ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden (31)

Full text

(1)

Beslutande John Sundström (S) ordförande Sten-Åke Nilsson (C) ledamot Stefan Andersson (S) tjg ersättare Aina karlberg (S) tjg ersättare Åse Sundström (FP) tjg ersättare

Övriga deltagare Martin Stenlund, bygg och hälsoskyddsinspektör Barbro Edin, miljöinspektör §70-75

Siv Lestander, sekreterare

Utses att justera Stefan Andersson

Justeringens tid och plats Enheten för nämndservice, torsdag den 28 april 13.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer: 70 - 93

Siv Lestander

Ordförande

John Sundström

Justerande

Stefan Andersson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Miljö-, bygg och räddningsnämnden

Sammanträdesdatum 2011-04-19

Datum för anslags uppsättande 2011-04-29 Datum för anslags nedtagande 2011-05-20

Förvaringsplats för protokollet Enheten för nämndservice

Underskrift

Siv Lestander

(2)

§ 70 Godkännande av dagordning.

§ 71 Budgetuppföljning.

§ 72 Beslut om årlig avgift för miljötillsyn – Cartest AB

§ 73 Beslut om årlig avgift för miljötillsyn –Galtis AB

§ 74 Förslag till delegation inom Plan- och bygglagsområdet.

§ 75 Jäckvik 1:58, ändring av gällandedetaljplan.

§ 76 Laisvall 7:140, Laisvall camping

§ 77 Laisvall 7:126, nybyggnad av förråd och lusthus.

§ 78 Sammanhållen bebyggelse inom Arjeplogs kommun

§ 79 Jäckvik 1:203, tillbyggnad av fritidshus.

§ 80 Ansökan om befrielse från sophämtningsavgift.

§ 81 Sundbacken 1:5, nybyggnad av garage.

§ 82 Bredviken 1:31, ansökan om bygglov.

§ 83 Stensund 1:6, tillbyggnad av fritidshus.

§ 84 Slagnäs 4:2, och 4:6, nybyggnad av fritidshus.

§ 85 Arjeplogs krööm, Blyudden, ändring av beviljat bygglov.

§ 86 Renen 11, nybyggnad av carport.

§ 87 Kyrkostaden 1:3, ansökan om bygglov.

§ 88 Arjeplogs Allmänning S:1, Stor-Mattaure, Borgo

§ 89 Delgivningar – miljöinspektör.

§ 90 Delgivningar – bygg- och hälsoskyddsinspektör.

§ 91 Delgivningar förvaltningschef.

§ 92 Delegationsbeslut.

§ 93 Rapport över ej verkställda uppdrag 2011-01-01—2011-03-31

(3)

MBR § 70

Godkännande av dagordning

Ordförande förslår tillägg av ärendet.

- Arjeplogs AllmänningS:1, Stor-Mattaur, Borgo, ansökan om bygglov.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Godkänna dagordningen med tillägg av ärendet

- Arjeplogs AllmänningS:1, Stor-Mattaur, Borgo, ansökan om bygglov.

____

(4)

MBR § 71 MBR2011/80 042

Budget uppföljning

Sammanfattning Inget att redovisa.

_____

(5)

MBR § 72 MBR2011/154 406 Beslut om årlig avgift för miljötillsyn – Cartest AB___________________

Sammanfattning

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden är tillsynsmyndighet över sk miljöfarliga verksamheter. Cartest AB bedriver miljöfarlig verksamhet avseende

testbanor för motorfordon på fastigheten Prästbordet 2:1 samt på del av sjön Uddjaur. Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är verksamhet med testbanor en sk C-verksamhet med kod 92.30.

För nämndens tillsyn utgår fast årlig avgift enligt den av

kommunfullmäktige fastställda taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Kommunfullmäktige har 2010-10-25, § 109, beslutat om taxa inom miljöbalkens område. I egenskap av den som bedriver verksamheten är Cartest AB betalningsansvarig enligt taxan.

Fast årlig avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att anmälan om verksamhet har skett eller verksamheten har påbörjats.

Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till t ex verksamhetens omfattning eller tillsynsbehov får avgiften sättas ned.

Förslaget till årlig avgift har kommunicerats. Cartest AB har 2011-04-04 och 2011-04-05 inkommit med synpunkter. Cartest AB anser att den årliga avgiften bör fördelas mellan Knorr Bremse och Cartest AB med fördelningen Knorr Bremse 40 % och Cartest AB 60 % eftersom Knorr Bremse under 2011 tagit över huvudmannaskapet för sin verksamhet.

(Knorr Bremse har 2011-03-07 anmält att de tar över ansvaret för sina delar vid biltestverksamheten på fastigheten Prästbordet 2:1 samt på del av sjön Uddjaur)

Beslutsunderlag

- Information/Kommunikation, Avgift för miljötillsyn – Biltestverksamhet, 2011-03-14, Miljökontoret.

- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område, Kommunfullmäktige 2010-10-25, § 109.

forts

(6)

forts

MBR § 72 MBR2011/154 406

Beslut om årlig avgift för miljötillsyn – Cartest AB___________________

Förslag till beslut

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och den av kommunfullmäktige beslutade taxan inom miljöbalkens område, Kf 2010-10-25, § 109, att Cartest AB tillsvidare påförs en fast årlig tillsynsavgift om totalt 6 720 kronor avseende biltestverksamhet på fastigheten Prästbordet 2:1 samt på del av sjön Uddjaur.

Nämnden hänvisar i sitt beslut till 21 §, Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område: Fast årlig avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att anmälan om verksamhet har skett eller verksamheten har påbörjats. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

För Cartest AB kan annan avgift komma att gälla från och med 2012.

Nämnden erinrar om:

- att beslutet om den årliga avgiften gäller till dess taxan ändrats eller verksamheten ändrats så att annan avgift skall utgå.

- att ändrade förhållanden i verksamheten kan påverka avgiften. Ni bör därför alltid anmäla ändrade förhållanden till miljö-, bygg- och

räddningsnämnden.

- att mervärdesskatt inte betalas på avgiften.

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och den av kommunfullmäktige beslutade taxan inom miljöbalkens område, Kf 2010-10-25, § 109, att Cartest AB tillsvidare påförs en fast årlig tillsynsavgift om totalt 6 720 kronor avseende biltestverksamhet på fastigheten Prästbordet 2:1 samt på del av sjön Uddjaur.

Nämnden hänvisar i sitt beslut till 21 §, Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område: Fast årlig avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att anmälan om verksamhet har skett eller verksamheten har påbörjats. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

forts

(7)

MBR § 72 MBR2011/154 406 Beslut om årlig avgift för miljötillsyn – Cartest AB___________________

För Cartest AB kan annan avgift komma att gälla från och med 2012.

Nämnden erinrar om:

- att beslutet om den årliga avgiften gäller till dess taxan ändrats eller verksamheten ändrats så att annan avgift skall utgå.

- att ändrade förhållanden i verksamheten kan påverka avgiften. Ni bör därför alltid anmäla ändrade förhållanden till miljö-, bygg- och

räddningsnämnden.

- att mervärdesskatt inte betalas på avgiften.

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen Jäv

Åse Sundström (FP) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning.

Beslutsexpediering

Cartest AB

Box 128

930 90 Arjeplog

____

(8)

MBR § 73 MBR2011/149 406 Beslut om årlig avgift för miljötillsyn – Galtis AB______________________

Sammanfattning

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden är tillsynsmyndighet över sk miljöfarliga verksamheter. Galtis AB bedriver miljöfarlig verksamhet avseende testbanor för motorfordon på fastigheten Revi 1:1 samt på del av sjön Kakel. Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är verksamhet med testbanor en sk C-verksamhet med kod 92.30.

För nämndens tillsyn utgår fast årlig avgift enligt den av

kommunfullmäktige fastställda taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Kommunfullmäktige har 2010-10-25, § 109, beslutat om taxa inom miljöbalkens område. I egenskap av den som bedriver verksamheten är Galtis AB betalningsansvarig enligt taxan.

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till t ex verksamhetens omfattning eller tillsynsbehov får avgiften sättas ned.

Förslaget till årlig avgift har kommunicerats. Inga upplysningar eller synpunkter har inkommit under kommuniceringstiden.

Beslutsunderlag

- Information/Kommunikation, Avgift för miljötillsyn – Biltestverksamhet, 2011-03-14, Miljökontoret.

- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område, Kommunfullmäktige 2010-10-25, § 109.

Förslag till beslut

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och den av kommunfullmäktige beslutade taxan inom

miljöbalkens område, Kf 2010-10-25, § 109, att Galtis AB tillsvidare påförs en fast årlig tillsynsavgift om totalt 3 360 kronor avseende

biltestverksamhet på fastigheten Revi 1:1 samt på del av sjön Kakel.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har satt ned den årliga avgiften till hälften med anledning av Länsstyrelsens beslut 2010-03-04, Dnr 505- 4274-09.

forts

(9)

forts

MBR § 73 MBR2011/149 406

Beslut om årlig avgift för miljötillsyn – Galtis AB______________________

Nämnden erinrar om:

- att beslutet om den årliga avgiften gäller till dess taxan ändrats eller verksamheten ändrats så att annan avgift skall utgå.

- att ändrade förhållanden i verksamheten kan påverka avgiften. Ni bör därför alltid anmäla ändrade förhållanden till miljö-, bygg- och

räddningsnämnden.

- att mervärdesskatt inte betalas på avgiften.

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och den av kommunfullmäktige beslutade taxan inom

miljöbalkens område, Kf 2010-10-25, § 109, att Galtis AB tillsvidare påförs en fast årlig tillsynsavgift om totalt 3 360 kronor avseende

biltestverksamhet på fastigheten Revi 1:1 samt på del av sjön Kakel.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har satt ned den årliga avgiften till hälften med anledning av Länsstyrelsens beslut 2010-03-04, Dnr 505- 4274-09.

Nämnden erinrar om:

- att beslutet om den årliga avgiften gäller till dess taxan ändrats eller verksamheten ändrats så att annan avgift skall utgå.

- att ändrade förhållanden i verksamheten kan påverka avgiften. Ni bör därför alltid anmäla ändrade förhållanden till miljö-, bygg- och

räddningsnämnden.

- att mervärdesskatt inte betalas på avgiften.

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen Beslutsexpediering

Galtis AB

Storgatan 33

930 90 Arjeplog

____

(10)

MBR § 74 MBR 2011/222 042 Förslag till ny delegation inom Plan- och bygglagsområdet

Sammanfattning

SKL har tagit fram ett förslag till ny delegationsordning med anledning av att det blir en ny lag som börjar gälla den 2 maj 2011. Delegationsordningen anpassas till de nya lagrum och paragrafer som gäller från den 2 maj.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut om delegering, Sveriges kommuner och Landsting, byggnad

Delegationsordning för miljö-, bygg och räddningsnämnden, MBR1999-12-09,§174

Förslag till beslut:

Utan förslag till nämnden.

MILJÖ, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Ordförandeberedning tillsammans med Åse Sundström (fp) får i uppdrag att ta fram förslag till delegation inom Plan- och

bygglagsområdet till nästa nämnd den 19 maj 2011.

____

(11)

MBR § 75 MBR 2011/233

Jäckvik 1:58

Ändring av gällande detaljplan Sammanfattning

Ägarna till flertalet tomter har påbörjar ett arbete med ändring av gällande detaljplan i syfte att för vissa av tomterna inom området öka den tillåtna byggnadsarealen. Förslaget är att det tillåts en huvudbyggnad om 100 m2 och en garage- eller förrådsbyggnad om 50 m2 samt att huvudbyggnaden får utföras i två våningar.

Beslutsunderlag

Samrådshandlingar, Planbeskrivning, planbestämmelser, genomförandebeskrivning Jäckvik 1:58.

Förslag till beslut:

MBR-nämnden godkänner förslaget till ändring av detaljplan för samråd.

MILJÖ-BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

MBR-nämnden godkänner reviderat förslag till ändring av detaljplan för samråd. Nämnden justerar i lämnat förslag, att taklutning ändras till 27o och att vind får inte inredas.

____

(12)

MBR § 76 MBR2010/475 214

Laisvall 7:140

Laisvall camping Sammanfattning

Fastighetsägaren påbörjade under 2010 ett arbete med en detaljplan för fastigheten i syfte att möjliggöra camping- och restaurangverksamhet samt byggande av ett antal fritidshus. Under vintern har ett antal husvagnar med tillbehör ställts upp utan att planarbetet avslutats vilket innebär att

uppställningen sker i strid med gällande plan.

Förslag till beslut:

MBR-nämnden uppmanar fastighetsägaren att snarast fullfölja arbetet med detaljplan för fastigheten eller avflytta uppställda husvagnar och återställa marken.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

MBR-nämnden uppmanar fastighetsägaren att snarast fullfölja arbetet med detaljplan för fastigheten eller avflytta uppställda husvagnar och återställa marken.

Nämnden önskar svar senast 15 juni 2011, om vilket alternativ man väljer.

Beslutsexpediering

Laisvall Fjällcamp

Gruvvägen 14

930 93 Laisvall

____

(13)

MBR § 77 MBR 2011/157

Laisvall 7:126

Nybyggnad av förråd och lusthus Sammanfattning

Sökanden avser att bygga ett kombinerat förråd och lusthus med eldstad för de fyra lägenheterna i fastigheten. Total byggnadsarea blir 72 m2.

Fastigheten är belägen inom planlagt område. Ritningar, teknisk beskrivning och situationsplan är inlämnade.

Beslutsunderlag

Ansökan, ritning

Förslag till beslut

Bygglov beviljas. Skorstensfejarmästaren ska besikta och godkänna fastbränsleanläggningen innan den får tas i bruk.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas. Skorstensfejarmästaren ska besikta och godkänna fastbränsleanläggningen innan den får tas i bruk.

Kostnad: 3 740 kronor.

Beslutsexpediering Sökanden

____

(14)

MBR § 78 MBR 2011/ 141 339 Sammanhållen bebyggelse inom Arjeplogs kommun

Sammanfattning av ärendet

Vid MBR-nämndens sammanträde 2011-03-19 § 55, beslutade nämnden att komplettera förslaget till sammanhållen bebyggelse.

Ett kompletterat förslag har tagits fram.

Beslutsunderlag

Kompletterade förslaget.

Förslag till beslut:

MBR-nämnden beslutar att de uppräknade byarna ska bedömas som sammanhållen bebyggelse.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

MBR-nämnden beslutar att de uppräknade byarna ska bedömas som sammanhållen bebyggelse.

____

(15)

MBR § 79 MBR 2011/

Jäckvik 1:203

Tillbyggnad av fritidshus

Sammanfattning

Sökandena avser att bygga till sitt fritidshus genom att bygga samman huvudbyggnaden och sidobyggnaden med ett tak. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med cirka 130 m2. För området finns en gällande detaljplan som medger byggande av fristående byggnader .

Beslutsunderlag

Ansökan, ritning.

Förslag till beslut:

Utan förslag till nämnden.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas.

Nämnden bedömer det som en mindre avvikelse från plan.

Kostnad: 1 496 kronor.

Beslutsexpediering

Sökanden ____

(16)

MBR § 80 MBR 2011/160 452 Ansökan om befrielse från sophämtningsavgift

Sammanfattning

Sökanden begär befrielse från sophämtningsavgift med motivering Att han har inga sopor att lämna, bor på västra sidan Laisälven,

komposterar köksavfall samt använder brännbart att göra eld i spisen.

Beslutsunderlag

Ansökan, 2011-03-03

Förslag till beslut:

Utan förslag till nämnden.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Avslag.

Alla som har en fastighet måste betala grundavgiften, också har man rätt att utnyttja återvinningsgården och miljöstationerna i kommunen.

Sökanden ____

(17)

MBR § 81 MBR 2011/158 230 Sundbacken 1:5

Nybyggnad av garage Sammanfattning

Sökanden avser att bygga ett garage om cirka 45 m2 på sin avstyckade fastighet belägen utanför planlagt område. I samband med avstyckningen beviljades strandskyddsdispens för befintliga byggnader på fastigheten.

Fastigheten omfattar 3230 m2 och befintlig byggnadsarea är 170 m2. Planerad byggnad placeras intill befintligt bostadshus och på samma avstånd från strandlinjen.

Situationsplan, teknisk beskrivning och ritningar är inlämnade.

Beslutsunderlag

Ansökan, karta

Förslag till beslut:

Bygglov beviljas.

Bygganmälan ska inlämnas senast tre veckor före byggstart.

Kostnad: 2 992 kronor.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BELSUT Bygglov beviljas.

Bygganmälan ska inlämnas senast tre veckor före byggstart.

Kostnad: 2 992 kronor.

Beslutsexpediering

Sökanden ____

(18)

MBR § 82 MBR 2011/161 234 Bredviken 1:31

Ansökan om bygglov Sammanfattning

Sökanden avser att bygga ett fritidshus om cirka 50 m2 och uthus om cirka 25 m2 på sin fastighet belägen inom planlagt område. Planerad byggnation överensstämmer med gällande detaljplan. Ritningar och teknisk beskrivning är inlämnade.

Beslutsunderlag

Ansökan, karta, ritning

Förslag till beslut:

Bygglov beviljas.

Skorstensfejarmästaren ska besikta och godkänna fastbränsleanläggningen innan den får tas i bruk.

Kostnad: 3 430 kronor.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄNNDENA BESLUT Bygglov beviljas.

Skorstensfejarmästaren ska besikta och godkänna fastbränsleanläggningen innan den får tas i bruk.

Kostnad: 3 430 kronor.

Beslutsexpediering

Sökanden ____

(19)

MBR § 83 MBR 2011/163 234 Stensund 1:6

Tillbyggnad av fritidshus

Sammanfattning

Sökanden avser att bygga till befintligt fritidshus med cirka 67 m2 samt garage med 56 m2. Ritningar och situationsplan. Fastigheten är belägen utanför planlagt område.

Beslutsunderlag

Ansökan, ritning, detaljplan.

Förslag till beslut:

Bygglov beviljas.

Bygganmälan och teknisk beskrivning ska inlämnas senast tre veckor före byggstart.

Kostnad: 4 488 kronor.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Bygglov beviljas.

Bygganmälan och teknisk beskrivning ska inlämnas senast tre veckor före byggstart.

Kostnad: 4 488 kronor.

Beslutsexpediering

Sökanden ____

(20)

MBR § 84 MBR 2011/179 239 Slagnäs 4:2 och 4:6

Nybyggnad av fritidshus Sammanfattning

Sökandena avser att bygga ett fritidshus om cirka 20 m2 på en tomtplats som avses att avstyckas från fastigheten Slagnäs 4:2. Fastigheten är

belägen utanför planlagt område. Ansökan och situationsplan är inlämnade.

Beslutsunderlag

Ansökan, karta.

Förslag till beslut:

Bygglov beviljas.

MBR-nämnden kallar till byggsamråd. Kompletterande handlingar ska inlämnas senast tre veckor innan byggstart.

Kostnad: 1 836 kronor.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beliljas.

MBR-nämnden kallar till byggsamråd. Kompletterande handlingar ska inlämnas senast tre veckor innan byggstart.

Kostnad: 1 836 kronor Beslutsexpediering

Sökanden ____

(21)

MBR § 85 MBR 2008/56 234 Arjeplogs kronoöverloppsmark, Blyudden

Ändring av beviljat bygglov.

Sammanfattning

Sökanden önskar ändra utförandet på fritidshuset och skotergaraget till 38 graders taklutning för att få en stabilare takkonstruktion. Bygglov för

byggnationen lämnades 2009-04-01. Ritningar över ändringarna är inlämnade.

Beslutsunderlag

Ansökan.

Förslag till beslut Bygglov beviljas.

Kostnad: 500 kronor.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas.

Kostnad: 500 kronor.

Beslutsexpediering

Sökanden ____

(22)

MBR § 86 MBR 2011/224 239 Renen 11, nybyggnad av carport

Sammanfattning Nybyggnad av carport

Sökanden planerar att bygga en carport om cirka 35 m2 två bilar på sin fastighet belägen inom planlagt område i centrala Arjeplog. Ritningar är inlämnade.

Beslutsunderlag Ritning, karta

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas.

Byggnaden måste placeras minst en meter från tomtgränsen. Nämnden ser det som en mindre avvikelse från gällande plan. Teknisk beskrivning och bygganmälan ska inlämnas före arbetet påbörjas.

Byggnaden ska utstakas av Lantmäteriet. Miljö-, bygg och räddningsnämnden kallar till samråd.

Kostnad: 2 550 kronor.

Beslutsexpediering

Sökanden ____

(23)

MBR § 87 MBR 2010/493 2

Kyrkostaden 1:3

Ansökan om skyltlov Sammanfattning

Sökandena önskar komplettering av beviljat skyltlov för att underlätta för kunder att hitta till företaget. Önskemålet är att sätta upp en skylt som är synlig från väg 609 och visar in mot Smedjegatan. Företaget har lämnat in ett förslag med två alternativa placeringar.

Beslutsunderlag

Ansökan, karta, ritning

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Skyltlov beviljas.

Nämnden beviljar skyltlov med alternativ 2 enligt karta.

Beslutsexpediering

Norrskensglas AB

Smedjegatan 3

930 90 Arjeplog

____

(24)

MBR § 88 MBR 2011/170 234 Arjeplogs Allmänning S:1, Stor-Mattaure, Borgo

Ansökan om bygglov

Sammanfattning

Detta är ett extraärende som nämndens ledamöter beslutar att ta upp till behandling vid dagens sammanträde. På området planeras i dagsläget för avstyckning och byggande på totalt fem fritidshustomter som hamnar inom strandskyddsområde med avskiljande väg mellan tomterna och stranden.

Vid byggande av fler tomter än tre inom samma område är praxis att planläggning ska ske.

Förslag till beslut:

Utan förslag till nämnden.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden är positiv till etablering. Nämnden kräver en planläggning av området görs innan man beviljar bygglov.

Beslutsexpediering

Sökanden.

____

(25)

1 MBR2011/143 460 Arjeplogs kommun, barn- och utbildningsnämnden, inspektionsrapport.

Besök vid livsmedelsverksamhet Öberga Fritids den 3 mars 2011.

Kyrkostaden 1:3.

2. MBR2011/148 460

Länsstyrelsen i Norrbottens län, Kontrollplan 2011, Tillsynsutredning 2011, Kontrollplanering för livsmedelskontroll 2011.

3. MBR2011/155 423

Svevia, oljespill väg 95, Aspnäs.

4. MBR2011/176 426

Kemikalieinspektionen, rapportering avseende tillsyn av växtskyddsmedel utförd 2010.

5. MBR2011/17 426

Kemikalieinspektionen, rapportering avseende marknadskontroll utförd 2010.

6. MBR2011/175 426

Kemikalieinspektionen, rapportering avseende REACH-kontroll utförd 2010.

7. MBR2011/173 426

Kemikalieinspektionen, rapportering avseende kontroll VOC utförd 2010.

8. MBR2011/159 491

Tjintokk AB, inspektionsrapport. Tobakstillsyn, Tjintokk AB den 9 mars 2011.

9. MBR2011/164 469

Tjintokk AB, inspektionsrapport, besök vid livsmedelsanläggning Tjintokk AB, den 9 mars 2011. Slagnäs 5:6.

10. MBR2011/172 427

Tjintokk AB, inspektionsrapport, besök avseende biltestverksamhet hos Tjintokk AB, den 9 mars 2011. Slagnäs 5:6.

11. MBR2011/181 423

Tjintokk AB, olycka vid OK stationen.

12. MBR2011/178 421

Naturvårdsverket, rapportering av luftkvalitetsdata för 2010.

forts

(26)

13. MBBR2011/177 459 Jordbruksverket, enkät om offentlig kontroll av animaliska biprodukter.

14. MBR2011/188 429

Arjeplogs kommun, avloppsreningsverk miljörapport Öberget 1:2.

15. MBR2011/187 450

Arjeplogs kommun, materialflöde renhållningen Arjeplog 2010.

16. MBR2011/99 434

Länsstyrelsen i Norrbottens län, tillstånd till allmän övervakning.

17. MBR2011/209 429

Sälla Fiskodling, miljörapport 2010.

18. MBR2011/214 459

Länsstyrelsen i Norrbottens län, bekräftelse om anmälan enligt 34 § avfallsförordningen (2001:1063) om transport av farligt avfall som uppkommer i egen verksamhet har tagits emot.

19. MBR2011/13 426

Skellefteå Kraft AB angående rotenonbehandling vid Rebnis Kraftstation.

20. MBR2011/189 431

Vattenfall AB, ansökan om tillstånd till fiskevårdande kompletterande åtgärder i älvfåran nedanför Stornorrfors kraftstation, Umeå kommun.

21. MBR2011/205 469

Laisdalen Hotell AB, inspektionsrapport, uppföljande besök vid

livsmedelsverksamhet Laisdalen Hotell, den 30 mars 2011. Laisvall 7:139.

22. MBR2011/219 469

Arjeplog Hotell Silverhatten AB, angående analysresultat – Hotell Silverhatten.

23. MBR2011/220 423

Boliden Mineral AB, angående efterbehandlingsåtgärder vid Slagnäs bangård.

24. MBR2011/221 469

North Life Safaris AB, inspektionsrapport Besök vid livsmedelsverksamhet Kåtan Skeppsviken den 4 april 2011. Arjeplogs Prästbord 2:19.

____

(27)

1 MBR2009/409 214 Länsstyrelsen i Norrbottens län, beslut enligt 12 kap.2 § plan- och

bygglagen om prövning enlig § 1 samma kapitel skall ske eller ej.

Detaljplan för del av Adolfström 2:11.

2. MBR2009/594 214

Länsstyrelsen i Norrbottens län, beslut enligt 12 kap.2 § plan- och bygglagen om prövning enlig § 1 samma kapitel skall ske eller ej.

Detaljplan för del av Adolfström 1:7.

3. MBR2011/146 239

Olovligt utförda byggnationer på fastigheten Domherren 4.

4. MBR2011/144 519

Trafikverket, överenskommelse mellan Trafikverket Region Nord och

Arjeplogs kommun om stöd för framtagande av en hastighetsplan enligt Rätt Fart i Staden

5. MBR2011/68 230

Länsstyrelsen i Norrbottens län, prövning av miljö-, bygg och

räddningsnämndens i Arjeplogs kommun beslut den 17 februari 2011, (MBR§ 23) att lämna strandskyddsdispens på fastigheten Mellanström 2:12.

6. MBR2011/109

Energimyndigheten, återföringsbeslut energi- och klimatrådgivning – Arjeplogs kommun.

7. MBR2011/61 234

Länsstyrelsen i Norrbottens län, samråd om uppförande av bastu på fastigheten Västerfjäll 1:7, Arjeplogs kommun.

8. MBR2009/677 234

Länsstyrelsen i Norrbottens län, överprövning av miljö, bygg och

räddningsnämndens, Arjeplogs kommun, beslut den 28 oktober, (MBR § 165) att bevilja strandskyddsdispens på fastigheten Längudden 1:11.

9. MBR2010/212 214

Länsstyrelsen i Norrbottens län, beslut enligt 12 kap. plan- och bygglagen om prövning enligt 1§ samma kapitel skall ske eller ej.

10. MBR2011/166 444

HELA- Laser & akupunktur, anmälan anläggning enligt 38§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. forts

(28)

11. MBR2008/532 239 Länsstyrelsen i Norrbottens län, er överklagan av Miljö-, bygg och

räddningsnämndens i Arjeplogs kommun beslut den 26 maj 2009, § 74.

12. MBR2011/121 519

Trafikverket, vägvisning från väg 623 in på den kommunala vägen Smedjegatan till Glashytta, Arjeplog.

13. MBR2011/84 519

Jutis Byaförening, yttrande i ärende 258-6544-10, angående höjning av hastighetsbegränsning från 70 till 80 genom Jutis by.

____

(29)

1 MBR2011/152 103 Kommunfullmäktige, beslut, minoritetsspråkpolitiskt handlingsprogram,

revidering.

2. MBR2010/165 006

Kommunfullmäktige, Gemensamt reglemente för Arjeplogs kommun sant reglementen för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden,

socialnämnden, miljö- bygg och räddningsnämnden, näringslivsnämnden, valnämnden och krisledningsnämnden.

3. MBR2011/153 042

Kommunfullmäktige, tilläggsbudget 2011.

4. MBR2011/642 642

Kommunfullmäktige, motion - energirådgivning.

5. MBR2010/212 214

Kommunfullmäktige, detaljplan för del av fastigheten Kyrkostaden 1:3, (Guld Klas Torg).

____

(30)

Se bilaga Miljöinspektör

§ 9 – 19

Bygg och hälsoskyddsinspektör

§ 24

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Godkänna delgivningar och delegationsbeslut enligt bilaga.

____

(31)

1 MBR2011/92 235 Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-02-17 § 14.

Skyltpolicy för Arjeplogs kommun.

Ordförandeberedningen för i uppdrag att ta fram ett förslag till skyltpolicy till sammanträdet den 17 mars 2011.

____

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :