Wilo-EMU TR T12...

Full text

(1)

Wilo-EMU TR14... + T12...

Monterings- och skötselanvisning Ordernummer:

Maskinnummer

template

TMPTR1428

(2)

WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof

3309 95003 Hof

Telefon: +49 9281 974-0 Telefax: +49 9281 96528 Email: info@wiloemu.de Internet: www.wiloemu.com

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\mixers\s\title-wilo.fm WILO EMU 3.0

(3)

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\general\s\content.fm 0-1

Innehållsförteckning

1 Inledning 1-1

Förord 1-1

Handbokens uppbyggnad 1-1

Personalens kvalifikationer 1-1

Bilder 1-1

Upphovsrätt 1-1

Använda förkortningar och facktermer 1-1

Tillverkarens adress 1-3

Förbehåll för ändringar 1-3

2 Säkerhet 2-1

Anvisningar och säkerhetsanvisningar 2-1

Tillämpade direktiv och CE-märkning 2-2

Säkerhet, allmänt 2-2

Arbeten på den elektriska installationen 2-2

Elanslutning 2-3

Jordanslutning 2-3

Under drift 2-3

Säkerhets- och övervakningsanordningar 2-3

Drift i explosiv atmosfär 2-4

Ljudtryck 2-4

Pumpmedier 2-4

Garanti 2-5

3 Produktbeskrivning 3-1

Ändamålsenlig användning och användningsområden 3-1

Användningsvillkor 3-1

Uppbyggnad 3-1

Typbeteckning 3-2

Kylning 3-2

Typskylt 3-2

Tekniska data 3-3

3-5

4 Transport och lagring 4-1

Leverans 4-1

Transport 4-1

Lagring 4-1

Återleverans 4-2

(4)

0-2 WILO EMU 3.0

5 Uppställning 5-1

Monteringssätt 5-1

Uppställningsplatsen (bassängen) och anläggningen 5-1

Monteringstillbehör 5-2

Montering 5-2

Demontering 5-14

5-14

6 Idrifttagande 6-1

Förberedelser 6-1

Elinstallationen 6-1

Rotationsriktning 6-2

Motorskydd och startsätt 6-4

Efter starten 6-4

Ändring av positon 6-5

7 Underhåll 7-1

Drivmedel 7-2

Underhållsintervall 7-2

Underhållsarbeten 7-2

Reparationer 7-5

Åtdragningsmoment 7-8

8 Urdrifttagande 8-1

Kortvarigt urdrifttagande 8-1

Urdrifttagande/lagring 8-1

Idrifttagande efter lång lagringstid 8-1

8-2

9 Felsökning och åtgärder 9-1

Störning: maskinen startar inte 9-1

Störning: maskinen startar, men motorskyddet löser ut kort efter start 9-1

Störning: maskinen går, men pumpar inte 9-2

Störning: maskinen går men inställda driftvärden hålls inte 9-2

Störning: maskinen går ojämnt och ”bullrar” 9-3

Störning: läckage glidringstätning, kompressionsrumskontrollen signalerar störning resp. stänger av maskinen 9-3

Ytterligare åtgärder 9-4

A Operatörs- och Underhålllista A-1

Operatörslista A-1

Underhåll- och revisionslista A-2

(5)

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\general\s\content.fm 0-3

B Dränkbara omrörare typ RZP B-1

Produktbeskrivning B-1

Ändamålsenlig användning och användningsområden B-1

Användningsvillkor B-1

Uppställning B-1

Montering B-2

Speciella krav på RZP-maskiner fr.o.m. typ RZP 50-3 B-3

C Monteringsblad ankare C-1

Allmänna uppgifter om produkten C-1

Ändamålsenlig användning och användningsområde C-1

Transport och lagring C-1

Fastsättning av ankare C-1

D Användning med statisk frekvensomriktare D-1

Val av motor och omriktare D-1

Minsta varvtal för dränkbara pumpar (brunnspumpar) D-1

Min. varvtal för

avlopps- och smutsvattenpumpar D-1

Drift D-1

Max. spänningstoppar och ökningshastighet D-1

EMC D-2

Motorskydd D-2

Drift till 60 Hz D-2

Verkningsgrad D-2

Sammanfattning D-2

E Datablad Ceram C0 E-1

Allmänt E-1

Beskrivning E-1

Sammansättning E-1

Egenskaper E-1

Tekniska data E-1

Beständighet E-1

Ytbearbetning E-2

Materialpreparation E-3

Bearbetningsanvisningar E-3

Beläggningsuppbyggnad och materialbehov E-3

Överarbetning / följebeläggning E-3

Härdningstid E-3

Nödvändigt material E-4

Arbetssteg E-4

Rengöring av arbetsmedlen E-4

Lagring E-4

Säkerhetsförberedelser E-4

(6)

0-4 WILO EMU 3.0

F Elektriska anslutningar F-1

Säkerhetsanvisningar F-1

Isolationsmotstånd F-1

Övervakningsanord-ningar F-1

Beteckningar på anslutningsledningens kalbelledare F-2

G EU-konformitetsdeklaration G-1

(7)

Inledning

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\general\s\introduction.fm 1-1

1 Inledning

Förord

Ärade kund,

vi glädjer oss över att du har bestämt dig för en produkt från vårt företag. Du har köpt en produkt som har utvecklats och tillverkats enligt teknikens senaste rön. Läs den här drift- och underhålls- handboken noga innan maskinen tas i drift. Endast på så sätt säkerställs säker och ekonomisk användning av produkten.

Denna dokumentation innehåller alla uppgifter om produkten som behövs för en effektiv använd- ning inom dess användningsområde. Dessutom innehåller den information om hur man tidigt kan upptäcka risker, minska reperationskostnader och stilleståndstider samt öka produktens tillförlitlig- het och livslängd.

Innan produkten tas i drift måste alla krav på säkerhet och alla anvisningar från tillverkaren vara uppfyllda. Denna drift- och underhållshandbok uppfyller och/eller kompletterar de nationella före- skrifterna om arbetarskydd och åtgärder för att förebygga olycksfall. Handboken måste alltid vara tillgänglig för personalen på användningsplatsen.

Handbokens uppbyggnad

Dokumentationen är indelad i flera olika kapitel. Varje kapitel har en överskrift som tydligt talar om vad som beskrivs i kapitlet.

Kapitlen med numrering motsvarar standardkapitlen till resp. produkt. Här finns detaljerad informa- tion om produkten.

Kapitlen med bokstavsbeteckning är kundspecifika kapitel. Här finns information om valda tillbe- hör, specialbeläggningar, kopplingsscheman, försäkran om överensstämmelse etc.

Innehållsförteckningen är samtidigt en kort ”sammanfattning”, alla viktiga avsnitt har överskrift.

Avsnittens överskrift står i sidornas marginal; på så sätt får man en överblick när man bläddrar ige- nom anvisningarna.

Alla viktiga anvisningar och säkerhetsanvisningar kännetecknas tydligt. En exakt beskrivning av de här texternas uppbyggnad finns i kapitel 2 ”Säkerhet”.

Personalens kvalifikationer

Endast utbildad och behörig personal får arbeta med produkten, t.ex. får arbeten på elinstallationen endast utföras av behörig elektriker. Hela personalen måste ha uppnått myndig ålder.

Operatörerna och underhållspersonalen måste även känna till och beakta nationella olycksförebyg- gande föreskrifter och bestämmelser.

Personalen måste ha läst och förstått anvisningarna i denna drifts- och underhållshandbok; vid behov måste översättningar av handboken beställas från tillverkaren.

Bilder

De här använda bilderna är dummys och originalritningar av produkten. På grund av det stora anta- let produkter och de olika storlekarna i modulsystemet kan vi inte göra detta på något annat sätt.

Exakta illustrationer och måttuppgifter finns på måttbladet, i projekteringsunderlagen och/eller på monteringsritningen.

Upphovsrätt

Upphovsrätten för denna drift- och underhållshandbok tillhör tillverkaren. Denna drift- och under- hållshandbok är ämnad för monterings-, operatörs- och underhållspersonal. Den innehåller före- skrifter och ritningar av teknisk art, som varken i sin helhet eller delvis får kopieras, distribueras eller obefogat användas för tävlingar eller delges till andra.

Använda förkortningar och facktermer

I denna drift- och underhållshandbok används olika förkortningar och facktermer. I tabell 1 finns alla förkortningar, i tabell 2 alla facktermer.

(8)

Inledning

1-2 WILO EMU 3.0

Förkortningar Förklaring

v.g.v. var god vänd betr. beträffande resp. respektive

ca cirka

d.v.s. det vill säga

ev. eventuellt

v.b. vid behov inkl. inklusive

min minst, minimum

max maximalt, maximum möjl. möjligtvis

o.s.v. och så vidare bl.a. bland andra/annat etc. etcetera

se sid se sidan t.ex. till exempel Tabell 1-1: Förkortningar

Fackterm Förklaring

Torrkörning

Produkten kör med fullt varvtal, men det finns inget medium att pumpa.

Torrkörning ska alltid undvikas, vid behov måste en skyddsanordning byggas in!

Uppställnings- sätt ”våt”

Produkten är nedsänkt i pumpmediet. Den är komplett omgiven av pumpmediet. Beakta angivelserna för max. nedsänkningsdjup och min. vattenövertäckning!

Uppställnings- sätt ”torr”

Pumpen ställs upp torrt, d.v.s. pumpmediet förs till och från pumpen via ett rörledningssystem. Produkten sänks inte ned i pumpmediet. Beakta att produktens yta kan bli väldigt het!

Uppställnings- sätt ”transpor-

tabel”

Vid detta uppställningssätt har produkten utrustats med en stödfot. Den kan ställas upp och användas på önskad plats. Beakta angivelserna för max.

nedsänkningsdjup och min. vattenövertäckning samt att produktens yta kan bli väldigt het!

Driftsätt ”S1”

(kontinuerlig drift)

Vid nominell last nås en stabil temperatur som inte stiger vid längre drift.

Utrustningen kan arbeta utan pauser vid nominell last utan att den tillåtna temperaturen överskrids.

Tabell 1-2: Facktermer

(9)

Inledning

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\general\s\introduction.fm 1-3

Tillverkarens adress

WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 DE - 95030 Hof

Telefon: +49 9281 974-0 Telefax: +49 9281 96528 Internet: www.wiloemu.com e - post: info@wiloemu.de

Förbehåll för ändringar

Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska förändringar på konstruktionen och/eller tillbygg- nadsdelar.

Denna drift- och underhållshandbok hör till produkten angiven på titel- bladet.

Driftsätt ”S2”

(korttidsdrift)

Drifttiden under nominell last är kort i förhållande till efterföljande paus. Max drifttiden är angiven i minuter, t.ex. S2-15. Under denna tid kan utrust- ningen arbeta vid nominell last utan att den tillåtna temperaturen överskrids.

Pausen måste fortgå så länge som maskintemperaturen inte avviker mer än 2K från kylmedlets temperatur.

”Sugdrift”

Sugdriften liknar torrkörning. Produkten körs med fullt varvtal men endast mycket små mängder av mediet pumpas. Sugdrift är endast möjligt i kombination med bestämda typer, se kapitel ”Produktbeskrivning”.

Torrkörnings- skydd

Tomkörningsskyddet måste automatiskt slå av produkten när produktens minsta vattenövertäckningsnivå nås. Detta uppnås genom att en nivåvakt installeras.

Nivåstyrning Nivåstyrningen ska automatiskt slå på resp. av produkten vid olika nivåer.

Detta uppnås genom att en resp. två nivåvakter installeras.

Fackterm Förklaring

Tabell 1-2: Facktermer

(10)
(11)

Säkerhet

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\general\s\security.fm 2-1

2 Säkerhet

I detta kapitel finns alla allmänt gällande säkerhetsanvisningar och tekniska anvisningar. I varje kapitel finns dessutom specifika säkerhetsanvisningar och tekniska anvisningar. Alla anvisningar och föreskrifter måste beaktas och följas under alla skeden (uppställning, drift, underhåll, transport o.s.v.)! Arbetsledaren är ansvarig för att hela personalen följer dessa anvisningar och föreskrifter.

Anvisningar och säker- hetsanvisningar

I denna handbok finns anvisningar och säkerhetsanvisningar som uppmärksammar på riskerna för sak- och personskador. Anvisningarna och säkerhetsanvisningarna känntecknas tydligt så att man snabbt kan urskilja dem:

Anvisningar Anvisningar dras in 10 mm, har typstorlek 10pt och skrivs i fetstil. Anvisningarna består av text som

hänvisar till föregående text eller till bestämda kapitelavsnitt, eller också betonas korta anvisningar särskilt. Exempel:

Vid Ex-godkända maskiner: beakta även kapitlet ”Ex-skydd enligt ...- standard”!

Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar dras in 5 mm, har typstorlek 12pt och skrivs i fetstil. Anvisningar som hänvi-

sar till risken för sakskador har grå text.

Anvisningar som hänvisar till risken för personskador har svar text och en varningssymbol. Till säkerhetsanvisningarna finns det varnings-, förbjuds- och påbudssymboler. Exempel:

De använda säkerhetssymbolerna motsvarar de allmängiltiga riktlinjerna och föreskrifterna, t.ex.

UVV, VBG, ANSI.

Säkerhetsanvisningarna inleds alltid med ett av följande signalord:

Säkerhetsanvisningarna börjar med signalordet, sedan följer själva risken, riskkällan och möjliga följder samt anvisningar om hur man undvika risken.

Exempel:

Varning - roterande delar!

Den roterande rotorn kan klippa av armar och ben eller orsaka svåra skador. Stäng av maskinen, låt rotorn stanna.

Varningssym- bol: allmän fara

Varningssym- bol, t.ex. elek- triskt ström

Förbjudssym- bol: t.ex. till-

träde förbjudet!

Påbudssymbol, t.ex. använd

personlig skyddsutrust-

ning

Signalord Betydelse

Fara Risk för allvarliga eller livsfarliga skador!

Varning Risk för allvarliga personskador!

Var försiktig! Risk för personskador!

Var försiktig!

(text utan symbol)

Risk för svåra sakskador, även risk för totalskada!

Tabell 2-1: Signalord och deras betydelse

(12)

Säkerhet

2-2 WILO EMU 3.0

Tillämpade direktiv och CE-märkning

Våra produkter uppfyller - olika EU-direktiv,

- olika harmoniserade standarder, - och diverse nationella standarder.

Precisa uppgifter om tillämpade riktlinjer och standarder finns i EU-försäkran om överensstäm- melse. Denna utfärdas enligt EU-direktiv 98/37/EG, bilaga II A.

Användning, montering och demontering av produkten sker dessutom enligt gällande nationella föreskrifter. T.ex. arbetarskyddsbestämmelser, VDE-föreskrifter, apparatsäkerhetslagar m.fl.

CE-märket finns på typskylten eller i närheten av typskylten. Typskylten sitter på motorhuset resp.

på ramen.

Säkerhet, allmänt

- Montering och demontering av produkten får inte ske som ensamarbete.

- Samtliga arbeten (montering, demontering, underhåll, installation) får endast ske när enhe- ten är avstängd. Produkten måste vara skiljd från elnätet och säkrad mot påslagning. Alla roterande delar måste stå stilla.

- Operatören ska omedelbart anmäla störningar eller oregelbundheter till arbetsledningen.

- Operatören ska omedelbart stänga av maskinen om fel uppstår som kan äventyra säkerheten.

Detta gäller t.ex:

- fel på säkerhets- och/eller övervakningsanordningar - skador på viktiga delar

- skador på elektriska anordningar, ledningar och isolering.

- För säker användning ska verktyg och andra föremål endast förvaras på härför avsedda platser.

- Vid arbeten i slutna lokaler måste man se till att ventilationen är tillräcklig.

- Säkerställ att ingen explosionsfara finns vid svetsning och/eller vid arbeten med elektriska apparater.

- Principiellt får endast lyftdon användas som är tillåtna enligt gällande föreskrifter och lagar.

- Lyfthjälpmedlen ska anpassas till rådande förhållandena (väderlek, fästen/krokanordningar, last, o.s.v.). Tas de inte bort från maskinen efter användningen måste de tydligt märkas som lyfthjälpmedel. Lyfthjälpmedel ska förvaras säkert.

- Mobila hjälpmedel för lyftning och lastning ska användas på så sätt att de inte riskerar att välta under användning.

- När mobila hjälpmedel används för att lyfta icke styrda laster måste åtgärder vidtas för att förhindra att dessa välter, förskjuts, trillar, o.s.v.

- Vidtag nödvändiga åtgärder för att se till att inga personer vistas under hängande last. Dess- utom är det förbjudet att förflytta hängande laster över arbetsplatser där personer vistas.

- När mobila hjälpmedel används för att lyfta laster måste ibland (t.ex. när sikten är skymd) en andra person hjälpa till att koordinera.

- Lasten måste transporteras på så sätt att ingen kan skadas vid ett energiavbrott. Vidare måste utomhusarbeten avbrytas när väderleksförhållandena försämras.

Dessa anvisningar måste följas. Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador och/eller till allvarliga sakskador.

Arbeten på den elektriska installationen

Våra elektriska produkter drivs med växelström eller industriell starkström. Lokala föreskrifter (t.ex.

VDE 0100) måste följas. Vid anslutningen ska databladet ”Elanslutning” beaktas. De tekniska upp- gifterna måste följas noga!

Om maskinen har blivit frånslagen av en säkerhetsanordning, får maski- nen först startas när felet har åtgärdats.

(13)

Säkerhet

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\general\s\security.fm 2-3

Elanslutning

Operatören måste informeras om produktens strömtillförsel och om dess avstängningsmöjligheter.

Vid anslutning av maskinen till elsystemet ska, speciellt vid användning av elektroniska apparater som mjukstartstyrning eller frekvensomriktare, tillverkarens anvisningar beaktas angående EMC- kraven. Eventuellt krävs speciell skärmning för elkablar och styrkablar (t.ex. speciella kablar etc.).

Alla anslutna apparater/reglerdon måste uppfylla de harmoniserade EU- standarderna. Dessutom kan mobiltelefoner/radiokommunikationssys- tem orsaka störningar i anläggningen.

Jordanslutning

Våra produkter (maskin inkl. skyddsanordningar och kontrollenhet, lyfthjälpsanordning) måste vara jordade. Om möjligheten finns att personer kan komma i kontakt med maskinen och det ledande materialet (t.ex. på byggplatser), måste den jordade anslutningen säkras ytterligare med felströms- skydd.

De elektriska produkterna uppfyller, enligt gällande normer, kraven i motorskyddsklass IP 68.

Under drift

Beakta, under drift, alla gällande säkerhetsregler och föreskrifter för arbetsplatssäkerhet, olycks- fallsförebyggande föreskrifter och reglerna och föreskrifterna för hantering av elmaskiner. Arbets- ledningen bör lägga fast en arbetsdelning för att öka säkerheten på arbetsplatsen. All personal ansvarar för att föreskrifterna efterföljs.

Under drift roterar vissa delar (rotor, propellrar) för att transportera mediet. En del substanser kan leda till att det bildas vassa kanter på de här delarna under drift.

Säkerhets- och övervak- ningsanordningar

Våra produkter är utrustade med olika säkerhets- och övervakningsanordningar. T.ex. sugsilar, ter- mogivare, täthetskontroll o.s.v. Dessa anordningar får ej demonteras resp. stängas av.

Anordningar som t.ex. termogivare, nivåvakter o.s.v. måste anslutas av en behörig elektriker före idrifttagandet (se datablad ”Elanslutning”), och deras funktion måste kontrolleras. Beakta att vissa

Fara - elektriskt ström!

Det kan uppstå livsfarliga situationer om felaktiga arbeten utförs på elinstallationen! Arbeten på elinstallationen får endast utföras av behörig elektriker.

Var försiktig, skydda mot fukt!

Kabeln skadas och kan inte längre användas om det kommer in fukt i den. Kabeländarna får inte doppas ned i pumpmediet eller i andra vätskor! Kabelledare som inte används måste kopplas bort!

Varning - elektromagnetisk strålning!

Elektromagnetisk strålning kan vara livsfarligfarlig för personer som har pacemaker. Sätt upp varningsskyltar och varna personer som vistas i lokalen!

Varning - roterande delar!

De roterande delarna kan klippa av armar och ben eller orsaka

svåra skador. Stick inte in händerna i pumpdelen eller till rote-

rande delar under drift. Stäng av maskinen och låt de roterande

delarna stanna före underhållsarbeten och reparationer!

(14)

Säkerhet

2-4 WILO EMU 3.0

anordningar kräver kopplingsdon, t.ex. kalledare och PT100-givare för att de ska fungera felfritt.

Reglerdonen erhålls från tillverkaren eller behörig elektriker.

Personalen måste informeras om anordningarna och om hur de fungerar.

Drift i explosiv atmosfär

Ex-betecknade produkter är ämnade för drift i explosiv atmosfär. Produkterna måste uppfylla kra- ven i bestämda direktiv för denna typ av användning. Dessutom måste den som ansvarar för anläggningen följa bestämda förhållningsregler och direktiv.

Produkter som är godkända för användning i explosiva atmosfärer betecknas med tillägget ”Ex” (t.ex. T…Ex…)! Dessutom finns en ”Ex”- symbol på typskylten! Vid användning i explosiva atmosfärer måste kapitlet ”Ex-skydd efter …-standard” beaktas!

Ljudtryck

Produkten har - allt efter storlek och effekt (kW) - ett ljudtryck under drift på ca 70 dB (A) till 110 dB (A).

Det faktiska ljudtrycket beror på ett flertal faktorer. Faktorerna kan vara t.ex. monteringssätt, upp- ställningssätt (våt, torr, transportabel), fastsättning av tillbehör (t.ex. upphängningsanordningar) och rörledningar, driftpunkt, nedsänkningsdjup.

Vi rekommenderar att genomföra en ytterligare mätning på arbetsplatsen när produkten kör på sin driftpunkt under normala driftförutsättningar.

Pumpmedier

Alla pumpmedier skiljer sig med avseende på sammansättning, aggressivitet, abrasivitet, torrsub- stansinnehåll och många andra aspekter. Generellt kan våra produkter användas inom många områ- den. Mer exakta uppgifter finns i kapitel 3, maskindatabladet och i orderbekräftelsen. Beakta att många produktparametrar kan ändras om densitet, viskositet eller sammansättning ändras.

Dessutom krävs det olika material och rotorer för olika medier. Ju exaktare uppgifterna på ordern är desto bättre kan vi anpassa produkterna till resp. förhållanden. Om användningsvillkoren och/eller pumpmediet ändras; var god meddela detta till oss så att vi kan anpassa produkten till de nya för- hållandena.

Beakta följande om ett produkten ska användas för ett nytt medium:

- Produkter som har drivits i smuts- och/eller avloppsvatten, måste rengöras noggrant före användning i ren- och dricksvatten.

- Produkter som har pumpat hälsofarliga medier, måste dekontamineras innan byte av medium.

Kontrollera även om produkten överhuvudtaget får användas i andra medier.

- Smörjmedel resp. kylvätskor (t.ex. olja) kan läcka ut i pumpmediet från produkter som drivs med dessa vätskor om glidringstätningen är defekt.

Var försiktig!

Maskinen får inte tas i drift om säkerhets- eller övervakningsan- ordningar har tagits bort eller om anordningarna är skadade och/

eller inte fungerar som de ska!

Var försiktig: använd hörselskydd!

Enligt de gällande lagarna, riktlinjerna, normerna och föreskrif- terna måste hörselskydd bäras vid ljudtryck som överstiger 85 dB (A)! Den som ansvarar för anläggningen måste sörja för att detta följs.

Fara - explosiva ämnen!

Pumpning av explosiva medier (t.ex. bensin, kerosin, o.s.v.) är

strängt förbjudet. Produkterna är inte konstruerade för denna

typ av användning!

(15)

Säkerhet

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\general\s\security.fm 2-5

Garanti

Detta kapitel innehåller allmän information om garantin. Kontraktsenliga avtal prioriteras alltid och upphävs inte genom uppgifterna i detta kapitel!

Tillverkaren förpliktigar sig att åtgärda alla fel på produkterna om följande förutsättningar uppfylls:

Allmänt - Det handlar om kvalitetsfel på material, tillverkning och/eller konstruktion.

- Felet anmäldes skriftligt till tillverkaren inom den avtalade garantitiden.

- Produkten har endast används ändamålsenligt.

- Alla säkerhets- och övervakningsanordningar har anslutits och kontrollerats av fackpersonal.

Garantitid Garantitidens längd är - om inget annat avtalat - 12 månader från idrifttagandet resp. max.

18 månader från leveransdatumet. Andra avtal måste vara skriftligt angivna på ordersedeln. Denna gäller åtminstone till slutet av produktens avtalade garantitid.

Reservdelar, på- och ombyggnader Endast orginalreservdelar från tillverkaren får användas för reparationer, utbyte så väl som för ut-

och ombyggnader. Endast dessa garanterar högsta livslängd och säkerhet. Dessa delar har konstru- erats speciellt för våra produkter. Egenmäktiga ut- och ombyggnader eller användande av icke orginaldelar kan leda till svåra skador på produkten och/eller svåra personskador.

Underhåll De föreskrivna underhålls- och inspektionsarbetena ska genomföras regelbundet. Dessa arbeten får

endast genomföras av kvalificerade och auktoriserade personer. Medlevererad underhålls- och revisionslista måste föras och hjälper till att övervaka de föreskrivna inspektions- och underhålls- arbetena. Underhållsarbeten som inte beskrivs i drift- och underhållshandboken, och alla former av reparationsarbeten får endast utföras av tillverkaren och av denne auktoriserade serviceverkstäder.

Operatörslista Operatörslistan måste fyllas i fullständigt. På denna lista bekräftar varje person, som på något sätt

har med produkten att göra, att han eller hon har erhållit, läst och förstått underhållshandboken.

Skador på produkten Skador så väl som störningar, som hotar säkerheten, måste omedelbart och fackmässigt repareras

resp. åtgärdas av härför utbildad personal. Produkten får endast användas i tekniskt felfritt skick.

Under den avtalade garantitiden får reparationer av produkten endast utföras av tillverkaren och/

eller en auktoriserad serviceverkstad! Tillverkaren förbehåller sig rätten att återkalla den skadade produkten till fabriken för undersökning!

Ansvarsfrihet Garantin gäller inte för skador på produkten orsakade av en resp. flera av följande punkter:

- felaktig dimensionering från vår sida p.g.a. bristfälliga och/eller felaktiga uppgifter från den som driver anläggningen resp. uppdragsgivaren

- om säkerhetsanvisningar, föreskrifter och krav enligt gällande bestämmelser och denna drift- och underhållshandbok inte beaktas

- felaktig lagring och transport

- montering/demontering som ej följer föreskrifterna - bristfälligt underhåll

- icke fackmässiga reparationer

- bristfälligt fundament, resp. konstruktionsarbeten - kemisk, elektrokemisk och elektrisk påverkan - slitage

Tillverkaren tar följdaktligen inte heller ansvar för personskador, materiella skador och/eller ekono- miska skador.

(16)
(17)

Produktbeskrivning

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\mixers\s\tr1428\product.fm 3-1

3 Produktbeskrivning

Maskinerna tillverkas mycket noggrant under ständig kvalitetskontroll. Vid korrekt installation och korrekt utförda underhållsarbeten säkerställs störningsfri drift.

Ändamålsenlig använd- ning och användnings- områden

Dränkbara omrörare används framför allt i reningsverk. De förhindrar sedimentering av fasta partik- lar och att flytslambeläggningar bildas. Dessutom används de till att alstra flöde och att säkerställa en jämn fördelning av aktiverade slamflagor. Kontakta tillverkaren för information om andra användningsområden.

Användningsvillkor

Maskinen används till att alstra flöde, till supsension av fasta partiklar och till homogenisering. För standardutförandet får pumpmediets densitet vara maximalt 1050kg/m³ och viskositetenmaxi- malt 1mPa*s. Detaljerade uppgifter om maskinens utförande finns i tekniska data.

Dessutom tillverkas specialutföranden för abrasiva och aggressiva medier. Kontakta tillverkaren för mer information.

Maskinen styrs från den avsedda manöverplatsen.

Maskinen får endast köras när den är helt nedsänkt. Beakta uppgifterna om minsta vattenövertäckning. Torrkörning är inte tillåtet! Om anvis- ningarna inte följs kan det leda till allvarliga maskinskador.

Uppbyggnad

Aggregatet består av en motor från T-serien, ett tätningssystem och en propeller.

Fig. 3-1: Dränkbar omrörare Tätningshus

Kabelgenomföring

Typskylt

Motorhus Tätningshuselektrod (tillval)

Propeller

(18)

Produktbeskrivning

3-2 WILO EMU 3.0

Motor Axel och skruvförband är av rostfritt stål. Trefas asynkronmotorn består av en stator med isola- tionsklass ”F” resp. ”H” och motoraxel med rotorpaket. Elkabeln är dimensionerad för maximal mekanisk belastning och har tryckvattentät isolering som skydd mot mediet. Även ledningsanslut- ningarna i motorn är tätade och skyddas mot mediet. Lagren är livstidssmorda och underhållsfria rullager.

Tätning Den dränkbara omröraren är utrustad med ett enkammarsystem. Mellan propellern och motorn lig- ger tätningskammaren. Den är fylld med vitolja, som ständigt smörjer tätningen.

Tätningen på pumpmedium- och motorsidan har två glidringstätningar. Tätningarnas glidytor består av siliciumkarbid.

Propellrar Det finns många olika propellrar som anpassats till olika medier och olika krav på cirkulationen. De har varierande storlek, form och lutning. De tillverkas av stål och PUR. Som extra slitageskydd kan PUR + stål-propellrar beläggas med keramik (flytande form).

Säkerhets- och övervaknings- anordningar

Motorn är utrustad med temperaturgivare, som måste vara korrekt anslutna för att motorn ska vara skyddad mot överhettning. Dessutom kan maskinen utrustas med en tätningshuselektrod. Om det kommer in vatten i tätningskammaren kan denna, beroende på anslutning, avge en varningssignal och/eller stänga av maskinen.

Detaljerade uppgifter om säkerhets- och övervakningsanordningarna samt anslutning finns i databladet ”Elektriska anslutningar”.

Typbeteckning

Typkoden innehåller information om maskinens utförande.

Kylning

Dränkbara omrörare drivs av T-motorer. Denna motortyp är en torr motor, d.v.s. motorrummet är fyllt med luft. Kylningen sker via motorytan. Värmen som uppstår avleds till pumpmediet.

Typskylt

Exempel pump: X 14-1.145-4/6Sxx X TR = dränkbar omrörare

RZP = recirkulationspump (se datablad i bilagan!) 14 Propellerdiameter x10 (mm)

1 Protoyp (i förekommande fall, annars prototyp 0) 145 Propellerns varvtal x 10 (1/min)

4 Poltal

6 Paketlängd i cm

Sxx Propellerkod S…(endast vid stålpropellrar! - Avvikande propeller

möjlig!) Tabell 3-1: Typbeteckning

Symbol Beteckning Symbol Beteckning

P-Typ Pumptyp MFY Tillverkningsår

M-Typ Motortyp P Märkeffekt

S/N Maskinnummer F Frekvens

Q Flödesmängd U Märkspänning

Tabell 3-2: Förklaring typskylt

(19)

Produktbeskrivning

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\mixers\s\tr1428\product.fm 3-3

Tekniska data

Aggregat

Driftpunkt*

H Pumphöjd I Märkström

N Varvtal IST Startström

TPF Mediets temperatur SF Servicefaktor

IP Skyddsklass ISF Ström vid servicefaktor

OT Driftsätt (s = våt/ e = torr) MC Motorbrytare

Cos ϕ Cosinus phi Max. nedsänkningsdjup

IMø / S Rotorns diameter / antal steg

Symbol Beteckning Symbol Beteckning

Tabell 3-2: Förklaring typskylt

Tillverkningsår: 2008

Ordernummer:: template

Maskinnummer: TMPTR1428

Produktbeskrivning: Wilo-EMU Typ av omrörare: TR14...

Utförande: A

Prototyp: 0

Motortyp: T12...

Utförande: A

Prototyp: 0

Tabell 3-3:

Cirkulationseffekt: - Varvtal propeller: -

Utväxling: 1.0000

Varvtal: -

Spänning: -

Frekvens: 50 Hz

Tabell 3-4:

(20)

Produktbeskrivning

3-4 WILO EMU 3.0

Motordata*

Påfyllningsmängd / smörjme- del

Beläggningar

Strömanslutning

Startström: -

Märkström: -

Märkeffekt: -

Kopplingssätt: Direkt

Cos phi: -

Max. brytfrekvens: 15 /h

Min. paustid: 3 min

Servicefaktor: 1.00

Driftsätt:

Våt montering: S1

Torr montering: ---

Ex-märkning: -

Ex-nummer: -

Tabell 3-5:

Förkammare: --- ---

Transmissionskammare: --- ---

Tätningskammare: - Esso Marcol 82 (Vitolja) Tabell 3-6:

Rörverk: -

Propeller: -

Tabelle 3-7:

Längd på elkabeln: 10.00 m Elkabel 1

Antal: 1

Typ: -

Storlek: -

Tabell 3-8:

(21)

Produktbeskrivning

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\mixers\s\tr1428\product.fm 3-5

Allmänt

*giltig för standardförhållanden (pumpmedium: rent vatten, densitet: 1kg/dm3, dyn. viskositet:

1mPa*s, temperatur: 20°C, tryck: 1,013bar) Styrledning

Antal: 0

Typ: -

Storlek: -

Kontroll kompressionsrum

Antal: 0

Typ: -

Storlek: -

Tabell 3-8:

Uppställningssätt: våt Monteringssätt: vertikal Max. nedsänkningsdjup: 12.5 m Min. vattenövertäckning: 0.10 m Max. temperatur pumpme-

dium: 40 °C

Mått: se måttblad/katalog

Vikt: se måttblad/katalog

Ljudtryck: beroende på anläggning

Tabell 3-9:

(22)
(23)

Transport och lagring

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\general\s\transport.fm 4-1

4 Transport och lagring

Leverans

Direkt efter att leveransen har mottagits ska kontrolleras att den är skadefri och fullständig. Vid eventuella fel måste transportföretaget resp. tillverkaren underättas redan samma dag som leve- ransen har mottagits, därefter kan inga anspråk göras gällande. Eventuella skador måste antecknas på leverans- eller fraktsedeln.

Transport

Vid transporten får endast härför ämnade och tillåtna lyftdon, transportmedel och lyftanordningar användas. Dessa måste ha tillräcklig bärförmåga och bärkraft för att transportera produkten säkert.

Om kedjor används måste de säkras så att de inte kan slira.

Personalen måste vara utbildad för dessa arbeten och beakta alla gällande säkerhetsföreskrifter.

Produkten levereras från tillverkaren resp. transportföretaget i en lämplig förpackning. Förpack- ningen skyddar normalt sett produkten mot skador under transport och lagring. Spara förpack- ningen för återanvändning, om produkten ofta byter uppställningsplats.

Lagring

Nylevererade produkter är förberedda så att de kan lagras minst 1 år. Vid mellanlagring måste pro- dukten rengöras grundligt innan den lagras!

Följande måste beaktas före lagringen:

- Ställ produkten på ett stabilt underlag och säkra den så att den inte kan välta. Lagra dränk- bara omrörare, hjälplyftanordningar och tryckpumpar horisontellt, och smutsvattenpumpar, avloppsvattenpumpar och undervattenspumpar vertikalt. Undervattenspumpar kan också lagras horisontellt. Se till att produkterna inte kan böjas under lagring. De kan utsättas för otillåtna böjspänningar.

- Våra produkter kan lagras i temperaturer ned till max. -15 °C. Lagerutrymmet måste vara torrt.

Vi rekommenderar en frostsäker lagring i ett utrymme med en temperatur mellan 5 °C och 25 °C.

Produkter, som är fyllda med dricksvatten, kan lagras i frostsäkra utrym- men max. 4 veckor. Vid längre lagringstider måste dessa tömmas och torkas.

- Produkten får inte lagras i utrymmen där svetsningsarbeten genomförs, gaserna resp. strål- ningen kan angripa elastomerdelar och beläggningar.

- Produkter med sug- och/eller tryckluftsanslutning ska tillslutas för att undvika att förore- ningar kommer in i systemet.

- Alla strömkablar ska skyddas mot mekanisk påverkan, skador och fuktighet.

Var försiktig, skydda mot frost!

Om dricksvatten används som kyl-/smörjmedel måste produkten skyddas mot frost vid transport. Är detta inte möjligt, måste enheten tömmas och torkas!

Fara - vältningsrisk!

Ställ alldrig upp produkten osäkrad. Risk för skador om den välter!

Fara - elektriskt ström!

Skadade strömkablar kan orsaka livsfarliga skador! Defekta kablar

måste genast bytas ut av behörig elektriker.

(24)

Transport och lagring

4-2 WILO EMU 3.0

- Produkten måste skyddas mot direkt solljus, värme, damm och frost. Värme eller frost kan leda till stora skador på propellrar, rotorer och beläggningar!

- Rotorerna resp. propellrarna måste med jämna mellanrum vridas. På så sätt fastnar inte lagret och glidringstärningen smörjfilm förnyas. Vridningen förhindrar, på produkter med växellåda, att växeldrevet fastnar och förnyar smörjfilmen på glidringstätningen.

- Efter en längre lagringstid måste produkten, före idrifttagande, rengöras från föroreningar t.ex. damm och oljeavlagringar. Rotorer och propellrar ska kontrolleras så att de har en smidig gång, pumphuset ska kontrolleras så att det inte har skador.

Före idrifttagandet ska vätskenivån (olja, motorfyllning, o.s.v.) kontrolle- ras, och vid behov fyllas på. Produkter med dricksvattenkylning ska före idrifttagandet helt fyllas med dricksvatten. Uppgifter om fyllningen fås i maskindatabladet!

Skadade beläggningar måste omedelbart lagas. Endast en intakt belägg- ning uppfyller sitt tänkta ändamål!

När man beaktar dessa regler, kan produkten lagras över en längre tidsperiod. Det är normalt att elastomerdelarna och beläggningarna försprödas under lagring. Vi rekommenderar att de kontrolle- ras och byts ut vid behov om delarna lagras längre än 6 månader. Tala med tillverkaren om det råder osäkerhet vid förfarandet.

Återleverans

Produkter som ska återlevereras till fabrik måste vara rena och korrekt förpackade. Att produkten är ren, innebär att produkten har rengjorts från föroreningar, eller har dekontaminerats om den har används i hälsovådliga medium. Förpackningen måste skydda produkten mot skador. Vid frågor, vänd dig till tillverkaren!

Var försiktig, skydda mot fukt!

Kabeln skadas och kan inte längre användas om det kommer in fukt i den. Kabeländarna får inte doppas ned i pumpmediet eller i andra vätskor.

Varning - vassa kanter!

Under drift kan det bildas vassa kanter på rotorer och propellrar.

Risk för skador! Använd skyddshandskar.

(25)

Uppställning

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\mixers\s\tr1428\installation.fm 5-1

5 Uppställning

För att undvika maskinskador eller personskador under uppställningen ska följande punkter beak- tas:

- Uppställningen – montering och installation – får endast utföras av kvalificerad personal under beaktande av säkerhetsanvisningarna.

- Kontrollera om maskinen uppvisar transportskador innan uppställningen görs.

Monteringssätt

Maskinens monteringssätt:

- Fast montering på vägg

- Flexibel montering med hjälp av nedsänkningsanordning - Fast montering med röradapter (endast TR14 & 16!) - Fast montering med rörupphängning

Maskinen monteras och körs i horisontellt läge. För vertikal eller lutande montering: konsultera tillverkaren och beakta maskindatabladet.

Uppställningsplatsen (bassängen) och anlägg- ningen

Allmänt Utrymmet måste vara dimensionerat för resp. maskin. En lyftanordning måste utan problem kunna

monteras; maskinen måste alltid tas upp när arbeten ska utföras på den. Maskinens uppställnings- plats måste kunna nås av lyftanordningen och vara tillräckligt stabil för maskinen.

Matarkablarna för el ska förläggas på ett säkert sätt och så att montering/demontering kan utföras utan problem.

Torrkörning är inte tillåtet. Vid större nivåvariationer rekommenderas nivåstyrning eller torrkör- ningsskydd.

Det kan uppstå en reaktionskraft på upp till 450 newton. Därför måste maskinen monteras enligt föreskrift på uppställningsplatsen resp. på nedsänkningsanordningen. Det får dessutom inte finnas någon fast materia i mediet. Det kan leda till allvarliga maskinskador.

Detta är minimikrav. Placeringen och dimensioneringen spelar en väsentlig roll för livslängden och driftsäkerheten. Tillverkaren dimensio- nerar och positionerar komponenterna olika för varje uppställningsplats.

Dessa anvisningar måste följas!

Montering i bassäng/schakt För optimering av effektiviteten kan flödesstyrningskomponenter byggas in. Se till att maskinen

aldrig (inte i något läge - olika höjder och riktningar) stöter emot de här flödesstyrningskomponen- terna eller bassängväggarna.

Flödesstyrningen får inte påverkas av några andra komponenter. Strömningen måste fördelas jämnt över bassängen/schaktet. Se till att det inte kan bildas tromber (virvlar).

Montering i pumpschakt/- grop

Maskinen arbetar nära andra produkter. Se till att maskinen inte kan stöta emot andra produkter och/eller schaktets väggar. Elkablar, kablar, linor etc får inte dras i närheten av maskinen. De kan skadas, maskinen kan skadas.

Montering i regnutjämnings- magasin

Den dränkbara omröraren monteras med bottenkonsoler direkt på bassängens botten. En nedsänk- ningsanordning behövs inte. Underhåll kan endast utföras när bassängen är tom (torrperiod). Bas- sängen måste vara tillgänglig. Kabeldragning sker på plats.

(26)

Uppställning

5-2 WILO EMU 3.0

Monteringstillbehör

Svängbart lyftdon Lyftanordningens maximala bärförmåga måste vara större än maskinens, komponenternas och kablarnas maximala vikt. Maskinen måste kunna lyftas och sänkas utan risk. Det får inte finnas några hinder/föremål inom svängradien. Motsvarande projekteringsunderlag ska beaktas!

Kabeldragningar Elkablarna ska fästas med kabelhållare enligt föreskrifterna, på rörledningen eller andra komponen- ter. Detta förhindrar att elkablarna hänger löst och skadas.

Alla elkablar måste fästas korrekt med lämpliga kabelhållare. Felaktig kabeldragning kan leda till allvarliga maskinskador.

- Kabeldragning lina - se projekteringsunderlag PLH045 - Kabeldragning bassängkant - se projekteringsunderlag PLH047 - Kabeldragning linuppspänning - se projekteringsunderlag PLH128 - Fast kabeldragning i kabelkanaler

Fastsättningsmaterial och verktyg

Se till att nödvändiga verktyg (t.ex. skruvnycklar) och/eller material (t.ex. pluggar,stift, förankrings- delar, o.s.v.) finns till hands. Fastsättningsmaterialet måste ha tillräcklig hållfasthet, så att säker montering möjliggörs.

Nedsänkningsanordning (be- roende på monteringssätt)

Maskinen sätts fast på nedsänkningsanordningen och sänks ned till sin plats. Vid montering med ett mobilt lyfthjälpmedel krävs dessutom en pollare eller en fånghake resp.en hållanordning. Om en fast installerad lyftanordning används, behövs ingen pollare, fånghake resp.hållanordning, eftersom draglinan fästes på vinschen.

Pollare (beroende på monte- ringssätt)

Denna krävs när en mobil lyftanordning utan hållanordning används. På pollaren säkras draglinan som används för sänkning och lyftning av maskinen (se projekteringsunderlag PLH046).

Fånghake / Hållanordning (beroende på monteringssätt)

Denna krävs när en mobil lyftanordning används. Med hjälp av distanshållaren kan avstånden för de olika dränkbara omrörarna ställas in. Därmed kan omröraren, även vid fyllda bassänger, lyftas och sänkas (se projekteringsunderlag PLH127).

Montering

Beakta följande vid montering av maskinen:

- Arbetena får endast utföras av utbildad, behörig personal. Arbeten på elinstallationen får endast utföras av behörig elektriker.

- Lyft alltid maskinen i bärhandtaget resp. lyftöglan, använd aldrig elkabeln till att lyfta maski- nen. Vid montage med kedjor måste kedjorna förbindas med lyftöglan resp. bärhandtaget genom en schackel. Endast tekniskt godkända fästdon får användas.

- Beakta alla föreskrifter, regler och bestämmelser gällande arbeten med och under hängande last.

- Använd personlig skyddsutrustning.

- Om det finns risk att giftiga eller kvävande gaser samlas ska motsvarande åtgärder vidtas!

- Beakta dessutom gällande olycksförebyggande föreskrifter, arbetarskyddsbestämmelserna och anvisningarna i denna drift- och underhållshandbok.

- Reaktionskrafterna från de dränkbara omrörarna och hjälplyftanordningarna leds in i anslu- tande byggnadsdelar (bassängens botten, väggar och manöverområden och -plattformar).

Kontrollera att anslutande byggnadsdelar har tillräckliga dimensioner. Reaktionskrafter och moment kan hämtas från tillverkaren.

(27)

Uppställning

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\mixers\s\tr1428\installation.fm 5-3

- Kontrollera maskinens ytskikt (beläggning) före monteringen. Åtgärda ev. brister.

Endast en intakt beläggning ger optimalt korrosionsskydd.

Under drift måste de här maskinerna alltid vara nedsänkta - detta säker- ställer tillräcklig kylning! För kontroll av rotationsriktningen får maski- nen dock köras i torrkörning maximalt 10sekunder. Detta gäller inte om en störning föreligger!

Fast montering av maskinen på väggen

Vid detta monteringssätt sätts maskinen fast direkt på bassängens vägg med en avståndskonsol och tekniskt provade ankare. Montering, service, reparationer och demontering kan endast utföras när bassängen är tom. Bassängens vägg måste provas med avseende på hållfasthet/stabilitet.

1 Borra montagehål på väggen på maskinens uppställningsplats. Uppgifterna om ankare, avstånden mellan hålen och hålens storlek finns i tillhörande monteringsblad och projekte- ringsunderlag.

2 Använd lämpligt lyftdon för att sätta maskinen i rätt position och fäst maskinen med erfor- derligt fästmaterial.

Se till att skruvar och pluggar sitter fast ordentligt och stabilt.

Fara - man kan falla ner!

Vid montering av maskinen och dess komponenter arbetar man

direkt vid bassängkanten. Är man oaktsam eller bär felaktig kläd-

sel, kan man falla över kanten. Det kan det vara livsfarligt! Vidta

motsvarande säkerhetsåtgärder.

(28)

Uppställning

5-4 WILO EMU 3.0

3 Drag kablarna så att de aldrig kan utgöra någon risk (för underhållspersonal, under drift, underhållsarbeten etc.).

Den elektriska anslutningen får endast utföras av en behörig elektriker, anvisningarna i databladet ”Elektriska anslutningar” måste följas. Kon- trollera sedan propellerns rotationsriktning.

Fig. 5-1: Väggmontering

Flexibel montering med hjälp av en nedsänkningsanordning ... och mobilt lyftdon

När maskinen monteras med hjälp av en nedsänkningsanordning kan den lyftas upp ur bassängen när som helst. Då behöver inte bassängen tömmas vid arbeten på maskinen, och maskinen kan även användas på annan plats. Dessutom kan maskinen köras på olika höjder och den kan svängas hori- sontellt och utrustas med en vertikal svänganordning.

Se till att fundamenten är dimensionerade för belastningen!

Montera nedsänkningsanordningen och lyftdonet på bassängens vägg eller kant. Uppgifterna finns i tillhörande monteringsblad, motsvarande projekteringsunderlag resp. drift- och underhållshand- boken.

Var försiktig, risk för skador på maskinen!

Vid monteringen, måste man se till att alla elkablar, linor osv. hålls

borta från omröraren och maskinens propeller (observera ström-

ningen!). Eftersom de kan skadas.

(29)

Uppställning

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\mixers\s\tr1428\installation.fm 5-5

Steg 1: I förekommande fall (om monterat från fabrik) ska genomgående plastrullar, insticks- axlar och ringsprintar på släden demonteras. Se till att delarna finns till hands för den slutgiltiga monteringen. Ringsprintarna är fästa vid släden med kedjor. Placera lyftan- ordningen i rätt position och fäst draglinan på maskinen

Vid utföranden med korta, fast monterade rullar behöver detta inte göras!

Fig. 5-2: Demontering

Steg 2: Drag ut alla elkablar och drag kablarna genom kabelhållarna på fästbygeln. Fäst kabeln så att det bildas en liten båge vid maskinen. Alla elkablar måste dras genom kabelhållarna.

Fig. 5-3: Montering av kabelhållaren

550550

550 550

400 40

0

Kabelhållare för 2 kablar

Kabelhållare för 1 kabel

(30)

Uppställning

5-6 WILO EMU 3.0

Steg 3: Lyft maskinen försiktigt så att den kan svängas utan risk. Se till att maskinen är i våg- rätt läge när den lyfts (släden resp. ramen måste stå parallellt med styrröret). Förskjut vid behov tyngdpunkten genom att flytta schackeln.

Fig. 5-4: Lyfta maskinen

Steg 4: Sväng in maskinen över bassängen med hjälp av lyftdonet. Beakta styrrörets läge i förhållande till släden. Sänk försiktigt ned maskinen till styrröret. Rikta släden efter styrröret med lämpligt hjälpmedel. Flytta vid behov linskivan på lyftarmen till ett annat fästhål.

Fig. 5-5: Svänga in maskinen över bassängen

(31)

Uppställning

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\mixers\s\tr1428\installation.fm 5-7

Steg 5: Sänk försiktigt ned maskinen på styrröret, se till att den inte kläms fast/hamnar snett.

Styrrullarna resp. styrtapparna sitter mot styrröret. Om insticksaxlar används: mon- tera insticksaxlarna och plastrullarna på släden nu. Insticksaxlarna fixeras med rings- printarna.

Vid utföranden med korta, fast monterade rullar behöver detta inte göras.

Fig. 5-6: Sänka ned maskinen på styrröret

Steg 6: Sänk sakta ned maskinen. Kabelhållarnas karbinhakar hakas in i draglinan. När bas- sängen är tom kan dessa arbeten utföras först på slutet av monteringen.

Draglinan och elkablarna måste dras och fästas så att de inte kan komma in i propellerns arbetsområde vid lyftning/sänkning och svängning.

Slingor kan fastna i propellern. Det kan leda till maskinskador och/eller skador på kabeln och draglinan.

Fig. 5-7: Sänka ned maskinen sakta

(32)

Uppställning

5-8 WILO EMU 3.0

Steg 7: Sänk maskinen till det fasta stoppet eller styrrörets ände. Kontrollera maskinens hela svängradie; maskinen måste kunna svängas utan risk.

Om det finns hinder av något slag inom svängradien, eller om maskinen kan svänga emot bassängväggarna måste svängradien begränsas!

Fig. 5-8: Sänka maskinen till det fasta stoppet

Steg 8: Alla kablar dras till en kabelhållare och säkras med en vägghållare på bassängens kant så att de inte kan lossna/förskjutas eller falla ned. Se till att inga kablar kan komma in i propellern och/eller maskinen!

Draglinan och elkablarna måste dras och fästas så att de inte böjs eller skaver emot någonstans. Annars finns det risk för personskador och/

eller allvarliga skador på maskinen.

Fig. 5-9: Koppla och säkra kabeln

(33)

Uppställning

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\mixers\s\tr1428\installation.fm 5-9

Steg 9: Sväng maskinen till den föreskrivna inställningsvinkeln och säkra den med en skruv på vägghållaren så att den inte kan förskjutas/vridas.

Fig. 5-10: Fästa maskinen på vägghållaren

Steg 10: Tag ut draglinan från lyftdonet, sätt fast den på pollaren (se även monteringsbladet

”Specialfästdelar”) och säkra den med trådklammer.

Draglinan får inte belastas. Pollaren används bara för att säkra dragli- nan. Hela maskinen måste sitta på nedsänkningsanordningen.

Fig. 5-11: Fästa och säkra draglinan

(34)

Uppställning

5-10 WILO EMU 3.0

Steg 11: Den elektriska anslutningen får endast utföras av en behörig elektriker, anvisningarna i databladet ”Elektriska anslutningar” måste följas. Kontrollera sedan propellerns rota- tionsriktning.

Fig. 5-12: Elanslutning

Vid flexibel montering med nedsänkningsanordning ”AVU” och fast installerad lyftanordning, stannar draglinan kvar i lyftanordningen och säkras på vinschen. ”Steg 10” gäller alltså inte här!

I motsats till mobil installation kan maskinen köras på olika höjder, t.ex. för upplösning av ytsedi- ment. Beakta följande:

- Spänn och säkra alltid elkablarna innan maskinen slås på.

- Kontrollera linan och bär-/lyftdon med avseende på skador/slitage i kortare intervaller.

(35)

Uppställning

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\mixers\s\tr1428\installation.fm 5-11

Fig. 5-13: Maskin med fast installerad lyftanordning 750mm

750mm

min.60mm

500mm

(36)

Uppställning

5-12 WILO EMU 3.0

Fast montering med fäströr och röradapter och rörupp- hängning

Röradapter (endast TR14 & 16!) Vid detta monteringssätt monteras ett fäströr vid schaktets ingång. Maskinen monteras på rörets ände med en röradapter. För demontering och underhållsarbeten måste fäströret och maskinen demonteras helt. Maskinen kan justeras vertikalt +/- 30° (steglöst) och svängas horisontellt.

Fig. 5-14: Montering med röradapter

Rörupphängning Vid detta monteringssätt monteras ett fäströr vid schaktets ingång. På rörets ände monteras en upphängning i vilken maskinen sätts fast. För demontering och underhållsarbeten måste fäströret och maskinen demonteras helt. Maskinen kan justeras vertikalt mellan +30° / -45° (i 15° -steg) och svängas horisontellt. Monteringssättet är avsett för maskiner med större drivkraft.

(37)

Uppställning

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\mixers\s\tr1428\installation.fm 5-13

Fig. 5-15: Montering med rörupphängning

Montering av rörupphängning resp. röradapter

- Montera en rörhållare för rörmontering på bassängväggen resp. vid schaktets öppning, använd fastsättningsmaterial som har provats och godkänts för ändamålet.

- Fäst maskinen på fäströret med röradaptern/-upphängningen. Säkra skruvförbandet med Loctite 2701 eller 262.

- Drag kabeln genom fäströret och förlägg den.

- Ställ in önskad vinkel. När bassängen är tom kan dessa arbeten även utföras efter monte- ringen.

- Lyft maskinen och fäströret med hjälp av lämpligt lyftdon, sväng den över schaktet och sänk ned den till önskat läge. Sväng maskinen till önskat läge, montera sedan fäströret med rörhål- laren.

- Drag kabeln, låt en en behörig elektriker utföra anslutningarna; anvisningarna i databladet

”Elektriska anslutningar” måste följas.

- Kontroll av rotationsriktningen

På grund av skjuvkraften och därav resulterande böjningar på röret gäller följande mått för fäströ- ret:

- Diameter 11/4" = maximal längd 2,2m

- Diameter 2" = maximal längd 3,3m inkl. övergång till 11/4".

Om muffar används ska gängorna säkras med Loctite 262 eller 2701!

Var försiktig, risk för skador på maskinen!

Draglinan och elkablarna måste dras och fästas så att de inte böjs

eller skaver emot någonstans. Annars finns det risk för person-

skador och/eller allvarliga skador på maskinen.

(38)

Uppställning

5-14 WILO EMU 3.0

Fig. 5-16: Beskrivning

Montering av maskinen och tillbehören på konstruktionsdelar av stål

Före monteringen måste stålkomponenterna provas med avseende på hållfasthet/stabilitet. Den som driver anläggningen ansvarar för ev. erforderliga statiska beräkningar.

Se till att inga andra anläggningskomponenter (t. ex. schaktmaskiner, bryggor, etc.) påverkas av monteringen. Undvik material som kan ge upphov till elektrokemisk korrosion. Fastsättningsmate- rialet måste ha tillräcklig hållfasthet, fråga tillverkaren vid behov. Skruvförband måste säkras med stark skruvlåsning (t.ex. Loctite 2701).

Demontering

Före demonteringen måste maskinen kopplas bort från elnätet och säkras mot återinkoppling av en behörig elektriker. Vid fast montering måste bassängen tömmas. Sedan kan hela installationen tas bort. För demonteringen måste maskinen säkras resp. lyftas upp med lyftdon. Om en nedsänk- ningsanordning används kan maskinen lyftas upp med hjälp av lyftdon även när bassängen är fylld.

Om draglinan har säkrats på pollaren måste linan först dras in i vinschen. Se till att elkabeln inte skadas!

Fara - giftiga ämnen!

Vid maskiner, som pumpar hälsofarliga medier, kan det vara livs- farligt att uppehålla sig. Denna maskin måste dekontamineras innan andra arbeten utförs på den! Använd erforderlig personlig skyddsutrustning!

Rörhållare Kabel Rörhållare

Maskin med röradapter Loctite 262 bzw. 2701

Maskin med rörupphängning

(39)

Idrifttagande

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\mixers\s\startup.fm 6-1

6 Idrifttagande

Kapitlet ”Idrifttagande” innehåller viktig information som behövs för säkert idrifttagande och säker manövrering av maskinen.

Följande måste beaktas och kontrolleras:

- Monteringssätt - Driftsätt

- Minsta vattenövertäckning / max. nedsänkningsdjup

Kontrollera alltid dessa punkter och åtgärda ev. brister efter längre stillestånd!

Drift- och underhållshandboken måste alltid finnas tillgänglig för hela personalen, antingen vid maskinen eller på en annan speciell plats.

För att undvika materialskador och personskador under idrifttagandet ska följande punkter beaktas:

Idrifttagandet av maskinen får endast utföras av kvalificerad, behörig personal under beaktande av säkerhetsanvisningarna.

- Alla som arbetar med maskinen måste ha tagit emot, läst och förstått denna drift- och under- hållshandbok. Detta ska bekräftas genom en underskrift i ”operatörslistan”.

- Aktivera alla säkerhetsanordningar och nödstopp-anordningar innan maskinen tas i drift.

- Eltekniska och mekaniska inställningar får endast göras av behörig, härför utbildad personal.

- Maskinen är bara avsedd för här angivna driftförhållanden.

Förberedelser

Maskinens konstruktion motsvarar teknikens senaste utveckling, den har tillverkats så att den arbetar länge och störningsfritt under normala driftförhållanden. En förutsättning är dock att alla krav uppfylls och anvisningarna beaktas. Små oljeläckage kan vid leveransen förekomma på glid- ringstätningen, det enda man behöver göra då är att avlägsna oljeläckagen innan maskinen sänks ned.

Kontrollera följande punkter:

- Kabeldragning – inga slingor, lätt spänd

- Kontrollera mediets temperatur och nedsänkningsdjupet – se maskindatabladet

- Kontrollera att maskinen sitter stabilt på resp. underlag – vibrationsfri körning måste vara säkerställd

- Kontrollera att tillbehören sitter fast – nedsänkningsanordning, pollaren, lyftanordning - Kontrollera att våra projekteringsunderlag och monteringsanvisningar har följts vid uppställ-

ningen - maskinerna får inte kunna påverka varandra, rätt placering, bra flödesförhållanden - Propellern måste kunna vridas för hand

Genomför en isolationsprovning och en kontroll av oljenivån innan maskinen tas i drift. Anvisningar om detta finns i kapitlet ”Underhåll”.

Elinstallationen

Vid val av och dragning av elledningar och anslutning av motorn ska gällande standarder och bestämmelser följas. Motorn måste ha ett motorskydd. Vid anslutning av motorn ska databladet

”Elektrisk anslutning” beaktas. Beakta rotationsriktningen! Fel rotationsriktning leder till att motorns effekt reduceras och motorn kan i värsta fall skadas. Kontrollera driftspänningen och se till att strömupptagningen är jämn på alla faser, se maskindatabladet.

(40)

Idrifttagande

6-2 WILO EMU 3.0

Kontrollera att alla temperaturgivare och övervakningsanordningar, t.ex. kompressionsrumskon- troll, är anslutna, genomför en funktionstest. Uppgifterna finns i databladet ”Elektriska anslut- ningar”.

Om intermittent drift föreskrivs, måste maskinen köras med ett elsys- tem som säkerställer detta!

Rotationsriktning

Den elektriska anslutningen måste utföras enligt anvisningarna i databladet ”Elektriska anslut- ningar”. Kontrollen av rotationsriktningen sker med ett provningsinstrument för det elektriska fäl- tet Instrumentet kopplas parallellt till pumpens anslutning och visar rotationsriktningen på det elektriska fältet. För att maskinen ska fungera korrekt, måste det elektriska fältet rotera åt höger.

Om det elektriska fältet roterar åt vänster måste två faser bytas.

De angivna transport- och effektuppgifterna kan endast nås om det elektriska fältet roterar åt höger. Maskinen är inte avsedd för drift med ett elektriskt fält som roterar åt vänster.

Fara - elektriskt ström!

Det kan uppstå livsfarliga situationer om felaktiga arbeten utförs

vid elinstallationen! Alla maskiner som levereras med fria kabe-

ländar (utan kontakter) måste anslutas av behörig elektriker.

(41)

Idrifttagande

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\mixers\s\startup.fm 6-3

Fig. 6-1: Rotationsriktning

TR 14-28 TR 22-30

TR 36-40

TR 50-2 ... 90-2

TR 80-1

TR 2xx

TR 3xx

(42)

Idrifttagande

6-4 WILO EMU 3.0

Motorskydd och startsätt

Motorskydd Minimikravet är ett termiskt relä/motorskydd med temperaturkompensering, differentialutlösning och återinkopplingsspärr enligt VDE 0660 resp. motsvarande nationella bestämmelser. Om maski- nen ansluts till ett elnät där det ofta förekommer störningar rekommenderar vi att ytterligare skyddsanordningar installeras (t.ex. överspännings-, underspännigs- eller fasbortfall-relä, blixt- skydd, o.s.v.). Beakta alla gällande föreskrifter, lagar och bestämmelser vid anslutning av maskinen.

Startsätt med kablar med öppna ändar (utan stickkon- takt)

Direkt start Vid full belastning ska motorskyddet ställas in på märkströmmen. Vid dellast rekommenderar vi att motorskyddet ställs in på ett värde 5% över uppmätt ström vid driftpunkten.

Start Y-D-koppling (stjärn-/triangelkoppling)

Om motorskyddet har installerats i kretsen:

Ställ in motorskyddet på 0,58 x märkströmmen. Vid stjärnkoppling får starttiden vara maximalt 3 sekunder.

Om motorskyddet inte har installerats i kretsen:

Ställ in motorskyddet på märkströmmen vid full belastning.

Start med starttransformator/

mjukstart

Vid full belastning ska motorskyddet ställas in på märkströmmen. Vid dellast rekommenderar vi att motorskyddet ställs in på ett värde 5 % över uppmätt ström vid driftpunkten. Starttiden vid redu- cerad spänning (ca. 70 %) får vara maximalt 3 sekunder.

Drift med frekvensomformare Maskinen kan köras med frekvensomformare.

Beakta databladet i handbokens bilaga!

Efter starten

Märkströmmen överskrids kortvarigt under startfasen. Efter startfasen bör driftströmmen inte över- skrida märkströmmen.

Om motorn inte startar omedelbart efter påslagning, måste maskinen genast stängas av igen. Iakta paustiderna, enligt Tekniska data, innan maskinen slås på igen. Stäng genast av maskinen igen om det fortfarande föreligger en störning. Maskinen får inte startas på nytt förrrän felet har åtgärdats.

Kontrollera följande punkter:

- Driftspänning (tillåten avvikelse +/- 5 % av märkströmmen) - Frekvens (tillåten avvikelse +/- 2 % av märkfrekvensen)

- Strömförbrukning (tillåten avvikelse mellan faserna maximalt +/5 %) - Spänningsskillnad mellan faserna (maximalt 1 %)

- Brytfrekvens och paustider (se Tekniska data)

- Luftinsugning genom propellern - iakta minst tillåtna vattenövertäckning!

- Lugnt flöde

- Kontrollera med avseende på läckage, åtgärda vid behov enligt kapitel ”Underhåll”

Glidringstätningarna måste ”köras in” en viss tid, därför kan mindre läckage förekomma i början. Denna ”inkörningstid” varar ung.

1-3månader. Genomför flera oljebyten under denna tid. Kontakta till- verkaren om det förekommer större läckage även efter denna inkör- ningstid!

Drift inom gränsområdet Inom gränsområdet får den maximala avvikelsen vara: +/-10% för märkspänning och +3% till –5% för märkfrekvensen. Räkna med större avvikelser från driftdatan (se även DIN VDE 0530, del 1). Maximalt tillåten spänningsskillnad mellan faserna: 1%. Maskinen bör inte köras länge inom gränsområdet.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :