Tisdagen den kl

Full text

(1)

Sammanträdestid Tisdagen den 14.5.2013 kl.19.00-20.45

Sammanträdesplats Ödkarby skola Beslutande

- Lindgrén Jan, ordf.

- Fagerholm Thommy, vice ordf.

x Alm Marika x Renfors Kerstin x Sjölund Johan, tf ordf.

x Holmström Sue x Lindroos Erica

x Rönnberg Lena

x Flöjt-Josefsson Helena - Jansson Gunnie - Jansson Tom - Hampf Kåre

Övriga närvarande

- Karlsson Runar, kommunstyrelsens ordförande - Salmén Rosa, kommunstyrelsens representant - Alm Kerstin, kommundirektör

x Larsson Patrik, bildningschef väst x Blomqvist Pernilla, bildningschef öst

Paragrafer §§ 37-53 Underskrifter Ordförande

Johan Sjölund

Sekreterare

Patrik Larsson, bildningschef Protokolljustering Saltvik den 14.5.2013

Marika Alm Kerstin Renfors

Protokollet framlagt till påseende

Intygar

Saltvik den 17.5.2013

Patrik Larsson, bildningschef Utdragets riktighet

bestyrkes

Underskrift

Saltvik den

(2)

Sammanträdestid Tisdagen den 14.5.2013 kl. 19.00

Sammanträdesplats Ödkarby skola Ärenden:

§ 37 Konstatera laglighet och beslutförhet

§ 38 Protokolljusterare

§ 39 Föredragningslistan

§ 40 Tillsättande av klasslärartjänst i Saltviks kommun på provår från 01.08.2013 tillsvidare

§ 41 Tillsättande av timlärare med klassläraruppgifter i Saltviks kommun från 01.08.2013 tillsvidare

§ 42 Elevskjutsar Ödkarby skola läsåret 2013-2014

§ 43 Elevskjutsar i Rangsby skola läsåret 2013-2014

§ 44 barnomsorgsavgifter från 01.08.2013

§ 45 Anhållan om bidrag - skolavslutningsfest 2013

§ 46 Fornföreningen Fibula - anhållan om verksamhetsbidrag 2013

§ 47 Motion gällande hemvårdsstöd/inskolning på dagis

§ 48 Anställning av assistent till daghemmet Prästkragen, fortsatt behov 02.09- 31.12.2013

§ 49 Instruktion för skol- och bildningsnämnden

§ 50 Skolstadga för Saltviks kommun

§ 51 Delegering av beslutanderätt skol- och bildningsnämnden

§ 52 Höstens mötesdatum

§ 53 Skötsel av kommunens idrottsanläggningar

Johan Sjölund, ordförande

(3)

Protokolljustering:

§ 37 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Skolbi 37§/14.5.2014

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hän- syn till antalet närvarande även beslutfört.

---

§ 38 PROTOKOLLJUSTERARE

Skolbi 38§/14.5.2014

I tur att justera protokollet är Thommy Fagerholm och Marika Alm.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Marika Alm och Kerstin Renfors Protokollet justeras 14.5.2013 efter mötet.

---

§ 39 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Skolbi 39§/14.5.2014

Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:

§52 Höstens mötesdatum

§53 Skötsel av kommunens idrottsanläggningar ---

(4)

Protokolljustering:

§ 40 TILLSÄTTANDE AV KLASSLÄRARTJÄNST I SALTVIKS KOMMUN PÅ PROVÅR FRÅN 01.08.2013 TILLSVIDARE

Skolbi 40§/14.5.2014

Till skol- och bildningsnämnden har inkommit 8 ansökningar till klasslärar- tjänsten i Saltviks kommun från 01.08.2013. Av de sökande är 6 behöriga.

En beredningsgrupp bestående av skol- och bildningsnämndens ordfö- rande Jan Lindgren, bildningschef Pernilla Blomqvist och Rangsby skolas viceföreståndare Isa Blomqvist-Fagerholm har beslutat att kalla Paulina Emretsson, Mikaela Rundberg, Maria Carlsson och Jens Lindholm på in- tervju.

Beredningsgruppen beslöt enhälligt föreslå att Paulina Emretsson anställs som klasslärare i Saltviks kommun med motiveringen att Paulina varit an- ställd i Saltviks kommun, Rangsby skola de senaste tre läsåren och utfört ett bra arbete.

Förslag bildningschef östra:

Skol- och bildningsnämnden besluter anställa Paulina Emretsson som klasslärare på provår i Saltviks kommun från 01.08.2013 tillsvidare.

Reserver i turordning: Mikaela Rundberg, Maria Carlsson och Jens Lind- holm.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.

---

(5)

Protokolljustering:

§ 41 TILLSÄTTANDE AV TIMLÄRARE MED KLASSLÄRARUPPGIFTER I SALTVIKS KOMMUN FRÅN 01.08.2013 TILLSVIDARE

Skolbi 41§/14.5.2014

Då Paulina Emretsson anställs som klasslärare från 01.08.2013 finns be- hov av ett nytillsättande av timlärare med klassläraruppgifter i Saltviks kommun från 01.08.2013 tillsvidare.

Förslag bildningschef östra:

Skol- och bildningsnämnden besluter anställa Maria Carlsson som timlä- rare med klassläraruppgifter från 01.08.2013 tillsvidare och så länge beho- vet kvartstår.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.

---

(6)

Protokolljustering:

§ 42 ELEVSKJUTSAR ÖDKARBY SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

Skolbi 42§/14.5.2013

Inom utsatt tid har 2 stycken anbud inkommit, Roland Nylund taxi och J Kuhlmans åkeri.

Förslag bildningschef västra:

Skol- och bildningsnämnden ger i uppdrag till bildningschefen att skriva av- tal enligt givna anbud med Roland Nylund taxi och J Kuhlmans åkeri och tillsammans med åkerierna lägga upp bästa schema.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.

---

(7)

Protokolljustering:

§ 43 ELEVSKJUTSAR I RANGSBY SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 Skolbi 43§/14.5.2014

Inom utsatt tid har 3 stycken anbud inkommit, Lottas Taxi, Sussis Taxi samt Viking Line buss. Anbud har inkommit på samtliga linjer. På skjutslin- jen Haraldsby-Rangsby har det inkommit flera anbud. Viking Line buss har lämnat in ett dyrare anbud jämfört med konkurrerande anbud.

Förslag bildningschef östra:

Skol- och bildningsnämnden beslutar anta anbuden från Lottas taxi och Sussis taxi. Skol- och bildningsnämnden ger i uppdrag till bildningschefen att tillsammans med åkerierna lägga upp bästa skjutsschema för att minska väntetiderna så långt det är möjligt.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.

---

(8)

Protokolljustering:

§ 44 BARNOMSORGSAVGIFTER FRÅN 01.08.2013

Skolbi 33§/10.4.2013 Barnomsorgsavgifter från 01.08.2013

Inkomstgränserna för fastställande av dagvårdsavgift indexjusteras den 1 augusti vartannat år. Kommande justering sker den 1 augusti 2014.

I enlighet med Social- och hälsovårdsministeriets meddelande 1148/2011 föreslås följande:

- Förslaget grundar sig på de allmänt inkomstnivåindex justerade inkomst- gränserna som ska användas vid bestämmandet av avgifterna för barn- dagvård och som avses i 7 a § 3 mom. i lagen om klientavgifter inom soci- al- och hälsovården.

- Den med allmänt inkomstnivåindex justerade höjningen av den inkomst- gräns som ska användas vid bestämmandet av avgiften för familjer bestå- ende av fler än sex personer är 125 euro för varje minderårigt barn i famil- jen från den 1 augusti 2012.

- Den justerade avgiften för barndagvård som tas ut för nästa barn efter det yngsta barnet i åldersordningen och som avses i 7 a § 5 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är max 238 euro per månad från den 1 augusti 2012.

- Den högsta justerade avgiften för heldagsvård som avses i 7 a § 9 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är högst 264 euro per månad från den 1 augusti 2012, minimiavgiften är 24 euro.

Avgiften för eftermiddagsvård i Saltviks kommun har varit en fast avgift om 90 €/månad/barn. Maximiavgiften för barn inom barnomsorgen har varit 230 €/barn från 1.8.2012.

Förslag bildningschef östra:

Skol- och bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen barnomsorgs- avgifter för Saltviks kommun från 1.8.2013 enligt bilaga. Förslaget innebär oförändrade avgifter i enlighet med barnomsorgslagen.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.

---

Skolbi 44§/14.5.2013

Barnomsorgsavgifter från 01.08.2013 bör korrigeras. En ny bilaga bifogas föredragningslistan.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.

---

(9)

Protokolljustering:

§ 45 ANHÅLLAN OM BIDRAG - SKOLAVSLUTNINGSFEST 2013

Skolbi 45§/14.5.2013

Fältarna och Ungdomsbyrån vid Mariehamns stad planerar att för elfte året i rad ordna skolavslutningsevenemang för högstadieeleverna på hela Åland. Med i planeringsgruppen sitter medlemmar från ungdomsbyrån, Ma- riehamns församling, nykterhetsförbundet och Lemlands kommun. Evene- manget kommer i år att gå av stapeln den 7 juni 2013 på Uncan. Det tänkta programmet under kvällen är att alla högstadieungdomar har möjlighet att vara på Uncan där det kommer att ordnas utomhus och inomhus aktivite- ter.

Ansökan om bidrag har riktats till olika företag, kommuner och andra orga- nisationer på Åland.

Till ansökan har bifogats en budget.

Förslag bildningschef västra:

Skol- och bildningsnämnden besluter avslå ansökan om ekonomiskt bidrag till skolavslutningsevenemanget. Skol- och bildningsnämnden är positiv till arrangemanget och kan bidra med personella resurser. Fritidsledaren i kommunen får till uppgift att medverka i arrangemanget.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.

---

(10)

Protokolljustering:

§ 46 FORNFÖRENINGEN FIBULA - ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2013 Skolbi 32§/10.4.2013

Fornföreningen Fibula r.f. anhåller hos skol- och bildningsnämnden om ett ekonomiskt stöd på 4.000 euro för sin verksamhet år 2013.

Fornföreningen Fibula är en kulturell/historisk förening som syftar till att återge vikingatiden på Åland genom tidsresor för skolbarn, gästabud för vuxna m.m.

Föreningens huvudattraktion är Vikingamarknaden i Saltvik som räknas till en av de största vikingamarknaderna i Europa. Marknaden besöks årligen av ca 10.000 besökare på tre dagar och ca 500 tillresta vikingar/försäljare från ca 12 länder deltar.

Föreningen håller årligen kurser riktade till medlemmar samt allmänheten.

Till föreningen hör också en vikingatida stridsgrupp bestående av mesta- dels ungdomar.

Under året pågår bygget av ett tidstypiskt vikingaskepp som beräknas att sjösättas nästa år.

Till ansökan är bifogat verksamhetsberättelse och bokslut för 2012 samt verksamhetsplan och budget 2013.

Förslag bildningschef östra:

Skol- och bildningsnämnden beviljar fornföreningen Fibula ett verksam- hetsbidrag om 4.000 euro för år 2013.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden återremitterade ärendet till bildningschef östra.

---

Bildningschef östra har i kontakt med fornföreningen Fibulas ordförande tit- tat på hur föreningens verksamhet gällande tidsresa/lägerskola kunde er- bjudas eleverna i Saltviks skolor som underlag till förslag.

Skolbi 46§/14.5.2014

Förslag bildningschef östra:

Skol- och bildningsnämnden beviljar fornföreningen Fibula ett verksam- hetsbidrag om 4.000 euro för 2013. Fornföreningen Fibula erbjuder utan kostnad, en tidsresa/lägerskola under läsåret för två klasser i Saltvik med deltagande lärare.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.

---

(11)

Protokolljustering:

Dnr: 25 /2013

§ 47 MOTION GÄLLANDE HEMVÅRDSSTÖD/INSKOLNING PÅ DAGIS

Kfge 28 §/25.3.2013

Janice Holmström inlämnade före mötet en motion gällande hemvårds- stöd/inskolning på dagis.

Kfge beslut:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt överlämna motionen till kommunstyrel- sen för beredning.

Motionen i bilaga till protokollet.

--- Kmst 118 §/15.4.2013

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen remitterar ärendet till skol- och bildningsnämnden för be- redning.

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag.

Motionen i bilaga till protokollet.

---

Skolbi 47§/14.5.2013

Janice Holmström har inlämnat en motion gällande önskat hemvårdsstöd till familjen under inskolningsperioden i barnomsorgen. Grunden i motionen är att en förälder i familjen under inskolningstiden inte kan lyfta förvärvsin- komst eller arbeta då en förälder oftast deltar i inskolningen av barnet.

Inskolningstiden i barnomsorgen räknas som att barnet är inskrivet i barn- omsorgen och familjen är således inte berättigat enligt lag till hemvårds- stöd, vilket betalas i dagsläget till familjer med barn i en ålder upp till 4 år i Saltviks kommun(grunddel enligt lag till 3 år).

Saltviks kommuns grunddel av hemvårdsstödet är 500 euro för närvarande för barn i ålder upp till 3 år. Det så kallade fjärde årets grunddel är 390 euro. Kostnaden för att betala hemvårdsstöd till familjen under inskolnings- tiden blir ca 22 euro/dag för barn under 3 år och för familjer, vilka nyttjar det så kallade fjärde året ca 18 euro/dag.

Förslag bildningschef västra:

Skol- och bildningsnämnden besluter att bibehålla nuvarande system med att familjen erhåller hemvårdsstöd då barnet är under 4 år under förutsätt- ningen att barnet inte erhåller kommunal barnomsorg. Motiveringen till av- slaget är att Saltviks kommun redan erbjuder familjer ett fjärde år hem- vårdsstöd samt att en av föräldrarna sannolikt jobbar under inskolningsti- den.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslutar att inskolning i kommunal barnom- sorg i Saltvik är avgiftsfri under högst 5 verksamhetsdagar. Hemvårdsstö- det upphör då inskolningen inleds.

(12)

Protokolljustering:

---

(13)

Protokolljustering:

§ 48 ANSTÄLLNING AV ASSISTENT TILL DAGHEMMET PRÄSTKRAGEN, FORTSATT BEHOV 02.09-31.12.2013

Skolbi 48§/14.5.2014

Vårdnadshavare som är i behov av barnomsorgplats hösten 2013 – våren 2014 har i kommunens infoblad uppmanats att lämna in ansökan senast 12 april 2013. Bildningschef östra har tillsammans med daghemmets före- ståndare gått igenom ansökningarna och gjort en fördelning av barnen på de olika avdelningarna. Konstateras kan att i barngruppen 5-7 åringar (Fjä- rilen) finns flera barn med särskilda behov.

Våren 2013 anhöll skol- och bildningsnämnden om att kommunstyrelsen skulle bevilja anställning av en assistent 86,27% (33 timmar/vecka) till av- delningen Fjärilen. För att möjliggöra en fungerande verksamhet som är trygg och pedagogisk riktig för samtliga barn finns det fortsatt behov av yt- terligare personal i barngruppen.

Förslag bildningschef östra:

Skol- och bildningsnämnden besluter anhålla om att kommunstyrelsen be- viljar anställning av en assistent 86,27% (33 timmar/vecka) för perioden 02.09-31.12.2013 till en kostnad om 8.800 euro. Skol- och bildningsnämn- den utvärderar under hösten om tilläggsmedel behövs.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden besluter anhålla om att kommunstyrelsen be- viljar anställning av en barnskötare 86,27% (33 timmar/vecka) för perioden 02.09-31.12.2013 till en kostnad om 10.000 euro. Skol- och bildnings- nämnden utvärderar under hösten om tilläggsmedel behövs.

---

(14)

Protokolljustering:

§ 49 INSTRUKTION FÖR SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN

Skolbi 49§/14.5.2013

Bifogat förslag till instruktion för skol- och bildningsnämnden.

Förslag bildningschef västra:

Skol- och bildningsnämnden besluter godkänna instruktion för skol- och bildningsnämnden enligt bilaga och för den vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden besluter enligt förslag.

---

(15)

Protokolljustering:

§ 50 SKOLSTADGA FÖR SALTVIKS KOMMUN

Skolbi 50§/14.5.2013

Bifogat förslag till skolstadga för Saltviks kommun.

Förslag bildningschef västra:

Skol- och bildningsnämnden besluter godkänna skolstadgan för Saltviks kommun enligt bilaga och för den vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden besluter enligt förslag.

---

(16)

Protokolljustering:

§ 51 DELEGERING AV BESLUTANDERÄTT SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN

Skolbi 51§/14.5.2013

Förslag till delegering av beslutanderätt skol- och bildningsnämnden som bilaga till ärendet.

Förslag bildningschef västra:

Skol- och bildningsnämnden besluter godkänna dokumentet delegering av beslutanderätt skol- och bildningsnämnden enligt bifogad bilaga.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden besluter enligt förslag.

---

(17)

Protokolljustering:

§ 52 HÖSTENS MÖTESDATUM Skolbi 52§/14.5.2014

Förslag bildningschef östra:

Tisdag 20.8 kl. 18.00 - Mellanbokslut

Tisdag 24.9 kl. 18.00 - Skolornas arbetsplaner, budget 2014 mm Tisdag 22.10 kl. 18.00 - Budget 2014

Tisdag 26.11 kl.18.00 - Övriga ärenden

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden besluter enligt förslag.

---

(18)

Protokolljustering:

§ 53 SKÖTSEL AV KOMMUNENS IDROTTSANLÄGGNINGAR

Skolbi 53§/14.5.2013

Det har kommit skol- och bildningsnämnden till kännedom att skötseln av kommunens idrottsplaner vid Ödkarby och Rangsby skola är under all kri- tik. Skol- och bildningsnämnden ger verksamhetsbidrag vilket nämnden önskar att skall komma de aktiva, främst barn men även vuxna tillhanda på bästa sätt. Nämnden anser att föreningsverksamheten skall bedrivas i så stor grad som möjligt i den egna kommunen.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden uppmanar tekniska nämnden att sköta id- rottsanläggningarna så att dessa är i ändamålsenligt skick för den verk- samhet som skall bedrivas.

---

(19)

Protokolljustering:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer:44, 49-50, 52-53

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommu- nallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19§ ”Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets beslut i ärende som avses i 2 § eller bringa det till handlägg- ning genom anspråk på rättelse eller såsom förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstolen”.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas:

Skol- och bildningsnämnden i Saltvik Saltviks kommun

Lillängs 14 22320 Ödkarby

Paragrafer: 37-43, 45-48, 51

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsda- gen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

(20)

Protokolljustering:

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rät- telseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,

2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3. beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet är Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 Mariehamn Paragrafer:.

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då be- slutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den .

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 Mariehamn Paragrafer:

Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då be- slutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den .

forts.

(21)

Protokolljustering:

BESVÄRSANVISNING, forts

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall läm- nas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Avgift

Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

---

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :