ANMÄLAN OM ÖLFÖRSÄLJNING Detaljhandel eller servering av folköl till Allmänheten enligt alkohollagen (2010:1622) 5 kap. 5 §, 8 kap. 8 §

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ANMÄLAN OM ÖLFÖRSÄLJNING

Detaljhandel eller servering av folköl till Allmänheten enligt alkohollagen (2010:1622) 5 kap. 5 §, 8 kap. 8 §

Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd E-post: mob@berg.se | Medborgarhuset, 842 80 Sveg

| Tel 0687-161 00 | www.berg.se | Tel 0680-161 00 | www.herjedalen.se

201903

Anmälan avser

Detaljhandel

Servering

Innehavare

Namn (juridisk person: firmanamn) Personnummer/Organisationsnummer

Adress Postadress

Organisationsnummer Telefonnummer

E-post

Försäljningsställe

Namn Telefonnummer

Adress Postadress

E-post

Fastighetsbeteckning

Lokalen godkänd som livsmedelslokal enligt § 8 första stycket livsmedelslagen

Ja

Nej eller registrerad enligt EG nr 852/2004. Godkännandet bifogas.

Serveras mat eller försäljes ett brett sortiment av livsmedel

Ja

Nej

Föreståndare Namn

Underskrift (av behörig firmatecknare)

Ort och datum Underskrift Namnförtydligande

Tillämpligt lagrum

5 kap 5 §, 8 kap 8 § alkohollagen

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl ska anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan ska göras senast när verksamheten påbörjas.

Figure

Updating...

References

Related subjects :