• No results found

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu"

Copied!
16
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

HANDElsbANkENs cErtifikAt fEbrUAri/MArs 2011

SiSta dag För köp

6 mars

(2)

Varsågod, så här ser de ut

Vi har tagit fram tre nya certifikat som kan ge hög avkastning om den ekonomiska återhämt- ningen fortsätter, vilket vi tror. skulle vi ha fel, har alla tre certifikaten ett visst inbyggt skydd.

iNdEXCErtiFikat USa

indexcertifikat UsA passar dig som både tror på den amerikanska börsen och på dollarn.

certifikatet följer den amerikanska börsen om den stiger, och ger pengarna tillbaka även om börsen skulle falla med så mycket som 30 procent under löptiden. Om den amerikanska dollarn stärks mot kronan kan du få ännu högre avkastning: Preliminärt får du då den dubbla uppgången på den amerikanska börsen!

kUpONgCErtiFikat tiLLVÄXtMarkNadEr

kupongcertifikat tillväxtmarknader passar dig som tror på tillväxtländerna brasilien, kina och ryssland. Du får en fast kupong på preliminärt 20 procent per år om alla tre aktiemark- naderna stiger.

tiLLVÄXtCErtiFikat rÅVarOr

tror du att priserna på nickel, olja och sojabönor kommer att stiga när tillväxtländerna fort- sätter att växa? i tillväxtcertifikat råvaror får du preliminärt 170 procent av råvarukorgens uppgång om den stiger, och pengarna tillbaka även om råvarukorgen skulle falla med så mycket som 30 procent under löptiden.

(3)

Den 7 februari 2011

Återhämtning i snabb takt

Den globala återhämtningen fortsätter i snabb takt. Kina redovisade nyligen en BNP-tillväxt för 2010 på hela 10,3 procent. De amerikanska hushållens konsumtion växte i slutet av förra året med 4,4 procent, den snabbaste tillväxten sedan 2006. Tillväxten i Sverige är rekordhög: 6,9 procent. Till och med i euroområdet växer ekonomin snabbare än väntat.

I många tillväxtländer växer det nu så snabbt att myndig- heterna börjat bromsa, för att undvika att inflationen får fäste. Vi är inte oroliga för att prisökningarna permanentas.

Men inflationsoron har ändå bidragit till en något svagare utveckling på många aktiemarknader.

Även om tillväxtmarknaderna är intressant värderade och har den högsta tillväxten, är också risken för inflation störst där på kort sikt. Därför bör man inte enbart placera i tillväxtmarknaderna, utan även placera en del – upp till 20 procent av sitt långsiktiga sparande – i råvaror, som gynnas av stigande inflation. Man bör även ha en hygglig del av sitt sparande i aktier från de stora rika länderna, där de poli- tiska riskerna är låga och inflationen lägre.

Vi har tagit fram tre certifikat som passar i dagens marknadsläge. Kupongcertifikat Tillväxtmarknader är kopplat till aktiemarknaderna i Brasilien, Kina och Ryssland. Till- växtcertifikat Råvaror ger hävstång på en korg av nickel, olja och sojabönor, tre råvaror som importeras allt mer av Kina. Och Indexcertifikat USA ger inte bara ett visst skydd mot nedgångar på USA:s aktiemarknad, det kan även ge den dubbla avkastningen jämfört med börsen, om börsen stiger samtidigt som dollarn stärks!

Köp det certifikat som passar ditt sparande.

Eller köp lite av varje så sprider du riskerna.

Mats Nyman

Strateg, Handelsbanken

PS. Gå gärna in på www.handelsbanken.se/certifikat.

Där finns bland annat information om alla våra

certifikat och Placeringsbloggen, där vi skriver

om ekonomi och sparande.

(4)

Efter en avmattning under sommaren 2010 har den amerikanska ekonomin tagit ny fart det senaste halvåret. Under fjärde kvartalet 2010 växte UsA:s bNP med 3,2 procent, betydligt mer än i EU och Japan. Den privata konsumtionen ökade med hela 4,4 procent. Utsikterna för tillväxt under kommande kvar- tal ser också goda ut. räntorna är fortsatt låga och hus- hållen får stora skattelättnader under året.

Under de senaste åren har amerikanska företag åter- igen visat att de är unikt flexibla. När ekonomin vände ner drog man snabbt ner kostnaderna, vilket gör att vinsterna i många bolag nu är goda. i takt med att efterfrågan växer stiger vinstnivåerna ytterligare.

De amerikanska företagen är väl positionerade på världens tillväxtmarknader. De är också världsledande inom teknologi, läkemedel och så kallade plattformsbolag, bolag som inte tillverkar någonting men som har kända varumärken, säljande design och fantastisk logistik, till exempel Nike och Apple.

Handelsbankens ekonomer räknar med att UsA under kommande år kommer att ha den högsta tillväxten bland de stora utvecklade ekonomierna. Därför kommer också räntorna att stiga snabbare, något som brukar bidra till en starkare dollar. Problemen och riskerna ska inte under- skattas. Den höga flexibiliteten och den relativt snabba befolkningstillväxten gör dock att UsA har lättare att möta dessa än många andra rika länder.

Aktiemarknadens förhållandevis låga värdering minskar också riskerna på den amerikanska börsen. Värderingen av bolagens eget kapital är cirka 25 procent lägre än normalt. Aktiekurserna är också låga, om man jämför med bolagens normala vinstnivåer.

Även den amerikanska dollarn är i dagsläget relativt lågt värderad. Dollarns värde mot den svenska kronan är i dag cirka 10 procent under genomsnittet för de senaste fem åren, se diagrammet till höger. På tre års sikt, när den amerikanska ekonomin har stärkts ytterligare och räntenivåerna normaliserats, förväntar sig Handelsbankens makroekonomer att dollarn stärkts med ungefär 20 procent mot kronan jämfört med i dag.

Möjligheterna till en stark utveckling på den amerikanska börsen i kombination med chansen till en starkare dollar gör att den amerikanska aktiemarknaden är en intressant placering på några års sikt.

För- och nackdelar

både den amerikanska börsen och dollarn är relativt lågt värderade, vilket ökar chansen till god avkast- ning på tre års sikt

Vinsterna i redan lönsamma företag kan bli ännu större när efterfrågan fortsätter att växa

UsA har världsledande företag i många sektorer

risk för svagare dollar om inte de amerikanska statsfinanserna börjar stärkas snart

Om inte arbetsmarknaden förbättras kan de amerikanska bostadspriserna falla ytterligare.

indexcertifikat USa

Nu finns ett nytt sätt att placera på världens största aktie- marknad. indexcertifikat UsA följer med den amerikanska börsen upp om den stiger och ger pengarna tillbaka även om börsen skulle falla med så mycket som 30 procent.

Men den mest spännande egenskapen med indexcerti- fikat UsA är att du preliminärt får den dubbla börsupp- gången om dollarn har stärkts mot den svenska kronan på certifikatets slutdag. Därför passar indexcertifikat UsA utmärkt för dig som både tror att den amerikanska börsen ska stiga och att dollarn ska stärkas på tre års sikt.

Valutakursen US dollar/svenska kronor Genomsnitt sedan 2006 dollarn har potential att stärkas

amerikansk aktiemarknad

USa tar ledningen bland de stora och rika länderna

+

Källa: Reuters EcoWin

Diagrammet visar att valutakursen mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan just nu är cirka 10 procent under genomsnittet för de senaste fem åren.

5 6 7 8 9 10

jan 06 jan 07 jan 08 jan 09 jan 10 jan 11

(5)

S&P 500® Skyddsnivå

indexcertifikat UsA har tre års löptid och är kopplat till utvecklingen på det amerikanska aktieindexet s&P 500®. indexcertifikatet passar dig som både tror att den ameri- kanska aktiemarknaden ska stiga och att den amerikan- ska dollarn ska stärkas mot den svenska kronan. både aktiemarknadens och dollarns utveckling kommer att ha stor påverkan på indexcertifikatets värde.

Nedan beskriver vi hur indexcertifikatet fungerar om dollarn är oförändrad. Om dollarn är oförändrad kommer deltagandegraden vara 100 procent och du får då tillgodo- räkna dig uppgången i s&P 500®, samtidigt som du har ett skydd vid nedgång. skyddet innebär att du får tillbaka ditt placerade belopp, även om indexet skulle falla med så mycket som 30 procent. skyddet gäller på slutdagen, det spelar alltså ingen roll om indexet fallit mer än 30 procent någon gång under löptiden.

Samma utveckling vid uppgång…

indexcertifikatet följer s&P 500® i uppgång. Exempelvis, om indexet stiger med 40 procent under löptiden, stiger värdet på indexcertifikatet med 40 procent. Om du till exempel placerat 100 000 kronor får du 140 000 kronor.

…och skydd vid nedgång

indexcertifikatet ger dig ett skydd vid nedgång. skyddet innebär att s&P 500® kan falla med så mycket som 30 procent från startdagen den 10 mars 2011 till slutdagen den 10 mars 2014 och du får ändå tillbaka hela ditt placerade belopp. Exempelvis, om du köpt indexcertifikat för 100 000 kronor och indexet fallit med 28 procent efter tre år får du, trots börsfallet, tillbaka dina 100 000 kronor!

Om s&P 500® faller mer än 30 procent från startdagen till slutdagen faller indexcertifikatets värde lika mycket som nedgången i indexet. Exempelvis, om s&P 500® fallit 34 procent efter tre år, får du tillbaka 66 000 kronor om du köpt indexcertifikat för 100 000 kronor. i detta fall blir förlusten lika stor som om du placerat direkt i indexet.

indexcertifikat USa

För dig som både tror på den

amerikanska börsen och på dollarn

Fakta om indexcertifikat USa

Så här har det gått för aktieindexet*

Källa: Bloomberg

* Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Skyddsnivån är i diagrammet satt till 70 procent av S&P 500® stängningskurs den 28 januari 2011.

* Om den amerikanska dollarn stärks mot den svenska kronan från den 10 mars 2011 till och med den 10 mars 2014 blir deltagandegraden preliminärt 200 procent, annars blir deltagandegraden 100 procent.

** Skyddsnivån är 70 procent av S&P 500® stängningskurs den 10 mars 2011.

pris per indexcertifikat 100 kr

Minsta antal att köpa 100 st

preliminär deltagandegrad* 100 % eller 200 %

Skyddsnivå** 70 %

Courtage 2 %

Löptid 3 å r

Namn på börsen ICUSA4CSHB

600 800 1000 1200 1400 1600

jan 06 jan 07 jan 08 jan 09 jan 10 jan 11

Valutarörelser påverkar din avkastning väsentligt i exemplet ovan antog vi att valutakursen mellan den ame- rikanska dollarn och den svenska kronan varit oförändrad under indexcertifikatets löptid. Att det skulle ske är högst osannolikt. Valutakursen kommer med stor sannolikhet antingen ha stärkts eller försvagats och denna valutakurs- förändring kommer att påverka din avkastning väsentligt.

Om dollarn stärks får du en högre deltagandegrad Om dollarn stärks mot kronan kommer deltagandegraden att höjas från 100 procent till preliminärt 200 procent. Du får med andra ord en hävstångseffekt på din placering om dollarn stärks och den amerikanska börsen stiger. Exem- pelvis: Om dollarn stärks samtidigt som den amerikanska börsen stiger med 30 procent, får du tillgodoräkna dig en uppgång på 60 procent!

(6)

1. Baserat på att förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan varit oförändrat under löptiden, det vill säga att deltagandegraden varit 100 procent.

2. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.

3. Baserat på att den amerikanska dollarn stärks med 20 procent mot den svenska kronan och att deltagandegraden varit 200 procent.

4. Baserat på att att den amerikanska dollarn försvagas med 20 procent mot den svenska kronan, det vill säga att deltagandegraden varit 100 procent.

Så här påverkar valutakursförändringar din avkastning Den avkastning som du får på den amerikanska börsen växlar vi till svenska kronor. Det innebär att om den amerikanska börsen har stigit ger en förstärkning av dollarn ett högre utbetalt belopp och en försvagning av dollarn ett lägre utbetalt belopp. Och tvärtom, om den amerikanska börsen har fallit under skyddsnivån på slutdagen ger en dollarförstärkning ett lägre utbetalt belopp och en försvagning av dollarn ett högre utbetalt belopp. Om börsen faller, men inte med mer än 30 procent, har du ingen valutarisk.

Observera att om dollarn stärks och den amerikanska börsen faller mer än 30 procent från startdagen till slutdagen riskerar du att förlora en stor del av ditt placerade belopp. Å andra sidan, om dollarn stärks och den amerikanska börsen stiger får du en mycket positiv avkastning. i tabellen nedan ser du hur börsutveckling och valutautveckling påverkar ditt återbetalda belopp.

Hög historisk avkastning

Vi har undersökt vilken avkastning indexcertifikat UsA skulle ha haft om man kunnat placera i det sedan 1971, då den amerikanska dollarn fick en rörlig växelkurs.

Månadsvisa placeringar i indexcertifikat UsA hade gett en genomsnittlig avkastning på 52,7 procent över tre år. Med hänsyn tagen till courtage hade avkastningen i genomsnitt varit 49,7 procent, vilket motsvarar 14,2 procent per år.

76,8 procent av placeringarna, det vill säga mer än tre fjärdedelar, hade gett en positiv avkastning. 18,2 procent hade betalat tillbaka placerat belopp. 5,0 procent av placeringarna hade betalat tillbaka mindre än placerat belopp. Den placering som gav allra bäst utfall hade en avkastning på 267 procent och det sämsta utfallet var -48 procent.

Så här kan det bli vid köp av 1 000 indexcertifikat, det vill säga en placering på 100 000 kronor

Utveckling i S&p 500®

Utveckling

per år Återbetalt belopp

avkastning

per år 2 Återbetalt belopp

avkastning

per år 2 Återbetalt belopp

avkastning per år 2

90 % 23,9 % 190 000 kr 22,6 % 316 000 kr 44,9 % 172 000 kr 18,7 %

75 % 20,5 % 175 000 kr 19,4 % 280 000 kr 39,3 % 160 000 kr 15,9 %

60 % 17,0 % 160 000 kr 15,9 % 244 000 kr 33,1 % 148 000 kr 13,0 %

45 % 13,2 % 145 000 kr 12,2 % 208 000 kr 26,3 % 136 000 kr 9,9 %

30 % 9,1 % 130 000 kr 8,3 % 172 000 kr 18,7 % 124 000 kr 6,6 %

15 % 4,8 % 115 000 kr 4,0 % 136 000 kr 9,9 % 112 000 kr 3,1 %

0 % 0,0 % 100 000 kr -0,6 % 100 000 kr -0,6 % 100 000 kr -0,6 %

-15 % -5,3 % 100 000 kr -0,6 % 100 000 kr -0,6 % 100 000 kr -0,6 %

-30 % -11,2 % 100 000 kr -0,6 % 100 000 kr -0,6 % 100 000 kr -0,6 %

-45 % -18,1 % 55 000 kr -18,3 % 46 000 kr -23,0 % 64 000 kr -14,2 %

dollarn är oförändrad 1 dollarn stärks

med 20 % 3 dollarn försvagas med 20 % 4

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

Historiskt utfall för indexcertifikat USa*

Källa: Handelsbanken

* Vi har använt en deltagandegrad på 200 procent när den amerikanska dollarn har stärkts och den amerikanska börsen samtidigt har stigit. Observera att det historiska utfallet är beräknat i efterhand och inte är någon garanti för framtida avkastning.

Pengarna tillbaka 18,2 %

Positiv avkastning 76,8 %

Negativ avkastning 5,0 %

(7)

Det växer så det knakar i tillväxtländerna.

Allra snabbast växer det i kina, där till- växten 2010 blev hela 10,3 procent. Där- med är kina tillbaka på samma rekord- snabba tillväxttakt som före finanskrisen.

kina har en lägre skuldsättning i både privat och offentlig sektor än många av de rika länderna och har därför klarat av krisen bättre, något man har gemensamt med många andra tillväxtländer.

tillväxten i kina är råvaruintensiv. Det går åt enorma mängder råvaror för att bygga ut infrastrukturen och för- bättra levnadsstandarden. Den snabbt växande privata konsumtionen leder också till en ökad import av olja och jordbruksråvaror. kinas tillväxt leder därför till högre råva- rupriser och drar med sig råvaruproducerande länder som brasilien och ryssland. Dessa tre länder har redan lämnat finanskrisen långt bakom sig (se bilden nedan).

tillväxten i kina har faktiskt varit så hög att de kinesiska myndigheterna börjat bromsa stimulanserna, bland annat genom att dämpa bankernas utlåning. Detta har bidragit till att dämpa utvecklingen på tillväxtländernas aktiemarknader.

Vi bedömer att denna effekt är tillfällig. skulle inbroms- ningen bli kraftigare än avsett, har kinas myndigheter goda möjligheter att stimulera tillväxten igen. förutsättningarna för en uthållig och hög tillväxt är därför goda.

Om kinas ekonomi fortsätter att växa med 10 procent per år, kommer ekonomin att vara dubbelt så stor om sju år! Om kinas valuta stärks samtidigt, kommer kina även att gå om UsA som världens största ekonomi.

För- och nackdelar

Placering i tre av världens snabbast växande marknader skapar unika avkastningsmöjligheter starka statsfinanser och låg privat skuldsättning ger goda förutsättningar för tillväxt

Högre historisk avkastning än för redan rika länder

risk för politisk oro om inflationen tar fart

risk för överhettning, vilket kan leda till ytterligare åtstramningar.

kupongcertifikat tillväxtmarknader

Avkastningen på kupongcertifikat tillväxtmarknader är kopplad till utvecklingen på aktiemarknaderna i brasilien, kina och ryssland. Den kinesiska aktiemarknaden består till stor del av banker och försäkringsbolag. Dessa gynnas av den snabba tillväxten i kinas i dag outvecklade finans- sektor. brasiliens börs består till cirka hälften av råvaru- producerande bolag. i ryssland är andelen ännu större.

Därför gynnas brasiliens och rysslands aktiemarknader av stigande råvarupriser.

Värderingen av tillväxtländernas aktiemarknader är i dag på ungefär samma nivå som de rika ländernas, trots betydligt högre tillväxt och lägre skuldsättning.

De senaste 23 åren har tillväxtländernas börser stigit med i genomsnitt 11,9 procent per år, nästan dubbelt så mycket som de rika ländernas börser.

+

tillväxtmarknader

Full fart i världens största tillväxtmarknader

tillväxtländerna tar täten

70 80 90 100 110 120

-05 -06 -07 -08 -09 -10 -11

Källa: OECD och Handelsbanken

Grafen visar utvecklingen för de ledande ekonomiska indikatorerna för de två landgrupperna. Toppen före krisen 2008 är satt till 100.

Brasilien, Kina och Ryssland Redan rika länder (OECD)

(8)

Med kupongcertifikat tillväxtmarknader kan du få en hög, fast kupong (avkastning) på preliminärt 20 procent per år.

kupongcertifikatet, som är kopplat till utvecklingen på aktiemarknaderna i tillväxtländerna brasilien, kina och ryssland, har en löptid på 1, 2, 3, 4 eller 5 år.

Så här bestäms löptiden och avkastningen Om alla tre aktiemarknaderna är oförändrade eller har stigit till den så kallade avläsningsdagen år 1, avslutas kupongcertifikatet och du får tillbaka både ditt placerade belopp och en kupong på 20 procent. Exempelvis, om du placerat 100 000 kronor så får du 120 000 kronor utbetalt efter ett år. Om däremot någon aktiemarknad fallit i värde, fortsätter kupongcertifikatet ytterligare ett år.

På avläsningsdagen år 2 görs samma kontroll. Om alla tre aktiemarknaderna är oförändrade eller har stigit jämfört med respektive aktiemarknads startkurs avslutas kupong- certifikatet. Du får då tillbaka både ditt placerade belopp och två kuponger på 20 procent, det vill säga 40 procent.

i det här fallet får du alltså 140 000 kronor. Om däremot någon aktiemarknad fallit i värde, fortsätter kupongcertifi- katet ytterligare ett år. samma kontroll görs på avläsnings- dagarna år 3 och år 4.

Om inte kupongcertifikatet avslutats år 1, 2, 3 eller 4, kommer det att avslutas efter år 5. Det belopp du då får

tillbaka är beroende på hur de tre aktiemarknaderna har utvecklats till avläsningsdagen år 5. Det finns tre möjliga utfall:

• Det första möjliga utfallet är att alla tre aktiemarknaderna är oförändrade eller har stigit till avläsningsdagen år 5.

Då får du både ditt placerade belopp och fem kuponger på 20 procent, totalt 100 procent i kupong. Här har dina 100 000 kronor växt till 200 000 kronor.

• Det andra möjliga utfallet är att minst en av aktiemark- naderna har fallit på avläsningsdagen år 5, men den aktiemarknad som utvecklats sämst inte har sjunkit med mer än 40 procent (under den så kallade skydds- nivån). Exempelvis, om brasilien har fallit mest och nedgången är 28 procent får du ändå tillbaka ditt placerade belopp på 100 000 kronor i exemplet.

• Det tredje möjliga utfallet är att minst en av aktiemark- naderna har fallit mer än 40 procent och alltså befinner sig under skyddsnivån på avläsningsdagen år 5. i detta fall minskas det belopp du får tillbaka med lika många procent som den aktiemarknad som fallit mest. Exempel- vis, om brasilien har fallit mest och nedgången är 55 procent får du tillbaka 45 000 kronor. se även tabellen nedan.

kupongcertifikat tillväxtmarknader

placera i Brasilien, kina och ryssland och få en hög, fast kupong

1. I exemplet antar vi att du köpt 1 000 kupongcertifikat för 100 kronor styck, det vill säga placerat 100 000 kronor.

2. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.

Exempel på hur det kan bli 1

Exempel: Brasilien har fallit mest och nedgången är 55 procent.

Du får då 45 000 kr.

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Återbetalt belopp

Har någon av aktiemarknaderna sjunkit mer än 40 %?

120 000 kr

140 000 kr

160 000 kr

180 000 kr

200 000 kr

100 000 kr

45 000 kr Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

avkastning2

17,6 %

37,3 %

56,9 %

76,5 %

96,1 %

-2,0 %

-55,9 %

16,6 %

16,7 %

15,9 %

15,0 %

14,2 %

-0,4 %

-14,9 % avkastning per år2 Har alla tre aktiemarknaderna varit

oförändrade eller stigit?

(9)

Hög avkastning på kort tid

Diagrammet nedan visar utfallet av en placering i kupong- certifikatet varje månad mellan september 2001 och januari 2010*, med en kupong på 20 procent. Av de 101 placeringar som gjorts skulle 78 ha avslutats. Av dessa 78 placeringar skulle 80 procent ha avslutats redan efter ett år, med en kupong på 20 procent. resterande 20 procent hade avslutats efter två år och då betalat ut två kuponger på sammanlagt 40 procent. inte i något fall hade certifi-

katen förfallit utan kupong eller gett mindre än pengarna tillbaka.

Den genomsnittliga avkastningen hade, med hänsyn tagen till courtage, varit 21,7 procent och i genomsnitt hade kupongcertifikaten avslutats efter 1,3 år. Detta ger en genomsnittlig avkastning på 16,6 procent per år, efter avdrag för courtage.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

Historiskt utfall för kupongcertifikat tillväxtmarknader*

Källa: Handelsbanken

*Avser förfallna placeringar. Observera att det historiska utfallet är beräknat i efterhand och inte är någon garanti för framtida avkastning.

5 år, m indre ä

n peng

arna tillba ka 5 år, p

enga rna tillb

aka 2 år, t

vå kup onger 3 år, t

re kup onger 4 år, f yra k

uponger 5 år, f

em k uponger 1 år, e

n kupong

Så här har det gått för aktiemarknaderna*

Brasilien Kina Ryssland

0 50 100 150 200 250 300 350

jan 07

jan 06 jan 08 jan 09 jan 10 jan 11 Fakta om kupongcertifikat tillväxtmarknader

pris per kupongcertifikat 100 kr

Minsta antal att köpa 100 st

preliminär kupong* 20 %

Skyddsnivå** 60 %

Courtage 2 %

Löptid 1– 5 å r

Namn på börsen KCTILLV6CSHB

* 20 kr per kupongcertifikat.

** Skyddsnivån är 60 procent av respektive aktiemarknads stängningskurs den 11 mars 2011.

Källa: Bloomberg

* Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

(10)

Det finns många argument för att placera en del av sitt sparande i råvarumarknaden.

råvaror har historiskt gett hög avkastning.

sedan 1969 har den globala råvarumark- naden gett en betydligt högre avkastning än den globala aktiemarknaden. sedan 1999 har en placering i råvaror nästan fördubblats i värde, samtidigt som aktiemarknaden knappt gett någon avkastning alls.*

råvaror är ett bra komplement i en portfölj med till ex- empel aktier och räntebärande placeringar, eftersom de sprider riskerna. När aktiemarknaden faller, stiger ofta rå- varor i värde. Genom att inte lägga alla ägg i samma korg kan du minska risken i ditt sparande. Därför rekommende- rar Handelsbanken att du bör placera upp till 20 procent av ditt långsiktiga sparande i råvaror.

råvaror är också bra att ha om inflationen tar fart. His- toriskt har råvaror varit den enda tillgång som ökar i värde när inflationen stiger. Andra tillgångar, som räntesparande och aktier, brukar påverkas negativt av stigande inflation.

Det finns ytterligare ett bra argument för att placera i råvaror: kina och många andra tillväxtländer är just nu inne i en expansiv tillväxtfas. investeringsbehoven i infra- struktur är enorma. Hushållens levnadsstandard stiger snabbt. behovet av energi, metaller och livsmedel kommer att öka dramatiskt under kommande år och utbudet har svårt att hålla jämna steg. trots den snabba tillväxten i kina de senaste 30 åren, har man fortfarande långt kvar till exempelvis sydkoreas och UsA:s välståndsnivå. Därför kommer efterfrågan på råvaror att fortsätta växa i många år framöver.

För- och nackdelar

En placering i råvaror är ett sätt att tjäna på den höga tillväxten i kina

råvaror ger ett skydd mot stigande inflation råvaror gör ditt sparande tryggare, eftersom de sprider dina risker

råvaror är ofta konjunkturkänsliga, de följer konjunkturen både upp och ner

risk för tillfällig inbromsning i kina, vilket kan leda till lägre råvarupriser.

tillväxtcertifikat råvaror

Nu ger vi dig möjligheten att placera i tillväxtcertifikat råvaror. tillväxtcertifikatet är kopplat till prisutvecklingen på nickel, olja och sojabönor – råvaror som är viktiga för utvecklingen i tillväxtländerna. kinas import av dessa tre råvaror ökar snabbt, se diagrammet nedan.

kortsiktigt följer priset på nickel och olja i huvudsak den globala konjunkturen, medan priset på sojabönor beror på faktorer som väder och odlad areal. På längre sikt har väl- ståndsökningen och klimatförändringarna större betydelse.

Nickel används främst till att framställa rostfritt stål och andra legeringar, men även till mynt och batterier. Växande investeringar och konsumtion i kina gör att importen av nickel ökat snabbt de senaste åren.

Olja är världens främsta drivmedel, men används även i industriella processer och för uppvärmning. Den snabbt växande bilförsäljningen i kina gör att efterfrågan på ben- sin växer kraftigt och därmed också kinas import av olja.

sojabönor används främst som djurfoder, men även för livsmedel och som biobränsle. Den ökande konsumtionen av kött i tillväxtländerna ökar efterfrågan på sojabönor, och kinas import har vuxit snabbt de senaste åren.

Även om råvarumarknaden återhämtat sig sedan 2008, ligger priserna på dessa tre råvaror fortfarande under top- parna som nåddes under åren 2007–2008. Därmed har de goda chanser att stiga under kommande år.

råvaror

köp samma råvaror som kina köper allt mer av

Källa: BP, CNBS, EIA, RMG och USGS. Avser 2009.

Diagrammet visar hur mycket Kina importar av olika råvaror, som andel av den totala konsumtionen. Kina måste alltså importera mellan hälften och tre fjärdedelar av sin förbrukning av dessa råvaror. Importen har stigit snabbt under senare år.

+

* Aktieindexet Msci World jämfört med råvaruindexet s&P Gsci.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

kinas import av råvaror

Olja 51 %

Sojabönor 73 %

Nickel 77 %

(11)

Fakta om tillväxtcertifikat råvaror

Så här har det gått för råvarukorgen*

råvarukorgens utveckling dollarn är oförändrad dollarn stärks med 20% dollarn försvagas med 20%

90 % 253 000 kr 283 6 00 kr 222 400 kr

75 % 227 500 kr 253 000 kr 202 000 kr

60 % 202 000 kr 222 400 kr 181 6 00 kr

45 % 176 500 kr 191 8 00 kr 161 200 kr

30 % 151 000 kr 161 200 kr 140 8 00 kr

15 % 125 500 kr 130 6 00 kr 120 400 kr

0 % 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr

-15 % 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr

-30 % 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr

-45 % 55 000 kr 46 000 kr 64 000 kr

Så här kan valutakursen påverka värdet*

tillväxtcertifikat råvaror passar dig som enkelt vill placera i råvarumarknaden. tillväxtcertifikatet har tre års löptid och är kopplat till en likaviktad korg med råvarorna nickel, olja (brent) och sojabönor, som alla mäts i amerikanska dollar.

Bättre avkastning vid uppgång…

tillväxtcertifikatet har en preliminär deltagandegrad på 170 procent. Det innebär att tillväxtcertifikatet utvecklas bättre än råvarorna när priserna på dessa stiger. Exempelvis, om råvarukorgen stiger med 40 procent under löptiden, stiger värdet på tillväxtcertifikatet med 68 procent (40 % × 170 %).

Om du till exempel placerat 100 000 kronor får du 168 000 kronor, det vill säga väsentligt mer än om du placerat direkt i råvarorna.

…och skydd vid nedgång

tillväxtcertifikatet har ett skydd vid nedgång. skyddet innebär att råvarukorgen kan falla med så mycket som 30 procent från startdagen den 10 mars 2011 till slutdagen

den 10 mars 2014 och du får ändå tillbaka hela ditt placerade belopp. Exempelvis, om du köpt tillväxtcertifikat för 100 000 kronor och råvarukorgen fallit med 28 procent efter tre år får du, trots prisfallet, tillbaka dina 100 000 kronor! Om råvarukorgen faller mer än 30 procent från startdagen till slutdagen faller tillväxtcertifikatets värde lika mycket som nedgången i korgen. Exempelvis, om råvaru- korgen fallit 34 procent efter tre år, får du tillbaka 66 000 kronor om du köpt tillväxtcertifikat för 100 000 kronor. i detta fall blir förlusten lika stor som om du placerat direkt i råvarukorgen.

Valutarörelser kan påverka avkastningen i ovanstående exempel har vi antagit att valutakursen mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan varit oförändrad under tillväxtcertifikatets löptid. Om valutakursen däremot förändras kan den påverka hur mycket pengar du får tillbaka. i tabellen nedan visar vi några exempel på hur valutakursförändringar mellan dollarn och kronan kan påverka din avkastning.

tillväxtcertifikat råvaror

potentialen är större än på råvaru- marknaden

pris per tillväxtcertifikat 100 kr

Minsta antal att köpa 100 st

preliminär deltagandegrad 170 %

Skyddsnivå* 70 %

Courtage 2 % 50

100 150 200 250 300

jan 06 jan 07 jan 08 jan 09 jan 10 jan 11

* Tabellen visar hur mycket du får tillbaka om du köpt 1 000 tillväxtcertifikat för totalt 100 000 kronor. Siffrorna baseras på en deltagandegrad på 170 procent.

(12)

1. Baserat på en deltagandegrad på 170 procent och att förhållandet mellan svenska kronan och den amerikanska dollarn varit oförändrat under löptiden.

2. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.

Så här kan det bli vid köp av 1 000 tillväxtcertifikat, det vill säga en placering på 100 000 kronor råvarukorgens

utveckling Utveckling

per år placerat belopp Återbetalt

belopp 1 avkastning2 avkastning per år 2

90 % 23,9 % 100 000 kr 253 000 kr 148,0 % 34,7 %

75 % 20,5 % 100 000 kr 227 500 kr 123,0 % 30,1 %

60 % 17,0 % 100 000 kr 202 000 kr 98,0 % 25,1 %

45 % 13,2 % 100 000 kr 176 500 kr 73,0 % 19,7 %

30 % 9,1 % 100 000 kr 151 000 kr 48,0 % 13,7 %

15 % 4,8 % 100 000 kr 125 500 kr 23,0 % 7,0 %

0 % 0,0 % 100 000 kr 100 000 kr -2,0 % -0,6 %

-15 % -5,3 % 100 000 kr 100 000 kr -2,0 % -0,6 %

-30 % -11,2 % 100 000 kr 100 000 kr -2,0 % -0,6 %

-45 % -18,1 % 100 000 kr 55 000 kr -46,1 % -18,3 %

Hög historisk avkastning

Vi har undersökt vilken avkastning tillväxtcertifikat råvaror skulle ha haft om man kunnat placera i det sedan 1997.

Perioden sedan 1997 har i huvudsak varit positiv för rå- varuplaceringar. Månadsvisa placeringar i tillväxtcertifikat råvaror hade därför gett en genomsnittlig avkastning på 69,4 procent över tre år. Med hänsyn till courtage hade avkastningen i genomsnitt varit 66,1 procent, vilket mot- svarar 16,2 procent per år.

78,9 procent av placeringarna, det vill säga nästan fyra femtedelar, hade gett en positiv avkastning. 20,3 procent, en dryg femtedel, hade betalat tillbaka placerat belopp.

0,8 procent av placeringarna hade betalat tillbaka mindre än placerat belopp. Den placering som gav allra bäst utfall hade en avkastning på 240,2 procent och det sämsta utfallet var -37 procent.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

Historiskt utfall för tillväxtcertifikat råvaror*

Källa: Handelsbanken

* Baserat på en deltagandegrad på 170 procent. Observera att det historiska utfallet är beräknat i efterhand och inte är någon garanti för framtida avkastning.

Pengarna tillbaka Positiv avkastning Negativ avkastning

20,3 %

78,9 %

0,8 %

(13)

både du som är kund i Handelsbanken och du som inte är det kan enkelt köpa våra certifikat. Du kan köpa på internet

eller på något av våra bankkontor senast den 6 mars.

betalning sker den 10 mars.

på internet

Har du Handelsbankens internettjänst loggar du in på www.handelsbanken.se och köper under Spara och placera ➔ aktuella erbjudanden ➔ anmälan

Har du inte internettjänsten eller är du inte kund hos Handelsbanken köper du på www.handelsbanken.se/certifikat

på våra bankkontor

besök något av våra bankkontor och fyll i en anmälningssedel.

Så här enkelt köper du

(14)

anmälan och betalning

certifikaten säljs styckevis. Det minsta antal du kan köpa är dock 100 stycken i ett certifikat. Priset är 100 kronor per certifikat. sista dag för köp är den 6 mars 2011 och betalning sker den 10 mars 2011. courtaget är 2 procent på priset.

Underliggande

indexcertifikat UsA (icUsA4csHb) Aktieindexet s&P 500®

kupongcertifikat tillväxtmarknader (kctillV6csHb) brasilien: fonden ishares Msci brazil index fund kina: Aktieindexet Hang seng china Enterprises index

ryssland: Aktieindexet rDX® EUr, russian Depositary receipts index® tillväxtcertifikat råvaror (tcrAV4csHb)

Nickel: Nickel spot, lME (london Metal Exchange)

Olja: lcO brent crude oil future, icE (the intercontinental Exchange) sojabönor: soybeans future, cbOt (chicago board of trade).

Startkurs

startkurs för indexcertifikat UsA är s&P 500® stängningskurs den 10 mars 2011.

startkurs för respektive underliggande i kupongcertifikat tillväxtmark- nader är dess stängningkurs den 11 mars 2011.

startkurs för respektive råvara i tillväxtcertifikat råvaror är dess värde den 10 mars 2011.

Skyddsnivå

skyddsnivån för indexcertifikat UsA är 70 procent av s&P 500® stängningskurs den 10 mars 2011.

skyddsnivån för kupongcertifikat tillväxtmarknader är 60 procent av respektive underliggandes stängningskurs den 11 mars 2011.

skyddsnivån för tillväxtcertifikat råvaror är 70 procent av råvarukorgens värde den 10 mars 2011.

kupong

kupongen är preliminärt 20 procent per år för kupongcertifikat tillväxtmarknader.

Definitiv kupong fastställs den 10 mars 2011. Nivån på kupongen avgörs bland annat av hur marknadsräntorna och den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på de underliggande aktiemarknaderna förändras fram till den 10 mars 2011.

avläsningsdag

Avläsningsdag benämns i slutliga Villkor som fastställelsedag för slutkurs.

kupongcertifikat tillväxtmarknader har avläsningsdag den 12 mars 2012, den 11 mars 2013, den 10 mars 2014, den 10 mars 2015 respektive den 10 mars 2016.

deltagandegrad

Deltagandegraden är preliminärt 100 eller 200 procent för indexcertifikat UsA respekive 170 procent för tillväxtcertifikat råvaror.

Deltagandegraden talar om hur stor del av uppgången i marknaden du får. Om deltagandegraden är högre än 100 procent, får du mer än den faktiska uppgången. Deltagandegraderna i denna broschyr är preliminära. Definitiva deltagandegrader fastställs den 10 mars 2011.

Nivåerna avgörs bland annat av hur svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna förändras fram till den 10 mars 2011.

Värdet under löptiden – andrahandsmarknad

certifikaten avses handlas på börsen från och med den 14 mars 2011. Du

det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du handlar aktier.

Slutkurs och Slutdag

slutkurs för indexcertifikat UsA är s&P 500® stängningskurs på dess slutdag, den 10 mars 2014. Dock har Handelsbanken rätt att fastställa en tidigare slutdag om den negativa marknadsförändringen, uttryckt i svenska kronor, överstiger 90 procent.

slutdag för kupongcertifikat tillväxtmarknader infaller på den första avläsningsdag då kursen på alla tre aktiemarknaderna är lika med eller högre än respektive aktiemarknads startkurs, eller den 10 mars 2016.

slutkurs för tillväxtcertifikat råvaror är råvarukorgens värde på dess slutdag, den 10 mars 2014. Dock har Handelsbanken rätt att fastställa en tidigare slutdag om den negativa marknadsförändringen, uttryckt i svenska kronor, överstiger 90 procent.

Återbetalningsdag

Återbetalningsdag för respektive certifikat infaller 13 bankdagar efter dess slutdag.

Valuta

i indexcertifikat UsA och tillväxtcertifikat råvaror påverkas värdet av valutakursförändringar mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan. Om s&P 500® respektive råvarukorgen har utvecklats positivt till slutdagen ger en förstärkning av dollarn ett högre utbetalt belopp och en försvagning av dollarn ett lägre utbetalt belopp. Om s&P 500® respektive råvarukorgen har utvecklats negativt, men inte understiger skyddsnivån på slutdagen, påverkar inte valutakursförändringar återbetalnigsbelop- pet. Om s&P 500® respektive råvarukorgen är lägre än skyddsnivån på slutdagen ger en dollarförstärkning ett lägre utbetalt belopp och en försvagning av dollarn ett högre utbetalt belopp.

index och råvaror

information om index och råvaror finns i slutliga Villkor.

Licenser

Handelsbanken har enligt licensavtal rätt att använda indexen i denna broschyr. licensgivarnas ansvarsbegränsning för respektive index finns i slutliga Villkor.

tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnota beräknas sändas ut den 7 mars 2011. Volymen är begränsad till 2 000 000 certifikat i respektive certifikat. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa dessa antal.

se slutliga Villkor för ytterligare information om tilldelning. fastställd kupong, fastställda deltagandegrader, fastställda startkurser och fastställda skyddsnivåer publiceras på www.handelsbanken.se/certifikat från och med den 14 mars 2011.

Handelsbanken kommer att ställa in indexcertifikat UsA om den deltagandegrad som kommer att råda om den amerikanska dollarn stärks mot den svenska kronan inte kan fastställas till minst 160 procent, kupongcertifikat tillväxtmarknader om kupongen inte kan fastställas till minst 16 procent respektive tillväxtcertifikat råvaror om deltagandegra- den inte kan fastställas till minst 140 procent.

Handelsbanken har rätt att ställa in emissionen i vissa fall. för ytterligare information, se slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet till det konto som angetts.

Beskattning

kapitalvinster och kapitalförluster i indexcertifikat UsA respektive kupongcertifikat tillväxtmarknader beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier. Hur tillväxtcertifikat råvaror ska beskattas är för närvarande oklart.

Villkor i sammandrag

det här är också viktigt att veta

(15)

arrangörsarvode

På betalningsdagen fastställs villkoren för certifikaten och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande cirka 0,4 – 1,0 procent per år av certifikatens pris. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Handelsban- ken bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i certifikaten.

Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i certifikatens pris.

kunskapsnivå

Placerare ska förvissa sig om att kunskapen om handel med certifikat är tillräcklig för att kunna fatta ett affärsmässigt beslut. Placerare i certifikat bör uppmärksamma att om slutkursen är noll förloras hela det placerade beloppet.

Fullständiga villkor

certifikatet ges ut under Handelsbankens MtN -, Warrant- och certifikat- program. Det fullständiga prospektet utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbankens MtN -, Warrant- och certifikatprogram, dels av slutliga Villkor. båda dokumenten finns på www.handelsbanken.se/prospekt- ochprogram. Grundprospektet för Handelsbankens MtN -, Warrant- och certifikatprogram har godkänts av finansinspektionen.

Försäljningsrestriktioner

Erbjudandet riktar sig till personer i sverige vars deltagande inte förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som vidtas av Handelsbanken. Prospektet får inte distribueras i något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot reglerna i sådant land. förvärv av värdepapper som emitteras i enlighet med detta prospekt i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltigt.

ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av svenska Handelsbanken Ab (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys.

innehållet är uteslutande avsett för kunder i sverige. syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken.

informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande.

Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

important notice - in English

this communication is a product of svenska Handelsbanken Ab (publ). it is not an independent or objective research report prepared by research analysts. this information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. this information may not be distributed in any country, for instance the Us, in which distribution requires such measures

risker med certifikat

Det finns risker som är viktiga att känna till innan du köper ett certifikat.

kreditrisk

certifikat februari/mars 2011 ges ut av Handelsbanken.

Därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under löptiden.

Oberoende kreditbedömningsinsitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från standard & Poor’s och Aa2 från Moody’s. Det finns ingen bank i Norden som har högre kreditbetyg än Handelsban- ken. Ett innehav av certifikat februari/mars 2011 omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Marknadsrisk

Under löptiden påverkas värdet på ett certifikat av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntas framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar.

Likviditetsrisk

Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja ett certifikat. Detta kan till exempel inträffa vid dålig likviditet i marknaden, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln.

Valutarisk

i de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkast- ningen på värdepappren. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs.

Handelsbanken är medlem av svenska fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod för strukturerade Placeringsprodukter med

(16)

Vill du veta mer

Vill du veta mer om våra certifikat? På www.handelsbanken.se/certifikat finns alla svaren.

Gå in redan i dag och lär dig mer om certifikat. Där kan du se aktuella kurser, prenumerera på vårt nyhetsbrev och mycket, mycket mer. självklart kan du också köpa certifikaten direkt på nätet.

Visste du att...

… flera oberoende institut anser att Handelsbanken är en av världens mest trygga banker.

Det finns ingen bank i Norden som bedöms vara mer stabil och säker än Handelsbanken.

… Handelsbankens certifikat handlas på börsen, vilket gör det enkelt för dig att sälja under löptiden.

References

Related documents

Det innebär att de krav som Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) idag ställer för att bevilja anordnare tillstånd för att få bedriva assistans behöver kompletteras med krav

Den frågan besvarade Peter Weiderud, förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet, Bodil Ceballos, tidi- gare riksdagsledamot (MP) och nuvarande

Förekomsten av mycket hygroskopiska föreningar i aerosoler kan påskynda processen för bildandet molndroppar, medan närvaron av mindre hygroskopiska ämnen kan förlänga den tid som

Slutligen ses det höga R 2 -värdet som ett resultat av ekvation (30)s starka inslag av laggade variabler. q , utgiftsandelen av BNP som spenderas på import, väljs till 0,2.

FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar anger tydligt att statsmakten måste inkludera handikapprörelsen i utformningen av

Handelsbanken kommer att ställa in indexcertifikat tillväxtmarknader om den deltagandegrad som kommer att råda om den amerikanska dollarn stärks mot den svenska kronan inte

• Om den amerikanska börsen har fallit med mer än 30 procent på slutdagen, det vill säga fallit under skydds- nivån, ger en dollarförstärkning ett lägre utbetalt belopp och

Handelsbanken kommer att ställa in premiumcertifikat Europa om premien inte kan fastställas till minst 30 procent, kupongcertifikat tillväxtmarknader om kupongen inte kan

Voltairestriden har dock brutits ut till ett specialkapitel: »Kellgren försvarar Voltaire i Stockholms-Posten.» K apitlet »Som fri och fattig littera­ tör» handlar

Observationerna och intervjuerna visade att oavsett vilken typ av nyckelord som används finns alltid risken att tvingas konkurrera med andra, även företag som inte säljer

Stadsbyggnadskontoret svarade i samrådsredogörelsen att det i den södra delen av planområdet har tillkommit en allmän park och ett parkstråk, och att det inom dessa finns

Råd för rutiner och underhåll av teleslinga Faktablad som riktar sig till ansvariga med teleslinga i sina lokaler/verksamheter.. Råd rutiner och underhåll av teleslinga (pdf)

Uppgiften för deltagarna vid framtidsverkstäderna var att måla upp en önskvärd utveckling för kommunens fysiska strukturer och diskutera hur digitalisering och ny teknik kan

Som beskrivits i kapitel 3 Vad är ett delat incitament? uppstår delade incitament efter det att ett kontrakt har upprättats mellan två parter. Problemet uppstår för

Migrationsverket har beretts möjlighet att yttra sig gällande utredningen Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

Socialnämnden i Strängnäs kommun är ansvarig för all hemtjänst i kommunen; den som utförs av den kommunala utförare, liksom av privata utförare.. För granskning och

Prisdialogens styrelse har nu behandlat ansökningar för medlemskap 2017, vilket resulterat i att antalet fjärrvärmeleverantörer som är medlemmar i Prisdialogen ökat från 29 till

Om de aktuella Obligationerna är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och varken

Detta för att i den mån det var möjligt undvika att deltagarna skulle behöva vara lediga från eventuella uppdrag, vilket skulle kunna innebära att bemanningsföretaget fick reda

Fredagen den 29 oktober klockan 13–15 svensk tid (14–16 finsk tid) kan ni alltså lyssna till fyra nydisputerade 1700- talsforskare – två från Finland, två från Sverige –

Handelsbanken kommer att ställa in kreditcertifikat Nordiska bolag om kupongen inte kan fastställas till minst 4,25 procent, kupongcertifikat tillväxtmarknader om kupongen inte

Om fonden alltid har varit högre än barriärnivån Här är tre exempel på v-certifikatets värde på slutdagen om fonden ishares msci Emerging markets index fund alltid varit