FINT AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2014

Full text

(1)

FINT  AB  (publ)  -­‐    

Bokslutskommuniké  januari  -­‐  december  2014  

 

Fjärde  kvartalet  2014    

• Nettoomsättningen  uppgick  till:    

Produktintäkter  218  (127)  tkr   Konsultintäkter  0  (600)  tkr  

• Rörelseresultatet  uppgick  till  -­‐7  942  (-­‐4  364)  tkr    

• Kassaflödet  från  den  löpande  verksamheten  var  -­‐6  853  (-­‐10  316)   tkr    

• Periodens  resultat  före  skatt  uppgick  till  -­‐7  466  (-­‐4  100)  tkr    

• Resultat  per  aktie  uppgick  till  -­‐0,01  (-­‐0,01)  kr      

Januari  –  December  2014  

• Nettoomsättningen  uppgick  till:    

Produktintäkter  763  (370)  tkr   Konsultintäkter  0  (3191)  tkr  

• Rörelseresultatet  uppgick  till  -­‐24  802  (-­‐17  026)  tkr    

• Kassaflödet  från  den  löpande  verksamheten  var  -­‐17  395  (-­‐26  909)   tkr    

• Periodens  resultat  före  skatt  uppgick  till  -­‐24  007  (-­‐18  627)  tkr    

• Resultat  per  aktie  uppgick  till  -­‐0,04  (-­‐0,05)  kr    

Produktintäkter  tkr  2013  och  2014  

 

0   100   200   300   400   500   600   700   800   900  

Tyskland   England   Finland   Total  

2013   2014  

(2)

VD  kommenterar:  

 

När  vi  nu  i  februari  publicerar  2014  års  Bokslutskommuniké  är  det  ganska  exakt  ett  år  sedan   jag  tillträdde  som  ordinarie  VD  i  FINT  AB.  Och  om  jag  blickar  tillbaka  så  har  det  varit  ett   mycket  händelserikt  år  på  flera  sätt.  Vad  vi  kan  konstatera  är  att  vi  totalt  sett  i  koncernen   inte  är  nöjda  med  försäljningen  men  att  vi  däremot  har  lyckats  knyta  flera  bra  

samarbetspartners  till  oss  som  jag  berättar  mer  om  senare  i  mitt  VD-­‐ord.  

Ser  vi  till  försäljningsintäkterna  så  går  de  i  positiv  riktning,  dock  från  relativt  låga  siffror.  Vi   har  en  procentuell  ökning  på  ca  100%  i  koncernen  och  antalet  kunder  har  ökat  med  124%  

jämfört  med  2013.  

Försäljningsutvecklingen  (produktintäkterna)  på  våra  respektive  marknader  har  ökat  i   Finland  med  95%,  i  England  178%  och  i  Tyskland  med  74%  jämfört  med  2013.    

Fulltecknad  nyemission  

Företrädesemissionen  som  genomfördes  under  rapportperioden  blev  fulltecknad,  vilket  är   ett  tydligt  tecken  på  att  våra  aktieägare,  precis  som  vi,  ser  de  fantastiska  möjligheter  vi  har   med  Fortnox  produkter  på  våra  marknader.  Emissionen  medför  att  bolagets  kapital  har   stärkts  och  kapitalet  kommer  till  stor  del  att  öronmärkas  för  vår  fortsatta  marknadsföring   och  expansion  i  Finland  och  Tyskland.    

Nya  samarbeten  

När  vi  summerar  fjärde  kvartalet  så  kan  vi  se  att  vi  har  nått  framgångar  tillsammans  med   flera  av  våra  nya  samarbetspartner,  vilka  samtliga  är  viktiga  aktörer  på  våra  marknader.    

Starmoney,  Tysklands  största  aktör  inom  online-­‐banking,  har  ett  stort  antal  kunder  i  vår   målgrupp,  små  –  och  medelstora  företag.  Tillsammans  med  Starmoney  erbjuder  vi  nu  deras   kunder  en  prisvärd  och  användarvänlig  ”ekonomi-­‐lösning”.  Förväntningarna  kring  detta   samarbete  är  att  öka  trafiken  till  vår  hemsida  och  därmed  få  fler  kunder  som  väljer  Fortnox.  

 

cloud.de  är  en  marknadsportal  som  vi  nu  testar,  där  Fortnox  finns  med  som  

programleverantör  för  ekonomiprogram  för  små-­‐  och  medelstora  företag.  Förväntningarna   är  även  här  att  driva  trafik  till  vår  hemsida  och  öka  försäljningen  av  de  olika  paketeringar   som  erbjuds.  

 

Våra  marknader   Tyskland  

Försäljningen  i  Tyskland  har  så  här  långt  varit  en  besvikelse.  Vi  fokuserar  nu  all  kraft  till  i   huvudsak  tre  områden,  online-­‐försäljning,  försäljning  via  redovisningsbyråer  och  så  givetvis   samarbetet  med  OX.  

Stora  förändringar  har  gjorts  organisatoriskt  i  Tyskland  under  perioden.  Tyskland  är  nu  ett   renodlat  försäljningskontor.  Företagslednings-­‐  och  ekonomiansvar  har  tagits  över  av  den   svenska  organisationen.  

 

(3)

nya  hemsidor,  samarbetet  och  integrationen  med  OX  och  inte  minst  när  det  gäller  utveckling   och  anpassning  av  –  för  Tyskland  –  viktiga  program-­‐moduler,  gör  att  Tyskland  under  2015   kommer  att  ha  betydligt  lägre  kostnader  och  förbruka  väsentligt  mindre  kapital  än  jämfört   med  2014.  

Fortsatt  starkt  samarbete  med  Open-­‐Xchange  

Samarbetet  med  Open-­‐Xchange  utvecklas  väl  och  för  2015  är  den  gemensamma  

målsättningen  att  inleda  försäljningssamarbete  med  tre  OX-­‐partners  under  första  halvåret   och  med  ytterligare  två  till  tre  OX-­‐partners  under  andra  halvåret.    

Univention,  en  OX-­‐partner,  blir  sannolikt  först  ut  på  banan  med  att  erbjuda  den  tyska   marknaden  vår  gemensamma  paketering  av  OX  App  Suite  och  Fortnox.  

Finland  

Försäljningen  i  Finland  ökar  stadigt  och  vi  känner  oss  också  säkra  på  att  ökningstakten   kommer  att  accelerera  under  2015.  Online-­‐försäljningen  fungerar  allt  bättre,  mycket  på   grund  av  investeringen  i  ny  hemsida  även  i  Finland.    

Som  vi  nämnt  tidigare  har  Fortnox  i  Finland  alltmer  blivit  en  av  de  etablerade  aktörerna  på   marknaden,  vilket  resulterar  i  ökade  möjligheter  till  olika  samarbeten,  men  också  deltagande   i  olika  forum  för  programleverantörer.  

Under  2015  kommer  vi  att  lägga  mer  kraft  på  bearbetning  på  revision-­‐  och   redovisningsbyråer.  Produktutvecklingen  under  2014  har  gjort  att  vi  nu  är  

konkurrenskraftiga  på  byråsidan  och  att  vi  känner  oss  redo  organisatoriskt  för  att  ta  detta   steg.  

Sjöräddningssällskapet,  en  viktig  kund  som  vi  har  nämnt  i  tidigare  delårsrapporter,  kommer   under  första  halvåret  2015  att  koppla  på  samtliga  ca  300  föreningar  inom  organisationen.  

Tillsammans  med  Sjöräddningssällskapet  kommer  vi  också  att  marknadsföra  våra  produkter  i   olika  kampanjer  under  våren.  

Produktutveckling  

Under  2014  låg  en  stor  del  av  produktutvecklingen  i  integrationen  tillsammans  med  Open-­‐

Xchange  och  som  vi  tidigare  nämnt  har  en  första  version  av  vår  gemensamma  paketering   installerats.    

Vi  har  parallellt  med  Open-­‐Xchange  utvecklingen  även  lanserat  nya  funktioner  och  

vidareutveckling  av  Online  banking.  Våra  marknader  har  kommit  olika  långt  i  utvecklingen  av   Online  banking,  varför  den  programutvecklingen  kommer  att  vara  fortsatt  viktig  även  under   2015.  

För  att  stärka  produkten  ytterligare  på  våra  marknader  har  vi  utvecklat  och  lanserat  en  ny   modul,  Purchase  Order.  Med  hjälp  av  den  här  modulen  kan  kunden  enkelt  skicka  en  

inköpsorder  till  sin  leverantör  och  få  kontroll  över  vad  som  är  beställt  och  även  lagerstatus.  

Purchase  Order  är  en  tilläggsmodul  som  kostar  4.90  Euro/Pund.  

   

(4)

Under  2015  kommer  vi  i  Finland  att  lansera  ytterligare  en  ny  modul  och  det  är  Debt  

collection,  en  inkassotjänst.  Planen  är  att  den  nya  modulen  kommer  att  finnas  tillgänglig  för   kunderna  under  första  halvåret  2015.  Med  Inkassotjänsten  kommer  vi  att  få  fler  möjliga   intäkter  och  till  att  börja  med  i  Finland.  

Ett  projekt  som  vi  lägger  stor  kraft  på  under  2015  är  On  Boarding  och  som  kommer  att  pågå   under  hela  2015.  I  stora  drag  innebär  det  att  våra  produkter  ska  vara  så  attraktiva  och  enkla   att  komma  igång  med  så  att  kundernas  första  val  alltid  blir  Fortnox.    

Nya  kunder  ges  alltid  möjligheten  att  testa  Fortnox  produkter  gratis  i  30  dagar.  Att  alltid   sträva  efter  att  höja  konverteringsgraden  till  betalande  kunder  motiverar  vår  stora  satsning   på  On  Boarding-­‐projektet.    

Ett  första  steg  är  att  ta  fram  tydliga  och  enkla  guider  för  att  kunden  enkelt  ska  komma  igång   med  sina  olika  moduler.  Vi  spelar  in  utbildningsfilmer  för  ett  extra  stöd  kring  de  olika  

funktionerna  och  tydliggör  användargränssnittet  i  de  vanligaste  vyerna  i  produkterna.  

Med  en  prisvärd  och  konkurrenskraftig  produkt,  flera  nya  samarbetspartners  och  ett   samarbetsavtal  med  Open-­‐Xchange  har  vi  goda  förutsättningar  för  att  öka  kundvolymen   ordentligt  2015.  

 

Vänliga  hälsningar,   Camilla  Jarnemyr   CEO  FINT  AB  (publ)    

                 

FINT  i  korthet    

FINT  AB  är  ett  fristående  bolag  som  har  licensrättigheterna  att  anpassa  och  sälja  Fortnox   AB:s  ledande  internetbaserade  affärssystem  till  små-­‐och  medelstora  företag  och  till   redovisning-­‐och  revisionsbyråer  i  Finland,  Storbritannien,  Tyskland  och  Polen.  

Programutbudet,  som  omfattar  bland  annat  redovisning,  administration,  säljstöd  och   tidredovisning,  är  en  fullskalig  molnetlösning  och  nås  från  vilken  internetbaserad  dator  eller   enhet  som  helst.  

(5)

Resultatutveckling  i  sammandrag    

Tkr   Q4  2014   Q4  2013   2014   2013  

Nettoomsättning  

Produktintäkter   218   127   763   370  

Nettoomsättning  

Konsultintäkter   0   600   0   3191  

Rörelseresultat   -­‐7  942   -­‐4  364   -­‐24  802   -­‐17  025  

Resultat  före  skatt   -­‐7  466   -­‐4  100   -­‐24  007   -­‐18  626   Periodens  resultat   -­‐7  448   -­‐4  197   -­‐23  989   -­‐18  723   Resultat  per  aktie,  

SEK     -­‐0,01   -­‐0,01   -­‐0,04   -­‐0,05  

 

Omsättning  och  resultat    

Aktuell  period  oktober-­‐december  2014  

Den  externa  nettoomsättningen  för  fjärde  kvartalet  uppgick  till  218  (127)  tkr  för  

produktintäkter  och  0  (600)  tkr  konsultintäkter.  Under  perioden  aktiverades  kostnader  för   anpassning  av  programvaran  med  1  875  (1  856)  tkr.  

Övriga  externa  kostnader  om  2  209  (2  412)  tkr  avser  till  största  del  driftskostnader  och   utvecklingskostnader.  Avskrivningarna  av  aktiverade  utvecklingskostnader  under  kvartalet   uppgår  till  2  140  (1  645)  tkr.  Avskrivningarna  beräknas  på  en  period  om  5  år  från  

lanseringsstart  i  respektive  land.    

Rörelseresultatet  uppgick  till  -­‐7  942  (-­‐4  364)  tkr.  Periodens  resultat  före  skatt  uppgick  till  -­‐7   466  (-­‐4  100)  tkr.  Resultat  per  aktie  hänförligt  till  moderbolagets  aktieägare  uppgick  till  -­‐0,01   (-­‐0,01)  kr.  

Kassaflöde  och  finansiell  ställning  

Kassaflödet  från  den  löpande  verksamheten  uppgick  under  kvartalet  till  -­‐6  853  (-­‐10  316)  tkr.      

Det  egna  kapitalet  uppgick  vid  periodens  utgång  till  31  032  (37  595)  tkr  varav  34  526  (39  984)   tkr  är  hänförligt  till  moderbolagets  aktieägare  och  -­‐3  494  (-­‐2  389)  tkr  hänförligt  till  

innehavare  av  icke  bestämmande  inflytande.  Under  fjärde  kvartalet  genomfördes  en   nyemission  som  tillförde  bolaget  22  512  tkr  före  emissionskostnader  och  ökade   aktiekapitalet  till  6  191  tkr.  Antal  aktier  uppgår  efter  nyemissionen  till  562  796  293  st.    

Per  den  31  december  2014  uppgick  de  långfristiga  skulderna  till  6  600  (6  303)  tkr  och  de   kortfristiga  skulderna  uppgick  till  4  849  (4  190)  tkr.  Likvida  medel  uppgick  till  11  209  (20  820)   tkr  och  soliditeten  var  73,1  (78,8)  procent  vid  periodens  utgång.  I  de  likvida  medlen  per  31   december  ingår  ej  de  4  710  tkr  av  emissionen  som  inbetalts  under  januari.      

Med  hänsyn  till  hur  verksamheten  förväntas  utvecklas  under  2015  och  med  hänsyn  till  den   nyligen  genomförda  nyemissionen  under  fjärde  kvartalet  2014  samt  till  de  

(6)

finansieringsmöjligheter  som  finns,  är  styrelsens  och  ledningens  bedömning  att  bolagets   fortsatta  drift  är  säkerställd.  

Investeringar  och  avskrivningar  

Investeringarna,  i  främst  immateriella  tillgångar,  under  fjärde  kvartalet  2014  uppgick  till     2  266  (1  914)  tkr  och  avskrivningarna  uppgick  till  4  913  (1  651)  tkr.  

Medarbetare  

Per  den  31  december  2014  var  antalet  anställda  i  koncernen  18  personer,  varav  9  arbetar   med  anpassningar  av  Fortnox  programvara.    

Aktiekapital  

Aktiekapitalet  i  FINT  uppgick  den  31  december  2014  till  5  759  tkr,  fördelat  på  523  548  670  st.  

aktier  med  ett  kvotvärde  om  0,011  kr/st.  Per  den  31  december  är  inte  hela  emissionen   slutförd,  efter  slutförd  emissionen  i  januari  uppgår  aktiekapitalet  till  6  191  tkr,  fördelat  på   562  796  293  st.  aktier  med  ett  kvotvärde  om  0,011  kr/st.    

Aktieägare  

Bolaget  har  ca  2  000  aktieägare.    

Aktien

 

FINT  AB  är  listade  på  NGM  Nordic  MTF  under  kortnamnet  FINT  MTF.      

Transaktioner  med  närstående

 

Transaktioner  mellan  FINT  och  närstående  som  väsentligt  påverkat  företagets  ställning  och   resultat  har  inte  ägt  rum  under  perioden.  

Väsentliga  händelser  under  perioden  

FINT  AB  genomförde  den  17  december  2014  en  företrädesemission  som  blev  fulltecknad.  

Totalt  tecknades  187  598  764  aktier,  varav  148  351  141  aktier  med  företrädesrätt  (79,1%)   och  39  247  623  (20,1%)  aktier  utan  företrädesrätt.  Det  tecknade  beloppet  motsvarar  100   procent  av  företrädesemissionens  högsta  belopp  om  22,5  MSEK.  Företrädesemissionen  var   till  80  procent  täckt  genom  teckningsförbindelser,  avsiktsförklaringar  och  

garantiförbindelser.  Teckningsgraden  på  100  procent  innebar  att  ingen  tilldelning  skedde  till   garantikonsortiet.  

Företrädesmissionen  innebar  att  aktiekapitalet  ökar  med  2  063  586,40  SEK  genom  emission   av  187  598  764  aktier.  Efter  registrering  av  nyemissionen  uppgår  aktiekapitalet  i  FINT  till   6  190  759,22  SEK  fördelat  på  562  796  293  aktier,  vardera  med  ett  kvotvärde  om  0,011  SEK.  

Utspädningseffekten  för  de  aktieägare  som  inte  deltog  i  företrädesemissionen  uppgick  till   cirka  33  procent.

 

 

Väsentliga  risker  och  osäkerhetsfaktorer  

Väsentliga  risker  och  osäkerhetsfaktorer  framkommer  i  bolagets  årsredovisning  för   räkenskapsåret  2014.  

(7)

Kommande  rapporteringstillfällen  

Årsredovisning  2014     22  april  2015   Delårsrapport  kvartal  1       7  maj  2015   Delårsrapport  kvartal  2     20  augusti  2015   Delårsrapport  kvartal  3     12  november  2015      

Informationen  är  sådan  som  FINT  AB  skall  offentliggöra  enligt  lagen  om  

värdepappersmarknaden  och/eller  lagen  om  handel  med  finansiella  instrument.  

Informationen  lämnades  för  offentliggörande  torsdagen  den  19  februari  2014.  

 

Delårsrapporten  har  inte  varit  föremål  för  granskning  av  bolagets  revisorer.  

 

Växjö  den  19  februari  2015    

FINT  AB  (publ)   Styrelsen    

För  ytterligare  information  vänligen  kontakta:  

 

Camilla  Jarnemyr,  VD  FINT  AB  (publ)    

Mobil:  0763-­‐454114  

E-­‐post:  camilla.jarnemyr@fintab.se    

       

(8)

Koncernens  rapport  över  resultatet,  TKR  

14-­‐10-­‐01           -­‐14-­‐12-­‐31  

13-­‐10-­‐01           -­‐13-­‐12-­‐31  

14-­‐01-­‐01           -­‐14-­‐12-­‐31  

13-­‐01-­‐01           -­‐13-­‐12-­‐31  

       

Nettoomsättning   218   727   763     3  561  

Aktiverat  arbete  för  egen  räkning     1  875   1  856   6  549   5  171  

Övriga  rörelseintäkter     34   -­‐122   79   74  

Summa  rörelseintäkter     2  127   2  460   7  391   8  806  

       

Övriga  externa  kostnader     -­‐2  209   -­‐2  412   -­‐9  733   -­‐7  557    

Personalkostnader     -­‐2  948   -­‐2  716   -­‐11  786   -­‐12  115  

Avskrivningar  och  nedskrivningar   -­‐4  913   -­‐1  651   -­‐10  674   -­‐6  159  

Summa  rörelsekostnader     -­‐10  069   -­‐6  824   -­‐32  193   -­‐25  831  

           

Rörelseresultat     -­‐7  466   -­‐4  364   -­‐24  802   -­‐17  025    

           

 

Finansiella  intäkter   576   258   1  121     259  

Finansiella  kostnader   -­‐99   6   -­‐325   -­‐1  860  

Summa  finansiella  poster     476   264   795   -­‐1  601  

           

Resultat  efter  finansiella  poster     -­‐7  466   -­‐4  100   -­‐24  007   -­‐18  626    

           

 

Skatt  på  årets  resultat     18   -­‐97   18   -­‐97  

       

Periodens  resultat   -­‐7  448   -­‐4  197   -­‐23  989   -­‐18  723    

 

     

 

Periodens  nettoresultat  hänförligt  till:        

Moderbolagets  aktieägare   -­‐7  644   -­‐3  864   -­‐21  722   -­‐17  618    

Innehavare  av  icke  bestämmande  inflytande   -­‐399   -­‐332   -­‐2  266   -­‐1  105    

       

Koncernens  rapport  över  totalresultatet          

 

Omräkningsdifferenser  i  utlandsverksamhet   -­‐595   -­‐383   -­‐1  488   -­‐364  

       

Summa  totalresultat  för  perioden   -­‐8  044   -­‐4  579   -­‐25  477   -­‐19  087    

 

     

 

Totalresultatet  hänförligt  till:        

Moderbolagets  aktieägare   -­‐7  644   -­‐4  247   -­‐23  211   -­‐17  982    

Innehavare  av  icke  bestämmande  inflytande   -­‐399   -­‐332   -­‐2  266   -­‐1  105  

       

 

       

Resultat  per  aktie,  kr   -­‐0,01   -­‐0,01   -­‐0,04   -­‐0,05    

Genomsnittligt  antal  aktier  under  perioden   397  772  703   274  446  554   380  887  710   201  154  662  

Antal  aktier  vid  periodens  utgång   523  548  670   375  197  529   523  548  670   375  197  529  

               

     

   

 

(9)

Koncernens  rapport  över  finansiell  ställning,  TKR   2014-­‐12-­‐31  

  2013-­‐12-­‐31  

     

TILLGÅNGAR      

     

Anläggningstillgångar        

     

Immateriella  anläggningstillgångar        

Balanserade  utvecklingskostnader   24  756   22  717  

Goodwill     0   2  757  

Summa  immateriella  anläggningstillgångar     24  756   25  474  

         

Materiella  anläggningstillgångar        

Inventarier   81   98  

Summa  materiella  anläggningstillgångar     81   98  

     

Summa  anläggningstillgångar     27  837   25  572  

         

Omsättningstillgångar        

         

Kundfordringar     260   123  

Aktuella  skattefordringar     0   187  

Övriga  fordringar     6  103   1  259  

Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter     72   126  

Summa  kortfristiga  fordringar     6  435   1  696  

         

Kassa  och  bank     11  209   20  820  

     

Summa  omsättningstillgångar     17  644   22  516  

     

SUMMA  TILLGÅNGAR   42  481   48  088  

       

       

       

       

(10)

Koncernens  rapport  över  finansiell  ställning,  FORTS   2014-­‐12-­‐31  

  2013-­‐12-­‐31  

 

   

EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER      

 

   

Eget  kapital        

Aktiekapital     5  759   4  127  

Övrigt  tillskjutet  kapital   96  611   79  330  

Reserver   -­‐1  673   -­‐397  

Balanserat  resultat  inklusive  årets  resultat   -­‐66  171   -­‐43  075  

Innehavare  av  icke  bestämmande  inflytande   -­‐3  494   -­‐2  389  

Summa  eget  kapital     31  032   37  595  

     

Långfristiga  skulder      

Övriga  skulder   6  600   6  303  

Summa  långfristiga  skulder   6  600   6  303  

         

Kortfristiga  skulder        

Leverantörsskulder     549   686  

Övriga  skulder     1  898   2  261  

Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter     2  402   1  242  

Summa  kortfristiga  skulder     4  849   4  190  

     

SUMMA  EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER   42  481   48  088  

     

     

     

(11)

1  Av  tecknat  ej  inbetalt  kapital  på  4  710  tkr  kommer  aktiekapitalet  att  öka  med  432  tkr.  

Koncernens  kassaflödesanalys,  TKR    

14-­‐10-­‐01     -­‐14-­‐12-­‐31  

13-­‐10-­‐01   -­‐13-­‐12-­‐31  

14-­‐01-­‐01   -­‐14-­‐12-­‐31  

13-­‐01-­‐01     -­‐13-­‐12-­‐31  

           

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten  före            

förändringar  i  rörelsekapital     -­‐2  565   -­‐2  244   -­‐13  440   -­‐9  160  

Förändringar  i  rörelsekapital     -­‐4  289   -­‐8  072   -­‐3  956   -­‐17  749  

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten     -­‐6  853   -­‐10  316   -­‐17  395   -­‐26  909  

           

Kassaflöde  från  investeringsverksamheten     -­‐2  267   -­‐1  982   -­‐9  938   -­‐5  670  

Kassaflöde  från  finansieringsverksamheten     18  393   30  177   17  722   53  245  

Periodens  kassaflöde     9  272   17  879   -­‐9  611   20  666  

           

Likvid  medel  vid  periodens  början     1  937   2  941   20  820   154  

Likvida  medel  vid  periodens  slut     11  209   20  820   11  209   20  820  

    9  272   17  879   -­‐9  611   20  666  

 

 

Hänförligt  till  Moderbolagets  ägare      

Koncernens  rapport  över   förändring  i  eget  kapital  

Aktie-­‐

kapital  

Övrigt   tillskjutet  

kapital  

Omräknings -­‐reserver  

Balanserat  

resultat   Summa  

Innehav  utan   bestämmande   inflytande  

Summa       Eget  kapital    

Eget  kapital  31  december  2012   1  175   34  970   -­‐38   -­‐29  672   6  435   -­‐138   6  297  

Nyemission   2  953   50  470   -­‐   -­‐   53  423   -­‐   53  423  

Kostnader  hänförliga  till  

nyemission   -­‐   -­‐6  111   -­‐   -­‐   -­‐6  111   -­‐   -­‐6  111  

Räntekompensation   -­‐   -­‐   -­‐   3  122   3  122   -­‐   3  122  

Förvärv  av  dotterbolags  

minoritetsandel   -­‐   -­‐   -­‐   1  066   1  066   -­‐1  115   -­‐49  

Omräkningsdifferenser   -­‐   -­‐   -­‐360   26   -­‐334   -­‐30   -­‐364  

Periodens  resultat   -­‐   -­‐   -­‐   -­‐17  618   -­‐17  618   -­‐1  105   -­‐18  723  

Eget  kapital  31  december  2013   4  127   79  330   -­‐398   -­‐43  076   -­‐39  983   -­‐2  389   37  595  

Nyemission   1  632   16  170   -­‐   -­‐   17  802   -­‐   17  802  

Tecknat  ej  inbetalt  kapital   -­‐   4  7101   -­‐   -­‐   4  710   -­‐   4  710  

Kostnader  hänförliga  till  

nyemission   -­‐   -­‐3  599   -­‐   -­‐   -­‐3  599   -­‐   -­‐3  599  

Transaktioner  med  

minoritetsägare   -­‐   -­‐   -­‐   -­‐1  373   -­‐1  373   1  373   -­‐  

Omräkningsdifferenser   -­‐   -­‐   -­‐1  276   -­‐   -­‐1  276   -­‐  212   -­‐1  488  

Periodens  resultat   -­‐   -­‐   -­‐   -­‐21  722   -­‐21  722   -­‐2  266   -­‐23  989  

Eget  kapital  31  december  2014   5  759   96  611   -­‐1  673   -­‐66  171   -­‐34  526   -­‐3  494   31  032  

(12)

     

           

Moderbolaget  resultaträkning,  TKR    

14-­‐10-­‐01   -­‐14-­‐12-­‐31  

13-­‐10-­‐01   -­‐13-­‐12-­‐31  

14-­‐01-­‐01   -­‐14-­‐12-­‐31  

  13-­‐01-­‐01       -­‐13-­‐12-­‐31  

           

Nettoomsättning     69   0   270   1  055  

Aktiverat  arbete  för  egen  räkning       1  875   1  240   6  549   4  555  

Övriga  rörelseintäkter       2   -­‐99   2   3  

Summa  rörelseintäkter       1  946   1  141   6  821   5  613  

               

Övriga  externa  kostnader       -­‐1  541   -­‐161   -­‐4  459   -­‐5  246  

Personalkostnader       -­‐2  066   -­‐1  566   -­‐7  523   -­‐5  876  

Avskrivningar     -­‐2  147   -­‐1  652   -­‐7  888   -­‐6  142  

Summa  rörelsekostnader       -­‐5  754   -­‐3  379   -­‐19  870   -­‐17  264  

               

Rörelseresultat       -­‐3  808   -­‐2  237   -­‐13  049   -­‐11  650  

               

Nedskrivningar  av  andelar  och  fordringar  på  

koncernbolag     -­‐2  778   -­‐2  595   -­‐11  187   -­‐8  124  

Finansiella  intäkter     670     329   1  704     526  

Finansiella  kostnader     -­‐86   28   -­‐310   -­‐1  811  

Erhållna  koncernbidrag     0   0   2  395   0  

Lämnade  koncernbidrag     -­‐30   0   -­‐30   0  

Summa  finansiella  poster       -­‐2  224   -­‐2  238   -­‐7  428   -­‐9  409  

               

Resultat  efter  finansiella  poster       -­‐6  032   -­‐4  475   -­‐20  477   -­‐21  059  

               

Skatt  på  årets  resultat       0   0   0   0  

 

         

Periodens  resultat     -­‐6  032   -­‐4  475   -­‐20  477   -­‐21  059  

(13)

Moderbolagets  balansräkning,  TKR     2014-­‐12-­‐31    

2013-­‐12-­‐31    

     

TILLGÅNGAR        

Tecknat  men  ej  inbetalt  kapital     4  710   0  

       

Anläggningstillgångar          

       

Immateriella  anläggningstillgångar          

Balanserade  utvecklingskostnader     24  756   22  717  

Summa  immateriella  anläggningstillgångar       24  756   22  717  

           

Materiella  anläggningstillgångar          

Inventarier     20   46  

Summa  materiella  anläggningstillgångar       20   46  

       

Finansiella  anläggningstillgångar        

Andelar  i  koncernföretag     976   1  814  

Simma  finansiella  anläggningstillgångar     976   1  814  

           

Summa  anläggningstillgångar       30  462   24  577  

           

Omsättningstillgångar          

           

Kortfristiga  fordringar          

Fordringar  hos  koncernföretag     0   0  

Övriga  fordringar       1000   955  

Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter       72   121  

Summa  kortfristiga  fordringar       1  072   1  076  

           

Kassa  och  bank       10  954   17  397  

       

Summa  omsättningstillgångar       12  026   18  473  

       

SUMMA  TILLGÅNGAR     42  488   43  050  

       

(14)

Moderbolagets  balansräkning,  TKR,  FORTS.     2014-­‐12-­‐31  

  2013-­‐12-­‐31    

     

Eget  kapital          

Aktiekapital       5  759   4  127  

Pågående  nyemission     432   0  

Fria  reserver     46  653   50  863  

Periodens  resultat       -­‐20  477   -­‐21  059    

Summa  eget  kapital       32  367   33  931    

 

     

Långfristiga  skulder        

Övriga  skulder     6  600   6  303  

Summa  långfristiga  skulder     6  600   6  303  

       

Kortfristiga  skulder          

Leverantörsskulder       397   638  

Skulder  till  koncernföretag     39   9  

Övriga  skulder       1  358   1  366  

Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter       1  727   802    

Summa  kortfristiga  skulder       3  521   2  815  

 

     

SUMMA  EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER     42  488   43  050    

       

 

 

 

Moderbolagets  kassaflödesanalys,  TKR    

14-­‐10-­‐01       -­‐14-­‐12-­‐31  

13-­‐10-­‐01           -­‐13-­‐12-­‐31  

14-­‐01-­‐01           -­‐14-­‐12-­‐31  

13-­‐01-­‐01   -­‐13-­‐12-­‐31    

         

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten  

före  förändringar  i  rörelsekapital     -­‐1  863   1  264   -­‐3  855   -­‐3  672  

Förändringar  i  rörelsekapital     -­‐2  602   -­‐16  841   -­‐8  768   -­‐26  953  

Kassaflöde  från  den  löpande  

verksamheten     -­‐4  465   -­‐15  577   -­‐12  623   -­‐30  625  

           

Kassaflöde  från  investeringsverksamheten     -­‐10  125   -­‐1  984   -­‐15  395   -­‐5  669  

Kassaflöde  från  finansieringsverksamheten     21  426   33  345   21  575   53  616  

Periodens  kassaflöde     6  836   15  784   -­‐6  443   17  322  

 

         

Likvid  medel  vid  periodens  början     4  118   1  613   17  397   75  

Likvida  medel  vid  periodens  slut     10  954   17  397   10  954   17  397  

 

  6  836   15  784   -­‐6  443   17  322    

 

(15)

Redovisnings-­‐  och  värderingsprinciper    

Denna  delårsrapport  har  upprättats  i  enlighet  med  IAS  34,  Delårsrapportering.  Koncernredovisningen  har   upprättats  i  enlighet  med  IFRS  (International  Financial  Reporting  Standards)  sådana  de  antagits  av  EU  samt   Redovisningsrådets  Rekommendation  RFR  1,  Kompletterande  redovisningsregler  för  koncerner  samt   Årsredovisningslagen.  Samma  redovisningsprinciper  har  använts  som  i  den  senaste  årsredovisningen  med   undantag  för  vissa  ändringar  (vilka  omnämns  i  bolagets  årsredovisning  för  2013)  i  befintliga  standarder  samt   tolkningsuttalanden.  Bedömningen  är  att  dessa  inte  haft  någon  påverkan  på  koncernens  räkenskaper  under   perioden.  Bolaget  har  från  och  med  2013  använt  principer  avseende  beräkning  av  effektivränta  på  långfristiga   skulder  (s.k.  dold  räntekompensation).  Moderbolagets  redovisning  är  upprättad  i  enlighet  med  RFR  2,  

Redovisning  för  juridiska  personer  och  Årsredovisningslagen.  

 

Not  1  Information  om  rörelsesegment  

Företagsledningen  har  fastställt  rörelsesegmenten  baserat  på  den  information  som  behandlas  av  verkställande   direktören  och  som  används  för  att  fatta  strategiska  beslut.  Verkställande  direktören  bedömer  verksamheten   per  land.    

Okt  -­‐  Dec  2014,  TKR   Sverige   Polen   Tyskland   Storbritannien   Finland   Elim   Totalt   Segmentets  

nettoomsättning   69   -­‐   24   14   180   -­‐69   218  

Segmentens  omsättning  

exkl  intern  omsättning   -­‐   -­‐   24   14   180   -­‐   218  

EBITDA   -­‐1  663   -­‐4   -­‐998   10   -­‐402     27   -­‐3  030  

Avskrivning  av  materiella  

och  immateriella  tillgångar   -­‐2  150   -­‐   -­‐6   -­‐   -­‐   -­‐2  067   -­‐4  912  

Rörelseresultat   -­‐3  813   -­‐4   -­‐1  004   10   -­‐402   -­‐2  040   -­‐7  942  

 

Tillgångar   42  720   23   378   166   210   -­‐1  016   42  481  

Okt  -­‐  Dec  2013,  TKR   Sverige   Polen   Tyskland   Storbritannien   Finland   Elim   Totalt   Segmentets  

nettoomsättning   891   -­‐   18   10   99   -­‐291   727  

Segmentens  omsättning  

exkl  intern  omsättning   600   -­‐   18   10   99   -­‐   727  

EBITDA   -­‐255   -­‐17   -­‐743   -­‐359   -­‐294   -­‐1  045   -­‐2  713  

Avskrivning  av  materiella  

och  immateriella  tillgångar   -­‐3  198   -­‐   -­‐3   -­‐   -­‐   -­‐   -­‐3  201  

Rörelseresultat   -­‐3  453   -­‐17   -­‐746   -­‐359   -­‐294   -­‐1045   -­‐5  914  

 

Tillgångar   46  193   2  697   394   270   287   -­‐1  753   48  088  

(16)

Jan  -­‐  Dec  2014,  TKR   Sverige   Polen   Tyskland   Storbritannien   Finland   Elim   Totalt   Segmentets  

nettoomsättning   270   -­‐   131   77   555   -­‐270   763  

Segmentens  omsättning  

exkl  intern  omsättning   -­‐   -­‐   131   77   555   -­‐   763  

EBITDA   -­‐5  174   -­‐22   -­‐5  186   -­‐1  130   -­‐2  757     141   -­‐14  128  

Avskrivning  av  materiella  

och  immateriella  tillgångar   -­‐7  899   -­‐   -­‐18   -­‐   -­‐   -­‐2  068   -­‐-­‐10  674   Rörelseresultat   -­‐13  073   -­‐22   -­‐5  204   -­‐1  130   -­‐2  757   -­‐1  927   -­‐24  802    

Tillgångar   42  720   23   378   166   210   -­‐1  016   42  481  

   

Jan  -­‐  Dec  2013,  TKR   Sverige   Polen   Tyskland   Storbritannien   Finland   Elim   Totalt   Segmentets  

nettoomsättning   4  862   -­‐   72   25   273   -­‐1  671   3  561  

Segmentens  omsättning  

exkl  intern  omsättning   3  191   -­‐   72   25   273   -­‐   3  561  

EBITDA   -­‐5  051   -­‐237   -­‐2  484   -­‐1  695   -­‐1  400   -­‐   -­‐10  867  

Avskrivning  av  materiella  

och  immateriella  tillgångar   -­‐6  149   -­‐   -­‐10   -­‐   -­‐   -­‐   -­‐6  159  

Rörelseresultat   -­‐11  200   -­‐237   -­‐2  494   -­‐1  695   -­‐1  400   -­‐   -­‐17  025    

Tillgångar   46  193   2  697   394   270   287   -­‐1  753   48  088  

 

Försäljning  mellan  segmenten  sker  på  marknadsmässiga  villkor.  

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :