1. RIDSPORTEN I SVERIGE

Full text

(1)

1. RIDSPORTEN I SVERIGE

Som medlem i en ridklubb är vi alla en del av ridsportsverige oavsett om vi är tävlingsryttare, motionärer, ridskoleryttare

eller allmänt intresserad av hästar.

Tillsammans kan vi förändra, förädla och förbättra!

ca 150 000 MEDLEMMAR i 900 FÖRENINGAR

CEN TRAL ORGANISATIO 19 DISTRIKT N

R IK

SID RO

TTS FÖRBU NDET / SISU IDRO TTS UT BI LD AR NA

International Group for Equestrian Qualifications

Den organisation som har arbetat fram en internationell standard för utbildningsnivåer inom ridsporten

FEI, the Fédération Equestre Internationale, dvs det internationella ridsportförbundet

Det är i föreningarna som den viktiga verksamheten skapas, styrs och genomförs.

Det är där KÄRNAN i ridsportsverige är.

Distrikten, den centrala organisationen,

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna stöttar alla föreningarnas arbete på olika sätt.

(2)
(3)

Svenska Ridsportförbundet/maj2017Vår ridklubb_Flik 1, blad 1, sid 1(2)

FÖRENINGARNA ÄR SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET

En väl fungerande föreningsverksamhet kräver mer än stadgar, möten och protokoll. Materialet

”Vår Ridklubb” ger tips, verktyg och inspiration för att komma igång med det ideella arbetet eller utveckla engagemanget i föreningen ytterligare.

Som medlem i Svenska Ridsportförbundet är föreningen en del av världens största familjer – den svenska idrotts- rörelsen. Svensk idrott har över 3,1 miljoner medlemmar, cirka 650 000 ideella ledare och runt 20 000 föreningar.

71 specialidrottsförbund organiserar fler än 250 olika idrotter.

I Svenska Ridsportförbundet finns 19 ridsportdistrikt och cirka 900 föreningar. Häften av dem bedriver ridskoleverk- samhet. Föreningarna har i sin tur cirka 150 000 medlemmar.

De är tävlingsryttare, motionärer, ridskoleryttare eller avsuttna entusiaster, som i kraft av den demokratiska ordningen kan vara med och förändra, förädla och förbättra ridsporten.

Vem är medlem var?

Medlemmen (individen) är medlem i föreningen – ingen individ är direkt medlem i Svenska Ridsportförbundet.

Föreningen är medlem i Svenska Ridsportförbundet.

Tillsammans är föreningarna kärnan i Svenska Ridsport- förbundet och distriktet och den centrala organisationen finns till för att stötta föreningarna.

Definitioner

Medlem: Avser de individer som är medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

Förening/Ridklubb 1: Avser förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

Ryttare: Avser alla aktiva vid uppsutten verksamhet, inklusive kuskar och voltigörer.

Svenska Ridsportförbundet:

Avser det samlade förbundet på central-, distrikts- och lokal nivå. Om viss del av Svenska Ridsportförbundet avses i en text, så anger vi det med hänvisning till central, distrikt eller lokal nivå.

1 Ibland skriver vi Förening och ibland Ridklubb, det är samma sak, bara synonymer.

VÄLKOMNA! FA K TA

Sätter ridsporten på idrottskartan

Föreningarna i Svenska Ridsportförbundet bidrar till att ridsporten växer inom ramen för Riksidrottsförbundet. I takt med att förbundet växer, växer även ridsportens andel av Idrottslyftet och LOK-stödet.

Följer stadgarna och andra regelverk

För att nå en väl fungerande föreningsverksamhet är det viktigt att alla föreningar följer de stadgar och regelverk, till exempel Tävlings- reglementet, som ridsporten gemensamt beslutat.

Rapporterar medlemsantal

Senast den 15 januari varje år ska föreningens medlemsantal rapporteras in. Det görs i föreningsrapporten i IdrottOnline.

Betalar föreningens medlemsavgift

Medlemsavgiften grundar sig på föreningsrapporten. Faktura från den centrala organisationen samt från distriktet ska vara betald senast den 30 april.

Säkerställer att säkerhet, hästhållning och anläggning motsva- rar de krav som ställts av Svenska Ridsportförbundet

Regelbundet besöks föreningen av distriktets besöksgrupper, som ett stöd i föreningens egenkontroll. Tillsammans gör vi en bra ridsport bättre!

TACK FÖR ATT NI SOM FÖRENING:

Mer information om RF och Svensk Idrott:

www.rf.se/Undermeny/RFochsvenskidrott/

(4)

FAKTA

Svenska Ridsportförbundet/maj2017/Vår ridklubb_Flik 1, blad 1, sid 2(2)

KRAFTFULL RIDSPORT

Styrkan i ridsporten kan sammanfattas i Hästkraft, Sport och Engagemang.

Hästkraft

Kraften i hästen påverkar oss människor. Historiskt har människan alltid levt nära hästen. En relation som handlar om arbete, vänskap och livskraft, men som också får människor att mötas, utvecklas, tävla och känna lycka. Vi mår bra av att umgås med djur. I stallet kräver hästar och ridning en total när- varo som ofta gör att stressen stannar i stalldörren. Hästlivet ger många gånger även en naturlig rörelse och andrum nära naturen.

På ridskolan skapar hästkrafterna plats för äkta möten, en allt större bristvara i dagens virituella värld. I Sverige rider närmare en halv miljon människor för motion och tävling och 12 % av befolkningen säger sig vara intresserade av ridsport. Sverige är det näst hästtätaste landet i Europa med cirka 360 000 hästar. Ridsportintresset är på uppgång!

Sport

Svenska Ridsportförbundet verkar för att främja ridning och körning som motion, folksport och tävlingsidrott. I Sverige finns 29 000 licensierade tävlingsryttare och varje år genom- förs knappt 400 000 tävlingsstarter i en av få idrotter där män och kvinnor, unga och gamla tävlar på lika villkor. Ridsporten är en av de största idrotterna för personer med funktionsnedsätt- ning och en framgångsrik sport ända upp till Paralympicsnivå.

Engagemang

Att ridsporten engagerar har också visat sig när Jerringpriset, folkets idrottspris, ska röstas fram. Två av Sveriges bästa ryttare har tagit hem Jerringpriset: 2012 knep Rolf-Göran Bengtsson priset efter att ha vunnit EM-guld; 2017 fick Peder Fredricson Jerringpriset för sitt individuella OS-silver i Barcelona på hästen All-In.

Ute bland alla klubbarna spirar ett ideellt engagemang som med sin kraft bygger nya stall och ridhus samt ser till att tävlingar genomförs. Många kommuner som investerat i ridklubbar vittnar om ett helhjärtat engagemang bland medlemmarna och känner då att kommunernas investeringarna i klubbarna är värt varenda krona.

OM HÄSTKRAFT.

2016

1

RIDSPORTÅRET I SIFFROR

Ridsportens verksamhet redovisat i ord, bild och siffror

För att få en tydlig bild av vad Ridsportförbundet gör läs Verksamhetsberättelsen ’Ridsporten i ord och bild” samt ”Ridspor- ten i siffror”. De finns att ladda ner via hemsidan.

www.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Dokumentbank/

Om hästkraft

Foldern Om hästkraft förklarar budskapet Älska Hästkraft och varför fler bör ta till vara på kraften hos hästen och landets ridsportföreningar. Beställ den tryckta broschyren genom att maila till kansli@ridsport.se. Glöm inte att ange antal och vart den ska skickas.

Älska Hästkraft är budskapet

som förenar Svenska Ridsportförbundets alla föreningar. Läs mer: www.ridsport.se/

Mer statistik om ridsporten hittar du här:

www.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Statistik/

(5)

Svenska Ridsportförbundet/maj2017/Vår ridklubb_Flik 1, blad 2, sid 1(4)

FA K TA

VARSÅGODA!

Riksidrottsförbundet är svensk idrotts samlande organisation som ska stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, nationellt och internationellt.

SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation.

Centrala organisationen är uppdelad i tre sektioner som ansvarar för att förvalta och utveckla ridsporten i Sverige.

Distriktens främsta uppgift är att vara en samarbetsorganisation för föreningarna i distriktet. Distrikten ger utbildning, stöd och rådgivning till föreningarna

så att de kan ge sina medlemmar en bra verksamhet.

Föreningar genererar olika värden till sina medlemmar beroende på

verksamhetens inriktning.

MEDLEM

19 DISTRIKT FÖRENINGAR

R IK

SID RO

TTS FÖRBU NDET / SISU IDRO TTS UT BI LD AR NA

U

ngdom – Utbild

ning – M edlem

CENTRAL ORGANISATION

Tävling

– Ridskola/anläggning

Det är i föreningen ridsportens viktigaste verksam-

het skapas, styrs och genomförs. Det är i förening- en värdet för medlemmen skapas. Distrikten, den centrala organisationen och Riksidrottsförbundet ger stöd och möjligheter att underlätta för fören-

ingen i dess arbete. Följande sidor åskådliggör hur och på vilket sätt stöd finns och ger förslag om hur detta utbud av aktiviteter, material, utbildningar och bidrag kan användas i verksamheten.

Älska Hästkraft är budskapet

som förenar Svenska Ridsportförbundets alla föreningar. Läs mer: www.ridsport.se/

(6)

FAKTA

Svenska Ridsportförbundet/maj2017/Vår ridklubb_Flik 1, blad 2, sid 2(4)

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET

Riksidrottsförbundet (RF) är svensk idrotts samlande organi- sation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i ge- mensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Svenska Ridsportförbundet tillhör RF vilket innebär att medlemsfören- ingarna får tillgång till:

1. Föreningsförsäkring

Alla anslutna föreningar omfattas av Riksidrottsförbundets grundförsäkring. Grundförsäkringen täcker ideellt arbetande ledare, funktionärer och förtroendevalda i föreningen.

Grundförsäkringen innefattar fyra delförsäkringar:

– Ansvarsförsäkring – Förmögenhetsförsäkring – Rättsskyddsförsäkring – Olycksfallsförsäkring.

2. Samhällsstöd

Föreningen i Svenska Ridsportförbundet kan söka kommu- nala bidrag – LOK-stöd (lokalt aktivitetsstöd) och statligt LOK-stöd. För kommunalt LOK-stöd varierar reglerna kommun för kommun. Kontakta kommunen för information om vad som gäller. För det statliga stödet finns speciella regler, se Riksidrottsförbundets hemsida, www.rf.se.

3. Idrottslyftet

Regeringen satsar på idrotten, vilket innebär att förbundets föreningar kan söka medel från Idrottslyftet som är regering- ens satsning på barn- och ungdomsverksamhet.

4. Gratis hemsida

Via IdrottOnline Klubb har föreningen tillgång till en hemsida i Riksidrottsförbundets IT-miljö för nyheter, medlemsregister, anslagstavla, aktivitetskalender, föreningsrapport och redovis- ning av det statliga LOK-stödet. Allt gratis.

SISU IDROTTSUTBILDARNA

Varje dag möter SISU idrottskonsulenter ledare, tränare, sty- relsemedlemmar, aktiva och föräldrar. I själva jobbet med för- eningsutveckling är mötet mellan människor av stor betydelse.

Möten där samtal och erfarenhetsutbyten leder till förändring och utveckling både på individnivå och för hela föreningen.

SISU Idrottsutbildarna tillför kompetens, erfarenhet och resur- ser och hjälper föreningen genom utbildning, utveckling och förflyttning. Med fördel arbetar föreningen tillsammans med SISU Idrottsutbildarna i lärgrupper.

DEN CENTRALA ORGANISATIONEN

Gemensamt arbetar den centrala organisationen inom Svenska Ridsportförbundet med:

Att ge råd och service till alla medlemsföreningar.

Att tillhandahålla material, ge stöd och planera och genomföra aktiviteter med och för föreningarna.

Att företräda föreningarna gentemot myndigheter, politiker och samhälle och argumentera för ridsportens samhällsnytta.

Att leda vägen och skapa opinion i viktiga framtids- frågor.

Att fastställa normer för hästhållning, ridskole- och tävlingsverksamhet.

Att arbeta kontinuerligt med att kvalitetssäkra ridskolor.

Att verka för en dopningsfri idrott.

Att träna och förbereda ryttare inför mästerskap.

FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖRBUNDSSTÄMMAN

19 DISTRIKT

CA 900 FÖRENINGAR, 150 000 ENSKILDA MEDLEMMAR

KANSLI

Centrala Ungdoms- Sektionen Säkerhetsutskott Disciplinnämnden Djurskyddsutskottet Juridiska utskottet Arbetsutskott

Miljö- och hållbarhets- utskottet

Digitaliseringsråd Hästhållnings- och Anläggningsråd

Ridskole- och

Utbildningssektionen Tävlingssektionen

Svenska Ridsportförbundet har till uppgift att företräda ridsporten.

Läs mer om uppdraget och verksamheten:

www.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Opinion/

Illustration över den centrala organisationen med de tre sektionerna.

Läs mer om IdrottOnline:

http://idrottonline.se/

Läs mer om Idrottslyftet:

www.svenskidrott.se/ekonomisktstod/

Idrottslyftet

Riksidrottsförbundet har slutit flera rikstäckande avtal med olika partners som erbjuder special- erbjudanden på produkter och tjänster till idrotten. Läs mer här:

www.svenskidrott.se/Avtalforidrotten/

(7)

Tre sektioner

Svenska Ridsportförbundets centrala verksamhet ska styras av de behov och önskemål föreningarna har. För att möta detta är den centrala organisationen indelad i sektioner där förtroendevalda leder det strategiska arbetet. Besluten verk- ställs sedan av det centrala kansliet.

1. Centrala Ungdomsektionen

Ungdomssektionens uppdrag är:

Att stimulera barn och ungdomar att ständigt vilja lära.

Att öka ungdomars delaktighet och inflytande.

Att verka för att ungdomars ledarerfarenheter tas tillvara och att ungdomarna bereds utrymme.

2. Ridskole- och Utbildningssektionen

Ridskole- och Utbildningssektionens uppdrag är:

Att ansvara för utbildningsfrågor för yrkesverksamma, ledare, tränare, funktionärer.

Att initiera, utveckla, koordinera och genomföra aktiviteter med utgångspunkt i ridskolans verksamhet

Att agera kravställare för administrativa system för verksamheten

3. Tävlingssektionen

Tävlingssektionens uppdrag är:

Att ansvara för tävlingsverksamheten från klubbtävling till mästerskap.

Att ansvara för reglementen för samtliga grenar.

Att ansvara för kravställning av utbildning och anläggning- ar/underlag.

Läs mer om hur ungdomsarbetet bedrivs:

CUS blogg: www.ungiridsporten.se

Info om CUS: www.ridsport.se/Ungdom/CUS/

Svenska Ridsportförbundet/maj2017/Vår ridklubb_Flik 1, blad 2, sid 3(4)

Läs mer på:

www.ridsport.se/Svensk-Ridsport/IT/

Se nästa uppslag

INFORMATION TILL ER OCH ERA MEDLEMMAR

Som förening får era medlemmar tidningen Häst&Ryttare, förutsatt att klubbens prenumerationsregister uppdateras. Hur det går till beskrivs på www.ridsport.se/Svensk-Ridsport/IT/

Förutom information från förbundet har den ett varierat och läsvärt inne- håll och är förbundets röst i sam- hällsdebatten. Föreningen har även 30 procent rabatt på annonsering i tidningen.

Digitalt klubbutskick En gång i månaden kommer ett

nyhetsbrev till föreningen från Svenska Ridsportförbundet.

För att vara säkra på att utskicket når er förening måste e-postadress i IdrottOnline vara uppdaterad.

Möjlighet till kunskap

Svenska Ridsportförbundets har tagit fram olika aktiviteter i de olika sektionerna och för att göra utbudet överskådligt presen- teras det på nästa uppslag. Utbudet är uppdelat i aktiviteter och material. Det är sorterat efter om det riktar sig till ledare eller ryttare. Den visar också på de möjligheter till vidareutbild- ning som finns inom ridsporten.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Fr o m 1 januari 2015 har alla medlemmar i föreningen en ge- mensam olycksfallsförsäkring. Den gäller under alla aktiviteter och tävlingar som bedrivs av föreningen samt vid resa i direkt anslutning till och från sådan aktiviet. Den gäller även vid medlemmens enskilda ridning och träning med häst.

Ridsportportalen

Ridsportportalen är en del i Svenska Ridsportförbundets sats- ning på IT-stöd för att bidra till utveckling av breddverksamhet, sportsliga framgångar och god hästhållning. Genom att för- enkla administrationen av medlemsuppgifter, avgifter, doku- ment och kommunikaton kan föreningen lägga mera resurser på det som är viktigast; ridning, hästar och medlemsnytta.

Läs mer om vad som gäller:

www.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Forsakring/

(8)

BARN & UNGDOM

E N Ö VE R S IK T Ö VE R D INA UT VE C K LI N G S- M Ö JL IG H ET E R som medlem i f ör eningen

JAG VILL JOBBA INOM RIDSPORTEN

VILL DU VETA MER? KONTAKTA OSS I FÖRENINGEN:

Aktiviteter – Kunskapstävlingen Vi i stallet – Kunskapstävlingen Hästkunskap Cup Material – Mini- och Maxignägg – Vi i stallet Hästkunskapssajten – Säker med häst (finns även på DVD) – Börja rida – för personer med funktionsnedsättning

Aktiviteter – Ridborgarmärkestagning – Ryttarutveckling Material – Hästar i trafiken – för ryttare – Ryttare är idrottare – Ryttarmärken – ridsportens utbildningsplan – Ridsportens Utvecklingsmodell

Aktiviteter – Engagera dig i US (föreningens ungdomssektion – en perfekt skola i demokrati och delaktighet) – Delta i Distriktets aktiviteter Material – Ledarpasset – Ung och aktiv inom ridsporten – Välj smart Utmärkelser att sträva efter – Årets ungdomssektion – Årets ungdomsledare Fler förtroendeuppdrag – Väljas till förtroendevald i distriktet – Väljas till förtroendevald i den centrala organsiationen

Aktiviteter/Utbildning – Grönt Kort utbildning – Ryttartest – Tävling – Funktionärsutbildning Material – Ridsportens utvecklingsmodell – Tävlingsreglemente – Tävlingsdatabas – Talang till topp – Info om ridsportens grenar ridsport.se – Ryttare är idrottare – Börja tävla – för ryttare/kuskar med funktionsnedsättning – Checklista för tävlingsarrangörer – Code of Conduct – Trygg i Stallet – Grönt kort (bok)

Aktiviteter/Utbildning – Utbildning till ungdomsledare (ULK I-III) som bygger på boken Ung och ledare inom ridsporten – Fortbildning för ungdomsledare – Ledarutbildningen Funktionsned- sättning och delaktighet (FU 1-3) som bygger på materialet med samma namn – Ridledarkurs (för dig över 18 år) – Basutbildningen Material – Ledarskap för unga i ridsporten – Ridsportens ledstjärnor – Trygg i stallet – Ridsporten Vill SENIOR – Informationsblad utbildning – Handledning ryttarpasset – Ridsportens fysprofil – Lektionshandledning – Ridhandboken I-II – Ridinstruktion – Ridsportens utvecklingsmodell

Välkommen till ridsporten! Som medlem i en förening har du en mängd utvecklingsmöjligheter och du behöver inte bara välja en, du kan välja flera eller kanske alla. Denna översikt hjälper dig hitta rätt i mängden av material, utbildningar och aktiviteter som Svenska Ridsportförbundet erbjuder. Varje kolumn är en utvecklingsmöjlighet och rubrikerna till vänster sorterar den målgrupp du tillhör.

Bli ledar e För f örtr oendev alda Tävling Ridutbildning Hästk unsk ap

Ledar- material Material Hästkunskapssajten – Säker med häst (finns även på DVD) – Introduktionsmaterial för personer med funktionsnedsättning.

Aktiviteter – Ridborgarmärkestagning – Ryttarmärkestagning – Ryttarutveckling Material – Ryttarmärken – ridsportens utbildningsplan – Ridhandboken I-II – Ryttare är idrottare – Hästar i trafiken – för ryttare – Ridsportens utvecklingsmodell

Aktiviteter – Grönt Kort utbildning – Ryttartest – Tävling – Funktionärsutbildning Material – Ridsportens utvecklingsmodell – Tävlingsreglemente – Tävlingsdatabas – Talang till topp – Info om ridsportens grenar ridsport.se – Ryttare är idrottare – Börja tävla – för ryttare/kuskar med funktionsnedsättning – Checklista för tävlingsarrangörer – Code of Conduct – Trygg i Stallet

Aktiviteter – Utbildning för dig som vill engagera dig som ledare för unga (VULK I-III) – Ledarutbildningen Funktionsned- sättning och delaktighet (FU 1-3) som bygger på materialet med samma namn – Ridledarkurs – Basutbildningen

Aktiviteter Engagera dig i föreningsstyrelsen – en perfekt skola i demokrati och delaktighet. – Basutbildning för ridsportens ledare Material Utveckla dig själv och din förening inom följande områden: Medlemsutveckling – Välkommen till Svenska Ridsportförbundet – Tillsammans stärker vi ridsporten – ”Jag är en normal kille liksom” Föreningsutveckling – Arbetsmaterialet Vår Ridklubb – Ridsporten Vill – Med ridsporten mot framtiden – Ridklubben en resurs i din kommun – Välj smart – Ekonomi i ridsportföreningen Kommundialog – Ridklubben en resurs i din kommun – Lathundar för möte med kommunen – Om Hästkraft Fler förtroendeuppdrag – Väljas till förtroendevald i distriktet – Väljas till förtroendevald i den centrala organsiationen

Ledar- material

På barns vis – Vi i stallet Handledning för Mini- och Maxignägg Arbetsbok – att leda verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning Trygg i stallet Ridlärare och tränare har genom våra utbildningar fått en pedagogisk och teoretisk grund för att utbilda dig på bästa sätt i ridkonsten.

– Ryttarmärken – ridsportens utbildningsplan – Ridsportens fysprofil – Lektionshandledning – Ridhandboken I-II – Ridinstruktion – Ridsporten Vill– Ridsportens fysprofil – Lektionshandledning – Ridhandboken I-II – Ridinstruktion Skaffa dig ett yrke – utbilda dig till: Ridlärare, unghästutbildare, tränare eller hästskötare!

Kontaktperson: Telefonnummer:

GRUNDENAll verksamhet grundar sig i ridsportens gemensamma värderingar där ”Ridsportens ledstjärnor” visar vägen och ”Ridsporten Vill” är idédokumentet som förtydligar.

Svenska Ridsportförbundet/maj2017/Vår ridklubb_Flik 1, blad 2, sid 4(4)

(9)

Svenska Ridsportförbundet/maj2017/Vår ridklubb_Flik 1, blad 4, sid 1(2)

Ridsportdistriktens främsta uppgift är att ge utbildning, stöd och rådgivning till föreningarna inom distriktet. Fungerar föreningarnas verk- samheter bra och kan leverera medlemsnytta, blir föreningens medlemmarna nöjda – distriktet fungerar. Ibland kan uppgifterna bli för omfattan- de för ett distrikt och då samverkar distrikten med varandra i större regioner.

I rollen som samarbetsorganisation för föreningar ingår även att ta vara på föreningarnas intressen, stödja föreningarna i sitt påverkansarbete och hjälpa dem hitta rätt i den demokratiska processen. Genom denna process utvecklas ridsporten inom distriktet. En god kommunikation med föreningarna är avgörande för att lyckas i samarbetet och då är närhet till föreningarna och lokalkännedom viktigt. Distriktsorganisationen behöver även vara flexibel och anpassa sin verksamhet efter föreningarnas behov.

För att lyckas i rollen som samarbetsorganisation och kunna erbjuda föreningarna den del av ridsportens basutbud som ska genereras på distriktsnivå, finns en väl utvecklad sam- verkan mellan distrikt (samverkansregioner) och med den centrala organisationen.

Distrikten erbjuder föreningarna följande stöd:

MEDLEM

Kunskap

• Ha kunskap om, samt förmedla var föreningarna kan få spetskompetens inom olika områden på nationell nivå

• Erbjuda kunskap, stöd och utveckling i föreningsfrågor

• Erbjuda föreningarna utvecklingsprojekt och inspirations- föreläsningar (arrangeras även i samarbete med central organisation)

• Initiera diskussion om attityder och värderingar

Kommunikation & Påverkan

• Att genom kalendrar, hemsida, sociala medier, uppsökande verksamhet, träffar och utskick informera föreningarna i distriktet

• Ha och förmedla kontakter med idrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

• Skapa dialog och kommunikation med kommun/

landsting samt driva opinionsbildning i distriktet

• Informera och stödja föreningarna när de söker bidrag/stöd

• Informera om marknadsföring/sponsring

BARN- OCH UNGDOMS- VERKSAMHET

• Verka för att barn- och ungdomsverksamhet bedrivs enligt riktlinjerna i ”Ridsporten Vill”, ridsportens trygghetsarbete och FN:s konvention om barnets rättigheter

• Planera och genomföra aktiviteter för barn och ung- domar i distriktet

• Stödja föreningarnas ungdomssektioner

• Bevaka ungas rätt och möjligheter att påverka verksamhet och aktiviteter på alla nivåer.

UTBILDNING

• Erbjuda fortbildning för verksamma ridlärare/tränare i distriktet

• Erbjuda följande ledarutbildningar:

– Ungdomsledarutbildning, fortbildning för dem.

– Ridledarutbildning, fortbildning för dem.

– Ledarutbildning i barn- och ungdomsfrågor – Funktionsnedsättning & Delaktighet steg 1 (FU1).

• Erbjuda utbildning för föreningsstyrelser

• Erbjuda utbildning i hästhållning och hästkunskap, de olika ridsportgrenarna.

• Erbjuda tävlingsfunktionärs- och tävlingsarrangörs- utbildning till och med regionalnivå inom alla grenar

RIDSKOLA/ANLÄGGNING

• Besöka klubbar och ridskolor i distriktet för att

bedöma om anläggningen är säkert utformad för häst och människa. Detta gäller vid:

– nyanslutning och förprövning

– regelbundna besök för rådgivning och kontakt – uppföljningsbesök av kvalitetsmärkta föreningar – rådgivande stöd för föreningens kontakter med beslutsfattare

• Erbjuda ridskolerådgivning

• Ge stöd i ridskoleadministration och utvecklingsfrågor

TÄVLING

• Samordna tävlingsverksamheten i distriktet till och med regionalnivå.

– granskning av propositioner – tävlingsterminer.

• Utbilda, stödja och engagera tävlingsarrangörer

• Sammanställa regler för DM, cuper och allsvenskan

• Vid behov samordna träningar i de olika ridsportgrenarna

• Främja utveckling i enlighet med talangutvecklingsplanen

FA K TA

RIDSPORT-

DISTRIKTEN

(10)

FAKTA

Svenska Ridsportförbundet/maj2017/Vår ridklubb_Flik 1, blad 4, sid 2(2)

1. Norrbotten

Föreningar: 27 Medlemmar: 4167 Tävlingar: 40 Ridskolor:19

6. Värmland

Föreningar: 36 Medlemmar: 4 800 Tävlingar: 140 Ridskolor: 18

11. Södermanland

Föreningar: 22 Medlemmar: 4 426 Tävlingar: 210 Ridskolor: 11

15. Gotland

Föreningar: 8 Medlemmar: 1 087 Tävlingar: 68 Ridskolor: 4

16. Småland

Föreningar: 87 Medlemmar: 13 700 Tävlingar: 317 Ridskolor: 44

14. Östergötland

Föreningar: 57 Medlemmar: 8 924 Tävlingar: 167 Ridskolor: 27

18. Skåne

Föreningar: 108 Medlemmar: 18 070 Antal tävlingar: 424 Ridskolor: 38

8. Västmanland

Föreningar: 24 Medlemmar: 5 027 Tävlingar: 168 Ridskolor: 13

7. Örebro Län

Föreningar: 39 Medlemmar: 3 448 Tävlingar: 91 Ridskolor: 11

19. Blekinge

Föreningar: 17 Medlemmar: 3 045 Tävlingar: 60 Ridskolor: 6

9. Uppland

Föreningar: 36 Medlemmar: 6 538 Tävlingar: 180 Ridskolor: 17

12. Göteborg och Bohuslän

Föreningar: 55 Medlemmar: 10 898 Tävlingar: 142 Ridskolor: 30

13. Västergötland

Föreningar: 86 Medlemmar: 13 300 Tävlingar: 323 Ridskolor: 43

17. Halland

Föreningar: 37 Medlemmar: 5 976 Tävlingar: 182 Ridskolor: 13

10. Stockholms Län

Föreningar: 121 Medlemmar: 27 524 Tävlingar: 355 Ridskolor: 64

2. Västerbotten

Föreningar: 24 Medlemmar: 4 402 Tävlingar: 99 Ridskolor: 18

4. Gävleborg

Föreningar: 35 Medlemmar: 6 104 Tävlingar: 113 Ridskolor: 16

3. Mittsvenska

Föreningar: 34 Medlemmar: 6 028 Tävlingar: 119 Ridskolor: 20

5. Dalarna

Föreningar: 38 Medlemmar: 6 100 Tävlingar: 161 Ridskolor: 22

DISTRIKTSSTATISTIK 2016

1

2

3

4

5 6

7 8 9 11 10

12 13 14

16 15

17

18 19

Hur stor är ditt distrikt i förhållande till andra? Hur många tävlingar anordnas i ditt distrikt? Här får du en lätt översikt.

Kom ihåg att st atistik är färskvara. K

olla aktuella siffror på ridsport.se

(11)

Till det här avsnittet finns flera material som vi gärna tipsar om och som kan vara bra för er att titta igenom.

MATERIAL ATT LADDA NER:

Finns på www.ridsport.se och i dokumentbanken.

Ridsportens verksamhet i ord och bild

Läs om vad som har genomförts inom Ridsporten under 2016.

Läs verksamhetsberättelsen här och låt dig inspireras:

www.e-magin.se/paper/htss74g7/paper/#/paper/htss74g7/0

Ridsportens verksamhet i siffror

Läs verksamhetsredovisningen genom att ladda ner den:

www.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Dokumentbank/

Vår ridklubb

Allt material i den här pärmen finns att ladda ner:

http://www.ridsport.se/RidklubbRidskola/VarRidklubb/

MATERIAL ATT BESTÄLLA:

Beställ genom att skicka ett mail med antal ex och leveransadress till kansli@ridsport.se

Om hästkraft

Foldern förklarar budskapet Älska Hästkraft och varför fler bör ta till vara på kraften hos hästen och landets ridsportföreningar. Bra att använda till kommuner och personer som inte känner till Ridsporten.

Välkommen till Svenska Ridsportförbundet

En folder som visar på fakta och de möjligheter ridsporten erbjuder alla typer av ryttare och an- dra intresserade. Bra att ha och dela ut till nya medlemmar i klubben eller andra intresserade.

LÄS MER

F Ö RD JUP NIN G

Saknas något i materialet?

Är något otydligt? Tveka inte att kontakta Maria.Thun@ridsport.se

TYCK TILL!

Svenska Ridsportförbundet/maj2017/Vår ridklubb_Flik 1, blad 5 OMHÄSTKRAFT.

VÄLKOMMENtill Svenska Ridsportförbundet

Foto: Per Groth

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :