Version: Senast sparad:

Full text

(1)

Byggvarudeklaration 2015

2019-04-11 13:59:32 Norgips Light Board enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD2015

1. GRUNDDATA

Dokumentdata

A-7080000-70167-1-1 Id:

4 Version:

2019-04-11 13:47:58 Upprättad:

2019-04-11 13:59:19 Senast sparad:

Innehållsdeklaration Ändringen avser:

Norgips Light Board

Norgips Light Board Varunamn:

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

5709636399667, 5709636399681, 5709636399704

Varugrupp/Varugruppsindelning

Varugruppssystem Varugruppsid

BK04 01212

BK04 01219

Glasfiberarmerad byggskiva bestående av en gipskärna skyddad av kartong på långkanter, fram- och baksida. Kartongen är fast förbunden med skivans kärna samt överlappad och limmad mot varandra på skivans baksida.

Varubeskrivning:

Ja

Prestandadeklarationer:

DoP_prestandadeklaration_NNAS-K-EN-520-V-02 Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

Norgips Svenska AB

Norgips Svenska AB Företagsnamn:

556647-6684 Organisationsnummer:

STUBBENGATAN 2 Adress:

Trond Even Fagerli Kontaktperson:

E-post: Telefon:

(2)

trond.fagerli@norgips.com

www.norgips.se Webbplats:

SE556647668401 Momsnummer:

+47 46953215

GLN:

5566476684 DUNS:

Miljöcertifieringssystem

BREEAM BREEAM-SE LEED 2009 LEED version 4 Miljöbyggnad

2. HÅLLBARHETSARBETE

ISO 14001

Företagets certifiering

ISO 9001

OHSAS 18001 Annat:

Policys och riktlinjer

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

Knauf Code of Conduct Andra policys/riktlinjer

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven Denna är tredjepartsreviderad

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

ILO's åtta kärnkonventioner

OECDs riktlinjer för multinationella företag

FN's Global Compact

ISO 26000

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant Ej relevant

Finns klassificering av varan?

(3)

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

hela byggvaran Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

6.7 kg/m2

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Är varan registrerad i Basta?

Ja

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Övriga upplysningar:

Vara och/eller delkomponenter

Fas Leverans

Komponent Andre additiver Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-

listan Koncentrations-

intervall (%) EG/CAS/Alternativ

beteckning Utfasnings-

ämne

Andre additiver Stärkelse <=1.35 65996-62-5

Komponent Glassfiber Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-

listan Koncentrations-

intervall (%)

EG/CAS/Alternativ beteckning

Utfasnings- ämne

Glassfiber Glassfiber <=0.6 065997-17-3

Komponent Kalciumsulfat Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-

listan Koncentrations-

intervall (%) EG/CAS/Alternativ

beteckning Utfasnings-

ämne

Kalciumsulfat Kalciumsulfat <=79.6 10101-41-4

Komponent Kartong Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-

listan Koncentrations-

intervall (%) EG/CAS/Alternativ

beteckning Utfasnings-

ämne

Cellulosa Cellulosa <=4.78 9004-34-6

Komponent Lim Vikt% av produkt

Kommentar

(4)

Material Ämne Kandidat- listan Koncentrations-

intervall (%) EG/CAS/Alternativ

beteckning Utfasnings-

ämne

Lim <=0.04

Komponent Vatten Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-

listan Koncentrations-

intervall (%)

EG/CAS/Alternativ beteckning

Utfasnings- ämne

Vatten <=13.63

Fas Inbyggd

Komponent Kartong Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-

listan Koncentrations-

intervall (%) EG/CAS/Alternativ

beteckning Utfasnings-

ämne

Cellulosa Cellulosa <=4.78 9004-34-6

Komponent Lim Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-

listan Koncentrations-

intervall (%)

EG/CAS/Alternativ beteckning

Utfasnings- ämne

Lim <=0.04

4. RÅVAROR

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återvunnet material i varan?

Material

Industrigips/recycling

Vikt/viktprocent

95 %

Andel efter konsumentledet

85

Andel före konsumentledet

10

Kommentar

(5)

Material

Retur kartong

Vikt/viktprocent

4,5 %

Andel efter konsumentledet

100

Andel före konsumentledet

0

Kommentar

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år): Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror

Träråvaror ingår Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

(6)

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

PCR 010 rev 1 Building Boards (12 2013)

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

NEPD-356-246-EN Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO2-ekv]:

1,37

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

1,6 Försurning (AP) [kg SO2-ekv]:

1,8

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

1,2 Övergödning (EP) [kg (PO4)-3-ekv]:

6

Förnybar energi [MJ]:

21,3 Icke förnybar energi [MJ]:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Grönt punkt Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja Specificera Plant og tort

Specificera

Övriga upplysningar:

(7)

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Nej Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ja Specificera:

Damm kan uppstå vid rivning. Anbefaler skyddshansker samt andningskydd typ P2 partikelfilter.

Övriga upplysningar:

(8)

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja Specificera:

Vid varsam hantering är återanvändning möjlig.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja Specificera:

Både gips och kartong återvinns till nya gipsskivor.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja Specificera:

Returgips som krossas där gips och kartong skiljs åt går kartongen vidare till värmeverk.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja Specificera:

Behandlas som byggavfall, levereras till lokal avfallsstation eller lokala förordningar. Organiskat material blandat med gips kan i undantagsfall i sur och anarob miljö ge upphov till bildning av svavel.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

1708 - 08 Gipsbaserade byggmaterial:

170802 - 02 Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Avfallskod för den inbyggda varan

1708 - 08 Gipsbaserade byggmaterial:

170802 - 02 Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01.

Övriga upplysningar

(9)

11. INNEMILJÖ

Varan är ej avsedd för inomhusbruk

Innemiljö

Har varan ett kritiskt fukttillstånd?

Ja

Om ja, ange vilket:

RF 75%

Varan avger inga emissioner

Varans emission ej uppmätt

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Nej

Elektriskt fält Magnetiska fält

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Nej Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Nej Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :