FM har sedan 2004 ett avelsprogram som syftar till att förse FM med kvalitativt dugliga tjänstehundsämnen.

Full text

(1)

Hy H yr re e sa s av vt ta al l P Pa at tr ru ul ll lh hu un nd d H Hv v

Bakgrund

FM har sedan 2004 ett avelsprogram som syftar till att förse FM med kvalitativt dugliga tjänstehundsämnen.

Syftet med detta avtal är att FM ska kunna nyttja hunden såsom utbildningshund vid FM kursverksamhet.

§1 Avtalsparter

Följande avtal är slutet mellan Försvarsmakten och hundägaren.

Hundägare:

Namn:

Personnummer:

Adress:

Postnummer:

Postadress:

E-post adress:

Telefonnummer: Bostad: Arbete:

Mobil:

Nedanstående person är utsedd kontaktperson hos Försvarsmakten och ska i första hand kontaktas i frågor som rör hunden.

Förband:

Namn:

E-post adress:

Telefonnummer: Arbete:

Mobil:

(2)

§2 Avtalsobjekt

Hund som avtalet gäller:

Hundens namn:

Ras:

Registreringsnummer ID /Chip

Födelsedatum:

Kön:

§3 Avtalstid

Detta avtal gäller fr.o.m. och som längst t.o.m.

Normalt är avtalstiden en eller ett par veckor men kan vara upp till tre(3) månader.

§4 Lagar, förordningar och skyldigheter

 Försvarsmakten ska omhänderta hunden enligt de regelverk som styr hundtjänst och hundhållning i Försvarsmakten.

 FM övertar det strikta hundägaransvaret under hyrestiden.

 Försvarsmakten ansvarar för hundens dressyr under hyrestiden. Dressyr utanför det område hunden är inhyrd för får endast ske efter skriftligt medgivande från ägaren.

 Vid problem med dressyren ska ägaren omedelbart kontaktas och genomförd dressyr rapporteras månadsvis till hundägaren.

 Försvarsmakten ansvarar för hundens vård och skötsel vilket bl.a. innebär att hunden kommer till veterinär vid behov.

 Ägaren ska tillse att hunden, innan den överlämnas till Försvarsmakten för tjänstgöring, har gällande vaccinationer mot valpsjuka och parvo.

 Ägaren ansvarar för hundens resa till och från tjänstgöring med rese ersättning enligt gällande statliga avtal.

 Vid inmönstring och utmönstring ska hunden veterinär besiktigas och besiktningsprotokoll upprättas och undertecknas av båda parter.

 Försvarsmakten ska tillse att ägaren erhåller både muntlig och skriftlig redogörelse över vad hunden genomfört under låneperioden.

(3)

§5 Försäkring och ekonomi

 Ägaren förbinder sig att under avtalstiden vara ansvarsförsäkrad.

 Försvarsmakten ersätter ägaren med 175 Kr/dygn under tjänstgöringstiden samt kostnader kopplade till inkallelse till tjänstgöring enligt gällande statliga avtal.

 Försvarsmakten förbinder sig att stå för kostnaderna för nödvändig veterinär- vård och läkemedel under avtalstiden.

 Uppstår en skada på hunden under tid då Försvarsmakten ansvarar för den, står Försvarsmakten för självrisk och överskjutande belopp upp till 1 PBB.

 Avlider hunden under tjänstgöringsperioden ersätter Försvarsmakten eventuell självrisk och upp till max ett belopp motsvarande SKK värdering av

Patrullhund Hv för innevarande år.

§6 Hävning

Detta avtal kan hävas med omedelbar verkan om part på något sätt brister i sina åtaganden enligt detta avtal, eller om hunden handhas/sköts på ett sätt som strider mot gällande lagar och förordningar.

Försvarsmakten kan häva kontraktet på nedanstående grunder:

Hunden kan ej tillgodogöra sig dressyren.

Hunden påverkas negativt av hundgårdsmiljön.

(4)

§7 Uppsägning

 Detta avtal upphör automatiskt vid giltighetens slut alternativt vid hävning av avtal enligt ovan.

Detta avtal upprättas i två (2) exemplar varav parterna tagit sitt.

Ort: Datum:

__________________________________.

För Försvarsmakten

Namnförtydligande

Ort: Datum:

___________________________________.

Hundägare

Namnförtydligande

(5)

Hävande av avtal

Avtal gällande hunden med registreringsnummer upphör att gälla fr.o.m. .

___________________________________________

För Försvarsmakten

Namnförtydligande

____________________________________________

Hundägare

Namnförtydligande

Sändlista:

C FHTE

SBK (Produktionsledaren)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :