Arvoden och ersättningar för förtroendevalda Innehållsförteckning

13  Download (0)

Full text

(1)

Sekretariatet

Johanna Orre 2015-01-12

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 2015

Innehållsförteckning

1. Jämförelsetal 2

2. Årsarvoden 2

2.1 Landstingsråd och gruppledare 3

2.2 Ordförande och vice ordförande i styrelse, utskott, beredningar etc. 3

2.3 Sjukfrånvaro m.m 4

3. Sammanträdesarvode 5

3.1 Landstingets revisorer 6

4. Ersättning för förlorad inkomst m.m. 6

4.1 Ersättning för lönebortfall 6

4.2 Ersättning för förlorade semesterförmåner 7

4.3 Ersättning för pensionsförlust 7

5. Reseersättning och traktamente 7

6. Ersättning för kostnader för barntillsyn 9

7. Arvode till förtroendevald i landstinget som samtidigt är landstingsanställd 9 8. Arvoden till landstingsrepresentanter i organ utanför landstingets egen

förtroendemannaorganisation 9

9. Arvoden till externa företrädare i samverkansorgan etc. 9

10. Begäran om ersättning 10

11. Praktiska anvisningar 10

11.1 Sammanträdesarvoden 10

11.2 Lönespecifikation till E-postadress 11

11.3 Reseersättning 11

11.4 Traktamente 11

11.5 Ersättning för förlorad inkomst 12

11.6 Övriga ersättningar 12

11.7 Underskrift 13

(2)

1. Jämförelsetal

Samtliga arvoden i landstinget anges i procent av ett jämförelsetal för arvo- den, som för år 2015 uppgår till 57129 kronor. Detta jämförelsetal justeras årligen med utgångspunkt från den genomsnittliga löneutvecklingen för landstingets anställda.

2. Årsarvoden

Årsarvodet är en ersättning för de uppdrag som engagemanget är knutet till enligt särskilt beslut, inklusive underuppdrag i kommittéer etc.

Årsarvodet inkluderar sammanträdesarvode och ersättning för förlorad ar- betsinkomst. Det innefattar även ersättning för andra uppgifter som är kopp- lade till uppdraget, t.ex. protokollsjustering, utskotts- eller berednings- gruppssammanträden etc.

Andra uppdrag arvoderas enligt nedan angivna bestämmelser, med den be- gränsningen att den totala ersättningen under ett år inte får överstiga årsar- vode för heltidsengagemang. För den som har årsarvode med 100 procent kan således ingen annan ersättning utgå. Fast årsarvode till gruppledare är inte knutna till specifika uppdrag i landstingets förtroendemannaorganisat- ion.

För deltagande i protokollförda sammanträden i fullmäktige, styrelse, ut- skott, nämnder och beredningar samt ev. andra organ utgår, utan beaktande av dessa fasta årsarvoden (med undantag för landstingsrådsuppdragen, se nedan), sammanträdesarvode och ev. ersättning för förlorad arbetsinkomst upp till maxbeloppet motsvarande 100 procent av jämförelsetalet. Avstäm- ning mot maxbeloppet görs månadsvis. Uppdragen som landstingsråd är knutna till representation i fullmäktige och för deras del utgår därför inget extra arvode för sammanträde med fullmäktige.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst ska styrkas med intyg från arbetsgi- vare och det ska inte råda någon tvekan om att den åberopade tjänstledig- heten gäller för andra uppgifter än de för vilka det fasta årsarvodet gäller.

För icke heltidsarvoderad ska även eventuell ersättning för förlorad ar- betsinkomst räknas med i jämförelsen mot maximibeloppet per månad.

Normalt sammanblandas inte arvode och ersättning för förlorad inkomst, men i detta fall bör ersättning för förlorad inkomst tas med, eftersom hel- tidsarvoderad, per definition, inte kan få ersättning för förlorad arbetsin-

(3)

komst. I annat fall skulle en deltidsarvoderad person kunna få mer total er- sättning än en heltidsarvoderad.

2.1 Landstingsråd och gruppledare

Det finns tio landstingsråd. Dessa arvoderas med 40 procent av jämförelse- talet per månad per uppdrag. Antalet landstingsråd grundar sig på represen- tation i fullmäktige, där varje parti som representeras i fullmäktige har ett råd på 40 procent. De partier som har 25 mandat eller däröver får ytterligare ett råd på 40 procent. Härutöver kan landstingsråd ha årsarvode för andra uppdrag enligt tabellen nedan. Samtliga årsarvoden anges i procent av jäm- förelsetalet per månad.

Till gruppledarna för varje parti i fullmäktige utgår ett arvode med 10 pro- cent av jämförelsetalet per månad.

2.2 Ordförande och vice ordförande i styrelse, utskott, be- redningar etc.

Årsarvode till ordförande och vice ordförande i styrelse, utskott, beredning- ar etc. utgår månadsvis enligt nedan. Årsarvodet inkluderar sammanträ- desarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Arvodet innefattar även ersättning för andra uppgifter som är kopplade till uppdraget, t.ex. proto- kollsjustering, utskotts- eller beredningssammanträden etc.

Ordförande och vice ordförande har, efter skriftlig begäran, rätt att avstå från årsarvode och i stället uppbära sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Sådan begäran skall avse en period om minst ett år.

(4)

Organ Ordförande Vice ordförande

Landstingsfullmäktige 20 % 10 % (samt för andre

vice ordföranden)

Landstingsfullmäktiges beredningar

- hälso- och sjukvårdberedningen 20 % 20 %

- framtidsberedningen 20 % 20 %

- demokratiberedningen 20 % 20 %

Landstingsstyrelsen 50 % 50 % (endast för andre

vice ordföranden) Landstingsstyrelsens utskott

- personalutskottet 50 % 25 %

- folkhälso- och tandvårdsutskottet 50 % 25 %

- teknikutskottet 50 % 25 %

- primärvårds- och psykiatriutskottet 50 % 25 %

- sjukhusutskottet 50 % 25 %

Patientnämnden 20 % 10 %

Hjälpmedelsnämnden (gemensam för 10 % landstinget och kommunerna)

Landstingets revisorer * 10 %

Övriga revisorer * 5 %

* Sammanträdesarvode utgår utöver årsarvodet

2.3 Sjukfrånvaro m.m.

För förtroendevalda som har fast årsarvode motsvarande 40 procent eller mer av jämförelsetalet tillämpas vid sjukdom, olycksfall eller arbetsskada samt föräldraledighet reglerna i Allmänna bestämmelser, d.v.s. samma re- gelverk som gäller för anställd personal.

För övriga förtroendevalda med fast årsarvode – understigande 40 procent – gäller att reducering av arvodet sker vid sammanhängande frånvaro översti- gande 30 dagar. Reglerna om olycksfall eller arbetsskada i Allmänna be- stämmelser gäller i samband med fullgörande av uppdraget.

(5)

Om deltidsarvodet anmälts som sjukpenninggrundande inkomst svarar den förtroendevalde för sjukanmälan. Om den förtroendevalde trots sjukdom kan fullgöra sitt uppdrag gäller skyldighet att underrätta försäkringskassan.

Det ankommer på den förtroendevalde att anmäla frånvaro eller händelse som refererats ovan till landstingskansliets sekretariat. Även annat hinder att fullgöra uppdraget skall anmälas.

Vid längre frånvaro p.g.a. sjukdom eller annan orsak får tillfällig ersättare utses av landstingsstyrelsen.

Samtliga förtroendevalda med årsarvode har rätt till ledighet motsvarande semester med bibehållet arvode.

3. Sammanträdesarvode

Sammanträdesarvode utgår till ledamöter och ersättare vid protokollförda sammanträden i landstingets förtroendemannaorganisation samt vid andra förrättningar och uppdrag som bedöms angelägna. I samband med utbild- ning utgår normalt enbart ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Sammanträdesarvode utgår för 2015 med 737 kronor. (Motsvarande 1,29 procent av gällande jämförelsetal.) Vid fullmäktigesammanträde är dock arvodet 50 procent högre, d.v.s. 1,5 sammanträdesarvode.

Vid två eller flera sammanträden samma dag utgår sammanlagt högst 1,5 sammanträdesarvode.

3.1 Fullmäktiges partigrupper

För sammanträde i fullmäktiges partigrupper utgår sammanträdesarvode för fem gruppmöten per år. Till dessa fem gruppmöten får partierna arvodera samtliga ordinarie ledamöter samt en ersättare för vart tredje mandat i full- mäktige, från fullmäktiges konto. Närvarande ersättare utöver detta arvode- ras ur respektive partiresurs, efter beslut i partigruppen.

3.2 Sammanträde med fullmäktige

Vid sammanträde med fullmäktige får samtliga ordinarie ledamöter arvode från fullmäktiges konto, samt en ersättare från varje parti, förutom de två största partierna, som får arvodera två ersättare. Närvarande ersättare utöver detta arvoderas ur respektive partiresurs, efter beslut i partigruppen. Om le- damot endast tjänstgör del av en dag och ersättare kallas in resterande tid, ska arvodet delas upp i förhållande till detta.

(6)

3.3 Landstingets revisorer

Till landstingets revisorer utgår, förutom sammanträdesarvode och ersätt- ning för förlorad arbetsinkomst, också ett fast arvode, relaterat till gällande jämförelsetal (se tabell ovan).

Till landstingets revisor som granskar donationsstiftelser i landstinget med tillgångar över tio basbasbelopp utgår ett årligt arvode om 0,6 procent av jämförelsetalet per fond och år. Detta arvode skall även täcka eventuellt för- lorad arbetsinkomst samt reseersättning.

4. Ersättning för förlorad inkomst m.m.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan utgå i form av ersättning för lö- nebortfall vid ledighet för förtroendeuppdrag, förlorade semesterförmåner samt konstaterad pensionsförlust.

Ersättning utgår inte till förtroendevald som uppbär ålders- eller annan hel- tidspension.

Förtroendevalda med sjukersättning omfattas av rätt till ersättning för förlo- rad inkomst. Ersättningen motsvarar den reduktion av sjukersättningen som är föranledd av arvodesutbetalningar från landstinget.

4.1 Ersättning för lönebortfall

Ersättning utbetalas till ledamot och ersättare i landstingets förtroende- mannaorgan som fått vidkännas bortfall av lön vid deltagande i samman- träde, kurser, konferenser eller andra uppdrag för ovan nämnda organs räk- ning.

Ersättning betalas ut för det lönebortfall som den förtroendevalde kan styrka med intyg från arbetsgivaren.

Ersättningen utbetalas endast för det faktiska lönebortfallet och högst för en årslön motsvarande 12 gånger jämförelsetalet.

Såväl sammanträdestid som restid får ligga till grund för ersättningen.

Även egen företagare kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersätt- ningens storlek prövas från fall till fall, men kopplas normalt till sjukpen- ninggrundande inkomst.

(7)

Ersättning utbetalas inte i samband med uppdrag för vilka fast årsarvode ut- går med undantag för landstingets revisorer.

4.2 Ersättning för förlorade semesterförmåner

Ersättning för förlorade semesterförmåner utgår till förtroendevald som på grund av uppdrag åt landstinget går miste om betalda semesterdagar, se- mesterersättning eller annan form av semesterförmån. Ansök om sådan er- sättning skall göras årsvis vid semesterårets brytpunkt.

4.3 Ersättning för pensionsförlust

Förtroendevald med deltidssysselsättning under 40 procent kan inte omfat- tas av pensionsbestämmelserna PRF-KL. Konstaterad pensionsförlust i den ordinarie anställningen på grund av förtroendeuppdrag hos landstinget fram t.o.m. år 2004 kan kompenseras efter ansökan till och särskild prövning av landstingsstyrelsen vid pensionstillfället. Fr.o.m. 2005 avsätts pensionsav- gift för samtliga förtroendevalda inom landstinget enligt KAP-KL på den ersättning för förlorade arbetsinkomster som utbetalas från landstinget. Efter beslut i fullmäktige 2014 är landstingsstyrelsen utsedd till pensionsmyndig- het, d.v.s. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa pensions- och omställningsbestämmelserna OPF-KL. OPF-KL är utformat för att till- lämpas på förtroendevalda som tillträder efter valet 2014 och sedan tidigare inte omfattas av pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

5. Reseersättning och traktamente

5.1 Hel- och deltidsengagerade

Landstingsråd samt ordförande och vice ordförande med årsarvoden äger uppbära ersättning för resor mellan bostaden och tjänstestället om avståndet däremellan överstiger 10 km enkel väg, enligt följande:

 Ersättning för resor med buss eller tåg utgår genom att kostnad för läns- el- ler annat månadskort täcks av landstinget. Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott efter inlämnande av reseräkning.

 Ersättning för resor med bil utgår mellan bostaden och tjänstestället för de resor som uppdraget medför och utbetalas månadsvis i efterskott efter in- lämnande av reseräkning. Ersättningen utgår efter riksskatteverkets anvis- ningar om avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats med egen bil (18,50 kr/mil för 2015). Utbetalning av ersättning sker preliminärt under lö- pande år och justeras vid behov i efterhand.

 Ersättning för resa mellan bostaden och tjänstestället kan inte utgå utöver vad som ovan sagts.

(8)

 Traktamente utgår inte vid fullgörande av uppdrag på tjänstestället.

Vid övriga resor i anslutning till förtroendeuppdrag utgår reseersättning och traktamente enligt BIA och TRAKT 04, med följande begränsning:

 Reseersättning utbetalas endast om avståndet mellan bostaden/ arbetsplatsen och förrättningsstället överstiger 10 km.

(9)

5.2 Övriga

Till övriga förtroendevalda i landstingets förtroendemannaorganisation ut- går reseersättning och traktamente enligt BIA och TRAKT 04 med ovan nämnda begränsning.

6. Ersättning för kostnader för barntillsyn

Ersättning för styrkta barntillsynskostnader utgår till den förtroendevalde då ordinarie barnomsorg inte kan utnyttjas eller saknas. Ersättning utgår för tillsyn av barn under 12 år med högst den ersättning som motsvarar timlön enligt avtal för kommunal dagbarnvårdare.

7. Arvode till förtroendevald i landstinget som samti- digt är landstingsanställd

Anställd skall, om inte uppdraget fullgörs ”i tjänst”, ta tjänstledigt med fullt löneavdrag. Löneavdraget kompenseras genom att ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas. Sammanträdesarvode utgår som till övriga förtro- endevalda. Om uppdraget är i tjänsten utgår inget arvode och det fullgörs utan löneavdrag. Sådana uppdrag kan definitionsmässigt inte förekomma i organ med parlamentarisk/politisk sammansättning.

8. Arvoden till landstingsrepresentanter i organ utanför landstingets egen förtroendemannaorganisation

I statliga organ, t.ex. skattenämnder, anges i författning hur ersättning skall utgå. I övriga fall är huvudprincipen att det är den huvudman, hos vilken den som landstinget valt tjänstgör, som svarar för arvodet. Om detta av nå- got skäl inte är möjligt svarar landstinget för arvode och ev. ersättning för förlorad arbetsförtjänst för att den förtroendevalde inte skall bli ekonomiskt lidande p.g.a. sitt uppdrag.

9. Arvoden till externa företrädare i samverkansorgan etc.

Landstinget svarar för arvoden enligt de principer som gäller för lands- tingets förtroendevalda även för externa representanter i samverkansorgan där landstinget tar initiativ till samrådet.

(10)

I de fall landstinget kallar till samråd skall landstinget svara för arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt landstingets regler för sina för- troendevalda även till företrädare för ideella organisationer med vilka lands- tinget har ett föreskrivet eller självpåtaget samråd/motsvarande.

10. Begäran om ersättning

Begäran om sammanträdesarvode, reseersättning, traktamente och rese- tillägg samt ersättning för kostnader för barntillsyn, skall göras i anslutning till sammanträdet/förrättningen, dock senast inom ett år.

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall lämnas vid det egna semesterårets brytpunkt, (vanligen 1 januari eller 1 april), dock senast 6 månader därefter.

Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån utöver den ersättning som utgår enligt sidan 11 skall lämnas i anslutning till pensionsavgången, dock senast två år därefter.

11. Praktiska anvisningar

I anslutning till sammanträde eller annan förrättning skall blanketten ”Sam- manträdesrapport” (se bilaga) fyllas i och lämnas för attest till respektive sekreterare som sammanställer rapporterna. Vid sammankomster som inte är protokollförda sammanträden skall ordförande eller ansvarig tjänsteman at- testera rapporten.

Om den förtroendevalde under sammanträde/förrättning blivit bjuden på måltid ska rutan för gratis måltid markeras.

För rapporter som inkommer till Landstingshuset senast sista dagen i må- naden, sker utbetalning den 27:e i följande månad.

För att underlätta administrationen skall alla uppgifter vara korrekt ifyllda.

Om rapporten inte är attesterad utbetalas inget arvode eller annan ersättning.

11.1 Sammanträdesarvoden

Sammanträdesarvode utgår vid protokollförda sammanträden i landstingets förtroendemannaorgan, samt vid andra förrättningar där vederbörande re- presenterat landstinget.

(11)

Sätt ett kryss i rutan för ”Sammanträdesarvode” under rubriken ”Er-

sättningar”. Från 1 januari, 2015 är arvodet 737 kronor. För sammanträden med landstingsfullmäktige, samt för flera sammanträden under en dag utgår 1 106 kronor (1,5 arvode).

11.2 Lönespecifikation till E-postadress

Förtroendevalda kan numera få lönespecifikation skickad till hemdator. För att få detta fyll i fältet E-postadress. När detta en gång uppgivits behöver detta inte anges på kommande rapporter (utom vid ändad epostadress)”.

11.3 Reseersättning

För resa med egen bil: Sätt kryss i rutan för ”Reseersättning” under rubriken

”Ersättningar” samt ange färdväg och antal kilometer. Ersättning utbetalas enligt BIA, körlängdsersättning 29:00 kr/mil, (1 januari, 2015). Ersättning för medpassagerare utgår inte enligt BIA.

På raden därunder anges övriga resekostnader och utlägg (bifoga kvitto vid taxiresa).

Ersättning för resa med egen bil utgår inte om avståndet till förrätt- ningsstället inte överstiger 10 kilometer. Fyll då inte i kilometertal.

Gör inga egna uträkningar.

11.4 Traktamente

Fyll i ett kryss vid ”Traktamente" under rubriken ”Ersättningar”, samt ange datum och klockslag för avresa till förrättningsstället, respektive för åter- komst till resans utgångspunkt.

Gör inga egna uträkningar.

Ersättningsformer och belopp 2015-01-01 (enl. TRAKT 04):

1) Flerdagstraktamente (skattefritt) a) Heldag: 220 kr

b) Halvdag: 110 kr

c) Natt: 110 kr

2) Flerdags-resetillägg (skattepliktigt) a) 18 tim: 105 kr

b)4 tim: 15 kr

(12)

Nattraktamente avser övernattning i egen regi.

Traktamente/resetillägg enligt ovan utgår inte om avståndet till förrättnings- stället inte överstiger 50 kilometer. Fyll då inte i datum/klockslag. Trakta- mente utgår inte vid deltagande i sammanträde eller annan förrättning när landstinget svarar för kost och logi.

11.5 Ersättning för förlorad inkomst

Om man får vidkännas lönebortfall för fullgörandet av förtroendeuppdrag kan man få ersättning för detta.

I samband med att ersättning begärs första gången skall ett intyg från ar- betsgivaren bifogas som visar lönebortfallets storlek vid tjänstledighet för hel dag. När den förtroendevalde nästa gång söker ersättning anges på rap- porten att ersättning skall utgå enligt tidigare intyg. Nytt intyg bifogas end- ast då lönebortfallet har förändrats.

På rapporten kryssas för om ersättning önskas för 1/4, 1/2, 3/4 el 1/1 dag el- ler ett visst antal timmar, givetvis motsvarande den tjänstledighet som be- gärts för uppdraget.

För förtroendevalda som också är landstingsanställda kontrolleras lö- nebortfallet för tjänstledigheten via lönesystemet innan ersättning utbetalas.

Intyg behöver inte lämnas i detta fall.

Ersättningens storlek för egna företagare kommer att prövas från fall till fall, men kopplas normalt till sjukpenninggrundande inkomst.

Ersättningen utgår högst för en årslön motsvarande 12 ggr jämförelsetalet för heltidsarvode. För 2015 innebär detta högst 2768 kr per dag, eller 346 kr per timme. Ersättning utgår inte till förtroendevald som uppbär ålders- eller annan heltidspension.

Vid årets slut kan ett antal personer väljas ut för stickprovsundersökning. De kommer att få lämna in ett intyg på hur stort löneavdrag som gjorts under hela året. Detta jämförs sedan med utbetald ersättning.

11.6 Övriga ersättningar

Ersättning för förlorade semesterförmåner utbetalas på begäran i efterskott vid semesterårets slut. Ett intyg från arbetsgivaren skall bifogas med uppgift om hur stort avdrag som gjorts på semesterrätt/ersättning, samt vilken ledig- het som ligger till grund för avdraget.

(13)

Begäran om ersättning för pensionsförlust t.o.m. 2004 skall göras till lands- tingsstyrelsen inom två år efter pensionsavgången. Fr.o.m. 2005 avsätts pensionsavgift enligt KAP-KL beräknad på ersättning för förlorad ar-

betsinkomst utbetald från landstinget. Landstinget tillämpar avtalet OPF-KL för de förtroendevalda som tillträtt efter valet 2014.

Ersättning för styrkta barntillsynskostnader utgår då ordinarie barnomsorg inte kan utnyttjas, efter att intyg och eventuella kvitton redovisats.

11.7 Underskrift

Riktigheten av lämnade uppgifter styrks med underskrift av den förtroen- devalde, som därefter lämnar rapporten för attest till sekreteraren.

Figure

Updating...

References

Related subjects :