Förslag om tillfällig kostnadsfri uthyrning av instrument via Instrumentförrådet till El Sistema Sweden Dream Orchestra

10  Download (0)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-07-05 Diarienummer 1259/16

Fri konst och kultur Annelie Eriksson Telefon: 031-368 32 76

E-post: annelie.eriksson@kultur.goteborg.se

Förslag om tillfällig kostnadsfri uthyrning av instrument via Instrumentförrådet till El Sistema Sweden Dream Orchestra

Förslag till beslut

1. Kulturnämnden godkänner att Stiftelsen El Sistema kostnadsfritt får hyra instrument via Instrumentförrådet till projektet Sweden Dream Orchestra under tre terminer fr.o.m. den 1 september 2016 till och med den 31 december 2017.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Våren 2016 inkom Stiftelsen El Sistema med en förfrågan till kulturförvaltningen om att kostnadsfritt hyra instrument för en orkester för nyanlända som under 3-4 månader skulle starta upp en stråkorkester. Med hänvisning till Göteborgs Stads satsningar för nyanlända förhöll sig kulturnämndens presidium 2016-04-14 positiv till att

förvaltningen utlånade instrument till projektet.

Då projektet varit uppskattat och framgångsrikt vill Stiftelsen El Sistema nu fortsätta Sweden Dream Orchestra och har inkommit med en ny förfrågan om att låna eller hyra 60 instrument under sammanlagt tre terminer för nyanlända ungdomar i åldern 15-18 år.

Då ungdomarna inte är inskrivna i den kommunala kulturskolan utan i Stiftelsen El Sistemas verksamhet faller de utanför ramen för kostnadsfri instrumenthyra i två år, vilket avser elever inskrivna i kulturskolan.

Syftet med projektet är att ge nyanlända i Göteborg chansen att få uppleva och dela musikaliska möten, och själva lära sig att använda sin kreativitet för att skapa musik tillsammans. Projektet främjar samarbete mellan civilsamhället och förvaltningar i staden. Projektet sker i samarbete med Räddningsmissionen, Bräcke Diakoni, Betlehemskyrkan, SDF Angered och kulturförvaltningen.

Förvaltningen anser det av vikt att kunna bidra till ensamkommande ungdomars möjlighet att få en meningsfull fritid och en chans att ta sig in i det svenska samhället.

Förvaltningen föreslår därför att Stiftelsen El Sistema kostnadsfritt får hyra instrument via Instrumentförrådet till Sweden Dream Orchestra för tre terminer fr.o.m. den 1 september 2016 och till och med 31 december 2017. Förlorade hyresintäkter för den sammantagna avtalsperioden bedöms kunna rymas inom befintlig ekonomisk ram.

Ekonomiska konsekvenser

Stiftelsen El Sistema ansöker om möjligheten att hyra eller kostnadsfritt låna instrument via Instrumentförrådet på kulturförvaltningen i Göteborgs Stad. Stiftelsen bedömer att man behöver 60 instrument under totalt tre terminer.

(2)

Förvaltningen uppskattar de förlorade intäkterna för hyra till 30 tkr per termin, det vill säga totalt 90 tkr för hela hyresperioden. Intäktsbortfallet bedöms kunna hanteras inom befintlig ekonomisk ram. Se förvaltningen ekonomiska kalkyl för bortfall av

hyresintäkt, bilaga 1.

Barnperspektivet

Möjligheten att kostnadsfritt hyra instrument via Instrumentförrådet är en viktig del i att tillgängliggöra kulturen för barn och unga. För ungdomarna i Sweden Dream Orchestra skulle det innebära en möjlighet att börja spela ett instrument och få en introduktion till det svenska samhället. El Sistema Sweden Dream Orchestra är i linje med stadens mål att tillgängligheten till kultur ska öka och artikel 31 i FN:s konvention om barnets rätt till vila och fritid, lek och rekreation samt rätt att fritt delta i det kulturella och

konstnärliga livet.

Jämställdhetsperspektivet

Sweden Dream Orchestra kommer till största del bestå av ensamkommande ungdomar, där cirka 20 procent är flickor 80 procent är pojkar. Projektet bidrar på så sätt till att fler pojkar spelar instrument i orkester, vilket något kan utjämna de skillnader man ser i dag där det oftast är flickor som spelar i orkester.

Mångfaldsperspektivet

Ungdomarna i orkestern är nyanlända och asylsökande som kommer från en rad olika länder till exempel Somalia, Afganistan och Syrien. Projektet kan bidra till social integration genom att öka ungdomarnas rätt och möjlighet att komma i kontakt med konst och musik och kreativitet genom möjligheten att skapa tillsammans. Projektet kan skapa en plats där unga ensamkommande får en uppgift, får känna tillhörighet och respekt och lär sig respektera andra.

Miljöperspektivet

Instrumentförrådet har specialistkompetens vad gäller att reparera och

tillgänglighetsanpassa instrumenten som hyrs ut. Instrumenten behöver därmed sällan kasseras utan kan återanvändas. Detta bidrar till resurshushållning och därmed till Göteborgs Stads miljökvalitetsmål.

Omvärldsperspektivet

Samarbetsavtalet IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, innebär att Göteborgs Stad samverkar med ett antal idéburna organisationer för att ge ensamkommande unga ett samlat stöd. Några av de organisationer som staden har avtal med är

Räddningsmissionen och Bräcke Diakoni. Bakgrunden till avtalet är att det kommer allt fler ensamkommande unga till Göteborg. Därför kommer också behovet av boende, omsorg och stöd att vara fortsatt stort under flera år framöver. Avtalet mellan

organisationerna och Göteborgs Stad slöts i våras, och gäller i fem år. Avtalet är unikt i Sverige eftersom det kombinerar bland annat fritidsaktiviteter, psykosocialt stöd och arbetsträning med ett tryggt boende. Samarbetet med organisationerna hjälper också de unga flyktingarna att bygga ett nätverk i Sverige.

(3)

Bilagor:

1. Ekonomisk kalkyl för bortfall av intäkt gällande instrumenthyra

2. Sweden Dream Orchestra - Projektplan för planerade aktiviteter hösten 2016 och 2017

(4)

Ärendet

Förvaltningen anser det av vikt att kunna bidra till ensamkommande ungdomars möjlighet att få en meningsfull fritid och en chans att ta sig in i det svenska samhället.

Förvaltningen föreslår därför att Stiftelsen El Sistema kostnadsfritt får hyra instrument via Instrumentförrådet till Sweden Dream Orchestra för tre terminer fr.o.m. den 1 september 2016 och till och med 31 december 2017.

Bakgrund

Våren 2016 inkom Stiftelsen El Sistema med en förfrågan till kulturförvaltningen om att kostnadsfritt hyra instrument för en orkester för nyanlända som under 3-4 månader skulle starta upp en stråkorkester. Med hänvisning till Göteborgs Stads satsningar för nyanlända förhöll sig kulturnämndens presidium 2016-04-14 positiv till att

förvaltningen utlånade instrument till projektet.

Eftersom projektet varit uppskattat och framgångsrikt vill Stiftelsen El Sistema nu fortsätta Sweden Dream Orchestra för planerade aktiviteter hösten 2016 och under 2017, en projektplan framgår av bilaga 2. Stiftelsen har således inkommit med en ny förfrågan till kulturförvaltningen om att låna eller hyra 60 instrument under sammanlagt tre terminer för nyanlända ungdomar i åldern 15-18 år.

Då ungdomarna i orkestern inte är inskrivna i den kommunala kulturskolan utan i Stiftelsen El Sistemas verksamhet, faller de utanför ramen för kostnadsfri

instrumenthyra i två år, vilket avser elever inskrivna i kulturskolan.

Sweden Dream Orchestra

El Sistema Sweden Dream Orchestra startade i maj 2016 som ett samarbete mellan stiftelsen, Räddningsmissionen, Bräcke Diakoni, Betlehemskyrkan,

stadsdelsförvaltningen Angered och kulturförvaltningen. Uppsökande och inspirerande pröva-på-workshops var starten för att nå målgruppen nyanlända ungdomar.

Intresserade ungdomar träffades därefter tre gånger i veckan för att spela, lyssna, sjunga och prata tillsammans. Ett första delmål uppnåddes genom att delta på festivalen Side by Side by El Sistema 2016 vilket blev en mycket positiv upplevelse.

Projektet verkar för att de ungdomar som vill fortsätta att utveckla sitt musicerande ska erbjudas vägledning för att kunna söka sig till kulturskolan i Göteborgs Stad eller andra kommuner, amatörorkestrar och föreningar på fritiden, estetiskt program på gymnasiet, folkhögskola, collegeutbildning eller högre utbildning på universitet.

Syftet med projektet är att ge nyanlända, i Västra Götaland med huvudsaklig placering i Göteborg, chansen att få uppleva och dela musikaliska möten, och själva lära sig att använda sin kreativitet för att skapa musik tillsammans. Musikaliska möten ska ge en förfinad och finkänslig interkulturell dialog med respekt för varandras musiktraditioner.

El Sistema vill ge alla barn och unga chansen att förverkliga drömmar och stärka sin självkänsla genom att uppleva och skapa musik tillsammans och bygga broar in till sammanhang som är viktiga om man är nyanländ till Sverige.

Villkor för utlån och uthyrning av instrument

Kulturskolans elever i Göteborg har två års fri instrumenthyra, varefter de betalar en avgift per termin enligt fastställd tariff. Den som är under 18 år måste ha en målsman

(5)

ekonomiska ansvaret. Den som tecknar avtalet är också den person som blir

ersättningsskyldig om instrumentet skadas eller tappas bort och som måste hämta ut och lämna tillbaka instrumentet till förrådet. Den som använder instrumentet ska vårda ta väl hand om det. Instrumenten är inte försäkrade.

Då ungdomarna som medverkar i Sweden Dream Orchestra är ensamkommande ungdomar, som beviljats eller väntar på att beviljas asyl, finns ingen anhörig som kan teckna avtalet för hyra av instrument. Det är Stiftelsen El Sistema som står som huvudman för projektet Sweden Dream Orchestra och det är också stiftelsen som idag tecknar avtal för instrumenten till projektet. Av avtalet framgår att den som skriver under kontraktet för Stiftelsen El Sistema även är ersättningsskyldig om instrument förkommer eller skadas.

Förvaltningen förordar att Stiftelsen El Sistema även fortsättningsvis är avtalspart gällande instumenten istället för ungdomarnas gode män. Verksamhetschefen och pedagoger inom El Sistemas verksamhet är väl förtrogna med Instrumentförrådets rutiner och hur man sköter om instrumenten. De har också kunskap om värdet på ett instrument. Stiftelsen bedöms ha ett stort egenintresse av att uthyrningen ska fungera och att de utlånade instrumenten inte skadas eller förkommer för att projektet ska kunna genomföras.

Ett avtal per instrument tecknas eftersom enskilda instrument kan behöva bytas ut eller justeras under perioden.

Förvaltningens synpunkter

Ensamkommande ungdomar bor på ett ankomstboende de första dagarna under tiden Migrationsverket beslutar var de ska vistas under asylprocessen. En del åker vidare till ett mer permanent boende i annan kommun, andra får en plats i något av Göteborgs Stads boenden. Många lever i oro och osäkerhet efter att ha lämnat sin familj och många har också varit med om en mycket svår resa. De allra flesta mår dock efter

omständigheterna bra och har en stor kapacitet och drivkraft. Det är viktigt att de efter ankomsten få ett fungerande vardagsliv med skola, fritidsaktiviteter och kompisar.

Förvaltningen anser det av vikt att kunna bidra till ensamkommande ungdomars möjlighet att få en meningsfull fritid och en chans att ta sig in i det svenska samhället.

El Sistema Sweden Dream Orchestra är en positiv satsning för att möta de unga ensamkommande och nyanlända, samtidigt som projektet ökar tillgängligheten till kultur för en grupp som inte självklart har kunskap om stadens kulturutbud.

Mot bakgrund av Göteborgs Stads avtal om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) bedömer förvaltningen att projektet är i linje med avsikten att ge ensamkommande unga stöd bland annat genom fritidsaktiviteter. Projektet som sker i samarbete med

Räddningsmissionen, Bräcke Diakoni, Betlehemskyrkan och SDF Angered är också ett sätt att främja samarbete mellan civilsamhället och förvaltningar i staden.

Förvaltningen föreslår att Stiftelsen El Sistema kostnadsfritt får hyra instrument via Instrumentförrådet till Sweden Dream Orchestra fr.o.m. den 1 september 2016 till och med den 31 december 2017. Förvaltningen uppskattar de förlorade intäkterna för hyra till 30 tkr per termin, det vill säga totalt 90 tkr för hela hyresperioden. Intäktsbortfallet bedöms kunna hanteras inom befintlig ekonomisk ram.

(6)

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING

Anna Rosengren förvaltningsdirektör

Jonna Ulin sektorchef

(7)

Bilaga 1

Ekonomisk kalkyl för bortfall av intäkt gällande instrumenthyra

Stiftelsen El Sistema ansöker om möjligheten att hyra eller kostnadsfritt låna instrument från Instrumentförrådet på Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad. Projektet bedömer att man behöver 60 instrument under totalt 3 terminer: 26 fioler, 10 violas, 12 celli, 2-4 kontrabasar, 4 klarinetter, 4 oboer, 6 flöjter, 2 fagotter, 3 trumpeter, 3 tromboner, 2 tuba och 4 horn.

Instrument Hyreskostnad/

instrument

Antal Summa /

termin

Totalt / tre terminer

Fiol/violin 350 kr 26 9 100 kr 27 300 kr

Viola/altfiol 400 kr 10 4 000 kr 12 000 kr

Cello 400 kr 12 4 800 kr 14 400 kr

Kontrabas 400 kr 4 1 600 kr 4 800 kr

Klarinett 350 kr 4 1 400 kr 4 200 kr

Oboe 400 kr 4 1 600 kr 4 800 kr

Tvärflöjt 350 kr 6 2 100 kr 6 300 kr

Fagott 400 kr 2 800 kr 2 400 kr

Trumpet 350 kr 3 1 050 kr 3 150 kr

Trombon 350 kr 3 1 050 kr 3 150 kr

Tuba 400 kr 2 800 kr 2 400 kr

Horn 400 kr 4 1 600 kr 4 800 kr

29 900 kr 89 700 kr

(8)

Bilaga 2

Projektplan

El Sistema Sweden Dream Orchestra

Beskriv syftet med projektet

Syftet med projektet är att ge nyanlända i Västra Götaland chansen att få uppleva, dela musikaliska möten och själva lära sig att använda sin kreativitet för att skapa musik tillsammans. Musikaliska möten ska ge en förfinad och finkänslig interkulturell dialog med respekt för varandras musiktraditioner. El Sistema vill ge alla barn och unga chansen att förverkliga drömmar och stärka sin självkänsla genom att uppleva och skapa musik tillsammans och bygga broar in till sammanhang som är viktiga om man är nyanländ till Sverige.

Projektbeskrivning

I samarbete med Räddningsmissionen, Bräcke Diakoni, Betlehemskyrkan, SDF Angered och Kulturförvaltningen har El Sistema Sweden Dream Orchestra startats upp under maj 2016.

Uppsökande och inspirerande pröva-på-workshops har varit starten för att nå målgruppen. I nästa steg har intresserade ungdomar samlats för samspel 3 gånger i veckan med spel, sång, prat och lyssnande. Projektet hade som första delmål att vara med på Side by Side by El Sistema 2016 vilket blev en mycket positiv upplevelsen för ungdomarna.

Projektet genomförs genom att använda sig av El Sistemas arbetssätt och vision som hämtar kunskap och inspiration från den venezuelanska modellen för musik-

undervisning där en miljon barn idag från fattiga och utsatta miljöer kan växa genom bra musikutbildning och hitta vägar till en gott liv..

Arbetet bygger på intensivt och fokuserat arbete i ensembler med gemensamma mål där inte minst samarbetsförmåga, egendisciplin, kollektiva mål ger en positiv utveckling och fina upplevelser i att utveckla sin kreativitet och delaktighet i det vackra och sköna med konsten. Vi spelar konstmusik och folkmusik från olika delar i världen och låter det musikaliska rummet bli en plats för interkulturell dialog. Några av ungdomarna har redan ett utvecklat intresse och kan vara förebilder för andra, för dem som aldrig fått musicera blir det en helt ny chans. Vi vill öppna en ny värld där musiken öppnar upp för alla att skapa drömmar och få en ökad självkänsla. Musiken ger också chans att bearbeta och skingra tankar och känslor av saknad och sorg från hemlandet på ett trösterikt sätt.

För varje ungdom ska projektet stämmas av och följas av boendets personal som har mål och delmål så att alla ges möjlighet till maximal personlig utveckling mot ett

självständigt vuxenliv. Tre pedagoger, tillsammans med musikledare på Bräcke diakoni är den sammanhållande resursen som stärks upp av volontärer, gymnasieungdomar från avancerade orkestersammanhang (t ex VÄGUS), studenter vid HSM, amatörmusiker i regionens kulturliv, barn och ungdomar från kulturskolor. Betlehemskyrkan blir ett

”nucleo” där man kan samlas från olika håll på fredagar och lördagar med ändamålsenliga lokaler.

Stiftelsen El Sistema

Web-site: www.elsistema.se

(9)

Beskriv hur ni ska nå och angå önskad målgrupp

Under hösten 2015 och våren 2016 har besök och kontakter tagits på boenden på Räddningsmissionen, Bräcke diakoni och Reningsborg med nyanlända flytkingar som har fått pröva att lära sig spela stråkinstrument, sjunga tillsammans genom att möta en av El Sistemas mest inspirerande pedagoger. Feedbacken är positiv och nu finns en plattform för att samla ett 60-tal ungdomar i en orkester.

Vi börjar från början med att de får pröva, känna efter, låta sig utmanas med en fiol i händerna. Personalen som känner ungdomarna väl kommer att vara delaktiga i projektet, en fast musikledare på plats kan stödja och lyssna in allas önskemål, frågor och drömmar. El Sistema bidrar med projektledning, konstnärlig ledning, tre pedagoger som håller i repetitioner, ensemblespel och tuttispel. Volontärer som studenter och intresserad allmänhet kommer delta. Mellan rep finns en plattform för att lyssna på musik, lära sig via digital lärplattform och göra konsertbesök i stadens kulturliv.

Tillsammans med Betlehemskyrkan och Högskolan för scen och musik vid GU planeras för en konsert i samband med Bokmässan, en fredskonsert på FN-dagen, en konsertserie i december, Vinterkonserter. Det blir inspirerande mål att se fram emot och samtidigt ett sätt att nå ut med och öka kännedomen om El Sistema till fler göteborgare som vill engagera sig. Konserterna som mål ska inspirera och öka angelägenheten genom att spela med professionella musiker från Mellanöstern och Sverige.

Implementering

De ungdomar som vill fortsätta att utveckla sitt musicerande kommer erbjudas vägledning för att söka till kulturskolan i Göteborgs Stad eller andra kommuner, möjlighet att delta i amatörorkestrar och föreningar på fritiden, estetiskt program på gymnasiet, folkhögskola, collegeutbildning eller högre utbildning på universitet.

Orkestern kommer att fungera som en ”role-model-orchestra” för El Sistema. Ron Davis Alvarez, gästlärare från Venezuela, är konstnärlig ledare och projektledare. För El Sistema behövs en verksamhet där han kan visa och utveckla hur han arbetar, pedagogisk, metodisk, med repertoar, med sociala mål mm, för olika kulturskolor i Sverige och program i Europa m fl platser i världen.

Samarbetspartners

Betlehemskyrkan (BK) , Maria Larsson, 0708-599551

SDF Angered, Områdeschef Sektor Utbildning, Katarina Olvik, 0705-555203 Högskolan för scen och musik (HSM), Helena Wattström, 031-786 4011

Instrumentförrådet på Kulturförvaltningen i Gbg Stad, Annelie Eriksson, 031 - 368 32 76 Bräcke Diakoni, (del i IUP- idéburet offentligt partnerskap) - verksamhetschef Yvonne Johansson - 031 50 25 84

Räddningsmissionen (del i IUP) – Emil Mattsson, direktör, 031 -712 12 02

Jenny Axebrink, verksamhetsledare Barn och familj, Göteborgs Räddningsmission telefon: 0739-01 41 42, 031-712 12 48

Instrumentförrådet på Kulturförvaltningen i Gbg Stad, Annelie Eriksson, 031 - 368 32 76

Stiftelsen El Sistema

Web-site: www.elsistema.se E-mail: info@elsistema.se

Organisationsnummer: 802477-5630

(10)

Musikinstrument

Projektet ansöker om möjligheten att hyra instrument från Instrumentförrådet på Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad. I den mån det är möjligt att få hyra instrument gratis är det tacksamt då arbetet bygger på projektstöd och delvis bygger på civilt engagemang.

Projektet behöver 60 instrument. Behovet är fullstora instrument för vuxna.

26 fioler 10 violas 12 celli

2-4 kontrabasar 4 klarinetter 4 oboer 6 flöjter 2 fagotter 3 trumpeter 3 tromboner 2 tuba 4 horn 2 pukor

Budget, Kostnader

Lönekostnader för 2 lärare under ett läsår 360 000 kronor

Resor 10 000 kronor

Undervisningsmaterial 10 000 kronor

Administration 38 000 kronor

Instrumenthyra 24 000 kronor

Lokaler 0 kronor

Totalt: 442 000 kronor

För Stiftelsen El Sistema

Camilla Sarner, verksamhetsledare , 2016-05-22 Uppdaterad 2016-06-27

Stiftelsen El Sistema

Web-site: www.elsistema.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :