• No results found

TABLE SAW BYGGSÅG BYGGSAG

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TABLE SAW BYGGSÅG BYGGSAG"

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TABLE SAW BYGGSÅG BYGGSAG

INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING

S12X

(2)

Svensk Byggsåg S12X

ELEKTRISK ANSLUTNING

Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra er om att nätspänningen motsvarar den som är angiven på märkplåten/typskylten.

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs denna bruksanvisning noga! Spara den!

När man använder elektriska verktyg ska alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att minska risken för brand, elstöt eller per- sonskada. Läs hela denna instruktion innan du försöker sätta i gång den här apparaten och spara instruktion- erna.

För säker drift

1. Håll arbetsområdet rent - Nedskräpade ytor och arbetsbänkar är upphov til skador.

2. Tänk på arbetsmiljön - Utsätt inte elverktyg för regn.

Använd dem inte i fuktiga eller våta utr ymmen eller i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.

Ha bra belysning över arbetsytan.

3. Skydd mot stötar - Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t ex rör, radiatorer, spisar, kylskåp).

4. Håll barnen borta - Låt inte besökare komma i kontakt med maskinen eller förlängningssladd. Alla besökare ska hållas bor ta från arbetsområdet.

5. Förvaring av maskin - När maskinen inte används ska den för varas inlåsta på ett torr t, högt placerat ställe, utom räckhåll för barn.

6. Överansträng inte maskinen - De arbetar bättre och säkrare vid den hastighet de är avsedda för.

7. Använd rätt maskin - Tvinga inte små maskiner att göra arbeten som är avsedda för kraftigare maskiner. Använd inte maskinen för ändamål de inte är avsedda för, t ex använd inte cirkelsåg för att såga av kvistar eller träd.

8. Klä dig ordentligt - Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De kan fastna i rörliga delar.

Gummihandskar och halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten. Använd hårnät om du har långt hår.

9. Använd skyddsglasögon - Använd även ansikts- mask om arbetet är dammigt.

10. Skada inte sladden - Bär aldrig maskinen i sladden och r yck ej ur sladden från uttaget. Utsätt inte sladden för värme, olja eller skarpa kanter.

11. Sätt fast arbetsstycket - Använd skruvtving eller skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att använda handen och du får båda händerna fria för arbetet.

12. Sträck dig inte för mycket - Se till att du har säker t fotfäste och balans hela tiden.

13. Sköt maskinen med omsorg - Håll verktygen skarpa och rena. Följ instruktionerna beträffande smörjning och byte av tillbehör. Kontrollera sladden/kabelen med jämna mellanrum och reparera dem hos en auktoriserad verkstad om de är skadade.

Kontrollera förlängningssladdar med jämna mellan rum och byt om de är skadade. Håll hantagen torra, rena och fria från olja och fett.

14. Koppla från maskinen - Maskinen ska vara urkopp- lade när de inte är i bruk, vid ser vice och vid byte av tillbehör, t ex sågblad, skär och knivar.

15. Tag bort justernycklar och skruvnycklar - Gör det till en vana att kontrollera att nycklar/skruvnycklar har tagits bor t från verktyget innan det star tas.

16. Undvik oavsiktlig tillslagning - Bär inte inkopplade maskiner med fingret på strömbrytaren. Se till att ström-brytaren är frånslagen när du sätter i stickkontakten.

17. Användning av förlängningssladdar utomhus - När maskinen används utomhus, använd endast förläng- ningssladdar som är avsedda märkta för utomhus bruk.

18. Var uppmärksam - Titta på det du gör.

Använd sunt förnuft. Använd inte verktyget när du är trött.

19. Kontrollera skadade delar - Innan for tsatt använd- ning av maskiner ska skyddsanordning eller annan skadad del kontrolleras noggrant för att fastställa att maskinen kommer att fungera riktigt och utföra den avsedda funktionen. Kontrollera inriktningen av de rörliga delarna, kär vning, sprickbildning, fast- sättning och andra förhållanden som kan påverka driften. En skyddsanordning eller annan del som är skadad ska repareras riktigt eller bytas ut av en auktoriserad ser viceverkstad, om ej annat anges i denna instuktionsbok. Byt ut felaktig strömbr ytare hos en auktoriserad ser viceverkstad. Använd inte maskinen om strömbr ytaren inte kan slås till/från.

20. Varning - Användning av något annat tillbehör eller anordning än vad som rekommenderas i denna instruktion eller i katalog kan innebära risk för personskada.

21. Reparation får endast utföras av behörig elektro- montör - Maskinen uppfyller de gällande säkerhetsbestämmelserna. Reparation får endast utföras av en behörig elektromontör, i annat fall kan användaren råka ut för olycksfall.

SÄKERHETSREGLER FÖR BYGGSSÅG - Håll arbetsstycket fast mot anhållet och

bordet.

- Använd påskjutare vid arbete med smala arbetsstycken.

- Såga ej på frihand, detta kan medföra att bladet kläms och orsakar skada.

- Håll händerna på bra avstånd från klingan.

- Luta dig aldrig över eller runt klingan.

- Tag bor t anhållet vid kapsågning.

- Stanna alltid sågen och tag ur kontakten vid bor tagning av bitar som fastnat.

- Använd stödbock vid arbete med långa eller större material.

- Håll klingan ren och vass.

- Kontrollera att klingan är hel och fri från skador.

- Kontrollera att bordsinsatsen är korrekt monterad och fastspänd.

- Utsätt intesågen för regn.

- Drag alltid ur stickkontakten före all underhåll och ser vice.

- Drag alltid ur stickkontakten när sågen ej används

(3)

Svensk Byggsåg S12X

TEKNISK DATA:

Spänning: 230V~50Hz

Effekt: 2000W

Hastighet: 2900 v./min

Borddimension 800 x 550 mm

Bordhöjd 800 mm

Sågdjup 85 mm

Sågdjupreglering kont. (0~85 mm) Sågvinkelreglering kont. (0~45°)

Strömförbruk 2000 kW

Sågklinga Ø 315 x Ø 30 x 28 mm

Vikt 54 kg

FÖRBEREDELSER INNAN BRUK

Montera byggågen på ett arbetsställe som uppfyller följande krav:

- Halksäker t golv.

- Vibrationsfritt golv.

- Platt golv.

- Inga snubbelfällor.

- Gott arbetsljus.

Check följande punkter innan sågen används:

- Skador på sladd (lacerationer, sprickar, etc.) En skadad sladd måste aldrig användas;

- Fungerar skyddsutrustningen så som den ska;

- Är spaltkniven korrekt inställd;

- Fungerar sågklingan så som den ska;

- Strömbr ytaren måste vara inom räckhåll.

Använd aldrig en sågklinga som är skev eller har sprickar.

Använd aldrig en sågklinga gjord av höghastighetsstål.

Stå alltid åt sidan för farasonen (sågklingan) när du sågar.

SLÅ PÅ SÅGEN

Slå på sagen vid att tr ycka in den översta, gröna br ytaren.

Byggsågen stängs automatiskt av om strömmen br yts.

Tr yck den gröna br ytaren för att slå den på igen.

STÄNG AV

Stäng av sågen vid att tr ycka in den nedersta, röda br ytaren.

Bordsågen är utstyrd med en bromsmotor. Sågklingan ska stanna inom 10 sekunder efter att sågen stängs av.

Om det tar längre tid innan sågklingan slutar rotera, är bromsmotorn defekt. Sågen måste i sådant fall repareras utav tillverkaren, eller en auktoriserad reparatör.

Motorn är utstyrd med en skyddsbr ytare som automat- iskt stänger av motorn om den överbelastes. Motorn kan sedan slås på igen när den har kyld ner sig.

JUSTERING AV SÅGDJUP

Använd var ven till att justera sågdjupet till önskad nivå.

SNEDSÅGNING

Lossna dom två skruvarna med stjärnhuvud.

Justera sågklingans vinkel som önskad.

Håll klingan i önskad vinkel.

Stramma dom två skruvarna.

ANVÄNDNING AV ANNAN SÅGKLINGA

Var uppmärksam på brädden på spaltkniven ”S”; den är ingraverad på sidan utav spaltkniven.

Spaltkniven måste inte vara tunnare än sågklingan, eller tjockare än sågspåret.

Maximums- och minimumsdiametern för sågklingan, och även diametern på hålet, är specifierad.

BRUK AV FÖRLÄNGNINGSBORD

En andra person måste passa på i motsatt ände av för- längningsbordet.

UNNERHÅLL OCH EFTERSYN Koppla från sladden.

Var uppmärksam på följande punkter:

- Alla rörliga delar måste rengöras och smorjas ofta.

- Håll alltid motorns kylribbar rena för att säkra tillräcklig kylning.

- Se till att sågklingan alltid hålls ren från rost och kåda.

- Sågbordet måste hållas rent från rästar av kåda.

- Sågklingan slöas vid att användas länge eller ofta.

Skärp eller byt sågklingan.

(4)

Feil

Sågen star tar inte när den slås på

Trög höjdjustering

Trög vinkeljustering

Motorn producerar för lite kraft, och går varm

For dårlig sagkapasitet.

Svimerker på sagbladet.

Möjlig orsak - Säkringen har gått - Fel på strömsladd

- Motorskyddbr ytaren är utlöst

- Fel på motor eller br ytare

- Sågklingan sitter fast

- M6-muttern sitter för hår t - Trådspolan är oren

- Styrdelarna glider inte som dom ska

- Trefasmotorn kör på två faser - För lång eller för tunn förlängarsladd - Såklingan er slö

- Såklingan er slö

Åtgärd - Byt säkring

- Check strömsladd; defekt sladd måste ej användas åter

- Slå på igen när motorn har kyld ner sig

- Motor eller br ytare måste checkas och repareras av auktoriserad reparatör, eller bytas med originala reser vdelar

- Ta bor t sågfästet från klingan, skruva loss locket på boxen och eliminera orsaken till att klingan sitter fast

- Lossna muttern lite - Rengör och smorja

- Smorja styrdelarna

- Check säkringar och strömsladdar - Se ”Förberedelser innan bruk”

- Skärp eller byt sågklingan

- Skärp eller byt sågklingan TYPISKA FEL OCH MÖJLIGA ÅTGÄRDER

DELLISTA

Del Beskrivning 1 0-fjäder 2 Skruv M6x16 3 Hjulstöd 4 Hylster 5 Hjul 6 Hjulaxel 7 Fot 8 Bordben B 9 Packning ø6 10 Mutter M6 11 Sidskiva 12 Frontskiva 13 Mutter M8x50 14 Handtag 15 Handtag skiva A 16 Handtag skiva B 17 Läd

18 Mutter M4 19 Stödskiva A 20 Clip box lid 21 Skruv M10x20 22 Ring

23 Sågklingaskiva A 24 Sågklinga 25 Sågklingaskiva B 26 Sidtäcke 27 Täcke 28 Skruv M8 29 Spakskiva 30 Skruv

Del Beskrivning 31 Skruv M4x12 32 Stoftsamlare 33 Tapp 34 Clip box 35 Justeringshandtag 36 Mutter M10 37 Sleever B 38 Depth laber 39 Skruv M1x25 40 Ring ø6 41 Block 42 Packning ø8 43 o-fjäder ø5 44 Vinkelskiva A 45 Skruv 46 Screw with pin 47 Indikator 48 Skruv m8x16 49 Motor 50 Bordförlängning 51 Mutter M12 52 Tr yckskiva 53 Stöd 54 Skruv B 55 Spaltkniv 56 Ring 57 Vinkelskiva B 58 Band 59 Dush suppor t 60 Skruv

Del Beskrivning 61 Br ytare B 62 Arbetsbänk 63 Laber C 64 Skruv för bänk 65 Bordinsättning 66 Skruv M5x16 67 Fjärilsskruv 68 Sågklingaskydd 69 Utsläppssrör 70 Skyddsskiva 71 Stakettäcke A 72 Staket 73 Stakettäcke B 74 Vridare 75 Clip 76 Plank 77 Guide 78 Spring pin 79 Pin 80 Styrspak 81 Skruv A 82 T-skruv 83 Bordben A 84 Hylster 85 Skruv M8x10 86 Strömbr ytare 87 Skruv M8x10 88 Skruv M4x25 89 Sleever A

Svensk

Byggsåg S12X

(5)

Norsk Byggsag S12X

ELEKTRISK TILKOBLING

Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt på informasjonsplaten på maskinen.

ALLMENNE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les denne bruksanvisningen nøye! Ta vare på den!

Ved bruk av elektrisk verktøy, så bør alltid følgende forholdsregler følges for å redusere brannrisikoen, elektrisk støt og personlig skade.

Les bruksanvisningen nøye, og ta vare på denne, før de begynner å bruke produktet.

For driftsikkerhet og lengre levetid

1. Hold arbeidsplassen ren - Rot og dårlig oversikt innbyr til skader.

2. Tenk på arbeidsmiljøet - Utsett ikke maskinen for regn. Bruk ikke maskinen i fuktige eller våte omgivelser. Hold arbeidsområdet stengt. Bruk ikke maskinen i nærheten av brennbare væsker eller gasser.

3. Forebygg elektrisk sjokk - Unngå kroppskontakt med jordede over flater (f eks rør, radiatorer, komfyrer, kjøleskap).

4. Hold barn borte - La ikke besøkende ta på maskinen eller forlengelsesledning. Alle besøkende bør holdes bor te fra arbeidsplassen.

5. Lagring av maskin - Maskine som ikke er i bruk bør lagres på en tørr plass, høyt oppe eller innelåst, utenfor rekkevidde for barn.

6. Press ikke maskinen - Det vil gjøre arbeidet bedre og sikrere i den utstrekning det var tiltenkt.

7. Bruk korrekt maskin - Press ikke små maskiner eller tilbehør til å gjøre et arbeid tiltenkt tungarbeids- maskiner. Bruk ikke maskiner til formål som de ikke er beregnet for; f eks bruk ikke sirkelsag til kutting av tregrener eller stokker.

8. Kle dem korrekt - Bruk ikke løst hengende tøy eller smykker. Disse kan sette seg fast i bevegelige deler. Gummihansker og sklisikker t fottøy anbefales for utendørs arbeide. Bær hårnett eller lignende for å holde langt hår på plass.

9. Bruk vernebriller - Bruk også støvmaske om arbeidet utvikler mye støv.

10. Ødelegg ikke ledningen - Bær aldri maskinen etter ledningen eller r ykk aldri i den for å løsne den fra vegguttaket. Hold ledningen vekk fra varme, olje eller skarpe kanter.

11. Fest arbeidsstykket - Bruk skrutvinger eller skru- stikke for å holde fast arbeidsstykket. Dette er sikrere enn å holde fast arbeidsstykket med hånden, og begge hendene frigis til betjening av maskinen.

12. Forstrekk deg ikke - Hold balansen og stå stødig hele tiden.

13. Vedlikehold maskinen godt - Hold redskapene skarpe og rene for bedre og sikrere ytelse. Følg instruksjonene for smøring og bytte av reser vedeler.

Kontroller ledninger med jevne mellomrom, hvis

disse er skadet, få disse reparer t av autoriser t ser viceverksted. Kontroller forlengelsesledninger og skift disse ved skade. Hold håndtak tørre og fri fra olje.

14. Koble fra maskinen - Koble fra maskinen når maskinen ikke er i bruk, innen tilsyn eller ved bytte av reser vedeler/tilbehør.

15. Fjern justerings-/skrunøkler - Gjør det til en vane å kontrollere at justerings-/skrunøkler er fjernet fra maskinen ved innkobling.

16. Unngå unødig oppstart - Bær ikke tilkoblet maskin med fingeren på br yteren. Pass på at br yteren er av ved tilkobling.

17. Bruk av forlengelsesledninger utendørs - Når maskinen brukes utendørs, benytt kun forlengelses- ledninger fremstilt og merket for utendørs bruk.

18. Vær årvåken - Se hva du gjør! Bruk sunn fornuft!

Bruk ikke maskinen når de er trett.

19. Kontroller skadede deler - Innen ytterligere bruk av maskinen, bør skjerm eller andre deler som er ødelagt, omhyggelig kontrolleres for å avgjøre om maskinen kommer til å fungere korrekt. Kontroller oppretting av bevegelige deler, utstyr og alle andre forhold som kan ha innflytelse på maskinens drift.

Ødelagte komponenter bør repareres skikkelig eller byttes ut av et autoriser t ser viceverksted. Bruk ikke maskinen om br yteren ikke kan slås av eller på.

20. Advarsel - Bruk av ethver t annet tilbehør eller anordning annet enn anbefalt i denne bruks- anvisning eller i katalogen, kan innebære risiko for personskade.

21. Påse at maskinen kun repareres av autorisert personell - Maskinen er i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Reparasjon av elektrisk verktøy/maskiner må kun utføres av autoriser t personell, annet kan forårsake skade for brukeren.

SIKKERHETSREGLER FOR BYGGSAG

- Hold arbeidsstykket fast mot anlegget og bordet.

- Bruk skyvestokk på smale arbeidsstykker - Skjær ikke på frihånd, da dette kan medføre at

bladet kjører seg fast - Hold hendene godt unna bladet - Strekk deg ikke over eller rundt bladet.

- Ta bor t anlegget når du skal skjære på tvers av materialet.

- Stopp alltid sagen før gjenstander som har satt seg fast fjernes.

- Benytt støttebukker ved skjæring av lange materialer - Hold bladet rent og skarpt

- Kontroller at bladet er uten skader.

- Kontroller at bordinnlegget er på plass og er godt festet.

- Utsett ikke sagen for regn..

- Trekk ut støpselet før vedlikehold og justeringer utføres.

- Trekk ut støpselet når sagen ikke er ibruk.

(6)

Norsk Byggsag S12X

TEKNISKE DATA:

Spenning: 230V~50Hz

Effekt: 2000W

Omdr.: 2900 omdr./min.

Bordstørrelse 800 x 550 mm

Bordhøyde 800 mm

Sagdybde 85 mm

Sagdybdejustering kont. (0~85 mm) Sagvinkeljustering kont. (0~45°)

Strømforbruk 2000 kW

Sagblad Ø 315 x Ø 30 x 28 mm

Vekt 54 kg

FORBEREDELSER FØR BRUK

Sett opp byggsagen på et arbeidssted som oppfyller følgende betingelser:

- Sklisikker t gulv.

- Vibrasjonsfritt.

- Plant underlag.

- Ingen snublefeller.

- Godt arbeidslys.

Sjekk følgende punkter før sagen tas i bruk:

- Skader på strømledning (kutt, sprekker, etc.) Skadde strømledninger må aldri brukes;

- Fungerer verneutstyret slik det skal;

- Er spaltekniven korrekt innstilt;

- Fungerer sagbladet slik det skal;

- Strømbr yteren må være innenfor rekkevidde.

Bruk aldri et sagblad som er skjevt eller har sprekker.

Bruk aldri sagblad av høyhastighetsstål.

Stå alltid til siden for faresonen (sagbladet) når du sager.

SLÅ PÅ SAGEN

Slå på sagen ved å tr ykke inn den grønne br yteren øverst.

Byggsagen slår seg automatisk av hvis strømmen kuttes. Tr ykk den grønne br yteren for å slå den på igjen.

SLÅ AV SAGEN

Slå av sagen ved å tr ykke inn den røde br yteren nederst.

Byggsagen er utstyr t med en bremsemotor. Sagbladet skal stoppe helt i løpet av 10 sekunder etter at den ble slått av. Hvis det tar lengre tid før sagbladet slutter å rotere, er bremsemotoren defekt. Sagen må i så fall repareres av produsenten, eller en autoriser t reparatør.

Motoren er utstyr t med en beskyttelsesbr yter som automatisk slår av motoren hvis den blir overbelastet.

Motoren kan først slås på igjen når den har kjølt seg ned.

JUSTERING AV SAGDYBDE

Bruk sveiven til å justere sagdybden til ønsket nivå.

VINKELSAGING

Løsne de to skruene med stjernehode.

Juster vinkelen på sagbladet som ønsket.

Hold bladet i ønsket vinkel.

Stram til de to skruene.

BRUK AV ANNET SAGBLAD

Vær oppmerksom på tykkelsen på spaltekniven ”S”;

den er inngraver t på siden av spaltekniven.

Spaltekniven må ikke være tynnere enn sagbladet, eller tykkere enn sagsporet.

Maksimums- og minimumsdiameteren for sagbladet, samt diameteren på hullet, er spesifiser t.

BRUK AV FORLENGERBORD

En andre person må stå i motsatt ende av forlenger- bordet.

VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN Koble fra strømmen.

Pass på følgende punkter for å holde bordsagen i god stand:

- Alle bevegelige deler må rengjøres og smøres jevnlig.

- Hold alltid motorens kjøleribber rene for å sikre tilstrekkelig kjøling.

- Sørg for at sagbladet alltid er rent for rust og kvae.

- Rester av kvae må fjernes fra sagbordet.

- Sagbladet sløves ved langvarig eller hyppig bruk.

- Kvess eller skift sagbladet.

(7)

Norsk Byggsag S12X

Feil

Sagen star ter ikke når den blir slått på

Treg høydejustering

Treg vinkeljustering

Motoren produserer for lite kraft, og går varm

For dårlig sagkapasitet.

Svimerker på sagbladet.

Mulig årsak - Sikringen er gått - Feil på strømledning

- Motorbeskyttelsesbr yteren er utløst

- Feil på motor eller br yter

- Sagbladet sitter fast

- M6-mutteren sitter for stramt - Trådspolen er skitten

- Styredelene glir ikke som de skal

- Trefasemotoren kjører på to faser - For lang skjøteledning eller for liten

kabeltykkelse - Sagbladet er sløvt

- Sagbladet er sløvt

Løsning - Skift sikring

- Sjekk strømledning; defekte kabler må ikke brukes igjen

- Slå på igjen når motoren har kjølt seg ned

- Motor eller br yter må sjekkes og repareres av autoriser t reparatør, eller skiftes med originale reser ve- deler

- Fjern sagfestet fra bladet, skru løs lokket på kassen og fjern årsaken til at bladet sitter fast

- Løsne den litt - Rengjøres og smøres

- Styredelene smøres

- Sjekk sikringer og strømledninger - Se ”Forberedelser før bruk”

- Kvess eller skift sagbladet

- Kvess eller skift sagbladet TYPISKE FEIL OG MULIGE LØSNINGER

DELELISTE

Del Beskrivelse 1 0-fjær 2 Skrue M6x16 3 Hjulstøtte 4 Hylster 5 Hjul 6 Hjulaksel 7 Fotknott 8 Bordben B 9 Pakning ø6 10 Mutter M6 11 Sideplate 12 Frontplate 13 Mutter M8x50 14 Håndtak 15 Håndtak plate A 16 Håndtak plate B 17 Ledd

18 Mutter M4 19 Støtteplate A 20 Clip box lid 21 Skrue M10x20 22 Ring 23 Bladplate A 24 Sagblad 25 Bladplate B 26 Sidedeksel 27 Deksel 28 Skrue M8

Del Beskrivelse 31 Skrue M4x12 32 Støvsamler 33 Tapp 34 Clip box 35 Justeringshåndtak 36 Mutter M10 37 Sleever B 38 Depth laber 39 Skrue M1x25 40 Ring ø6 41 Blokk 42 Pakning ø8 43 o-fjær ø5 44 Vinkelplate A 45 Skrue 46 Screw with pin 47 Indikator 48 Skrue m8x16 49 Motor 50 Forlengerbord 51 Mutter M12 52 Tr ykkplate 53 Støtte 54 Skrue B 55 Spaltekniv 56 Ring 57 Vinkelplate B 58 Bånd

Del Beskrivelse 61 Br yter B 62 Arbeidsbord 63 Laber C 64 Skrue for bord 65 Bordinnsats 66 Skrue M5x16 67 Sommer fuglskrue 68 Bladvern 69 Utslippsslange 70 Beskyttelsesplate 71 Gjerdedeksel A 72 Gjerde 73 Gjerdedeksel B 74 Vrider 75 Clip 76 Plank 77 Guide 78 Spring pin 79 Pin 80 Styrespake 81 Skrue A 82 T-skrue 83 Bordben A 84 Hylster 85 Skrue M8x10 86 Br yterhus 87 Skrue M8x10 88 Skrue M4x25

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

FÖRSÄKRAN OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE Under tecnad firma

Gisle Krigsvoll AB B Jönssons v 4 S-302 41 Halmstad

försäkrar under eget ansvar att maskinen Produkt ...Byggsåg

Märke ...Black Line Modell typ...S12X

överensstämmer med följande norm EN61000, EN55014

enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv 89/392/EW, 73/23/EWG, 89/336/EWG

Denna maskin är framställd med dubbel- isoleringssystem enligt EU-direktiv nr. 20.

Dubbelisoleringen erbjuder bättre elsäkerhet och kräver ingen jordning.

Trondheim, 2006-08-01

Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Ändringar

Text, bilder och uppgifter gäller vid tr yckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om maskinen skulle ändras väsentligt.

2006 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Ar t no 590390

BEKREFTELSE OM EU-OVERENSSTEMMELSE Under tegnede firma

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industriveien 61

N-7005 Trondheim

forsikrer under eget ansvar at maskinen Produkt ...Byggsag

Merke ...Black Line Modell ...S12X

er i overensstennelse med normene EN61000, EN55014

samt bestemmelser gitt i direktiv 89/392/EW, 73/23/EWG, 89/336/EWG

Denne maskin er produser t med dobbelt- isoleringssystem i.h.t. EU-direktiv nr. 20.

Dobbeltisoleringen gir bedre elektrisk sikkerhet og krever ingen jording.

Trondheim, 1. august 2006

Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Endringer

Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruks- anvisningen går i tr ykken. Om maskinen skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen.

2006 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Norsk Svenska

12

Kasserade elektriska produkter skall inte kastas till- sammans med hushållsavfall. För säker hantering, lämna maskinen vid närmaste avfallsanläggning.

Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv, gällande från augusti 2005.

Kasser te elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever maskinen ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August 2005.

References

Related documents

På enkätfrågan om hur eleverna upplever svårighetsgraden för dem själva som elever vad gäller fältundervisning jämfört med annan undervisning svarar närapå lika många elever

[r]

hoppa till nästa kompis tills ni blir. en

Idag finns aktivitetsschemat för Träffpunktens utomhuspass att tillgå inför nästa vecka.. Är aktiviteterna ni vill delta i fullbokade så skriv upp er

[r]

Fönster- & ventilåtgärd 2 Uteplatsåtgärd Invändig åtgärd av vägg och snedtak med gips. Nej Leq 60 dBA

Detta gör även de flesta pedagogerna i vår undersökning men vi skulle även vilja att alla pedagoger fick chansen att upptäcka utomhuspedagogikens möjligheter och kunna använda

I den första studien frågade han ”vad är utomhuspedagogik för dig?” Pedagogerna svarade då att det kunde vara olika platser för lärande, alltså en växelverkan mellan