• No results found

Informationsmöte kring E- legitimationsnämndens arbete mot morgondagens digitala behov

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Informationsmöte kring E- legitimationsnämndens arbete mot morgondagens digitala behov"

Copied!
18
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Informationsmöte kring E-

legitimationsnämndens arbete mot

morgondagens digitala behov

(2)

Introduktion

(3)

Idag finns tre sätt.. som inte är tillgängliga

för alla

(4)

eID11

Bjuder morgondagen på flera val?

eID2 eID3

(5)

Konceptet BankID används av ett antal banker

Offentlig sektor

En gammal bild på dagens sätt

Mellanhänder

e-legitimationer (kravställt på PKI)

Spärrkontroll Spärrkontroll

Spärrkontroll e-tjänst

e-tjänst e-tjänst

e-tjänst Telia

Nordea

Säljare för BankID (Swedbank

&

Handelsbanken)

Telia

Nordea

(6)

Valfrihetssystemet Svensk e-legitimation?

(7)

Avtal om underskriftstjänst VALFRIHETSSYSTEMET FÖR SVENSK E-LEGITIMATION

Leverantörer av eID-

tjänst Tillhandahållare av e-

tjänster e-tjänst Anslutningsavtal, inkl.

- regelverk,

- tekniskt ramverk, och - övriga bilagor Anslutningsavtal, inkl.

- regelverk - tillitsramverk, - tekniskt ramverk, och - övriga bilagor

e-tjänst

BASSTRUKTUR FÖR SVENSK E-LEGITIMATION

IDENTITETSFEDERATION FÖR SVENSK E-LEGITIMATION

Licensavtal,inkl.

- tillitsramverk, och - övriga bilagor Utfärdare av Svensk e-

legitimation

Utfärdare e-legitimation Utfärdare

e-legitimation

E-legitimations- nämnden Federations-

operatör

Interna avtal

Avtalsrelation

(sluts av federationsoperatören på uppdrag av respektive part)

UNDERSKRIFTSTJÄNSTER Leverantörer av underskrifttjänst

ATTRIBUTTJÄNSTER

Avtal om attributstjänst

Leverantörer av attribut

(8)

Kvalitetsmärket Svensk e-legitimation?

(9)

Utfärdare av e-legitimationer kan ansöka om kvalitetsmärket

• Kännetecknet visar vilka e-legitimationer som

uppfyller kraven.

• E-legitimationsnämnden godkänner.

E-legitimationsnämnden ansvarar för kännetecknet Svensk e-legitimation.

Huddinge kommun först ut som godkänd utfärdare

enligt tillitsramverket Svensk e-legitimation!

(10)

Underskrifttjänst ?

(11)

Leverantörer kan uppfylla E-

legitimationsnämndens specifikationerna

Nämnden kravställt via (normativ) specifikation

Avropas på ramavtal PTIF14 (KK)

Nämnden kan kontrollera kravuppfyllnad

(12)

Förstudien

(13)

”Vi ser över spelplanen Svensk e- legitimation med siktet inställt mot

morgondagens digitala behov”

(14)

Förstudie – (spelplanen för) Svensk e- legitimation

• Ta ett omtag – se över Svensk e-legitimation med hänsyn till ”Längre sikt”:

• Myndigheters behov

• Användares behov

• Krav på säkerhet

• Krav på tillgänglighet

• Regeringens mål på området

– Beakta och beskriva behov från de myndigheter som är stora användare

– Analysera och ge förslag på prioriterade åtgärder utifrån identifierade krav och behov

– Input till nästa utvecklingssteg för Svensk e-legitimation

(15)

Förstudien - syfte

• Föreslå vad Svensk e-legitimation ska vara och bestå av genom att

– Föreslå modeller och metoder som möter framtida behov av elektronisk identifiering

– Beskriva på vilket eller vilka sätt leverantörer och

upphandlande myndigheter kan ansluta sig och bedöma sannolikheten till hög anslutning för de olika

modellerna/metoderna

(16)

Från behovslistan

• Det ska vara enkelt för användare att logga in i myndigheternas digitala tjänster.

• Lösningen ska vara säker för användare och verksamheten.

• Det ska vara gratis och attraktivt för användare.

• Underlätta för utfärdare i utgivningsprocessen.

• Det ska vara rimliga priser för offentlig verksamhet när det gäller kostnaden för e-legitimering och underskrift.

• Viktigt att ”lösningen” nu eller på sikt kan tillhandahålla behörighetsinformation.

• ALLA ska ha möjlighet att få tillgång till digitala tjänster.

• Offentlig sektor ska inte bli beroende av en part (för att minska sårbarheten)

• Lösningen ska säkerställa integritet (exempelvis inte lämna ut personnummer) för tjänstemän, elever m.m.

• ID-växling, d.v.s. använda en e-legitimation för att verifiera identitet som sedan används i andra identifierings – eller behörighetssystem och på så sätt ersätter den ursprungliga e-legitimationen.

• Arbetsgivare och uppdragsgivare ska kunna skaffa e-legitimation till sina anställda och uppdragstagare.

• Det finns behov av olika tillitsnivåer för e-legitimationer/e-legitimering.

(17)

Identifierade aktiviteter

• Öppet analysera och beskriva vad svensk e-legitimation kan vara i framtiden.

• Undersöka vilka tekniska möjligheter och standards bör ingå i en långsiktig hållbart förslag för myndigheternas tillgång till e-legitimationer och e-underskrifter i sina digitala tjänster.

• Beskriva vilka krav på säkerhet förslaget måste möta.

• Säkerställa att alla som behöver elektronisk identifiering och underskrift i kontakten med det offentliga har möjlighet att erhålla det med förslaget.

• Säkerställa att det finns leverantörer som har möjlighet att uppfylla behoven och klarar kraven.

• Göra en konsekvensbedömning av förslaget utifrån enkelhet för privatpersoner och kostnadseffektivitet för det offentliga.

• Göra en konsekvensbedömning avseende hur E-legitimationsnämnden påverkas av förslaget och i så fall lämna förslag på förändrat uppdrag

• Analysera de juridiska aspekter av förslaget och säkra att de är hållbara.

• Lämna förslag på och beskriva på generell nivå finansieringslösning för det som föreslås.

• Säkerställa att förslaget underlättar det svenska införandet av eIDAS

(18)

Status i arbetet

• Projektdirektivet klart

• Upphandling av utredningsledare pågår

Nämnd

Operativ styrgrupp (Per, Katrin, Jan)

Extern utredningsledare /

projektledare

Delutredning 1 Delutredning 2 Delutredning 3

Nämndens referensgrupp

nämndens

Projektteam Kansliet, resurser myndigheter, resurser

leverantör

References

Related documents

Grundkarta\GK_Gröna_Fingret_210305_grå.dwg Rasterbilder: K:\PLEX\03 Plan\01 Detaljplaner\Aktuella detaljplaner\Dnr 2020-01387 Del av Tuolluvaara 1_1 m fl, Västra gröna

Medborgarförslag från Jonathan Ihrsén, om avsättande av mark för öppnande av livsmedelsbutik på Tosterön, dnr KS/2020:564-037.. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förslaget till kulturnämnden, teknik- och fritidsnämnden för beredning samt barn- och utbildningsnämnden för beredning..

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förslaget till kulturnämnden, teknik- och fritidsnämnden för beredning samt barn- och utbildningsnämnden för beredning..

Bucklands (1991, s.77-80) andra punkt i hans teori som presenterats i ett tidigare kapitel är tillgänglighet. Tre skolor i södra Sverige såg mycket positivt på

Vi har också gjort så att de elever som har en elevassistent under skoltid har inte den elevassistenten på fritids förutom en av eleverna utan vi försöker skapa

Does omega-3 supplementation during pregnancy, compared with placebo, reduce the risk of preterm delivery in women with high risk

På så sätt blir inte den digitala klyftan ett problem för Pensionsmyndigheten som för andra myndigheter eftersom de alltid kommer att erbjuda kunderna olika kanaler för att