tilastotiedotus statistisk rapport ISSN

13  Download (0)

Full text

(1)

4 ■ ■ * * ■ « Tilastoarlcisti

tilastotiedotus

statistisk rapport

ISSN 0355-2322

Tilastokeskus

Statistikcentralen 1981

T ie d u s te lu t - F ö rfrä g n in g a r Päiväys - D a tu m N:o - N r

Ilona Junka

Marjatta Ropponen Puh.

Tel. (90) 58001

8.4.1981 RT 1981: 12

RAHOITUS FINANSIERING

JOUKKOVELKAKIRJATILASTO 1980, 4. neljännes

STATISTIK OVER MASSKULDEBREV 1980, 4. kvartal

J u lk a is t a e s s a t ä s s ä t ie d o tte e ssa an n e ttu ja tietoja p y y d e tä ä n lä h te e n ä m a in its e m a a n T ila s to k e sk u s.

J A K A J A : V a lt io n p a in a t u s k e s k u s , PL 5 1 6 0 0 1 0 1 H e ls in k i 10 P u h e lin 9 0 - 5 3 9 0 1 1 /tilau kset

K ä t e is m y y n t i, A n n a n k a t u 44.

V a r g o d a n g e S ta t is tik c e n t ra te n s o m k a lla v id ä t e rg iv a n d e a v u p p g ift e r u r d e n n a rapport.

D IS T R IB U T O R : S t a t e n s try c k e ric e n tra l, PB 5 1 6 0 0 1 0 1 H e ls in g fo rs 10 T e le fo n 9 0 - 5 3 9 0 1 1 / b e s t ä lln in g a r

K o n t a n t fö rs ä ljn in g , A n n e g a t a n 44. 1 2 8 1 0 0 4 2 7 U — 1 2 / 7 3 5 6

(2)

I

JOUKKOVELKAKIRJATILASTO SISÄLLYSLUETTELO

Johdanto

Sivu

Osa I Kaikki joukkovelkakirjat lainan liikkeellelaskijan sektorin mukaan luokiteltuna.

Taulukko 1.1 Liikkeellä oleva lainakanta neljännes­

vuoden lopussa 1

Taulukko 1.2 Lainojen myynti (liikkeellelasku) ja

kuoletus neljännesvuoden aikana 2 Taulukko 1.3 Liikkeellä olevan lainakannan muutos

edellisen näeljänneksen loppuun ja edellisen vuoden vastaavaan neljän­

nekseen verrattuna 3

Osa II Yritysten liikkeelle laskemat joukkovelkakirjat lainan liikkeellelaskijan sektorin ja toimialan mukaan luokiteltuna.

Taulukko 2.1 Liikkeellä oleva lainakanta neljän­

nesvuoden lopussa 4

Taulukko 2.2 Lainojen myynti (liikkeellelasku) ja

kuoletus neljännesvuoden aikana 6

STATISTIK ÖVER MASSKULDEBREV INNEHÄLLSFÖRTECKNING

Inledning

Sidan

Del I Samtliga masskuldebrev enligt läneutställarens sektor.

Tabell 1.1 Bestandet av utelöpande Iän vid

kvartalets utgäng 1

Tabell 1.2 Försäljning (emittering) och amortering

av lan under kvartalet 2

Tabell 1.3 Förändringar av det utelöpande läne- bbständet jämfört med utgängen av före- gäende kvartal och motsvarande kvartal

äret förut. 3

Del II Av företagen emitterade masskuldebrev enligt lane- utställarens sektor och näringsgren.

Tabell 2.1 Bestandet av utelöpande lan vid

kvartalets utgäng , 4

Tabell 2.2 Försäljning (emittering) och amortering

av län under kvartalet 6

(3)

II

JOHDANTO Joukkovelkakirjatilastossa esitetään neljännesvuosittaisia tietoja kotimaisten ja ulkomaisten laitosten Suomessa liik­

keelle laskemista joukkovelkakirjoista sekä kotimaisten lai­

tosten ulkomailla liikkeelle laskemista joukkovelkakirjoista.

Julkaisussa on esitetty joukkovelkakirjojen liikkeellä oleva lainakanta eli lainapääomasta kuolettamatta oleva osa. Lisäk­

si ilmoitetaan tiedot lainojen myynneistä (ulkomaisten lai­

nojen osalta liikkeellelaskuista) ja kuoletuksista. Periaat­

teessa tilasto toteuttaa lainalajeittain seuraavan yhtälön:

Lainakanta ^ + myynnit (liikkeellelaskut) - kuoletukset + valuuttakurssien muutoksen vaikutus

= lainakanta^

Lukujen pyöristykset saattavat aiheuttaa em. yhtälöön joita­

kin poikkeamia.

Kotimaiset lainat Kotimaisiin lainoihin sisältyvät Suomessa liikkeelle laske­

tut markkamääräiset ja ulkomaan rahan määräiset lainat. Koti­

maiset joukkovelkakirjat on luokiteltu obligaatioihin, deben- tuureihin ja muihin joukkovelkakirjoihin. Jakoa yleisö- ja erillislainojen välillä ei ole tehty. Lainojen kuoletukset on ilmoitettu ilman kuoletuksen yhteydessä maksettavan indeksi­

korotuksen osuutta.

Ulkomaiset lainat Ulkomaiset lainat on tilastossa samoin luokiteltu obligaatioi­

hin, debentuureihin ja muihin joukkovelkakirjoihin. Ryhmään muut joukkovelkakirjat sisältyvät private placement-lainat.

Lisäksi ryhmään on otettu mukaan talletustodistuslainat, joita liikepankit ovat vuoden 1980 alusta laskeneet liikkeelle. Lai­

nat maailmanpankilta eivät ole lainkaan mukana joukkovelka- kirjatilastossa. Ulkomaan rahan määristen lainojen kuoletukset ja liikkeellelaskut on muutettu markoiksi kuukausittain las­

kettujen myyntikurssien keskiarvojen mukaan. Neljänneksen lo­

pussa liikkeellä oleva lainakanta on muutettu markoiksi nel­

jänneksen lopun myyntikurssien mukaan.

Lainojen liikkeellelaskijoiden luokittelu

Kaikki joukkovelkakirjojen liikkeellelaskijat on julkaisun I osassa jaoteltu institutionaalisen sektoriluokituksen mukaan.

Institutionaalinen sektoriluokitus vastaa Tilastokeskuksen käsikirjaa n:o 5 "Institutionaalisten sektoreiden luokitus"

(Helsinki 1975). Sektori 262 "Julkiset luotto-osakeyhtiöt"

on kuitenkin yhdistetty sektoriin 263 "Muut julkiset rahoitus­

laitokset".

Julkaisun II osassa on esitetty yritysten (sektoriluokka 1) liikkeelle laskemat joukkovelkairjat jaoteltuna lainan liik­

keellelaskijan sektorin ja toimialan mukaan. Toimialaluokitus vastaa Tilastokeskuksen käsikirjaa n:o 4 "Toimialaluokitus"

(Helsinki 1979) .

(4)

III

Joukkovelkakirjatilastön laadinta

Joukkovelkakirjatilasto laaditaan Tilastokeskuksessa Suomen Pankin ylläpitämän joukkovelkakirjarekisterin pohjalta. Tie­

dot ulkomaisista joukkovelkakirjoista Tilastokeskus saa koko­

naisuudessaan Suomen Pankilta.

Joukkovelkakirjoja käsitteleviä muita tilastojulkaisuja

Suomen Pankki julkaisee vuosittain Suomen obligaatiokirjaa, jossa on yksittäisiä tietoja kaikista liikkeeseen lasketuis­

ta obligaatiolainoista.

Tilastokeskus julkaisee vuosittain luottokantatilastoa

(Tilastotiedotus-sarja RT), jossa esitetään tietoja rahoitus­

laitosten omistamista joukkovelkakirjoista.

Tilastokeskus julkaisee neljännesvuosittain pankkien neljän- nesvuositilastoa (Tilastotiedotus-sarja RT), jossa esitetään tietoja pankkien ja kiinnitysluottolaitosten omistamista jouk­

kovelkakirjoista.

/ ■

(5)

IV

INLEDNING

Inhemska län

ütländska län

I Statistiken over masskuldebrev framläggs kvartalsvisa upp- gifter om masskuldebrev som inhemska inrättningar emitterat i Finland och de masskuldebrev som inhemska inrättningar emitterat i utlandet.

I Publikationen redovisas masskuldebrevens löpande länebeständ d.v.s. den oamorterade delen av länekapitalet. Dessutom ges uppgifter om försäljningen (för de ütländska linens del emitte- ringen) och amorteringen av länen. I princip uppfyller Statis­

tiken följande ekvation för länen:

Länebeständett_^ + försäljningarna (emitteringarna) - amorteringarna + inverkan av ändringar i valuta- kurserna = länebeständet^

Avrundningen av talen kan ge upphov tili vissa avvikelser i ovannämnda ekvation.

I de inhemska' länen ingär de län, som emitterats i Finland i finskamark och i ufländsk valuta. De inhemska masskuldebreven är indelade i obligationer, debenturer ocn övriga masskulde­

brev. En uppdelning i län avsedda för allmänheten och i övriga län har inte gjorts. Länens amorteringar har uppgivits utan den indexförhöjning som skall erläggas i samband med amorte­

ringen.

De ütländska länen har i Statistiken indelats pä samma sätt i obligationer, debenturer och övriga masskuldebrev. Private placement-länen ingär i gruppen övriga masskuldebrev. Depo- sitionsbevislänen, vilka affärsbankerna emitterat frän och med början av är 1980, ingär även i denna grupp. Länen frän världsbanken ingär inte i Statistiken över masskuldebrev. Amor­

teringen och emitteringen av län i utländsk valuta har om- räknats till mark enligt det medeltal för försäljningskurnserna som mänatligen uträknas. Det vid slutet av kvartalet utelöpande länebeständet h ar räknats om till mark enligt försäljnings- kursen i slutet av kvartalet.

Indeining av läneutställarna

I del I av Publikationen har alla utställare av masskuldebreven indelats enligt den institutionella sektorindelningen. Den institutionella sektorindelningen motsvarar Statistikcentralens handbok,n:o 5 "Den institutionella sektorindelningen" (Helsing- fors 1975). Sektorn 262 "Offnetliga kreditaktiebolag" har dock sammanlagits med sektorn 263 "Övriga offentliga finansinstitut".

I del II av Publikationen har de masskuldebrev som företagen (sektorklass 1) emitterat indelats enligt läneutställarens Sek­

tor och näringsgren. Näringsgrensindelningen motsvarar Statistik­

centralens hnndbok n:o 4 "Näringsgrensindelning" (Helsingfors 1979).

(6)

V

Uppgörandet av Statistiken över masskuldebrev

Statistiken över masskuldebrev görs upp hos Statistikcentralen pa basen av det masskuldebrevsregister som Finlands Bank upp- rätthäller. Statistikcentralen far i sin helbet uppgifterna om utländska masskuldebrev fran Finlands Bank.

Övriga publikationer som behandlar masskuldebrevslan

Finlands Bank publicerar arligen Obligationsbok för Finland, dar det finns detaljerade uppgifter om alla emitterade obliga- tionslan. Statistikcentralen publicerar arligen Statistik över kreditbestandet (i RT-serien Statistisk rapport) dar det framläggs uppgifter om finansieringsinrättningarnas i innehav av

masskuldebrev. '

Statistikcentralen publicerar kvartalsvis bankernas kvartals- statistik (i RT-serien Statistisk rapport) dar det framläggs uppgifter om bankernas och hypoteksinrättningarnas innehav av masskuldebrev.

(7)

JOUKKOVF.LKAKIRJATILASTO-STATISTIKÖVERMASSKULDEBREV31.12.1980Taulu- Tabell

1

<0 >

4-»

Mc e <“ H COC (1)

•H TJ CO C i-H CO c0 :oCu

> I-1 0) 1)

I-H -U O 3 :c0 >

0) CD

^ -o

^ C •H OC0.

.*5 Xi

cO CU TD

OO

M r~>

h e

CO CO

¡»4 CO

CO <D >

^ HrH .Q

0) <1)

> TD O r-i

X 3,*

3 co

O co

i—) cO CO TD

e eO :co .¿*5 >“ 1

ä3

O

0) 3

M ¿iCO CO co co

CO TD CO C co CO

1)Siitä: Valtioninvestointirahastoavartenliikkeellelaskettujajoukkovelkakirjalainoja1104,1milj. mk Därav: Masskuldebrevslanemitteradeför statensinvesteringsfond1104,1milj.mk-

(8)

JOUKKOVELKAKIRJATILASTO-STATISTIKÖVER MASSKULDEBREV31.12.1980Taulu- Tabell1.2

2

■U CO

• i - 1 1-1

• H M >

c0 0 ) A i U i-h

0 ) CLI

> -o or—4 -id 3 A i A i

3 CO

O CO

•<“ > CO 4J e

cu CO co -id

• H CO CO TD

g G

o:c0 a ii—i ■u

¡ 3 £ 3

CO G cO -id ^

cO ^

G '■

0 ) 4J - o «u 0 ^ 3 G

> -u CO VJ 01 CO G >

G -id :co

•i—l M r-4 <U

CU TD

kuoletusn avIänun

00 CO G

*i—) * H r-N CU 1-1

3 4-1 A i U

CO o CO B r— 1 CO

0) H r—4 O

0) o cu

- id r—v 4-1

-id 00 CO

• H G •i—)

•H *H A

.—1 1-1 • H ' <u A i

4-1 cO

• H 4-1 M 4 J » H i-h

G 6 0)

>> <u >

o

S -id

00 A i >

G G 3 CU

<D *H O u

• 1 - , c

O «i—i dl

G i-h 4J TD

h :c0 3 .-H CO CO 4-1 3

■ J K <D A i : 0 A i co

* Ph CO CO

4-1 CO CO

CO >— 1 S

• r-1 >

1-4 0 )

• A U A i J3

CO CU 0> u A i T3

S S

r—4 i-H CU 3 A i t j

> -id - H O CO — i S

^ §

G A I (0 -id CO 3 E

O CO TD

• n cO co G

00 cO co

• - 4 »rH CO rH

^d i— l .S . C A i 4J

• H E 4-i Ph

CO cO O

¡id CO P d H

Lainakanta=lainakanta+myynnit(liikkeellelaskut)- kuoletukset+ valuuttakurssienmuutoksenvaikutus

(9)

JOUKKOVELKAKIRJATILASTO- STATISTIKOVER MASSKULDEBREV31.12.1980Taulu-Tabell1.3

3

ee

co cd fO ?>

- n W «J

(10)

4

CN

O00 Cvj

>w A

enen

>OAA

¡=>

A 6

S A

| cO en

en 00

3 c

4-1 a .

.cO o 00

4-1

5-< 3

r—1 c

A O) en

cO X I 4-)

A O <U

r—i P

<U > > co

> en CU4-»

o 0) m S-i

AS 3 cO

AS c <U >

3 :cü X>A

• i— ¡O 3 T3 4-1 ccu Aen >

CO en

6 CO CO C

CU4-> E oto

AS G A

en cO coA CU <U

cOT3X I

C CO G

CU•A S-4 cO lA CO 0) O - rA 4J:0

0) 4-»lA

a) CO • A CU AS > E 4-)

A CU cu 3

• A

A o c >

<0 :cO 00

c co4-)

cu 4J CU

4-» 0) <uX Í en CU A og

>•> A :o

A A 4-1

»A * A en

P > cu

¡X A < 03 CO -o

6 es

o seo A 'a

4-»

co) u ACO A

<U

>O AA

3 >

O ai

•i- ) u 4J <u 4J3 XI (U 3

A A

en en CO en co cu E A XJ¿

<u co 0) u A cu A 4J

A 4J

A

A E

CO (U en X) en aco cO co

e c

A

¿J (a AOA

(11)

- 5

X 1 • H > *3 1 3 1 1 1

cd CO 1 3 3 O > 3 3 f l 3 3 3

4-> 3 cd f i 3 3 > 3 O •3 •3 •3 3

cd 4-1 4-1 Ol ^5 M > 3 3 3 . 3 bû 3 E 4-1 Ë 1 Ë X

> COX 3 cd 3 f i 4J f i 4-1 Ë 3 bO f4 3 f-4 1 f i 3 1 • M

:cd cd cu a > 3 •H 3 f4 3 bOX 3 4-1 3 f l W 3 4-1 •M

3 CO CM 3 4-) 3 • 3 3 3 3 3 > -X > w 4-1 i— l 4-1 3 3

o< 4-1 CM 4-1 (U X 3 4-1 E *3 • f i X 3 3 bO 1 3 3 3 X O

0)X bO • M j¿ 3 3 > 3 f i 3 CM 3 3 3 Td 3 3 1 > TdX 3 E 4-1

e o 3 Td 3 (j 3 H 3 3 3 - X 3 1 3 4-1 3 o 3 *3 o 3 3 Ë •H 3 3

o • H O ■ f| - 3 3 3 > 3 3 > 32 Td 3 Td 3 o 4-1 3 3 3 E 3

4-» c 3 3 Td > 3 00 Ë f 4 3 • 3 Cu 3 X 4-» X 3 •H X 4-1

0) CO (U f l 1 3 rQ bO 3 :3 : 3 3 > 3 r3 •xd 3 3 3 3 iM bO o 3 32 O 3

CO 3 X f l bO 0) 3 3 3 3 1—4 X o 4-» 3 4J .3 o 3 3 3 3 3 4-1 3 3

X o CO 3 CO 3 H f l 3 H 3 4J 4-1 4-1 > 3 X 3 Cu3 3 •H > • f)

>•> f i •3 X • r4 3 ’ s 3 3 4-) -3 • H •H 3 a o 3 O r3 X 3 - io*3 a > > 3 3

4-» cd CO c 3 o CO -X 3 3 U 1 3 H 4-) 1 E 3 3 rH • 3 • T a 3 3 3 3 • H

M 3 X CO 3 3 Td *3 o 4-1 32 >> 3 4-1X 4-1 ’ 3 3 3 E •f> 3 3 4-1 4-1

3 cd u •fi 3 3 s 3 4-1 3 3 3 o 3 4_> 3 :o :3 3 32 3 3 3 3

¡>1 iMX CO <u f i bO Td > 3 f l 3 o Td f i 3 f i > o • f) 3 > 3 f i :o 3 3 4-> 3 3

cd 3 bO > 3 «> 3 4J 3 3 4-1 3 0 O :o 4-1 O 3 3 3 3 •3 4-) o 3 bO O

c X 3 O f l o• rH 1 S 4-) > 3 3 4-1 4J 3 3 3 3 -X l Cu3 3 :o 3 3 :3 3 X bû 3 4-1

3 X X CU 3 3 CO 3 Td •H 3 3 a 3 4J 3 3 > • f i cm :0 4-1 •3 3 CO

4J cd CO CO H 4-)X cu > 4-1 3 3 :3 E .3 3 •H E Ë 3 3 3 3 3 3 4-4 E X X 3

CO •f) bO H u Td • H 3 > 3 3 4—1 3 Cu3 O Td 1 3 3 •3 O 3 O 3

o 3 (U hJ 3 Td 3 3 o 4-1 3 O X 3 3 4J 3 E X O O •f> O 3

CO I. X :0 > 0) 3 •r-4 > 3 3 3 > X \3 1 4-1 3 4-1 3 3 :3 4-1 >

:cd CO CO 4-4 X > 3 3 4-1 3 3 U 3 3 3 3 3 3 :3 > 3 1 3 3

cd CO 3 CO :cd 3 3 4-1 3 3 Td 4J 3 O > 3 1 •f> 32 3 > 3 > 3 CU 3

e cd 4-1 o 3 £ •3 3 4-1 Td 3 o 3 3 3 3 4-1 3 3 3 - X 32 3 4-1 3 a ' ö

o 4-1 ci)J¿ i-i 3 CU 4-* > 3 3 i—l O 3 bO 3 3 3 • r4 •3 X5 1 3 3 bO 1 3 X X • 3 3 3 S CO

3 tu £ 3 cd co u 4JX 3 3 3 3 3 4->3 3 3 f l *3 3 3 X 3 • 3 > U u o 3 3 3 3

CO 3 3 4-1 m CUTd 3 COO • M 4-1Td • r4 > H 3 O T—1 3 -X |M f l 1 o o 3 32 pß 4-1

:o X :cd i— i 4-1 cd 4J 4J 4-1 3 :3 3 3 3 CM 3 *3 3 4J 3 cu 1 1 3 f l 1 :o :o 3 3 3 3 3

4-1 CM t ■o CO 1—4 4-1 3 3 E 3 X iM -X 4-1 bO 3 3 Cu 3 • 3 4-) X 3 X ! X 1 32 E 4-1 32 • f )

0) cd 3 4-1 o <u Æ ¿2X .X 3 3 3 O - 3 Cu X E o Ê X > 3 3 M 3 X 3 X 3 X 3 X f l

COcd cd o <u CU u 3 O 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 o 3 3 3 3 3 :3 3 :3 3 3 3 3 3 3 3

•M4d S <—> S H w 4J Cd > O H 3 > Cm 3 34 bOd Td X 4—1-X o CO4-> > S 3 CO bO CO bO H •fj3 h ne-Samfärdsel,lagring,post-och telekommunikatióner...7,0 -7,0- - 26,6 26,6

(12)

JOUKKOVEEKAKIRJATILASTO-STATISTIKOVERMASSKULDEBREV31.12.1980Taulu-Tabell2.

- 6 • -

« Jo S c

co 3 4J

3 -Ö C 3

O) hJnj '

• C

•u —^

nj C

to

£ co

<y co

co

« 0>)

>-<

3 3 CO O CO

ccj T3 6 C o :cö

c>-, 60 e -3h

C E

60

3 3 CO CO 3 CO

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :