• No results found

00.1 Information inför årsstämmor med kommunens bolag 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "00.1 Information inför årsstämmor med kommunens bolag 2016"

Copied!
3
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Kommunledningskontoret

2016-03-07

Sida 1 av 3

Ingegärd Bornelind Kommunjurist 08-579 216 03

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr. 2016/0083 KS 024 2016/0084 KS 024 2016/0085 KS 024

Årsstämmor med kommunens bolag 2016

Kommunens bolag

Kommunen har tre helägda aktiebolag:

1. AB Sollentunahem 2. AB SOLOM

3. Sollentuna Energi AB

AB Sollentunahem

Bolaget ska förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta och upplåta fastigheter och tomträtter med bostäder, kollektiva anordningar och lokaler.

Syftet med bolagets verksamhet är att, i enlighet med bland annat de regler som finns i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala

bostadsaktiebolag, upplåta bostadslägenheter med hyresrätt i Sollentuna kommun.

Bolaget får även producera och förvalta de kommersiella lokaler och ytor som utgör goda och nödvändiga komplement till bostadsområdena samt övriga lokaler som är förknippade med kommunens verksamheter.

AB SOLOM

Bolaget ska bedriva äldreomsorg och tillhandahålla stöd och service till personer med funktionsnedsättning, och därtill kompletterande verksamhet.

Bolaget ska även anordna boenden för ensamkommande barn.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, till den del detta inte innefattar myndighetsutövning, fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade med flera lagar och förordningar inom området att

erbjuda invånarna i Sollentuna kommun äldreomsorg, hemsjukvård och stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Sollentuna Energi AB

Bolaget har sex verksamheter; El, Vatten och avlopp, Fjärrvärme inklusive fjärrkyla, Stadsnät, Renhållning och Transporttjänster.

Bolaget, eller dess dotterbolag, ska

1. Inköpa, producera och distribuera el till i huvudsak kunder i Sollentuna kommun

(2)

2016-03-07

Dnr.

Sida 2 av 3

2. Bedriva verksamhet för vattenförsörjning och avlopp inom Sollentuna kommun

3. Bedriva fjärrvärmeverksamhet, dvs. distribuera, producera och sälja fjärrvärme till i huvudsak kunder i Sollentuna kommun.

4. Svara för att hushållsavfall inom Sollentuna kommun samlas in, transporteras bort eller återvinns

5. Svara för uthyrning av transportmedel såsom bilar och maskiner till kommunens verksamheter och kommunala bolag

För verksamheten Vatten och avlopp är bolaget huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.

Årsstämma

Vad är årsstämma?

Av 7 kap. aktiebolagslagen följer att aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma.

Den ordinarie bolagsstämma där ägaren bl.a. godkänner årsredovisning och beviljar ansvarsfrihet benämns årsstämma. På årsstämman beslutas även om vinstdisposition, dvs. aktieutdelning till ägaren (kommunen).

För kommunens tre bolag är det reglerat i bolagsordningarna vilka ärenden som ska behandlas på årsstämma.

Vem kallar till årsstämma?

Det är bolagets styrelse som kallar ägaren (kommunen) till bolagsstämma/årsstämma.

Tid för årsstämmor med kommunens tre bolag

Årsstämmor med kommunens bolag äger vanligen rum i samband med kommunstyrelsens mars- eller aprilsammanträde.

För 2016 är det den 21 mars.

Kommunstyrelsens roll

I kommunen utövas ägandet på bolagsstämma av kommunstyrelsen. Detta följer av en reglering i kommunstyrelsens reglemente.

Revisorernas roll

Bolagets revisorer, inklusive lekmannarevisorerna, har möjlighet att delta vid stämman men har ingen rösträtt.

Revisorerna ska skriftligen lämna rekommendation om bolagsstämman ska fastställa resultat- och balansräkning, om vinstdispositionen samt om ansvarsfrihet ska beviljas.

(3)

2016-03-07

Dnr.

Sida 3 av 3

Kommunens ombud vid bolagsstämma

Kommunstyrelsen har i beslut i december 2015 utsett (befullmäktigat) kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M) som kommunens ombud vid bolagsstämmor under 2016.

Det innebär att det är Henrik Thunes, och inte kommunstyrelsen, som tar ställning i de frågor som finns i kallelsen till stämman samt skriver på årsstämmoprotokollet.

Det finns ingen möjlighet för kommunstyrelsen att på stämman rösta om hur ägaren (kommunen) ska ställa sig till de ärenden som är upptagna på

kallelsen till årsstämman.

Instruktion till ombudet

Kommunstyrelsen ska lämna en instruktion till ombudet om hur ombudet ska rösta i de ärenden som ska beslutas av årsstämman. Denna instruktion beslutas av kommunstyrelsen innan årsstämmorna hålls för respektive bolag.

Ärenden om instruktion till ombudet vid årsstämmor 2016 för kommunens tre bolag behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 21 mars, med omedelbar justering.

Årsstämmorna den 21 mars 2016

Följande tider gäller för bolagen:

• AB SOLOM 16:10-16:30

• AB Sollentunahem 16:30:16:50

• Sollentuna Energi AB 16:50:17:10

Respektive bolag presenterar sin årsredovisning på cirka 10 minuter inklusive frågor.

Efter presentationen för respektive bolag följer själva årsstämman. Normalt öppnar bolagsstyrelsens ordförande, alternativt vice ordförande, stämman och annonserar som första punkt val av ordförande på stämman. Henrik Thunes föreslår stämmoordförande som väljs och som därefter tar över ordförandeskapet för de övriga punkterna på dagordningen.

Ingegärd Bornelind Charlotte Enges

Kommunjurist Finanschef

References

Related documents

En kyrka där alla är välkomna, oavsett om man är troende eller inte, Vi finns till för alla människor.. Lika rätt

Tydligt går att utläsa från enkäten att ledamöterna tycker att Smedjebackens kommun bör vara aktiv som ägare i relation till bolagen men bara hälften av dem uttrycker att

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att, under tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan

Cheferna inom HEM känner till kommunens riktlinjer för personalpolitiken ”Hu- man resources – riktning vision 2010” genom att de fått det tilldelat.. Ingen av de intervjuade

Stämman beslutar att styrelsen får gå vidare för att kalla till en extrastämma till hösten?. 14 Rapportering från

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till envar styrelseledamot för utskottsarbete i styrelsens revisionsutskott oförändrat ska utgå med

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk genetik, diagnostik och mottagning Besöksadress Medicinaregatan 1 D, 413 45 Göteborg TELEFON växel 031-342 00 00, direkt 031-3434206..

Planen, som är gemensam för SÖRAB-kommunerna, ska ingå i Sollentunas författningssamling och vara ett styrdokument för hanteringen av avfall samt för områdena

"Sociala krav vid upphandling" behandlades, öppnade dock kommunstyrelsens ordförande dörren för att titta på möjligheten om att möjliggöra för kommunen att ställa

Ärenden om instruktion till ombudet vid årsstämmor 2017 för bolagets tre dotterbolag AB SOLOM, AB Sollentunahem och Sollentuna Energi och Miljö AB behandlades på

Ägardirektiv till AB Sollentunahem om åtgärder för att skapa fler hyresrätter i Sollentuna samt uppdrag till kommunstyrelsen om fastighetsförvärv.. 2016/0592 KS

Svar på remiss från Trafikverket avseende åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. 2016/0160 KS Chef för strategiska

Ansökan om tillstånd för studieresa till Israel samt delegation av beslut enligt regler för arbetstagares och förtroendevaldas resor. 2016/0119 KS Utredare Caroline

Boenden för ensamkommande barn och nyanlända i Sollentuna samt uppdrag att ta fram

Att ge anställda inom välfärden möjlighet att göra ett bra jobb är nyckeln till den kvalité som de boende i din kommun eller ditt landsting förtjänar.... Personalpolicyn –

Om handlingar saknas eller ytterligare beslutsunderlag önskas, kontakta kultur- och fritidsförvaltningen, Gunilla Sandqvist, telefon 21 72 61 eller via

Kommunfullmäktige utser Mirjana Cvrkalj (M) som ordinarie ledamot i vård- och omsorgsnämnden för tiden till och med 31 december 2018.. Kommunfullmäktige utser Helena Gärtner (M)

Många kalla- de det för det första riktiga valet: man röstade i förhållande till det reger- ingen har levererat, inte av känslomässiga skäl.. Under 2005 genomfördes över

Ombudet får i uppdrag att vid Stockholms Stadshus AB:s årsstämma och extra bolagsstämmor 2020 rösta för årsarvoden år 2020 till styrelseledamöter m.fl.. enligt bilaga 2

Räddningstjänsten anser att de lokaler som är publika ska anpassas för funktionshindrade för att säkerställa en trygg och säker utrymning.. I kapitel 1.7 finns en felskrivning

Kommunledningskontoret föreslår att ramen för sammanlagd borgen till kommunens bolag 2018 fastställs till 19 568 mnkr som gör att kommunen ges möjlighet att teckna borgen

Kommunledningskontoret föreslår att ramen för sammanlagd borgen till kommunens bolag 2019 fastställs till 21 840 mnkr som gör att kommunen ges möjlighet att teckna borgen

Kommunledningskontoret föreslår att ramen för sammanlagd borgen till kommunens bolag 2020 fastställs till 23 378 mnkr som gör att kommunen ges möjlighet att teckna borgen