• No results found

39.2 Budget 2014 för kommunens bolag

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "39.2 Budget 2014 för kommunens bolag"

Copied!
11
0
0

Full text

(1)

SOLLENTUNA KOMMUN Meddelande

2013-11-18 Kommunledningskontoret Sida 1 av 1 Charlotte Enges

Finanschef 08-5792 1663 Dnr.

Budget 2014 för kommunens bolag

Sollentuna Energi AB budgeterar ett resultat innan skatt på 64 miljoner kronor och Sollentuna Energi Handel AB har budgeterat ett resultat på 4 miljoner kronor. Budgeterat resultat för 2014 är högre än föregående år främst beroende på resultat fjärrvärmeverket i Bristas förväntas ge ett överskott istället för underskott under 2013 samt högre intäkter för

anslutningsavgifter och avfallsintäkter. Bolagets investeringsbudget uppgår till 112 miljoner kronor vilket är högre än tidigare år främst beroende på utbyggnaden i Väsjö området.

Sollentunahems budget på 82 miljoner kronor är betydligt högre än föregående år 41 miljoner kronor. Detta beror på nya redovisningsregler som innebär att Sollentunahem ska tillämpa komponentavskrivning vilket innebär att en fastighets olika delar ska skrivas av för sig exempel stomme, installationer (el mm) och inre ytskikt. De olika delarna kommer att ha olika avskrivningsperioder. En stor del av det som tidigare har redovisats som underhåll kommer att redovisas som en tillgång. För Sollentunahems del innebär detta att en stor del av planerat underhåll kommer att öka

fastigheternas bokförda värde och inte kostnadsföras under 2014 och detta leder till ett högre resultat. Sollentunahem har inte fastställ någon

investeringsbudget för 2014 på grund av osäkerhet kring de nya redovisningsreglerna och startpunkt för nybyggnation.

AB S O L O M har budgeterat i princip ett noll resultat. Budget är baserad på att ej övertagna verksamheter skulle gå över till AB SOLOM per 2014-04- 01. De ej övertagna verksamheterna bidrar till budgeten med 10 miljoner kronor. Räntan och avskrivning på köpeskillingen för de övertagna verksamheterna är beräknade på 65 miljoner kronor eftersom budgeten beslutades innan Fullmäktiges beslut om ändrad köpeskilling

Charlotte Enges

Bilagor:

Budget: Sollentuna Energi A B & Sollentuna Energi Handel A B Budget: A B Sollentunahem

Budget: A B SOLOM

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

(2)

S OLLENTUNA _ _ _ _ _ ^ _ Foslag till styrelsen 2013-11 -06 p - ^ - n T I _ » n -

UKMM

FÖRSLAG T I L L R E S U L T A T B U D G E T FÖR

(Tkr)

INTAKTER 2014 2013

Nätavgifter 110 150 110 660

Nätavgifter interna 0 336

Stadsnät 31 627 29 004

Fj ärrvärmeförsäljning 207 799 210 743

Försäljning av fjärrkyla 2 861 3 586

Vattenförsäljning 81 133 75 051

Avfallsintäkter 48 600 40 200

Transport 5 190 4 980

Anslutningsavgifter 13 117 7 234

Kundarbeten 3 800 7 683

Övrig försäljning 544 1 034

Aktiverat arbete 2 400

Tjänster till SEHAB 3 600 3 600

Övriga intäkter 0 11

Summa intäkter 510 821 494 122

KOSTNADER

Nätavgifter och energi förluster -33 798 -38 603

Systemdrift •600 -1 320

Hetvatten -162 299 -162 670

Kyla

Vatten -18 430 -18 252

Spillvatten -27 885 -27 804

Avfallshantering -39 710 -37 368

Drift och underhåll -36 062 -34 723

Fastighet -1 956 -1 320

IT -3 464 -3 002

Marknad -1 659 -1 680

Resor & Kommunikation •740 -612

Övriga tjänster -17 221 -9 093

Personalkostnader -54 429 -50 412

Övriga kostnader OH-fördelning

Summa kostnader -398 253 -386 859

(3)

RÖRELSERESULTAT

A V S K R I V N I N G A R E N L I G T P L A N

RÖRELSERESULTAT EFTER DESSA

Resultat B2 Ränteintäkter Räntekostnader

FINANSNETTO

R E S U L T A T E F T E R F I N A N S I E L L A P O S T E R O C H I N V E S T E R I N G A R

1 12 568 -46 743

65 825

1 800 8 604 -12 204 -1 800

64 025

64 025

(4)

SOLLENTUNA ENERGI

2013-10-24

Förslag till Styrelsen 2013-11-06

FÖRSLAG T I L L R E S U L T A T B U D G E T FÖR SEHAB ÅR 2014

(Tkr)

INTÄKTER 2014 2013 Elförsäljning 112 300 112 100

Elcertifikat 9 300 9 300 Förlustkraft SEHAB 5 900 9 200

Övriga intäkter 0 0 Summa intäkter 127 500 130 600

KOSTNADER

Råkraft -103 900 -103 900 Elcertifikat -8 900 -8 800 Förlustkraft -5 500 -8 800 Tjänster från SEAB -3 600 -3 600

Avgifter -100 -100 Kampanjer och trycksaker -600 -550 Övriga kostnader -500 -350

Summa kostnader -123 100 -126 100

RÖRELSERESULTAT 4 400 4 500

F I N A N S N E T T O 0

R E S U L T A T E F T E R F I N A N S I E L L A P O S T E R

SEHÅB 4 4m 4 5m

(5)

ENERGI Föslag till styrelsen 2013-11-06

Budget, investeringar i SEAB 2014 tkr

f 2014 Budset 2013

Elnät 22 70© 19

(varav mätning) 4 400 3 800

Fjärrvärme 25 700 15 2

Fj ärrkyla O 3 Stadsnät/bredband

VA

Avfall 1 TPC/fordon 3

Datorer/inventarier 3 000

Knista Gård 6 800 1 Totalt 112 l i

varav elnät Väsjön 3 800 2 400 och VA i Väsjön 19 500 7 500

Stadsnät Väsjön 500 0 f j v i Väsjön 6 000 0

Håkan Larsson

2013-10-24

(6)

AB Sollentunahem

org nr 556191-9191

Budget

2014

(7)

Resultaträkning för AB Sollentunahem

Budget Prognos 2 Prognos 1 Utfall

Belopp i tkr Noi 2014 2013 2013 2012

N E T T O O M S Ä T T N I N G Hyresintäkter

Övriga förvaltningsintäkter

2 3

608 961 3 205

589 782 3 211

583 928 3 015

554 287 3 868 SUMMA N E T T O O M S Ä T T N I N G 612 166 592 993 586 943 558 155

F A S T I G H E T S K O S T N A D E R Driftkostnader

Underhållskostnader Fastighetsskatt

1,4 5

-223 581 -96 128 -13 055

-226 026 -150 658 -13 055

-224 164 -159 824 -12 332

-221 959 -124 239 -14 252

D R I F T N E T T O 279 402 203 254 190 623 197 705

Avskrivningar 6 -122 170 -92 001 -91 371 -79 858

B R U T T O R E S U L T A T 157 232 111 253 99 252 117 847

Centrala administrations- och försäljningskostnader % 7, 8 -14 632 -15 089 -14 874 -14 372

JÄMFÖRELSESTÖRANDE P O S T E R Resultat fastighetsförsäljningar

9

0 0 0 138 818

RÖRELSERESULTAT 142 600 96 164 84 378 242 293

R E S U L T A T FRÅN F I N A N S I E L L A P O S T E R Ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

10 532

-61 000

660 -56 001

660 -60 000

1 019 -51 941 R E S U L T A T E F T E R F I N A N S I E L L A P O S T E R 82 132 40 823 25 038 191 372

Bokslutsdispositioner Årets skatt

11 12

0 0

0 0

0 0

-15 837 -5163

ÅRETS R E S U L T A T 82 132 40 823 25 038 170 371

Rensat resultat 82 132 40 823 25 038 52 553

(8)

Noter

Budget Prognos 2 Prognos 1 Utfall

Belopp i tkr 2014 2013 2013 2012

Not 2 Hyresintäkter

Bostäder 446 884 437 102 429 674 412 437

Lokaler 143 617 135 048 137 046 124 571

Övrigt 18 460 17 632 17 208 17 279

Summa hyresintäkter 608 961 589 782 583 928 554 287

Not 3 Övriga förvaltningsintäkter

Övriga förvaltningsuppdrag 100 139 100 234

Försäkringsersättningar 0 0 0 59

Återvunna fordringar 220 225 150 216

Ersättningar från hyresgäster 2 435 2 361 2 309 2 699

Vinst avyttring byggnader och inventarier 0 30 0 57

Övriga sidointäkter 450 456 456 604

Summa övriga förvaltningsintäkter 3 205 3 211 3 015 3 869

Not 4 Driftkostnader

Fastighetsskötsel -65 357 -64 447 -64 640 -66 812

Reparationer -17 573 -24 082 -22 158 -24 334

El -18 903 -18 911 -20 224 -17 040

Vatten -15 191 -15 379 -15 154 -14 654

Sopor -10 601 -11 614 -11 336 -10 250

Fjärrvärme och fjärrkyla -56 727 -57 829 -57 144 -56 807

Tomträttsavgäld -2 516 -2 516 -2 516 -2 424

Fastighetsförsäkring -4 210 -4 141 -2 972 -2 437

Kabel-TV -2 147 -2 090 -2 090 -2 118

Hyres- och kundförluster -1 250 -1 281 -1 281 -1 163

Fastighetsanknuten administration -26 418 -20 774 -21 821 -20 263

Övriga driftkostnader -2 688 -2 962 -2 828 -3 656

Summa driftkostnader -223 581 -226 026 -224164 -221 958

Not 5 Underhållskostnader

Planerat lägenhetsunderhåll -21 928 -25 915 -26 405 -23 290

Planerat företagsgemensamt underhåll (FGU) -70 000 -120 543 -129 219 -96 809

Evakueringskostnader -4 200 -4 200 -4 200 -4139

Summa underhållskostnader -96 128 -150 658 -159 824 -124 238

(9)

Noter

Belopp i tkr

Not 6 Avskrivningar fastighetsförvaltning

Byggnader Anläggningar

Inventarier & maskiner fastighetsförvaltning Återförd nedskrivning

Summa avskrivningar fastighetsförvaltning

Budget Prognos 2 Prognos 1 Utfall 2014 2013 2013 2012

-110 000 -80 318 -79 671 -69 258 -10 765 -10 351 -10 234 -9 252 -1 405 -1 332 -1 466 -1 348

0 0 0 0 -122170 -92 001 -91371 -79 858

Not 7 Centrala administrations- och försäljningskostnader

Till central administration räknas kostnader för styrelse, V D och övrig ledningspersonal,

finans funktion, revision, årsredovisning och bolagsstämma. Kostnader för värdering av fastigheter inför bokslutet, för marknadsföring som avser företaget som helhet ingår.

Not 8 Revisionsuppdrag

Ernst & Young, revision -350 -300 -300 -220 Ernst & Young, andra uppdrag 0 0 0 -75_

-350 -300 -300 -295

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranletts av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Not 9 Jämförelsestörande poster

Försäljning fastigheter 0 0 0 -1 081 Fastighetsförsäljning via dotterbolag 0 0 0 139 899 Summa jämförelsestörande poster 0 0 0 138 818

Not 10 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntor likvida medel Övriga finansiella placeringar

Summa ränteintäkter och liknande resultatposter

412 120 532

560 100 660

560 898 100 m 660 1 019

(10)

Kronor per kvadratmeter Budget Prognos 2 Prognos 1 Utfall

2014 2012 2012 2012

Not 2 Hyresintäkter

Bostäder 1 163 1 138 1 118 1 073

Lokaler 1 353 1 272 1 291 1 174

Övrigt 38 36 35 35

Summa hyresintäkter 1242 1203 1191 1130

Not 4 Driftkostnader

Fastighetsskötsel -133 -131 -132 -136

Reparationer -36 -49 -45 -50

El -39 -39 -41 -35

Vatten -31 -31 -31 -30

Sopor -22 -24 -23 -21

Fjärrvärme och fjärrkyla -116 -118 -117 -116

Tomträttsavgäld -5 -5 -5 -5

Fastighetsförsäkring -9 -8 -6 -5

Kabel-TV -4 -4 -4 A

Hyres- och kundförluster -3 -3 -3 -2

Avskrivning maskiner & inventarier, administration 0 0 0 0

Fastighetsanknuten administration -54 -42 -44 -41

Övriga driftkostnader -5 -6 -6 -7

Summa driftkostnader -456 -461 -457 -453

Not 5 Underhållskostnader

Planerat lägenhetsunderhåll -57 -67 -69 -47

Planerat företagsgemensamt underhåll (FGU) -143 -246 -264 -197

Evakueringskostnader -11 -11 -11 -8

Summa underhållskostnader -196 -307 -326 -253

Centrala administrations- och försäljningskostnader -30 -30 -30 -29

(11)

AB SOLOM (tkr)

Intäkter 334 378

Personalkostnader -264 590

- procent av intäkt -79,1%

Övriga kostnader -44 487

- procent av intäkt -13,3%

Rörelseresultat 25 301

rörelsemarginal 7,6%

Gemensamma kostnader -25 271

Varav avskrivningar -5 619

Varav ränta -1 200

Resultat 30

marginal 0,0%

Antaganden

•OPI snitt ca. +2%, Löneökningar +2,7% (fr april), inflation +1%.

•LSS-enheter i kommunen startar i AB SOLOM 1 april 2014.

•Ursprunglig värdering av köpeskilling kvarstår (65mkr), inget

nedskrivningsbehov föreligger.

References

Related documents

Länsstyrelsen Norrbotten (2014) Inventering av järv, lo, varg och kungsörn i Norrbottens län - slutrapport för inventeringssäsongen 2013-2014. Länsstyrelsen

Därtill finns nu även, inom Nasjonalt overvakningsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) i Norge och inom Naturvårdsverkets metodik för inventering av stora rovdjur i

Vid delårsrapporten gör kulturnämnden och kulturförvaltningen en nulägesanalys över arbetet hittills under året, för månaderna januari till och med augusti. Syftet med analysen

Tabell 5 visar mycket god överensstämmelse på den måttligt trafikerade Föreningsgatan i Ljungby (cirka 2 000 fordon per dygn) och dålig överensstämmelse på den mer

Venues vänder däremot sin utveckling och för- bättrar resultatet med 5 msek under tredje kvartalet och per den sista september ligger de nära föregående

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet.. Syftet med Kommunens Kvalitet i

Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-11 § 27 att granskning av ”kommu- nens uppföljning och kontroll av verksamheten” skulle fortsätta utgöra ett för kommunen

Vi i Ultuna skytteförening vill tacka alla som kommit hit till Ekebyboda skyttecentrum för att delta i Margarethakedjan under två dagar.. Att arrangera Margarethakedjan är ett

[r]

Att studera vid Lnu ger möjligheter att på olika sätt komma i kontakt med arbetslivet under utbildningstiden. Dessa kontaktytor är betydelsefulla då de uppfyller en aspekt av

RESULTAT JAKTSTIG

[r]

Kassaflödet från verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet uppgick till 2,6 MSEK (1,3 MSEK), vilket främst förklaras av, jämfört med samma period

Kassaflödet från verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet uppgick till 3,0 (5,3 MSEK), vilket främst förklaras av, jämfört med samma period

Resultat per aktie justerat för utestående optionsrätter Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader Periodens resultat dividerat med medelantalet utestående aktier

Samt 800 meters loppen för män och F15-17 då eltidtagningen

Mina lärare talar om för mig när jag lyckats bra i de programspecifika ämnena, dvs karaktärsämnena.. Mina lärare talar om för mig när jag lyckats bra i de gymnasiegemensamma

Även om Fortnox redan i dag är marknadsledande på webbaserade affärssystem för mindre företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer och har över 140 000 användare, finns

Uppgift 8: Hur stor lyftkraft verkar på en metallstycke nedsänkt i vatten om stycket har dimensionerna 25 cm × 30 cm × 50 cm. Uppgift 9: Hur stor volym vatten undantränger en

Intervjupersonerna i samtliga län fick ta ställning till påståenden om olika aspekter av länsstyrelsens arbete med respektive verksamhet.. Påståendena har bedömts på en skala

Arbetssättet med genomförandeplan är nytt och förutsättningarna för finansiering av insatser inom ramen för VG2020 är ännu inte helt klarlagda.. Ny utbildningschef för

att årets resultat om 49 227 726 kronor ökar landstingets egna kapital i 2014 års bokslut att resultatet 2014 för offentlig primärvård, 1 275 280 kronor, och folktandvård,. 1

Kommunens bokförda resultat för perioden uppgår till 2,8 mnkr, vilket motsvarar 0,2 procent av skatteintäkterna.. Helårsprognosen för resultatet uppgår till 2,5 mnkr och 0,1