STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Paragrafen, Storuman , kl Ajournering för partivisa överläggningar kl

50  Download (0)

Full text

(1)

________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Paragrafen, Storuman 2016-12-14, kl 09.00—15.50. Ajournering för partivisa överläggningar kl 10.30—11.00.

Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Christer Bergfors (M) Janne Ruonala (L)

Britt-Inger Ärlebrandt (KD) Rickard Frohm (S)

Mats Eliasson (V)

Maria Gardfall (S) tjänstgörande ersättare

Övriga Ulla Olofsson sekreterare

May-Louise Nilsson socialchef Annika Mörtsell ifo-chef

Jessica Boström ekonom § 138-139 Ida Olofsson enhetschef § 135

Katarina Sjöström-Lönnback biståndshandläggare § 136 Sofia Lindberg enhetschef § 137

Mari Salomonsson handläggare bostadsanpassning §§ 174-175

Utses att justera Maria Gardfall Justeringens plats och tid Storuman 2016-12-21

Underskrift Sekreterare ………. Paragrafer 133 - 175 Ulla Olofsson

Ordförande ……….

Patrik Persson

Justerande ……….

Maria Gardfall

Bevis om anslag

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Sammanträdesdatum 2016-12-14

Datum för anslags uppsättande 2016-12-21 Datum för anslags nedtagande 2017-01-12 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman

Underskrift

Ulla Olofsson

(2)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

Omröstningslista

Omröstning § 140

Ledamöter Ja Nej Avstår

C Patrik Persson 1

M Christer Bergfors 1

L Janne Ruonala 1

KD Britt-Inger Ärlebrandt 1

S Rickard Frohm 1

V Mats Eliasson 1

Tjänstgörande ersättare

S Maria Gardfall 1

4 3

(3)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 133 ON/2016:21 - 700

Genomgång av föregående protokoll

Ordförande Patrik Persson har genomgång av omsorgsnämndens protokoll från 2016-10-19.

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången och lägger protokol- let till handlingarna.

(4)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 134 ON/2016:11 - 700

Information av socialchef och ifo-chef

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande:

 Studiefrämjandet upphör med all verksamhet i inlandet. Studie- främjandet i Tärnaby skänker sin ljudanläggning, bildduk och bild- kanon till Vikbacka, där de haft filmvisningar för de boende.

 Omflyttningar i Backens lokaler. I f d Previas lokaler kommer per- sonal från paramedicin och enhetschefer att samlas, då Previa flyt- tar till lokaler utanför Backens sjukstuga.

 Planering av teknikmässa våren 2017.

 Resultat 160101-161130.

Enligt personalbilagan är antal heltider 66 stycken (omvårdnadsper- sonal).

Kostnader för timlöner, fyllnadslön, övertid och sjuklön 5 656 132 kronor. Siffran för motsvarande period 2015 uppgick till 6 241 742 kronor.

 Chefsutbildning. Samtliga chefer i Storumans kommun har gått en chefsutbildning under hösten. Med syfte att förenkla och förtydliga för chefer och göra de anställda så delaktiga som möjligt, används en robust årsstruktur av rutiner. Här strävar vi mot arbetsproceser där verksamhetens målsättande, planerande, genomförande och uppföljande aktiviteter ska vara så sammanhängande, tydliga och förankrade som möjligt.

 Boendestatistik per 10 december 2016. 11 tomma lägenheter samt några korttidsplatser är lediga.

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

(5)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 135 ON/2016:11 - 700

Information om hemtjänstens verksamhet

Enhetschef Ida Olofsson redovisar från hemtjänstens verksamhet i Storuman område 3, Gunnarn område 4 och Slussfors område 2, enligt omsorgsnämndens tids- och uppföljningsplan.

 Händelser/förändringar av betydelse.

 Ekonomisk uppföljning.

 Verksamhetsutveckling.

 Aktiviteter.

 Sjukfrånvaron/rehabiliteringsarbetet.

 Kvalitetssäkring.

Beredande organs förslag

Enhetschef Ida Olofssons redovisning 2016-12-14 Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

(6)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 136 ON/2016:11 - 700

Information om biståndshandläggning inom vård och omsorg Biståndshandläggare Katarina Sjöström-Lönnback redovisar från biståndshandläggningen inom vård och omsorg, Storuman område 3, Gunnarn område 4 och Slussfors område 2.

 Kvarboendeprincipen gör att man vill och får bo kvar hemma så länge som möjligt, med hemtjänstinsatser.

 Bedömningar till särskilt boende görs på samma sätt, även om till- gången av lediga lägenheter är god. Vid ändring av direktiv från politiken, bör en konsekvensanalys göras, samt vad gör man när det finns för lite lägenheter?

 Utökning av ansökan/behov av hemtjänstinsatser i Pauträsk och Långsjöby, där inga hemtjänstgrupper finns stationerade.

 Trygghetslarmen svarar upp inom 2 milsradie. Utanför är det anhö- riga, grannar eller taxi som svarar när det larmar.

 LOV. Tre brukare i Storumans samhälle har valt annan utförare, med servicetjänster.

 Vilken information om biståndshandläggningen önskar omsorgs- nämnden?

Beredande organs förslag

Biståndshandläggare Katarina Sjöström-Lönnbacks redovisning.

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen, samt

att uppdra till arbetsutskottet att sammanställa den information som nämnden vill ta del av.

(7)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 137 ON/2016:11 - 700

Information om Blåsippans verksamhet

Enhetschef Sofia Lindberg redovisar från Blåsippans verksamhet.

 Händelser/förändringar av betydelse.

 Ekonomisk uppföljning.

 Verksamhetsutveckling.

 Aktiviteter.

 Sjukfrånvaron/rehabiliteringsarbetet.

 Kvalitetssäkring.

Beredande organs förslag

Enhetschef Sofia Lindbergs redovisning 2016-12-14 Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

(8)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 138 ON/2016:22 - 706

Budgetredovisning november 2016

Ekonom Jessica Boström redovisar det ekonomiska läget november månad för omsorgsnämndens verksamheter.

De verksamheter som överskrider budgeten är:

Placeringar barn och ungdom Familjehem barn och ungdom Hemtjänst

Bostadsanpassningsbidrag Tranan personal

Vikbacka personal LSS bostad, familjehem LSS personlig assistans LSS ledsagarservice Hjälpmedel paramedicin Backen

Beredande organs förslag

Budgetredovisning november 2016

Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen.

(9)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 139 ON/2016:97 - 706

Detaljbudget 2017

Förslag till budget för omsorgsnämnden 2017 har upprättats. I bud- getförslaget fattas fortfarande 1 754 550 kronor innan budgetramen uppnåtts.

De största förändringarna finns inom följande områden:

 Budget har ökats med 1,88 % på helår för att klara löneökningarna

 Höjning av internhyror

 Ökning inom området placering barn och unga med 817 000 kronor

 Personlig assistans enligt LSS en ökning med 1,2 mkr

 Kostnader till försäkringskassan för 20 första timmar har minskat med 1,1 mkr

 Hjälpmedel har ökats med 724 000 kronor

 Hemtjänst har ökats med 462 000 kronor

 Placering vuxna missbrukare har minskats med 144 000 kronor

 En tjänst som biståndshandläggare inom äldreomsorgen kommer att avvecklas.

 Bostadsanpassning oförändrat trots överskridande 2016

 Minskning av lönekostnader på Granhöjden med 500 000 kronor, samverkan med Stefansgården.

 Dagverksamhet (Vändpunkten) en minskning med 202 000 kronor.

En personal arbetar inom DUA projekt.

Beredande organs förslag

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2016-12-07 Omsorgsnämnden beslutar

att begära att omsorgsnämnden tilldelas medel från välfärdspengar som kommer att utbetalas till kommunerna under 2017, samt

att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta budgetarbetet under januari och februari.

(10)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 140 ON/2016:95 - 700

Verksamhetsplan 2017

Förslag till verksamhetsplan 2017 för omsorgsnämnden presenteras.

Verksamhetsplanen innehåller följande punkter:

 Omsorgsnämndens uppdrag

 Organisation

 Ekonomiska resurser

 Analys

 Prioriterade områden

 Omsorgsnämndens mål

Beredande organs förslag

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-11-16, § 75 Arbetsutskottets förslag

att godkänna verksamhetsplanen för 2017.

Yrkande

Janne Ruonala (L) yrkar att sista stycket i verksamhetsplanen under

”4. Analys” ska tas bort.

”Inom hemtjänst finns fortfarande bara en extern utförare. Den in- ternfakturering som görs varje månad är tidskrävande för enhetsche- fer inom hemtjänsten. Omsorgsnämnden vill under 2017 att verka för att LOV avskaffas i kommunen då det i dagsläget medför extra arbete för enhetscheferna. Planering av insatserna ska för den skull vara kvar i sin nuvarande form”.

Rickard Frohm (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, vilket in- nebär att sista stycket under ”4. Analys” kvarstår.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Janne Ruonalas ändringsyrkande och arbetsutskottets förslag och finner att omsorgsnämnden beslutar enligt Janne Ruonalas yrkande.

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:

o Ja-röst för bifall till Janne Ruonalas ändringsyrkande o Nej-röst för bifall till arbetsutskottets förslag

(11)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 140 forts

Omröstningsresultat

Med 4 ja-röster och 3 nej-röster beslutar omsorgsnämnden att sista stycket i verksamhetsplanen under ”4. Analys” skall tas bort. Omröst- ningsresultatet framgår av omröstningslistan. (Sid 2).

Omsorgsnämnden beslutar

att ta bort sista stycket i verksamhetsplanen under ”4. Analys”, samt att i övrigt fastställa verksamhetsplanen för 2017.

Samråd kommer har hållits med de fackliga organisationerna.

(12)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 141 ON/2016:107 - 701

Ansökan om statsbidrag till personligt ombud 2017

Ansökan om statsbidrag för personligt ombud har upprättats. Upp- gifterna i ansökan avser de kriterier och förutsättningar för stats- bidrag som anges i SFS 2013:522. Länsstyrelsen beslutar och betalar ut bidraget till kommunerna.

Statsbidraget har tidigare utgått med 302 400 kronor för en heltids- tjänst. Denna summa kommer från och med 2017 att regleras utifrån hur många ansökningar om personligt ombud som kommer in för 2017.

Beredande organs förslag

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2016-12-07 Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna upprättad ansökan om bidrag för personligt ombud.

(13)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 142 ON/2016:106 - 700

Sammanträdesplan 2017 för omsorgsnämnden och dess arbetsutskott___________________________________

Förslag till sammanträdesplan 2017 för omsorgsnämnden och dess arbetsutskott presenteras.

Omsorgsnämnden 8 februari

1 mars 23 maj 14 juni 20 september 18 oktober 13 december

Omsorgsnämndens arbetsutskott 18 januari

12 april 23 augusti 15 november

Beredande organs förslag Sammanträdesplan för 2017 Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna sammanträdesplanen 2017 för omsorgsnämnden och dess arbetsutskott.

(14)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 143 ON/2016:105 - 700

Tids- och uppföljningsplan 2017 för omsorgsnämnden

Förslag till tids- och uppföljningsplan för omsorgsnämnden 2017 presenteras.

Rapportering av omsorgsnämndens verksamheter görs en gång per år vid ett nämndssammanträde enligt förteckning.

Beredande organs förslag Tids- och uppföljningsplan 2017

Enhetschefernas rapportering till omsorgsnämnden 2017-01-01 Chefsansvar inom vård och omsorg 2017-01-01

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna omsorgsnämndens tids- och uppföljningsplan för 2017 med bilagor.

(15)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 144 ON/2016:85 - 773

Rutin för systematisk loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård_____________________________________________

Enligt Patientdatalagen (2008:355) och i Socialstyrelsens föreskrift Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvård (SOSFS 2008:14) ska vårdgivaren ha processer och rutiner för att säkerställa att verksamheten uppfyller kraven som ställs i föreskrif- terna.

När det gäller dokumentation och journalföring finns sedan tidigare rutiner men vårdgivaren saknar rutin för kontroll av åtkomst av upp- gifter (loggar). Syftet med rutinen är att kontrollera om någon som inte är behörig har kommit åt patientuppgifter och för att avhålla per- sonal från att läsa patientuppgifter som de inte behöver i sitt arbete.

Förvaltningen är sedan en tid ansluten som konsument till Nationell patientöversikt (NPÖ), det betyder att legitimerad personal via denna plattform kan läsa delar av landstingets journal, om man har patien- tens samtycke, en aktuell vårdrelation och behöver det för att ge god och säker vård. Både för vårt eget verksamhetsystem Lifecare (tidi- gare Procapita) och NPÖ saknas rutin för systematisk loggkontroll.

Bägge systemen möjliggör att loggar kan tas fram.

Utifrån Datainspektionens allmänna synpunkter och rekommendation- er samt checklista för logguppföljning har bifogad rutin tagits fram för båda systemen.

Beredande organs förslag

MAS Ann-Charlotte Reiseks tjänsteutlåtande 2016-10-17

Rutin för systematisk loggkontroll/uppföljning, reviderad 2016-06-03 Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna bifogad rutin, samt

att förvaltningen får i uppdrag att regelbundet utvärdera och analysera rutinen för att successivt förbättra den.

(16)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 145 ON/2016:93 - 734

Skrivelse från personalen på Blåsippan

Två skrivelser daterat i oktober och december, har inkommit från personal på Blåsippan med en önskan om utökning av kvälls- och nattpersonal.

Omsorgsnämnden har förståelse för att det ibland kan behövas ytter- ligare en personal på natten. Om någon är nyinflyttad eller i palliativt skede. Enhetschefen brukar i sådana situationer ta in en extra personal.

Någon utökning av Blåsippans budgetram är inte möjlig dels för att nämnden inte har några ytterligare medel att fördela och dels därför att Blåsippan vid jämförelse har en relativt hög bemanning. Dagtid ligger bemanningen på 0.91.

Beredande organs förslag

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2016-12-06 Omsorgsnämnden beslutar

att avslå begäran från Blåsippans personal om högre kvälls- och nattbemanning.

(17)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 146 ON/2016:94 - 701

Detaljplan Fredens torg

Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Lus- pen 1:88, Fredens Torg i Storumans samhälle, har kommit till omsorgsnämnden för yttrande.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2016-11-16, § 76 uppdrogs till ordföranden och vice ordföranden lämna yttrande till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innan 2016-11-21.

Beredande organs förslag Presidiets yttrande 2016-11-21 Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna yttrandet som skickats till miljö- och samhällsbygg- nadsnämnden.

(18)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 147 ON/2016:100 - 730

Rutiner för parboende inom särskilda boende för äldre

Lagstiftning

Lagstiftningen trädde i kraft den 1 november 2012. Riktlinjerna är utformade med stöd av cirkulär 12:51 från SKL samt regeringens proposition 2011/12:147.

.

Förändringen i lagstiftningen är ett tillägg i 4 kap. 1 b § SoL som får följande lydelse:

För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan särskild boendeform som avses í 5 kap. 5§ SoL, ska det in- gå i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo.

Detta gäller under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller om den ena parten bor i ett sådant boende, att paret dessförin- nan varaktigt har sammanbott. Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende í särskild boendeform.

Tillämpningsområde

Riktlinjerna gäller för vård- och omsorgsboende för äldre (särskilt boende för äldre) enligt 5 kap. 5 § SoL. Riktlinjen gäller i det fall då endast den ena parten har biståndsbeslut om särskilt boende.

Definitioner

• Äldre: en person över 65 år

• Medboende: den person som flyttar med till ett vård- och om- sorgsboende utan att själv ha bistånd till insatsen

• Make/sambo: könsneutralt, avser både make och maka. I lagstift- ningen jämställs gifta makar med sammanboende par som stadig- varande sammanbott och har gemensamt hushåll.

Ansökan

Personen som ansöker om särskilt boende kan i samband med det också ansöka om möjligheten för medboende att flytta med. Den som redan bor i ett särskilt boende kan också ansöka om detta. Vid utred- ningen tillfrågar biståndshandläggaren den som beviljats särskilt bo- ende och utreder den personens vilja. Vill personen som beviljats särskílt boende sammanbo, är det den personens skäliga levnadsnivå som skall prövas.

(19)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 147 forts.

Inför en ansökan om parboendegaranti är det en förutsättning för makarnas fortsatta sammanboende att de är överens om det och in- förstådda med vad det innebär och att boende i särskilt boende alltid är ett frivilligt val.

Biståndshandläggarens uppgift är att noga utreda makarnas vilja och inställning. Om endast den ena av makarna vill sammanbo, finns det inga förutsättningar får att bifalla en sådan begäran. I bistånds- beslutet ska det framgå att hänsyn har tagits till bestämmelsen i 4 kap. 1 b SoL om att det ingår i en skälig levnadsnivå att kunna fortsätta att bo tillsammans med sin make. Det ska också framgå att beslutet kan komma att ändras om den biståndsberättigade inte läng- re har behov av insatsen.

Överklagan

Beslutet om att få sammanbo i ett särskilt boende är ett bistånds- beslut och kan överklagas. Enligt förvaltningslagen kan den som är part i ärendet alltid överklaga ett beslut. Part i ett ärende om att få sammanbo i ett särskilt boende är endast den person som har eller ska beviljas särskilt boende. Ett skäl för avslag kan vara att makarna inte bedömts bo eller bott varaktigt tillsammans.

Medboende- vad gäller angående beslut och avgifter?

Den som är medboende har inget beslut om särskilt boende. Om den medboende ansöker om insatser görs en vanlig ansökan till bistånds- handläggaren. Handläggningen sker då på samma sätt som i ordinärt boende med undantag för att insatsen helkostabonnemang kan er- bjudas.

Den medboende betalar avgifter enligt fastställd hemtjänsttaxa.

Hälso- och sjukvård

I samband med införandet av parboendegarantin ändras också hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 §. Förändringen är ett förtydligande av att kommunen ska erbjuda hälso- och sjukvård åt dem som efter beslut av kommunen bor i särskilt boende för äldre. Den medboende omfattas inte av kommunens skyldighet att erbjuda insatser enligt HSL utan den medboende söker hälso- och sjukvård inom primärvår- den.

(20)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 147 forts.

Efterlevande

Om/när den biståndsberättigade avlider har den medboende be- sittningsrätt till lägenheten och kan därmed bo kvar inom det sär- skilda boendet.

Beredande organs förslag

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2016-11-29 Omsorgsnämnden beslutar

att fastställa förslag till riktlinjer avseende parboende inom sär- skilda boendeformer.

(21)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 148 ON/2016:98 - 701

Procapita - skatteberäkning för kyrkoavgift 2017

Det har skett en ändring i folkbokföringsuppgifterna och den änd- ringen föranleder till ny hantering av skatte- och avgiftssatser i Pro- capitas skatteberäkning.

Församlingstillhörighet har upphört att vara ett folkbokföringsbe- grepp vilket innebär att personernas uppgift om församlingstillhörig- het inte kommer att finnas med i folkbokföringsuppgifterna från Skattverket.

Vid skatteberäkning användes tidigare personernas församlingstill- hörighet för att kunna hämta avgiftssats för beräkning av kyrkoav- gift något som inte längre kommer att vara möjligt.

När det gäller kyrkoavgiften är den fortfarande kopplad till en för- samling. Det finns ingen möjlighet att maskinellt kunna hämta upp- gift om vilken församling en person tillhör.

Kommunen behöver ta ställning till vilken avgiftssats för beräkning av kyrkoavgift som ska hanteras i den preliminära skatteberäkning som görs i Procapita. Det är inte möjligt att ha olika avgifter i en kommun. Stensele och Tärnaby församlingar har olika avgiftssatser.

Kyrkoavgift för Stensele församling uppgår till 1,300 och för Tärnaby församling 1,150. Kommunen kan välja den högsta, den lägsta eller ett genomsnitt.

Beredande organs förslag

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2016-11-29 Omsorgsnämnden beslutar

att fastställa en genomsnittlig avgiftssats för beräkning av kyrkoav- giften till 1,225 för Storumans kommun.

(22)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 149 ON/2016:99 - 735

Korttidsboende på Sibyllagården

Vid Sibyllagården finns idag två korttidsplatser samt ett litet rum som i nödfall kan nyttjas förutsatt att den som beviljats korttids- boende är uppegående och inte i behov av hjälpmedel.

Det finns för närvarande flera lediga lägenheter vid särskilt boende i Storumandelen. En av lägenheterna, nummer 18, på Sibyllagården föreslås därför nyttjas till korttidsboende. Det skulle innebära en möjlig ökning med två korttidsplatser.

Om det skulle uppstå stora behov av permanent boende kan lägen- heten återigen nyttjas till detta ändamål.

Beredande organs förslag

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2016-11-29 Omsorgsnämnden beslutar

att lägenhet 18 på Sibyllagården nyttjas till korttidsboende, samt att om behov av permanent boende uppstår kan lägenheten återigen nyttjas till detta ändamål.

(23)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 150 ON/2014:22 - 751

Plan för sociala barn- och ungdomsvården

Storuman är en av drygt 50 kommuner som ingår i den nationella samordnaren Cecilia Grefes kartläggning av den sociala barn- och ungdomsvården som genomförs på uppdrag av regeringen 2015-- 2017.

De kommuner som deltar i kartläggningen ska upprätta en plan för handling som underlag för att utveckla den sociala barn- och ung- domsvården i den egna kommunen. Den nationella samordnaren be- söker varje deltagande kommun två gånger under tidsperioden.

Plan för handling Samverkan

 Utveckla och stärka samverkan mellan kommuner i Region 8, mel- lan kommun och landstingen och inom kommunen (förskola/skola och socialtjänst)

 Arbeta gemensamt med att stärka den psykiska hälsan hos våra medborgare.

Personal- och kompetensförsörjning

 Utveckla samverkan med socionomutbildningen och verka för att det blir möjligt att läsa till socionom på distans.

 Fortsätta att ge medarbetarna möjlighet till kompetensutveckling.

 Arbeta för en rimlig arbetsbörda för medarbetarna.

Säkerställa det goda arbetet

 Utveckla kommunen som en bra arbetsgivare och låta medarbetarna växa och ta ansvar.

Uppföljning

Sker under hösten 2016 kring vilka aktiviteter som genomförts samt hur arbetet fortlöper.

Beredande organs förslag

Handlingsplan av den sociala barn och ungdomsvården

(24)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 150 forts.

Omsorgsnämnden beslutar

att anta upprättad handlingsplan för den sociala barn och ungdoms- vården i Storumans kommun.

(25)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 151 ON/2016:104 - 750

Riktlinjer för familjestödsverksamhet

Individ- och familjeomsorgen har sedan 2014 arbetat med verksam- hetsutveckling kring familjestöd. Verksamheten ska arbeta förebyg- gande och ge tidigt stöd till föräldrar och deras barn. Individ- och fa- miljeomsorgen har upprättat förslag på riktlinjer och målformulering för verksamheten.

Beredande organs förslag

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2016-12-02 Riktlinjer familjestöd

Omsorgsnämnden beslutar

att anta upprättade riktlinjer och målformulering för familjestöds- verksamheten.

(26)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 152 ON/2016:103 - 750

Riktlinjer för boendestöd

Individ- och familjeomsorgen har förstärkt öppenvårdsinsatser med boendestöd. Boendestöd är en stödform för personer från 18 år och som har psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning. In- divid- och familjeomsorgen har upprättat förslag till riktlinjer för verksamheten.

Beredande organs förslag

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2016-12-02 Riktlinjer för boendestöd

Omsorgsnämnden beslutar

att anta upprättat förslag till riktlinjer för boendestöd.

(27)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 153 ON/2016:102 - 754

Fördelning av riksnormen 2017

Enligt 4 kap 3§ andra stycket i Socialtjänstlagen (2001:453) ska Regeringen varje år besluta om riksnormen. Socialdepartementet be- reder ärendet och beslutet innebär en ändring i Socialtjänstförordning- en (2001:937). I beslutet och förordningen ingår endast totalsum- morna för varje personkategori och hushållsstorlek.

De nya summorna i riksnormen framgår i socialtjänstförordningen.

Från och med 2012 beslutar varje kommun själva vilken fördelning man vill ha på de olika behovsposterna inom ramen för totalsumman.

Beredande organs förslag

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2016-12-02 Fördelning av riksnorm år 2017.

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna fördelningen av risknormen för år 2017.

(28)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 154 Meddelanden

ON/2016:72 770

Omsorgsnämndens svar 2016-10-25 till Arbetsmiljöverkets inspek- tionsmeddelande 2016/030704.

ON/2016:91 776

Beslut 2016-11-09 från IVO, Inspektionen för vård och omsorg om Stensele Vård AB:s ansökan om tillstånd att bedriva stödboende enligt socialtjänstlagen(2001:453), SoL.

ON/2016:90 750

BRIS skrivelse 2016-10-14 om ett säkrare samhälle för barn när barnkonventionen blir lag.

ON/2016:90 750

BRIS skrivelse 2016-11-17 om att barnkonventionen fyller år – men vi firar inte!

ON/2016:92 730

Rapport från Socialstyrelsen om ”Din rätt till vård och omsorg – en vägvisare för äldre”.

ON/2016:25 701

Beslut 2016-07-08 från Länsstyrelsen Västerbotten om överklagat beslut av avgift för extra offentlig kontroll av livsmedel – sjuk- hemmet Backen.

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap 1 §.

Dom 2016-10-25 från Lycksele Tingsrätt i vårdnadsärende. Mål nr T 171-16.

Dom 2016-12-06 från Lycksele Tingsrätt om förordnande av särskilt förordnad vårdnadshavare med stöd av 6 kap 8 a § föräldrabalken.

Mål T 558-16.

Beslut 2016-10-02 från Högsta Domstolen om tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m m. Aktbilaga 4. Mål nr Ö 4623-16.

(29)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 154 forts.

Dom 2016-12-06 från Lycksele Tingsrätt om dömt brott av skade- görelse enligt 12 kap 1 § brottsbalken. Mål nr: B 493-16.

Beslut 2016-12-12 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut i biståndsärende enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Mål nr 2165-16.

Beslut 2016-12-12 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut i biståndsärende enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Mål nr 2161-16.

Beslut 2016-12-12 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut i biståndsärende enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Mål nr 2166-16.

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

(30)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 155

Sekretessärende

(31)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 156

Sekretessärende

(32)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 157

Sekretessärende

(33)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 158

Sekretessärende

(34)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 159

Sekretessärende

(35)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 160

Sekretessärende

(36)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 161

Sekretessärende

(37)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 162

Sekretessärende

(38)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 163

Sekretessärende

(39)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 164

Sekretessärende

(40)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 165

Sekretessärende

(41)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 166

Sekretessärende

(42)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 167

Sekretessärende

(43)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 168

Sekretessärende

(44)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 169

Sekretessärende

(45)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 170

Sekretessärende

(46)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 171

Sekretessärende

(47)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 172

Sekretessärende

(48)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 173

Sekretessärende

(49)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 174

Sekretessärende

(50)

__________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 175

Sekretessärende

Figure

Updating...

References

Related subjects :