik 3:8".

Bengtsson har begärt hos Lantmäteriet att få avstycka den bit av fastigheten Ramsvik 3:8 som hans hus ligger på.

Ramsvik 3:8 har 6 delägare och består av 3 byggnader, varav två är sammanbyggda.

Den norra byggnaden (Johan Bengtssons) är även sammanbyggd med en byggnad som ligger på fastigheten Ramsvik 1:52.

För fastigheten gäller områdesbestämmelser lagakraft 2010-07-01.

Enligt områdesbestämmelserna får fastigheten bebyggas med 85 kvm fritidshus och 25 kvm komplementbyggnad.

Miljö- och byggnämnden har i beslut 2009-03-05 meddelat positivt förhandsbesked för en tillbyggnad. Förhandsbeskedet villkorades med att fastigheten skall avstyckas så att befintliga byggnader på fastigheten inte överstiger tillåten byggnadsyta enligt områdesbestämmelserna.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beslutade i Johan Bengtssons ansökan om bygglov 2010-10-05 följande: att ärendet kommer att tas upp för behandling och slutligt ställningstagande, när byggnaden är avstyckad från Ramsvik 3:8, enligt villkor i lämnat förhandsbesked.

Bengtsson skriver även i sitt brev: "Min ansökan avser bygglov som villkoras att bygglovet inte får utnyttjas innan i lämnat förhandsbesked angiven

fastighetsbildning vunnit laga kraft".

Miljö- och byggkontoret anser ej att ett bygglov kan villkoras enligt Bengtssons förslag. Ett bygglov som lämnas kommer att strida mot områdesbestämmelserna och enligt kontorets bedömning kommer ett sådant beslut att upphävas vid en överklagan.

Bengtsson vill även ha ett yttrande rörande varför samtliga delägare och grannar avkrävs yttrande i samband med hans ansökan till skillnad emot då Per Bengtsson fick bygglov.

Kontoret har gjort bedömningen att de som är hörda i samband med bygglovet är sakägare enligt Plan o bygglagen kap.8 § 22.

Beträffande Per Bengtssons bygglov så har Johan Bengtsson överklagat detta och då ärendet är inskickat till länsstyrelsen vill kontoret inte yttra sig, då länsstyrelsen kommer att komma med ett beslut i ärendet.

(20)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 20(40)

forts. MBNau § 66 Beslutsunderlag

Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande 2011-02-22

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet vidhåller sitt beslut från 2010-10-05 och anser att Johan Bengtssons skrivelse är besvarad enligt texten ovan.

För Miljö- och byggnämnden med delegation enligt beslut i Miljö- och byggnämnden 2009-02-05 § 3. Ärendet kommer att anmälas vid Miljö- och byggnämndens nästa sammanträde.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se besvärshänvisning.

Skickas till Sökande

(21)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 21(40)

MBNau § 67 Dnr MBN 2011-101

Smögenön 1:414, Kleven Smögen – anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, provkök

Ansökan avser bygglov för ändrad användning. Byggnaden används idag som sjöbod.

Sökande har i sin ansökan presenterat den nya verksamheten, vilken skall vara produktutveckling och seminarier med marin anknytning.

För fastigheten gäller detaljplan laga kraft 2010-07-01.

Detaljplanen medger kontor/hamn Beslutsunderlag

Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande 2011-02-22

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar bevilja bygglov för ändrad användning.

Arrendeavtal med Sotenäs kommun skall upprättas.

Kopia av beslut skickas till tekniska avdelningen.

Anmälan om färdigställande skall göras till miljö- och byggkontoret för erhållande av slutbevis.

För Miljö- och byggnämnden med delegation enligt beslut i Miljö- och byggnämnden 2009-02-05 § 3. Ärendet kommer att anmälas vid Miljö- och byggnämndens nästa sammanträde.

Bygglovsavgift: 2450 kronor. Faktureras separat.

Skickas till

Tekniska avdelningen

(22)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 22(40)

MBNau § 68 Dnr MBN 2010-846

Tryggö 1:4, Tryggö – nybyggnad fritidshus

För fastigheten gäller endast översiktsplan ÖP-10.

Fritidshusen är belägna inom naturreservat och strandskydd.

Den 18 maj 1969 beslutade Länsstyrelsen i dåvarande Göteborgs och Bohuslän om naturreservat för Tryggö med Tryggöskär. Föreskrifterna till reservatet innehåller bl.a. förbud mot ny bebyggelse. Som kompensation för missad glesbebyggelserätt och som en intrångsersättning, undantogs två mindre områden med sammanlagt 6 nya byggrätter från nybyggnadsförbudet enligt ovan nämnda avtal från 1969. Vidare medgavs rätt att för respektive byggrätt uppföra sjöbod för förvaring av båttillbehör och fiskeredskap samt båtbrygga.

Ansökan om förhandsbesked för byggnation i enlighet med de 6 byggrätterna beskrivna ovan inlämnades av Anders och Johan Siberg 1997-08-10.

Byggnadsnämnden avslog ansökan i beslut 1998-10-26 § 235. Som skäl för beslutet angavs att ansökan skall prövas i detaljplan. Nämndens beslut överklagades av Anders och Johan Siberg till Länsstyrelsen 1998-10-26.

Länsstyrelsen har med anledning av överklagandet tillsammans med

fastighetsägarna, deras ombud och Sotenäs kommun undersökt möjligheterna att finna en förhandlingslösning avseende byggrätternas antal och läge.

Detta ledde fram till ett avtal mellan fastighetsägarna och Länsstyrelsen undertecknat 2002-05-20 enligt besluten nedan.

Miljö- och byggnämnden har i beslut 2002-09-19 meddelat positivt förhandsbesked för att få avstycka och bebygga 4 st tomter. Förhandsbeskedet gav även rätt till att uppföra 4 st. sjöbodar.

Länsstyrelsen har i beslut 2007-05-25 gett tillstånd enligt reservatsbestämmelser och Natura 2000-område samt strandskyddsdispens för avstyckning av 4 st tomter och byggande av bostadshus och uthus på vardera tomten, anläggande av vatten och avlopp samt tillhörande sjöbodsliknande förrådsbyggnader med bryggdäck.

Beslutsunderlag

Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande 2011-02-22 Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för fritidshus samt för uthusbyggnad med ritning ankomststämplad 2011-03-01.

(23)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 23(40)

forts. MBNau § 68

Inkoppling av vatten o avlopp får ej göras till uthusbyggnaderna.

För Miljö- och byggnämnden med delegation enligt beslut i Miljö- och byggnämnden 2009-02-05 § 3. Ärendet kommer att anmälas vid Miljö- och byggnämndens nästa sammanträde.

Bygganmälan samt anmälan om kvalitetsansvarig skall inlämnas till miljö- och byggkontoret tre veckor före byggstart.

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag.

Bygglovsavgift: 11 515 kr . Faktureras separat.

Skickas till Sökande Länsstyrelsen

(24)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 24(40)

MBNau § 69 Dnr MBN 2010-847

Tryggö 1:5, Tryggö – nybyggnad fritidshus

För fastigheten gäller endast översiktsplan ÖP-10.

Fritidshusen är belägna inom naturreservat och strandskydd.

Den 18 maj 1969 beslutade Länsstyrelsen i dåvarande Göteborgs och Bohuslän om naturreservat för Tryggö med Tryggöskär. Föreskrifterna till reservatet innehåller bl.a. förbud mot ny bebyggelse. Som kompensation för missad glesbebyggelserätt och som en intrångsersättning, undantogs två mindre områden med sammanlagt 6 nya byggrätter från nybyggnadsförbudet enligt ovan nämnda avtal från 1969. Vidare medgavs rätt att för respektive byggrätt uppföra sjöbod för förvaring av båttillbehör och fiskeredskap samt båtbrygga.

Ansökan om förhandsbesked för byggnation i enlighet med de 6 byggrätterna beskrivna ovan inlämnades av Anders och Johan Siberg 1997-08-10.

Byggnadsnämnden avslog ansökan i beslut 1998-10-26 § 235. Som skäl för beslutet angavs att ansökan skall prövas i detaljplan. Nämndens beslut överklagades av Anders och Johan Siberg till Länsstyrelsen 1998-10-26.

Länsstyrelsen har med anledning av överklagandet tillsammans med

fastighetsägarna, deras ombud och Sotenäs kommun undersökt möjligheterna att finna en förhandlingslösning avseende byggrätternas antal och läge.

Detta ledde fram till ett avtal mellan fastighetsägarna och Länsstyrelsen undertecknat 2002-05-20 enligt besluten nedan.

Miljö- och byggnämnden har i beslut 2002-09-19 meddelat positivt förhandsbesked för att få avstycka och bebygga 4 st tomter. Förhandsbeskedet gav även rätt till att uppföra 4 st. sjöbodar.

Länsstyrelsen har i beslut 2007-05-25 gett tillstånd enligt reservatsbestämmelser och Natura 2000-område samt strandskyddsdispens för avstyckning av 4 st tomter och byggande av bostadshus och uthus på vardera tomten, anläggande av vatten och avlopp samt tillhörande sjöbodsliknande förrådsbyggnader med bryggdäck.

Beslutsunderlag

Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande 2011-02-22 Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för fritidshus samt för uthusbyggnad med ritning ankomststämplad 2011-03-01.

(25)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 25(40)

forts. MBNau § 69

Inkoppling av vatten o avlopp får ej göras till uthusbyggnaderna.

För Miljö- och byggnämnden med delegation enligt beslut i Miljö- och byggnämnden 2009-02-05 § 3. Ärendet kommer att anmälas vid Miljö- och byggnämndens nästa sammanträde.

Bygganmälan samt anmälan om kvalitetsansvarig skall inlämnas till miljö- och byggkontoret tre veckor före byggstart.

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag.

Bygglovsavgift: 11 515 kr . Faktureras separat.

Skickas till Sökande Länsstyrelsen

(26)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 26(40)

MBNau § 70 Dnr MBN 2010-845

Tryggö 1:6, Tryggö – nybyggnad fritidshus

För fastigheten gäller endast översiktsplan ÖP-10.

Fritidshusen är belägna inom naturreservat och strandskydd.

Den 18 maj 1969 beslutade Länsstyrelsen i dåvarande Göteborgs och Bohuslän om naturreservat för Tryggö med Tryggöskär. Föreskrifterna till reservatet innehåller bl.a. förbud mot ny bebyggelse. Som kompensation för missad glesbebyggelserätt och som en intrångsersättning, undantogs två mindre områden med sammanlagt 6 nya byggrätter från nybyggnadsförbudet enligt ovan nämnda avtal från 1969. Vidare medgavs rätt att för respektive byggrätt uppföra sjöbod för förvaring av båttillbehör och fiskeredskap samt båtbrygga.

Ansökan om förhandsbesked för byggnation i enlighet med de 6 byggrätterna beskrivna ovan inlämnades av Anders och Johan Siberg 1997-08-10.

Byggnadsnämnden avslog ansökan i beslut 1998-10-26 § 235. Som skäl för beslutet angavs att ansökan skall prövas i detaljplan. Nämndens beslut överklagades av Anders och Johan Siberg till Länsstyrelsen 1998-10-26.

Länsstyrelsen har med anledning av överklagandet tillsammans med

fastighetsägarna, deras ombud och Sotenäs kommun undersökt möjligheterna att finna en förhandlingslösning avseende byggrätternas antal och läge.

Detta ledde fram till ett avtal mellan fastighetsägarna och Länsstyrelsen undertecknat 2002-05-20 enligt besluten nedan.

Miljö- och byggnämnden har i beslut 2002-09-19 meddelat positivt förhandsbesked för att få avstycka och bebygga 4 st tomter. Förhandsbeskedet gav även rätt till att uppföra 4 st. sjöbodar.

Länsstyrelsen har i beslut 2007-05-25 gett tillstånd enligt reservatsbestämmelser och Natura 2000-område samt strandskyddsdispens för avstyckning av 4 st tomter och byggande av bostadshus och uthus på vardera tomten, anläggande av vatten och avlopp samt tillhörande sjöbodsliknande förrådsbyggnader med bryggdäck.

De bygglovshandlingar som har inkommit har inte granskats arkitektoniskt av miljö o byggkontoret. Detta kommer att ske innan arbetsutskottet och kontoret förutsätter att en överenskommelse med sökande kommer att ske.

Beslutsunderlag

Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande 2011-02-22 Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för fritidshus samt för uthusbyggnad med ritning ankomststämplad 2011-03-01.

(27)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 27(40)

forts. MBNau § 70

Inkoppling av vatten o avlopp får ej göras till uthusbyggnaderna.

För Miljö- och byggnämnden med delegation enligt beslut i Miljö- och byggnämnden 2009-02-05 § 3. Ärendet kommer att anmälas vid Miljö- och byggnämndens nästa sammanträde.

Bygganmälan samt anmälan om kvalitetsansvarig skall inlämnas till miljö- och byggkontoret tre veckor före byggstart.

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag.

Bygglovsavgift: 11 515 kr . Faktureras separat.

Skickas till Sökande Länsstyrelsen

(28)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 28(40)

MBNau § 71 Dnr MBN 2010-844

Tryggö 1:7 Tryggö – nybyggnad fritidshus

För fastigheten gäller endast översiktsplan ÖP-10.

Fritidshusen är belägna inom naturreservat och strandskydd.

Den 18 maj 1969 beslutade Länsstyrelsen i dåvarande Göteborgs och Bohuslän om naturreservat för Tryggö med Tryggöskär. Föreskrifterna till reservatet innehåller bl.a. förbud mot ny bebyggelse. Som kompensation för missad glesbebyggelserätt och som en intrångsersättning, undantogs två mindre områden med sammanlagt 6 nya byggrätter från nybyggnadsförbudet enligt ovan nämnda avtal från 1969. Vidare medgavs rätt att för respektive byggrätt uppföra sjöbod för förvaring av båttillbehör och fiskeredskap samt båtbrygga.

Ansökan om förhandsbesked för byggnation i enlighet med de 6 byggrätterna beskrivna ovan inlämnades av Anders och Johan Siberg 1997-08-10.

Byggnadsnämnden avslog ansökan i beslut 1998-10-26 § 235. Som skäl för beslutet angavs att ansökan skall prövas i detaljplan. Nämndens beslut överklagades av Anders och Johan Siberg till Länsstyrelsen 1998-10-26.

Länsstyrelsen har med anledning av överklagandet tillsammans med

fastighetsägarna, deras ombud och Sotenäs kommun undersökt möjligheterna att finna en förhandlingslösning avseende byggrätternas antal och läge.

Detta ledde fram till ett avtal mellan fastighetsägarna och Länsstyrelsen undertecknat 2002-05-20 enligt besluten nedan.

Miljö- och byggnämnden har i beslut 2002-09-19 meddelat positivt förhandsbesked för att få avstycka och bebygga 4 st tomter. Förhandsbeskedet gav även rätt till att uppföra 4 st. sjöbodar.

Länsstyrelsen har i beslut 2007-05-25 gett tillstånd enligt reservatsbestämmelser och Natura 2000-område samt strandskyddsdispens för avstyckning av 4 st tomter och byggande av bostadshus och uthus på vardera tomten, anläggande av vatten och avlopp samt tillhörande sjöbodsliknande förrådsbyggnader med bryggdäck.

De bygglovshandlingar som har inkommit har inte granskats arkitektoniskt av miljö o byggkontoret. Detta kommer att ske innan arbetsutskottet och kontoret förutsätter att en överenskommelse med sökande kommer att ske.

Beslutsunderlag

Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande 2011-02-22 Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för fritidshus samt för uthusbyggnad enligt fasadritning ankomststämplad 2011-03-01

(29)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 29(40)

forts. MBNau § 71

Inkoppling av vatten o avlopp får ej göras till uthusbyggnaderna.

För Miljö- och byggnämnden med delegation enligt beslut i Miljö- och byggnämnden 2009-02-05 § 3. Ärendet kommer att anmälas vid Miljö- och byggnämndens nästa sammanträde.

Bygganmälan samt anmälan om kvalitetsansvarig skall inlämnas till miljö- och byggkontoret tre veckor före byggstart.

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag.

Bygglovsavgift: 11 515 kr . Faktureras separat.

Skickas till Sökande Länsstyrelsen

(30)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 30(40)

MBNau § 72 Dnr MBN 2010-1210

Tången 42:1, Springgatan Varvsgatan Kungshamn – ändrad användning, sjöbod till kontor

Ansökan avser bygglov för att bygga till en sjöbod och ändra användning till verkstad/kontor.

För fastigheten gäller endast översiktsplan ÖP-10.

Miljö- och byggnämnden har påbörjat ett planarbete för Springet och Tångens hamn. Sjöboden är beläget inom det område som är utpekat för planarbetet.

Beslutsunderlag

Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande 2011-03-04

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förklarar, enligt Plan o bygglagen kap 8 § 23, ansökan om bygglov vilande i avvaktan på att planarbetet avslutats.

För Miljö- och byggnämnden med delegation enligt beslut i Miljö- och byggnämnden 2009-02-05 § 3. Ärendet kommer att anmälas vid Miljö- och byggnämndens nästa sammanträde.

Skickas till Sökanden

(31)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 31(40)

MBNau § 73 Dnr MBN 2010-1371

Uleberg 2:55, Piren Ulebergshamn – uppsättning av fyr

Ansökan avser bygglov för fyr. Bygglov för fyren är sökt av syföreningen ljus i Ulebergshamn och är tänkt att vara en försköning av hamnpiren

För fastigheten gäller detaljplan laga kraft 1990-11-21.

Ansökan är skickad till Transportstyrelsen (tidigare sjöfartsverket) och

exploateringsingenjören, då den är placerad på kommunens mark, för yttrande.

Tranportstyrelsen och kommunen som markägare har tillstyrkt placeringen under förutsättning att villkoren i deras yttrande uppfylls.

Beslutsunderlag

Byggingenjörens tjänsteutlåtande 2011-02-23 Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beviljar bygglov.

Tranportstyrelsens och mark- och exploateringsingenjörens yttrande skall beaktas.

Markarrende skall upprättas med Sotenäs kommun.

För Miljö- och byggnämnden med delegation enligt beslut i Miljö- och byggnämnden 2009-02-05 § 3. Ärendet kommer att anmälas vid Miljö- och byggnämndens nästa sammanträde.

Anmälan om färdigställande skall göras till miljö- och byggkontoret för erhållande av slutbevis.

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag.

Skickas till Sökande

Tekniska avdelningen

(32)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 32(40)

MBNau § 74 Dnr MBN 2010-1508

Vägga Skärgård 3:1, Hampholmen – tillbyggnad magasinsbyggnad

Ansökan avser bygglov för att bygga till en magasinsbyggnad som används för konferensverksamhet och fisketurism.

Tillbyggnaden innebär att magasinet höjs 1,5 m för att tillskapa konferensmöjligheter på övervåningen.

Byggnaden är belägen på ön Hampholmen, inom strandskydd.

Byggnaden har från början varit en sjöbod uppförd för fiskets behov.

Bygglov och strandskyddsdispens är beviljad för nuvarande byggnader och användningssätt.

Miljö o byggkontorets miljöutredare har avstyrkt strandskyddsdispens för tillbyggnaden.

Beslutsunderlag

Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande 2011-02-23 Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till miljö- och byggkontoret för komplettering.

(33)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 33(40)

MBNau § 75 Dnr MBN 2010-1589

Väjern 1:1, Hamnplan Väjern – bygganmälan för eldstad i sjöbod

Ärendet är skickat till räddningstjänsten, sotaren och kommunen som markägare för yttrande. Räddningstjänsten och sotaren har inget att erinra under förutsättning att installationen sker fackmässigt och att sotaren ger eldningstillstånd.

Per Bengtsson som handlägger kommunens sjöbodsarrenden har ej inkommit med något yttrande vid dagens datum.

Sökande har meddelat att kaminen skall användas som värmekälla vid arbete med fiskeredskap.

Kommunens arrendeavtal tillåter endast att sjöbodar används som förråd.

Miljö- och byggkontoret ser ingen möjlighet att hindra installationen med stöd av lagstiftning eller detaljplan.

Ett förbud att installera en kamin måste ske via kommunens arrendeavtal.

Beslutsunderlag

Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande 2011-02-23 Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till

byggnadsingenjören för kompletterande underlag gällande Per Bengtssons yttrande.

Granskningsavgift: 987 kronor. Faktureras separat.

Skickas till Sökande

Tekniska avdelningen

(34)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 34(40)

MBNau § 76 Dnr MBN 2010-987

Finntorp 1:48, Dinglevägen 8 – nybyggnad av förrådsbyggnad

Ansökan om bygglov avser nybyggnad av förrådsbyggnad om 11 kvm samt ett trädäck med ett 1,40 m högt staket.

För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1942-12-21.

Åtgärden innebär att förrådsbyggnad samt däck läggs 0,5 m från fastighetsgräns och staket läggs i gräns mot Finntorp 1:49.

Då grannars medgivande finns tolkar Miljö- och byggkontoret förrådsbyggnaden som ej bygglovspliktig (friggebod).

Berörda grannar har ingen erinran.

Byggnadsåtgärden är utförd.

Enligt Plan o bygglagen (PBL) 3 kap 1 § skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan.

Miljö o byggkontoret anser att däckets utformning i förhållande till dess exponerade läge avviker väsentligt från övrig bebyggelse i området.

Beslutsunderlag

Arkitektens tjänsteutlåtande 2011-01-21

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2011-01-24 § 39 Miljö- och byggnämndens beslut 2011-02-10 § 26

Bygglovsarkitektens tjänsteutlåtande 2011-02-24 Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till bygglovsarkitekten med uppdrag att i samråd med sökanden inkomma med nytt förslag på ny

utformning av trädäcket.

(35)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 35(40)

MBNau § 77 Dnr MBN

Malmön 1:740, Stallen Bohus-Malmön – nybyggnad av bostadshus

Miljö- och byggnämnden har lämnat positivt förhandsbesked 2008-12-11 § 222.

Fastigheten ligger utanför detaljplan men inom samlad bebyggelse för Stallen.

I förhandsbeskedet har miljö- och hälsoskyddsinspektören granskat ärendet för att bedöma lämpligheten att bebygga utifrån bullerhänseende. Miljö- och

hälsoskyddsinspektören har godkänt det läge som redovisat i förhandsbeskedet under förutsättning att fönstren mot vägen utförs bullerdämpande och att sovrum och uteplats placeras på den sidan av huset som vetter från vägen.

Förhandsbeskedet har villkorats med att husets utformning och placering skall ske i samråd med miljö- och byggkontoret och att taket inte får vara valmat eller brutet.

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 3 kap § 1 skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan.

Beslutsunderlag

Bygglovsarkitektens tjänsteutlåtande 2011-02-24 Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott delegerar till tjänstemannen att bevilja bygglov under förutsättning att nya handlingar överensstämmer med

förhandsbeskedet.

För Miljö- och byggnämnden med delegation enligt beslut i Miljö- och byggnämnden 2009-02-05 § 3. Ärendet kommer att anmälas vid Miljö- och byggnämndens nästa sammanträde.

(36)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 36(40)

MBNau § 78 Dnr MBN 2011-080

Smögenön 1:1, Fiskhallen – förhandsbesked om arrende av mark Ansökan om arrende av mark, för att där placera byggnad för

restaurangverksamhet.

Ansökan om bygglov avser en nybyggnad för restaurangverksamhet.

För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1979-08-03 och ändrad 1999-11-05.

Ansökan visar att den föreslagna byggnadsplaceringen hamnar på mark som enligt detaljplanen ej får bebyggas, s.k. punktprickat.

Beslutsunderlag

Bygglovsarkitektens tjänsteutlåtande 2011-02-24 Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till miljö- och byggkontoret i avvaktan på beslut gällande markarrende.

Skickas till

Exploateringsingenjören

(37)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 37(40)

MBNau § 79 Dnr MBN 2011-097

Smögenön 1:264, på Smögenbrygga – bygglov och marklov för tillbyggnad av restaurang.

För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1967-08-28.

I detaljplanen är det aktuella området markerat med sk prickmark, dvs det får inte bebyggas.

Beslutsunderlag

Bygglovsarkitektens tjänsteutlåtande 2011-02-24

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om bygglov, enligt Plan- och bygglagen 8 kap § 11, då tillbyggnaden strider mot detaljplanen och är belägen på

punktprickad mark.

För Miljö- och byggnämnden med delegation enligt beslut i Miljö- och byggnämnden 2009-02-05 § 3. Ärendet kommer att anmälas vid Miljö- och byggnämndens nästa sammanträde.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se besvärshänvisning.

Bygglovsavgift: 1500 kronor. Faktureras separat.

Skickas till Sökande

(38)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 38(40)

MBNau § 80 Dnr MBN 2011-066

Smögenön 16:2, Brunnsgatan 14 Smögen – bygglov för uppförande av plank Planket är tänkt att placeras i tomtgränsen mot Brunnsgatan och även gå en bit längs tomtgräns mot fastigheten Smögenön 16:1.

Idag finns ett lågt staket i samma läge. Det gamla staketet är åldrat och behöver ersättas. I samband med detta är tanken att en del av staketet byts ut mot ett plank för att skärma av uteplats samt åstadkomma bullerskydd för trädgård och

källarsovrum.

Enligt Plan o bygglagen (PBL) 3 kap § 1 skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan.

Denna del av Smögen är av riksintresse för kulturmiljövården.

Miljö o byggkontoret anser att plankets utformning avviker väsentligt från övrig bebyggelse i området.

Beslutsunderlag

Byggarkitektens tjänsteutlåtande 2011-02-24

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts avslår ansökan om bygglov då plankets utformning strider mot Plan- och bygglagen (PBL) 3 kap §§ 1 och 12.

Sökanden bör i samråd med Miljö- och byggkontoret se över möjligheterna till ett lägre plank.

För Miljö- och byggnämnden med delegation enligt beslut i Miljö- och byggnämnden 2009-02-05 § 3. Ärendet kommer att anmälas vid Miljö- och byggnämndens nästa sammanträde.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se besvärshänvisning.

Bygglovsavgift: 1500 kronor. Faktureras separat.

Skickas till Sökande

(39)

O:\Off\PROT\MBNAU\2011\MBNau 2011-03- 03 (beslutsprotokoll).doc

Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida 39(40)

MBNau § 81 Dnr MBN 2010-1549

Smögenön 27:9 Sillgatan Smögen – tillbyggnad, utvändig ändring samt inredande av ytterligare bostad/lokal

För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1960-05-31.

Användning: affärshus och flerbostadshus med bageri i källaren.

Detaljplanen medger handel, ej bostäder.

Beslutsunderlag

Bygglovsarkitektens tjänsteutlåtande 2011-02-24 Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för ändamålet bostäder, då det ej är en mindre avvikelse enligt Plan o bygglagen (PBL) 8 kap 11 §, samt strider mot detaljplanen.

Bygglov kommer att beviljas för bageriverksamheten när separat ansökan inkommer.

För Miljö- och byggnämnden med delegation enligt beslut i Miljö- och byggnämnden 2009-02-05 § 3. Ärendet kommer att anmälas vid Miljö- och byggnämndens nästa sammanträde.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se besvärshänvisning.

Bygglovsavgift: 1410 kronor. Faktureras separat.

Skickas till Sökande

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :