• No results found

Linjära system förkommunikation

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Linjära system förkommunikation"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Linjära system för kommunikation

Programkurs 10 hp

Linear Systems for Communication TSKS06

Gäller från: 2019 VT

Fastställd av

Programnämnden för data- och medieteknik, DM

Fastställandedatum 2018-08-31

Ersätts av TSBB32

LINKÖPINGS UNIVERSITET TEKNISKA FAKULTETEN

(2)

Huvudområde

Informationsteknologi, Tillämpad matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

Civilingenjör i informationsteknologi

Särskild information

Kursen går sista gången 2019. Delar av kursen ersätts av kursen TSBB32 Linjära system 2020.

Får ej ingå i examen samtidigt som TTIT01 eller TTIT39.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Matematisk grundkurs, Envariabelanalys, Linjär algebra.

Grundläggande kunskaper i Matlab rekommenderas (eller något annat programmeringsspråk - för att generera enkla grafer).

(3)

Lärandemål

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om tids- och frekvensanalys av

tidskontinuerliga signaler och tidskontinuerliga linjära system. Speciellt fokuseras på analoga elektriska kretsar samt tillämpningar inom analog och digital

kommunikation. Kursen ger även förtrogenhet med de grundläggande matematiska verktyg som används.

Sammanfattningsvis gäller att studenten, efter fullgjord kurs, förväntas kunna:

För Elektriska Kretsar:

Beräkna ström, spänning och effekt i allmänna likströms- och växelströmskretsar med användning av strukturerade metoder.

Beräkna spänningsförstärkning för kretsar innehållande ideala operationsförstärkare.

Beskriva konstruktion och funktion av elektriska filter.

Beräkna samt mäta upp gränsfrekvenser och centerfrekvens för elektriska filter.

För Linjära System:

Bestämma, tolka och matematiskt hantera tidsegenskaper för deterministiska signaler och linjära system.

Med användande av fourierserier, fouriertransform och laplacetransform bestämma, tolka och matematiskt hantera frekvensegenskaper och allmänna transformrepresentationer för både signaler och system.

Definiera olika egenskaper för linjära system samt, i samband med problemlösning, hantera konsekvenser av dessa.

Med användande av lämplig metod och för given insignal beräkna utsignalen från ett linjärt tidsinvariant system, samt känna till olika metoders möjligheter och begränsningar.

Med viss säkerhet kunna utföra tids- och frekvensanalys för olika analoga och digitala modulationsformer.

Allmänt:

Med adekvat terminologi, väl strukturerat och logiskt sammanhängande, redogöra för sambanden mellan olika begrepp i kursen.

(4)

Kursinnehåll

För Elektriska Kretsar:

Grundläggande lagar och samband.

Tvåpolssatsen. Nortons teorem. Nodanalys.

Växelströmsteori. jw-metoden. Effekt.

Grundläggande filterteknik.

Ideala OP-förstärkare.

För Linjära System:

Signalegenskaper, systemegenskaper.

Differentialekvationsbeskrivning av linjära system.

Linjärisering av icke-linjära system.

Impulssvar och stegsvar. Faltning.

Fourierserieutveckling av periodiska signaler.

Fouriertransformanalys av signaler och system. Frekvensspektrum, Frekvensfunktion.

Laplacetransformanalys av signaler och system. Systemfunktion, Pol- nollställediagram.

Tidskontinuerliga passiva frekvensselektiva filter.

För Kommunikation:

Principer för analog och digital kommunikation, ur ett linjära system- perspektiv.

Amplitudmodulering, frekvens- och fasmodulering.

Digitala moduleringsmetoder - ASK, PSK, QAM, FSK

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen ges till stor del i form av föreläsningar, lektioner och laborationer.

Studenterna bearbetar vinjetter i basgrupper, jobbar med en större inlämningsuppgift och arbetar för övrigt till stor del enligt PBL-metoden.

Inlämningsuppgiften utförs i grupp och redovisas i form av en teknisk rapport, med krav på en god nivå på rapportens utformning och innehåll.

En del av föreläsningarna sker i formen ”flippat klassrum”, där studenterna ser videoklipp innan respektive föreläsning.

Kursen pågår hela vårterminen.

(5)

Examination

TEN1 Skriftlig tentamen 3 hp U, 3, 4, 5

BAS1 Basgruppsarbete 2 hp U, G

LAB1 Laborationer 1 hp U, G

UPG1 Inlämningsuppgift 4 hp U, G

KTR1 Frivilliga kursmoment 0 hp U, G

Slutbetyget på kursen bestäms av resultatet på den skriftliga tentan tillsammans med resultatet på UPG-momentet. Detaljerad information om detta finns på kurswebbsidan.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för systemteknik

Studierektor eller motsvarande

Lasse Alfredsson

Examinator

Lasse Alfredsson

Kurshemsida och andra länkar

http://www.cvl.isy.liu.se/education/undergraduate/TSKS06

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 86 h Rekommenderad självstudietid: 181 h

Kurslitteratur

Rekommenderade böcker är i första hand: Tidskontinuerliga Signaler & System, Sune Söderkvist (Tryckeriet Erik Larsson) Kretsteori, Från Alfa till Omega eller Kretsteori & Elektronik, Sune Söderkvist, med tillhörande övningsböcker (Tryckeriet Erik Larsson) Analog och Digital Modulation, Mikael Olofsson Kompletterande material av examinatorn

References

Related documents

[r]

Exempelvis ¨ar en audiosignal ur- sprungligen en akustisk signal (ljud, eller tryckvariationer i luften), men kan konvert- eras till en elektrisk signal med en mikrofon,

Redogöra för samplingsteoremet och dess konsekvenser samt använda teoremet i problemlösning och för att konstruera och analysera enkla samplade system.. Med adekvat terminologi,

• beräkna både enkelsidig och dubbelsidig Laplacetransform och inverstransform för funktio- ner och generaliserade funktioner och utnyttja allmänna egenskaper för

Genom att rita upp detta riktningsf¨alt f˚ ar vi ungef¨arlig information om hur l¨osningen u(t) till ekvationen beter sig f¨or samtliga m¨ojliga startv¨arden... F¨or att

Till skillnad från ovan doktrin så anser Tomas Karlsson och Jesper Öberg att principen mot rättsmissbruk har sin grund i direktivet och därför inte är tillämpligt i svensk intern

(2001) betonar också vikten av att eleverna som är behov av särskilt stöd först och främst ska vara delaktig i sin ordinarie klass där eleven är inskriven (Emanuelsson

[r]

Notera att vi har inte derivator i Wronskis matris för ett förstaordningens DE system (till skillnad från Wronskis matris för en DE av n:te ordningen).. b) Ange den allmänna

Bisarrt nog har den sovjetiska regeringen ännu inte utarbetat en över- gripande strategi för hur marknadseko- nomin skall introduceras.. Ungefår varan- nan månad

The adoption of Value-Based Procurement was suggested to bring a formalization of processes to enhance the consistency of the value proposition development work, a focus on the

bWDVLWJKLM[GFD[ HIFJPMcFJW[XdeNKWIXd ^GIWM[GWYWGLQRSTfCSTMUVEWGXVTgF[NgOhWZFiWLW[jXd FDDRJW[NZFiLOdFDV[LjD[RZGFMPOiFM[[EFkW[KLMhWD[FLJVMjXdXGIM[NTNH

Dock i område som är lämpligt för arten Näringssökande i luften över inventeringsområdet Sjungande hanar Sjungande hane Sjungande hane Överflygande, talrikt Ett par

oBpqp=rsqp=qBqt oBpqp=rsqp=q>qt oBpqp=rsqp=qpqt oBpqp=rsq@=qBqt oBpqp=rsq@=q>qt oBpqp=rsq@=qpqt oBpqp=rsqu=qBqt oBpqp=rsqu=q>qt oBpqp=rsqu=qpqt oBpqp=rsqp=qB oBpqp=rsqp=q>

Björklund, Maria; Huge-Brodin, Maria (2008), Expanding the Boundaries of Supply Chain Management: People, Planet and Profit, Logistics Research Network,

Studien genomförs inom ramen för en multinationell komparativ studie i samverkan med Nederländerna, Schweiz, Belgien, Frankrike, Taiwan, Japan, Turkiet, Slovenien och Polen

Taktik relateras i denna definition till att lösa militära problem och taktisk kompetens är en produkt av motivation i form av vilja och förmågan att tillämpa kunskaper

The comprehensive aim of this thesis was to improve understanding of the role of the defunctioning stoma in low anterior resection of the rectum for cancer, with regard to timing

För möjlighet till anpassade examinationsmoment gäller att (i enlighet med Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings

För möjlighet till anpassade examinationsmoment gäller att (i enlighet med Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings

• Det var möjligt att lösa tentauppgifterna utan att använda alla metoder ur kursen (student 5), men om de nya betygskriterierna hade varit införda, skulle studenten själv ha

V8

Målgruppen är nyblivna vårdnadshavare. Eftersom många barn inte lever med biologiska föräldrar togs beslutet att vårdnadshavare är en bättre synonym för förälder, exempelvis