Masterprogrammet i medicinsk vetenskap - Kvalitetsarbete HT-2012 VT-2014

Download (0)

Full text

(1)

Lunds universitet Medicinska fakulteten

Agneta Malmgren Fänge, programdirektör

Fastställd av Nämnden för rehabiliteringutbildning 2012-11-27

Masterprogrammet i medicinsk vetenskap - Kvalitetsarbete HT-2012 – VT-2014

SAKOMRÅDE FOKUS MÅL STRATEGI TIDSPLAN ANSVARIG

1. Avancerad nivå

Långtidsplan

Utbildningsplan/

kursplaner

.

Samtliga lärandemål ska motsvara kraven för avancerad nivå

Upprätta en långtidsplan för utveckling och genomförande av kurser på avancerad nivå för åren 2012-2014.

Översyn av samtliga kursplaner så att detta uppfylls i samband med revidering resp upprättande av kursplaner

HT-2012

Löpande

PD

Ledningsgrupp (NRU/NOU)

PD

Kursansvariga

Planering och

genomförande av kurser

Samtliga studiehandledningar ska vara utformade enligt en gemensam mall

Material rörande samtliga kurser ska arkiveras på gemensamt ställe på servern på HSC.

Samtliga kurser ska administreras enligt en enhetlig elektroniskt struktur.

Översyn av Luvit och ev övergång till annat elektroniskt system, t ex Moodle.

Utforma en gemensam mall för studiehandledningar

Arbetet startar omgående och fortsätter löpande

Löpande

Följer medicinska fakultetens arbete med översyn av e-lärandesystem

VT 2013

HT 2012

2013

2013

PD

Kurssekreterare

PD

Kurssekreterare Kursledare

PD Kursledare Kurssekreterare

PD

Ledningsgrupp

(2)

Samtliga kurser ska kunna genomföras nätbaserat om det finns pedagogiska incitament.

Samordning av kurser med andra program på avancerad nivå vid medicinska fakulteten

Löpande

Samordning kurser riktade mot psykiatri på

specialistsjuksköterskeprogrammet

2013 och framåt

PH Kursledare

PD

Ledningsgrupp Studiesociala kommitten Examination Test av progressionen mellan

G, A, F-nivåerna.

Mål och krav på uppsatsens form, bredd och djup för respektive nivå (master one year resp master two years) revideras

Minska risken för plagiat av uppsatser

Vidareutveckling av examinationsfall och progresstests med utgångspunkt från specialiseringen i arbetsmiljö och hälsa.

Samtliga uppsatser ska granskas i Urkund före inlämning.

Löpande

Löpande

PD

Ledningsgrupp Kursansvariga PD

Ledningsgrupp Kursansvariga

PD Kursledare Valbarhet Stort utbud av valbara kurser Samarbete med NOU, NRU, NBMFU,

svenska och nordiska samarbets- partners samt internationella utbildningar.

Löpande PD

Ledningsgrupp

Mångfaldsperspektiv Lärandemål och arbetsformer ska i samtliga kurser utformas så att mångfaldsfrågor beaktas

Ökade inslag av diskussioner och arbete kring t ex FN’s Milleniemål, FN’s mänskliga rättigheter, FN’s

standardregler mm föreskrifter och policydokument för att tydliggöra

mångafaldsperspektivet

Vid kursplanering definiera

mångfaldsperspektivet i förhållande till den specifika kursens fokus och innehåll samt att använda arbetsformer som stimulerar studenternas tänkande kring mångfald.

Workshops och case studies, föreläsningar. Samverkan med internationella avdelningen

Löpande

Fr o m 2013

PD

Kursansvariga

PD

Kursansvariga

(3)

Uppföljning:

SAKOMRÅDE FOKUS MÅL STRATEGI TIDSPLAN ANSVARIG 2. Utvärdering Utvärdering av kurser och

hela programmet

Systematiska utvärderingar med tillförlitliga instrument som speglar studenters och lärares uppfattning om utbildningen genomförs efter varje kurs.

Kursvärderingar i EVAL ska göras vid varje kursavslut och sammanställs av kursansvarig. Lämnas till PD som ansvarar för att dessa delges nämnd och kommande studenter.

Översyn av utvärderingsunderlag.

Löpande Särskild satsning göras VT 2013 2012

PD

Kursansvariga

Studieavbrott Minska antalet sena återbud till kurser

Minska antalet avbrott tidigt i utbildningen

Tidig information om kursupplägg, arbetsformer och schema ges redan idag ut på nätet. Ytterligare insatser behövs

Översyn och förändring av kursen Vetenskaplig design som utgör den första kursen på programmet

Löpande.

Särskild satsning inför antagningen HT 2013 Särskilda resurser avsatta för översyn VT 2013

PD

Studiesociala gruppen Ledningsgrupp

PD

Kursansvariga Ledningsgrupp

Studenter och lärare Ökad användning av peer- learning,, reflektion, critical friends

Utbildning av lärare, tillämpning i samtliga kurser

Löpande PD Kursansvariga

Lärare Samtliga lärares ped.

kompetens ska motsvara högskolepedagogisk nivå och följa fakultetens pedagogiska utvecklingsplan.

Lärare ska kunna arbeta webb- baserat inom ramen för respektive kurs de leder och undervisar i

Långsiktig planering och prioritering av resurser i samråd med institutionernas GAP

Verka för att lärare genomför

utbildning t ex de som ges av MedCUL Samverka med GAP

Löpande

Löpande

PD

Ledningsgrupp

PD Resp lärare

(4)

Tillgodose behovet av lärare med huvudområdeskompetens som kan lämna underlag för examination i respektive kurser

Samverkan med berörda GAP:ar påHVS och andra institutioner på Med Fak.

Löpande PD Ledningsgrupp

Uppföljning:

SAKOMRÅDE FOKUS MÅL STRATEGI TIDSPLAN ANSVARIG 3. Pedagogisk och

vetenskaplig

kompetensutveckling

Studenter Studenter med god

informationskompetens Studenter med god förmåga att presentera för/ kommunicera till enskilda/ grupper

Införa delmoment och lämpliga examinationsformer i samtliga kurser

Löpande PD

Ledningsgrupp Kursansvariga

Studenter och lärare Ökad användning av peer- learning, critical friends och reflektion

Utbildning av lärare, tillämpning i samtliga kurser

Löpande PD Kursansvariga Lärare Tillgång till tillräckligt antal

disputerade lärare.

Samtliga lärares ped.

kompetens ska motsvara högskolepedagogisk nivå och följa fakultetens ped.

utvecklingsplan.

Samtliga lärare som är kursledare och examinatorer, och eller har mer omfattande utbildningsmoment i kurserna ska vara disputerade.

Långsiktig planering och prioritering av resurser i samråd med GAP. Tidig tjänstefördelning av lärare.

Utbildning i samråd med MedCUL

Samråd med GAP och FAS-ansvariga lärare

Löpande

Löpande

Löpande

PD

Ledningsgrupp

PD

Uppföljning:

(5)

SAKOMRÅDE FOKUS MÅL STRATEGI TIDSPLAN ANSVARIG 4. Organisation och

styrning

Intern och extern information om masterprogrammet

Relationen mellan MMV och externa intressenter

Öka omvärldens kunskap om programmet

Kunna erbjuda ett attraktivt utbildningsprogram som har relevans för omvärldens behov

Utbildningsplan och samtliga kursplaner ska vara översatta till engelska.

Information till presumtiva sökande Information till och samverkan med personer i ledningsfunktion i regionen och nationellt. Internationella

samarbeten Omvärldsanalys

Kommunikation med avnämare och intressenter

Löpande PD

PD

Fakultetskansliet

PD

Fakultetskansliet

Lokaler och utrustning Ändamålsenliga och välutrustade lokaler för undervisning och för studenternas egna aktiviteter

Bevaka att ändamålsenliga lokaler och utrustning finns tillgänglig.

Tillgång till teknik för nätbaserad undervisning

Löpande PD Ledningsgrupp

Studenternas delaktighet Studenterna ska ha ett formaliserat inflytande i beslutande organ

Studeranderepresentanter ska finnas i studiesocialt utskott och i

ledningsgruppen

Löpande PD

Ledningsgrupp

Samverkan och

avgränsning mot forskarutbildningen i medicinsk vetenskap

Kunna ge adekvat information om tillgodoräknande av kurser på avancerad nivå i

forskarutbildningen

Översyn av kursplaner i biostatisk som ges på avancerad och

forskarutbildningsnivå vid medfak

2013 PD MaFu-gruppen

Nordisk Master i gerontologi

Specialisering i gerontologi

Uppfylla krav som formulerats i avtal med rektor för LU

Kursutbud

Välfungerande samarbete med NordMag-konsortiet. Gemensamma styrgruppsmöten i samband med intensivveckorna på resp partneruniversitet. Upprätta nytt kontrakt 2013-2015, gemensamt LU, Höjskolen Gjövik, Norge, University of Iceland, Reykjavik samt

Hälsohögskolan Jönköping

Utforma översikt över lämpliga kurser Utveckla fler kurser

Brådskande HT 2012

Löpande

Brådskande HT 12

PD

Ledningsgrupp

PD

PD

Ledningsgrupp

(6)

Specialisering i Arbetsmiljö

Kursutbud Lärartillgång

Revidera kurser så att de ligger på avancerad nivå med samma antagningskrav som övriga masterkurser

Tillgodose behovet av disputerade lärare, särskilt inom omvårdnad, ¨på specialiseringen i arbetsmiljö och hälsa.

Samråd NRU/NOU, GAP vid med fak.

Särskild resurser avsatta VT 2013, arbetsgrupp utsedd

Brådskande Löpande

PD Kursledare

PD

Uppföljning

(7)

SAKOMRÅDE FOKUS MÅL STRATEGI TIDSPLAN ANSVARIG 5. Omvärld Information till stud.

Samverkan inom LU

Nationellt

Internationellt

Tryckt studieväglednings- och informationsfolder

Samarbete med andra fakulteter rörande kursutbud och gemensamma kurser Samarbete med andra masterprogram Belägga samtliga 5 studieplatser LU har för nordisk master i gerontologi Ökat internationellt samarbete och utbyte avseende lärare och studenter. Öka antalet

internationella studenter på programmet

Ta fram dessa dokument i samråd med utb-kansliet och webb-ansvariga Lokala möten

Marknadsföring internt och externt

Stimulera internationell verksamhet i samråd med internationell handläggare.

Använda internationella nätverk t ex U21 för information.

Fortsatt översyn och upprättande av nya bilaterala avtal.

Användning av existerande bilaterala avtal

Fortsätta diskussion kring

masterprogrammets organisation för att underlätta för utländska studenter

Inrättande av en internationell kommitté för MMV

2013

Löpande

Löpande

Löpande

Löpande

Löpande

Beslutas 2012 Inrättas fr o m 2013

PD

Fakultetskansliet PD

PD

Internationell koordinator Internationell kommitte

PD

Internationell koordinator Internationell kommitte

PD

Int. Kommitté Internat.avd.

Programmets innehåll och arbetsformer ska spegla omvärldens krav och förutsättningar

Kunna erbjuda ett program med hög relevans för lokala och globala frågor och utmaningar

Samverkan med U21-nätverket Workshops kring globala frågor Globala frågor återkommer i varje huvudområdeskurs

Löpande 2013

PD

Internat. kommitté

(8)

Stimulera till student och lärarutbyten Gemensamma studentkonferenser med andra universitet, t ex University of Jordan

Workshop gemensam för samtliga studenter på MMV kring FN:s milleniemål och post-2015 agenda

Löpande 2013

2013?

PD

Internat. kommitteé

PD

Internationell kommitte Information Öka möjligheten för

presumtiva sökanden att hitta adekvat information om programmet

Förtydliga informationen som ges på hemsidor

Löpande PD Samverkan med fakultetskansliet

Uppföljning:

NRU =Programnämnden för rehabiliteringsutbildning, NOU=Programnämnden för omvårdnadsutbildning PD=Programdirektör, Ledningsgrupp: Programdirektör, FAS-ansvariga samt studeranderepresentant.

Figure

Updating...

References

Related subjects :