Måndagen den 6 februari 2017 kl 18:00 22:00

163  Download (0)

Full text

(1)

Kallade ledamöter Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M)

Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande

Maria Boström-Lambrén (S), 1:e vice ordförande Per-Olov Henriksson (S)

Lars Oscarsson (S) Fredrik Hanell (MP) Stefan Liljenberg (SD) Rolf Streijffert (SD) För kännedom Camilla Kampf (M)

Caroline Jelkander (M) Hans Erik Johansson (KD) Hans Larsson (S)

Lena Andersson (S) Anna Johnsson (MP) Anita Tarkkonen (V) Helena Ohlson (SD) Fredrik Jönsson (SD) Övriga kallade Kristina Forslund, HFAB

Anna Sjöbeck, rektor Mats Svensson, rektor

Christel Jansson, utvecklingsstrateg Leif Henriksson, utredare/chef modersmål Lisbeth Bonthron, barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist, bitr. barn- och utbildningschef Daniella Swenson, nämndsekreterare

Björn Andreasson Ordförande

Föredragningslista

Ärende/Föredragande Tid Dnr

1 Upprop ordförande

(2)

3 Fastställande av föredragningslista samt extra ärenden som tillkommit

ordförande

4 Anmälan av Barn- och utbildningsnämndens protokoll från 2016-12-19

ordförande

BUN 2016/160

5 Anmälan av Barn- och utbildningsnämndens protokoll från 2016-12-19 som omfattas av SEKRETESS

ordförande

BUN 2016/373

6 Anmälan av arbetsutskottets protokoll från 2017-01-24 ordförande

BUN 2016/372

7 Anmälan av arbetsutskottets från 2017-01-24 som omfattas av SEKRETESS

ordförande

BUN 2017/5

8 N Rörum förskola och pedagogisk omsorg , förslag på nybyggnation

VD HFAB Kristina Forslund

Kl. 18:00. BUN 2017/40

9 Informationspunkt: Kunskapsresultat 2015/2016 Rektorer Anna Sjöbeck, Mats I Svensson och Utvecklingsstrateg Christel Jansson

Kl. 18:30. BUN 2016/223

10 Förstelärare 2015 och framåt utvecklingsstrateg Christel Jansson

Kl. 18:45. BUN 2014/279

11 Förslag till handlingsprogram LSO (Lagen om skydd mot olyckor)

Utredare Leif Henriksson

Kl. 19:00. BUN 2011/103

12 Enskilt ärende om bestridande av barnomsorgsfaktura - SEKRETESS

Utredare Leif Henriksson

Kl. 19:15. BUN 2016/360

13 Gymnasiestudier utomlands ansökan om ersättning för skolavgift - SEKRETESS

Utredare Leif Henriksson

Kl. 19:30. BUN 2016/381

(3)

brand

utredare Leif Henriksson

15 Skolgång för EU-medborgare som inte har uppehållsrätt bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2016/169

16 Utemiljö vid skolor och förskolor – Gränsdragning mellan teknisk sektor och barn- och utbildningssektorn

barn och- utbildningschef Lisbeth Bonthron

BUN 2017/9

17 Revidering av Investeringsbudget 2018 barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron

BUN 2016/330

18 Informationspunkt: Kö till förskoleplatser – lägesrapport barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron

BUN 2016/18

19 Lägesrapport: Lokalförsörjning – lägesrapport barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron

BUN 2016/26

20 Muntlig information: anmälan av kränkningsärenden till skolhuvudmannen

Bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2016/45

21 Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll BUN 2017/50

22 Redovisning av delegeringsbeslut BUN 2017/51

(4)

1 Upprop

Ärendebeskrivning

Upprop sker enligt upprättad förteckning av ledamöter och ersättare.

_____

(5)

2 Val av Justerare och tidpunkt för protokollets justering

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Stefan Liljenberg (SD) utses att justera dagens protokoll, samt

2. Ordföranden meddelar att justering äger rum i kommunhuset, måndagen den 13 februari, kl. 08:30.

Ärendebeskrivning

I tur att justera av den närvarande är Stefan Liljenberg (SD).

_____

(6)

3 Fastställande av föredragningslista samt extra ärenden som tillkommit

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Föredragningslistan till kvällens möte godkännes, samt

2. Extra anmälda ärenden till kvällens sammanträde behandlas under egen punkt eller Övrigt.

Ärendebeskrivning

Föredragningslista och kallelse till dagens möte är publicerade på Höör24, till vilken ledamöter och ersättare har åtkomst.

Lisbeth Bonthron anmäler ärendet Förskolebuss för uteverksamhet, BUN 2016/379.

_____

(7)

4 Anmälan av Barn- och

utbildningsnämndens protokoll från 2016- 12-19

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2016-12-19 läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2016-12-19 anmäls.

Beslutsunderlag

Protokoll (2016-12-19)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-24 (2017-01-24 BUN AU §4).doc _____

(8)

5 Anmälan av Barn- och

utbildningsnämndens protokoll från 2016- 12-19 som omfattas av SEKRETESS

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta

Protokoll från Barn- och utbildningsnämndes sammanträde 2016-12-19 som omfattas av sekretess läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2016-12-19 som omfattas av sekretess anmäls.

Beslutsunderlag

Protokoll (2016-12-19).

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-24 (2017-01-24 BUN AU §5).doc _____

(9)

6 Anmälan av arbetsutskottets protokoll från 2017-01-24

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott daterat 2017-01-24 läggs med godkännande till handingarna.

Ärendebeskrivning

Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2017-01-24 anmäls.

Beslutsunderlag

Protokoll (2017-01-24) _____

(10)

7 Anmälan av arbetsutskottets från 2017-01- 24 som omfattas av SEKRETESS

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2017-01-24 som omfattas av sekretess läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2017-01-24 anmäls.

Beslutsunderlag

Protokoll (2017-01-24) _____

(11)

8 N Rörum förskola och pedagogisk omsorg , förslag på nybyggnation

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Ärendebeskrivning

VD för HFAB, Kristina Forslund, föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

N Rörum KSAU 20170130.pptx Tidslinje Lokalförsörjning HFAB.pdf _____

(12)

9 Informationspunkt: Kunskapsresultat 2015/2016

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Lägga informationen om kunskapsresultat år 2015/2016 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Rektorerna Anna Sjöbeck och Mats I Svensson föredrar ärendet.

När arbetsutskottet sammanträdde 2017-01-24 framkom följande:

Anna Sjöbeck redogjorde för kunskapsresultaten på Sätoftaskolan.

Anna Sjöbeck klargjorde att undervisningen sker i tregruppssystem och att det finns totalt 55 elever i årskurs 9. Anna Sjöbeck konstaterade att flertalet stödinsatser har utförts för att förbättra kunskapsresultaten på lång sikt. Bland annat har Anna Sjöbeck

och staben arbetat aktivt med att öka samhörigheten i grupperna redan från årskurs 7.

Anna Sjöbeck konstaterade att eleverna på Sätoftaskolan har betyg i minst ett ämne och flera nyanlända läser flertalet ämnen. Christel Jansson poängterar att varje elev i

statistiken representerar en stor del procentmässigt eftersom antalet elever på skolan inte är stort. Anna Sjöbeck uppskattade att de flesta eleverna kommer att uppbära

gymnasiebehörighet innan vårterminen år 2017 är till enda.

Mats I Svensson redogjorde för kunskapsresultaten på Ringsjöskolan.

Mats I Svensson klargjorde att det finns totalt 108 elever i årskurs 9. Mats I Svensson klargjorde att flertalet stödinsatser har utförts för att påverka kunskapsresultatet. Bland annat har skolan arbetat med mentorspar, pedagogiska utredningar, matteverkstad, individuellt stöd, IKT-satsningen och anpassningar i klassrummet. Mats I Svensson konstaterade att alla elever har betyg i minst ett ämne. Marts I Svensson klargjorde att vid avläsningen av betygsfördelningen har skolledningen noterat att ämnet teknik förmodligen skall förläggas annorlunda vid framtida undervisning och planen är att eleverna ska påbörja inläsningen av ämnet vid ett tidigare stadium.

Christel Jansson påtalade att en termin är lång tid i detta sammanhang. Christel Jansson klargjorde att kunskapsresultaten från årskurs 7 kan användas som ett verktyg för att påverka och förbättra slutbetyget i årskurs 9.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-24 (2017-01-24 BUN AU §6).doc

(13)

10 Förstelärare 2015 och framåt

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Permanenta 18 tjänster som förstelärare, och

2. Lärarna får inkomma med sin ansökan till tjänsterna från och med 1 juli 2017, samt 3. Ansökan skall beskriva förstelärarens ansvars- och arbetsuppgifter.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsstrateg Christel Jansson presenterade en reform för att permanenta förstelärare inom Höörs kommun på arbetsutskottets sammanträde 2017-01-24.

Reformen återfinns nedan.

Projektet har pågått i fyra år och till årsskiftet 2016/2017 har kommunen 18 stycken lärare som är utsedda till Förstelärare.

Försteläraren har som arbetsuppgift, utöver sin vanliga tjänst, att bl.a.; leda lärargrupper, utveckla undervisandet, ingå i skolutvecklingsgruppen, ta del av skolforskning. En förstelärare måste undervisa hälften av arbetstiden.

Utvärdering av projektet förstelärare har skett.

För att driva skolutveckling gemensamt och i alla skolor ska 10 av dessa förstelärare delvis vara centralt anställda på 10%. Med föreslagen fördelning enligt nedan:

Ringsjöskolan-Tjörnarp 2-3 tjänster Enebackeskolan 3 tjänster

Sätofta-Gudmuntorp 3 tjänster (IM/vux 1 tjänst)

En halv dag i veckan ska dessa lärare kunna träffa utvecklingsstrateg, rektorer,

sektorsledning, varandra och de ska kunna vara tillgängliga för utvecklingsaktiviteter på sina skolor, göra lektionsobservationer, undervisningsprojekt osv.

Kostnaderna för att kunna genomföra denna förändring består inte i lönepåslaget (5000 kr/mån) då detta täcks av statsbidrag fram till 2019. Om det inte skulle göra det kostar lönepåslaget 5000 kr x 18 lärare x 12 månader = 1 080 000 kr per år. Att avskilja 10% av lärarnas tid varje vecka kostar 10 lärare x 10% = 100% alltså en heltidstjänst, ca 500 000 kr per år.

Förstelärare i andra skolformer än vad statsbidraget medger kan komma ifråga i förskolan

(14)

ökat lärande. I första hand skulle vi vilja pröva effekterna av att en fritidspedagog per avdelning får utökad tid för planering och tid tillsammans med klasslärare i åk F-3.

Räkneexempel 10 fritidspedagoger som har 10% avsatt tid för samverkan med

klasslärare 10 x 10%= 100%, en heltidstjänst, ca 500 000 kr per år. När vi hittat former för effektivt samarbete kan frågan om förstelärare i fritidshemmet bli aktuell.

6 förste-fritidspedagoger på samma villkor som förstelärare skulle kosta 6 x 5000 kr x 12

= 360 000 kr per år.

Förslag till beslutsmotivering

Enligt information från Skolverket kommer statsbidrag för karriärstjänster att fortsätta ges till kommunerna till och med 2019, med 5000 kr/månad för ett bestämt antal förstelärare, för Höörs kommun 18 tjänster.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ang. permanenta förstelärare.docx

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-24 (2017-01-24 BUN AU §9).doc _____

(15)

11 Förslag till handlingsprogram LSO (Lagen om skydd mot olyckor)

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Uppdra till Barn- och utbildningssektorn att arbeta utifrån handlingsprogram som Kommunfullmäktige fastställde 2016-05-29, och

2. Anta föreslagna effektmål samt verksamhetsplan och införa föreslagna delar i sektorns fortlöpande arbete.

Ärendebeskrivning

Utredare Leif Henriksson föredrar ärendet.

Leif Henriksson informerade på arbetsutskottet sammanträde 2017-01-24 om att Kommunfullmäktige har 2016-05-29 fastställt ett handlingsprogram för Höörs kommun enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778).

Leif Henriksson klargjorde att varje sektor har fått i uppdrag att ta fram effektmål och verksamhetsplan över hur sektorn ska bedriva sitt arbete baserat på de övergripande målen som presenteras i handlingsprogrammet.

De fem övergripande målen tillsammans med sektorns verksamhetsplan är:

- Ingen ska omkomma eller skadas till följd av brand i Höörs kommun

Se till att inget brandfarligt och lättantändligt material finns utomhus intill förskole- och skolbyggnader. Särskilda utbildningar hålls för elever med Räddningstjänsten vid så kallade Blåljusdagar.

- Ingen ska omkomma eller skadas till följd av drunkningsolyckor, och andra typer av vattenrelaterade olyckor, i Höörs kommun.

Genomgång och eventuell revidering av rutiner genomförs varje år med personal och elever som besöker simhall och utomhusbad.

- I Höörs kommun ska antalet fallolyckor vara färre än för riket i genomsnitt.

Genomgång på förskolorna vid skyddsronder för att minska fallriskerna.

- I Höörs kommun ska antalet olyckor i trafiken minska och konsekvenserna i händelse av en olycka ska minimeras från tidigare år.

Sektorn genomför tillsammans med skolskjutsentreprenörer en genomgång av säkerhetsrutiner inför varje terminsstart.

(16)

Med sektorns årliga kartläggning av studie- och arbetsro i skolan som underlag genomför skolorna åtgärder för att öka tryggheten inom skolan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ang. LSO.docx

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-24 (2017-01-24 BUN AU §11).doc _____

(17)

12 Enskilt ärende om bestridande av barnomsorgsfaktura - SEKRETESS

Ärendebeskrivning

Ärendet publiceras inte med hänsyn till PuL och OSL.

_____

(18)

13 Gymnasiestudier utomlands ansökan om ersättning för skolavgift - SEKRETESS

Ärendebeskrivning

Ärendet publiceras inte hed hänsyn till PuL och OSL.

_____

(19)

14 Transportkostnader som konsekvens av läget för ersättningslokaler till Holmas förskola som drabbats av brand

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Ärendebeskrivning

Utredare, Leif Henriksson, informerar ökning av transportkostnader med anledning av ersättningslokaler pga. Holmas förskola har drabbats av brand.

_____

(20)

15 Skolgång för EU-medborgare som inte har uppehållsrätt

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Anta rutiner som anges nedan innan elev som inte är folkbokförd mottas i skola, förskola eller fritidshem i Höörs kommun.

Ärendebeskrivning

Bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist föredrar ärendet för nämnden.

I Höör, liksom i alla kommuner i Sverige finns människor företrädesvis från Bulgarien och Rumänien som uppehåller sig i Sverige utan att kunna försörja sig på ett sätt så att de kvalificerar sig för uppehållsrätt. Det är personer som inte är folkbokförda i Höör eller någon annan kommun i Sverige och som inte heller är asylsökande. Vid en inventering av elever och barn med tillfälliga personnummer som kontinuerligt genomförs inför

eftersökning av ersättning från Migrationsverket, har det uppmärksammats att det finns barn som är inskrivna i skolor i Höörs kommun som är EU-medborgare, men som inte är folkbokförda i kommunen.

För att ha uppehållsrätt i Sverige som EU-medborgare måste något av följande kriterier uppfyllas:

1. Är arbetstagare eller egen företagare i Sverige,

2. Har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning,

3. Är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning, samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller 4. Har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.

Att försörja sig genom att tigga eller få tillfälliga svartarbeten bedöms inte kvalificera sig för kriterium nr 2.

Enligt skollagen är det frivilligt för kommunerna att erbjuda utbildning i grundskola och gymnasieskola för den här gruppen. Skolverket har efterlyst klargörande regler kring skolgång för EU-medborgare som vistas i Sverige.

Skolväsendets överklagandenämnd har behandlat ärenden där EU-medborgare

överklagat beslut om att inte erbjuda skolgång och nämnden har avslagit överklagandet med hänvisning till att föräldrarna inte uppfyller kriterierna för uppehållsrätt.

(21)

vistelse i Sverige leder till isolering och ensamhet för vilket skolan kan kompensera. Man menar också att Sverige har gett s.k. papperslösa barn rätt till skolgång och att EU- migranternas rättigheter bör likställas med denna grupp.

SKL gör bedömningen att en EU-medborgare som utgångspunkt inte omfattas av den grupp, så kallade papperslösa, som menas i 29 kap. 2 § andra stycket 5 skollagen och att någon rätt till skolgång därför inte finns. Anledningen till detta är bland annat att det av förarbetena framgår att lagändringen tog sikte på en annan grupp, däribland personer som sökt uppehållstillstånd, fått avslag på sin ansökan och har ett avvisnings- eller utvisningsbeslut som de håller sig undan verkställigheten av.

Regeringens nationella samordnare för stöd till myndigheter och kommuner i frågor som rör utsatta EES-medborgare, har i sin slutredovisning till regeringen rekommenderat kommuner att inte erbjuda skolgång till barn till EU-medborgare som vistas i Sverige utan tillstånd. Samordnaren menar dock att undantag bör göras, i individuella fall, för barn som är födda i Sverige eller vistats längre tid här.

Enligt uppgifter från social sektor bedömer att det för närvarande inte finns barn till utsatta EU-migranter i Höör. Det finns inte heller någon EU-medborgare som sökt stöd hos socialförvaltningen. De som tar med sina barn till Sverige har, enligt social sektor, kännedom om att barnen kan omhändertas om deras omsorg inte tillförsäkras, vilket antagligen medför att det inte är så vanligt att barn medföljer till Sverige. Det kan uppstå konsekvenser i form av att föräldrar till barn kan få rätt att få försörjningsstöd om

minderåriga barn går i skola, varför social sektor menar att dessa konsekvenser bör beaktas då skolhuvudmannen fattar beslut om att motta barn till icke folkbokförda barn i skola. Av en dom i förvaltningsrätten meddelad i maj 2016 framgår att Eslövs kommun har skyldighet att ge försörjningsstöd till en EU-medborgare med anledning av att dennes barn går i skola i kommunen.

Mot bakgrund av ovanstående finns det skäl att begära att vårdnadshavarna till barn som är EU-medborgare, inte finns folkbokförda i Höörs kommun och som vill börja skolan, påvisar att de har uppehållsrätt i Sverige innan barnen mottas i skola, förskola eller fritidshem.

Sektorsledningen poängterar att ingen elev fråntas sin rätt till skolgång utan rätten till skolgång skall erbjudas i det land där eleven är medborgare.

Förslag till beslutsmotivering

Mot bakgrund av ovanstående finns det skäl att begära att vårdnadshavarna till barn som är EU-medborgare, inte finns folkbokförda i Höörs kommun och som vill börja skolan, påvisar att de har uppehållsrätt i Sverige innan barnen mottas i skola, förskola eller fritidshem.

(22)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-24 (2017-01-24 BUN AU §12).doc _____

(23)

16 Utemiljö vid skolor och förskolor –

Gränsdragning mellan teknisk sektor och barn- och utbildningssektorn

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Fastställa avtalet avseende gränsdragningen mellan Barn- och utbildningssektorn och Samhällsbyggnadssektor.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron föredrar ärendet för nämnden.

Lisbeth Bonthron klargjorde vid arbetsutskottets sammanträde 2017-01-24 att avtalsförslaget är utarbetat i samförstånd mellan sektorerna.

Bakgrunden till överenskommelsen är av de budgetdiskussioner som har förts mellan sektorerna avseende Barn- och utbildningsnämndens utemiljöfrågor. Tekniska nämnden övertar ansvaret för Barn- och utbildningsnämndens utemiljöfrågor inom tilldelad

budgetram. Genom att samla driften för kommunens offentliga och allmänna ytor förväntas en effektivare resurshushållning där samordning och stordrift möjliggör mer kostnadseffektiva arbetssätt. Arbetssättet möjliggör också att samla och stärka kompetensen på utemiljöfrågor.

I syfte att göra skolgårdarna mer allmännyttiga för kommunmedborgarna satsar Höörs kommun på att öppna upp skolgårdarna för allmänheten. Tanken är att skolgårdarna ska bli mer tillgängliga och kunna nyttjas även på kvällar och helger.

Beslutsunderlag

Gränsdragning TN o BUNrev20170110.docx

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-24 (2017-01-24 BUN AU §17).doc _____

(24)

17 Revidering av Investeringsbudget 2018

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Reviderat förslag Investeringsbudget 2018 fastställs, och 2. Budgetäskandet översänds till Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Budgetposter som avser utemiljön överförs till tekniska sektorn från 2017. Samordning mellan sektorerna har skett inför budgetberedningens arbete vilket resulterar i att båda nämnderna reviderar sina budgetäskande. Posterna för utemiljö kring förskolor och skolor samt Enebackens utemiljö utgår i Barn- och utbildningsnämndens underlag. Motsvarande belopp finns som äskande avseende 2018 i Tekniska nämndens underlag.

Beslutsunderlag

Investeringsbudget 2018 BUN BLANKETT.2.1 investeringar justerad 170117.docx Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-24 (2017-01-24 BUN AU §18).doc _____

(25)

18 Informationspunkt: Kö till förskoleplatser – lägesrapport

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Lägga informationen om kö till förskoleplatser med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron informerar om kön till kommunens förskoleplatser.

Statistik avseende kö till förskoleplatser redovisas. Statistiken åsyftar antalet kända placerade barn per den första dagen i varje månad. Då platser inte kunnat erbjudas på de förskolor vårdnadshavare ansökt om har 19 vårdnadshavare valt att tacka nej till erbjuden plats från februari månad och ställt sig i kö igen med tidsförskjutning framåt med minimum fyra månader. Vårens volymökning är därmed justerad till ca 30 barn.

Befolkningsstatistiken, barn 1-5 år, pekar på en ökning jan- nov 2016 av barn 1-3 år med 11 barn utöver prognos. Däremot syns en minskning med 4 barn i åldern 4-5 år.

Beslutsunderlag

Köstatistik 161213.pdf

Kopia av Köstatistik 161213 s. 2.pdf Förskoleåldern 2016.pdf

<!-- 8. File -->Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-24 (2017-01-24 BUN AU §15).doc

_____

(26)

19 Lägesrapport: Lokalförsörjning – lägesrapport

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Uppdra till sektorsledningen att tillskriva Kommunstyrelsen

- Begära återkoppling i ärendet gällande lokalförsörjning avseende Norra Rörum - Hemställa att Kommunstyrelsen upplyser sektorn om det finns ytterligare beslut som Barn- och utbildningsnämnden måste ta ställning till för att lokalärendena skall fortskrida, och

2. I övrigt lägga informationen om lokalförsörjning med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron föredrar ärendet lägesrapport lokalförsörjning.

Tjörnarp, förskola för barn i åldern 1-5 år, 1,5 avdelning: Kommunstyrelsen har beviljat barn- och utbildningsnämndens anhållan om utökning med 1,5 avdelning i Tjörnarp.

Underlag för lämplig placering och därpå följande bygglov i Tjörnarp tas fram av fastighetsstrateg i samarbete med såväl förskolechef som rektor i Tjörnarp. HFAB

genomför upphandling och fortsatt process för färdigställande. Modulerna kan troligen tas i anspråk tidigast inför höstterminen 2017. Modulerna är under beställning från HFAB.

Centrala delarna av Höör, förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år, 4 avdelningar: I väntan på en modulförskolelösning skapas tillfälliga lösningar i förhyrda lokaler med förskoleplatser i Folkets hus från 1 februari samt på Fogdarödsområdet från 1 mars 2017.

Kommunstyrelsen har beviljat barn- och utbildningsnämndens anhållan om utökning med fyra förskoleavdelningar i centrala Höör. Med anledning av detta har förslag gällande placering av modullösning för fyra förskoleavdelningar i centrala delarna tagits fram. Efter överväganden beslutade BUN 2016-09-26 att föreslå ett fortsatt arbete med två olika alternativ, antingen en placering på kommunens fastighet Tigern 32, parkeringsyta invid Åkersberg eller en placering på kommunens mark Björkgatan, f n parkeringsyta med lågfrekvent användning, söder om Slöjdgatan. Efter fastighetsstrategernas bedömning av tomten vid Åkersberg anses det alternativet inte kunna tillgodose utemiljön inom befintlig markyta varför huvudalternativet utgör en placering på tomten vid Björkgatan. Underlag för lämplig placering och därpå följande bygglov tas fram av fastighetsstrateg i samarbete med förskole- och sektorchef. HFAB genomför upphandling och fortsatt process för färdigställande. Modulerna kan troligen tas i anspråk tidigast inför höstterminen 2017.

(27)

försäljningen av Norra Rörums skola. Lokalerna i skolan behöver tillgänglighetsanpassas inkluderande installation av hiss för att möjliggöra förskoleverksamhet för barn 1-5 år.

Sektorn har fått erbjudande om att hyra endast de kvadratmeter som sektorn efterfrågar på plan 2. Lokalerna kan vara tillgängliga för förskoleverksamhet tidigast hösten 2017.

Sektorn fick i uppdrag av BUN att genomföra en risk - och konsekvensanalys kring möjligheten att använda föreslagna lokaler i skolbyggnaden utan att installera hiss. Vid BUN-AU i oktober redovisades den konsekvensanalysen där det konstaterades att det inte är möjligt av arbetsmiljö- och säkerhetsskäl. Ytterligare uppdrag gavs till sektorn att överväga andra lokalmöjligheter för verksamheten. En risk- och konsekvensanalys kommer att genomföras för att pröva möjligheten att utöka nuvarande lokalyta genom att ta i anspråk en tredje lägenhet i anslutning till de två som verksamheten inryms i nu.

Detta uppdrag har återkallats då sektorsledningen har fått besked om att lägenheterna behövs för att avhjälpa boendebehov i kommunen. Arbetsutskottet fastslog 2016-11-08 att: Behovet av lokalyta för pedagogisk omsorg i Norra Rörum skall tillgodoses med våning två i Norra Rörums skola till en hyreskostnad på 450 tkr, och förfrågan riktas till Kommunstyrelsen gällande när lokalen kan vara i bruksdatum för ovanstående

verksamhet. Beslutet direktjusterades och har expedierats till KS. Kommunstyrelsen har gett HFAB i uppdrag att i januari 2017 redovisa olika alternativa lösningar för

förskolelokaler i Norra Rörum.

Sätofta ny- och ombyggnation för förskole- och skolverksamhet: se särskild bilaga som återfinns i beslutsunderlaget. Planarkitekt, Anneli Andersson, har av kommunstyrelsen givits i uppdrag att arbeta fram en detaljplan gällande ett våningsplan för den inplanerade nybyggnationen i Sätofta. Möte med arkitekt, Leif Hörberg, har skett. Leif Hörberg har fått i uppdrag att justera underlagen i form av planskiss i 2D och 3D.KSAU informerades 2016-11-21 och KS 2016-12-05 om detaljplanearbetets fortskridande, tillsammans med preliminärt hyresförslag från HFAB utifrån konsultberäkningar av Temagruppen AB. Viss del av den beräknade hyreskostnaden kan fördelas mellan olika sektorer då t ex bibliotek, idrottshall och samlingssal samt utemiljöer bidrar till en positiv boendemiljö i

Sätoftaområdet.

Ringsjöskolan 2,0 är arbetsnamnet på HFABs projektering inför en inplanerad kommande renovering där arbetet inletts med en workshop för personal vid skolan.

Projektplaneringen genomförs av en arkitektbyrå via HFAB.

Beslutsunderlag

Anteckningar styrgrupp och process Sätofta maj tom okt 2016.pdf Förskolor 2017 - planering 2016, bok 1.pdf

(28)

Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-12-19 (2016-12-19 KSAU §378).doc

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-24 (2017-01-24 BUN AU §16).doc _____

(29)

20 Muntlig information: anmälan av

kränkningsärenden till skolhuvudmannen

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Informationen om anmälan av kränkningsärende till skolhuvudmannen läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist redogör för ärendet.

Den som är ansvarig för skolan ska arbeta förebyggande för att motverka kränkande behandling. Skolan ska ta varje uppgift eller annan signal om att ett barn eller en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling på allvar och utreda vad som ligger bakom.

Om utredningen visar att kränkande behandling förekommer måste skolan vidta de åtgärder som behövs för att stoppa fortsatta kränkningar.

Bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandling finns i 6 kap. skollagen.

Cecilia Palmqvist redovisar om eventuella inkomna kränkningsärenden till sektorn.

_____

(30)

21 Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisning av inkomna skrivelser och protokoll till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll:

Polismyndigheten, Anmälan ang. försökt till skadegörelse.

Polismyndigheten, Anmälan ang. försök till skadegörelse.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Underrättelse om beslut avseende ansökan om statsbidrag för särskilda insatser på skolområdet, BUN 2017/38.

Skolverket, Statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå för bidragsår, BUN 2016/91.

Skolverket, Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa för år 2016, BUN 2016/98.

Skoverket, Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd vårterminen 2016, BUN 2015/330.

Skolverket, Statsbidrag för omsorg under tid då förskolan eller fritidshem inte erbjuds år 2016 (juli-december), BUN 2016/21.

Skolinspektionen, Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Hörby yrkesgymnasium i Hörby kommun.

Miljö- och byggnadsnämnden,2016-12-13, § 192, Tidsbegränsat bygglov 2017-01-01 t.o.m. 2019-01-01 för ändrad användning från samlingssal till förskoleverksamhet, BUN 2016/359.

Miljö- och byggnadsnämnden,2016-12-13, § 193, Tidsbegränsat bygglov för förskola två avdelningar, Verkmästaren 2.

Beslutsunderlag

SÖSAM-protokoll 2016-12-05.pdf _____

(31)

22 Redovisning av delegeringsbeslut

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisningen av fattade delegationsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt den delegationsordning som nämnden antagit. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Vid dagens sammanträde redovisas följande:

Redovisning av Förskolechefs/Rektors/Sektorschefens delegationsbeslut anställningar och avgångar under dec/jan 2017.

Redovisning av delegationsbeslut från sektorschefen, beslut rapporterade januari 2017, Dnr BUN 2017/1.

Redovisning av delegationsbeslut från ekonom/controller, inga beslut rapporterade januari 2017, Dnr BUN 2017/3

Redovisning av delegationsbeslut från utredare/skolskjutsansvarig, inga beslut rapporterade januari 2017, Dnr BUN 2017/2

Redovisning av delegationsbeslut från specialpedagog, inga beslut rapporterade januari 2017, Dnr FSK 2017/1.

Beslutsunderlag

Redov av deleg_beslut JAN.docx _____

(32)

Utses att justera Per-Olov Henriksson Paragrafer 198 - 226 Justeringens plats och tid Kommunkansli, 2016-12-22, kl 08:30

Sekreterare

Daniella Swenson Ordförande

Björn Andreasson Justerande

Per-Olov Henriksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2016-12-19

Beslutande Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M)

Maria Boström-Lambrén (S), 1:e vice ordförande Per-Olov Henriksson (S)

Lars Oscarsson (S) Fredrik Hanell (MP) Stefan Liljenberg (SD) Rolf Streijffert (SD)

Camilla Kampf (M), tj ersättare, §§ 198-207

Hans-Erik Johansson (KD), tj ersättare, §§ 208-226

(33)

Anna Johnsson (MP) Anita Tarkkonen (V)

Gert Möller, Enhetschef, § 205

Örjan Lindström, HR-konsult, §§ 206-207

Ingela Svensson, företagshälsovården, Helsa, §§ 206-207 Camilla Lindhe, personalchef, §§ 206-207

Jan-Erik Magnusson, ekonom/controller, 209-210

Magnus Gejdner, facklig representant, Lärarnas Riksförbund, §§

198-210 & 212-218 samt 220-226

Kent Staaf, facklig förtroendevald, Lärarförbundet, §§ 198-210 &

212-218 samt 220-226

Lisbeth Bonthron, barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist, bitr. barn- och utbildningschef Daniella Swenson, nämndsekreterare

(34)

Innehållsförteckning

Ärende Sida

§ 198 Upprop ...5

§ 199 Val av Justerare och tidpunkt för protokollets justering...6

§ 200 Fastställande av föredragningslista samt extra ärenden som tillkommit...7

§ 201 Anmälan av Barn- och utbildningsnämndens protokoll från 2016-11-21 ...8

§ 202 Anmälan av arbetsutskottets protokoll som justerades omedelbart från 2016-12-06...9

§ 203 Anmälan av arbetsutskottets protokoll från 2016-12-06 ...10

§ 204 Anmälan av arbetsutskottets protokoll från 2016-12-06 som omfattas av sekretess ...11

§ 205 Informationsärende: Medarbetardrivet innovationsprojekt...12

§ 206 Informationsärende: Personalstatistik – Sjukfrånvaro ...13

§ 207 Informationsärende: Nytt stödsystem för rehabliteringsprocesser...14

§ 208 Grundbelopp (Skolpeng) 2017 för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem,

förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt Introduktionsprogram...15

§ 209 Investeringar 2018 VEP 2019-2022 ...16

§ 210 Ekonomisk uppföljning november 2016 ...18

§ 211 Tillsyn XXXX - SEKRETESS ...19

§ 212 Förskolebuss för uteverksamhet ...20

§ 213 Läsårstider 2016/2017 inom skolverksamheten i Höörs kommun ...22

§ 214 Justering av läsårstider för 2017/2018 inom skolverksamheten i Höörs kommun ...23

§ 215 Plan för handling - barn och unga...25

§ 216 Regler för den kommunala barnomsorgen och fritidshemmen - justering...27

§ 217 Namnförslag ny förskola ...29

§ 218 Informationsärende: Riktad tillsyn för att granska om HVB-placerade elever får sin

rätt till utbildning i kommunala grundskolor tillgodosedd ...30

§ 219 Muntlig information: anmälan av kränkningsärenden till skolhuvudmannen ...31

§ 220 Informationspunkt: Kö till förskoleplatser – lägesrapport...32

§ 221 Lägesrapport: Lokalförsörjning – lägesrapport...33

§ 222 Motion: Externa investeringar på lokaler, Nya moderaterna...35

§ 223 Motion angående försöksverksamhet med 6 timmarsarbetsdag ...36

(35)

§ 226 Redovisning av delegeringsbeslut ...41

(36)

§ 198 Upprop

Ärendebeskrivning

Upprop sker enligt upprättad förteckning av ledamöter och ersättare.

Ordförande konstaterar att Ola Kollén är frånvarande (C). Camilla Kampf (M) tjänstgör för Ola Kollén (C).

Hans-Erik Johansson (KD) närvarar från och med § 205 och åberopar justering av beslutande ledamöter och från § 208 ersätter Hans-Erik Johansson (KD) Camilla Kampf som tjänstgörande ledamot.

_____

(37)

§ 199 Val av Justerare och tidpunkt för protokollets justering

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Per-Olov Henriksson (S) utses att justera dagens protokoll, samt

2. Ordföranden meddelar att justering äger rum i kommunhuset, torsdag den 22 december, kl. 08:30.

Ärendebeskrivning

I tur att justera av den närvarande är Per-Olov Henriksson (S).

_____

(38)

§ 200 Fastställande av föredragningslista samt extra ärenden som tillkommit

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Föredragningslistan till kvällens möte godkännes, samt

2. Extra anmälda ärenden till kvällens sammanträde behandlas under egen punkt eller Övrigt.

Ärendebeskrivning

Föredragningslista och kallelse till dagens möte är publicerade på Höör24, till vilken ledamöter och ersättare har åtkomst.

Lisbeth Bonthron anmäler ärendet Förskolebuss för uteverksamhet, BUN 2016/379.

_____

(39)

§ 201 Anmälan av Barn- och

utbildningsnämndens protokoll från 2016- 11-21

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Lägga protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2016-11-21 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2016-11-21 anmäls.

Beslutsunderlag

Protokoll (2016-11-21) _____

(40)

§ 202 Anmälan av arbetsutskottets protokoll som justerades omedelbart från 2016-12- 06

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Arbetsutskottets protokoll från sammanträdet som justerades omedelbart den 2016-12-06 läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottets sammanträde 2016-12-06 anmäls.

Beslutsunderlag

Protokoll (2016-12-06) _____

(41)

§ 203 Anmälan av arbetsutskottets protokoll från 2016-12-06

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Arbetsutskottets protokoll från sammanträdet 2016-12-06 läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottets protokoll från sammanträdet 2016-12-06 anmäls.

Beslutsunderlag

Protokoll (2016-12-06) _____

(42)

§ 204 Anmälan av arbetsutskottets protokoll från 2016-12-06 som omfattas av

sekretess

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Arbetsutskottets protokoll från 2016-12-06 läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Protokollet från arbetsutskottets sammanträde 2016-12-06 som omfattas av sekretess anmäls.

Beslutsunderlag

Protokoll (2016-12-06) _____

(43)

§ 205 Informationsärende: Medarbetardrivet innovationsprojekt

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Tacka Gert Möller för sitt deltagande, och

2. Metoden bör ligga till grund för kommande utvecklingsarbete inom barn- och utbildningssektorn gällande arbetsmiljö kopplat till kommunfullmäktiges mål, samt 3. Uppdra till sektorsledningen att planera in medarbetardrivet innovationsprojekt som tema till nästa års första dialogträff.

Ärendebeskrivning

Enhetschef Gert Möller informerar om medarbetardrivet innovationsprojekt.

Sektorsledningen har tankar kring att ett innovationsprojektet inom barn- och

utbildningssektorn skulle kunna vara kopplat till arbetsmiljö, arbetsvillkor och rekrytering.

Gert Möller klargör att projektet har drivits igenom på social sektor genom anlitende av en konsult, Klarsyn.

Projektet startades upp genom ett innovationsrace med utbildningar för medarbetarna.

En utvald grupp bestående av såväl positiva samt negativa medarbetare har genomgått innovationsprojektet. Social sektor har som ett led i projektet installerat kameror och GPS för att öka tryggheten för medarbetare såväl som för kommunmedborgarna. Gert Möller förklarar att de medarbetarna som har genomgått projektet inspirerar och engagerar andra medarbetare i projektet.

Social sektor avser att mäta resultatet av innovationsprojektet genom sjukskrivningsfrånvaro, medarbetarenkät och medborgarenkät.

Gert Möller förklarar att social sektor har förvärvat kunskap och erfarenhet av projektet som Barn- och utbildningssektorn kan dra nytta av vid en uppstart av ett likande projekt.

Nämnden diskuterar ärendet och hur implementeringen av ett liknade projekt skulle kunna se ut inom Barn- och utbildningssektorn.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (2016-12-06 BUN AU §170).doc _____

(44)

§ 206 Informationsärende: Personalstatistik – Sjukfrånvaro

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Personalchef Camilla Lindhe inleder med en beskrivning avseende hur sjukfrånvaron yttrar sig inom barn- och utbildningssektorn.

Camilla Lindhe förklarar att sjukfrånvarostatistiken för sektorn påvisar lägre värden än statistiken för resterande av Sverige. Camilla Lindhe klargör att den arbetsgrupp inom sektorn som påvisar något högre sjukfrånvaro är Barnskötarna.

Sjuksköterska Ingela Svensson från företagshälsovården ger en lägesbeskrivning utifrån sin profession. Ingela Svensson förklarar att hon möter sektorns medarbetare efter det att företagshälsovården uppmärksammats på att en medarbetare är långtidssjukskrivning eller har många täta sjukskrivingar under en kortare period. Ingela Svensson förklarar att sjukskrivningarna sällan beror på endast arbetslivet utan en kombination mellan

arbetslivet samt privatlivet. Företagshälsovården ser en tydlig trend att sjukskrivningarna beror på stress, upplevelse av att man som medarbetare blir underskattad och att cheferna har ansvar för allt större arbetsgrupper. Ingela Svensson klargör att rehabiliteringsplan utarbetas tillsammans med den sjukskrivne medarbetare samt i samråd med chefen.

Personalavdelningen och företagshälsovården kommer att påbörja ett ännu tätare

samarbete. Ingela Svensson kommer att handha inplaneringen av möte med medarbetare innebärande att Ingela Svensson kommer till rätt profession direkt.

Camilla Lindhe tydliggör för nämnden att för att genomdriva ett innovationsprojekt behövs en projektledare.

Nämndens ledamöter diskuterar sjukfrånvaron, statistiken och ett tidigare genomfört projekt, BUS-projektet.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (2016-12-06 BUN AU §170).doc Redovisning av sjukfrånvaro.pdf

_____

(45)

§ 207 Informationsärende: Nytt stödsystem för rehabliteringsprocesser

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

HR-konsult Örjan Lindström informerar om det nya stödsystemet för rehabiliteringsprocesser, ADATO.

ADATO är ett rehabliteringsverktyg som är sammanlänkat med det personaladministrativa systemet innebärande att sjukfrånvaron övervakas elektroniskt och skickar ut e-

postmeddelande till cheferna. Cheferna får större möjlighet att följa sjukfrånvaro och får tidigare signaler om att det är dags att initiera ett rehabärende.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (2016-12-06 BUN AU §171).doc Adato 2016-12-06.pdf

_____

(46)

§ 208 Grundbelopp (Skolpeng) 2017 för

förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och

grundsärskola samt Introduktionsprogram

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar Anta skolpeng för år 2017.

Omedelbar justering

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Ekonom/controller Jan-Erik Magnusson föredrar ärendet skolpeng.

Ekonom/controller Jan-Erik Magnusson har omarbetat beslutsunderlaget efter förslag från politikerna med anledning av att man skall undersöka möjligheten att inom samma ramar slopa differentiering av förskolepeng utifrån variabeln mer/mindre än 20 timmars

vistelsetid. Det ska resultera i att pengen beräknas för barn 1-3 år och 3-6 år även fortsättningsvis.

Sektorschef Lisbeth Bonthron förklarar hur omarbetningen påverkar den redovisade skolpengen.

Ekonom/controller Jan-Erik Magnusson går igenom beslutsunderlaget med nämndens ledamöter.

Nämndens ledamöter dikuterar ärendet skolpeng och får förtydligande svar på sina frågor.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (2016-12-06 BUN AU §173).doc Skolpeng.pdf

Elevpeng 2017rev.pdf _____

(47)

§ 209 Investeringar 2018 VEP 2019-2022

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Uppdra till ekonom/controller att vidta redaktionell förändring i beslutsunderlaget innebärande att biblioteksplanen inkluderas i beslutsunderlagets fält 9301, och 2. Efter den redaktionella förändringen godkänna Investeringar 2018 VEP 2019-2022.

Ärendebeskrivning

Ordförande förklarar att storgruppen sammanträde 2016-12-13 och därmed är

budgetarbetet inlett. Budgetarbetet skall numera sträcka sig över 5 års cyklar. Ordförande förtydligar för nämnden vad som klassificeras som en investering inom Höörs kommun.

Många inköp som sektorn gör inom ramen för sin IT-satsning klassificeras som en investering.

Sektorsledningen förklarar att ett samarbete gällande skötsel av utemiljön skall inledas.

Samarbetet med Miljö- och byggnads sektorn och Samhällsbyggnadssektorn innebär att det skall specificeras vilken skötsel av utemiljö som ingår och vilken skötsel som Barn- och utbildningssektorn skall stå för.

Sektorsledningen går igenom det bifogade beslutsunderlaget för nämndes ledamöter och ledamöterna får möjlighet att ställa frågor kring redovisningen.

Yrkanden

Fredrik Hanell (MP) föreslår en redaktionell ändring innebärande att biblioteksplan inkluderas i Investeringsbudget under fältet 9301.

Beslutsordning

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från arbetsutskottet och ett förslag till beslut från Fredrik Hanell (MP).

Ordförande ställer proposition och finner att nämnden har beslutat i enlighet med Fredrik Hanells (MP) förslag.

Beslutsunderlag

(48)

§ 210 Ekonomisk uppföljning november 2016

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar Ärendet utgår.

Beslutsmotivering

Ärendet utgår med anledning av personalbyte på ekonomiavdelningen samt hög arbetsbelastning.

_____

(49)

§ 211 Tillsyn XXXX - SEKRETESS

Omedelbar justering

Paragrafen justeras omedelbart

Ärendebeskrivning

Ärendet återfinns i separat protokoll. Uppgifterna publiceras inte på grund av OSL samt PuL.

_____

(50)

§ 212 Förskolebuss för uteverksamhet

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Avsätta medel för oförutsedda kostnader för:

- Införskaffande av en begagnad förskolebuss komplett med bilbarnstolar och ramp för tillgänglighetsanpassning samt investeringsmedel motsvarande 87 tkr för måltidskantiner och säkerhets- och hygienutrustning, och

- Drift och underhåll kopplat till förskoleverksamhet med förskolebuss, avseende lön för 1,0 förskollärare med körkortsbehörighet för buss (500 tkr), 0,25 tjänst för bussvård (90 tkr) samt medel för lekutrustning, måltidsutrusning, sovutrustning, reflexvästar till barn och personal, m.m. för 150 tkr för 2017, samt

2. Uppdra åt förvaltningen att verkställa införskaffandet för att möjliggöra start av verksamheten i början av 2017.

Omedelbar justering

Paragrafen skall omedelbart justeras.

Ärendebeskrivning

Sektorschef Lisbeth Bonthron föredrar ärendet.

Förskoleverksamhet med utepedagogik kombinerat med användning av en förskolebuss finns i flera kommuner. Syftet med utepedagogik är att skapa upplevelsebaserad inlärning utifrån barnens erfarenheter där alla sinnen aktiveras, att arbeta i projektform,

ämnesövergripande och tematiskt med ett helhetslärande och erbjuda barnen olika stimulerande lek och lär miljöer. Genom utepedagogik erbjuds barnen spännande upplevelser i utmanande miljöer och lär sig leka utan färdiga leksaker vilket stimulerar barnens kreativitet och fantasi.

I läroplan för förskolan finns också stöd för utepedagogik:

Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och aktiviteter i både planerad miljö och i naturmiljö.

Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt

förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö

(51)

Med sig ut har barnen en varm lunch som förvaras i värmeskåp i bussen. Maten äter barnen ute i naturen eller inne i bussen vid de höj- och sänkbara borden. Behöver barnen vila, kan man sänka borden och lägga en madrass över så barnen kan vila där.

Verksamheten kan se olika ut. Ett sätt är att förskolebussen används som ett komplement till den ordinarie verksamheten. Barnen turas om att åka med bussen under veckans olika dagar mellan kl. 9–14. Övrig tid är de på sin vanliga förskoleavdelning. Bussen hämtar barnen på förskolan kl. 9 och återkommer cirka kl. 14. På sikt finns en möjlighet att efterfrågan växer kring en avdelning förskolebarn som har sin ordinarie verksamhet på bussen, hämtas på förskolan kl. 9 och återkommer kl. 15. De barn som har

omsorgsbehov före eller efter denna tid kommer att vara på en avdelning inne på den förskola som de tillhör.

En satsning på en förskolebuss ger en kvalitetsdimension för möte mellan tätort och natur. Den kan användas för besök vid annars svårtillgängliga naturplatser eller där frisluftsaktiviteter kan ske. Den kan också möjliggöra besök i stadsmiljö med museer, musik- eller teaterbesök. En fullt ut organiserad verksamhet kan också på sikt ge plats för upp till 22 förskoleplatser ytterligare, vilket kan utgöra en buffert vid framtida behov av förskoleplatser.

Sektorschef Lisbeth Bonthron tydliggör fördelar samt utmaningar som det innebär att bedriva mobil förskoleverksamhet.

Nämndes ledamöter diskuterar möjligheten att bedriva förskoleverksamhet mobilt via förskolebuss.

Beslutsordning

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från sektorn och ett förslag till beslut från nämnden innebärande att sektorns förslag till beslut antas med ett tillägg.

Ordförande ställer proposition och finner att nämnden antagit sektorns förslag till beslut med nämndes tillägg i beslutsformuleringen.

Beslutsunderlag

https://www.lund.se/forskolebussarna

http://malmo.se/Forskola--utbildning/Forskola/Forskola-och-pedagogisk- omsorg/Forskolor-med-egen-buss.html

FÖRSKOLEBUSSEN FÖR HÖÖRS KOMMUN 2016.pdf _____

(52)

§ 213 Läsårstider 2016/2017 inom

skolverksamheten i Höörs kommun

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Planerad kompetensutvecklingsdag onsdag 2017-03-15 flyttas till tisdag 2017-03-14.

Ärendebeskrivning

Skolverket har lagt in ett obligatoriskt nationellt prov för åk 9 onsdag 2017-03-15. Det innebär att vi i Höör inte kan behålla denna dag som kompetensutvecklingsdag för personalen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ang. läsårstider 2016 & 2017.pdf _____

(53)

§ 214 Justering av läsårstider för 2017/2018 inom skolverksamheten i Höörs kommun

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Återremittera ärendet, och

2. Ärendet skall samverkas fackligt, samt

3. Samverkat förslag skall presenteras för nämnden.

Ärendebeskrivning

Sektorschef Lisbeth Bonthron föredrar ärendet.

Varje år arrangeras en skidresa för högstadieelever på Sätoftaskolan och Ringsjöskolan.

Avresan brukar ske på en förlagd skoldag. Barn- och utbildningssektorn kan inte erbjuda fullvärdig undervisning till de avresande eleverna och eleverna som inte följer med på skidresan förlorar en inplanerad studiedag.

Sektorsledningen vill se över läsårstiderna så att alla barn får de studiedagar som barnen är berättigade till.

Nämndens ledamöter diskuterar utfallet av att justera läsårstiderna centralt.

Beslutsmotivering

Nämnden ställer sig positivt till att undervisning skall bedrivas på de 178 dagar som barnen i Höörs kommun har rätt till undervisning.

Överläggning

Magnus Gejdner facklig representant för Lärarnas Riksförbund uttrycker önskemål om att förändring av läsårstiderna för år 2018 bör samverkas innan beslut fattas i ärendet.

Beslutsordning

Ordförande konstaterar att nämndens ledamöter har olika åsikter i frågan.

Ordförande frågar nämnden om de är redo att gå till beslut i ärendet under kvällens sammanträde.

Nämnden enas om ett gemensamt förslag till beslut innebärande att ärendet återemitteras och skall åter till nämndens behandling när förslaget är samverkat.

(54)

Tjänsteskrivelse.docx

Förslag lå 2017-18, kalender.pdf Förslag lå 2017-18, kalender Alt 1.pdf Förslag lå 2017-18, kalender Alt 2.pdf _____

(55)

§ 215 Plan för handling - barn och unga

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Uppdra till sektorsledningen att vidta två redaktionella ändringar i beslutsunderlaget, och

2. Plan för handling - barn och unga fastställes, och

3. Tidigare antagen plan ersätts med Plan för handling - barn och unga, samt 4. Beslutet skall expedieras till Kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Ärendebeskrivning

Bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist föredrar ärendet.

Höörs kommun är en av många kommuner som gått med i samarbetet med den nationella samordnaren för barn och ungdomsvården, med syftet att stärka skyddet och stödet för barn och unga. En nationell handlingsplan för detta arbete är framtagen och beslutad av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) sommaren 2015. I detta arbete ska sedan kommunen ta fram en handlingsplan för hur arbetet ska formas med beskrivning av vad som kan göras och hur detta ska gå till. Planen har tagits fram i samverkan mellan social sektor, barn- och utbildningssektorn och kultur och fritidssektorn. Samtliga dessa sektorer är arenor där vuxna möter barn och unga i Höör i olika sammanhang.

Planen skall presenteras för Cecilia Greve i mars 2017.

Cecilia Palmqvist förklarar att Höörs kommun är unika jämfört med andra kommuner som antagit planen då andra kommuner inte samverkat mellan de olika nämnderna.

Yrkanden

Fredrik Hanell (MP) föreslår att not 11 skall avlägsnas från beslutsunderlaget.

Beslutsordning

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från arbetsutskottet och ett förslag till beslut från nämnden.

Nämnden enas om ett beslutsförslag innebärande att besluta i enlighet med Fredrik Hanells (MP) förslag med tillägget att planen skall ersätta tidigare plan samt att kostnadsberäkningen skall summeras i beslutsunderlaget.

Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med barn- och

(56)

_____

(57)

§ 216 Regler för den kommunala

barnomsorgen och fritidshemmen - justering

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Godkänna föreslagna förändringar i Regler om den kommunala barnomsorgen och fritidshemmen i Höörs kommun.

Ärendebeskrivning

Bitr. barn- och utbildningschef föredrar ärendet för nämndens ledamöter.

Vårdnadshavare för barn som skolas in i förskola får med gällande regler inte ha eventuella skolbarn på fritidshem under inskolningen. Detta baseras på de regler i skollagen som anger att fritidshemsplats endast erbjuds för föräldrar som arbetar eller studerar, föräldralediga vårdnadshavares barn har inte rätt till fritidshemsplats. Förskolan förväntar sig att vårdnadshavarna ska kunna delta i inskolningen, vilket begränsas av att föräldrarna måste hämta sina andra barn vid skoldagens slut. Inskolning i förskola pågår i ungefär en veckas tid, enligt förskolechefers bedömning.

Fritidshem ska erbjudas barn för att föräldrar arbetar eller studerar. Fritidshemmet är ingen allmän nyttighet att använda för tillfällig barnomsorg, utan är en planerad

pedagogisk verksamhet som ska tillgodose omsorg och utbildning. Det är därför viktigt att fritidshem erbjuds med varaktighet.

Mot bakgrund av ovan föreslås följande förändring gällande kommunala regler för rätt till plats i fritidshem:

Under inskolning av barn i förskola/pedagogisk omsorg då förälder anmodas närvara under inskolningen erbjuds vårdnadshavare fritidshemsplats för skolbarn under den tid som inskolning i förskola för annat barn pågår. Plats erbjuds endast under förutsättning att:

1. Vårdnadshavare ansöker om fritidshemsplats som ska starta i direkt anslutning till avslutad inskolningsperiod för förskolebarnet, och

2. Endast för barn till vårdnadshavare som ska förvärvsarbeta eller studera efter avslutad föräldraledighet.

Cecilia Palmqvist förklarar för nämnden varför detta beslut är nödvändigt ex. att föräldrarna är splittrade osv.

(58)

som inskolningsperioden i förskola pågår.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ang regler för den kommunala barnomsorgen och fritidshem .docx Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (2016-12-06 BUN AU §178).doc _____

(59)

§ 217 Namnförslag ny förskola

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar Ärendet bordläggs tillsvidare.

Ärendebeskrivning

Bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist föredrar ärendet för nämndens ledamöter.

Cecilia Palmqvist förklarar att det numera finns en namnberedningsgrupp vars ansvar är att inspirera när gator, torg, eller skolor eller liknade skall namnges. Det skall finnas en kulturell eller historisk anknytning men eftersom det fortfarande är oklart var förskolan skall placeras är namnförslaget icke platsbundet.

Namnförslaget utarbetas av namnberedningsgruppen som består av utvalda delar av representanter från Miljö- och byggmyndigheten, Barn- och utbildningssektorn samt Kultur- och fritidssektorn.

Namnberedningsgruppens förslag är Kunskapens förskola. Kunskapens förskola är kontrollerat så att det inte finns någon annan eller andra aktörer på marknaden som har tagit detta namn.

Förskolecheferna skall utarbeta namn till avdelningarna på förskolan.

Arbetsutskottet ställer sig bakom förslaget och finner att det är förenligt med läroplanens intentioner.

Överläggning

Ordförande konstaterar att det finns olika åsikter om ärendet och ärendets fortsatta handläggning.

Beslutsordning

Ordförande frågar nämnden om nämnden kan gå till beslut idag.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från arbetsutskottet och ett förslag från Barn- och utbildningsnämnden.

Förslaget från Barn- och utbildningsnämnden innebär att ärendet bordläggs tillsvidare.

Ordförande ställer proposition och finner att nämnden har beslutat i enlighet med nämndens förslag.

(60)

§ 218 Informationsärende: Riktad tillsyn för att granska om HVB-placerade elever får sin rätt till utbildning i kommunala

grundskolor tillgodosedd

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Lägga informationen om tillsyn med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist redogör för resultatet av utförd granskningen.

Skolinspektionen har genomfört granskning gällande Riktad tillsyn för att granska om HVB-placerade elever får sin rätt till utbildning i kommunala grundskolor tillgodosedd. Tre brister är identifierade.

Huvudmannen skall inkomma med svar till Skolinspektionen senast den 17 februari år 2017.

Beslutsunderlag

6587.pdf 6587.pdf

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (2016-12-06 BUN AU §183).doc _____

(61)

§ 219 Muntlig information: anmälan av

kränkningsärenden till skolhuvudmannen

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Informationen om anmälan av kränkningsärende till skolhuvudmannen läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist redogör för ärendet.

Den som är ansvarig för skolan ska arbeta förebyggande för att motverka kränkande behandling. Skolan ska ta varje uppgift eller annan signal om att ett barn eller en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling på allvar och utreda vad som ligger bakom.

Om utredningen visar att kränkande behandling förekommer måste skolan vidta de åtgärder som behövs för att stoppa fortsatta kränkningar.

Bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandling finns i 6 kap. skollagen.

Cecilia Palmqvist redovisar en sammanställning år 2016.

_____

(62)

§ 220 Informationspunkt: Kö till förskoleplatser – lägesrapport

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Lägga informationen om kö till förskoleplatser med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron informerar om hur kön till kommunens förskoleplatser.

Det föreligger laglig rätt till förskoleplats inom barnomsorgen inom fyra månader från den dagen vårdnadshavarna placerar barnet i kön och föräldrarna skall underrättas om vilken förskoleplacering barnet får när barnet varit placerat i kö i två månader.

Statistik avseende kö till förskoleplatser redovisas. Statistiken åsyftar antalet kända placerade barn per den första dagen i varje månad.

Ordförande påpekar att statistiken inte ger en helt rättvisande bild av kö-situationen eftersom om en vårdnadshavare avböjer tilldelat plats och placerar sitt barn i kö på nytt börjar barnet om sin fyramånaders väntetid. I satistiken resulterar det till att det ser ut som att sektorn har lyckats placera fler barn än vad som överensstämmer med verkligheten.

Nämnden diskuterar problematiken med pendlingsavstånd till förskolan och att vad som är långt för varje respektive förälder är en subjektiv upplevelse.

Beslutsunderlag

Köstatistik 161213.pdf

Kopia av Köstatistik 161213 s. 2.pdf _____

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :