• No results found

Överklagande av beslut om negativt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Smådalarö 1:173 i Haninge kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Överklagande av beslut om negativt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Smådalarö 1:173 i Haninge kommun"

Copied!
54
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enheten för överklaganden Kristina Brantberg

Klagande

Nina Kummelstedt Styrmansgatan 10 114 54 STOCKHOLM

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm Box 22067

104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 Fax

010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/stockholm

Överklagande av beslut om negativt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Smådalarö 1:173 i Haninge kommun

Beslut

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsnämndens plan- och byggutskott i Haninge kommun (nämnden) beslutade den 3 oktober 2018, § 158, att, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddela negativt förhandsbesked för ett nytt enbostadshus på fastigheten Smådalarö 1:173.

Som skäl för beslutet har nämnden anfört bland annat följande. Åtgärden omfattas av detaljplanekrav enligt 4 kap. 2 § punkt 2 PBL, då åtgärden behöver utredas i ett större sammanhang för att få till en lämplig helhetslösning för VA-utbyggnaden på Smådalarö. Fastigheten saknar idag kommunal vatten- och avloppsförsörjning och ingår i typområde 2 i kommunens utbyggnadsplan för vatten och avlopp, vilket innebär att kommunen har som intention att påbörja ett planarbete i området inom en snar framtid. Åtgärden riskerar att försvåra framtida planläggning av området och därmed kan den inte ses som en enstaka komplettering. Planläggning avses påbörjas år 2022. Ett positivt förhandsbesked i detta område kan medföra en betydande förväntan hos intilliggande fastighetsägare om positiva besked på liknande ansökningar om ytterligare bebyggelse i området.

Platsen där åtgärden föreslås är belägen inom ett område som omfattas av strandskydd enligt 7 kap. 13-14 §§ miljöbalken 1998:808, (MB). Fastigheten ligger inom områden av riksintressen enligt MB, 4 kap. 1, 2 och 4 §§ MB samt 3 kap. 6 § MB.

Nina Kummelstedt (sökande) har överklagat beslutet och anfört bland annat följande. Fastigheten har, med sin stora areal, goda möjligheter att lösa vatten och avlopp utan att störa kommunens kommande VA-plan. Fastighetsägaren åtar sig att ansvara för genomförandet av adekvata installationer och bekosta utgifter i samband med detta.

(2)

Motivering till beslutet

Tillämpliga bestämmelser med mera

Fastigheten Smådalarö 1:173 har en areal om 4,93 ha och ligger utanför detalj- planelagt område. På fastigheten finns ett bostadshus och tre

komplementbyggnader. Aktuell ansökan om förhandsbesked avser uppförande av ett gästhus med en byggnadsarea om ca 165 kvm med placering öster om

huvudbyggnaden.

Enligt 9 kap. 17 § PBL ska nämnden, om den som avser att vidta en

bygglovspliktig åtgärd begär det, ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan bland annat om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och uppfyller de krav som följer av tillämpliga bestämmelser i 2 kap.

och 8 kap. PBL.

Vilka åtgärder som förutsätter planläggning regleras i 4 kap. 2 § PBL. Av första stycket 2 framgår att kommunen med en detaljplan ska pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera

bebyggelsemiljöns utformning för en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, åtgärdens karaktär eller omfattning eller

förhållandena i övrigt.

Länsstyrelsen gör följande bedömning

Frågan är om nämnden har haft fog för att, med hänvisning till detaljplanekravet i 4 kap. 2 § PBL, som förhandsbesked meddela att ett nytt enbostadshus inte kan tillåtas på den avsedda platsen.

Exempel på förändring som kan utlösa plankravet kan vara stadsförnyelse och upprustning av bebyggelse. Det kan även vara större tillbyggnader eller förtätning med nya byggnader. Också vid utvidgning av befintliga bebyggelseområden till obebyggd mark kan detaljplan behövas. Detaljplan krävs inte alltid i dessa situationer, utan en bedömning behöver göras i det enskilda fallet. (jfr prop.

1985/86:1 sid. 553, prop. 2017/18:167 sid. 14)

Enligt 1 kap. 2 § PBL är det en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Det är således kommunen som svarar för bebyggelseutvecklingen inom sitt område, det vill säga var och när bebyggelse ska komma till. För att klargöra sina intentioner när det gäller utvecklingen ska kommunen ha en översiktsplan. Det framgår av 3 kap. 1-2 §§ PBL.

Översiktsplanen, som visserligen inte är bindande enligt 3 kap. 3 § PBL, utgör ett beslutsunderlag som kan ge förhandsupplysningar om vilka allmänna intressen som kan vägas in vid framtida beslut om markanvändningen.

För Haninge kommun gäller en översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige den 7 november 2016. Av översiktsplanen framgår bland annat följande. Inom tätorten råder detaljplanekrav, likaså i tätortens utkant. Enstaka kompletteringar

(3)

inom tätorten kan tillåtas utan detaljplan om fastigheten kan anslutas till

kommunalt vatten- och avlopp, alternativt annan miljöriktig VA-lösning, samt om exploatering inte försvårar framtida planläggning.

Mot bakgrund av vad som anges i Haninge kommuns översiktsplan finner länsstyrelsen att det saknas anledning att betvivla vad nämnden har anfört om att regleringen behöver ske i ett sammanhang för att få till en lämplig helhetslösning för VA-utbyggnaden på Smådalarö. Därutöver finner länsstyrelsen att åtgärden ligger inom ett område där det råder stor efterfrågan på området för bebyggelse och att byggnadsverket inte kan prövas i samband med ansökan om förhands- besked, se 4 kap. 2 § första stycket 3 och andra stycket PBL.

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska vid prövningen av frågor enligt denna lag, hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Det allmänna intresset av att vidare bebyggelse i området samordnas och regleras i detaljplan, samt att marken i dagsläget inte belastas med tillkommande avlopp, får anses överväga sökandens intresse av att få bygga på platsen. Härvid kan noteras att det finns en avsikt att planlägga området inom vad som i översiktsplanen benämns som period 2 av de 3 perioder som planläggningen avses att utföras under. Den angivna planerings- horisonten för planläggning kan således inte anses som oproportionerligt lång.

Länsstyrelsen finner således att nämnden haft fog för sitt beslut att som

förhandsbesked meddela att bygglov inte kommer att lämnas. Vad klaganden har anfört eller vad som i övrigt har framkommit medför ingen annan bedömning.

Överklagandet ska därför avslås.

Information

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande

Beslutet har fattats av jurist Eva Hjulström med jurist Kristina Brantberg som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor

1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

Kopia till: teambygglov@haninge.se

(4)

Du kan överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen i Stockholms län antingen via e-post;

stockholm@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 Stockholm.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Vid förenklad delgivning anses du ha tagit del av beslutet två veckor efter att Länsstyrelsen skickade beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

 Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,

 hur du vill att beslutet ska ändras, samt

 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post,

stockholm@lansstyrelsen.se. eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange diarienummer 53069-2019.

(5)
(6)
(7)
(8)

Urban Pettersson

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län registrator@skargardsstftelsen.se

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm Box 22067

104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 Fax 010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/stockholm

Beslut om ny förvaltare för naturreservat m.m. i Haninge, Nacka, Norrtälje, Värmdö och Österåkers kommuner

Beslut

Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 21 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att återkalla förordnandet för Skärgårdsstiftelsen som förvaltare för naturreservat och naturminne enligt nedanstående förteckning.

Länsstyrelsen övertar därmed ansvaret för förvaltningen av respektive naturreservat och naturminne.

Namn Skyddsform Kommun Dossiernr

Angödrommen Naturreservat Värmdö 0120-02-004

Dävelsöfjärden Naturreservat Värmdö 0120-02-026

Hemholmen Naturreservat Värmdö 0120-02-022

Kudoxa Naturreservat Norrtälje 0188-02-011

Lilla Svedjeholmen Naturreservat Värmdö 0120-02-021

Norrgårdsön Naturreservat Värmdö 0120-02-002

Norrholmen Naturreservat Värmdö 0120-02-027

Skogsskär-Vindalsö Naturreservat Värmdö 0120-02-020 Skötkobbarna Naturreservat Värmdö 0120-02-028 Stavsudda-Krokholmen Naturreservat Värmdö 0120-02-032 Stavsudda-Tjägö Naturreservat Värmdö 0120-02-033 Stora Sunnkobben Naturreservat Norrtälje 0188-02-021 Stora Vindåsen Naturreservat Haninge 0136-02-006 Stor-Kunnan Naturreservat Värmdö 0120-02-036

Storskär Naturreservat Österåker 0117-02-001

Stångskär Naturreservat Norrtälje 0188-02-022

Svartkobben Naturreservat Värmdö 0120-02-029

Sveriges Holme Naturminne Nacka 0182-04-001

Södra Stavsudda Naturreservat Värmdö 0120-02-023

Vindalsö Naturreservat Värmdö 0120-02-019

Vånsholmen Naturreservat Värmdö 0120-02-016

Bakgrund och bedömning

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län har förvaltat ovan nämnda naturreservat och naturminne på Länsstyrelsens uppdrag. Skärgårdsstiftelsen är inte markägare i

(9)

områdena och Länsstyrelsen har i beslut överlåtit förvaltningen till Skärgårdsstiftelsen för dessa områden.

Eftersom Länsstyrelsen finansierar naturvårdsförvaltningen bör Länsstyrelsen enligt praxis och Naturvårdsverkets vägledning vara förvaltare för dessa skyddade områden. Länsstyrelsen och Skärgårdsstiftelsen har samrått om ärendet och är överens om att det är lämpligt att Länsstyrelsen övertar det formella

förvaltarskapet för de berörda områdena.

Enligt vad som följer av 21 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ska Länsstyrelsen förvalta statliga naturreservat och naturminnen, såvida inte förvaltningen överlåts genom ett särskilt beslut.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, Miljödepartementet, se bilaga.

Beslutet har fattats av enhetschef Annika Lindvall med miljöhandläggare Urban Pettersson som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga

Hur man överklagar Sändlista

Kustbevakningen, registrator@kustbevakningen.se Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se Haninge kommun

Nacka kommun Norrtälje kommun Värmdö kommun Österåkers kommun

Sändlista markägare Angödrommen

Värmdö Möja-Långvik 1:5

Berit Margareta Magnusdotter Ström, Ingrid Bergmans väg 3, 169 40 SOLNA Jörgen Kjellgren, Storängsgatan 1, 115 44 STOCKHOLM

Ingmar Åstrands dödsbo, Storgatan 42, 273 98 SMEDSTORP Lennart Åstrand, Davidslidsvägen 12, 246 52 LÖDDEKÖPINGE Örjan Åstrand, Vulcaniusgatan 15, 113 21 STOCKHOLM Björn Åstrand, Stafettgatan 2A, 416 59 GÖTEBORG Tomas Åstrand, Sigrid Undsets gata 8, 168 49 BROMMA Dävelsöfjärden

Värmdö Harö 1:124

Anders Wickmans dödsbo, Klyvarevägen 58D, 131 42 NACKA

(10)

Tom Roeck Hansen, Artillerigatan 84, 115 30 STOCKHOLM

Inga Matilda Schonning, Urb. Monte Galvao, Lote 5, 3A, 8600-749 LAGOS, PORTUGAL Cecilia Madeleine Elving, Järpstigen 15, 167 67 BROMMA

Katarina Olsson Sandström, Tunvägen 20, 132 35 SALTSJÖ-BOO Kristofer Sandström, Verdandivägen 15, 131 46 NACKA

Helena Mehra, Ringduvevägen 15, 132 47 SALTSJÖ-BOO Hemholmen

Värmdö Berg 1:218

Annmari och Hans Olav Ingvar Stålemark, Utövägen 20, 132 30 SALTSJÖ-BOO Mats-Inge Mikael Andersson, Jyllandsgatan 117, 164 47 KISTA

Jan Stålemark, Flyghamnsvägen 16D, 183 64 TÄBY Eva Jeising Wahlström, Karossvägen 22, 125 33 ÄLVSJÖ Magnus Skytt, Alptoppsvägen 8B, 139 33 VÄRMDÖ Anna Ros, Norrbyvägen 70, 141 30 HUDDINGE Håkan Skytt, Persikovägen 5, 181 55 LIDINGÖ Möja Marinelektronik HB, Box 14, 130 43 MÖJA Kudoxa

Norrtälje Kudoxa 1:19 & 1:37

Lars Gunnar Österman, Kolsviks Bryggväg 28, 760 18 YXLAN Guy Österman, Holmbergsbacken 7, 760 18 YXLAN

Olle Österman, Förängsvägen 9 760 19 FURUSUND

Tommy Per Erik Österman, Kolsviks Bryggväg 24B, 760 18 YXLAN

Gunnar Fredrik Magnus Åkerman, Engelbrektsgatan 18, 114 32 STOCKHOLM Ole Martin Kjörrefjord, Lotsvägen 4, 183 57 TÄBY

Pia Cristina Melver Kjörrefjord, Lotsvägen 4, 183 57 TÄBY Carl Rolf Erik Lotsander, Skånegatan 90, 116 37 STOCKHOLM Agneta Lotsander, Rudsjövägen 132, 131 47 NACKA

Dag Lotsander, Rönnvägen 4, 182 47 ENEBYBERG Lilla Svedjeholmen

Värmdö Möja-Långvik 4:5

Valter Lindfors, Tranhult 6, 519 97 ÖXNEVALLA

Lena Wallentinsson, Bergsätravägen 29, 181 61 LIDINGÖ

Carl Einar Peter Karlsson, Skarpbrunnavägen 27, 145 65 NORSBORG Norrgårdsön

Värmdö Lådna 3:85

Carl Lennart Donald Håkansson, Stora Sälleryd 8, 574 91 VETLANDA Norrholmen

Värmdö Eknö 1:544

Anna Greta Charlotta Ånnerud, Hägerstensvägen 289, 129 41 HÄGERSTEN Skogsskär-Vindalsö

Värmdö Eknö 1:175, 1:177, 1:179 & 1:347

Johan Gustafsson, Stora Lövviks gård 1, 615 91 VALDEMARSVIK Skötkobbarna

Värmdö Norrsunda 1:53

Sten Berglund, Atlasmuren 4, 113 21 STOCKHOLM Åke Gudmund Grapengiesser, Kanalvägen 14, 183 38 TÄBY Stavsudda-Krokholmen

Värmdö Södra Stavsudda 1:149

Torsten Nylens dödsbo, Bergvägen 15, 131 50 SALTSJÖ-DUVNÄS Susanne Oznowicz, 937 Douglas CT, Clayton, California 94517, USA

(11)

Stavsudda-Tjägö

Värmdö Södra Stavsudda 1:26 & 1:37

Bengt Fogelfors, Mjölnartorpsvägen 19, 182 66 DJURSHOLM Dag Fogelfors, Granevägen 7, 182 55 DJURSHOLM

Per Åke Robert Blom, Olof Hermelins väg 4C, 182 75 STOCKSUND Anders Edström, Banérgatan 73, 115 53 STOCKHOLM

Astrid Elin Ulrika Hamrén, Lenalundsvägen 11, 191 40 SOLLENTUNA Stora Vindåsen

Haninge Smådalarö 1:38

Elsa Barbro Oldmark, Lützengatan 3, 115 20 STOCKHOLM Birgit Anna Sandelin, Brahegatan 48, 114 37 STOCKHOLM Ture Herman Sandelin, Jungfrugatan 40, 114 44 STOCKHOLM Stora Sundkobben

Norrtälje Tjockö 2:7

Inger Elisabet Hyltenfeldt, Gjuterivägen 4D, 761 40 NORRTÄLJE Stor-Kunnan

Värmdö Träskö 1:11, 1:15 & 1:17

Johan Apel, 100 Avenue A Apt. 7a, NEW YORK, NY 10009, USA Storskär

Österåker Husarö 2:17

Ragnar Nilsson, c/o Nilsson, Husarö Pl 14, 184 99 HUSARÖ Stångskär

Norrtälje Tjockö S:30, ingående fastigheter; Norrtälje Tjockö 3:29 & 3:41 Kerstin och Lars-Erik Berg, Floragatan 11, 761 31 NORRTÄLJE

Kjell Åke Gustav Berg, Fruängsgatan 11, 129 51 HÄGERSTEN Svartkobben

Värmdö Eknö 1:295

Malcolm Sjödahl, Kurirvägen 4, 132 45 SALTSJÖ-BOO Camilla Oldgren, Floragatan 4, 752 18 UPPSALA John Sjöberg, Galtuddsvägen 6, 179 62 STENHAMRA

Josabeth Sjöberg Brudvik, Storholmsvägen 180, 132 52 SALTSJÖ-BOO Sveriges holme

Nacka Sicklaön 12:1

Staten Vetenskapsakademien, Frescati, 104 05 STOCKHOLM Södra Stavsudda

Värmdö Södra Stavsudda 1:248

Margareta Charlotta Vivi-Ann Holst, Ängsövägen 3, 132 34, SALTSJÖ-BOO Vindalsö

Värmdö Eknö 1:100 & 1:615

Richard Westerberg, Box 95, 130 39 SANDHAMN Vånsholmen

Värmdö Eknö 1:620

Stig Arne Larssons dödsbo, c/o Mats Larsson, August Plyms väg 12, 133 33 SALTSJÖBADEN Hans Lundins dödsbo, Box 57, 130 39 SANDHAMN

(12)

Postadress Telefon E-post/webbplats Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067

104 22 STOCKHOLM

Besöksadress

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 stockholm@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/stockholm

Hur man överklagar hos regeringen, Miljödepartementet

Var ska beslutet överklagas

Länsstyrelsens beslut kan skriftligen överklagas till regeringen, Miljödepartementet.

Hur man utformar sitt överklagande m.m.

I skrivelsen ska du

- tala om vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange ärendets nummer (diarienumret)

- redogöra för hur du anser att beslutet ska ändras.

Du bör också redogöra för varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.

Behöver du veta mer om hur du ska gå till väga, så ring eller skriv till Länsstyrelsen.

Övriga handlingar

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du skicka med det.

Var inlämnas överklagandet

Din skrivelse ska inlämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till regeringen, Miljödepartementet.

Tid för överklagande

Länsstyrelsen måste ha fått din skrivelse inom tre veckor annars kan ditt överklagande inte tas upp.

Underteckna överklagandet

Din skrivelse ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer.

(13)

Enheten för överklaganden Sandra Larsson

Parter m.fl.

Se sändlista

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm Box 22067

104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 Fax

010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/stockholm

Överklagande av beslut om bygglov för

flerbostadshus på fastigheten Gudö 3:615 i Haninge kommun

Beslut

Länsstyrelsens upphäver nämndens beslut i den del som avser bygglov för 4 st.

parkeringsplatser och avslår överklagandena i övrigt.

Beskrivning av ärendet

Plan- och byggutskottet i Haninge kommun (nämnden) beslutade den 6 november 2019, § 205, att, med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen

(2010:900), PBL, bevilja bygglov för flerbostadshus på fastigheten Gudö 3:615.

Per Wirdemark, Anna Nilsson och Lennart Axelsson (ägare till fastigheten Gudö 3:439, 3:123 respektive 3:111) har överklagat beslutet. De har anfört i huvudsak följande som stöd för sin talan.

Bygglovet avviker från detaljplan, både vad gäller den övergripande

planbeskrivningens intention och omfång samt det specifika objektet. Av den övergripande planbeskrivningen framgår att området ska tillföras ca. 30 lägenheter i flerfamiljshus. Denna kvot är redan fylld av de flerfamiljshus som uppförts på fastigheten 3.467. Ytterligare 20 st. lägenheter skulle innebära att totala antalet lägenheter uppgår till 50 st., vilket är väsentligt mer än de 30 som planbeskrivningen anger. I de samråd som fördes mellan kommun och boende nämndes aldrig några planer på ett flerfamiljshus på denna fastighet. Det är alldeles för många lägenheter på en för liten yta. Byggnaden är för stor och passar inte in i områdets karaktär som i övrigt består av framför allt villabebyggelse. Den föreslagna byggnaden är väsentligt större än den befintliga, som redan den är tillbyggd utan tillstånd. Då marken runtom den befintliga byggnaden består av prickmark har de kringboende trott att en ev. ny byggnad skulle ha samma mått som den gamla. Byggnadsytan på omkringliggande fastigheter är begränsade till 250 kvm, här har man dock beviljat mer än 900 kvm. Dessutom ska byggnaden uppföras närmare Åvägen än den prickmarkslinje som gäller för övriga fastigheter längs Åvägen. Inte heller får balkonger placeras ovan prickmark. Dessutom har privata uteplatser ritats in på prickmark, vilket innebär att dessa snart kommer ha byggts om till privata terrasser med både staket och tak.

Enligt detaljplanen får en byggnad uppföras till två våningar. Den nu aktuella byggnaden har dock tre våningar, i form av två våningar samt inredd vind. Det är

(14)

även oklart om detaljplanen tillåter inredd vind. Oavsett är det tredje planet ej att betrakta som en vind då det finns takkupor och fönster och byggnadshöjden ska då beräknas från dessa och inte takets nederkant. I bygglovet anges vidare att byggnaden innehåller 17 st. lägenheter, vilket även är den information som har kungjorts, dock anger texten och ritningarna 20 st. lägenheter. I texten anges även att det ska tillhandahållas 18 st. parkeringsplatser, men på ritningen finns det enbart 15 st. Placeringen av parkeringsplatserna strider även mot detaljplanens bestämmelse ”zu”. I detaljplanen anges även att fastigheten får användas för bostäder och mindre café. I den föreslagna byggnaden ryms dock ingen

caféverksamhet. I bygglovet anges att grannar eller andra sakägare inte har några invändningar, detta då ingen av de undertecknade närmaste grannarna ens har blivit tillfrågade.

Av planbeskrivningen framgår vidare att huvudbyggnad och komplementbyggnad inte får byggas samman för att undvika långa fasader, något som gäller alla kringliggande fastigheter. Trots detta har man nu gett tillstånd för en fasad som uppgår till över 31 meter och således avviker från detaljplanen. Därutöver anges i planbeskrivningen att den aktuella marken har stora bärighetsproblem.

Lennart Axelsson samt Maria Eriksson (ägare till fastigheten Gudö 3:111) har även i en separat skrivelse överklagat beslutet och anfört följande.

Det är oklart hur många lägenheter byggnaden innehåller samt hur många

parkeringsplatser som ska tillhandahållas. Några av p-platserna på den norra delen av fastigheten kommer att ha en in- och utfart där Gudö åväg svänger, eller

väldigt nära kröken, vilket inte är optimalt ur trafiksäkerhetssynpunkt. De p- platser som är planerade till den södra delen av fastigheten kommer att behöva passera över det som i gällande detaljplan är angivet som naturområde. Det framgår inte någonstans att det finnas några parkeringsplatser för besökare.

Området är idag ett mycket populärt ströv- och promenadstråk. Trottoar saknas längs med hela Gudö åväg, liksom övergångsställen i anslutning till Tutviksvägen.

Den kraftigt ökade trafikbelastningen som ett så pass stort antal lägenheter skulle medföra innebär en ytterligare otrygg och osäker trafikmiljö. En ansamling av parkerade bilar efter Gudö åväg skulle även kunna förhindra framkomligheten för större fordon, så som t.ex. räddningsfordon.

I bygglovsbeslutet anges att grannar och andra kända sakägare inte har några invändningar. Kommunen har i mejl beskrivit att grannarna har ansetts vara de angränsande fastigheterna, vilka i detta fall ägs av säljaren, köparen respektive kommunen. Men vid ett par tillfällen har företrädare för kommun/lantmäteri varit inne på deras fastighet i samband med mätningar för berörd fastighet, en

omständighet som i sig pekar på att de berörs och åtminstone borde ha underrättats.

(15)

Bocenter Byggtjänst AB (sökande) har getts möjlighet att yttra sig och har anfört följande. De önskar få bygglov i enlighet med inskickat förslag. Grannarna har orimliga krav.

Motivering till beslutet

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan bl.a. om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser

överensstämmer med detaljplanen och åtgärden inte strider mot detaljplanen samt åtgärden uppfyller de krav som följer av tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap.

PBL.

Aktuell fastighet omfattas av en detaljplan, som antogs år 2009. Av planen framgår att bestämmelsen BH gäller för fastigheten, vilket innebär att fastigheten får bebyggas med bostäder samt mindre caféverksamhet. På planen är utritat var en byggnadskropp får placeras på fastigheten. Byggnad får uppföras med högst två våningar. Högsta totalhöjd för huvudbyggnad är 9 meter, dock får vissa byggnadsdelar så som skorsten överstiga totalhöjden med max 1 meter.

Punktprickad mark får inte bebyggas.

Ansökan i ärendet avser bygglov för flerbostadshus i två våningar med inredd vind. Flerbostadshuset har totalt 20 st. lägenheter.

Flerbostadshuset i ansökan är placerad på den del av fastigheten som får

bebyggas. Klagandena hävdar dock att balkongerna kragar ut över mark som ej får bebyggas. Länsstyrelsen kan konstatera att så förvisso är fallet men då

balkongerna inte väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark anses dessa inte som mätvärda och utgör således inte byggnadsarea, se Svensk Standard SS 21054:2009 samt MÖD P 6928-17 meddelad den 26 mars 2018. Åtgärden bedöms således vara planenlig i detta avseende.

Vidare kan konstateras att byggnaden har en totalhöjd om 9 meter. Därutöver kan konstateras att byggnadshöjden inte är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida, se 1 kap. 4 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, varför vinden inte är att betrakta som en våning. Ansökan är således planenlig även avseende högsta tillåtna totalhöjd samt våningsantal.

Det faktum att detaljplanen tillåter att fastigheten får bebyggas med bostäder samt mindre caféverksamhet innebär inte att det vid byggandet av bostäder även måste inredas en mindre caféverksamhet.

I planbeskrivningen anges riktlinjer för ny fastighetsstruktur där bl.a. följande framgår. Enligt detta planförslag kan strax över 100 fastigheter tillkomma i form av avstyckningar. Utöver detta skapas ca. 25 kedjehus, ca. 25 mindre villor och ca. 30 lägenheter i mindre flerfamiljshus. Totalt planeras planområdet innehålla ca. 300 bostäder. I planbeskrivningen anges även närmare riktlinjer för ny bebyggelse med beteckning B1 och B2. Någon riktlinje för den nu aktuella

(16)

bestämmelsen BH saknas dock. Då den aktuella bestämmelsen för fastigheten enbart reglerar tillåtet våningsantal och totalhöjd finns inget hinder att uppföra ett flerbostadshus på fastigheten innehållande 20 st. lägenheter. Det som anges i planbeskrivningen om att ca. 30 lägenheter kommer att tillkomma i och med planen kan inte heller anses utgöra hinder mot nu sökt åtgärd.

Klagandena har anfört att in- och utfarten från fastigheten kommer att anläggas delvis på naturmark. Länsstyrelsen kan inledningsvis konstatera att en in- och utfart inte kräver bygglov. Det som således blir föremål för prövning i samband med bygglovsprövningen är lämpligheten av en in- och utfart. Länsstyrelsen finner att den aktuella in- och utfarten anses uppfylla kraven på lämplighet. Vad klagandena har anfört föranleder ingen annan bedömning i denna del.

Den aktuella detaljplanen för området trädde i kraft år 2010, d.v.s. innan den nu gällande plan- och bygglagen trädde i kraft. Planbestämmelserna ska således tolkas i enlighet med den äldre plan- och bygglagen och den praxis som gällde då.

Enligt den praxis som gällde då var en parkeringsplats inte att betrakta som bebyggelse (jfr Mark- och miljööverdomstolens domar meddelad den 6 november 2012 i mål P 5924-12 och den 7 mars 2013 i mål P 7292-12). Att anlägga

parkeringsplatser på mark som i detaljplanen är punktprickad strider således inte mot detaljplanen.

Inte heller de s.k. privata uteplatserna i ärendet innebär att marken bebyggs varför åtgärden inte bedöms strida mot detaljplanen i detta avseende. Vad klagandena anfört om att de boende ev. kommer att uppföra privata terrasser med staket och tak, är en fråga som får hanteras inom ramen för nämndens tillsyn.

Så som klagandena har anfört synes främst fyra st. parkeringsplatser anläggas på mark som enligt detaljplanen även är betecknad med ”zu”. Detta innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar, öppna diken, vägslänt, stödmur samt slänt för ledningsarbete där så behövs. Dessa

planbestämmelser fungerar som markreservat för allmännyttiga ändamål och begränsar användningen av det aktuella området. Att anlägga 4 st.

parkeringsplatser på ett område med markreservat kan därmed inte anses vara förenligt med detaljplanen då anläggandet av parkeringsplatserna utgör hinder för att t.ex. bilda en rättighet eller ett dike på platsen. Detta innebär att de 4 st.

parkeringsplatserna avviker från detaljplanen. Nämnden har således inte haft fog för att meddela bygglov med stöd av 9 kap. 30 § PBL för dessa. Länsstyrelsen upphäver därmed nämndens beslut i denna del.

Länsstyrelsen kan konstatera att övriga lovgivna åtgärder är planenliga och att nämnden således inte har haft någon underrättelseskyldighet enligt 9 kap. 25 § PBL. Nämnden har dock haft skyldighet att underrätta klagandena om beslutet i enlighet med 9 kap. 41 b § PBL.

Klagandena har anfört att det är oklart hur många lägenheter som byggnaden ska innehålla då det har framkommit olika uppgifter i ärendet samt i kungörelsen.

(17)

Detsamma gäller parkeringsplatserna. Oaktat detta får klagandena anses ha fått möjlighet att få sina rättigheter prövade i och med detta överklagande, varför detta inte anses utgöra hinder för länsstyrelsen att nu pröva ärendet.

Länsstyrelsen önskar även påpeka att den omgivningspåverkan som just denna byggrätt medför, i form av ex. ökad trafik, har bedömts och accepterats inom ramen för tillämplig detaljplan, varför denna alltså inte ska omprövas i ett senare bygglovsärende (se t.ex. MÖD:s dom den 11 december 2015, P 4472-15).

Länsstyrelsen har nu därför att särskilt ta ställning till om den sökta åtgärden uppfyller kraven i 8 kap. 9 § PBL om att det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering av fordon.

Med lämpligt utrymme för parkering avses att det ska vara lämpligt beläget och tillräckligt stort. I vilken omfattning som utrymme för parkering ska krävas bör bestämmas med utgångspunkt i första hand i sådana allmänna riktlinjer för parkering och grunder för beräkning av parkeringsbehov som kommunen har antagit, även om de inte utgör bindande föreskrifter (jfr prop. 1985/86:1 s. 518 f.).

I bestämmelsen finns även ett lämplighetsrekvisit, dvs. utrymmet i fråga ska vara lämpligt just för parkering. Här bör bl.a. beaktas ev. lokala trafikföreskrifter m.m., ev. reglering avseende boendeparkering etc. och om fråga är om parkering på gatumark (allmän platsmark), tomtmark (kvartersmark), eller parkeringshus osv.

Det bör framhållas att ansvaret enligt bestämmelsen gäller i skälig utsträckning.

Således måste i varje enskilt fall göras en individuell prövning och med beaktande av proportionalitetsprincipen (se 2 kap. 1 § PBL).

Av beslutshandlingarna framgår att bygglov har beviljats för 18 st.

parkeringsplatser, varav två parkeringsplatser för rörelsehindrade. Vid en granskning av handlingarna i ärendet finner dock länsstyrelsen att endast 15 st.

parkeringsplatser, varav tre parkeringsplatser för rörelsehindrade, finns utritat.

Och då länsstyrelsen i och med detta beslut har upphävt bygglovet i den del som avser bygglov för fyra stycken parkeringsplatser finns bygglov för totalt 11 st.

parkeringsplatser, varav tre stycken för rörelsehindrade. Länsstyrelsen kan även konstatera att någon specifik riktlinje avseende parkeringstal för det aktuella området saknas. Mot bakgrund av att majoriteten av de tjugo lägenheter som ska inrymmas i byggnaden är mindre, de flesta omkring 30 kvm, finner länsstyrelsen att 11 st. parkeringsplatser får anses vara tillräckligt både för boende samt

besökare. Vad klagandena anfört i denna del föranleder ingen annan bedömning.

Länsstyrelsen anser vidare att den lovgivna planenliga åtgärden inte utgör någon sådan betydande olägenhet, som avses i 2 kap. 9 § PBL, för klaganden att lovet av det skälet ska upphävas. Även med beaktande av vad klagandena har anfört angående trafiksäkerhet samt byggnadens långa fasad finner länsstyrelsen att lämplighetskraven och anpassningskraven i PBL får anses uppfyllda. Vid en sammanvägd bedömning där klagandenas enskilda intresse av att åtgärden inte ska komma till stånd ställs mot sökandens likaledes enskilda intresse av att få

(18)

genomföra den lovgivna åtgärden ska således sökandens intresse anses ha företräde. Vad klagandena har anfört och vad som i övrigt framkommit i ärendet föranleder ingen annan bedömning. Överklagandena i dessa delar ska således avslås.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande

Beslutet har fattats och godkänts digitalt av jurist Charlotte Wallberg med juristen Sandra Larsson som föredragande.

Sändlista Klagande Per Wirdemark Tutviksvägen 15 136 75 Vendelsö Anna Nilsson Tutviksvägen 11 136 75 Vendelsö

Lennart Axelsson & Maria Eriksson Gudö åväg 8

136 75 Vendelsö Motpart

Bocenter Byggtjänst AB Att. Aarne Peltonen arne@bcbt.se

Kopia till: teambygglov@haninge.se & tinatore@hotmail.com (fastighetsägare) Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

(19)

Du kan överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen i Stockholms län antingen via e-post;

stockholm@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 Stockholm.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

 Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,

 hur du vill att beslutet ska ändras, samt

 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post,

stockholm@lansstyrelsen.se. eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange diarienummer 58472-2019.

(20)

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt mmd.nacka@dom.se

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm Box 22067

104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 Fax

010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/stockholm

Överklagande av länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsens beslut den 22 januari 2020 om fastigheten Dalarö 2:96 i Haninge kommun med diarienummer 403-45751-2019 har överklagats av Magnus Birke och Cecilia Birke genom ombud Jur. dr. Christina Hörnberg.

Överklagandet har kommit in i rätt tid och överlämnas tillsammans med handlingarna i ärendet.

Charlotte Wallberg

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

För information om den fortsatta handläggningen hänvisas till Mark-och miljödomstolen, telefon 08-561 656 00

Kopia till:

Ombud Christina Hörnberg, c.hornberg@gmail.com

Stadsbyggnadsnämnden i Haninge kommun, teambygglov@haninge.se

(21)

Enheten för natur- och viltärenden Fredrik Norrman

Engqvist Skog Martin Engqvist

engqvist.skog@telia.com

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm Box 22067

104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 Fax 010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/stockholm

Anmälan för samråd angående omläggning av skogsmark till betesmark, Haninge kommun

Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsen har i fråga om påverkan på naturmiljön inget att erinra mot de föreslagna åtgärderna, förutsatt att de utförs enligt anmälan och med beaktande av nedanstående anvisningar.

Strandskydd

Strandskydd omfattande 100 meter från Vitsån berörs eventuellt till en mindre del.

Inom strandskyddsområde får enligt 7 kap. 15 § punkt 4 miljöbalken (1998:808) inte åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Haninge kommun ansvarar för strandskyddet i det aktuella området och strandskyddsprövningar görs här av kommunen.

Kulturlämningar

Länsstyrelsen har ingen erinran ur fornlämningssynpunkt på avverkningen.

På området finns fornlämningen L2014:4863 (stensättning). Att avverka inom fornlämningsområdet (skyddsområde) till fornlämningen är inte tillståndspliktigt.

Länsstyrelsen vill dock uppmärksamma er på att avverkningen nära

fornlämningen måste ske med varsamhet och på sådant sätt att fornlämningen och deras närmiljö inte skadas eller förändras. Till exempel får körskador inte

förekomma inom dessa områden. Grenar och annat skogsavfall måste dras bort från fornlämningen och får inte läggas upp så att de skymmer fornlämningen och dess närmiljö. Om ni avser att använda processor eller maskiner med stort

marktryck måste ni planera körningen och vidta erforderliga åtgärder för att skydda markytan.

Om ni planerat att dika, bryta stubbar, anlägga vindskydd eller vidta annan åtgärd som innebär likartat ingrepp inom fornlämningsområdet, skall ni söka särskilt tillstånd enligt kulturmiljölagen (1988:950).

Vid användning som betesmark är det olämpligt att ha utfodringsplats eller dylikt i anslutning till fornlämningen då det riskerar att öka slitaget på lämningen.

(22)

Bakgrund

Engqvist Skog har, på uppdrag av Bo Wallberg, anmält omläggning av skogsmark till betesmark på fastigheten Fors 8:1, Haninge kommun, för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Verksamhetens lokalisering framgår av bilaga.

Anmälan avser omläggning av 8,5 ha skogsmark till betesmark. Den planerade avverkningen berör ett skogsområde med ett varierande trädskikt som är luckigt och olikåldrigt. Grövre lövträd lämnas för att skapa en betesmark. Runt den grävda dammen kommer också löv att lämnas kvar.

Upplysningar

Länsstyrelsens prövning omfattar endast bestämmelserna i 12 kap. 6 §

miljöbalken om verksamhetens inverkan på naturmiljön, vad gäller naturvårds-, kulturmiljövårds- och friluftslivsaspekter. Detta samråd omfattar inte eventuella tillstånd som krävs från markägare eller annan sakägare. Eventuella bygglov söks hos kommunen.

Om en okänd fornlämning påträffas vid grävningsarbete ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälan ske till Länsstyrelsen, enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen.

Enligt 4 § artskyddsförordningen (2007:845) är det förbjudet att störa vilda fåglar under häckningstid, samt att skada eller förstöra fåglarnas häckningsplatser.

Avverkning av träd där fåglar häckar får därför inte ske under perioden 1 mars – 31 juli.

Skulle någon del av verksamheten omlokaliseras krävs en förnyad anmälan enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Beslut om detta yttrande har fattats av enhetschef Sara Sundin med miljöhandläggare Fredrik Norrman som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga Karta

Kopia till

Haninge kommun: haningekommun@haninge.se

Skogsstyrelsen: avverkningsanmalan@skogsstyrelsen.se

(23)

Kartans mittpunktskdardinat:

SWE RE F99T (N , E ) 6555840, 677446 itat, Lon:: E9.1073. 1,5.09E71

Avverkningsärende A 715-2020

Utskriftsdatum: 2020-01-21

N 3 100 233 333 433 533 Meter Kartprojektion: SWE REF 99-TM

Bakgrundskartan ur allmänt kartmaterial Lantmäteriet 109/2037.

Avs lag Rådts amrå chVäg I adn ing 0

Tillstånd Anmäld hänsynsyta

EJ

0

EJ

Forn- Gch k ulturlämning Punkt Forn- och kulturlämning Linje Forn- och kulturlärrining Yta Storskogs brukets Nyck elbiotoper Naturreservat

Nationaloark

Vattens kyddscmråden Natura2000 fåge Id k ek tivet Natura2000 ha b katd ir ek tivet TEC KEN FÖRKLARING

D

AnmalarpAnsOk. an Tilläggspunkt

Råd.,'s MI" ådiväg led n ing 4> För elägg a n delforbud Tilläggslinje

Fore lä gg an de,förbud Basväg tcrvkig Dike

Hänsyn_zon Hänsyn_impediment Häri; yn_ren Mir ing Skycldsd ik n ingiD k re ns Libra ns port

Biotopskydd Naturvårds avtal Ny ck elbiotop

Objekt mad naturvärden ForeläggandeJörbud

Hänsyn Hänsyn_biotop Hans yn_arter

fl

Hänsyn At; lag

T i I läg syta

RådesamrådAtagledning Tilbtånd

0

0

[DI

EJ

(24)

BYGG.2019.818

Haninge kommun Stadsbyggnadsnämnden teambygglov@haninge.se Jonas Alfredsson

Fågelvägen 10 138 33 Älta

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats

Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067

104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 Fax

010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/stockholm

Prövning av Haninge kommuns beslut att medge strandskyddsdispens på fastigheten Sundby 7:1

Beslut

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap. 3 b § punkt 1 miljöbalken (MB) att prövning ska ske av Stadsbyggnadsnämnden i Haninge kommuns beslut den 29 januari 2020 att medge strandskyddsdispens för uppförande av brygga på fastigheten Sundby 7:1 i Haninge kommun.

Bakgrund

Länsstyrelsen är enligt miljöbalken skyldig att i varje enskilt fall som en kommun har medgivit strandskyddsdispens pröva om de materiella förutsättningarna för att ge dispensen har varit uppfyllda. Det räcker att Länsstyrelsen befarar att

dispensreglerna har tillämpats på ett felaktigt sätt för att en överprövning ska göras.

Länsstyrelsen ska enligt 19 kap. 3 b § MB pröva en kommuns beslut att ge dispens från bestämmelserna i 7 kap. 15 § MB, om det finns skäl att anta att

1. det inte finns förutsättningar för dispens, eller

2. en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet.

Inom tre veckor från det att Länsstyrelsen mottagit kommunens beslut om att medge strandskyddsdispens ska Länsstyrelsen avgöra om prövning ska ske av beslutet. Kommunens dispensbeslut inkom till Länsstyrelsen den 6 februari 2020.

Länsstyrelsens bedömning

I det aktuella ärendet bedömer Länsstyrelsen att det finns skäl att anta att det inte finns förutsättningar för dispens. Prövningen kommer i första hand att omfatta om det finns särskilda skäl för dispens.

(25)

Er beteckning

BYGG.2019.818

Upplysningar till sökanden

Enligt 19 kap. 3 b § andra stycket MB får detta beslut inte överklagas.

Länsstyrelsen behöver närmare granska om det finns förutsättningar för att medge strandskyddsdispens. Om Länsstyrelsen bedömer att förutsättningar för dispens saknas kommer beslutet att upphävas. I annat fall godtas dispensen, eller så görs ändringar i beslutet om det krävs för att dispens ska kunna medges. Innan det slutliga beslutet har meddelats får åtgärden inte påbörjas.

Om du önskar komplettera ärendet med en skrivelse, fotografier eller annat material kan du skicka in detta till Länsstyrelsen. Ange vår beteckning (se övre högra hörnet) och berörd fastighet på handlingarna. Länsstyrelsen kontaktar dig om kompletterande uppgifter behövs när ärendets handläggning påbörjats.

Beslutet har fattats och godkänts digitalt av enhetschef Sara Beckman. I handläggningen av ärendet har även deltagit Kajsa Sjöström, föredragande.

Kopia till:

Catharina Lewenhaupt, Erik Dahlbergsallén 9 Lgh 1301, 115 20 Stockholm (lagfartsandel 1/1)

(26)

Dok.Id 1574091

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

Box 2290

103 17 Stockholm Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00

08-561 675 50 måndag – fredag

09:00–16:30 E-post: svea.hovratt@dom.se

www.svea.se

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Ylva Osvald, tekniska rådet Mats Kager och tf. hovrättsassessorn Annika Grönlund, referent

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE Föredraganden Susanne Schultzberg

PARTER Klagande Eva Forsberg Torsvägen 7 137 70 Dalarö

Motpart

Stadsbyggnadsnämnden i Haninge kommun 136 81 Haninge

SAKEN

Bygglov för en nätstation på fastigheten Dalarö 5:63 i Haninge kommun; nu fråga om prövningstillstånd

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2019-09-24 i mål nr P 3161-19 _______________

Efter föredragning fattar Mark- och miljööverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2020-02-18)

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.

Skälen för beslutet

Det överklagade avgörandet får prövas av Mark- och miljööverdomstolen bara om Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd.

(27)

Prövningstillstånd ska ges om

– det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till,

– det inte går att bedöma riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till utan att prövningstillstånd ges,

– det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre domstol, eller

– det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom målet och kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd i detta fall.

Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

Susanne Schultzberg Protokollet uppvisat/

(28)

Laga kraft

Dom, 2020-01-24

Postadress Box 69 131 07 Nacka

Besöksadress Sicklastråket 1

Telefon 08-561 656 40

E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se www.nackatingsratt.domstol.se

Telefax Expeditionstid

måndag - fredag 08:00-16:30

Avgörandet beträffande Rivularis Fastigheter AB har vunnit laga kraft 2020-02-14.

Avgörandet beträffande Stadsbyggnadsnämnden i Haninge kommun (KN0136) har vunnit laga kraft 2020-02-14.

(29)

Nacka

Dok.Id 603392

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

Box 69

131 07 Nacka Sicklastråket 1 08-561 656 40 måndag – fredag

08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se

www.nackatingsratt.domstol.se

PARTER Klagande

Rivularis Fastigheter AB Fagerängsvägen 39 141 37 Huddinge

Motpart

Stadsbyggnadsnämnden i Haninge kommun 136 81 Haninge

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 25 juli 2019 i ärende nr 4034-43751-2018, se bilaga 1

SAKEN

Rättelseföreläggande avseende inbyggd uteservering på fastigheten Dalarö 3:42 i Haninge kommun

_____________

DOMSLUT

1. Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om att hålla sammanträde.

2. Mark- och miljödomstolen upphäver Stadsbyggnadsnämnden i Haninge kommuns beslut den 14 mars 2018, § 48, dnr. SBN 2018/75, avseende rättelseföreläggande på fastigheten Dalarö 3:42 i Haninge kommun.

_____________

(30)

Rivularis Fastigheter AB (bolaget) har yrkat att mark- och miljödomstolen ska ändra underinstansernas beslut på så sätt att föreläggandet endast ska avse de sidomarkiser som tillkommit efter utbyte/renovering av tidigare takmarkiser.

Bolaget har också yrkat att mark- och miljödomstolen ska hålla sammanträde i målet.

Bolaget har anfört i huvudsak följande till stöd för sin talan:

Den aktuella konstruktionen är inte en inbyggd uteservering, utan en markis. Om beslutet ändras i enlighet med bolagets yrkande kommer verandan vara jämförbar med den veranda som fanns innan renoveringen. De nya markiserna kan monteras ned och återmonteras och är således inte en fast konstruktion. Verandan ligger på fastighetens tomt. Den är också inritad på kommunens tomtkarta.

Stadsbyggnadsnämnden i Haninge kommun (nämnden) har medgett att det överklagade föreläggandet upphävs och anfört i huvudsak följande:

Fastigheten Dalarö 3:42 har den 29 november 2019 bytt ägare. Eftersom beslutet om vite därför inte blir gällande mot den nya ägaren har nämnden inte något intresse av att driva det nu aktuella föreläggandet vidare mot den nya ägaren.

MÅLETS HANDLÄGGNING

Mark- och miljödomstolen har den 6 november 2019 beslutat att avslå bolagets yrkande om att hålla syn på platsen.

DOMSKÄL

Om ett rättelseföreläggande har riktats mot en fastighets ägare och fastigheten därefter byter ägare, gäller föreläggandet eller förbudet i stället mot den nya ägaren, se 11 kap. 46 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Andra viten än löpande viten gäller emellertid inte mot den nya ägaren. Nämnden får i stället besluta om ett nytt vitesföreläggande mot den nya ägaren (11 kap. 48 § PBL).

(31)

Fastigheten Dalarö 3:42 har sedan nämnden beslutade om det överklagade före- läggandet bytt ägare. Nämnden har till följd av ägarbytet medgett att det över- klagade beslutet ska upphävas såväl i den del som avser det beslutade vitet som i den del som avser föreläggandet om rättelse. Mot bakgrund av nämndens

medgivande anser mark- och miljödomstolen att det finns skäl för att upphäva det beslutade föreläggandet i dess helhet. Därmed saknas det också anledning att låta den nya fastighetsägaren träda in i processen.

Med hänsyn till utgången i målet saknas skäl för mark- och miljödomstolen att hålla sammanträde i målet. Bolagets yrkande om sammanträde ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) Överklagande senast den 14 februari 2020.

Malin Wik Maria Bergqvist

_____________

I domstolens avgörande har rådmannen Malin Wik, ordförande, och tekniska rådet Maria Bergqvist deltagit. Beredningsjuristen Emil Carlborg har handlagt målet.

(32)

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4

INKOM: 2019-08-26 MÅLNR: P 5749-19 AKTBIL: 4

(33)
(34)
(35)

Sida 1 av 1 www.domstol.se

Anvisningar r överklagande MMD-02 - Dom i överklagadel och vitesmål • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling 2018-11

Hur man överklagar

MMD-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Så här gör du

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och målnummer.

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras.

Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig:

postadresser, e-postadresser och telefon- nummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- och miljödomstolen. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen över- klagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- och miljödomstolen överklagandet och alla hand- lingar i målet vidare till Mark- och miljööver- domstolen.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även Mark- och miljö- överdomstolen skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- överdomstolen

När överklagandet kommer in till Mark- och miljööverdomstolen tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings- tillstånd i fyra olika fall.

 Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt.

 Domstolen anser att det inte går att bedöma om mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att ta upp målet.

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rätts-

tillämpningen.

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du inte får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.

(36)

Utö Havsbad

c/o Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län kansliet@skargardsstiftelsen.se

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm Box 22067

104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 Fax

010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/stockholm

Tillstånd till uppsättning av nya vingar på Utö kvarn inom byggnadsminnet Lurgatan och Utö kvarn, på fastigheten Trema 3:1, Haninge kommun

Beslut

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar att lämna tillstånd till att ersätta befintliga kvarnvingar med nya med förändrad utformning enligt ansökan som inkom till Länsstyrelsen den 27 januari 2020.

Tillståndet har en genomförandetid på två år från dagen för detta beslut.

Villkor

 Arbetet ska genomföras under antikvarisk medverkan av antikvarie som ska godkännas av Länsstyrelsen. Ni avser att anlita Eva Wallström som medverkande antikvarie. Mot detta har Länsstyrelsen inget att anmärka.

 Arbetet ska följa de handlingar som lämnats in i samband med ansökan och kompletterats den 19 februari 2020. Under projektets genomförande får mindre utformningsfrågor och detaljprojektering ske i samråd med och godkännas av antikvarien. Om antikvarien inte kan godkänna föreslagen utformning ska frågan lämnas till Länsstyrelsen för prövning. Avvikelser från beslutet kräver ny prövning av Länsstyrelsen.

 Genomförda arbeten ska sammanställas i en rapport. Rapporten ska innehålla administrativa uppgifter för objektet och ärendet, en redogörelse för utförda åtgärder, redovisning av vilka material som använts inklusive tillverkare/leverantör för material med produktblad, redogörelse för kulturhistoriska, byggnadstekniska/byggnadshistoriska iakttagelser som framkommit under arbetet, en motivering och beskrivning av eventuella antikvariska överväganden och avsteg från beslutade åtgärder och dess påverkan på det kulturhistoriska värdet samt relevant bildmaterial före, under och efter arbetet med bildtext som anger vad bilden beskriver/visar.

Rapporten skickas digitalt till Länsstyrelsen senast 3 mån efter avslutat arbete, dock senast i samband med rekvisition av bidrag.

 Tillståndet gäller under nu kända förutsättningar. Om nya omständigheter framkommer ska frågan överlämnas till Länsstyrelsen för ny prövning.

(37)

Beskrivning av ärendet

Lurgatan samt Utö kvarn förklarades som byggnadsminne den 14 mars 2001. För ärendet relevanta skyddsbestämmelser anger följande:

Bestämmelse punkt nr 1: Byggnaderna får inte rivas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.

Ni har ansökt om tillstånd för att byta samtliga vingar på Utö kvarn. Under stormen Alfrida i januari 2019 knäcktes en av vingarna och detta vingpar måste nu ersättas. För att nya vingar ska klara ett extremare väder med kraftiga vindar behöver dimensionen ökas något. Den tidigare vingkonstruktionen gjordes 2003 och baserades på vingrester som fanns på marken. För att förstärka vingarna ökas skarvbalkarnas djup vid navet från 28,5 till 35 cm samt deras bredd med två cm.

Vingarna kommer att tjärstrykas. Även navet och axeln, som liksom tidigare utförs i stål, kommer att förstärkas samt utformas enligt samma modell som traditionella tränav. Stålet i den yttre delen kommer rostskyddsmålas och sedan täckmålas med en alkydoljefärg i brunsvart kulör. Dessa förstärkningar medför att kvarnen kommer att klara 45% högre vindbelastning vilket motsvarar 20 % högre vindhastighet. För att kunna göra dessa förstärkningar kommer kvarnens båda vingpar att bytas.

Alla fyra vingar kommer att förses med åskledare för att varje år kunna vrida vingarna och på så sätt fördela belastningen.

Som teknisk konsult medverkar Krister Berggren Byggkonsult AB.

Motivering till beslut

Åtgärderna strider mot skyddsbestämmelserna.

Länsstyrelsen bedömer att det är angeläget att Utö kvarn är försedd med vingar som en betydelsefull del av sin utformning och karaktär. Vingarna ger också möjlighet till förståelse för kvarnens ursprungliga funktion. Kvarnens vingar har bytts ett par gånger under sent 1990-tal och tidigt 2000-tal. Eftersom en vinge gått sönder under stormen Alfrida behöver denna ersättas. För att vingarna ska klara kommande stormar och klimatförändringar behöver konstruktionen förstärkas, vilket medför att båda vingparen behöver ersättas. På grund av kvarnens höga belägenhet och de små konstruktionsförändringarna bedöms inte dessa

förändringar bli avläsbara eller påverka kvarnens karaktär.

Åtgärderna påverkar sammantaget inte kulturhistoriska värden på sådant vis att det skadar byggnadsminnet.

Det finns således särskilda skäl att lämna tillstånd till åtgärderna.

(38)

Bestämmelser som beslutet grundas på

Enligt 3 kap. 14 § kulturmiljölagen (1988:950) (KML) får Länsstyrelsen om det finns särskilda skäl lämna tillstånd till att ett byggnadsminne ändras i strid mot skyddsbestämmelserna.

Information

 Kostnaden för den medverkande antikvarien åligger fastighetsägaren.

 Sökanden svarar själv för att alla inblandade i arbetet tar del av villkoren i beslutet.

 Detta beslut innebär endast tillstånd enligt 3 kap. KML. Krävs tillstånd enligt någon annan lag, till exempel plan- och bygglagen, ska detta sökas särskilt.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga 1.

Beslutande

Beslut i detta ärende har fattats av antikvarien Heléne Hyrefelt Dahlström. I den slutliga handläggningen har också antikvarien Lucas Rabnor medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till:

SBk BMHLA

Riksantikvarieämbetet Stockholms länsmuseum

Berörd antikvarisk medverkande Eva Wallström Teknisk konsult Krister Berggren

Byggnadsnämnden i Haninge kommun

References

Related documents

Skärgårdsstiftelsen har många kunder; främst de som i någon form besöker våra områden och anläggningar, våra hyresgäster och arrendatorer (fritidshus, perma-

Marken i området enligt tidigare gradering har fått klass 4, vilket även i mark- och miljööverdomstolens dom 2019-11-08, P4193-19, ansetts vara sådan jordbruksmark som är

För området gäller översiktsplanen för Strängnäs kommun med ställningstagande och generella krav och riktlinjer för ny bebyggelse på landsbygden som ska vara uppfyllda för

För området gäller översiktsplanen för Strängnäs kommun med ställningstagande och generella krav och riktlinjer för ny bebyggelse på landsbygden som ska vara uppfyllda för

För området gäller översiktsplanen för Strängnäs kommun med ställningstagande och generella krav och riktlinjer för ny bebyggelse på landsbygden, som ska vara uppfyllda för

Bygg- och miljönämnden beslutar att hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, ansöka om utdömande av vite om 3000 kronor (tretusen kronor) vardera för XXXXX och XXXXX

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig

Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda V) föreslår i motion (2011:55) att Stockholms stad i budgeten för 2012 avsätter ett årligt bidrag till Skär- gårdsstiftelsen i

Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda V) föreslår i motion (2011:55) att Stockholms stad i budgeten för 2012 avsätter ett årligt bidrag till Skär- gårdsstiftelsen i

Eftersom fastigheten är taxerad lantbruksenhet och utgörs av jordbruksmark faller ärendet under miljöbalkens bestämmelser som anger att brukningsvärd jordbruksmark bara får tas

Stiftelsens aktier eller andra andelar i juridiska personer får inte till någon del avyttras eller på annat sätt avhändas utan att minst tolv av styrelsens ledamöter

Ett bygglov söktes och lov gavs i efterhand för åtgärden och en rättelse där fasaden återställs till den ursprungliga kulören bedöms inte vara aktuell. Sanktionsavgiftens

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39 § plan- och

Byggnadsnämnden beslutade 2013-05-14 § 51, med anledning av begäran från tekniska förvaltningen om ändring av detaljplan för att möjliggöra en flyttning av

Byggnadsnämnden föreslås besluta att bevilja bygglov för nybyggnad av mobiltorn och två teknikbodar på fastigheten Mössön 1:1 med stöd av 9 kap 31 kap plan- och.

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39 § plan- och bygglagen.. Om

järnvägskorridor, så har ärendet även remitterats till Trafikverket. Trafikverket påtalar att fastigheten Hede 2:14 inte i nuvarande diskussioner ligger inom den zon som kommer

Med motivering enligt ovan häsvisas till Länsrätten i Gävleborgs läns beslut 2008-06-12, med yttrande från Boverket 2008-03-14, som anser att området på fastigheten Fiskeby 1:23

Länsstyrelsen, enheten för styrning och samordning, beslut 2018-05-02, överklagande av byggnadsnämndens beslut gällande förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på

Underrättelse om kungörelse av beslutet per brev till ägare av fastigheterna ENÅNGERS-BRO S:2, 1:43, 13:2, 1:22, 1:21, OPPÄNGE 1:26, 1:11 och 1:65 Enligt plan- och bygglagen ska

Plan- och bygglovskontorets förslag till beslut är att godkänna planförslaget samt att översända detsamma för antagande i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän

Detta beslut är delegerat av byggnadsnämnden till byggnadsnämndens arbetsutskott på grund av rådande Coronapandemi, enligt byggnadsnämnden 2020-03-20 §