• No results found

17.1 Protokollsutdrag valberedningen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "17.1 Protokollsutdrag valberedningen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdesdatum 2014-12-04

Sidan 27 av 34

§21/2014 Dnr 2014/0553 KS-1

Diariekod: 024

Val av ombud och ersättare till Förbundsmöte i

Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, för perioden 2015-2018

Valberedningens beslut

Valberedningen föreslår fullmäktige besluta följande:

• Kommunfullmäktige utser följande personer som ombud och ersättare till förbundsmöte i kommunförbundet Stockholms län, KSL, för perioden 2015-2018:

Ombud

Douglas Lithborn (M) Thomas Ardenfors (M) Anna-Lena Johansson (FP) Freddie Lundqvist (S) Peter Godlund (MP) Ersättare

Jeanette Lindberg (M) Magnus Ramstrand (KD) Anders Morin (FP) Gunilla Hultman (S) Erik Grann (V) Beslutsexpediering:

Akt.

Sign. Exp. datum Sign.

References

Related documents

Ordföranden ställer proposition på Valberedningens förslag till val av ombud och ersättare till Kommunförbundet Skånes förbundsmöte och finner att kommunfullmäktige

Sollentuna kommun biträder förslaget från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) om att ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till kommunerna

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) med 0,8 miljoner kronor sker genom ianspråktagande

• Kommunstyrelsen överlämnar bilaga 2 till kommunlednings- kontorets tjänsteutlåtande 2014-09-12 till Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) som sitt yttrande över

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) rekommenderar kommunerna i Stockholms län samt Håbo och Gnesta kommun att anta det reviderade avtalet med KSL avseende

 Förvaltningschef Karin Proos beviljas delta i studieresa för det strategiska socialchefsnätverket som anordnas av Kommunförbundet Stockholms län (KSL) (numera Storsthlm)

Aktörer: Länsstyrelsen i Stockholms län, Kommunförbundet Stockholms län KSL, Stockholms Handelskammare, Stockholms läns landsting, de berörda kommunerna i länet och i

Kommunfullmäktige utser följande direktionsledamöter och personliga ersättare, revisor samt nominering till vice ordförande till Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund för