Geta kommun, beslutsprotokoll

Full text

(1)

Kommunstyrelsen, sammanträde nr 3/2011, 28.02.2011

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framlagt till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 01.03.2011

Utdragets/kopians riktighet styrks: _________________________

Namnförtydligande, titel/funktion: Inger Björling, byråsekreterare PROTOKOLL

Tid och plats Måndagen den 28 februari 2011 kl. 19:00-20:25 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta

Närv.

Beslutande Ingvar Björling, ordförande X

Kjell Berndtsson, viceordförande X

Gerd Bergman X

Ronald Källström X

Gunnel Nordlund-White X

Övriga Dan-Johan Dahlblom, KFGE-ordförande -

Camilla Andersson, KFGE-viceordförande -

Erik Brunström, kommundirektör X

Paragrafer §§ 20-31

Underskrifter Geta 28.02.2011

_______________________ ___________________

Ingvar Björling Erik Brunström Mötesordf, KST-ordf Mötessekr, k.dir Protokolljustering Geta 28.02.2011

__________________________ __________________________

Kjell Berndtsson Gunnel Nordlund-White

(2)

PROTOKOLL

Tid och plats: Måndag 28 februari 2011, kl 19:00, kommunkansliet i Vestergeta

Ärenden: § 20 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

§ 21 TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN

§ 22 ÖVERSKRIDNINGSRÄTT BUDGET 2010

§ 23 TECKNINGSRÄTT LENNART WIKLUNDS FOND

§ 24 ARBETARSKYDDSSAMARBETE

§ 25 FÖRSLAG TILL DETALJPLANEÄNDRING (Dånö by, Havsvidden)

§ 26 VÄGNAMN INOM GETA KOMMUN

§ 27 FÖRENINGARS ANLÄGGNINGAR OCH TILLGÅNGAR

§ 28 BYGGNADSINSPEKTIONENS KOSTNADSFÖRDELNING 2010

§ 29 PERSONAL INOM DAGHEMSVERKSAMHETEN 2011

§ 30 REFERENSGRUPPEN FÖR FÄLTARNA

§ 31 MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING

Möteskallelsen har anslagits på Geta kommuns anslagstavla vid kommunkansliet 24.02.2011.

(3)

Kommunstyrelsen, sammanträde nr 3/2011, 28.02.2011

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 01.03.2011 kl. 9-15 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

Kst § 20 Sammanträdets öppnande

Kommunstyrelsens ordförande Ingvar Björling hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet lagligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande beslutfört.

Protokolljustering

Beslut: Till protokolljusterare utses Kjell Berndtsson och Gunnel Nordlund- White.

Protokolljustering sker 30 minuter efter sammanträdets avslutande, måndagen den 28 februari, på kommunkansliet i Vestergeta.

Föredragningslistan

Beslut: Föredragningslistan fastställs utan korrigeringar eller tillägg.

TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN

Kst § 21 Förslag: Tillkännagivanden enligt bilaga antecknas till kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

______

Kommunstyrelsen § 20 28.02.2011

Kommunstyrelsen § 21, bilaga 28.02.2011

(4)

ÖVERSKRIDNINGSRÄTT BUDGET 2010

Kst § 22 En preliminär budgetuppföljning för år 2010 (bil) visar på betydande nettoöverskott i driftsekonomin jämfört mot budget, men med över- skridningar av ett under socialnämnden och ett under kommunstyrel- sen lydande uppgiftsområde:

1002002 Allmän social verksamhet 6.094,84 euro netto 1006010 Trafikleder och allmänna områden 3.633,07 euro netto Inom den allmänna sociala verksamheten förklaras överskridningarna främst av ökade kostnader i form av höjda avgiftsnivåer för köp av kundtjänster (tjänster från omsorgsförbundet ca 23.000 E över budget) samt bl a för utkomststöd, barnskydd och handikappservice.

Överskridningarna inom trafikleder förklaras i korthet av kraftigt ökade kostnader för snöröjningen till följd av de oväntat stora snö- mängderna.

Förslag: Kommunstyrelsen anhåller hos kommunfullmäktige om överskrid- ningsrätt i 2010 års budget för uppgiftsområde 1006010 Trafikleder och allmänna områden om 3.650,00 euro netto. Socialnämnden anmodas avge prognos över, närmare skriftlig förklaring till samt förslag till åtgärd rörande överskridningar inom uppgiftsområdet 1002002 Allmän social verksamhet.

Beslut: Enligt förslag.

______

Kommunstyrelsen § 22, bilaga 28.02.2011

(5)

Kommunstyrelsen, sammanträde nr 3/2011, 28.02.2011

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 01.03.2011 kl. 9-15 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

TECKNINGSRÄTT, LENNART WIKLUNDS FOND

Kst § 23 Teckningsrätt för bankkonto avseende Lennart Wiklunds fond hos Nordea bank saknas för namngiven person.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar att bevilja teckningsrätt avseende Lennart Wiklunds fond med bankkonto hos Nordea 229620-4014630 åt NN och NN.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att bevilja teckningsrätt avseende Lennart Wiklunds fond med bankkonto hos Nordea 229620-4014630 åt Erik Brunström och Marywonne Mäkilä, samt anmodar socialnämnden att utreda och gentemot allmänheten informera om tillgängliga fonder och deras användningsområden.

______

ARBETARSKYDDSSAMARBETE

Kst § 24 Enligt lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskydds- samarbete på arbetsplatsen behöver arbetsplatser med fler än 20 anställda inrätta en arbetarskyddskommission. Både arbetsgivare och arbetstagare skall vara företrädda i kommissionen (arb.giv ¼ repr).

Enligt lag skall arbetsgivaren och arbetstagarna tillsammans upprätt- hålla och förbättra säkerheten på arbetsplatsen. Arbetarskydd kan också omfatta allmän trivsel, hälsa, arbetsmiljö, jämställdhet, kompe- tensutveckling och utbildning mm. Arbetsgivaren tar initiativ till organi- sering av arbetarskyddssamarbetet och samarbetsförfarandet.

Förslag: Kommunstyrelsen utser bland kommunledningens tjänsteinnehavare en arbetarskyddschef, och ger i uppdrag åt arbetsplatsens arbetstagare och tjänsteinnehavare att tillsammans utse en arbetarskyddsfullmäktig samt en förste och andre vice dito. Målsättningen är att därefter få till stånd en arbetarskyddskommission bestående av dessa fyra personer tillsammans, som i sin tur bör ta fram förslag till arbetarskyddsprogram.

Arbetarskyddschefen utgör arbetsgivarens representant i arbetar- skyddskommissionen, och ges tillfälle att delta i kurs för arbetarskydds- chefer.

Beslut: Enligt förslag, till arbetarskyddschef utses kommundirektören för en tvåårig mandatperiod avseende kalenderåren 2011-2012.

______

Kommunstyrelsen § 24, bilaga 28.02.2011

Kommunstyrelsen § 23 28.02.2011

(6)

FÖRSLAG TILL DETALJPLANEÄNDRING (Dånö by, Havsvidden)

Kst § 136 Havsvidden Ab anhåller om ändring av den gällande detaljplane- ringen för planområdet i Dånö by, Havsvidden. Områdesarkitekt Ursula Koponen har tagit fram förslag till detaljplaneändring (bilaga).

I förslaget till planändring ändras del av parkområdet PN och hotellom- rådet BT norr om kvarteret tre till fritidsbebyggelse BF. Del av stranden på BF-området ändras till park. Simstranden PS förstoras och byggande av en bastu tillåts där.

Enligt ändringsförslaget avsätts vidare en del av den norra stranden och en större del av östra stranden som park- och strövområde PN.

Totalt sett ökar den sammanlagda ytan av parkområden PN, som enligt plan skall bevaras i naturtillstånd.

Förslaget motiveras kortfattat av möjlighet till uppförande av personalbostäder, respektive för att minimera ingrepp i naturen.

Ytterligare anförda motiveringar och målsättningar enligt anhållan (bilaga).

Förslag: Kommunstyrelsen remitterar till byggnadsnämnden för utlåtande ärendet rörande förslag till detaljplaneändring för kvarteren 1 och 3 samt parkområde inom befintligt planområde i Dånö by, Havsvidden, enligt bilaga.

Beslut: Enligt förslag.

ByggN § 8 Uppta till behandling begäran om utlåtande från Geta kommunstyrelse gällande detaljplaneändring för Dånö by, Havsvidden.

Detaljplaneändringen berör kvarteren1-3. Ändringen möjliggör byggandet av personalbostäder men samtidigt utökas parkområden.

Förslag: Byggnadsnämnden förordar inför Geta kommunstyrelse att detaljplane- ändringen beviljas för att möjliggöra vidareutveckling av området.

Beslut: Beslut enligt förslag.

Kst § 13 Förslag: Kommunstyrelsen omfattar förslag till detaljplaneändring för kvarteren 1 och 3 samt parkområde inom befintligt planområdet Dånö by, Havsvidden, enligt bilaga. Berörda rågrannar hörs och förslaget ställs ut till allmänt påseende i 14 dagar, varefter ärendet ånyo tas upp i kommunstyrelsen och eventuella synpunkter beaktas innan detaljplaneändringen förs vidare för avgörande i kommunfullmäktige. Den sökande debiteras kostnaderna för planens upprättande, efter densammas slutbehandling.

Konstateras: Vägsituationen anses otillfredsställande löst och bedöms behöva Kommunstyrelsen § 25, bilagor

Kommunstyrelsen § 13 Byggnadsnämnden § 8 Kommunstyrelsen § 136

28.02.2011 07.02.2011 31.01.2011 13.12.2010

(7)

Kommunstyrelsen, sammanträde nr 3/2011, 28.02.2011

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 01.03.2011 kl. 9-15 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

FORTSÄTTNING KST § 25/2011

Kst § 25 Konstateras: Under utställelsetiden har inga synpunkter inkommit.

Förslag: Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att korrigerat detaljplaneförslag för Dånö by, Havsvidden, fastställs enligt bilaga.

Beslut: Enligt förslag.

______

VÄGNAMN INOM GETA KOMMUN

Kst § 26 Det tycks råda en del oklarheter kring vilka vägnamn inom kommunen som är formellt fastställda och korrekt registrerade hos lantmäteriet, och kommunen saknar därutöver fastställda principer jämte utvecklad praxis kring samt rutiner för behandling av vägnamnsfrågor.

Förslag: Kommunstyrelsen ger kommunkansliet i uppgift att genomföra en översyn och kartläggning av befintliga och på senare tid ansökta vägnamn, samt att ta fram förslag till vägnamnsprinciper med riktlinjer för behandling av vägnamnsfrågor.

Beslut: Enligt förslag.

______

FÖRENINGARS ANLÄGGNINGAR OCH TILLGÅNGAR

Kst § 27 Till kommunstyrelsen i Geta har inkommit skrivelser från såväl Geta ungdomsförening (GUF) som från Idrottsföreningen Start med förslag om försäljning/överlåtande av anläggningar och tillgångar till Geta kommun (se bilaga).

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar bjuda in allmänheten till ett öppet diskussionsmöte samt höra biblioteks- och kulturnämnden kring upplevt behov och nytta av tillgången till ungdoms- och förenings- lokalerna vid fastigheten Furulund jämte idrottsanläggningarna vid idrottsplatsen i Vestergeta.

Beslut: Enligt förslag.

______

Kommunstyrelsen § 26, bilaga 28.02.2011

Kommunstyrelsen § 27, bilaga 28.02.2011

(8)

BYGGNADSINSPEKTIONENS KOSTNADSFÖRDELNING 2010

ByggN § 9 Finström och Geta har gemensam byggnadsinspektion var Finström är huvudman. Enligt samarbetsavtalet kan kostnadsfördelningen justeras efter budgetårets gång om endera parten särskilt har gynnats av den överenskomna kostnadsfördelningen.

År 2010 har det beviljats 52 bygglov i Finström och 64 bygglov i Geta.

Därmed är fördelningen Geta kommun 55 % och Finström 45 %.

Antalen beviljade enskilda avlopp 2010 i Finström är 10 samt Geta 4.

Förslag: Byggnadsnämnden informerar Finströms kommunstyrelse att det finns möjlighet att justera kostnadsfördelningen.

Beslut: Byggnadsinspektören har utöver sin 100 % tjänst skött kommuningen- jörstjänster de tre sista månaderna av 2010 som har ersatts av

Finströms kommun. Byggnadsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen i Geta samt Finström en kostnadsfördelning om 50 % för vardera kommunen.

Kst § 28 Bilagor: Byggnadsinspektionens samarbetsavtal

Enligt samarbetsavtal står Geta för 30 procent av byggnadsinspek- tionens verksamhetskostnader, men kostnadsfördelningen kan korrigeras retroaktivt beroende på utfallet i fråga om fördelningen av ärenden. För år 2010 hade Geta mer än hälften av byggnadslovs- ärendena. Utfallet för den del av byggnadsinspektionsverksamhetens sammanlagda kostnader som ska fördelas är dock cirka 15.000 euro lägre än budgeterat. Totalt sett skulle med byggnadsnämndens förslag Getas andel bli cirka 10.000 euro större än beräknat, med nära 36.000 istället för knappt 26.000 euro. Närmare belopp redogörs för enligt bilaga. Bland bifogade handlingar återfinns även förklaringar till hur den gemensamme byggnadsinspektörens vikariat för kommunteknikern i Finström inverkat på kostnaderna. Den större betalningsandelen motsvaras i viss utsträckning av större avgiftsintäkter än beräknat, till följd av det betydligt större antalet behandlade lov, tillstånd och syner.

Totalt sett ryms den föreslagna större betalningsandelen inom den enligt budget beviljade nettokostnadsramen för uppgiftsområdet.

Förslag: Kommunstyrelsen omfattar byggnadsnämndens förslag till kostnadsför- delning för byggnadsinspektionssamarbetet med Finström för år 2010, enligt bilaga, men påpekar samtidigt det orimliga i det faktum att Geta bara har 1/6 av platserna i den gemensamma byggnadsnämnden, samtidigt som man har mer än hälften av ärendena och står för hälften av kostnaderna. Geta borde ha åtminstone 2/6 eller hellre 3/7 av ledamöterna i nämnden.

Kommunstyrelsen § 28, bilaga Byggnadsnämnden § 9

28.02.2011 31.01.2011

6

(9)

Kommunstyrelsen, sammanträde nr 3/2011, 28.02.2011

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 01.03.2011 kl. 9-15 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

PERSONAL INOM DAGHEMSVERKSAMHETEN 2011

Skn § 7 Bilaga 3 Daghemsföreståndarens beskrivning av verksamheten samt en anhållan om utökning av personalresursen för tiderna 04.04- 26.06.2011 samt 01.08-31-12.2011.

Daghemspersonal: Föreståndare Marie-Louise Balthasar tv från 01.08.2010

Barnträdgårslärare Erica Berndtsson vårdledig t.o.m.31.12.2011 - vikarie Jenny Husell t.o.m. 03.04.2011

- vikarie Helena Lundberg 04.04-31.12.2011 Barnskötare Jenny Husell arbetsledig t.o.m. 03.04.2011

- vikarie Jenny Stara t.o.m. 03.04.2011 Barnskötare Anna Pettersson tillsvidare

I bilaga 3 beskriver daghemsföreståndaren daghemmets verksamhet samt anhåller om en utökning av personalresursen med en assistent för tiderna 04.04-26.06.2011 samt 01.08-31.12.2011.

Daghemmet har i dagsläget en barngrupp med 19 barn 3 födda 2004 6-åringar

1 född 2005 5-åring

7 födda 2006 4-åringar 4 födda 2007 3-åringar 4 födda 2008 2-åringar

Dessutom erhåller 3 elever eftermiddagsvård på daghemmet.

Sd:s förslag: Skolnämnden antecknar informationen till kännedom och besluter anhålla hos kommunstyrelsen om en utökning av personalresursen vid daghemmet Kotten för tiderna 04.04-26.06.2011 samt 01.08-31- 12.2011 med ett deltidsarbetsavtal (60%) som assistent. Anhållan motiveras med att barnträdgårdsläraruppgifterna för motsvarande tid minskar med 20 % samt att gruppens åldersfördelning kräver detta.

För tiden 04.04-31.12.2011 är Helena Lundberg anställd som

vikarierande barnträdgårdslärare med en arbetstid om 80 % jämfört med nuvarande 100 %. (Partiell vårdledighet)

Beslut: Skolnämnden godkände förslaget med tillägget att skoldirektören kompletterar med uppgifter om vad arrangemanget kostar utöver budgeterat anslag.

Kst § 29 Konstateras: Enligt skoldirektörens beräkning (bil) ökar med den föreslagna änd- ringen den månatliga lönekostnaden med cirka 700-850 euro (exkl bikostn), vilket ger i runda tal cirka 5.000 euro för hela perioden.

Förslag: Kommunstyrelsen omfattar skolnämndens förslag till tillfällig föränd- ring av personalresursen inom daghemsverksamheten under år 2011, men anmodar skolnämnden att söka få de ökade kostnaderna att rymmas inom ordinarie nettoanslag för uppgiftsområdet barnomsorg enligt fastställd budget för år 2011. Ärendet förs kommunfullmäktige till kännedom.

Konstateras: Daghemmet har redan idag fler barn (19) än budgeterat för (17).

Beslut: Enligt förslag.

______

Kommunstyrelsen § 29, bilaga Skolnämnden § 7

28.02.2011 09.02.2011

6

(10)

REFERENSGRUPP FÖR FÄLTARNA

Gemens.pres.möte § 13 Enligt avtalet för fältarna har norra Ålands kommuner en represen- tant i referensgruppen. Saltviks kommun föreslår att Silvana Fagerholm-Sjöblom väljs till norra Ålands representant i referens- gruppen. Mötesdeltagarna beslöt att detta bör behandlas i respektive kommunstyrelse. När besluten är fattade meddelar övriga kommuner Saltviks kommun sina beslut.

Kst § 30 Beslut: Geta kommunstyrelse omfattar Silvana Fagerholm-Sjöblom som sin norråländska representant i referensgruppen för fältarverksamheten.

______

MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING

Kst § 31 Mötet förklaras avslutat kl 20:25.

Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.

______

Kommunstyrelsen § 30 28.02.2011

Kommunstyrelsen § 31 28.02.2011

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :