Suomen Kasvilajiketiedote Finska Växtsortmeddelanden Finnish Plant Variety Journal 2022:1

15  Download (0)

Full text

(1)

2022:1

Suomen Kasvilajiketiedote

Finska Växtsortmeddelanden • Finnish Plant Variety Journal

(2)
(3)

Suomen Kasvilajiketiedote

Finska Växtsortmeddelanden • Finnish Plant Variety Journal 2022, 18.2.2022

ISSN 2669-803X

(4)

Tiedote • Information • Information

Suomen Kasvilajiketiedotteet -sarjassa julkaistaan kasvinjalostajanoikeuteen ja

kasvilajikeluetteloon liittyviä asioita. Sarjassa julkaistaan myös kansallinen lajikeluettelo ja tiedot lajikkeen kasvinjalostajanoikeudesta Suomessa (FI) tai Euroopan Yhteisössä (CPVO).

Tiedotteet julkaistaan Ruokaviraston web -osoitteessa:

www.ruokavirasto.fi → tietoa meistä → julkaisut → julkaisusarjat → Suomen kasvilajiketiedotteet

Kasvinjalostajanoikeuteen ja kasvilajikeluetteloon liittyvät hakemukset ja muut asiat tulee osoittaa Ruokavirastoon osoitteeseen:

Ruokavirasto

Kasvilajikkeiden rekisteröinti Tampereentie 51

32201 Loimaa puh. 029 530 0400

s-posti: pvr@ruokavirasto.fi

Finska Växtsortmeddelanden innehåller information i växtförädlarrätts- och sortlistärenden. I meddelandena publiceras också den officiella finska sortlistan och uppgifter om sortens växtförädlarrätt i Finland (FI) eller om Gemenskapens växtförädlarrätt (CPVO).

Meddelandena kommer att publiceras på Livsmedelsverkets webbplats: www.ruokavirasto.fi → om oss → publikationer → Finska Växtsortmeddelanden

Ansökningar och andra ärenden som rör växtförädlarrätt och sortlistan ska riktas skriftligen till:

Livsmedelsverket

Kasvilajikkeiden rekisteröinti / Växtsortregistering Tampereentie 51

32201 Loimaa tel. 029 530 0400

e-post: pvr@ruokavirasto.fi

The Finnish Plant Variety Journal contains information on Plant Breeders’ Rights and variety listing in Finland. The official list of Finnish plant varieties will also be published in this Journal with information about Plant Breeder’s Right of the variety either in Finland (FI) or at the European Community (CPVO).

The Journal is available on the website of the Finnish Food Authority:

www.ruokavirasto.f → about us → publications → Finnish Plant Variety Journal

Applications and other issues regarding Plant Breeders’ Rights or the National Listing of varieties should be directed in writing to:

Finnish Food Authority

Kasvilajikkeiden rekisteröinti / Plant Variety Registration Tampereentie 51

FI-32201 Loimaa, FINLAND

tel. +358 29 530 0400

email: pvr@ruokavirasto.fi

(5)

Suomen Kasvilajiketiedote • Finska Växtsortmeddelanden • Finnish Plant Variety Journal • 2022, 18.2.2022

Sisällys •Innehåll •Contents

1 KASVINJALOSTAJANOIKEUS Växtförädlarrätt – Plant Breeder's Right 6

1.1 Kasvilajikkeiden poistaminen rekisteristä Avregistrerade sorter –

Termination of protection 6

Kaura – Havre – Oat (Avena sativa L.) ... 6

2 KANSALLINEN KASVILAJIKELUETTELO Nationella växtsortlistan – National list of plant varieties 7

2.1 Hakemukset rekisteröinnin kasvilajikeluetteloon loppuun saattamiseksi ja ehdotukset lajikenimiksi Ansökningar om att slutföra processen för införsel i växtsortlistan och förslag till sortbenämningar Applications for completion of registration to the National List of Varieties and proposed variety denominations 7 Kaura – Havre – Oat (Avena sativa L.) ... 7

Kaksitahoinen ohra – Tvåradigt korn – Two-rowed barley (Hordeum vulgare L.) ... 7

Monitahoinen ohra – Flerradigt korn – Multi-rowed barley (Hordeum vulgare L.) ... 8

Syysruis – Höstråg – Winter rye (Secale cereale L.) ... 8

Kevätvehnä – Vårvete – Spring wheat (Triticum aestivum L.) ... 8

Syysvehnä – Höstvete – Winter wheat (Triticum aestivum L.) ... 9

Herne – Ärt – Pea (Pisum sativum L.) ... 9

Härkäpapu – Bondböna – Field bean (Vicia faba L.) ... 10

Kevätrypsi – Vårrybs – Spring turnip rape (Brassica rapa L. var. oleifera subvar. annua) ... 10

2.2 Hakemusten peruuttaminen Återtagna ansökningar om intagning i sortlistan Withdrawal of applications for addition to the national list plant varieties 10

Kaura – Havre – Oat (Avena sativa L.) ... 10

3 OSOITELUETTELO – Adressförteckning – Address list 11

(6)

- 6 -

1 KASVINJALOSTAJANOIKEUS

Växtförädlarrätt – Plant Breeder's Right 1.1 Kasvilajikkeiden poistaminen rekisteristä

Avregistrerade sorter – Termination of protection

Kaura – Havre – Oat (Avena sativa L.)

Rekisteröintinumero Registrering nummer Grant number

Rekisteröintipvm Registrering datum Grant date

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Lajikkeen omistaja Sortinnehavare Holder of the title

Poistamispäivämäärä Avregistrerad datum Date of termination

22/1995 12.12.2025 Lisbeth Boreal Kasvinjalostus 31.12.2021

(7)

Suomen Kasvilajiketiedote • Finska Växtsortmeddelanden • Finnish Plant Variety Journal • 2022, 18.2.2022

- 7 -

2 KANSALLINEN KASVILAJIKELUETTELO

Nationella växtsortlistan – National list of plant varieties

2.1 Hakemukset rekisteröinnin kasvilajikeluetteloon loppuun saattamiseksi ja ehdotukset lajikenimiksi

Ansökningar om att slutföra processen för införsel i växtsortlistan och förslag till sortbenämningar

Applications for completion of registration to the National List of Varieties and proposed variety denominations

Kaura – Havre – Oat (Avena sativa L.)

Hakemusnumero Ansökningnummer Application number

Pvm Datum Date

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Jalostajan tunniste Preliminär beteckning Breeder's reference

a. Hakija – Sökande – Applicant b. Asiamies – Ombud – Representative c. Ylläpitäjä – Upprätthållare – Maintainer 1549/04.00.04.00/2020 20.1.2022

28.2.2020

Nestor BOR 16118 a. Boreal Kasvinjalostus b. -

c. Boreal Kasvinjalostus 422/04.00.04.00/2022 5.1.2022 Romulus DC 07116-11/2 a. Danko Hodowla Roślin

b. Berner

c. Danko Hodowla Roślin 7435/04.00.04.00/2021 9.11.2021 Scotty NORD 18/134 a. Nordsaat Saatzucht

b. S.G. Nieminen c. Nordsaat Saatzucht 1772/04.00.04.00/2020 20.1.2022

28.2.2020

Vahva BAUB 2016.4280 a. Saatzucht Bauer b. Plantanova c. I.G. Saatzucht

Kaksitahoinen ohra – Tvåradigt korn – Two-rowed barley (Hordeum vulgare L.)

Hakemusnumero Ansökningnummer Application number

Pvm Datum Date

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Jalostajan tunniste Preliminär beteckning Breeder's reference

a. Hakija – Sökande – Applicant b. Asiamies – Ombud – Representative c. Ylläpitäjä – Upprätthållare – Maintainer 602/04.00.04.00/2022 21.1.2022 Conan STH 11017 a. Hodowla Roślin Strzelce

b. Plantanova

c. Hodowla Roślin Strzelce 1552/04.00.04.00/2020 20.1.2022

28.2.2020

Yoda Br 13773zz8 a. Saatzucht Josef Breun b. Boreal Kasvinjalostus c. Saatzucht Josef Breun

(8)

- 8 -

Monitahoinen ohra – Flerradigt korn – Multi-rowed barley (Hordeum vulgare L.)

Hakemusnumero Ansökningnummer Application number

Pvm Datum Date

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Jalostajan tunniste Preliminär beteckning Breeder's reference

a. Hakija – Sökande – Applicant b. Asiamies – Ombud – Representative c. Ylläpitäjä – Upprätthållare – Maintainer 1556/04.00.04.00/2020 20.1.2022

28.2.2020

Hillevi Bor 17818 a. Boreal Kasvinjalostus b. -

c. Boreal Kasvinjalostus 2559/04.00.04.00/2020 5.1.2020

27.2.2020

Lene ST_19_13 a. Sejet Planteforaedling b. Tilasiemen

c. Sejet Planteforaedling 451/04.00.04.00/2020 12.1.2022

20.1.2020

NOS Dueholm NOS 115.912-17 a. Nordic Seed b. Hankkija c. Nordic Seed 452/04.00.04.00/2020 12.1.2022

20.1.2020

NOS Keira NOS 115.905-18 a. Nordic Seed b. Hankkija c. Nordic Seed 450/04.00.04.00/2020 12.1.2022

21.1.2020

NOS Valda NOS 115.918-10 a. Nordic Seed b. Hankkija c. Nordic Seed 1767/04.00.04.00/2020 20.1.2022

13.3.2020

Silo 1911-741 a. Plantanova

b. -

c. Juha Uusitalo 2207/04.00.04.00/2019 21.1.2022

6.3.2019

Sverre GN12128 a. Graminor

b. Lantmännen Agro c. Graminor

Syysruis – Höstråg – Winter rye (Secale cereale L.)

Hakemusnumero Ansökningnummer Application number

Pvm Datum Date

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Jalostajan tunniste Preliminär beteckning Breeder's reference

a. Hakija – Sökande – Applicant b. Asiamies – Ombud – Representative c. Ylläpitäjä – Upprätthållare – Maintainer 7436/04.00.04.00/2021 24.11.2021 Reflektor PRW 2013 a. P.H. Petersen Saatzucht Lundsgard

b. S.G. Nieminen Oy

c. P.H. Petersen Saatzucht Lundsgard

Kevätvehnä – Vårvete – Spring wheat (Triticum aestivum L.)

Hakemusnumero Ansökningnummer Application number

Pvm Datum Date

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Jalostajan tunniste Preliminär beteckning Breeder's reference

a. Hakija – Sökande – Applicant b. Asiamies – Ombud – Representative c. Ylläpitäjä – Upprätthållare – Maintainer 1777/04.00.04.00/2020 20.1.2022

28.2.2020

Embla SG-S804-19 a. Selgen

b. Plantanova c. Selgen

1857/04.00.04.00/2020 5.1.2022 KWS Pensum KW310-3-17 a. KWS Skandinavia b. Berner

c. KWS Lochow

2570/04.00.04.00/2020 5.1.2022 Linnea SJ18SW028 a. Sejet Planteforaedling b. Tilasiemen

c. Sejet Planteforaedling

(9)

Suomen Kasvilajiketiedote • Finska Växtsortmeddelanden • Finnish Plant Variety Journal • 2022, 18.2.2022

- 9 -

2572/04.00.04.00/2020 5.1.2022 Selina SJ18SW111 a. Sejet Planteforaedling b. Tilasiemen

c. Sejet Planteforaedling 1775/04.00.04.00/2020 20.1.2022

28.2.2020

Winx SEC 535-10-6 a. SECOBRA Recherches b. Plantanova

c. SECOBRA Saatzucht 2574/04.00.04.00/2020 5.1.2022 WPB Troy WPB 09SW064-20 a. Wiersum Plantbreeding

b. Tilasiemen

c. Wiersum Plantbreeding

Syysvehnä – Höstvete – Winter wheat (Triticum aestivum L.)

Hakemusnumero Ansökningnummer Application number

Pvm Datum Date

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Jalostajan tunniste Preliminär beteckning Breeder's reference

a. Hakija – Sökande – Applicant b. Asiamies – Ombud – Representative c. Ylläpitäjä – Upprätthållare – Maintainer 423/04.00.04.00/2022 12.1.2022 Informer BR 10101 p 83 a. Saatzucht Josef Breun

b. Tilasiemen

c. Saatzucht Josef Breun 425/04.00.04.00/2022 12.1.2022 KWS Spencer KW 3807-5-08 a. KWS Skandinavia

b. Tilasiemen c. KWS Lochow 426/04.00.04.00/2022 12.1.2022 RGT Kilimanjaro R10923 a. RAGT 2n

b. Tilasiemen c. RAGT 2n

427/04.00.04.00/2022 12.1.2022 Stinger SJ 13794001 a. Sejet Planteforaedling b. Tilasiemen

c. Sejet Planteforaedling

Herne – Ärt – Pea (Pisum sativum L.)

Hakemusnumero Ansökningnummer Application number

Pvm Datum Date

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Jalostajan tunniste Preliminär beteckning Breeder's reference

a. Hakija – Sökande – Applicant b. Asiamies – Ombud – Representative c. Ylläpitäjä – Upprätthållare – Maintainer 1327/04.00.04.00/2020 20.1.2022

30.1.2020

Heikki Bor 16034 a. Boreal Kasvinjalostus b. -

c. Boreal Kasvinjalostus 1326/04.00.04.00/2020 20.1.2022

20.2.2020

Lempi Bor 16013 a. Boreal Kasvinjalostus b. -

c. Boreal Kasvinjalostus 1329/04.00.04.00/2020 20.2.2020 Skol RLPY151440 a. RAGT 2n

b. - c. RAGT 2n 1328/04.00.04.00/2020 23.12.2021

20.2.2020

Symbios PLPY141600 a. RAGT 2n

b. - c. RAGT 2n

(10)

- 10 - Härkäpapu – Bondböna – Field bean (Vicia faba L.)

Hakemusnumero Ansökningnummer Application number

Pvm Datum Date

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Jalostajan tunniste Preliminär beteckning Breeder's reference

a. Hakija – Sökande – Applicant b. Asiamies – Ombud – Representative c. Ylläpitäjä – Upprätthållare – Maintainer 1770/04.00.04.00/2020 20.1.2022

28.2.2020

Tiffany RLS7428 a. Norddeutsche Pflanzenzucht Hans- Georg Lembke

b. Plantanova

c. Norddeutsche Pflanzenzucht Hans- Georg Lembke

Kevätrypsi – Vårrybs – Spring turnip rape (Brassica rapa L. var. oleifera subvar. annua)

Hakemusnumero Ansökningnummer Application number

Pvm Datum Date

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Jalostajan tunniste Preliminär beteckning Breeder's reference

a. Hakija – Sökande – Applicant b. Asiamies – Ombud – Representative c. Ylläpitäjä – Upprätthållare – Maintainer 2154/04.00.04.00/2019 20.1.2022

27.2.2019

Kuutar CL HY 1301 CL a. Huoltovarmuuskeskus b. Boreal Kasvinjalostus c. Boreal Kasvinjalostus 2155/04.00.04.00/2019 20.1.2022

27.2.2019

Sinuhe Bor 15328 a. Boreal Kasvinjalostus b. -

c. Boreal Kasvinjalostus

2.2 Hakemusten peruuttaminen

Återtagna ansökningar om intagning i sortlistan

Withdrawal of applications for addition to the national list plant varieties

Kaura – Havre – Oat (Avena sativa L.)

Hakemusnumero

Ansökning nummer

Application number

Hakemuspvm Ansökning datum

Application date

Lajikenimi tai jalostajan tunniste Sortbenämning eller preliminär beteckning Denomination or breeder's reference

Hakija

Sökande

Applicant

Poistopäätöksen päivämäärä Datum för beslut om avskrivning Date of decision on withdrawal 2558/04.00.04.01/2020 4.1.2020 WPB 13W628-02 Wiersum Plantbreeding 4.1.2020

(11)

Suomen Kasvilajiketiedote • Finska Växtsortmeddelanden • Finnish Plant Variety Journal • 2022, 18.2.2022

- 11 -

3 OSOITELUETTELO – Adressförteckning – Address list

Aaltonen, Jorma Pukkilantie 288, FI-16300 Orimattila, Finland Ackermann Saatzucht GmbH & co KG Marlenhofstrasse 13, DE-94342 Irlbach, Germany Advanta Seeds B.V. P.O.Box 1, NL-4410 AA Rilland, The Netherlands Agrico Holland B.V. Postbus 70, NL-8300 AB Emmeloord, The Netherlands Agrico Nordic AB Fabriksvägen 6, S-564 35 Bankeryd, Sweden

Agrico Nordic AB Kompanigatan 1-2, S-553 05 Jönköping, Sweden Agricultural University of Iceland Árleyni 22, IS-113 Reykjavik, Iceland

Alter Berthold, Dr. Reiffeisenstrasse 9, DE-34587 Felsberg, Germany

Averis Seeds B.V. Nijverheidstraat 8, NL-9648 JA Wildervank, The Netherlands BASF Agrcicutural Solutions Belgium NV Nazarethsesteenweg 77, B-9800 Deinze, Belgium

BASF Agrcicutural.Solutions Seeds US LLC 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, U.S.A.

Barenbrug Holland B.V. Postbus 4, NL-6678 ZG Oosterhout, The Netherlands

BayWa AG Arabellastrasse 4, DE-81925 München, Germany

Berner Oy P.O. Box 15, Eteläranta 4b, 00131 Helsinki, Finland Boreal Kasvinjalostus Oy Myllytie 10, FI-31600 Jokioinen, Finland

C. Meijer B.V. Bathseweg 45, Rilland, P.O. Box 33, NL-4416 ZG Kruiningen, The Netherlands

Callaway, James C. Kuntokuja 6 A 4, FI- 70200 Kuopio, Finland

Cebeco Zaden B.V. Vijfhoevenlaan 4, NL-5251 HH Vlijmen, The Netherlands DANKO Plant Breeders Ltd Choryń 27, 64-000 Kościan, Poland

Danko Hodowla Roslin Sp. z o.o Choryń 27, 64-000 Kościan, Poland

Dansk Planteföraedling AS Postboks 19, DK-4660 Store Heddinge, Denmark Delley Seeds and Plants Ltd. & Agroscope Route de Portalban 40, 1260 Nyon, Switzerland Delley Semences et Plantes SA CP 16, CH-1567 Delley, Switzerland

Deutsche Saatveredelung AG Weissenburger Str. 5, DE-59557 Lippstadt, Germany DLF Seeds A/S Hoejerupvej 3, DK 4660 Store Heddinge, Denmark DvP, Departement voor lantengenetica

en veredeling Caritasstraat 21, B-9090 Melle, Belgium

Eskelinen, Pekka Siitamankyläntie 110, FI-35300 Orivesi, Finland Estonian Crop Research Institute Aamisepa 1, Jõgeva alevik 48309, Estonia Feldsaaten Freundenberger GdbH & KG Magdeburger Str. 2, 47800 Krefeld, Germany FINPOM Oy Muhostie 60 B, FI-91800 Tyrnävä, Finland

Graminor AS Bjorke Forsöksgård, Hommelstadvn. 60 N-2344 Ridabu, Norge Grindstad Tollef Tinakatu 1 C, 05800 Hyvinkää, Finland

Hankkija Oy Kanteenmaantie 97, FI-32440 Alastaro, Finland

Hankkija Oy Peltokuumolantie 4,

Haukipuro, Kalle ja Jaakko Harjuntie 15, FI-86600 Haapavesi, Finland Heiskanen, Kauko Kuusijärventie 161, FI-81200 Eno, Finland

Helsingin yliopisto Soveltavan biologian laitos, PL 27 00014 Helsingin yliopisto, Finland

Hietaniemi, Annikki ja Alpo Honkasalo 55, FI-39930 Karvia, Finland Hodowla Roslin Szelejewo, sp. z.o.o. PL-63-813 Szelejewo, Poland

(12)

- 12 -

Holmberg Axel Haukilan kartano, FI- 37740 Haukila, Finland Hovi, Matti Koulutie 1, FI-37470 Vesilahti, Finland

Huoltovarmuuskeskus Aleksanterinkatu 48 A, FI-00100 Helsinki, Finland HYBRO Saatzucht GmbH & Co. KG Kleptow 53, 17291 Schenkenberg, Germany Hyttinen, Ari Kaarnalammentie 10 A, FI-83400 Viinijärvi, Finland HZPC Holland BV P.O. Box 88, NL-8500 AB Joure, The Netherlands Hämeen ammattikorkeakoulu,

Mustialan opetus ja tutkimusmaatila Mustialantie 105, 31310 Mustiala, Finland I.G. Saatzucht GmbH Co KG Am Park 3, 18276 Boldebuck, Germamy

Institute for Agr. and Fisheries Res. Plant Sciences Unit, Caritasstraat 39, 9090 Melle, Belgium Institute of Agr.l Res. and Economics Zinatnes iela 2, Priekuli, Priekulu pagasts, Priekulu novads,

Latvia LV-4130

Intergreen Oy Suomelantie 870, FI-09630 Koisjärvi, Finland Isokallio, Matti Vähäkalliontie 682, FI-12100 Oitti, Finland J. Ackermann & Co. Ringstrasse 17, DE- 94324 Irbach, Germany Karjalainen, Heikki Hakkotie 80, FI-14300 Renko, Finland

Koistinen, Sari Kaarnalammentie 10 A, FI-83400 Viinijärvi, Finland Korteniemen perinnetila Korteniementie 270, 31350 Liesjärvi, Finland Kotitalo, Marja -Leena, Jouko ja Jaakko Hämeentie 3340, 21480 Prunkila, Finland Kumpulainen, Jouni Karsikontie 8, FI-71775 Tuovilanlahti, Finland Kurki, Pertti Lipiäläntie 773, 54100 Joutseno, Finland

KWS Lochow GmbH Ferdinand-von Lochow-Str. 5, 29393 Bergen Germany KWS Momont SAS 7 Rue de Martinval, 59246 Mons-en-Pévèle, France KWS Momont Recherche SARL 11 Rue de Martinval, 59246 Mons-en-Pévèle, France KWS POTATO B.V. P.O. Box 1049, NL-8300 BA Emmeloord, The Netherlands KWS Skandinavia A/S Lysholt Allé 10, DK-7100 Vejle, Denmark

Laihia, Juhani Kuuselantie 39, 55610 Imatra, Finland Laitinen, Risto Väärämäentie 190, FI-58350 Villala, Finland Landbrugets Kartoffelfond Grindstedvej 55, DK-7184 Vandel, Denmark Lantmännen Agro Oy Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa, Finland Lantmännen ek för Onsjövägen 13, SE-26881 Svalöv, Sweden Lantmännen Lantbruk Onsjövägen 13, 26831 Svalöv, Sweden Lantmännen SW Seed GmbH Teendorf 1, 29582 Hanstedt I, Germany Lantwirtschaftliche Fachschule Edelhof,

Saatzucht Edelhof 1, 3910 Zwetti, Austria

Lantwirtschaftliche Lehranstalten

Triesdorf Markgrafenstr. 12, Weidenbach, Germany

Lapuan Peruna Oy Simpsiöntie 682, FI- 62100 Lapua, Finland Laurila, Juha Emoslahdentie 158, FI-44530 Ilmolahti, Finland Leivonen, Vuokko Emoslahdentie 158, FI-44530 Ilmolahti, Finland Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Sazečská 8 108 25 Praha 10, Malešice, Czech Rebublic Limagrain Europe s.a. Ferme l'Etang, 77390 Verneuil l'Etang, France

Limagrain GmbH Postfach 12 04, 31232 Edemissen, Germany Limagrain UK Ldt Rothwell, Market Rasen, United Kindom

(13)

Suomen Kasvilajiketiedote • Finska Växtsortmeddelanden • Finnish Plant Variety Journal • 2022, 18.2.2022

- 13 -

Lochow-Petkus GmbH Bollersener Weg 5, DE-29303 Bergen, Germany Luke, Luonnonvarakeskus Itäinen Pitkäkatu 4 A, 20520 Turku, Finland Maatalousyhtymä Nokka Vehmaantie 190, 21290 Rusko

Maatalousyhtymä Pääkkölä/

Hannu Snellman Kärsämäentie 70, FI-86600 Haapavesi, Finland Maatilayhtymä Kari Kontkalantie 20 A, FI-83400 Viinijärvi, Finland Maijala, Joonas Tarimaantie 105 FI-37420 Valkkinen, Finland Mankinen, Pekka Neittäväntie 865, FI-91780 Neittävä, Finland

Metsähallitus, Lp Etelä-Suomi,

LV Sisä-Suomi Härkätie 818, FI-31380 Letku

Metsäyhtymä Remes / Aimo Remes Kajaanintie 1383, FI-86710 Kärsämäki, Finland Nokka, Unto Mäentaantie 45, FI-27250 Kodiksami, Finland Norddeutsche Pflanzenzucht

H. G. Lembke KG Hohenlieth, DE-24363 Holtsee, Germany Nordfarm Seed Inc. P.O.Box 725, Bemijdi, Minnesota 56619, USA Nordic Seed A/S Kornmarken, DK-8464 Galten, Denmark

Nordsaat Saatzucht GmbH Böhnsauser Strasse 1, DE- 38895 Langenstein, Germany Nordsaat Saatzucht GmbH Hauptstrasse 1, DE- 38895 Böhnhausen, Germany

Nordsaat Saatzucht GmbH Zuchstation Granskevitz, Granskevitz 3, 18569 Granskevitz, Germany

NPZ Lembke - Norddeutsche

Pflanzenzucht Hans-Geirg Lembke KG Hohenlieth, 24363Holtsee, Germany Pappinen, Matti Halkovaarantie 12 b, 83700 Polvijärvi

Parsons Seeds Ltd 6445 Cons. 3 RR#2, L9R 1V2 Alliston, Ontario, Canada P.H. Petersen Saatzucht Lundsgard GmbH Streichmuehler Str. 8a, DE-24977 Grundhof, Germany Pioneer Génétique SARL Chemin de l ̍ˈEnseigure, BP6, 31840 Aussonne, France Pioneer Hi-Bred Northern Europe

Service Division GmbH Apensener Str. 198, 21614 Buxtehude, Germany Plantanova Oy Köyliöntie 268, FI-32250 Kojonkulma, Finland

Planteforsk Norsk Institutt for Planteforskning, P.O.Box 100, N-1430 Ås, Norge

Pohjoisen Kantaperuna Oy Pisiläntanhua 22, FI- 86170 Yppäri, Finland Profood Oy Kenttätie, FI- 86400 Vihanti, Finland

Pääkkölä, maatalousyhtymä Kärsämäentie 70, FI-86600 Haapavesi, Finland

RAGT 2n Rue Emilie Singla – Site de Bourran, BP3336,

FR 12033 Rodez cedex 9, France

RAGT Genetique RAGT Seed Nordic, Bukkerupvej 195, DK-4360 Kr. Eskilstrup, Denmark

Rolimpex SA P.O. Box 364, PL-00-613 Warzawa, Poland S.G. Nieminen Oy Juurakkokuja 4, FI-01510 Vantaa, Finland SAATBAU LINZ eGen Schirmersstrasse 19, 4060 Leonding, Austria Saaten-Union GmbH Eisenstr. 12, DE-30916 Isernhagen HB, Germany Saatzucht Bauer GmbH & Co KG Hofmarkstrasse 1, D-93083 Niedertraubling, Germany Saatzucht Bauer Biendorf GmbH & Co KG Kaiser-Otto-Str. 8, D-06406 Bernburg (Saale) OT, Biendorf,

Germany

Saatzucht Josef Breun GmbH & KG Amselweg 1, DE-91074 Herzogenaurach, Germany Saatzucht LFS Edelhof Zwettl, AT-3910 Edelhof, Austria

(14)

- 14 -

Saatzucht Edelhof GmbH Edelhof 4, Zwetti, Austria

Saatzucht Schweiger GbR Feldkirchen 3, DE-85368 Moosburg, Germany

Saatzucht Steinach GmbH & KG Wittelsbacherstrasse 15, DE-91074 Steinach, Germany Saatzucht Streng GmbH & Co. KG Aspachhof, DE- 97215 Uffenheim, Germany

Savola, Jarmo Välikyläntie 622, 85540 Nivala, Finland

Savolainen, Pekka ja Tarja Pieksäntaipale 347 A, FI-73410 Pieksänkoski, Finland Schweiger-Weizen GbR Hauptstrasse 8, DE-06408 Biendorf, Germany

SECOBRA Recherches Centre de Bois-Henry, 78580 Maule, France SECOBRA Saatzucht GmbH Feldkirchen 3, DE-85368 Moosburg, Germany

Seed Research of Oregon USA-27630 Llewellyn Road, Corwallis, OR 97331, USA Sejet International ApS Norremarksvej 67, DK-8700 Horsens, Denmark Sejet Plant Breeding Norremarksvej 67, DK-8700 Horsens, Denmark Selenius, Magnus Röyläntie 37, 02940 Espoo, Finland

Selgen a.s. Jankovcova 18, 17037 Praha 7, Czech Republic Semillas el Solo Mayor, 90 - 10 B, E-25100 Almacellas, Lerida, Spain Semundo Saatzucht GmbH Siemenstrasse 43, 25462 Relingen, Germany

Senova Limited 49 North Road, Great Abington, Cambridge CB21 6AS, UK Seppälä, Heikki Moisio-Löyttyntie 614, FI-47200 Elimäki, Finland

Siementalo Oy Mäentaantie 45, FI-27250 Kodiksami, Finland SKW Skandinavia Lysholt Allè 10, 7100 Vejle, Denmark

Slechtitelska stanice Hlake Zivotice s.r.o Fulnecka 95, 742 47 Hladke Zivotice, Czech Republic Strube Research GmbH Co. KG Hauptstr. 1, 38387 Söllingen, Germany

Suomen siemenperunakeskus Oy Leppiojantie 31, FI- 91800 Tyrnävä, Finland

SW Seed Hadmersleben GmbH Kroppenstedter Strasse, 39398 Hadmersleben, Germany Svalöf Consulting AB Box 13, 23053 Alnarp, Sweden

Syngenta Crop Protection A/S Loukkutie 4, 21110 FI-Naantali, Finland

Syngenta Nordics A/S Strandlodsvej 44, DK-2300 Copenhagen S, Denmark Syngenta Participations AG Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel , Switzerland Syngenta Seeds GmbH Zum Knipkenbach 20, 32107, Bad Salzuflen, DE Takala, Lauri Järvenkyläntie 18, 49860 Klamila, Finland Tikkanen, Sini Sivulantie 80, FI-74700 Kiuruvesi, Finland

Tilasiemen Oy Uudenmaankatu 1 A 11, 05800 Hyvinkää

Toft Plant Breeding ApS Smedevej 1 Harre, DK-7870 Roslev, Denmark

Transfarm Oy Hatlammintie 2, 11310 Riihimäki

Tukkikoski Simo Kodiksamintie 333, FI-27250 Lappi, Finland

Turunen, Matti Olavi Pohjoissänkimäki 772, FI-71950 Lammasaho, Finland Törmänen, Anni-Inkeri Sarakyläntie 327, 93100 Pudasjärvi, Finland

Uusitalo Juha Köyliöntie 268, FI-32250 Kojonkulma, Finland Wiersum Plantbreeding BV P.O. Box 8, 9670 AA Winschoten, The Netherlands Vähäsöyringin viljelijärengas

c/o Aaro Vähäsöyrinki Välikyläntie 367, FI-85500 Nivala, Finland Vähäsöyrinki, Aaro

Välikyläntie 367, FI-85500 Nivala, Finland Yara Suomi Oy

Bertel Jungin aukio 9, FI 02600, Finland

(15)

Suomen Kasvilajiketiedote • Finska Växtsortmeddelanden • Finnish Plant Variety Journal • 2022, 18.2.2022

- 15 -

Figure

Updating...

References

Related subjects :