Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Full text

(1)

Kenneth Bäcklund (v) Jonas Granberg (c)

Samuel Wigenstam (c), tjg.ers.

Övriga närvarande Åsa Andersson, biträdande samhällsbyggnadschef Sara Jakobsson, miljöinspektör

Annika Lidström, miljöinspektör §§ 66-67, §§ 79-80.

Monika Hornig-Breitbach, bygginspektör Britta Lundgren, planingenjör, § 66, §§ 79-80.

Majvor Sellbom, handläggare/sekreterare

Utses att justera Kenneth Bäcklund

Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2017-11-24 plats och tid

Underskrifter Sekreterare Majvor Sellbom Paragrafer 65-81

_____________________________________________________

Ordförande Anders Harr

Justerande Kenneth Bäcklund

Anslag / Bevis

Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum 2017-11-21

Datum då anslaget 2017-11-24 Datum då anslaget 2017-12-18

sattes upp tas ned

Förvaringsplats för Samhällsbyggnadsförvaltningen protokollet

Underskrift

Majvor Sellbom

Utdragsbestyrkande

(2)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017-11-21 108

Ärendeförteckning Mbhn § 65 Information

Mbhn § 66 Dnr 2017-781 214

Yttrande över ny detaljplan för fastigheten Ryttaren 3

Mbhn § 67 Dnr 2017-821 400

Redovisning av kundundersökning inom miljötillsynens verksamhetsområde

Mbhn § 68 Dnr 2017-822 400

Redovisning av kundundersökning inom livsmedelstillsynens verksamhetsområde

Mbhn § 69 Dnr 2017-830 051

Indexuppräkning av fasta avgifter och timavgifter i taxan för verksamheter enligt alkohollagen fr.o.m. 2018-01-01

Mbhn § 70 Dnr 2017-535 407

Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus – del av Allmänningsskogen S:1

Mbhn § 71 Dnr 2017-838 469

Behovsutredning och tillsynsplan för livsmedelsområdet – 2018-2020

Mbhn § 72 Dnr 2017-845 400

Behovsutredning- och tillsynsplan för miljö- och hälsoskydd 2018-2020

Mbhn § 73 Dnr 2017-846 400

Behovsutredning och tillsynsplan 2018-2020 för alkohol, folköl, tobak, rökfria miljöer och receptfria läkemedel

Mbhn § 74 Dnr 2017-847 006

Sammanträdesplan för år 2018

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(3)

Ärendeförteckning

Mbhn § 75 Dnr 2017-857 051

Indexuppräkning av taxa för tillsyn inom miljöbalkens område

Mbhn § 76 Dnr 2017-856 051

Indexuppräkning av taxa inom livsmedelstillsynens område

Mbhn § 77 Dnr 2017-859 214

Yttrande över ny detaljplan för Storken 13 och 15 samt del av Arvidsjaur 9:5

Mbhn § 78 Dnr 2016-101 214

Detaljplan för kvarteret Renen m.fl. - delegering

Mbhn § 79

Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(4)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017-11-21 110

Information

Mbhn § 65

Förvaltningschefens rapport

1. Ekonomi - bygglovsintäkterna är cirka 400 tkr högre än budgeterat och tillsammans med intäkterna för tillsynen i Arjeplog gör miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ett plus mot budget.

2. Livsmedelsverket föreslår en ny avgiftsmodell som innebär att avgiften för livsmedelskontroll ska betalas efter avslutad kontroll i stället för, som i dag, i förskott.

3. Trygghetsvandringar i samhället har genomförts tillsammans med polisen.

4. Alla beslut som rör Vittjåkk har vunnit laga kraft. Avsikten är att lägga ut anläggningen till försäljning under december månad.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(5)

Yttrande över ny

detaljplan för fastigheten Ryttaren 3

Mbhn § 66 2017-781 214

Ägaren av fastigheten Ryttaren 3 har kontaktat kommunen angående

förutsättningarna för att köpa del av Arvidsjaur 6:1 i anslutning till fastigheten Ryttaren 3 (Orienterarstigen 7). Området utgör uppskattningsvis 400 kvm.

Aktuellt markområde är i gällande detaljplan (25-P78_18) utlagt som allmän plats (park eller plantering). En allmän plats är avsedd endast för den användning som bestämmelserna anger. En försäljning av aktuell del av fastigheten skulle därför innebära att en ny detaljplan behöver tas fram för att kunna genomföra köpet.

Sökanden önskar därför veta hur nämnden ställer sig till en ny detaljplan för att möjliggöra detta. Om nämnden ställer sej positiv till en ny detaljplan får frågan om huruvida marken ska säljas sedan hanteras av kommunstyrelsen i egenskap av markägare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser generellt att kommunen bör ha en restriktiv inställning till försäljning av mark som är utlagd som allmän platsmark för att säkerställa en attraktiv tätort för alla invånare.

Kartan i den tjänsteskrivelse som upprättats visar ledningar, skoterleder och motionsspår inom området. Konstateras kan att det område som sökande önskar köpa inte berörs av några ledningar eller skoterleder. Däremot ligger området i relativt nära anslutning till motionsspåret som passerar området.

Den mark som önskas köpas nyttjas inte som snötipp eller på annat sätt för förvaltningen av gator och parker. I översikts- och tillväxtplanen finns en rekommendation om att kommunen innan eventuell exploatering av ytterligare grönområden inom Arvidsjaurs samhälle ska göra en bedömning av huruvida grönområdet är viktigt för att minska konsekvenserna vid framtida skyfall.

Naturmark verkar som infiltrationsyta vid skyfall och om dessa allmänt tillgängliga naturstråk säljs till privatpersoner och exploateras ökar risken för negativ påverkan vid framtida skyfall på intilliggande bostadsbebyggelse. I detta fall bedöms dock inte ett ianspråktagande av naturmarken kunna bidra till en framtida

översvämningsproblematik.

Det dike som sökanden beskriver i sin ansökan är väl synligt och skulle kunna vara en lämplig framtida avgränsning av tomten om kommunen skulle ställa sig positiv till en försäljning.

forts.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(6)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017-11-21 112

Exp:

Sökanden Agneta Nauclér Britta Lundgren Kommunstyrelsen

forts. mbhn § 66 2017-781 214

Det område som ägaren av fastigheten Ryttaren 3 önskar köpa nyttjas sannolikt inte som rekreationsområde för allmänheten på grund av terrängförhållandena. Väster om området går däremot en stig ner mot motionsspåret som i så fall bör finnas kvar som allmän platsmark.

Tjänsteskrivelse med kartunderlag har upprättats 2017-09-28.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Nämnden ställer sej positiv till en ny detaljplan för Ryttaren 3 och aktuellt markområde.

2. Nämnden betonar att de aspekter som redovisats ovan behöver utredas vidare vid en eventuell planläggning.

3. Nämndens ställningstagande utgör inte någon garanti för att en eventuell framtida detaljplan kommer att antas.

4. Eventuell ny detaljplan bekostas av sökanden.

5. Frågan om försäljning av markområdet behandlas av kommunstyrelsen.

____

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(7)

Redovisning av kund- undersökning inom miljötillsynens verksamhets-område 2016/2017

Exp:

Kommunfullmäktige Åsa Andersson Annika Lidström Madelene Andersson Sara Jakobsson

Mbhn § 67 2017-821 400

Enligt fastställda mål för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ska det genomföras en kundundersökning inom miljötillsynens verksamhetsområde vartannat år. Syftet med undersökningen är att sammanställa en bild av hur tillsyn, information och anvisningar fungerar sett ur verksamhetsutövarnas synvinkel.

Målsättningen är att kundundersökningen ska ge minst betyget 4,0 på en femgradig skala.

Enkäten har skickats till företag som miljö- och byggenheten utövar

miljötillsyn på och som betalar årlig miljötillsynsavgift. Totalt har 26 enkäter skickats ut och 14 svar har inkommit. Det motsvarar en svarsfrekvens på 69

%.

År 2015 tillställdes enkäten även personer som anlagt ny eller ändrad avloppsanläggning samt de som installerat värmepump. Detta för att flera skulle få lämna synpunkter på miljö och byggenhetens verksamhet. Enkäterna har inlämnats helt anonymt.

I enkäten har en femgradig skala använts. Värde 1 är det lägsta värdet och motsvarar ett stort missnöje medan värde 5 motsvarar att vara helt nöjd.

Svaren redovisas i form av medelvärden på den 5-gradiga skalan. I

bedömningen av de inkomna enkätsvaren betraktas värden under 3 som låga och värden mellan 3 och 3,5 som godtagbara men att utrymme för

förbättringar finns.

Medelvärdet för samtliga enkätsvar år 2016/2017 är 4,2. För år 2015 var medelvärdet 3,8.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Redovisningen godkänns.

2. Kundundersökningen överlämnas till kommunfullmäktige som redovisning av nämndens övergripande mål inom miljötillsynens verksamhetsområde.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(8)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017-11-21 114

Redovisning av kund- undersökning inom livsmedelstillsynens verksamhetsområde 2016/2017

Exp:

Kommunfullmäktige Åsa Andersson Madelene Andersson Sara Jakobsson

Mbhn § 68 2017-822 400

Enligt fastställda mål för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ska det genomföras en kundundersökning inom livsmedelstillsynens verksamhets- område vartannat år. Syftet med undersökningen är att få en bild av hur livsmedelskontroll, nyregistreringar, information m.m. fungerar sett ur verksamhetsutövarnas synvinkel.

Målsättningen är att kundundersökningen ska ge minst betyget 4,0 på en femgradig skala.

Enkäten har skickats ut till livsmedelsföretag som miljö- och byggenheten haft kontakt med under år 2016 till september 2017. Totalt har 66

livsmedelsföretag fått enkäten och 27 har svarat. Det motsvarar en svarsfrekvens på 41%.

I enkäten har en femgradig skala använts. Värdet 1 är det lägsta värdet och motsvarar ett stort missnöje medans värde 5 motsvarar att vara helt nöjd.

Svaren redovisas i form av medelvärden på den 5-gradiga skalan. I

bedömningen av de inkomna enkätsvaren betraktas värden under 3 som låga och värden mellan 3 och 3,5 som godtagbara men att utrymme för

förbättringar finns.

Medelvärdet för samtliga enkätsvar 2016/2017 är 4,1. År 2015 var medelvärdet 3,8, 2013 4,1 och 2011 3,8.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Redovisningen godkänns.

2. Kundundersökningen överlämnas till kommunfullmäktige som

redovisning av nämndens övergripande mål inom livsmedelstillsynens verksamhetsområde.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(9)

Indexuppräkning av fasta avgifter och timavgifter i taxan för verksamheter enligt alkohollagen fr.o.m. 2018-01-01.

Exp:

Åsa Andersson Madelene Andersson Sara Jakobsson

Mbhn § 69 2017-830 051

Kommunfullmäktige har 2017-06-20 § 115 antagit taxa för verksamheter enligt alkohollagen.

I 2 § taxan står att miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden för varje kalenderår (avgiftsår) får besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2017.

Index för oktober 2017 är 2,8 %. Det innebär att timtaxan och de fasta avgifterna i alkoholtaxan kan räknas upp med 2,8 procent.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Att revidera nuvarande taxa för tillsyn och handläggning av verksam- heter enligt alkohollagen.

2. Att uppräkna de fasta avgifterna och timavgiften med 2,8 % enligt beslutad index i alkoholtaxan. Den nya taxan avrundas till närmaste 5- kronor.

3. De nya avgifterna träder i kraft 2018-01-01.

____

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(10)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017-11-21 116

Strandskyddsdipens för nybyggnad av fritidshus – del av Allmännings- skogen S:1

Mbhn § 70 2017-535 407

Arvidsjaurs Allmänning, Gamla Landsvägen 5, 933 33 Arvidsjaur ansöker om strandskyddsdispens för uppförande av tre fritidshus på del av

fastigheten Allmänningsskogen S:1 i Arvidsjaurs kommun.

Förutsättningar

Fastigheten är belägen utanför planlagt område och ingår ej i område som klassas som sammanhållen bebyggelse. Platsen är utpekad som LIS-område i kommunens översiktsplan. Området utgör riksintresse för rennäringen.

Inga kända fornlämningar eller byggnadsminnen finns inom fastigheten.

Byggnaderna kommer att placeras cirka 25 meter från Skellefteälven.

Fastigheterna blir vardera cirka 2000 m².

Samråd i ärendet har 2017-10-19 hållits mellan Arvidsjaurs Allmänning och Mausjaur sameby mot bakgrund av att den ursprungliga ansökan omfattade fem tomter. Av protokoll fört vid samrådet beslutades att tre tomter längst österut kan godkännas men de två andra tomterna som ligger närmare

avlägget stryks, tills vidare. Arvidsjaurs Allmänning har som en följd av detta 2017-10-27 lämnat in en skrivelse där ursprunglig ansökan ändras till att omfatta tre tomter istället för fem.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Strandskyddsdispensen beviljas enligt 7 kapitel 18 d § Miljöbalken för tre fritidshus med förråd/bastu. Fastigheten utgör tomtplatsavgränsning. Detta med hänsyn till att avsedda tomter endast uppgår till ca 2000 m². Den fria passagen säkerställs då fastigheter inte går ända ner till strandkanten, ett släpp om 25 meter har lämnats.

Avgiften för denna ansökan är 4 253 kronor. Faktura kommer att skickas separat.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(11)

Exp;

Länsstyrelsen

Arvidsjaurs Allmänning Mausjaur sameby

forts. mbhn § 70 2017-535 407

Skäl till beslut

Skäl för att lämna strandskyddsdispens föreligger då området ligger inom de LIS-områden som finns utpekade i kommunens översiktsplan, Sa1, enligt 7 kap 18 d § Miljöbalken.

Åtgärden bedöms inte innebära någon betydande påverkan för livsvillkoren för växt- och djurlivet på land och i vatten. Området består av ungskog- och gallringsbestånd av tall på lågproduktiva rismarker.

Upplysningar

Strandskyddsdispensen upphör om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år och inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Ni uppmanas därför att avvakta tiden för överprövning. Tiden för överprövning räknas tre veckor från den dag då miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens dispensbeslut kommer in till länsstyrelsen i Norrbotten.

Bilaga

Handlingar, karta och foton,

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(12)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017-11-21 118

Behovsutredning- och tillsynsplan för

livsmedelsområdet 2018-2020

Mbhn § 71 2017-838 469

Miljö- och byggenheten har upprättat förslag till behovsutredning och kontrollplan för livsmedelsområdet.

Kontrollplanen beskriver hur den operativa kontrollmyndigheten uppfyller de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden är behörig myndighet för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på anläggningar, för vilka kommunerna är kontrollansvarig enligt 23 och 25 §§ livsmedelsförordningen och som är lokaliserade inom kommunens gränser. Ansvaret innefattar kontroll av dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet och spårbarhet.

Kontroll utförs vanligen med kontrollmetoderna revision och inspektion samt i viss utsträckning provtagning och analys. Betydande arbetsuppgifter inom kontrollen är att genomföra revision, inspektion och provtagning, handlägga ärenden som registrering och riskklassificering, utreda misstanke om

matförgiftning, årligen rapportera uppgifter om kontrollen till

Livsmedelsverket samt fatta beslut i fråga om sanktioner, avgifter och åtalsanmälan.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för den operativa kontrollen vid 102 registrerade livsmedelsanläggningar. Den tid som är avsatt för

livsmedelskontrollen utgör totalt 0,8 årsarbetskrafter.

Kontrollen är baserad på anläggningarnas riskklassificeringar. Varje år fastställs en plan för den offentliga kontroll som förvaltningen och dess inspektörer ska utföra, I denna bestäms bl.a. vilka anläggningar som ska kontrolleras det aktuella året, hur de ska kontrolleras (metod och frekvens) samt vad som ska kontrolleras. Planen syftar till att kontrollen ska vara effektiv och ändamålsenlig. Planen fungerar också som instruktion till inspektörerna. Kontroll sker utifrån nämndens riktlinjer och rutiner samt utifrån vägledningar från Livsmedelsverket.

forts.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(13)

Exp

Länsstyrelsen Åsa Andersson Madelene Andersson Sara Jakobsson

forts. mbhn § 73 2017-838 469

Planen för 2018-2020 innebär i korthet att verksamheten ska kontrolleras utifrån sin kontrolltid samt delta i läns- och riksprojekt.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Behovsutredning och tillsynsplan för livsmedelsområdet 2018-2020 godkänns.

_____

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(14)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017-11-21 120

Behovsutredning och tillsynsplan för miljö- och hälsoskydd 2018-2020

Exp

Länsstyrelsen Åsa Andersson Annika Lidström Madelene Andersson Sara Jakobsson

Mbhn § 72 2017-845 400

Miljö- och byggenheten har upprättat förslag till behovsutredning och tillsynsplan 2018-2020 för miljöfarlig verksamhet, förorenad mark, hälsoskydd och miljöövervakning.

En tillsynsplan redovisar nämndens bedömning av det samlade tillsyns- behovet och är ett viktigt strategiskt styrdokument. Den anger hur tillsynen prioriteras med hänsyn till givna resurser. I tillsynsplanen regleras

omfattningen av tillsynen inom olika områden samtidigt som den successivt utvecklas genom årlig revidering. Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ställer krav att det hos den operativa tillsynsmyndigheten ska finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Utredningen ska avse en treårsperiod och den ska ses över vid behov, dock minst en gång per år.

Tillsynen ska säkerställa syftet med miljöbalken och dess följdlagstiftning.

Tillsynsmyndigheten ska därför kontrollera att lagstiftningen, inklusive villkor meddelade i tillstånd följs. Myndigheten ska också vidta åtgärder för att åstadkomma rättelse men även genom rådgivning, information och liknande skapa förutsättningar för att miljöbalkens ändamål ska tillgodoses.

Ett register ska föras över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn. Baserat på utredningen och registret ska myndigheten inför varje verksamhetsår göra en samlad tillsynsplan. Tillsynsplanen behandlar den tillsyn och kontroll som miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har ansvar för enligt lagstiftning och enligt kommunens reglemente. Information, remisser m.m. som ska ingå i miljöenhetens arbetsuppgifter redovisas inte.

Ansvarsområdet är brett och omfattar bland annat tillsyn beträffande skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, förorenade områden, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, avfall och producentansvar.

Tillsynsmyndigheters ansvar för tillsyn regleras i 26:e kapitlet miljöbalken.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Behovsutredning och tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsområdet 2018- 2020 godkänns.

_____

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(15)

Behovsutredning och tillsynsplan 2018-2020 för alkohol, folköl, tobak, rökfria miljöer och receptfria läkemedel

Exp

Länsstyrelsen Åsa Andersson Annika Lidström Madelene Andersson Sara Jakobsson

Mbhn § 73 2017-846 400

Miljö- och byggenheten har upprättat förslag till behovsutredning och tillsynsplan 2018-2020 för alkohol, folköl, tobak, rökfria miljöer och receptfria läkemedel.

Tillsynsplanen redovisar nämndens bedömning av det samlade

tillsynsbehovet och är ett viktigt strategiskt styrdokument. Den anger hur tillsynen prioriteras med hänsyn till givna resurser. I tillsynsplanen regleras omfattningen av tillsynen inom olika områden samtidigt som den successivt utvecklas genom årlig revidering.

Enligt 9 kapitlet 2 § alkohollagen ska kommunen upprätta en tillsynsplan som ges in till länsstyrelsen. Något krav på tillsynsplan finns inte i tobakslagen.

Tillsynsansvaret enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel faller inom miljö-, bygg- och

hälsoskyddsnämndens ansvarsområden enligt nämndens reglemente.

Handläggning av ansöknings- och anmälningsärenden samt tillsyn av serveringstillstånd och försäljning av folköl, rökfria miljöer,

tobaksförsäljning och vissa receptfria läkemedel utförs av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Tillsynen består av förebyggande, inre samt yttre tillsyn.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Behovsutredning och tillsynsplan för alkohol, folköl, tobak, rökfria miljöer och receptfria läkemedel 2018-2020 godkänns.

____

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(16)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017-11-21 122

Sammanträdesplan för år 2018

Exp:

Nämnd samt berörda på miljö- och bygg

Nämndskansliet

Mbhn § 74 2017-847 006

Miljö- och byggenheten har upprättat förslag till sammanträdesplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden år 2018.

Utskott, kl. 13.00 Nämnd, kl. 11.00

(om tema, kl. 10.00-11.00 ca)

- 31 januari– onsdag

21 februari - onsdag 7 mars onsdag

28 mars - onsdag 18 april - onsdag

- 6 juni - onsdag

29 augusti - onsdag 17 september - måndag

7 november - onsdag 21 november - onsdag

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens sammanträdesplan för år 2018 antas.

____

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(17)

Indexuppräkning av taxa för tillsyn inom

miljöbalkens område

Exp:

Åsa Andersson Annika Lidström Madelene Andersson Sara Jakobsson

Mbhn § 75 2017-857 051

Kommunfullmäktige har 2014-11-24, § 191 antagit taxa för kontroll inom miljöbalkens tillsynsområden med timavgift på 920 kr från och med år 2015.

I 4 § taxan står att miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden får höja taxan varje kalenderår med en procentsats motsvarande senaste tolvmånaders förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret.

Basmånad för indexuppräkning är oktober 2014.

Index för oktober 2014 är 314,02 och för år 2017 är oktoberindex 323,38.

Detta innebär att timtaxan kan höjas med faktorn 323,38/314,02x920.

Timtaxan blir då 947,42 kronor.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Timtaxan för kontroll inom miljöbalkens område höjs med faktorn 323,38/314,02 x 920, samt avrundat till jämna 5- kronor. Timtaxan blir då 950 kronor från och med 1 januari 2018.

_____

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(18)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017-11-21 124

Indexuppräkning av timtaxa för

livsmedelskontrollen

Exp:

Åsa Andersson Madelene Andersson Sara Jakobsson

Mbhn § 76 2017-856 051

Kommunfullmäktige har 2011-11-28 § 203 antagit taxa för livsmedelskontroll med timavgift på 1 050 kronor.

I 4 § taxan står att miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden får höja taxan varje kalenderår med en procentsats motsvarande senaste tolvmånaders förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober 2011.

Senast en indexuppräkning genomfördes var år 2016. Då beslutade miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden att indexuppräkna taxan till 1065 kronor.

Index för oktober 2011 är 313,42 och för år 2017 är oktoberindex 323,38.

Detta innebär att timtaxan kan höjas med faktorn 323,38/313,42 x 1 050.

Timtaxan blir då 1 083,37 kronor.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Timtaxan för livsmedelskontroll höjs med faktorn 318,00/313,42 x 1 050 samt avrundat till jämna 5- kronor. Timtaxan blir då 1085 kronor från och med 1 januari 2018.

_____

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(19)

Yttrande över ny

detaljplan för Storken 13, Storken 15 samt del av Arvidsjaur 9:5

Mbhn § 77 2017-859 214

Fastighetsägarna till Storken 13 och Storken 15 har kontaktat kommunen angående förutsättningarna att köpa del av Arvidsjaur 9:5 i anslutning till deras fastigheter samt för att få servitut för rätt till utfart. Detta dels för att möjliggöra en utökning av deras fastigheter men framförallt för att

möjliggöra en omlokalisering av deras vägservitut då fastigheterna i dagsläget inte har ändamålsenliga servitut.

Servitutet för Storken 15 går i dagsläget över en privat villatomt och servitutet för Storken 13 är lokaliserat i en "kringelkrok" ut mot

Västlundavägen, vilket inte motsvarar hur utfarten sker idag. De skulle därför vilja se att den mark som ligger mellan marken som Hotell Laponia avser köpa och deras villatomter planlades så att det blir kvartersmark för bostäder så det blir möjligt för kommunen att sälja marken till dem samt att skapa ett nytt, gemensamt, servitut ut mot Västlundavägen.

Markområdet som Storken 13 är intresserad av att köpa utgör 834 kvm och markområdet som Storken 15 är intresserad av att köpa utgör 496 kvm.

Markområdet där servitut önskas utgör 319 kvm.

Aktuellt markområde är i gällande detaljplan (25 ARS 9) utlagt som allmän plats (park eller plantering samt gata). Tänkt vägsträckning blev dock aldrig av utan anslutningen mot centrum sker istället via Västlundavägen. En allmän plats är avsedd endast för den användning som bestämmelserna anger. En försäljning av aktuell del av fastigheten skulle därför innebära att en ny detaljplan måste tas fram för att kunna genomföra köpet. Sökanden önskar därför veta hur nämnden ställer sig till en ny detaljplan för att möjliggöra detta.

Om nämnden ställer sig positiva till en ny detaljplan får frågan om huruvida marken ska säljas sedan hanteras av kommunstyrelsen i egenskap av

markägare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser generellt att kommunen bör ha en restriktiv inställning till försäljning av mark som är utlagd som allmän platsmark för att säkerställa en attraktiv tätort för alla invånare. En bedömning behöver dock göras i varje enskilt fall.

forts.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(20)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017-11-21 126

Exp:

Ägare av Storken 13 Ägare av Storken 15 Hotell Laponia Kommunstyrelsen Agneta Nauclér Britta Lundgren

forts. mbhn § 79 2017-859 214

Det område som intressenterna önskar köpa berörs inte av några ledningar.

Marken är i översikts- och tillväxtplanen utlagd för fritidsändamål med anledning av en framtida utveckling av Sameland/Karlavagnen. Det område som Hotell Laponia önskar köpa omfattar dock inte detta markområde.

Den mark som önskas köpas nyttjas inte som snötipp eller på annat sätt för förvaltningen av gator och parker. I översikts- och tillväxtplanen finns en rekommendation om att kommunen innan eventuell exploatering av

ytterligare grönområden inom Arvidsjaurs samhälle ska göra en bedömning av huruvida grönområdet är viktigt för att minska konsekvenserna vid framtida skyfall. Naturmark verkar som infiltrationsyta vid skyfall och om dessa allmänt tillgängliga naturstråk säljs till privatpersoner och exploateras ökar risken för negativ påverkan vid framtida skyfall på intilliggande bostadsbebyggelse. I detta fall bedöms dock inte ett ianspråktagande av naturmarken kunna bidra till en framtida översvämningsproblematik.

Konstateras kan att aktuellt område inte sannorlikt nyttjas som

rekreationsområde för allmänheten. Med anledning av tänkt försäljning av mark till Hotell Laponia kommer aktuellt markområde annars att utgör en restyta som inte sannorlikt kommer att nyttjas.

Tjänsteskrivelse med kartunderlag har upprättats 2017-11-14.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Nämnden ställer sej positiv till en ny detaljplan för Storken 13, Storken 15 samt del av Arvidsjaur 9:5.

2. Nämnden betonar att de aspekter som redovisats ovan behöver utredas vidare vid en eventuell planläggning.

3. Nämndens ställningstagande utgör inte någon garanti för att en eventuell framtida detaljplan kommer att antas.

4. Eventuell ny detaljplan bekostas av sökande.

5. Frågan om försäljning av markområden behandlas av kommunstyrelsen.

Om en detaljplaneprocess startas innan frågan om en försäljning har hunnit behandlas av kommunstyrelsen får intressenterna stå för risken i att pengar lagts ner på att planlägga området utan att köpet kan

genomföras.

____

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(21)

Detaljplan för kvarteret Renen m.fl. - delegering

Mbhn § 78 2016-101 214

Detaljplan för kvarteret Renen, Hälsocentralen m.fl. har upprättats.

Planområdet ligger centralt i Arvidsjaur samhälle och omfattar cirka sex hektar och inkluderar bland annat OKQ8, Frasses, villor, kvarteret Renen och Hälsocentralen. Detaljplanen avser att säkerställa en ändamålsenlig

markanvändning och släcka ut gamla, inaktuella planer och bestämmelser.

Syftet är samtidigt att skapa bättre planmässigt skydd för den kulturmässigt viktiga bebyggelsen Arvasgården, bebyggelsen inom Lappstaden samt fastigheterna Renen 12

och Renen 13. För Hälsocentralen, som nu kommunen äger, skapas ökade möjligheter för parkering och för handel och kontor. Den ändrade

markanvändningen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan och detaljplanen avviker inte från kommunens översikts- och tillväxtplan. Planen handläggs med så kallat utökat förfarande vilket innebär att det är

kommunfullmäktige som antar detaljplanen.

En detaljplaneprocess påbörjades våren 2016 och avslutades i maj 2017.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2017-05-17 § 205 att godkänna granskningsutlåtandet och överlämna detaljplanen och

detaljplanehandlingarna för kvarteret Renen m.fl. till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-07 § 183 att återremittera ärendet för att se över annan placering av föreslagna parkeringsytor med hänvisning till att de är illa placerade för närboende fastighetsägare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnade 2017 -08-16 ett tjänsteutlåtande och två versioner av planen till kommunstyrelsen. Dels plankarta,

planbeskrivning och granskningsutlåtande enligt förslag från miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, dels en ny version där ytan mellan Storgatan och Braxen 17 får en bestämmelse om att ytan inte får tas i anspråk enbart för parkeringssyfte.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-12 § 205 att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen.

forts.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(22)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017-11-21 128

Exp:

Kommunstyrelsen Agneta Nauclér Britta Lundgren Ordförande

forts. mbhn § 80 2016-101 214

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-31§ 146 att återremittera

detaljplanen för att området som är utlagt med markanvändningen DCK (del av Arvidsjaur 6:2) och som gränsar till markerat område natur i planområdets sydvästra del ska undantas från planförslaget.

I den återremitterade detaljplanen fanns möjlighet att tillgodose parkering som nu måste tillgodoses på annan plats. Nämnden anser detta olyckligt då parkeringsplatser behövs både nu och i framtiden kring Hälsocentralen.

Återremissen innebär att ett nytt beslut vad gäller detaljplanen ska tas i både miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden och i kommunfullmäktige. För att påskynda denna process föreslås att miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden delegerar till nämndens ordförande att besluta om att godkänna

granskningsutlåtande och överlämna detaljplan och detaljplanehandlingar för kvarteret Renen till kommunfullmäktige för antagande.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Rätten att fatta beslut om att godkänna granskningsutlåtande och överlämna detaljplan och detaljplanehandlingar för kvarteret Renen till

kommunfullmäktige för antagande delegeras till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ordförande.

_____

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(23)

Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

Mbhn § 79

I Delegeringsbeslut

Enligt bilaga lista 2017-09-05 --2017-11-09 § 602-773

II Meddelandeärenden

* Anteckningar från LOTS gruppens möte 2017-10-09 (./.).

* Bergsstatens beslut 2017-11-10 - Bearbetningskoncession för området Eva K nr 1 i Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län (./.)

* Länsstyrelsen beslut 2017-10-27 att inte upphäva kf:s beslut om detaljplan för Vittjåkk (./.)

Meddelandeärendena har sänts ut via e-post III Kompetensutveckling/kurser.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i detta beslut godkänns.

2. Meddelandeärendena och informationen läggs till handlingarna.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(24)

Bilaga till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-11-21 § 81

Närvaro och voteringslista

Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden 2015-2018 Sammanträde: 2017-11-21

Ordinarie ledamöter:

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

1 Anders Harr 1

2 Kenneth Bäcklund 1

3 Bernt Vikström 1

4 Martin Nilsson -

5 Jonas Granberg 1

Ersättare:

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

1 Berit Hemlin -

2 Ann Grundström -

3 Leif Enberg -

4 Samuel Wigenstam 1, tjg.ers.

5 Mats Klockljung -

SUMMA -

 

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :