varning När du läser denna vitbok kommer du att hålla med om följande:

Full text

(1)

varning

Ingenting i denna vitbok utgör en juridisk, ekonomisk och kommersiell eller skattemässig rekommendation, och du bör konsultera dina egna juridiska, finansiella, skattekonsulter eller andra professionella konsulter innan du gör någon relaterad verksamhet. Varken Acute Angle Foundation eller någon medlem av projektgruppen eller någon tredjeparts tjänsteleverantör ska ha någon skada eller förlust som kan lidas genom direkt eller indirekt åtkomst till detta vitboksmaterial eller genom att komma åt projektwebbplatsen eller annat material publicerat

av grunden.

Allt innehåll kommer att tillämpas på alla föremål för stiftelsen, inklusive men inte begränsat till att främja forskning, design och utveckling, och förespråka värdet av samtrafik och förtroendeutbyte av globala och öppna källor blockchain globala informations- och kommunikationsnätverkssystem för att främja säker och harmonisk utveckling av ekosystem.

Denna vitbok är endast för allmän informationsändamål och utgör inte ett prospekt, offertdokument, värdepappersnotering, investeringsbegäran eller försäljning av produkter, projekt eller tillgångar (digitala eller på annat sätt). Följande information kanske inte är uttömmande eller innehåller några delar av avtalsförhållanden. Det finns ingen garanti för riktigheten eller fullständigheten av sådan information, och inget uttalande, garanti eller åtagande till riktigheten eller fullständigheten av sådan information. Vitboken innehåller information som erhållits från tredjepartskällor, och stiftelsen eller teamet kontrollerade inte oberoende riktigheten eller slutförandet av sådan information. Det finns ingen garanti för riktigheten eller fullständigheten av sådan information, och inget uttalande, garanti eller åtagande till riktigheten eller fullständigheten av sådan information.

Denna vitbok utgör inte någon avsikt från någon akut teammedlem att sälja JUN och ger inte någon form av investeringsbeslut. Ingenting i denna vitbok kan användas som ett åtagande eller uttalande för att representera JUN-M-nätverket i framtiden. Avtalet mellan stiftelsen och dig som rör varje försäljning eller köp av JUN regleras av separata villkor i ett annat avtal.

När du läser denna vitbok kommer du att hålla med om följande:

(a) Du erkänner, förstår och samtycker till att JUN kan vara av inget värde, inte för spekulativa investeringar, och att ingen person har någon garanti för JUNIs värde eller likviditet;

(b) Ingen stiftelse, dess dotterbolag eller medlemmar i teamet är ansvariga för värdet, överförbarheten, likviditeten i JUN och marknaden som tillhandahålls av någon tredje part för JUN;

(c) I något JUNI-köpbeslut litar du inte på något av uttalandena i denna vitbok.

(d) Du måste vara ansvarig för dina investeringsfonder;

(2)

(e) Om du är medborgare, bosatt, bosatt eller grönt kortinnehavare i ett land vars lagar, förordningar, förordningar, fördrag eller administrativa handlingar inte erkänner ett säkerhetsmärke eller investeringsprodukt, erkänner du, förstår och samtycker till att du inte får delta i JUNI köper aktiviteter.

Stiftelsen och teamet kommer inte att lämna några uttalanden, garantier eller åtaganden till någon enhet eller individ. JUN-användare bör noga överväga och utvärdera alla risker och osäkerheter relaterade till JUN-försäljningen (inklusive finansiella och juridiska risker och andra osäkerheter).

Informationen i denna vitbok är endast för samhällsdiskussioner och är inte juridiskt bindande. JUNIs försäljningsavtal ska vara ett separat köpeavtal. Om det finns någon inkonsekvens mellan köpeavtalet och vitboken, ska köpeavtalet gälla.

Innehållet i vitboken och alla uttalanden, intervjuer och muntliga uttalanden i pressmeddelanden eller var som helst (inklusive uttalanden om avsikter, övertygelser eller aktuella förväntningar beträffande marknadsförhållanden, affärsstrategier och planer, finansiell ställning, specifika avsättningar och riskhanteringspraxis). Med tanke på att dessa uttalanden innebär kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer som kan leda till olika faktiska framtida resultat från ovan nämnda framåtriktade uttalanden, rekommenderar vi att du inte litar för hårt på dessa framåtblickande uttalanden.

Vitboksinformationen uppdateras endast till vitboken och teamet ansvarar inte för dessa framåtriktade uttalanden och för händelser efter datumet för vitboksuppdateringen.

Denna vitbok kan översättas till andra språk. Vid konflikter eller oklarheter mellan de översatta versionerna ska den engelska versionen gälla.

(3)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND

2 JUN “M” NETWORK - EN KONSENSUS, SAMARBETE OCH VINNA VINNIGT VILLKORNÄTVERK.

2.1 ANVÄNDARRÄTTSANDINTERESTSRETURNTOUSERS 2.2 NY Uppgradering av internetreklam

3. JUN ”M” NÄTVERKSINFRASTRUKTUR

3.1BLOCKCHAINLAYER 3.2 SLUTTERMINALLAG 3.3APPLICATIONLAYER

4. JUN ”M” NÄTVERKSKONSENS

4.1 JUNI-REGLER OCH FÖRORDNINGAR 4.2 TILLBAKA MEKANISM

5. TEKNISK INFRASTRUKTUR

5.1 JUN ”M” NÄTVERKSKEDNING 5.2 TERMINAL BERÄKNING

5,3 5G.

6. JUN ”M” NÄTVERKSVISION

(4)

1. Bakgrund

Varför driver webbplatser för e-handel saker du gillar eller behöver? Varför får du mycket låninformation när du har lite pengar? Du läser informationen om bilköp på Internet, varför skulle kundtjänsten hos 4S shop kontakta dig aktivt? När dina bankinsättningar är stora kommer olika investerings- och finansieringsplattformar att hitta dig ... Allt beror på att när du använder mobiltelefoner, datorer och andra terminaler lämnar du spår av beteende på Internet och spelas in. Internetplattformen erhåller ett stort antal användare genom subvention och samlar in ett stort antal användardata i molnet. Senare gör det vinst från användardata genom reklam, mervärdestjänster, plattformskommission och så vidare.

Därför,

Varje dag genererar vi en stor mängd beteendata på Internet via olika terminalenheter och laddar upp en stor mängd beteendata till molnet i realtid, men värdet som genereras av denna data ägs inte av enskilda användare. I internetjättar som Google, WhatsApp och Facebook, medan de tillhandahåller gratis tjänster till användare, samlar de också in information som genereras av användare, städar användardata och transformerar datavärde genom molnberäkning, som är det traditionella informationssättet för Internet. Med tillkomsten av 5G-eran ökar antalet nätverksanslutningsenheter kraftigt och enorma användardata kommer att genereras i utkanten av nätverket. Med framväxten av blockchain- teknik och slutberäkning kommer datainsamling och behandling oundvikligen att återgå till terminalen från molnet, vilket kan uppnå behandling av massiva data nära enhetsterminalen och genom blockchain-nätverket. Omvandlingen och överföringen av datavärde har främjat omvandlingen av informationsinternet till internetvärde.

I informationsinternatiden har big data blivit ett viktigt produktionsmedel. Big data täcker två viktiga punkter: big data och cloud computing, det vill säga kraftig datorkraft och data som kan nås när som helst i molnet. Kol är det viktigaste produktionsmedlet under den första tekniska revolutionen, olja och elektricitet är det viktigaste produktionsmedlet under den andra teknologiska revolutionen, och data kommer att vara det viktiga produktionsmedlet för denna teknologiska revolution. Big data är produktionsmedel, molnberäkning är produktiviteten och Internet är produktionsförhållandet, men i det traditionella förhållandet mellan informationsinternet kan användare inte få det verkliga värdet av sina egna uppförandedata.

(5)

Födelsen av blockchain-teknik ger ett lägre värde för handel med uppförandedata för internet, från vilket värdet Internet föddes. Blockchain distribuerat nätverk i kombination med intelligenta kontrakt kan lösa många brister i informationsnätverket. Populariseringen och tillämpningen av blockchain-tekniken kommer att lösa problemen med kredit, värdeöverföring och värdelagring, samt insamling och lagring av personliga uppgifter om internetbeteenden. Inte bara det, blockchain innehåller enorm ekonomisk betydelse, det kan till och med sägas att marknaden och tiderna krävde blockchainens födelse.

Framväxten av blockchains kommer att skapa ett nytt Internet-produktionsförhållande och värdesystem. Det nya värdet Internet kommer att fördela intäkter till alla användare genom den ekonomiska modellen för blockchaincirkulation. Användare kan få belöningar genom beteende med personlig användning i det nya värdenätverket. Användare kan vara i ett spontant och aktivt tillstånd i processen att producera "data"; samma part som får "data" ger motsvarande avkastning enligt "data" som tillhandahålls. Transaktionsinformationen från båda sidor kommer att ske i en transparent och oföränderlig miljö, vilket kommer att leda till en mer positiv cykel - detta är huvudfunktionen för det nya värdet Internet i blockchain-eran.

Värde Internet gör allas beteende mer värdefullt

I själva verket är kärnan i att stödja den nuvarande Internetgigantens biljardmarknadsvärde den högfrekventa användarbeteendevisningen och datavärdet som det stora antalet användare har. Betydelsen av blockchain ligger i att det kan ändra det befintliga användardatavärdssystemet, omfördela ägandet till data och låta användare som verkligen äger data få belöningar från att dela det samtidigt som de garanterar deras integritet.

I början av Internet etablerade Internet-jättar som Google, Facebook, Amazon och Microsoft tidens informationsinternet, som främst påskyndade effektiviteten i informationscirkulationen och löste problemet med informationsasymmetri. Med utvecklingen av blockchains har teknologier som Bitcoin och ETH skapat digital kommunikation av värde, men användarnas beteendedataägande, frågan om rättigheter och intressen bekräftelse har ännu inte lösts. Idag leder Facebook skapandet av en 28- partnerhanterings- och distributionsorganisation, Vågen förening, för att skapa en enkel, gränslös valuta och finansiell infrastruktur för miljarder människor genom att emittera den krypterade digitala valutan Vågen. Det säger att alla har den inneboende rätten att kontrollera sina legitima arbetsresultat - öppet,

Frigörandet av Facebooks digitala valuta, Vågen, kommer att ha en långtgående inverkan på det globala ekonomiska landskapet. Samtidigt indikerar det också att "licensiering" kommer att bli en global vision och trend för förändring. Blockchains kommer inte längre att vara relativt begränsade till det tekniska området och kommer att gynna var och en av våra

(6)

internetdeltagare.

Därför är JUN “M” -nätverket engagerat i att bygga ett samförstånd, samskapande och win- win beteendevärdenätverk, som matchar det verkliga Internet genom blockchain-teknik, slutberäkning, 5G-teknik, och så vidare, för att skapa länken mellan mänskligt beteende i den verkliga världen och värdeflödet i den virtuella världen. Den registrerar internetbeteendet som genereras av användare på blockchain och garanterar informationens äkthet och säkerhet. Ju mer enskilda Internetbeteende användare använder, desto större antal digitala tillgångar förvärvar de per tidsenhet. På detta sätt kan användare motiveras att kontinuerligt bidra med sitt beteende på internet för att få mer beteende. Framtiden kommer att vara en era med allt mer perfekt personliga värdesystem. Genom JUN-M-nätverket

2.JUN “M” Network -

EN

konsensus, samskapande och win-win beteendevärde Nätverk

Ankomsten av en ny era innebär också omvandlingen av den gamla Internet-eran. I värdet av Internet-ekosystem kommer datamonopolet, datahegemoni och passiv insamling av användardata gradvis att ersättas av aktiv delning av värdefull data, användarens äganderätt till data och snabb delning och utbyte av data. Med användarens initiativ att äga personuppgifter och migrering av molnberäkning till slutberäkning kan datainsamling och bearbetning uppnås genom mobila terminaler, och konvertering av användardatavärde kan realiseras genom att använda blockchain-teknik i mobilterminaler och en decentraliserad beteendevärdenätverk kan upprättas.

2.1 Användarrättigheter och intressen återgår till användare

2.1.1 Användarbeteende från ovärderligt till värderbart

Värdeuttryck, transport och överföring är oumbärliga i transaktioner. Enligt Data hjälper utbytet att förbättra människans produktivitet. Värde är en av de viktigaste faktorerna i transaktioner. Att bättre reflektera värde, säkerställa värde och utbyta värde är ett evigt förslag.

Med den kontinuerliga utvecklingen av teknik har produktionen och utbytet effektiviserats i enlighet därmed. Internet kan bättre lösa problemet med informationsspridning, men det är svårt att säkerställa att värdet på varor inte skadas vid informationsöverföringen. Blockchain- nätverk kan bättre lösa denna problematiska punkt. Användarbeteendata behandlas först via enhetsterminaler, och värdet Internet realiseras genom att använda de unika tekniska egenskaperna hos blockchain, såsom bokpublicering, icke-manipulering, datakonfirmation, smarta kontrakt och den licensierade ekonomiska modellen.

(7)

JUN “M” -nätverket har åtagit sig att skapa ett autonomt, effektivt och öppet nytt beteendevärdeinternet. Det ursprungliga produktformuläret är JUN-butiken som är installerad på mobilmaskinvaruterminalen JUN “M” Network. Det täcker applikationsrekommendationer, nedladdningar av applikationer, nedladdningsincitament, innehållsdelning, community airdrops, datainsamling av användarbeteende, etc. JUN-M- nätverket inser värdet av användarens beteende genom blockchain-teknik och datoranvändning, så att användare rättigheter och intressen kan återlämnas till deras händer. Användare kan få ekologiska tokenbelöningar med hjälp av JUN-M- nätverksmaskinvaruhårdvaruterminalprodukter, och samtidigt kan användare utföra olika uppgifter i JUN-butiken, som att ladda ner APP / DAPP, titta på reklam, spela spel, dela och distribuera, bjuda in nya användare, och så vidare. De kommer att få tokenbelöningar som tillhandahålls av APP / DAPP-utvecklare i ekosystemet för att uppnå användarnas beteendevärde.

2.1.2 Användare har datainonomi

Framväxten av blockchain-teknik gör kontrollen av personlig dataöverföring från Internetföretag till användare själva. Användarens personuppgifter kan kopplas till personliga digitala identitetskort. Användare kan välja att personliga digitala identitetskort är anonyma eller offentliga. De kan också komma åt blockchains applikationsplattform från valfri terminalenhet när som helst och var som helst.

JUN “M” -nätverket kommer att skapa ett blockchain-kontosystem för att skydda användarnas integritet och garantera äganderätt till användardata. Alla användare som aktiverar den mobila maskinvaruterminalen JUN “M” får ett unikt JUN-ID. Med hjälp av JUN- ID kan de logga in på alla appar på plattformen direkt och kan också aktivera JUN Coin- incitament. JUN ID är också det enda kontot som hanterar användarnas värderättigheter och intressen, eftersom blockchainen inte kan manipuleras och decentraliserade användare effektivt kan begränsa andras åtkomsträttigheter till personuppgifter genom JUN ID, och ger säkerhetssäkring för personuppgifter och personlig information. I framtiden kan användare välja om de ska bidra med sina uppgifter till JUN “M” -nätverket med JUN-ID, så att de verkligen kan skaffa sig äganderätten till personuppgifter.

2.2 Ny uppgradering av internetreklam

2.1.1 Nuvarande situation på marknaden för marknadsföring på Internet

Under de senaste åren, med utvecklingen av Internetekonomin, har Internet-reklamläget ersatt den traditionella TV-plattformen och blivit den viktigaste reklamkanalen. De globala reklamutgifterna nådde 588,9 miljarder dollar 2018. Med uppkomsten av nya konsumtionsmönster och den kontinuerliga berikningen av trafikomvandlingsmetoder nådde globala reklamutgifter 601,3 miljarder dollar under 2019. Globalt fortsätter USA att leda

(8)

marknadsföringen på Internet. År 2019 är de fem länderna med de största internetreklamutgifterna i världen USA, Kina, Storbritannien, Japan och Tyskland.

Global marknadsstorlek för reklam, De fem bästa länderna i globala 2011 - 2018 Internet- reklamutgifter 2018 (Datakälla: öppen källkod) (Datakälla: eMarketer & Prospektiv forskning)

På den globala marknadsföringen för internetreklam har Google och Facebook kontrollerat livslinjen för den globala internetreklam. Enligt data från eMarketer fortsatte Google och Facebook att vara de ledande globala internetreklamföretagen, följt av BAT i Kina. I Kina, även om de tre BAT: erna står för 69% av intäkterna från Internet-annonsering, eroderar följande rubriker också marknaden. Det råder ingen tvekan om att konkurrensen på Internet och mobil marknadsföring på Internet i Kina kommer att bli allt hårdare i framtiden. På grund av den kontinuerliga expansionen av konsumtionen och medelklassen fortsatte Kinas internetreklamutgifter att växa under 2018 med en marknadsandel på 65%.

(9)

Oavsett om det går från den globala marknadsföringen för internetreklam eller från den inhemska marknadsföringen för internetreklam är marknadsföringen för internetreklam en enorm marknad med hård konkurrens och som fortfarande växer snabbt. På grund av detta har den globala marknadsföringen för internetreklam också problem som inte kan ignoreras:

Internetmonopol och kaos.

2.2.2 Ny uppgradering av reklam

För närvarande upptar internetjättarna den största marknaden. De har ett stort antal användar- och beteendata. De spelar inte bara rollen som reklamplattform, utan spelar också rollen som plattform för utvecklare och användare. Utvecklare har inte ett öppet sätt att mäta effektiviteten i reklam, vilket kommer att leda till slöseri med investeringar.

Annonsgiganter använder sina partiska data och oligopol för att öka sina intäkter och ta de flesta av sina vinster.

I era medierfragmentering är användarna spridda i olika kaotiska applikationsscenarier, och trafik konkurrensen blir allt hårdare. JUN “M” -nätverket returnerar värdet på beteende till användare och distribuerar internetreklam med hjälp av blockchain-teknik, vilket gynnar både utvecklare och användare. Födelsen av JUN ”M” -nätverket, som sammanför ett stort antal fragmenterade reklamportaler för APPs, genom symboliska incitament, uppnår formen

Distribution av globala internetreklamföretag från 2017 till 2019

(Datakälla: eMarketer)

2008 Distribution av utgifter för reklam för media i Kina (Datakälla:

eMarketer)

(10)

av storskalig skapande av reklamtrafikskapande i JUN ”M”

Nätverk. Det gör det inte bara för APP: er att generera trafik, utan också förbättra användarupplevelsen kraftigt och öppnar upp en helt ny reklam för utvecklare.

2.2.3 Främjande av internetapplikationer är effektivare

I den traditionella budmodellen förlitar utvecklarna sig starkt på personalen på reklamplattformen, omvandlingskostnaden är alltid okontrollerbar, och användarna är trötta på för påträngande eller oberoende reklam och tenderar att välja att installera reklamavlyssnare spontant. Dessutom är användarna benägna att blinda fläckar i reklam, det vill säga att de avsiktligt eller medvetet ignorerar all visuell information som liknar annonser eller banners. Dessa två fenomen gör att annonsen inte kan nå målanvändarna och ger dåliga annonsresultat.

I JUN-M-nätverket använder utvecklare incitamentmekanismen för reklam. JUN “M” - nätverket kommer att dela delar av kampanjkostnaderna för plattformen med användare i form av tokens. På grund av värdet attribut för ekologiska tokens, kommer fler användare att uppmuntras att aktivt delta i relevanta applikationsnedladdningar, annonsering av surfning, innehållsdelning, etc. Avsändare kan använda JUN “M” -nätverket för att uppnå mer exakt och effektiv marknadsföring och trafikförvärv.

2.2.4

Mer användarinformation för verklig internetreklam

Datacentralisering medför också vissa problem när det gäller reklambedrägeri. Det nuvarande ekosystemet för onlineannonsering har defekter, och driften av mellanlagret är ogenomskinligt, vilket skapar bedrägeri i annonsnätverket, möjliga annonsörer och skadliga tredje parter. Enligt rapporten från reklambyrån The & Partnership och Adloox Audit and Verification led utvecklarna upp till 16,6 miljarder dollar 2017 på grund av reklambedrägeri.

Problemet med reklambedrägeri blir en avgörande och svår fråga för att förbättra reklamindustrins effektivitet.

JUN “M” -nätverket är baserat på det underliggande blockchain-systemet, vilket kommer att göra det svårt att manipulera med falska IP-adresser i massproduktionen. Utvecklare kan verifiera de verkliga klickna på annonser genom tittarna och klickarnas digitala identitet, vilket bidrar till att minska de förluster som orsakas av reklambedrägeri. All användardata och användarbeteende i JUN “M” -nätverket kommer att vara verkligt, effektivt och oändligt, och alla utvecklare får mer verklig reklamåterkoppling i ekosystemet.

Blockchain med dess trovärdighet, säkerhet och icke-manipulerande egenskaper gör det möjligt att frigöra mer data och främjar den enorma tillväxten av data. Blockchains spårbarhet gör att alla steg som krävs för att spela in data från förvärv, transaktion, cirkulation och beräkning analys kan lämnas på blockchain, vilket gör att kvaliteten på data får en aldrig tidigare skådad stark förtroendeavrop och säkerställer också att

(11)

dataanalysresultaten är korrekta och effekten av data mining.

Blockchains kan ytterligare standardisera användningen av data och förfina omfattningen av auktorisationen. Efter desensibilisering kommer cirkulationen av datatransaktioner att hjälpa till att bryta igenom informationsö, etablera den horisontella datacirkulationsmekanismen och bilda "socialiserad big data". Värdeöverföringsnätverk baserade på blockchains främjar gradvis bildandet av datahandelsscenarier baserade på globalisering. Blockchains ger integriteten att boka och är svag vid statistisk analys av data. Stor data har massiv datalagringsteknologi och flexibel och effektiv analysteknologi, vilket förbättrar värdet och användningsutrymmet för blockchain-data.

I framtiden kommer JUN-M-nätverket att ha ett stort antal ekologiska användare. Genom att kontinuerligt samla in användarbeteendata och analysera användarbeteende och intressedata kan användare använda mobila terminaler och titta på innehåll, shoppa, spela spel, läsa artiklar, titta på videor, bläddra i reklam eller dela och överföra information med dem. I framtiden kommer JUN ”M” -nätverket att fortsätta samarbeta med annonsörer, utvecklare, projektpartier, branschplattformar och dataföretag. Under den ekologiska utvecklingsperioden kommer de data som användarna bidrar med att fortsätta belönas med det ekologiska symbolet.

(12)

3.JUN “M” Network Infrastructure

JUN “M” -nätverket kommer att baseras på värdet som genereras av användarbeteende, med hjälp av hårdvaruterminaler och incitament för användarbeteende, för att bilda ett

"beteendevärde" -nätverk för alla att använda och dra nytta av.

JUN “M” Diagram för nätverksinfrastruktur

(13)

3.1 Blockchain-lager

Token incitament

I takt med att internetutdelningar försvinner och företagens driftskostnader har ökat, liksom monopol på data och mänskliga resurser från industrigiganter, står projektutvecklare inför allt högre drifts- och marknadskostnader. Framväxten och appliceringen av blockchains blir gradvis sammanhängande. Dessutom kommer värdet på beteende och data gradvis att återgå till de enskilda användarna. Det ger också nya möjligheter för projektfrämjande och innovation av affärsmodeller för alla utvecklare. Oavsett om det är en storskalig subvention för att bränna pengar i det inledande skedet av Internet eller en modell av "social + incitament" i det senare skedet, är det utgångspunkten för det inledande skedet av beteendevärde Internet. Genom att integrera användarens beteendevärdesystem i utvecklingen av projektet,

Utvecklare incitament cykel

JUN “M” -nätverket blir en ny bro mellan användare och utvecklare. Den antar tokenekonomins läge för att säkerställa att förhållandet mellan användare och utvecklare förblir lika, det vill säga "beteende är värde". Genom att tillhandahålla dagliga beteendedata kan användare göra kontinuerliga bidrag till utvecklarens utveckling. På samma sätt bör användare också njuta av värdet på beteendedata.

Därför, till skillnad från vinstmodellen för traditionella plattformar, främjar JUN-M-nätverket ytterligare entusiasm för användare genom att mäta och dela några av plattformsfrämjande

(14)

kostnader och användarbeteende. Med hjälp av tokenincitamentmodellen behöver användare inte spendera extra energi för att ladda ner och annonsera relaterade applikationer dagligen. Läsning, delning av innehåll och så vidare är givande för värdet som

skapas av motsvarande beteendedata.

Samtidigt kommer det också att minska uteslutningen av användare till utvecklare, hjälpa utvecklare att skaffa innehållspresentation och uppförandedata, förbättra kostnadseffektiviteten för reklam och i slutändan bilda en dygd cirkel av applikationens ekosystem.

Användaruppförandes data

Med populariteten av smarta telefoner och anrikningen av APP-format har antalet applikationer installerade på mobila enheter ökat dramatiskt. I processen att använda mobiltelefoner och dessa appar varje dag genererar användare mycket data online och offline. Internet bör dock vara ett delande, jämlikt och öppet samhälle. På grund av den obalanserade utvecklingen i ett tidigt skede är dataressurserna övercentraliserade i Internet- jättar. Användarens data säljs upprepade gånger fram och tillbaka, men de har ingen röst.

Blockchains kommer att ändra det. JUN “M” -nätverket kommer att tillhöra alla genom framtida datalänkar, oavsett om det är beteendata eller alla slags resedata och sociala data som genereras av varje användare, och denna helt självkontrollerade rätt kommer att ge en mycket värdefull "förtroende resurs "för hela världen.

Med de stora uppgifterna om användarbeteende kan användarens beteende förutsägas i förväg, vilket hjälper till att förfina drift och livscykelhantering. Med mer intelligent hårdvara som går med i JUN “M” -nätverket kommer den att ha mer användarbeteendata, vilket ytterligare kommer att ge mer för tillverkare av olika hårdvaruindustrier användardataanalys.

Vad JUN-M-nätverket bör göra är inte bara att möjliggöra att användarbeteende delas i nätverket med användarens tillstånd, utan också att tydligt definiera dess äganderätt, och för att göra det möjligt för användare att få belöning av beteendevärde genom beteendets bidrag data. Detta är JUN “M” -nätverket genom blockchain-tekniken och användarnas beteendedata med det viktiga integrationsuppdraget.

(15)

3.2 Slutterminalskikt

Team Hardware Series

JUN “M” -nätverket kommer att utvidgas och uppgraderas ytterligare genom att länka mer teamsmart hårdvara som jun, så att alla användare kan komma åt den via hårdvaran och använda Internet of Things-enheter som tillförlitliga sensorer för att läsa nyckeldata och spela in dem på blockchain. Användare kan använda hårdvara för att skapa ekologiskt värde och få belöningar för beteendevärdetoken. JUN “M” -nätverket gör det möjligt för utvecklare och användare att bilda en direkt peer-to-peer-relation genom tokenekonomin, så att de närmare kan kopplas samman, och användare blir intressenter i värdesdelning och win-win-utveckling, och gör hårdvaruserier blir terminalingången för vanliga användare för att uppnå värdesuppförande.

Den första hårdvaruprodukten i hårdvaruserien är mobiltelefonen JUN “M” -serien. JUN “M”

mobiltelefon kommer att vara den första mobiltelefonserien som lanseras i JUN “M” Network som den första mobila hårdvarubäraren i JUN “M” Network, och förlitar sig på det nedre tekniska lagret i blockchain för att integrera multifunktioner , och en ny generation oberoende applikationsbutik, JUN-butik. JUN ID, Blockchain Wallet, etc. är den nya generationen användaridentitetscertifikat. Med hjälp av smarta kontrakt med blockchain kan de koppla ihop olika applikationer perfekt för att uppnå omvandling, empowerment och transaktion av användarbeteende. De är användarens hårdvaruport till blockchainvärlden.

3.3 Applikationslager

JUN “M” Store

JUN-butiken är en mångsidig mobilappbutik som kombinerar blockchainindustrin APP / DAPP för att skapa ett grönt, säkert och livligt blockchain-ekosystemapplikationskluster som löser problemet med att inte hitta nedladdningskanaler för blockchainapplikationer. Det syftar till att lösa problemet att användare inte kan ladda ner applikationer av hög kvalitet i one-stop- shop, den använder teknikintegration, så att alla användare snabbt kan hitta säkra, gröna och högkvalitativa applikationer i JUN-butiken med nedladdning och ett klick installation och användning.

(16)

JUN Plånbok

JUN Wallet är en decentraliserad plånbok APP som stöder alla valutor. Det inser multikedjeförvaltad digital tillgångshantering. Användare kan njuta av säkra, effektiva och praktiska blockchain-tillgångstjänster. Dessutom, när användare aktiverar andra APP- handelsfunktioner, kan de direkt utföra JUN Wallets "Payment Wake-up" för att uppnå extremt snabba och bekväma transaktioner med digital tillgång.

Användare aktiverar JUN-M-telefonerna för första gången. De betalar genom att väcka upp JUN-plånboken för att aktivera belöningsförvärvningsfunktionen i JUN-butiken. Samtidigt, i JUN “M” -växlingsbetalningssystemet för mobiltelefoner, genom blockchain-inspelning och belöning, kommer varje användares nedladdningsbeteende att ge användarna i realtid incitament för användare och kommer att kunna kommunicera i realtid. Garanterat incitament överförs till användarens blockchain-plånbok för transaktion och användning, vilket inte bara ger användarna en bekväm upplevelse av att använda traditionella internetprodukter, utan också garanterar användare en säkrare decentraliserad blockchain- tillgångslagring och transaktion genom JUN-plånboken.

JUN Plånbok + U-nyckel

U-nycklets inbyggda krypteringschip för mobiltelefonen är säkert och pålitligt, vilket gör det möjligt för användare att hålla sig borta från hackingviruset och lösa problemet med otillräcklig mobil betalningssäkerhet, vilket skapar en sund och säker betalningsmiljö för användare.

4.JUN “M” Network Consensus

konsensus bygger på den nya arbetsmekanismen för Value Internet, som bevisar att den verkligen kommer att lösa problemet med transformation, empowerment och transaktion av användarbeteendevärde i det nya blockchain-nätverket. Genom att registrera användarens beteende på kedjan kan kopplingen mellan mänskligt beteende i den verkliga världen och värdetransformation i den virtuella världen uppnås.

4.1 JUN Regler och förordningar

JUN ”M” -nätverket kommer initialt att utfärda ett JUNI i Ethereum-kedjan och kommer att

(17)

bygga det nedre lagret av den offentliga kedjan i det framtida ekosystemet. JUN kommer att vara ett samhällsomfattande incitamenttecken och stödja den samordnade utvecklingen av olika incitamentmekanismer. JUN är som ekosystemets "bränsle". Det främjar driften av den

"ekologiska motorn" genom "förbränning av bränsle". Ekosystemets drift hålls stabil.

JUN kommer att genereras av användarnas beteende och bidrag till ekosystemets konstruktion, främst genom att använda JUN-M-telefonerna för att få JUN Coin-belöningar.

Först får användare JUN-M-telefonens unika JUN-ID genom att bränna en viss mängd JUN i JUN-butiken, som formellt aktiverar beteende-belöningssystemet och ger JUN-M- telefonerna åtkomst till JUN-funktionen. Detta är en av de viktigaste beteendemässiga incitamenten för JUN “M” Network: användning är värde; för det andra kommunicerar användare med varandra. Utvecklare incitament och airdrops kommer också att delas ut för att ladda ner applikationer, visa annonser och dela innehåll i JUN-butiken. Detta är det andra incitamentet för JUN “M” -nätverkets beteendevärde: operation är värde.

Med deltagande av fler utvecklare kommer JUN kontinuerligt att bytas ut i JUN “M” Network.

Reklam, marknadsföring, marknadsföring och andra utgifter kommer att delas med JUN-M- nätverksanvändarna med hjälp av symboliska incitament. Samtidigt kommer fler utvecklare och användare att gå med, och JUN kommer gradvis att spegla värdet på cirkulationen. Varje gång JUN-förbränningsmekanismen genomförs kommer den totala mängden av 500 000 000 JUNI att konsumeras som bränsle för att bilda ett slutet flöde för produktion, användning och konsumtion av JUN; JUN är en icke-förnybar resurs för JUN-M-nätverket, inte till skillnad från kol, petroleum och andra fossila bränslen blir ett knappa medel genom kontinuerlig förbränning och konsumtion. Dessutom kan varje JUN-innehavare njuta av JUN “M” - utvecklingsinsatserna. På samma gång, med minskning av ett fast belopp på JUN och total deflation kommer värdet på JUN också att öka kontinuerligt. Av detta skäl kommer JUN “M”

-nätverket att hållas stabilt och se till att beräkningsmekanismen genomförs på ett ordnat sätt.

Den totala cirkulationen av JUN är 500 000 000 stycken, varav andelen gruvpool är 65%. Enligt den strikta marknadsundersökningen och beräkningsmekanismen är JUN en beprövad ekonomisk modell med marknadsskala och betydande tillämpningsvärde. Varje token motsvarar motsvarande värde för de tjänster som tillhandahålls vid utfärdandet.

(18)

JUN Distribution Mechanism

Roll % detaljer

Mining Pool 65% Använda JUN “M” -telefoner och efterföljande hårdvara för mobilterminal från

användare på marknaden tilldelas upp till 6,5 miljarder JUNs.

Privat

investering 15% Det används för att introducera tidiga investerare för att bidra till teambuilding och drift. Det kommer att låsas upp efter period från det JUN-myntet har varit officiellt lanserad i JUN “M” Network.

fundament 5%

För JUN ”M” Nätverksteknikutveckling, ekologiska konstruktionsincitament, samhällsdrift, marknadsföring och ekologisk förbättring. Användningen av denna del av medlen kräver en upplösning av stiftelsen

och måste meddelas offentligt i förväg.

Team 10% Används för att motivera grundarna, låst upp efter period efter att JUN-myntet officiellt lanserades i JUN-M-nätverket.

Tidig uppkomst

Blocks

5% Det används för att introducera tidiga startinstitutioner eller individer som hjälp främja projektet.

Belöningsmekanism

(19)

Det schematiska schemat över ekologiska incitament från JUN

JUN-butikens förmåner

Användare får beteendemässiga belöningar, belöningar för användning, airdrops och andra former och låg tröskel genom att "ladda ner APP, bjuda in nya användare, titta på annonser"

som genereras i JUN-butiken, som utgör den ekologiska sluten slingan av flödesincitament.

JUN-butiken belönar användare med symbolen för marknadsföring av APP och kostnaden för annonseringsinvesteringar. Genom att använda utvecklarens applikation för att få aktiv och effektiv användartrafik till utvecklaren bränns JUN-M-nätverket kontinuerligt genom förbränningsmekanismen.

4.2.1 juni

I JUN “M” -nätverket, beteendemässiga incitament och belöningar baserade på

”beteendemakt”. Användaren aktiverar JUN-M-telefonen, som blir den jun som körs i JUN- M-nätverket och ger vissa incitament för beteendevärde för användaren genom användarens användningsbeteende.

(20)

4.2.2 juni +

Junen kan också utföra förbränningskonsumtion i JUNI, ytterligare förbättra

"beteendekraften" och uppgradera till "JUN +" och njuta av fler nätverksövergripande incitament för utveckling: inklusive incitament för informationssystem för JUN +, incitament för drift av reklamsystem och ekologiska fission incitament. När antalet användare i JUN “M”

-nätet ökar kommer JUN att fortsätta att bränna och konsumera med ökningen av junens

”beteendekraft”, så att det gradvis minskar den totala cirkulationen på JUN-marknaden och därmed uppnår en stabil deflationsuppskattning.

5. Teknologisk infrastruktur

JUN “M” Network Technology Architecture Baserat på Internet of Things

(21)

5.1 JUN “M” Network Chain

JUN “M” Network Chain syftar till att bygga ett standardiserat "bottenlagerkonto som kan bära all Internetbeteendata" för att överföra från det traditionella läget "värdeekonomi" från Internet of Things och förtroende. Chain är en revolutionerande ny transaktionsavveckling och dataöverföringslager designad för tingenes internet. JUN “M” Network Chain kan övervinna ineffektiviteten i befintlig blockchain-design, uppnå högre transaktionsgenomströmning och debiterar inte transaktionsavgifter. I JUN “M” -nätverket kommer det att bli mer och mer hårdvaruåtkomst, hela systemet blir säkrare och snabbare, bekräftelsestiden förkortas och transaktionen slutförs snabbare.

JUN “M” Network Chain vision är att bli den första offentliga kedjan på Internet of Things som bär värdet av användarens beteende. Som den offentliga kedjeteknologin i JUN "M"

Network's blockchain kommer JUN "M" Network Chain att koppla ihop all information i realtid

av användarens beteendevärde i världen med JUN ID, för att ha en säkrare decentraliseringsmekanism, en högre frekvens TPS och snabbare transaktionshastighet för att hjälpa användare att öppna beteendedatlänken och beteendemiljömekanismen och uppnå informationsutbyte, värdesamkoppling, förtroendeutbyte mellan alla utvecklare och användare runt om i världen.

JUN “M” Network Chain kommer att vara teknisk support för JUN “M” Network blockchain- lagret i framtiden. Det kommer att vara en decentraliserad offentlig blockchain av Internet of Things-plattformen, som kan hjälpa traditionella smarta hårdvaruföretag att komma snabbt på kedjan,

med en enkel operation, snabb, säker utfärdande av tokens, smarta kontrakt och blockchain- system. JUN “M” Network Chain har åtagit sig att bygga ett blockchain-nätverkssystem med global informationsutbyte, värdesamkoppling och förtroendeväxling.

JUN “M” Network Chain tillhandahåller säkra och tillgängliga digitala konton för alla deltagare i JUN “M” Network, utför smarta kontrakt och slutför betalningar. JUN “M” Network Chain är hörnstenen i decentraliserade tjänster.

5.2 Terminalberäkning

Med den snabba ökningen av mobila hårdvaruterminalenheter i JUN-nätverket "M", och

(22)

när datalagret som genereras av enheter når nivån för byte, resulterar den snabba ökningen i belastningen av nätverksbredbandsöverföring från nätkantenheter till

molndatacenter i en lång nätverksfördröjning. Enkel molnberäkning räcker inte längre för att matcha realtidsberäkningen av så stora datamängder.

Genom JUN ”M” -nätverkets slutberäkning behöver basdata inte överföras till den centraliserade molnservern och kan lösa den grundläggande dataanalysen i terminalen för den smarta hårdvaran - den är mer lämpad för realtidsdata analys och effektiv och säker smart behandling. Konstruktionen av JUN ”M” Network Computing Service är en stor innovation från centralisering till distribuerat nätverk.

Smart hårdvaruterminalberäkning kan handläggas i realtid med stor databehandling med följande egenskaper:

1. Distribuerad och låg fördröjningsberäkning

2. Screening av terminalutrustningens data behöver inte alla originaldata överföras till molnet, genom att utnyttja utrustningens reservresurser, filtrera och analysera i kanten, sparar energi och tid.

3. Minska trycket på dataexplosion och nätverkstrafik och bearbeta enkla data genom kanten i molnöverföring, vilket kan minska enhetens svarstid och datatrafik från enhet till moln.

4. Mer intelligent, för framtiden för Internet of Things, AR- eller VR-scenarier, såväl som för stor data- och artificiell intelligensindustri, finns det en stark efterfrågan på dator i närområdet. End-to-end computing garanterar att en stor mängd datorbehov kan göras i området nära terminalen för att slutföra beräkningen och för att fullfölja det krävande servicens svaret med låg latens.

End-to-end computing kan tillhandahålla smarta samtrafiktjänster i närheten för att

tillgodose branschens viktigaste behov i processen med digital transformation. Från smarta telefoner till bärbara apparater, från medicinsk vård till bilar och industriell tillverkning, end- to-end computing spelar en branschlegend efter den andra, dess fotfäste är att ge

terminalerna en smartare existens.

5.3 5G

5G-teknik bryter upp scenen från ovanstående. I fallet med att vara mycket spridda, bestäms det inte av centralisering, utan av varandras punkt bestäms och distribueras på blockchain, och det smarta kontraktet är slutfört. "JUN" M "Network + 5G" kan förverkliga "transportändring"

för informationsöverföring. 5G-teknik kan ge bredare täckning till Internet of Things, ett mer stabilt licensierat frekvensband och en mer enhetlig standard. Utvecklingen av nätverk och

(23)

blockchain ger ett starkt stöd. De specifika egenskaperna som kan kombineras är följande:

Punkt-till-punkt-nätverk

JUN “M” Network antar en P2P (Peer to Peer) nätverksarkitektur. I 5G-teknik används också enhet-till-enhet-kommunikation. Kombinationen av de två kan ge en bra lösning för utrustningssamarbete på Internet of Things.

Låg fördröjning

Samtidigt kan den höga dataöverföringshastigheten för 5G-teknik, tillsammans med den nya generationen nätverksarkitektur, göra att JUN “M” Nätverksterminalenheter uppnår hög responshastighet och utvidgar tillämpningsområdet för Internet of Things-tekniken.

Säkerhet

JUN “M” Network blockchain-teknik och 5G-teknik gör det möjligt att kommunicera mellan enheter. Tingen Internet kan bilda ett nätverkssystem som inte behöver en central server. Detta kan minska effekterna av DDOS eller Firewall och andra attacker och göra hela systemet mer robust och säkert.

Låg fördröjning

Fordonsnätverk, förarlösa, industriella kontroller och annan teknik kräver mycket hög fördröjningsminskning, medan 5G-nätfördröjning kan minskas med en storleksordning jämfört med 4G, vilket kan ge solid teknisk support för ovanstående områden.

Distribuerat nätverk

5G-teknik tillåter enheter att kommunicera med andra enheter för att bilda ett Device to Device-nätverk; JUN “M” Network blockchain-tekniken ger också en lösning för distribuerade nätverk. Tillämpningen av 5G-teknik och blockchain-teknik inom området fordonsnätverk möjliggör utrustningssamarbete i dessa distribuerade nätverk.

Insyn i information

I JUN-M-nätverket, om enheterna är i samma huvudkedja, kan hela eller delar av informationen delas på huvudkedjan i enlighet med privilegierna, för att minska förseningen, t.ex. "bullwhip- effekt" i fält av försörjningskedja.

Spårbarhet av information

Blockchain-tekniken har kännetecknet av oförmåga att manipuleras med. Under den alltmer komplexa nätverksstrukturen i JUN “M” -nätverket behåller alla instruktioner, åtgärder och

(24)

annan information mellan nätverket arkiverade kuponger, vilket bidrar till att lösa tvister och återuppta händelser vid behov.

6. JUN “M” Network Vision

JUN “M” -nätverket, som det första blockchain + värdetätverket för mobil hårdvara i världen, är också det första decentraliserade branschövergripande applikationsnätverket. Den använder en hög grad av gemenskapens autonomimodell för att möjliggöra för globala utvecklare och användare att verkligen förverkliga värdeflödet i global ekologi för Internetapplikationer och återvändandet av användarnas beteendevärde. Annonssystem baserat på smarta kontrakt och en tokenekonomimodell kan hjälpa utvecklare att bli av medlar och implementera effektivare annonsleveranser; analys och screening baserad på APP-data och community-betyg kan effektivare bekämpa skadlig programvara, minska användarnas risk och hjälpa högkvalitativa applikationer att få användarna mer effektivt;

Världens token ekonomi, på grund av sin uppskattning förväntan och incitament effekt, kan hjälpa utvecklingen av JUN “M” Network ekosystem bryta igenom flaskhalsen. JUN “M”

Network's token incitamentmekanism ger inte bara ett stort antal användare till den bosatta APP / DAPP, utan ger också en ny värdedelningsmekanism och samlingsplats för användare för användare.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :