Tid torsdag den 22 november kl Lokstallarna; Scenrummet Östermalmsgatan, Katrineholm

Full text

(1)

KALLELSE

Datum

VIADIDAKT 2012-11-15

VIADIDAKT Besöksadress: Bievägen 1B Org.nummer 212000-0340

Telefon: 0150-56873

64180 Viadidakt Telefax: 0150-488335

www.katrineholm.se E-post: gunilla.porsvant@viadidakt.se

Sammanträdande organ VIADIDAKTNÄMNDEN

Tid torsdag den 22 november kl. 14.00

Plats Lokstallarna; Scenrummet

Östermalmsgatan, Katrineholm

Sida Information

Utvärdering av den första medborgarutbildningen inom FogelstadAkademin

Årets utbildning inom FogelstadAkademin En ingång – ett SKLärende

Aktuellt från verksamheterna Aktuellt från förvaltningschefen Ekonomisk rapport

Nyhemslyftet Resursen

Anmälan av inkomna motioner och remisser Inkomna skrivelser och protokoll

Övriga frågor

Ärenden

Sammanträdestider 2013

Ombudgetering av investeringsmedel 2012 Resursen

Delegationsbeslut

Gunilla Magnusson

Ordförande Välkommen till Viadidaktnämnden.

Förhinder till nämndsammanträdet meddelas Gunilla Porsvant per telefon eller e-post senast tisdag den 20 november kl. 12.00.

Ersättare förväntas närvara vid nämndsammanträdet även om ersättaren inte kallats att tjänstgöra.

Gunilla Porsvant nås på: 0150-56873 och gunilla.porsvant@viadidakt.se

(2)

VIADIDAKTNÄMNDEN 2012

EFTER PERIODISERING

10

Post BUDGET T.O.M. UTFALL EFTER OKT MÅNAD Resultat Prognos Vidtagna åtgärder:

(alla belopp anges i tkr) Intäkter Kostnader Resultat AKT. MÅNAD Intäkter Kostnader Resultat mot budget 2012 effekt sep-dec

Viadidakt förvaltning 6422000000 4 339 -23 479 -19 140 -15 950 3 712 -20 117 -16 405 -455 -1 000 SYV +100

Ellw ht -700

Viadidakt utbildning 6424000000 14 974 -33 603 -18 629 -15 524 22 365 -36 384 -14 019 1 505 1 700 Pensionsavgångar ej

återbesatta

Viadidakt arbetsmarknad 6425000000 9 101 -23 401 -14 300 -11 917 11 826 -26 026 -14 200 -2 283 -1 500 Personal anst i projekt

SUMMA: 28 414 -80 483 -52 069 -43 392 37 903 -82 527 -44 624 -1 233 -800

Särskilt Åtagande -600

Resultat objekt per oktober

ESF Yrkessvenska -988

Egen Kraft -990

ISAK -68

Samhälls-Orientering -2119

-4165 Full lönekomp. avseende lärarlöner 2012 ingår i 2012 års budget

ÅRSBUDGET

(3)

Inkomna skrivelser och protokoll

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag 2012-10-24 § 229. Sammanträdesdagar KS och KF i Katrineholm 2013.

Kommunledningsförvaltningen

Information om vilka anställda som ska inbjudas till julfesten.

Sveriges kommuner och landsting, SKL Veckobrev v 43 – 23 oktober 2012.

Veckobrev v 44 – 30 oktober 2012.

Veckobrev v 45 – 6 november 2012.

Bildningsnämnden i Katrineholm

Protokollsutdrag 2012-10-23 §122. Yttrande över motion om inspiration till högre studier.

Samhällsbyggnadsförvaltningen: Miljö Tillsynsprotokoll 2012-10-30. Tillsyn av Starten.

Länsstyrelsen

Inbjudan till konferens om utrikes födda på arbetsmarknaden i Södermanlands län.

Karlstads kommun

Inbjudan till konferens om uppföljning av arbetet med ungdomar.

Regionförbundet Södra Småland

Inbjudan till seminarium om Syrisk kultur och samhälle.

SIQ – Bättre skola

Inbjudan till rikskonferens Bättre skola.

EAPN , rfhl, Vingåkers kommun och Sensus Inbjudan till seminarium kring droger och drogbehandling.

Kultur- och turismförvaltningen – projekt Integration Katrineholm

Inbjudan till integrationsfestivalen i Lokastallarna.

Skolverket

Ansökningsblanketter för statsbidrag för yrkesvux 2013.

Mälardalens högskola Nyhetsbrev nr 8- 2012-10-30.

(4)

Sveriges förenade studentkårer, SFS Meddelande om adressbyte.

Alléskolan Hallsberg

Önskemål om nätverk kring en person/elev. Svar från Eva Gustafsson, chef Viadidakt arebetsmarknad.

Viadidakt

Utkast till Planeringsprocesser för Viadidakt.

Metodicum

Nyhetsbrev nr 4- 2012

IOU, Design for Charity

Information om deltagande i Katrineholmsmässan.

Enskild medborgare

Klagomål och önskemål publicerat på Viadidakts sida på Facebook. Svar från kommunikationsstrategen.

Enskild medborgare Brev med otydligt innehåll.

Enskild medborgare

Önskemål om ett lägre pris för enskilda på kommunens storföreläsningar. Lämnat i anslutning till föreläsning med Nisse Simonsson. Svar från Ann-Christine Löfstig Panzar, utvecklingsledare Viadidakt.

(5)

Dnr VIAN/2012:59-000 Handläggare: Gunilla Porsvant

Viadidaktnämndens sammanträdestider 2013

Förslag till beslut

Viadidaktnämnden beslutar sammanträda följande dagar år 2013: måndag den 25 februari kl. 14; måndag den 22 april kl. 14; måndag den 17 juni kl. 14; onsdag den 28 augusti kl. 16; onsdag den 25 september kl. 16; fredag den 15 november kl. 10 samt måndag den 16 december kl. 10.

Ärendebeskrivning

Ett förslag till sammanträdesplan har upprättats av förvaltningen. Planen styrs delvis av kommunstyrelsen i Katrineholm, som har bestämda dagar då underlag ska vara inlämnat.

Ärendets handlingar

Upprättat förslag till sammanträdestider för år 2013.

(6)

Kolumn1 Kolumn2 Kolumn3 Kolumn4 Kolumn5 Kolumn6 Kolumn7

2013

VIAN Central Samverkan Beredning KS senast KS str. 8.15 Ärenden VIAN

förhandling 30/1

må 25 feb 14 25/2 kl. 8.00 må 11 feb kl.14.00 fre 1 feb kl. 8.15 fredag 22 februari 27/2 Årsredovisning+Internkontroll 2012 27/3 Mässan-Safiren+Ängeln 13 mars må 22 apr kl. 14 22/4 kl. 8.00 on 10 apr kl. 14.00 må 8 apr kl. 14.00 24/4 ek.rapp. Jan+feb+mar

29/5

må 17 jun kl. 14 17/6 kl. 8.00 on 29/5 kl. 14.00 må 20 maj kl.8.15 19/6 Underlag för budget - förslag klart före sommaren 28/8

on 28 aug kl. 16 28/8 kl. 8.00 on 14 aug kl. 14.00 fre 9 aug kl. 8.15 torsdag 30 augusti 25/9 Underlag för övergripande plan med budget 9/10

on 25 sep kl. 16 25/9 kl. 8.00 on 11 sep kl. 14.00 fre 6 sep kl. 8.15 fredag 20 september 30/10 Delårsrapport

fre 15 nov kl. 10 15/11 kl. 8.00 on 30 okt kl. 14.00 må 21 okt kl. 8.15 27/11 Nämndens sammanträdesdagar 2014 må 16 dec kl. 10 16/12 kl. 8.00 on 4 dec kl. 14.00 må 2 dec kl. 8.15 18/12 Delegationsordning 2014

(7)

Dnr : 2011:21-042 Handläggare: Conny Löfström

Ombudgetering av återstående medel i Viadidaktnämndens investeringsplan 2012

Förslag till beslut

Viadidaktnämnden beslutar omfördela årets kvarvarande investeringsmedel mellan objekt inom beslutad investeringsram.

Viadidaktnämnden beslutar att avsätta 20 000 kronor till projektor och högtalare;

30 000 kronor till vardera läsplattor, smartboard, lärosal särvux i Vingåker, smartboard, sex projektorer, samt 60 000 kronor till tolv säkerhetsskåp.

Summan av de beslutade investeringsmedlen uppgår till 230 000 kronor.

Ärendebeskrivning

I samband med verksamhets- och lokalförändringar uppstod nya behov av

investeringar. För att kunna tillgodose de nya behoven måste en omfördelning ske inom beslutad budgetram. Verksamheterna har tillsammans kommit överens hur omfördelningen kan se ut och överlämnar förslaget till Viadidaktnämnden för beslut.

Ärendets handlingar Beslutad investeringsplan.

Förslag till omfördelning av årets kvarvarande investeringsmedel.

(8)

Bilaga 1 investeringsplan

Kategori Objekt Benämnning Budget Budget Budget

1 - 7 Viadidaktnämnden 2012 2013 2014 2012 2013 2014

4 64654 Projektor o högtalare 20 20 20 0 0 0

4 65204 Läsplattor 30 30 30 0 0 0

4 65204 1 st smartboard 30 30 30 0 0 0

4 65201 Investering lärosal Vingåker Särvux 30 30 30 0 0 0

4 65204 6 st kanoner (projektorer) 30 30 30 0 0 0

4 64702 1 st smartboard 30 30 30 0 0 0

4 64702 12 st säkerhetsskåp 60 60 60 0 0 0

Totalt Övriga, inkl. produktion 230 230 230 0 0 0

Korrigering / flyttning mellan objekt inom beslutad ram år 2012.

Ovanstående visar kvarvarande medel per 31 oktober 2012.

Driftkostnad

(9)

Dnr : VIAN/2012:60-654 Handläggare: Jan Berthelsen

2012:621

RESURSEN

Förslag till beslut

Viadidaktnämnden beslutar att ta över den verksamhet som i Katrineholm bedrivs med namnet Resursen under förutsättning att Viadidakt får full kostnadstäckning för övertagandet och att LO uttalar sitt stöd för övertagandet.

Ärendebeskrivning

LO Katrineholm har under en längre tid bedrivit verksamhet för deltagare i

Arbetsförmedlingens program för fas 3. Verksamheten har även omfattat deltagare från fas 1 och fas 2. Arbetsförmedlingen finansiering både deltagarna och de resurser som ges till verksamheten.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Jan Berthelsen

Överenskommelse med Arbetsförmedlingen om övertagande av verksamheten Resursen

(10)

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)

Datum Vår beteckning

VIADIDAKT 2012-11-22 VIAN/2012:60-654

Förvaltningskansli

G:\Nämnd\2012\2012-11-22\Dokument om Rersursen 2012-11-22.docx

VIADIDAKT Besöksadress: Bievägen 1B Org.nummer 212000-0340

Telefon: 0150-56873

64180 Katrineholm Telefax:

www.katrineholm.se E-post: info@viadidakt.se

Vår handläggare

Jan Berthelsen

Erbjudande om övertagande av Resursen

Bakgrund

Resursen har bedrivits av LO sedan början av 1990-talet. Verksamheten består idag av digitalisering av kyrkböcker på uppdrag av Riksarkivet samt scanning av bilder från hembygdsföreningar och andra ideella organisationer, ett arbete som annars inte skulle bli utfört. Några undanträngningseffekter avseende sysselsättning bedöms inte föreligga. För Viadidakt skulle ett övertagande betyda ett värdefullt tillskott till förvaltningens

Arbetsmarknadsenhet. Det skulle innebära ytterligare ett redskap att kunna erbjuda administrativa verksamhetsuppdrag för personer ingående i Viadidakts

arbetsmarknadsinriktade verksamhet.

Landsorganisationen, LO, har centralt beslutat att inte längre bedriva verksamhet för s.k.

Fas 3 deltagare anvisade av Arbetsförmedlingen, AF, efter årsskiftet 2012. Viadidakt har med anledning av detta fått förfrågan från LO om det föreligger ett intresse för övertagande av Resursen och teckna överenskommelse mellan Viadidakt och AF. I det sammanhanget har även LO lokalt i Katrineholm deltagit i diskussioner om ett övertagande av själva driften av verksamheten inklusive de lokaler i vilka verksamheten bedrivs. LO´s lokala styrelse har förklarat sig stödja ett sådant övertagande.

Ekonomi/personal

Verksamheten inom Resursen finansieras av Arbetsförmedlingen. Överenskommelse kan tecknas mellan Arbetsförmedlingen och Viadidakt gällande perioden 2013 – 2014.

Överenskommelsen gäller arbetsträning och sysselsättningsplatser ( bl.a. Fas 3).

Verksamheten bedrivs på Gjuterigatan och lokalerna finansieras i dagsläget av Katrineholms kommun. Kostnaden för lokalerna under 2012 uppgår till 390 000 kronor.

Då ett eventuellt övertagande av verksamheten är att betrakta som verksamhetsövergång kommer befintlig personal att gå över i kommunal regi. I dagsläget består personalstyrkan av en föreståndare, en arbetsledare och två anställda med särskilt anställningsstöd, SAS. Inom kort tas en dialog upp med LO om den praktiska hanteringen kring övertagandet.

Bedömning

Förvaltningen ställer sig positiv till både en överenskommelse med AF om aktivitet för deltagare och ett övertagande av driften av ”Resursen”. Det uppdrag som deltagarna har haft och har bedömer förvaltningen som mycket viktigt.

Förvaltningen gör bedömningen att verksamheten väl svarar upp till kraven på jämställdhet, folkhälsa och tillgänglighet. Barnkonventionens intentioner torde inte ha relevans för verksamheten.

(11)

Anmälan av inkomna delegationsbeslut

Förslag till beslut

Viadidaktnämnden beslutar godkänna redovisningen av inkomna delegationsbeslut.

Nedanstående delegationsbeslut har inkommit till nämnden

Förvaltningschef Jan Berthelsen Yttrande över ansökan del nr 318.

Chef Viadidakt utbildning/rektor Otto Davidsson Beslut om mottagande i vuxenutbildning del nr 319.

Chef Viadidakt arbetsmarknad Eva Gustafsson

Sammanställning delegationsbeslut avtal samhällsorientering del nr 320.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :