Standardavtal insamling av elektriskt och elektroniskt avfall

Full text

(1)

Standardavtal insamling av elektriskt och elektroniskt avfall

Detta standardavtal tillsammans med av parterna påtecknade bilagor är samarbetsavtal om hantering av elektriskt och elektroniskt avfall samt bärbara batterier

Mellan El-Kretsen i Sverige AB (orgnr 556552-7487), Box 1357, 111 83 Stockholm i det följande benämnd El-Kretsen

och ………

i det följande benämnd Leverantören

Detta standardavtal kan anpassas till parternas förhållande genom tillägg i bilagor eller andra överenskommelser.

Detta avtal avser elektriskt och elektroniskt avfall samt bärbara batterier, definierade i producentförordningarna SFS 2000:208, 2005:209 samt 2008:834.

Definitioner

Producentansvarsförordningarna, ”Förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter” (SFS 2005:209), ursprungliga förordningen (SFS 2000:208), som genom ändring (SFS 2005:210) nu endast avser glödlampor och belysningsarmaturer tillverkade för att användas i hushåll ”Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer” samt ”Förordning om producentansvar för batterier (SFS 2008:834)., samt vid varje tidpunkt gällande svensk lagstiftning enligt ovan.

Producent, företag som är anslutet till El-Kretsen och som definieras som producent enligt förordningarna om producentansvar. Som producent räknas också producenter som El- Kretsen slutit avtal med genom s.k. clearing.

Elprodukter, de elektriska och elektroniska produkter samt batterier, som anges i 1§

2000:208, bilaga 1 till 2005:209 samt 2§, fjärde stycket 2008:834 samt vid varje tidpunkt gällande lagstiftning.

Elavfall, avfall, som utgörs av eller innehåller elprodukter och för vilket en producent har producentansvar.

Batterier, avfall som utgörs av bärbara batterier eller produkter som innehåller bärbara batterier för vilka en producent har producentansvar och som hämtas från hämtplatser angivna i bilaga 2.

Mottagningsplats är en plats, där Leverantören mottager elavfall och bärbara batterier.

Hämtplats är en plats, varifrån El-Kretsen hämtar det elavfall och bärbara batterier som mottagits av leverantören.

Lastbärare är burar, containers och andra insamlingsbehållare på mottagnings- och hämtplats.

(2)

1. El-Kretsens åtaganden och rättigheter

1.1. Producenter äger rätt att hänvisa hushåll till de mottagningsplatser som redovisats i bilaga 2, för att där lämna sitt elavfall och bärbara batterier utan avgift.

1.2. El-Kretsen åtar sig att tillhandahålla och bekosta de lastbärare som behövs för mellanlagring och borttransport.

1.3. El-Kretsen åtar sig att organisera och bekosta borttransport av det elavfall och bärbara batterier, som Leverantören mottagit i enlighet med detta avtal.

Borttransport ska ske enligt bilaga 1 från de hämtplatser, som redovisats i bilaga 2.

Äganderätten till mottaget elavfall och bärbara batterier samt ansvaret för elavfallet övergår till El-Kretsen när avfallet, enligt detta avtal, lämnats till de mottagnings- platser som redovisats i bilaga1. El-Kretsen åtar sig att förbehandla, återvinna eller på annat godkänt sätt hantera elavfallet i enlighet med gällande lagstiftning.

1.4. El-Kretsen åtar sig att till Leverantören redovisa statistik (minst fyra gånger per år) avseende mängden elavfall och bärbara batterier, som borttransporterats från anvisade hämtplatser, se bilaga 2, samt rapportera (en gång per år) hur elavfallet har behandlats och vilka återvinningsresultat, som uppnåtts. Vidare rapporterar El- Kretsen till leverantören övriga volymer som omfattas i avtalet redovisade förordningar och som samlas in av El-Kretsen på annat sätt.

1.5. El-Kretsen åtar sig att på anslutna producenters vägnar till Leverantören lämna de uppgifter, som Leverantören behöver för att fullgöra sin informationsskyldighet enligt producentansvarsförordningarna och punkt 4.4 i detta avtal.

1.6. El-Kretsen åtar sig att på anslutna producenters vägnar samråda med Leverantören enligt producentansvarsförordningarna. Initiativet till samråd kan komma från Leverantören eller El-Kretsen. Detta avtal ska ses som ett samråd mellan Leverantören och de producenter, som är anslutna till El-Kretsen.

2. Leverantörens åtaganden och rättigheter

2.1. Leverantören åtar sig att vid mottagningsplats angiven i bilaga 2 mottaga allt elavfall och bärbara batterier från hushåll, som omfattas av producentansvar.

Hushållen ska inte betala någon avgift i samband med avlämnandet.

2.2. Leverantören åtar sig att vid minst en av de hämt/mottagningsplatser som anges i bilaga 2 där tillståndet så medger mottaga elavfall från verksamheter enligt detta avtal. Verksamheterna ska normalt inte betala någon avgift i samband med avlämnandet. Avvikelser skall meddelas El-Kretsen.

2.3. Leverantören åtar sig att hantera elavfall och bärbara batterier mottaget från hushåll i enlighet med bilaga 1. Leverantören ansvarar för mottagningsplatser angivna i bilaga 2. I detta ansvar ingår att verksamheten har erforderliga tillstånd och att den bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning.

3. Hämtning av elavfall från Leverantören

Leverantören avropar och El-Kretsen ansvarar för samt utför lastning och borttransport av elavfall från hämtplats angiven i bilaga 2.

(3)

4. Fullgjord skyldighet i producentansvarsförordningarna gentemot kommunerna Genom att El-Kretsen och Leverantören fullgör sina åtaganden i detta avtal, anser parterna att producenterna har uppfyllt nedan angivna skyldigheter enligt

producentansvarsförordningarna mot kommunen.

4.1 Har ordnat ett lämpligt insamlingssystem för mottagning av hushållens elavfall, samt borttransporterar det elavfall som hushållen lämnat till Leverantören.

4.2 Fullgör sin samrådsskyldighet mot kommunen.

4.3 Anvisar lämpliga platser för mottagning av elavfall och bärbara batterier.

4.4 Informerar hushåll och andra.

5. Utveckling av avtalet

5.1. Parterna har ett gemensamt ansvar för att utveckla den verksamhet, som omfattas av detta avtal. Parterna skall upplysa varandra om eventuella driftsproblem och andra missförhållanden samt i samförstånd söka genomföra nödvändiga förändringar.

5.2. Parterna ska utse vardera en kontaktperson med uppgift att fortlöpande överlägga om verksamheten, dess mål och uppnådda resultat, problem, utvecklingsmöjligheter eller andra frågor, som parterna önskar aktualisera.

Det övergripande arbetet mellan parterna sker i ”Elretur” som är samarbets- organisationen mellan El-Kretsen och kommunerna.

5.3. Samråd hålls när part så begär.

6. Avtalstid

Detta avtal gäller från den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2017. Avtalet kan sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid om två (2) år före avtalstidens slut. I annat fall förlängs avtalet med fem (5) år enligt förutsättningar i detta avtal. Uppsägning av avtalet skall ske skriftligt. I ”Elretur” initieras innan uppsägningstidens utgång en diskussion om förutsättningar för avtalets fortsättning.

7. Rätt att begära omförhandling eller hävning av avtalet

7.1. Detta avtal sluts mellan parterna utifrån de skyldigheter och rättigheter parterna tilldelas i den lagstiftning, som gäller vid avtalets undertecknande.

7.2. Parterna skall ha rätt att begära omförhandling eller häva avtalet om

7.2.1. det sker förändringar i lagstiftningen, som väsentligen ändrar parternas skyldigheter eller rättigheter, eller

7.2.2. det på annat sätt sker förändringar eller framkommer omständigheter, som väsentligen försvårar eller omöjliggör för parterna att fullfölja avtalet, eller 7.2.3. om någon av parterna grovt åsidosätter sina åtaganden och intention enligt

detta avtal och ändring inte kommer tillstånd inom rimlig tid efter det att förhållandet skriftligen påtalats

(4)

7.3. Sker omförhandling eller hävning av detta avtal med hänvisning till punkterna 7.2.1 – 7.2.2 skall skadestånd eller annan ekonomisk ersättning ej kunna krävas.

7.4. Sker omförhandling eller hävning av detta avtal med hänvisning till punkt 7.2.3 skall skadelidande part ha rätt till ersättning för faktiska uppkomna extra kostnader eller uteblivna intäkter, i enlighet med avtalet, för resterande del av avtalsperioden

8. Tvist

8.1. Tvist i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna.

8.2. Om förhandling mellan parterna i enlighet med punkten 8.1 är resultatlös ska tvist i anledning av avtalet anhängiggöras och avgöras slutligt vid allmän domstol i vilken domsaga Leverantören som kärande har hemvist alternativt i allmän domstol där El-Kretsen som kärande har hemvist. Tvisten ska lösas med tillämpning av svensk rätt.

Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar, varav parterna tagit vardera ett.

För Leverantören För El-Kretsen AB

Datum ……….. Datum……….

……… ………

Underskrift Underskrift

……… ………

Namnförtydligande Namnförtydligande

Bilagor:

Bilaga 1 Hantering på hämtplatser (ÅVC).

Bilaga 2 Förteckning över mottagningsplatser och hämtplatser, som omfattas av detta avtal.

Bilaga 3 Information.

Bilaga 4 Beskrivning av kompletterande insamlingssystem.

Bilaga 5 Ersättning.

(5)

Bilaga 1 Hantering på hämtplats (ÅVC)

1. Ytor:

Förvaring av burar, boxar och fat ska ske på väderskyddade hårdgjorda ytor.

Leverantören svarar för att underhålla utnyttjade ytor. Ytor för fraktion 1-5 skall rymma så många lastbärare som krävs för en rationell logistik. Utgångspunkt är förutsättningarna vid avtalets ingående. Ytor för fraktion 6 och 7 (se nedan) ska rymma minst 80 st. enheter av respektive fraktion. Vid lastning ska det finnas rangeringsytor.

2. Sorteringsfraktioner:

fraktion 1 raka lysrör minst 60 cm långa

fraktion 2 lågenergilampor, kompaktlysrör, övriga urladdningslampor, glödlampor fraktion 3 bildskärmsprodukter.

fraktion 4 små och medelstora apparater (radio, datorer, skrivare, verktyg, leksaker mm)

fraktion 5 bärbara batterier

fraktion 6 stora vitvaror (spisar, tvätt- och diskmaskiner, torktumlare o dyl.)

fraktion 7 kylskåp, frysar samt andra kylmöbler inklusive kylmöbler/kyldiskar o.likn. från verksamheter.

3. Leverantören svarar för att fraktionerna 1-5 sorteras i av El-Kretsen tillhandahållna lastbärare. Fraktion 6 och 7 hanteras normalt som löskolli och får inte staplas eller lastmaskinspackas. Leverantören skall inte korrigera i lastbärare för felavlämning eller annan sortering mellan lastbärarna.

4. El-avfall, som lämnats i El-Kretsens lastbärare eller lämnats på för fraktion 6-7 avsedd yta, får enligt detta avtal inte demonteras eller bortföras från hämtningsplatsen utan medgivande från El-Kretsen.

5. Fraktionerna 1–5 ska i avvaktan på borttransport skyddas mot väta. Fraktionerna 3-4 bör förvaras i låst utrymme eller i låsbara behållare på grund av risk för stöld och vandalism.

Skyltning och instruktioner till avlämnaren.

6. Leverantören ska ge instruktioner till avlämnarna om hur avfallet ska sorteras. Skyltar från El-Kretsen eller motsvarande med anvisningar ska finnas uppsatta. Leverantören ansvarar för att underhålla skyltarna. Leverantören kan begära att avfallslämnaren själv sorterar el-avfallet. Leverantören har rätt att avvisa avfallslämnare, som inte följer leverantörens instruktioner.

Användning av El-Kretsens lastbärare

7. El-Kretsen tillhandahåller och bekostar lastbärare för fraktionerna 1-5 och bekostar lastning av samtliga fraktioner. Leverantören står för och bekostar intern rangering.

Leverantören tillhandahåller all annan nödvändig utrustning på hämtningsplatsen inklusive yta för lagring av fraktion 6 och 7.

8. Leverantören ansvarar för El-Kretsens lastbärare under den tid de befinner sig på leverantörens hämtningsplats. Leverantören ska se till att lastbärarna inte hanteras vårdslöst av hämtningsplatsens personal så att skada uppstår, att lastbärarna inte används för annat avfall eller att de inte avlägsnas av obehöriga. Om skada på

(6)

lastbärare uppstår vid lastning och lossning pga. transportörens hantering ska leverantören rapportera detta till El-Kretsen.

El-Kretsens borttransport av el-avfall

9. Vid borttransport ska den av El-Kretsen anlitade transportören svara för att lasta el- avfallet samt städa upp efter sig efter eventuell nedskräpning som orsakats av lastningen.

10. För att borttransport skall kunna planeras och utföras rationellt gäller följande:

10.1. Leverantören ska fortlöpande (efter behov) inrapportera lagrad volym.

10.2 Den av El-Kretsen anlitade transportören skall beredas möjlighet att kunna hämta elavfall även utanför anläggningens öppettider. Tillgång kan erhållas via att anläggningens personal öppnar eller att El-Kretsens transportör erhåller en nyckel. Detta dokumenteras med respektive leverantör och dokumenteras i bilaga 2

10.3 Utifrån de inrapporterade mängderna ska hämtning utföras så att den kapacitet som angetts för respektive fraktion på hämtningsplatsen, inte överskrids.

10.4 Leverantören ska till El-Kretsen insända felanmälan/avvikelserapport vid utebliven hämtning, utebliven städning, brist på lastbärare eller andra klagomål. El-Kretsen ska senast påföljande arbetsdag från mottagandet av felanmälan kontakta leverantören för att få kompletterande information och lämna redogörelse för vidtagen/planerad åtgärd. Nödvändig åtgärd ska vidtas snarast.

10.5 Leverantören svarar för att föra anteckningar avseende farligt avfall enligt § 54 Avfallsförordningen (2011:927). El-Kretsen ska iordningställa transportdokument enligt § 60 samma förordning. På begäran lämnas kopia på transportdokument till leverantören.

11. El-Kretsen äger rätt att i samråd med leverantören besluta om mindre ändringar eller tillägg av anvisningar i denna bilaga om så behövs för att mottagning, sortering, borttransport och vidare behandling ska fungera väl. Leverantören ska delges förslag till ändring och beredas möjlighet att ge synpunkter i rimlig tid innan ändring genomförs. Leverantören ska meddela El-Kretsen om förändringar rörande hämtningsplatsen som berör uppdraget såsom kontaktpersoner, öppettider etc.

12. Händelser vid hämtningsplatser som regleras i förekommande fall

12.1. Följande händelser vid hämtningsplatsen regleras i förekommande fall. Det åligger den part som registrerat händelsen att kontakta den andra parten och framföra relevant information eller annan bevisning för att styrka händelsen. Dessa händelser ska påtalas inom fyra (4) veckor för att ersättningsskyldighet ska inträda.

12.1.1 Skadegörelse på leverantörens egendom som är orsakad av den av El- Kretsen anlitade transportören vid lastning.

12.1.2 Åtgärder som leverantören, efter samråd och överenskommelse med El- Kretsen, måste vidta efter inbrott och skadegörelse på hämtningsplatsen och som kan kopplas till El-Kretsens material.

12.1.3 Städning som leverantören måste utföra efter lastning av den El-Kretsen anlitade transportören, när transportören inte har städat. (Se pkt 9)

(7)

12.1.4 Bomkörningar, dvs. när den av El-Kretsen anlitade transportören inte kan få tillträde till hämtningsplatsen för lastning.

12.1.5 Åtgärder som måste vidtas p.g.a. utebliven hämtning eller oreda vid hämtningsplatsen.

12.1.6 Skadegörelse på El-Kretsens egendom, orsakad av hämtningsplatsens personal.

12.2. Part som orsakar händelse enligt 12.1.1-12.1.6 åtar sig att ersätta drabbad part enligt 12.1

12.3 Efter det att parterna är överens om att ersättningsskyldighet föreligger i enlighet med punkten 12.1 ska ersättning utbetalas till den andra parten antingen direkt eller via försäkring.

(8)

Bilaga 3, Information

Information är centralt för att nå en effektiv insamling. Konsumenters medvetenhet och kunskap hur man skall hantera elavfall är ett fundament för framgångsrik insamling.

Parterna har under avtalstiden funnit att den basala informationsverksamheten om insamling av elavfall effektivast bedrivs integrerat med annan avfallsinformation och därmed är kommunerna den naturliga informationsbäraren.

För information om insamling av elavfall inom en kommun som är Leverantör till El- Kretsen gäller:

El-Kretsens ansvar

El-Kretsen ansvarar för framtagande av lämpligt informationsmaterial som tillhandahålls kommunen.

El-Kretsen kan på annat sätt via andra kanaler bedriva olika typer av projektinriktad information.

Kommunens ansvar

Kommunen svarar för det i lagstiftningen redovisade informationskravet för elavfall. Detta omfattar bland annat att El-Kretsens framtagna informationsmaterial på ett relevant sätt inkluderas i kommunens information till medborgarna.

Kommunen har rätt att utifrån El-Kretsens informationsmaterial profilmässigt anpassa detta till kommunens profil för information och kommunikation med medborgarna. Kostnader för eventuell profilanpassning täcks av kommunen.

Ramarna för informationsinsatser fastställs årligen i Elretur.

El-Kretsens ersättning till leverantören, enligt bilaga 5, inkluderar kommunens kostnader för informationsinsatser till medborgarna.

(9)

Bilaga 4, Beskrivning av kompletterande insamlingssystem

Konsumentnära system

Insamling av främst smått elavfall kan utvecklas via utbyggnad av olika konsumentnära system. Dessa system är komplement till den insamling som sker på ÅVC, Återvinningscentraler.

Konsumentnära systemen är:

• Fastighetsnära insamling (FNI), av kommunen, fastighetsägare eller boende initierad insamling inom fastigheten eller dess omedelbara närhet samt hämtning i samband med t.ex. grovavfallsinsamling och omfattar insamling från ett begränsat antal fastigheter.

• Konsumentnära insamling, insamling på fasta och ambulerande platser som allmänheten besöker frekvent (konsumentnära system). Detta kan exempelvis vara offentliga platser, butiker, handelsplatser och stopplatser för miljöbil.

(10)

Bilaga 5, Ersättning

Ersättningen till Leverantören för insamlat elavfall inom Leverantörens kommun/er är för år 2013 = 0,30 kr/kg

Ersättningen uppräknas med index från och med 2014

Ersättning för kommande år beräknas per 31/12 innevarande år:

En+1 = E2011 *(1+((KPIn - KPI2011)/KPI2011 +abs(Vn – V2011)/V2011))

n = innevarande år

En+1 = ersättningen det kommande året E2011 = ersättningen år 2011

KPIn = Konsumentprisindex oktober innevarande år KPI2011 = Konsumentprisindex oktober år 2011 Vn = Medelvikten per capita insamlat innevarande år V2011 = Medelvikten per capita insamlat år 2011

abs(Vn-V2011) = absolutvärdet av differensen av medelviktsförändringen

I ersättningen till Leverantören ingår ersättning för kommunens informationsinsatser om elavfallet.

Den ersättning som utgår är kopplad till mängden insamlad elavfall genom respektive system inom varje kommun.

• Insamlade volymer från samtliga mottagningsplatser inklusive insamling av elavfall från konsumentnära system inom kommunen inkluderas i den ersättning som utgår från hämtade volymen på hämtplats i bilaga 2.

• Ersättning utbetalas av El-Kretsen vid två (2) tillfällen, vid halvårsskiftet och när den samlade statistiken fördelad per kommun färdigställts för helår. Normalt kommer utbetalningar ske i september och i februari. El-Kretsen förser Leverantören med underlag för Leverantörens faktura till El-Kretsen.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :