43 Styrdokument Verksamhetsplan för miljökontoret Taxa för tillsyn enligt tobakslagen 46 Valfisken m fl, del av Detaljplan samråd

Full text

(1)

Innehåll

§ 43 Styrdokument 2011-2014

§ 44 Verksamhetsplan för miljökontoret 2011

§ 45 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen

§ 46 Valfisken m fl, del av Detaljplan – samråd

§ 47 Vinslöv 129:52 m fl – östra Vinslöv

Detaljplan - utställning

§ 48 Bjärnum 5:2

Bjärnums station

Ny regionaltågstation i Bjärnum - förstudie

§ 49 Hästveda station

Ny regionaltågstation i Hästveda - förstudie

§ 50 Hässleholms VSO - Galgbacken

Tillstånd till vattenverksamhet – lagligförklaring av grundvattentäkt

§ 51 Tottarp 1:31, Påarp 17:1

Lursjöbadens campingplats

§ 52 Bjärnum 2:183

Klassning enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och fastställande av årlig tillsynsavgift enligt taxa för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken – hyvleri

Begäran om att ej betala fast tillsynsavgift 2011

§ 53 Hovgården 1.17

Underrättelse enligt MB 10 kap 11 § om föroreningsskada - dammhaveri

§ 54 Delfinen 3 och Stoby 24:8

Anmälan om att anlägga eller driva miljöfarlig verksamhet – avfallsanläggning

§ 55 Nationellt tillsynsprojekt om fastighetsägares egenkontroll

§ 56 Branschredovisning: detaljhandel med hantering 2010

§ 57 Branschredovisning: vårdhem tillagningskök 2010

§ 58 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning

§ 59 Ekonomi

§ 60 Personal

§ 61 Skrivelser för kännedom

§ 62 Delegationsbeslut

§ 63 Kurser, konferenser, sammanträden

§ 64 Administrativ lagstiftning

§ 65 Ändrad sammanträdestid i maj månad 2011

(2)

Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 14.00-16.50

Beslutande Agne Nilsson (c), ordf

ledamöter Camilla Lindoff (s), 2:e v ordf Inge Hallabro (kd) Greger Johnsson (s)

Magnus Härbst (sd) Kristina Berglund (m)

Bo Eklund (m)

Tjänstgörande Gustav Persson (c)

ersättare Anders Rongby (s)

Övriga närvarande

ersättare Kenneth Aronsson (m) Mikael Strömberg (sd)

Hans Werner (fp)

Tjänstemän Sven-Inge Svensson, miljöchef

Lisbet Sällström, administrativ chef Jan Rannek, miljöinspektör § 53 Elin Rånlund, miljöinspektör § 55

Utses att justera Magnus Härbst

Justeringens plats, tid Miljökontoret torsdagen den 24 mars 2011 kl .12.30

Justerade paragrafer §§ 43-65

Underskrifter

Sekreterare ………..……….

Lisbet Sällström

Ordförande ……….

Agne Nilsson

Justerare ……….

Magnus Härbst

(3)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Hässleholms kommun, Miljönämnden

Sammanträdesdag 2011-03-23

Datum då anslaget 2011-03-24

sätts upp

Datum då anslaget 2011-04-15

tas ned

Förvaringsplats Miljökontoret

för protokollet

Underskrift ……….

Lisbet Sällström

______________________________________________________________________

(4)

§ 43

Styrdokument 2011-2014

Beslut

Miljönämnden antager Styrdokument 2011-2014, som har följande disponering Miljönämnden och dess ansvarsområde

Miljönämnden och miljökontoret – så här arbetar vi Kommunens vision

Kommunens övergripande mål Miljönämndens utvecklingsmål Perspektiv Verksamhet

 Smart Energi

 Rent Vatten

 Giftfri Miljö och Vardag

 Säkra Livsmedel

 God Folkhälsa Perspektiv Medborgare

 Kvalitet, Service och Effektivitet Perspektiv Medarbetare

 Attraktiv Arbetsplats Perspektiv Ekonomi

 God Ekonomisk Hushållning _____________________

(5)

§ 44

Verksamhetsplan för miljökontoret 2011

Beslut

1. Nämnden konstaterar att, utöver planerad tillsyn, redovisad omfattning av särskilda projekt 2011 kommer att rymmas, enligt miljökontorets nuvaran- de beräkning, i de personliga verksamhetsplanerna för året.

2. Nämnden fastställer av miljökontoret gjord nedbrytning av kommunens övergripande mål för 2011.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har utifrån ”Styrdokument för miljönämnden 2011-2014” sam- manställt ”Målstyrd verksamhetsplan 2011”.

Planen har följande perspektiv:

Smart energi

Rent vatten

Giftfri miljö och vardag

Säkra livsmedel

God folkhälsa

Kvalitet, service och effektivitet

Attraktiv arbetsplats

God ekonomisk hushållning I planen anges

Insatser 2011

Årligen återkommande insatser Särskilda insatser 2012-2014 Mål till 2014

I verksamhetsplanen ingår även utredningar som redovisar förekommande arbetsuppgifter, tillsynsobjekt, ärendeslag mm och omvärldsanalyser som fångar upp nya förväntningar och krav som kan komma att ställas på miljö- kontoret.

I av kommunfullmäktige antagen Budget 2011 finns angivet ”Särskilda anvis- ningar” som miljönämnden ska beakta bl a om nedbrytning av övergripande mål och kostnadstäckning på 100 % för debiteringsbara arbetsuppgifter.

_____________________

(6)

§ 45

Taxa för tillsyn enligt tobakslagen

Beslut

Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa taxa för tillsyn enligt tobakslagen att gälla från den 1 juni 2011.

Skäl för det föreslagna beslutet

Enligt 19 b § tobakslagen (1993:581) får en kommun ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.

I ”Budget 2011 och flerårsplan 2012-2013”, antagen av kommunfull- mäktige den 6 december 2010, lyder kommunfullmäktiges uppdrag num- mer 1 till miljönämnden ”Nämnden ska eftersträva en kostnadstäckning på 100 procent genom avgifter för de debiteringsbara arbetsuppgifterna”.

Beskrivning av ärendet

Den 1 augusti 2010 ändrades tobakslagen (1993:581). Lagförändringen innebär hårdare krav på tobaksförsäljaren. Anmälan ska nu göras till miljönämnden innan försäljning påbörjas. Till anmälan ska ett egenkontrollprogram bifogas.

Miljönämnden kan besluta om försäljningsförbud vid allvarliga eller upprepade överträdelser. Andra kommuner än den som man har anmält verksamheten till har nu också möjlighet att göra tillsyn. Sammantaget medför ändringarna ett utökat kontrollbehov och en utökad arbetsinsats från miljönämndens sida.

Förslaget till ny taxa innebär att den fasta årsavgiften höjs från 1 timmes arbete till 2 timmars arbete, att inkommen anmälan debiteras och att extra debitering kan göras för faktiskt nedlagd handläggningstid i de fall näringsidkaren har problem att följa tobakslagen och de förelägganden han eller hon får.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-03-14.

_____________________

Sänt till:

Kommunfullmäktige

(7)

§ 46

Valfisken m.fl., del av kv.

Detaljplan - samråd

Beslut

Miljönämnden har inget att erinra.

Beskrivning av ärendet

2011-02-22 inkommer byggnadsnämndens begäran om yttrande.

Syftet med detaljplaneförslaget är att pröva möjligheterna till att ändra allmän platsmark (park) till kvartersmark för industriändamål. Detta görs för att möj- liggöra utveckling av befintlig verksamhet (Kobia AB i Hässleholm) inom Valfisken 1.

Markområdet är 6 000 m2 stort.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-03-03.

_____________________

Sänt till:

Byggnadsnämnden

(8)

§ 47

Vinslöv 129:52 m fl – östra Vinslöv Detaljplan - utställning

Beslut

Nämnden ville med sitt tidigare yttrande göra det tydligt att aktuell plats inte är lämplig för den typ av industriverksamhet som bedrivs där. Vi är samtidigt väl medvetna om att kräva en flytt av en pågående verksamhet inte är möjlig, eftersom den är förenlig med gällande plan.

Det är viktigt att planens föreslagna störningsskydd noga följs upp av bygg- nadsnämnden i kommande bygglovsprövning och tillsyn.

Vidare kan miljönämnden komma att besluta om föreläggande om försiktig- hetsmått och åtgärder för att minimera störningar, om det inkommer klagomål från grannar, i samband med ändring av verksamheten eller vid tillsyn enligt miljöbalken.

Det är positivt att aktuellt planförslag inte ger möjlighet till fler och nya verk- samheter.

När det gäller trafiksituationen till och från planområdet förbi skolan och bostäder, är det mycket angeläget att Tekniska avdelningen återupptar arbetet med att åtgärda och förbättra den redan i nuläget dåliga trafiksituationen vid Föreningsgatan.

Nämnden anser att beteckningen J1 bör förklaras.

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden har den 21 februari 2011, till miljönämnden för yttrande, översänt utställningshandlingar för rubricerad detaljplan.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-02-28.

_____________________

Sänt till:

Byggnadsnämnden

(9)

§ 48

Bjärnum 5:2 Bjärnums station

Ny regionaltågstation i Bjärnum - förstudie

Beslut

Miljönämnden framför följande synpunkter på förstudien:

Eftersom det enligt förstudien kan förekomma förorenad mark längs banan, i banvallar och på bangården, bör det, inför aktuellt projekt med tillhörande markarbeten, utföras en riktad markundersökning före byggskedet, som redo- visar om det finns markföroreningar och hur markföroreningarna i så fall ska omhändertas/avhjälpas.

Avhjälpande åtgärder ska, enligt § 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, anmälas av exploatören till miljönämnden minst sex veckor före planerad åtgärd.

Det saknas redovisning om var ändamålsenliga pendlarparkeringar för bil och cykel kommer att anordnas.

Det är av stor vikt ur miljösynpunkt att turtätheten för kollektivtrafiken, oavsett om det är buss eller tåg, inte försämras. Därför bör även kompletterande buss- trafik finnas kvar som gör det möjligt för boende i anslutning till riksväg 117 att åka kollektivt.

Beskrivning av ärendet

I denna förstudie utreds möjligheterna att bygga en ny regionaltågstation i Bjärnum, som ligger på Markarydsbanan. 1984 upphörde persontrafiken i Bjärnum. Av den gamla bangården finns det idag bara kvar ett stickspår, som dock inte använts på många år.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-03-03.

_____________________

Sänt till:

Trafikverket

(10)

§ 49

Hästveda station

Ny regionaltågstation i Hästveda - förstudie Beslut

Miljönämnden framför följande synpunkter på förstudien:

Nämnden förordar alternativ 1 och ser gärna en brolösning istället för tunnel, då detta kan skapa fler möjligheter till parkering.

Miljönämnden är självklart väldigt positiv till att Trafikverket förutspår att tåg-

trafiken kommer att öka till år 2020. Det är därmed angeläget att Trafikverket är observanta på förhöjda bullernivåer för boende i närliggande bostäder kring nya stationen och att bullerskyddsåtgärder kan komma att behövas.

Trafikverket bör närmare redogöra och motivera varför projektet faller inom planeringsfallet ”befintlig miljö/bana vid bebyggelse” där det inte är aktuellt med bullerskydd i samband med projektet.

Enligt förstudien kan det förekomma förorenad mark längs banan, i banvallar och på bangården. Inför aktuellt projekt med tillhörande markarbeten bör det utföras en riktad markundersökning före byggskedet, som redovisar om det finns markföroreningar och hur markföroreningarna i så fall ska omhänder- tas/avhjälpas.

Avhjälpande åtgärder ska, enligt § 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, anmälas av exploatören till miljönämnden minst sex veckor före planerad åtgärd.

Det saknas redovisning om var ändamålsenliga pendlarparkeringar för bil och cykel kommer att anordnas.

Det är av stor vikt ur miljösynpunkt att turtätheten för kollektivtrafiken, oavsett om det är buss eller tåg, inte försämras. Därför bör även kompletterande buss- trafik finnas kvar som gör det möjligt för boende i anslutning till riksväg 23 att åka kollektivt.

Beskrivning av ärendet

I förstudien utreds möjligheterna att bygga en ny regionaltågstation i Hästveda.

I Hästveda finns det idag förutom Södra stambanans två spår även ett ca 650 m långt förbigångsspår väster om. Spåret används av godståg för att släppa förbi snabbare persontåg. En förutsättning för regionaltågstationen är att plattfor- marna (perrongerna) inte placeras vid förbigångsspåret då det ofta är blockerat av godståg. Vid sidan om förbigångsspåret finns ett stickspår som inte längre används.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-03-03.

_____________________

Sänt till:

Trafikverket

(11)

§ 50

Hässleholms VSO - Galgbacken Tillstånd till vattenverksamhet – lagligförklaring av grundvattentäkt

Beslut

Miljönämnden anser att det är viktigt att vattentäkterna skyddas med vatten- dom och skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde och tillstyrker därför ansökan från Hässleholms Vatten AB.

Miljönämnden vill påtala problematiken att använda Galgbacken för infiltra- tion av grundvatten utifrån riskerna att ta upp ett grundvatten till ytan för att återinfiltrera det. Samtidigt har miljönämnden förståelse för resonemanget från Hässleholms Vatten AB om att ha en buffertvolym.

Det bör i miljödomstolens beslut framgå om vatten från brunn GAL 3 får ledas till infiltrationsdammarna.

Som upplysning meddelas att inom området norr om Galgbacken, andra sidan järnvägen mellan järnvägen och Industrigatan, pågår sanering av förorenad mark.

Beskrivning av ärendet

Miljödomstolen, Växjö tingsrätt, ger miljönämnden tillfälle att inkomma med yttrande senast den 25 mars 2011 över ansökan om tillstånd till vattenverk- samhet. Sökanden är Hässleholms Vatten AB och ansökan handlar om Hässle- holms allmänna vattenförsörjning (Hässleholms tätort, Vankiva, Mala, Bjär- num, Stoby, Ballingslöv, Finja, Skyrup, Sjörröd, Tormestorp och Vinslöv).

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-03-08.

_____________________

Sänt till:

Miljödomstolen

(12)

§ 51

Tottarp 1:31, Påarp 17:1 Lursjöbadens campingplats

Beslut

Miljönämnden förelägger Hästveda Camping AB, Västra Kungsgatan 20, 281 50 Hässleholm, organisationsnummer 556838-5198, om följande försik- tighetsmått och skyddsåtgärder på Lursjöbadens camping:

1. Egenkontroll med skriftliga rutiner och kontroll ska snarast upprättas i syfte att förebygga att verksamheten inte orsakar olägenhet för människors hälsa för närboende. Egenkontrollen ska redovisas till miljökontoret senast den 1 april 2011.

Egenkontrollen ska bland annat ange hur verksamhetsutövaren ska kontrollera de egna ordningsföreskrifterna (bl a att det ska vara tyst på campingen efter klockan 23.00), hur campinggäster som uppträder störande ska avvisas och hur transporter relaterade till verksamheten ska ske utan olägenhet för närboende.

2. Plantering i området väster om campingplatserna 2 och 3 och som har beteckningen n2 (format som en kil) ska utföras senast 2011-05-31, i enlighet med detaljplanebestämmelserna och under förutsättning att markägaren ger tillåtelse till planteringen.

Beslutet gäller endast frågor i klagomålet som rör olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalkens bestämmelser.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljö- kontorets tjänsteutlåtande 2011-02-15.

Beskrivning av ärendet

Klagomål på Lursjöbadens Camping inkom den 30 mars 2010 och den 28 sep- tember 2010 från (klagande), fastighetsägare till Påarp 16:1. Verksamhetsut- övare är Hästveda Camping AB, Västra Kungsgatan 20, 281 50 Hässleholm, organisationsnummer 556838-5198, med kontaktperson Seliahtin Mourad.

Hästveda Camping AB har yttrat sig 2011-03-04.

(klagande) har yttrat sig 2011-03-14.

_____________________

Sänt till:

Hästveda Camping AB Klagande

(13)

§ 52

Bjärnum 2:183

Klassning enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och fastställande av årlig tillsynsavgift enligt taxa för miljönämndens verksamhet enligt miljö- balken – hyvleri

Begäran om att ej betala fast tillsynsavgift 2011

Beslut

1. Östen Johanssons Hyvleri AB, organisationsnummer 556149-5820,

Bjärnum 2:183, Norra vägen, befrias från fast årsavgift för miljötillsyn år 2011, med stöd av 13 § i kommunens taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken.

2. Miljönämnden förelägger med stöd av 26 kap 21 § i miljöbalken

(SFS1998:808) Östen Johanssons Hyvleri AB att senast 31 januari 2012 till nämnden redovisa årsproduktionen för år 2011 och förväntad produktion under 2012.

Beskrivning av ärendet

Östen Johanssons Hyvleri AB har i skrivelse som inkom till nämnden den 13 februari 2011 redovisat en nedgång i årsproduktionen av hyvlat virke.

Produktionen ligger nu under gränsen för anmälningsplikt enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och klassning med fast årlig tillsynsavgift. Produktionen under år 2011 förväntas inte heller stiga över 6000 m³ hyvlat virke.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-02-24.

_____________________

Sänt till:

Östen Johanssons Hyvleri AB

(14)

§ 53

Hovgården 1:17

Underrättelse enligt MB 10 kap. 11 § om förorenings- skada - dammhaveri

Beslut

Miljönämnden återremitterar ärendet till beredningsutskottet för ny behandling så snart länsstyrelsen inkommit med ytterligare material eller beslut i ärendet.

Beskrivning av ärendet

2011-03-10 har Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB överklagat miljö- nämndens beslut 2011-02-23 § 28.

2011-03-14 har länsstyrelsen beslutat att inte lämna ut de handlingar miljö- nämnden begärt.

_____________________

(15)

§ 54

Delfinen 3 och Stoby 24:8

Anmälan om att anlägga eller driva miljöfarlig verksamhet - avfallsanläggning

Beslut

Miljönämnden lämnar nedanstående yttrande och information till länsstyrelsen i ärendet ”Överklagande av Hässleholms beslut 2011-01-26 om avfallsanlägg- ning på fastigheterna Delfinen 3 och Stoby 24:8 i Hässleholms kommun”:

1.) En redovisning med förslag på bullerdämpande åtgärder för att reducera ljudnivån från flismaskinen vid närliggande bostäder inkom till miljökonto- ret den 1 mars 2011. Flismaskinen ska placeras på fastigheten Stoby 24:8.

Med hänvisning till den nyligen inkomna redovisningen och under förut- sättning att åtgärder vidtas enligt redovisningen kan miljönämnden tänka sig förändrad lydelse av punkt 1 i beslutet gällande förbud av vissa delar av verksamheten:

1. Flisa behandlat träavfall

Miljönämnden anser således att flisning av obehandlat träavfall får bedrivas om bullerriktvärdet innehålls.

2.) Miljönämnden önskar i övrigt göra följande förtydligande i andra delen av sitt beslut avseende nedan angivna förelagda försiktighetsmått:

 I punkten 1 anges att verksamheten endast får bedrivas helgfri måndag till fredag mellan kl. 07.00-18.00. Denna punkt baseras dels på att bola- get i sin anmälan till miljönämnden angett att all verksamhet utförs mellan kl. 07:00-17:30 och dels på det bristfälliga underlag som in- kommit från verksamhetsutövaren, där bullerfrågan inte var tillräckligt utredd. Om bolaget önskar att bedriva verksamhet även övriga tider ska detta anmälas till miljönämnden.

Bullerutredningen som inkom till miljökontoret den 13 januari 2011 visar att riktvärden för buller kan innehållas vid närliggande bostäder om bullerdämpande åtgärder vidtas. Dock hade inte verksamhets- utövaren uppgett att dessa åtgärder faktiskt kommer att vidtas.

(16)

forts § 54

 I punkten 2 anges att den ekvivalenta ljudnivån vid omgivande bostäder dagtid (kl 07-18) inte får överstiga 50 dBA. Övrig tid är inte nämnd eftersom det angetts i bolagets anmälan att verksamheten endast kom- mer att bedrivas dagtid.

I miljökontorets tjänsteutlåtande, daterat 2011-01-19, anges att det inte bedöms som rimligt att kräva att riktvärdet för buller ska innehållas vid den närmast belägna bostadsfastigheten, Stoby 24:4. Så länge fastig- heten används som bostad anser miljönämnden dock att verksamheten bör ta hänsyn till detta och försöka begränsa eventuell störning. Fastig- heten ligger inom område för industriändamål och socialförvaltningen har angett att om verksamheten blir störande för de boende på fastig- heten flyttas de till annat boende. Miljönämnden överväger att förbjuda Socialförvaltningen att inte använda huset på fastigheten Stoby 24:4 som bostad. Det skulle ha framgått av punkten 2 i föreläggandet att denna fastighet är undantagen. Punkten syftar till övriga bostäder i om- givningen.

I övrigt har miljönämnden inget ytterligare att tillföra i ärendet.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljö- kontorets tjänsteutlåtande 2011-03-14.

Beskrivning av ärendet

En remiss från rättsenheten på länsstyrelsen inkom till miljökontoret den 3 mars 2011. Miljönämnden ges möjlighet att yttra sig över Åter Transport i Hässleholm AB:s överklagande av nämndens beslut 2011-01-26 om avfalls- anläggning på fastigheterna Delfinen 3 och Stoby 24:8.

_____________________

Sänt till:

Länsstyrelsen

(17)

§ 55

Nationellt tillsynsprojekt om fastighetsägares egenkontroll

Beslut

Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Miljönämnden konstaterar att miljökontoret kommer att begära åtgärder av den fastighetsägare som hade stora brister i egenkontrollen.

Beskrivning av ärendet

Tillsynsprojektet om fastighetsägares egenkontroll är ett nationellt projekt initierat av Socialstyrelsen. Projektets mål är att förbättra boendemiljön i fler- bostadshus samt minska antalet bostadsklagomål till miljökontoret.

Miljökontoret har besökt 10 utvalda fastighetsägare för att kontrollera en del av deras rutiner i egenkontrollen. 6 av 10 fastighetsägare hade fungerande rutiner, 3 hade vissa brister och 1 hade stora brister. Endast 1 fastighetsägare hade fun- gerande rutiner för radon.

Miljökontoret råder fastighetsägarna att ha sina rutiner nedskrivna och att dokumentera mätningar och klagomål, göra radonmätningar samt ta hjälp av sin branschorganisation, försäkringsbolag och andra sakkunniga vid arbetet med egenkontroll.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-02-25.

_____________________

Sänt till:

Berörda

(18)

§ 56

Branschredovisning: detaljhandel med hantering 2010

Beslut

Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har gjort en branschgenomgång av detaljhandel med hantering av oförpackade livsmedel. Totalt besöktes 14 verksamheter.

Resultat:

antal godkända 3

antal godkända med avvikelse 8

antal underkända 3

antal verksamheter som fick uppföljande besök 1 antal verksamheter som fick föreläggande 1

Det var på kontrollpunkterna underhåll och rengöring som det största antalet avvikelser fanns.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-02-15.

_____________________

(19)

§ 57

Branschredovisning: vårdhem tillagningskök 2010

Beslut

Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har gjort en branschgenomgång av vårdhem med tillagning.

7 stycken vårdhem besöktes. 5 anläggningar fick bedömningen godkänd med avvikelse och 2 fick bedömningen underkänd. Vanligt förekommande avvikel- ser var brister inom kontrollområdena underhåll och rengöring.

5 anläggningar har fått sina Smiley (miljökontorets utmärkelse för god hygien) förnyade,1 anläggning har fått sin Smiley indragen och 1 har inte kvalificerat sig för att kunna få denna utmärkelse.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-03-01.

_____________________

(20)

§ 58

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning

Beslut

Nämnden antager dokumenthanteringsplan i fyra delar, ordnade utifrån ingående handlingars art:

1. allmänt administrativa 2. ekonomiska

3. personella

4. förvaltningsspecifika för miljönämnden

Nämnden lägger till handlingarna information om arkivens disponering.

Beskrivning av ärendet

Nuvarande dokumenthanteringsplan är från 2002 och behöver aktualiseras med hänvisning till de senast utkomna råden från Arkivmyndigheten.

Kommunledningskontoret kommer eventuellt att föreslå samtliga nämnder att ordna sina arkiv enligt 1-4 ovan, men något direktiv om detta är ännu inte klart.

_____________________

(21)

§ 59 Ekonomi

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna

 budgetuppföljning per 23 mars ________________

(22)

§ 60

Personal

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna information om

 meddelat varsel om uppsägning pga arbetsbrist

 inkommen uppsägning

 APU- praktikant tre veckor

 återinträde i tjänst på 100 % av tidigare sjukskriven

 utannonsering av tjänst som administrativ chef (pensionsavgång) _____________________

(23)

§ 61

Skrivelser för kännedom

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna redovisning 2011-03-23 över inkomna skrivelser.

_____________________

(24)

§ 62

Delegationsbeslut

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna redovisning 2011-03-23 över fattade delegationsbeslut.

_____________________

(25)

§ 63

Kurser, konferenser, sammanträden

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna information om bl a

 sammanträde med revisorerna 8 mars

 möte med lantbrukare m fl i Ebeneser 11 mars

Ordförande framför särskilt tack till förvaltningen för mycket bra genomförd redovisning 8 mars och till föredragande och initiativtagare till mötet 11 mars (miljöchefen jämte miljöinspektör Marianne Holmén).

___________________

(26)

§ 64

Administrativ lagstiftning

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna av administrativ chef lämnad övergripande information om bl a följande

Arkivlag Förvaltningslag

Tryckfrihetsförordning

Offentlighets- och sekretesslag

Upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Kommunallag

Delgivningslag

Yttrandefrihetsgrundlag Anställningsskydd Arbetsmiljölag Arbetstidslag

Föräldraledighetslag Diskrimineringslag

Förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och visstidsanställda Medbestämmande i arbetslivet

Offentlig anställning Offentlig upphandling

Elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Statliga myndigheters inhämtande av uppg från näringsidkare och kommuner Officiell statistik

Kommunal redovisning Förordning om sommartid _______

(27)

§ 65

Ändrad sammanträdestid

Beslut

Nämnden ändrar sin sammanträdesdag från onsdag 25 maj till tisdag 24 maj.

_______

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :