• No results found

Styrelsen P R O T O K O L L

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Styrelsen P R O T O K O L L"

Copied!
13
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Styrelsen 08 2016 P R O T O K O L L

5.10.2016

(2)

Styrelsen 5.10.2016 s.2

FÖREDRAGNINGSLISTA 08/2016

Tid: 5.10.2016 kl. 14:30 Plats: Inveon, Lundagatan

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

1 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 3 § TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

4 § BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 5 § FASTSTÄLLANDE AV SEMESTER

6 § ORDNANDET AV ANDRA STADIETS YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND 7 § FÖRVERKLIGANDET AV BUDGETEN FÖR ÅR 2016

8 § TILLSÄTTANDE AV STUDERANDEHÄLSOGRUPP FÖR INVEON 9 § TILLSÄTTANDE AV KRISGRUPP FÖR INVEON

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

MAGNUS BJÖRKLUND Magnus Björklund Ordförande

(3)
(4)

Styrelsen 5.10.2016 s.4

1 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut: Förslaget godkänns.

2 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Förvaltningsstadgan (16 §) säger:

”Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det skall undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Proto- kollet skall justeras på det sätt som organet beslutar.

Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och kungörs minst en dag i förväg.”

JS Förslag: Ove Blomqvist och Stefan Sandström utses till protokolljusterare.

Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende 6.10.2016 på samkommunens officiella anslagstavla vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs 4.10.2016 på samma tavla.

Beslut: Förslaget godkänns.

3 § TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

Beslut har fattats av tjänsteinnehavare enligt förteckning i bilaga och sänts till styrelsen.

JS Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar beslutsfattarna att styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 § i kommunallagen. Besluten kan därmed verkställas.

Beslut: Förslaget godkänns.

(5)

Styrelsen 5.10.2016 s.5

Styrelsen 17.8.2016 , 9 §

4 § BUDGETUTSIKTER INFÖR 2017

En preliminär prognos gällande samkommunens ekonomi under år 2017 har uppgjorts enligt bilaga.

Trots att trenden i antalet studerande har vänts till en försiktig ökning är de ekonomiska utmaning- arna också för år 2017 omfattande. Allt talar dock för att ansträngningarna inom Inveon Goes City programmet i årets budget bör få en fortsättning, ingenting talar för att man med nedskärningar når ett bättre ekonomiskt slutresultat för att inte tala om det kvalitativa resultatet.

I och med att en samkommunstämma är inplanerad till september månad är det möjligt att få stämmans och ägarkommunernas ställningstagande till premisserna för budgeten för år 2017 och speciellt till frågan om vilken nivå kommunerna kan tänka sig tillåta för årsbidraget.

Som bifogad kalkyl visar är det omöjligt att få både positivt årsbidrag, fungerande samkommun, re- sultatrik undervisning och en tillräcklig administration för yrkesinstitutet och samkommunen.

Kalkylen är vad gäller personaluppgifterna på individnivå konfidentiell.

JS Förslag: Styrelsen informerar samkommunstämman om att ett fungerande yrkesinstitut, en sam- kommun som kan uppfylla sina skyldigheter mot myndigheterna och en smidig övergång till ny och mindre administrativ ledning förutsätter att samkommunen har rätta att uppgöra en budget för år 2017 där årsbidraget kan vara högst 350 000 € negativt.

Möjligheterna att inom samkommunen för år 2018 uppnå ett positivt årsbidrag förbättras av ett ökat antal studerande, en statsandelsreform som premierar resultatet och pensioneringarna under år 2017.

Samarbetsorganets ställningstagande bifogas handlingarna.

Beslut: Ärendet återemitteras för att behandlas i samband med samkommunens budget för år 2017.

Styrelsen önskar ett snabbt beslut av ägarkommunerna i organisationsfrågan för att underlätta uppgörandet av samkommunens budget för år 2017.

- - -

Styrelsen 15.9.2016 4 §

TNG-programmet har uppdaterats i samarbete med berörda personer inom samkommunen och en rapport bifogas föredragningslistan inklusive en kalkyl om TNG-programmets ekonomiska och verk- samhetsmässiga följder för samkommunen och budgeten för år 2017.

JS Förslag: Styrelsen konstaterar att ett fungerande yrkesinstitut, en samkommun som kan uppfylla sina skyldigheter mot myndigheterna och en smidig övergång till ny och mindre administrativ led- ning kan leda till en budget för år 2017 där årsbidraget kan bli negativt.

Styrelsen konstaterar att möjligheterna att inom samkommunen för år 2018 uppnå ett positivt års- bidrag förbättras av ett ökat antal studerande, en statsandelsreform som premierar resultatet och pensioneringarna under år 2017.

Beslut: Förslaget godkänns.

Styrelsen antecknar utredningen om TNG-programmet för kännedom.

(6)

Styrelsen 5.10.2016 s.6

- - -

Styrelsen 5.10.2016 , 4 §

4 § BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019

Utgående från styrelsens diskussion och vägledning har en ekonomiplan för åren 2017-2019 utar- betats enligt bifogat förslag. Samkommunens ekonomiska utmaningar är så omfattande att de inte är möjliga att lösa under år 2017.

Som tidigare konstaterats:

 samkommunens resultat för år 2015 är betydligt bättre än budgeterat

 det är fortfarande möjligt att uppnå budgeten för år 2016 trots nya utmaningar från dis- kussionen gällandfe TNG

 samkommunen har ackumulerade överskott i sin balansräkning

 samkommunen har likvida kassamedel

 statens sparåtgärder minskar av allt att döma ytterligare samkommunens enhetsprisenliga finansiering från nivån i budgetförslaget

Utöver detta har styrelsen beslutat:

 att undervisningsresursen per kompetenspoäng inte skall revideras

 att erbjuda drygt 140 studieplatser i gemensam ansökan 2017 vilket torde medföra ett an- tal väldigt små grupper

Enligt det kompromissförslag för regionens yrkesutbildning på andra stadiet som nyligen gjorts och verkar ha ett tillräckligt stöd i våra medlemskommuner skall samkommunens hela verksamhet över- föras till aktiebolaget som upprätthåller Prakticum och hela personalen bli delaktig i processen vil- ket innebär att personalpolitiska åtgärder inte är aktuella. Samkommunen är också med om ansö- kan som Point College Ab lämnar in för att få finansiellt stöd för ändringen i organisationsstruk- turen. En del av samkommunens utgifter 2017 kan bestridas med dessa medel.

Under rådande omständigheter är det omöjligt att uppgöra ett budgetförslag med positivt årsbi- drag, av denna orsak föreläggs för styrelsen ett budgetförslag där årsbidraget är negativt, och rä- kenskapsperiodens resultat efter avskrivningar är knappt 840 000 €.

I och med att finansierings- (och verksamhetslagstiftningen) revideras från 2018 skulle det vara möjligt för samkommunen att år 2018 uppvisa positivt verksamhetsbidrag. Om kompromissförsla- get förverkligas är det möjligt att samkommunen 2018 fortsätter som förvaltare av samkommunens fastigheter tills enighet nås om deras värde och nya ägare.

Samarbetsorganet har diskuterat budgetförslaget 26.9.2016 och konstaterar:” Samarbetsorganet anser att budgetförslaget tryggar verksamhetsförutsättningarna för 2017, vilket ser ut att bli sam- kommunens sista verksamhetsår. Ett negativt årsbidrag bör enligt samarbetsorganet kunna finan- sieras med kassamedel.”

JS Förslag: Styrelsen förelägger samkommunstämman bifogat förslag till budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017-2019.

Beslut: Styrelsen förelägger samkommunstämman bifogat förslag till budget för år 2017 och eko- nomiplan för åren 2017-2019 och konstaterar, att budgetförslaget för år 2017 är uppgjort med be- aktande av det kompromissförslag för regionens yrkesutbildning som avgivits den 21.9.2016 för- verkligas.

(7)

Styrelsen 5.10.2016 s.7

5 § FASTSTÄLLANDE AV SEMESTER

Direktör Johan Söderberg önskar hålla delar av ännu outtagen semester från tidigare semesterkvali- fikationsår 17-23.10.2016.

Rektor Solveig Mickels önskar hålla delar av ännu outtagen semester från tidigare semesterkvalifi- kationsår 18.11.2016 (1 dag), 28.11–4.12.2016 (5 dagar), 27.12.2016–1.1.2017 (4 dagar) och 1- 6.2.2017 (4 dagar).

Utvecklingschef Frank Backman önskar hålla delar av ännu outtagen semester från tidigare se- mesterkvalifikationsår 7.10.2016 och 20-21.10.2016.

Ordf Förslag: Semester fastställs enligt önskemålen ovan.

Beslut: Utvecklingschef Frank Backman beviljas semester (2014-2015 semesterdagar) 7.10.2016 och 20-21.10.2016, till övriga delar återremitteras förslaget för tilläggsutredningar.

(8)

Styrelsen 5.10.2016 s.8

6 § ORDNANDET AV ANDRA STADIETS YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND

Regionens kommuner har 21.9.2016 diskuterat yrkesutbildningens utmaningar och vilken struktur dessa kräver i framtiden. Diskussionen har resulterat i ett kompromissförslag som beskrivs i bilagan, vilken tillställts styrelsen och personalen då den blev tillgänglig.

Förslaget, kompromissen, omfattar:

 Inveons verksamhet flyttar under Prakticum Ab

Enligt personerna bakom kompromissförslaget innebär texten att hela den verksamhet som Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland idkar skall förenas med den verksamhet som finns i Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab

 En tomt anvisas för Prakticum vid Styrmansvägen för att uppnå ett campus med hög bruks- grad

 IU Koulutuskuntayhtymä och Point College ändras till ett koncernbolag inom Borgå, vilket innebär att Borgå äger över 50 % av aktierna och de övriga kommunerna enligt överens- kommelse innehar aktier. Koncernbolag innebär att inga beslutförhetsbegränsningar ingår men enligt förslaget skall verksamhetens genomskinlighet garanteras.

 Detta koncernbolag är en två/trespråkig utbildningsaktör inom flera utbildningsområden medan Prakticum-bolaget är en enspråkig utbildningsaktör inom flera utbildningsområden.

 Personalen skall vara delaktig i processerna och överflyttas till de nya bolagen som ”gamla”

anställda

 Ägarkommunerna är skyldiga att garantera eventuella investeringslån i koncernbolaget men inte skyldiga att finansiera investeringar

 Nuvarande samkommuner fortsätter som fastighetssamkommuner till ägande och värde har utretts

Enligt tidtabellen skall Point College inom september för allas del inlämna ansökan om finansie- ringsstöd för processerna, kommunerna senast i december besluta (fullmäktige) om frågan.

Om en majoritet stöder förslaget får samkommunerna styrelser som i arbetet stöder linjerna i för- slaget, en förändringsledare anställs för koncernbolaget och samkommunernas grundavtal justeras.

Ansökan om tillstånd att ordna yrkesutbildning förbereds med målsättningen att nybörjarplatserna i regionen bevaras.

Kompromissförslaget kommer ur respektive samkommuns synvinkel att bedömas på olika sätt. För vår egen samkommuns del motsvarar kompromissen ganska långt styrelsens förslag och är till vissa delar till och med bättre.

JS Förslag: Styrelsen antecknar kompromissförslaget för kännedom och konstaterar att samkommu- nen för sin del medverkar till att förslaget kan förverkligas.

Styrelsen antecknar för kännedom att samkommunen har medverkat i den gemensamma ansökan om finansieringsstöd enligt kompromissförslaget.

Beslut: Förslaget godkänns.

(9)

Styrelsen 5.10.2016 s.9

7 § FÖRVERKLIGANDET AV BUDGETEN FÖR ÅR 2016

I budgetförslaget för år 2016 ingår kolumnen ”Prognos 2016 ”. En risk föreligger att förverkligandet av budgeten för år 2016 blir en utmaning. De största skillnaderna jämfört med budgeten uppskattas för tillfället vara:

 Enhetsprisenlig finansiering, studerandeantalet 20.9 uppgick till 257

 Försäljningsinkomsterna släpar efter budgetuppskattningen

 Kostnaderna för värme och energi förutsätter att vintern kommer först i januari för att inte överskridas

 Fastighetsskatten överskrider budgetanslaget

 Vederlagen i Fastighets Ab Lundagatan 8 överskrider budgeten

 Mängden outtagen semester som skall beaktas i bokslutet leder till en obeaktad utgiftspost Summorna är var för sig relativt små men sammanlagt i förening med obefintliga marginaler före- ligger dessvärre en möjlighet att verksamhetsbidraget i budgeten för år 2016 inte uppnås.

Alternativt kan styrelsen av samkommunstämman ansöka om tilläggsanslag eller låta uppgöra en plan för hur verksamhetsbidraget kan uppnås.

JS Förslag: Budgetprognosen antecknas för kännedom. Förvaltningen bör till styrelsens nästa möte presentera ett förslag till hur samkommunen säkrar att målet för verksamhetsbidraget i budgeten 2016 överträffas.

Beslut: Förslaget godkänns.

(10)

Styrelsen 5.10.2016 s.10

8 § TILLSÄTTANDE AV STUDERANDEHÄLSOGRUPP FÖR INVEON

Lagen om elev- och studerandehälsovård trädde i kraft 1.8.2014. Syftet med denna lag är att (§ 2):

”1) främja de studerandes inlärning, hälsa och välbefinnande samt delaktighet och att förebygga problem,

2) främja välbefinnandet i läroanstalten och i studiemiljön, en sund, trygg och tillgänglig läroanstalt och studiemiljö, gemensam verksamhet samt samarbetet mellan hemmet och läroanstalten, 3) säkerställa tidigt stöd för dem som behöver det,

4) säkerställa jämlik tillgång till och kvalitet på de elevhälsotjänster som de studerande behöver, 5) stärka genomförandet och ledningen av elevhälsoverksamheten som en funktionell helhet och som sektorsövergripande samarbete.”

Studerandevården indelas i en generell och en individuellt inriktad studerandevård. Den generella studerandevården leds av en sektorsövergripande studerandehälsogrupp: § 14 En sektorsövergri- pande studerandehälsogrupp för läroanstalten svarar för planeringen, utvecklingen, genomföran- det och utvärderingen av studerandehälsan vid läroanstalten. Läroanstaltens studerandehälso- grupp leds av en representant som utsetts av utbildningsanordnaren.”

Studerandehälsogruppen kan med fördel, i mån av möjlighet, ha samma sammansättning som fö- regående läsår. På detta sätt befrämjas en kontinuitet i ledningen och utvecklandet av det nya ar- betssättet. De tidigare utsedda studeranderepresentanterna har dock utexaminerats och nya för- slag har inte lämnats av studerandekåren vid Inveon.

Mandatperioden föreslås vara 1.10.2016–31.12.2017.

SM Förslag: Styrelsen utser den sektorsövergripande studerandehälsogruppen för generell studerande- vård enligt följande:

upprätthållarens representant, studerandehälsogruppens ordförande rektor Solveig Mickels, lektor Kjell Broström,

lärare i huvudsyssla Peter Waltonen köksarbetare/kock Anna-Maria Almgren, studerande 1 utses senare,

studerande 2 utses senare, studiehandledare Maria Rosenlöf, kurator Gina von Schoultz och skolpsykolog Emilia Ek.

Mandatperioden är 1.10.2016–31.12.2017. För sammanträde utanför arbetstid betalas ett en- gångsarvode/mötesarvode enligt samkommunens arvodesstadga och AKTA.

Beslut: Förslaget godkänns.

(11)

Styrelsen 5.10.2016 s.11

9 § TILLSÄTTANDE AV KRISGRUPP FÖR INVEON

Yrkesinstitutet Inveon skall ha en krisgrupp. Inveons krisgrupp för tiden 1.10.2016–31.12.2017 kan ha följande sammansättning (ersättarna inom parentes):

Solveig Mickels, ordförande (Johan Söderberg) Helen Grönqvist‐Lönnroos (Tom Nykvist) Gina von Schoultz (Maria Rosenlöf) Tom Eklund (Bo‐Henrik Björkell) Emilia Ek (Maria Malmsten)

Kurator Gina von Schoultz, psykolog Emilia Ek och ledande kurator Mia Malmsten är anställda av Borgå stad och de bekräftar att de kan ingå i Inveons krisgrupp.

SM Förslag: Inveons krisgrupp tillsätts för tiden 1.10.2016–31.12.2017 enligt följande (ersättarna inom parentes): Solveig Mickels, ordförande (Johan Söderberg), Helen Grönqvist‐Lönnroos (Tom Nykvist), Gina von Schoultz (Maria Rosenlöf), Tom Eklund (Bo‐Henrik Björkell) och Emilia Ek (Maria Malms- ten).

Beslut: Förslaget godkänns.

(12)

Styrelsen 5.10.2016 s.12

Anvisning för rättelseyrkande, ändringssökande och besvärs anvisning Datum för sammanträdet 5.10.2016 Styrelsen

BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragraferna 1- 4, 6-7

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr- kande enligt 89 § i mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragraferna 5, 8-9

Enligt 5 § förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet.

Anvisning för RÄTTELSEYRKANDE

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelse- yrkande.

Paragraferna 5, 8-9

Myndighet hos vilken rättelse yrkas, adress och postadress:

Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland c/o Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, 06400 Borgå Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

Besvärsmyndighet, adress och postadress

Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors

Kommunalbesvär, Besvärstid

Paragraf - 30 dagar

Förvaltningsbesvär Besvärstid

Paragraf - 30 dagar

Besvär över beslut som gäller skriftlig varning Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges

(13)

Styrelsen 5.10.2016 s.13

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för- fattat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av bes- värshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndig- heters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändrings- sökande i förvaltningsdomstolen.

References

Related documents

JS Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att budget för år 2016 och ekonomiplan för åren 2016-2018 fastställs enligt bilaga.. Som en del av den

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras

JS 

Beslutet torde kunna tolkas så att ärendet sätts upp på kommande stämmors föredragningslistor utan ny beredning inom samkommunen i väntan på att ägarkommunerna skall komma

Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har för sin del varken medverkat till eller under- tecknat ett intentionsavtal i ärendet eftersom det upprepade gånger

[r]

Bland dessa noteras största ökningen i andelarna för egen finansiering inom de olika projekt som 

Samkommunens bokslut och verksamhetsberättelse för år 2010 bifogas föredragningslistan. Under