KHR; Eventuell anslutning till Tillgänglighetsdatabasen. KS

Full text

(1)

kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2015-02-10

§ 36

KHR; Eventuell anslutning till Tillgänglighetsdatabasen. KS KS 2014-103

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1 Anteckna kommunstyrelseförvaltningens yttrande till protokollet och utgångspunkten att inte ansluta kommunen till tillgänglighetsdatabasen, såvida inte samordning sker inom regionen.

2 Uttala att kommunstyrelsen förutsätter att det regelbundet genomförs

tillgänglighetsinventeringar på kommunens anläggningar och att resultatet därefter görs känt för allmänheten på kommunens hemsidor.

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag 2015-01-27

Kommunfullmäktige 2012-04-24 § 73

Kommunala handikapprådets skrivelse 2014-02-25 Kommunstyrelsen § 132, 2014-06-03

Sammanfattning av ärendet

Kommunala handikapprådet har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att undersöka möjligheten för kommunen att ansluta sig till den s.k. Tillgänglighetsdatabasen. Uppdraget lämnades i samband med fastställande av tillgänglighetspolicy för Falkenbergs kommun 2012-04-24, § 73. Kommunala handikapprådet har utrett innebörden av ett abonnemang till databasen och inkom med skrivelse 2014-02-25. Ärendet behandlades av kommunstyrelsen 2014-06-03, § 132 men återremitterades då till kommunstyrelseförvaltningen i syfte att undersöka hur ärendet behandlats i länets övriga kommuner.

Kommunstyrelseförvaltningen har sedan ärendet återremitterats varit i kontakt med ansvariga för tillgänglighetsfrågor i Region Halland, Halmstad och Kungsbacka. I Region Halland har frågan aldrig lyfts högre än deras handikappråd. De arbetar med frågan men har inte tagit ställning till om tillgänglighetsdatabasen är det bästa programmet för att få ut informationen på ett bra sätt.

För Halmstad ligger fokus framförallt på besöksnäringen. För dem är det viktigare att få en bra inventering av besöksmål som stränder, muséer, restauranger etc. De har inte landat i vilket teknisk lösning som är bäst, men ser både för- och nackdelar med

Tillgänglighetsdatabasen.

(2)

kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2015-02-10

Forts. § 36

De kommer sannolikt att se över tekniska lösningar under året och fatta beslut under höst/vinter om vilket system de kommer att köpa in.

Kungsbacka är den enda kommun som köpt programmet Tillgänglighetsdatabasen. Deras förhoppning var att huvudsakligen kunna få fram bra åtgärdslistor för hur de skulle prioritera när de skulle öka tillgängligheten till sina egna lokaler samtidigt som de hade förhoppningen att ge medborgarna den bra information över hur tillgängliga de

kommunala lokalerna var. De har nu sagt upp avtalet med Tillgänglighetsdatabasen p.g.a.

de inte kunde få ut de åtgärdslistor de var i behov av från programmet samtidigt som de inte ansåg sig ha resurser göra de inventeringar som de ansåg behövdes. Ska

Tillgänglighetsdatabasens formulär följas strikt är deras bedömning att det tar 2-3 veckor att inventera varje större lokal (skolor, stadshus etc.). Kungsbacka tog sedan fram en förenklad version där fokus framförallt låg på entréer och toaletter och fick då ner inventeringarna till 2 dagar per lokal, men ansåg sig trots detta inte ha resurserna.

Gällande de övriga kommunerna så har Varberg inte fattat något beslut i frågan, Laholm är inte intresserade av Tillgänglighetsdatabasen och Hylte har påbörjat ett samarbete med kommunerna runt Bolmen kring tillgänglighet.

Sammanfattningsvis borde det vara så att Region Halland tillsammans med Halmstad borde vara de organisationer som driver frågan framåt då dessa är de enda organisationer som har anställda handikappkonsulenter. Rekommendationen är att Falkenberg avvaktar utvecklingen av tillgänglighetstjänster samt det arbete som pågår hos Region Halland och i Halmstad kommun innan beslut tas om vilken databas som bör köpas in.

Ekonomi

För att databasen ska vara intressant för såväl besökare som kommuninvånare bör den vara så komplett som möjligt. Detta kräver en relativt stor initial insats i form av inventering, men även fortlöpande personalresurser ute i verksamheterna, alternativt en central resurs, för att hålla data aktuella. Den årliga kostnaden på 20 tkr för att ha tillgång till databasen bedöms inte vara den stora kostnaden i sammanhanget utan istället de personalresurser som krävs för att inventera och lägga in data under såväl uppbyggnads- som driftfasen.

Initialt bedöms stora insatser krävas för att denna inventering ska bli grundlig och

överhuvudtaget användbar, kanske motsvarande en projektanställning om minst 6 månader för att få in ett basutbud.

Övervägande

Sammanfattningsvis borde det vara så att Region Halland tillsammans med Halmstad borde vara de organisationer som driver frågan framåt då dessa är de enda organisationer som har anställda handikappkonsulenter.

(3)

kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2015-02-10

Forts. § 36

Rekommendationen är att Falkenberg avvaktar utvecklingen av tillgänglighetstjänster samt det arbete som pågår hos Region Halland och i Halmstad kommun innan beslut tas om vilken databas som bör köpas in.

Vid protokollet

Jenny Antonsson

Protokollet justerat 2015-02-12 och anslaget 2015-02-13.

Utdragsbestyrkande

(4)

kommunfullmäktige i Falkenberg

2012-04-24

§ 73

Tillgänglighetspolicy för Falkenbergs kommun.

(AU § 69, KS § 75) Dnr KS 2011-298

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, samt

- fullmäktige uppdrar åt handikapprådet att undersöka möjligheten för kommunen att ansluta sig till den s.k. tillgänglighetsdatabasen.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1 Godkänna upprättat förslag till Tillgänglighetspolicy för Falkenbergs kommun.

2 Anteckna att Tillgänglighetspolicyn tillsammans med tidigare antagen policy för Mångfald i arbetslivet ersätter nuvarande Handikappolitiskt program.

3 Anteckna att det Handikappolitiska programmet antaget av kommunfullmäktige § 41/01därmed upphör att gälla.

Beslutsunderlag

Förslag till Tillgänglighetspolicy för Falkenbergs kommun.

Tjänsteskrivelse: Genomgång av arbetet med handikappfrågor i Falkenbergs kommun 2010-12-01.

Beslut från socialnämnden § 134/11.

Beslut från kultur- och fritidsnämnden § 40/11.

Beslut från miljö-och hälsoskyddsnämnden § 48/11.

Beslut från barn-och utbildningsnämnden § 71/11.

Beslut samt bilaga från handikapprådet § 5/11.

Sammanfattning av ärendet

Under 2011 initierades en översyn av det handikappolitiska programmet som antogs av

kommunfullmäktige 2001-12-10 § 41. Lagstiftning behövde uppdateras, språkbruk moderniseras och programmets efterlevnad granskas.

En grupp bestående av representanter från samtliga nämnder träffades initialt för att diskutera styrdokumentets funktion och framtida utformning. Gruppen enades om att ta fram ett nytt och mindre omfattande styrdokument samt att benämna det Tillgänglighetspolicy. Kommunala handikapprådet har sedan kontinuerligt bistått med kommentarer och synpunkter.

Tillgänglighetspolicyn har skickats på remiss och följande yttrande har inkommit:

Socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på förslaget.

(5)

kommunfullmäktige i Falkenberg

2012-04-24

Forts. § 73

Miljö- och hälsosskyddsnämnden upplyser om möjligheten att ansluta sig till en

tillgänglighetsdatabas som innebär att besökare i förväg ska kunna bilda sig en uppfattning om tillgängligheten på olika platser i kommunen. Nämnden anser även att kontinuerlig uppföljning av efterlevnaden håller frågorna aktuella inom organisationen.

Kommunala handikapprådet framför att policyn saknar tydliga mål och åtgärder jämfört med det tidigare Handikappolitiska programmet. Vidare poängterars vikten av att utvärderingar och uppföljningar görs av de mål som satts upp. Handikapprådet vill även att policyn ska innehålla riktlinjer för utbildningsinsatser på området.

Bygglovsnämnden samt Kommunala pensionärsrådet har inte inkommit med några synpunkter.

Ekonomi

Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.

Övervägande

Inför revideringen av det Handikappolitiska programmet gjordes en genomgång av kommunens arbete med handikappfrågor och i samband med detta även en undersökning av hur väl dokumentet efterlevts. Resultatet visade på att omfattande aktiviteter rörande handikapp- och

tillgänglighetsfrågor bedrivs inom organisationen. I många fall är verksamheterna styrda av nationella lagar och regler, vilket ger en inbyggd systematik i arbetet. Kartläggningen indikerade även att samtliga verksamheter, förutom socialförvaltningen, inte aktivt eller medvetet arbetat efter det handikappolitiska programmets mål och intentioner. Flera av programmets åtgärdsförslag hade trots detta uppfyllts, vilket dels kan förklaras med att lagstiftningen på området skärpts sedan

antagande samt tyder på att handikapperspektivet integrerats alltmer i den dagliga verksamheten.

Vid mötet med förvaltningsrepresentanterna gick meningarna isär om hur det vidare

handikapparbetet borde bedrivas. Inom vissa områden ansågs lagstiftning tillräcklig och ett separat styrdokument som särskiljer en viss grupp befarades få en motverkande effekt. I mottsats till detta efterfrågade andra förvaltningar en mer central styrning och övergripande riktlinjer. Kanslienhetens inställning är generellt sett att ett inkluderande perspektiv bör vara utgångspunkten för all

kommunal utövning och att alltför många styrdokument snarare riskerar att försvåra helhetstänkandet än att bidra till detsamma.

För att tillgodose samtliga uppfattningar utarbetades därför ett mer kortfattat dokument i form av en Tillgänglighetspolicy. Ambition är att tydliggöra kommunens mål beträffande tillgänglighet och förhållningssätt till personer med funktionsnedsättning. Policyn knyter även an till befintliga styrdokument så som kommunfullmäktigtes övergripande mål 2012-1015 samt policyn Mångfald i arbetslivet. Dels för att visa på hur dessa kompletterar varandra samt för att ge tyngd åt policyn. På det sättet byggs även en mekanik in som underlättar implementering och uppföljning. Av de anledningar som anges ovan är dokumentets mål och åtgärdersförslag färre än tidigare, vilket Handikapprådet påpekat.

(6)

kommunfullmäktige i Falkenberg

2012-04-24

Forts. § 73

Ytterligare en synpunkt ifrån Handikapprådet är att policyn ska ange riktlinjer för

utbildningsinsatser. Kanslienheten är inte negativ till initiativet, men kan för närvarande inte se hur det skulle utformas. Vad det gäller miljö-och hälsoskyddsnämndens upplysing om möjligheten att ansluta sig till en tillgänglighetsdatabas så har en Tillgänglighetsguide tagits fram under 2011 som kartlägger kommunen ur tillgänglighetssynpunkt.

Ett tidigare fastställt dokument som har betydelse i detta sammanhang är policyn ”Mångfald i arbetslivet” som fasställdes av kommunfullmäktige enligt § 182/09. I denna policy behandlas bl a förhållningssätt till personal med funktionshinder.

Kanslienheten föreslår således att förslaget till Tillgänglighetspolicy antas och att den tillsammans med policyn ”Mångfald i arbetslivet” ersätter det Handikappolitiska programmet som därigenom upphör att gälla.

Yrkande och propositionsordning

Gerd Stenström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att fullmäktige uppdrar åt handikapprådet att undersöka möjligheten för kommunen att ansluta sig till den s.k.

tillgänglighetsdatabasen.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, samt Bengt Hackbergs tilläggsyrkande och finner dem antagna.

Vid protokollet

Henrik Lundahl

Protokollet justerat 2012-04-27 och anslaget samma dag.

Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:

Samtliga nämnder och bolag Kommunala handikapprådet Kommunala pensionärsrådet

(7)
(8)

kommunstyrelsen i Falkenberg

2014-06-03

§ 132

KHR; Eventuell anslutning till den s k Tillgänglighetsdatabasen.

(AU § 137) KS 2014-103

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen i syfte att undersöka hur ärendet behandlats i länets övriga kommuner.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1 Anteckna kommunstyrelseförvaltningens yttrande till protokollet och utgångspunkten att inte ansluta kommunen till tillgänglighetsdatabasen, såvida inte samordning sker inom regionen.

2 Uttala att kommunstyrelsen förutsätter att det regelbundet genomförs

tillgänglighetsinventeringar på kommunens anläggningar och att resultatet därefter görs känt för allmänheten på kommunens hemsidor.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige 2012-04-24 § 73

Kommunala handikapprådets skrivelse 2014-02-25 Sammanfattning av ärendet

Kommunala handikapprådet har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att undersöka möjligheten för kommunen att ansluta sig till den s.k. Tillgänglighetsdatabasen. Uppdraget lämnades i samband med fastställande av tillgänglighetspolicy för Falkenbergs kommun 2012-04-24, § 73. Kommunala handikapprådet har utrett innebörden av ett abonnemang till databasen och inkom med skrivelse 2014-02-25.

Ekonomi

För att databasen ska vara intressant för såväl besökare som kommuninvånare bör den vara så komplett som möjligt. Detta kräver en relativt stor initial insats i form av inventering, men även fortlöpande personalresurser ute i verksamheterna, alternativt en central resurs, för att hålla data aktuella. Den årliga kostnaden på 20 tkr för att ha tillgång till databasen bedöms inte vara den stora kostnaden i sammanhanget utan istället de personalresurser som krävs för att inventera och lägga in data under såväl uppbyggnads- som driftfasen.

(9)

kommunstyrelsen i Falkenberg

2014-06-03

Forts. § 132

Initialt bedöms stora insatser krävas för att denna inventering ska bli grundlig och överhuvudtaget användbar, kanske motsvarande en projektanställning om minst 6 månader.

Övervägande

Västra Götalandsregionen arbetar med Tillgänglighetsdatabasen och har för närvarande 1640 anläggningar registrerade. Databasen består av allt från återvinningsstationer (stor andel) till skollokaler och arenor.

För att en databas av det här slaget ska vara användbar krävs att rätt typ av anläggningar finns registrerade och att informationen om dessa uppdateras kontinuerligt.

Oavsett om databasen i första hand vänder sig till besökande eller invånare i hallands- kommunerna anser vi att intresset för en gemensam databas för Region Halland behöver undersökas. Man bör också undersöka om det finns andra databaser med bättre sök-

funktioner som kan användas eller om Tillgänglighetsdatabasens sökfunktioner kommer att förbättras. I dagsläget kan man bara söka på ”namn” i databasen, att göra kategorisökning på tex ” idrott” ,”fotboll” eller ”bad” är inte möjligt. En fungerande tillgänglighetsdatabas för hallandskommunerna bör innehålla möjlighet att söka på såväl ort som kategori.

I ”Vänd på vagnen! Region Hallands Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning” kan bl a nedanstående läsas:

”Inventering av vilka kulturlokaler som finns beskrivna ur ett tillgänglighetsperspektiv ska genomföras. Denna ska utgöra underlag för ett förslag om hur denna information enkelt kan kommuniceras till besökare. Klart dec 2014.”

Eftersom detta arbete ska genomföras, alternativt redan pågår, i Region Halland bedöms det som ytterligare ett skäl att Falkenberg som enskild kommun inte ansluta sig till denna databas.

Dessutom förespråkar myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, att både privata och offentliga besöksplatser i kommunen informerar om tillgängligheten på sina respektive webbplatser tillsammans med övrig besöksinformation. Det innebär att ett besöksmål (exempelvis en affärsbutik, ett museum eller ett bibliotek) informerar om tillgänglighet på samma ställe som man upplyser om öppettider, kontaktuppgifter,

vägbeskrivning med mera. Det är den naturliga vägen för människor att söka information.

(10)

kommunstyrelsen i Falkenberg

2014-06-03

Forts. § 132

Det ska också noteras att stadsbyggnadskontoret sedan en tid tillbaka har tillsatt en tillgänglighetsgrupp som ska arbeta med anpassning av det offentliga rummet. I takt med att detta arbete fortskrider måste dessa inventeringar göras.

Sammantaget gör kommunstyrelseförvaltningen bedömningen att kommunen inte ska ansluta sig till Tillgänglighetsdatabasen.

Yrkande, propositionsordning och beslut

Claës Ljung (M) yrkar med instämmande av Daniel Bernhardt (KD) att ärendet bör återremitteras i syfte att belysa hur ärendet behandlats i länets övriga kommuner.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner ärendet återremitterat.

Vid protokollet

Henrik Lundahl

Protokollet justerat 2014-06-04 och anslaget 2014-06-05.

Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunala Handikapprådet för kännedom

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :