Styrelsen PROTOKOLL

Full text

(1)

Styrelsen 02 2014

PROTOKOLL 02.04.2014

(2)

Styrelsen 02.04.2014 s.2

FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2014

Tid: 02.04.2014 kl. 15.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

1 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 3 § TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT 4 § FASTSTÄLLANDE AV SEMESTER

5 § BEHÖRIGHET FÖR LEKTOR I YRKESÄMNEN

6 § PRINCIPER VID UPPGÖRANDE AV LÄRARNAS ARBETSFÖRDELNING 7 § LEDIGANSLAGNING AV LEKTORAT OCH TIMLÄRARUPPGIFTER 8 § DEN NYA STUDERANDEVÅRDSLAGEN

9 § ÄNDRING I INVEONS ORDNINGSREGLER

10 § ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT RESA UTOMLANDS I TJÄNSTEN

11 § DISKUSSIONSTILLFÄLLE FÖR SAMKOMMUNENS ÄGARES REPRESENTANTER 12 § SAMKOMMUNENS VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGAR OCH FRAMTID 13 § REVISIONENS RAPPORTER

14 § UPPFÖLJNING AV EKONOMIN ÅR 2014 15 § SAMKOMMUNSTÄMMA

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

MAGNUS BJÖRKLUND Magnus Björklund Ordförande

(3)
(4)

Styrelsen 02.04.2014 s.4

1 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut: Förslaget godkänns.

2 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Förvaltningsstadgan (16 §) säger:

”Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det skall undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Proto- kollet skall justeras på det sätt som organet beslutar.

Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och kungörs minst en dag i förväg.”

JS Förslag: Sandström Stefan och Spring Anita utses till protokolljusterare.

Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende 04.04.2014 på samkommunens officiella anslagstavla vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs 03.04.2014 på samma tavla.

Beslut: Förslaget godkänns.

3 § TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

Beslut har fattats av tjänsteinnehavare enligt förteckning i bilaga och sänts till styrelsen.

JS Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar beslutsfattarna att styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 § i kommunallagen. Besluten kan därmed verkställas.

Beslut: Förslaget godkänns.

4 § FASTSTÄLLANDE AV SEMESTER

Direktör Johan Söderberg har anmält önskemålet att använda innestående semester 14-22.4.2014 sammanlagt 5 dagar.

Rektor Solveig Mickels önskar ha en semesterdag 02.05.2014.

Ordf Förslag: För rektor Solveig Mickels fastställs semester för 2.5.2014 och för Söderberg fastställs se- mester för tiden 14-22.4.2014.

Beslut: Förslaget godkänns.

(5)

Styrelsen 02.04.2014 s.5

5 § BEHÖRIGHET FÖR LEKTOR I YRKESÄMNEN

Förordningen om undervisningspersonalens behörighet har förnyats (F1168/2010) och de nya kra- ven trädde i kraft 1.8.2011. Förordningen stadgar att man kan avvika från bestämmelserna i § 13 mom. 1 (krav på högskolexamen) ”om den undervisningsuppgift som utbildningsanordnaren be- stämmer kräver en särskilt stor eller specialiserad praktisk yrkesskicklighet”. Läraren bör då ha så- dan lämplig specialyrkesexamen som utbildningsanordnaren har beslutat, pedagogiska studier för lärare enligt mom.1 punkt 2, samt minst 5 års arbetserfarenhet inom sådana arbetsuppgifter som motsvarar den fastställda undervisningsuppgiften.

Samarbetsorganet har behandlat ärendet och omfattar enhälligt förslaget.

SM Förslag: För lektors tjänst i yrkesämnen godkänns specialyrkesexamen inom sådan bransch som motsvarar den fastställda undervisningsuppgiften i enlighet med F1168/2010 § 13 mom. 2.

Dessutom godkänns specialyrkesexamen i teknik som behörighetsgivande inom utbildningsområdet teknik och kommunikation. Förutom specialyrkesexamen bör personen ha minst 5 års arbetserfa- renhet inom sådana arbetsuppgifter som motsvarar undervisningsuppgiften samt minst ha avlagt lärares pedagogiska studier enligt förordningens mom. 1 punkt 2.

En person som saknar betyg över pedagogiska studier kan anställas tills vidare under förutsättning att han/hon inom tre år slutför studierna (F1168/2010 § 13a). Beslutet tillämpas fr.o.m. 1.8.2014.

Beslut: Förslaget godkänns.

(6)

Styrelsen 02.04.2014 s.6

6 § PRINCIPER VID UPPGÖRANDE AV LÄRARNAS ARBETSFÖRDELNING

1. Styrelsen har ett flertal gånger fäst uppmärksamhet vid att flera lärare i Inveon fortsatt har ett betydande antal övertidstimmar och har vid diskussionerna framfört att antalet övertidstimmar bör minskas. Det höga antalet övertidstimmar för vissa lärare har också uppmärksammats som en risk- faktor i utredningar som gäller personalens hälsa och orkande i arbetet. Ytterligare syns över- tidstimmarna som en negativ faktor i jämställdhetsutredningen.

2. Läsåret 2014-2015 kommer Inveon att ha färre studerandegrupper än tidigare år. Orsaken är den lilla årskullen ungdomar i östra Nyland, vilken i sin tur lett till att Inveon inte tar in studerande till verkstadsmekaniker, el- och automationsmontör eller grafisk planering. Det minskade antalet grup- per leder i sin tur till minskat antal undervisningstimmar som skall fördelas mellan lärarna.

Då läsåret 2014-2015 planeras är arbetsgivarens mål att, utan att äventyra samkommunens eko- nomi, kunna erbjuda fortsatt arbete för så många som möjligt i sin nuvarande personal. Säkerstäl- lande av arbetsplatser befrämjas av att de övertidstimmar som redan en längre tid skötts av vissa lärare, fördelas så jämt som möjligt mellan de lärarposter som finns i yrkesinstitutet. Åtgärden är motiverad inte bara med tanke på de personer som nu är visstidsanställda inom de branscher där undervisningen minskar. Åtgärden motiveras också med att man på så sätt, så långt som möjligt, kan säkerställa tillgången till erfarna lärare när studerande igen tas in till de utbildningar som nu inte ingår i gemensam ansökan, eller då årskullarna i framtiden igen kanske är större och grupperna flera.

Ärendet har behandlats i samarbetsorganet. Samarbetsorganet omfattar förslaget men till proto- kollet lämnades tre avvikande åsikter (bilaga).

SM Förslag: Då arbetsfördelningen för läsåret 2014-2015 görs upp eftersträvas att ingen lärare har flera än 2 övertimmar/vecka. Endast i undantags fall kan ytterligare 2 övertimmar/vecka godkännas un- der en begränsad tidsperiod om undervisningen i annat fall klart äventyras.

Beslut: Förslaget godkänns.

(7)

Styrelsen 02.04.2014 s.7

7 § LEDIGANSLAGNING AV LEKTORAT OCH TIMLÄRARUPPGIFTER

Tjänster vilka inte innehas av ordinarie innehavare skall, enligt kommunallagen, ledigförklaras att sökas eller dras in som obehövliga. Inveon har ett flertal lediga lärartjänster. På grund av att antalet studerande i Inveon är exceptionellt lågt och framtiden ännu osäker, är det förbundet med en klar risk att ledigförklara alla tjänster att sökas ordinarie. Ändamålsenligt är att ledigförklara de tjänster där man med säkerhet vet att den fastställda undervisningsskyldigheten på 24,5 h/vecka kan för- verkligas också i den närmast förutsebara framtiden. Förutom de ordinarie lektoraten finns un- derlag för att ledigförklara ett timläraruppdrag i huvudsyssla inom visuell framställning, ett inom husteknik (19 h/v) samt ett inom hotell-, restaurang och catering.

Efter att lektoraten besatts, antingen ordinarie eller för viss tid, kommer det att finnas ett antal undervisningstimmar i Inveon vilka inte ännu har anvisats lärare. Hur många dessa timmar är och vilka undervisningsämnen de gäller, kan fastställas först senare på våren då detaljplaneringen förts vidare och effekten av utjämning av övertidstimmar kan ses. Mot den här bakgrunden är det ända- målsenligt att inte ledigförklara ytterligare timläraruppdrag i huvudsyssla nu, utan räkna med att rektor anställer nödvändig personal för viss tid när behovet och uppgiftsbeskrivningen är entydiga.

De tjänster (lektorat) samt timläraruppdrag i huvudsyssla som föreslås förklaras lediga att söka finns i bilagan liksom annonstexten för tidningarna.

Samarbetsorganet har behandlat ärendet och omfattar enhälligt förslaget.

SM Förslag: Tjänsterna i bilagan ledigförklaras att sökas ordinarie senast 22.4.2015. Tjänsterna annons- eras i Borgåbladet, Östra Nyland, Hufvudstadsbladet, www.jobben.fi samt TE-byråns webbtjänst.

Ansökningar poststämplade 22.4 beaktas. Annonseringsdag är 5 och 6.4.2014.

Beslut: Förslaget godkänns.

(8)

Styrelsen 02.04.2014 s.8

8 § DEN NYA STUDERANDEVÅRDSLAGEN

En lag (1287/2013) som gäller studerandevården träder i kraft 1.8.2014. En föreskrift för ordnande av studerandevården i yrkesutbildningen har fastställts av utbildningsstyrelsen som en del av ex- amensgrunderna (föreskrift 10/011/2014 bilagd). Verkställande av lagen innebär stora omställning- ar i studerandevårdsarbetet.

Enligt den nya lagen indelas studerandevården i en generell, förebyggande studerandevård och en individuell studerandevård. Delaktiga i att förverkliga den generella, förebyggande studerandevår- den är upprätthållarens hela personal. Den individuella studerandevården, som nu skötts av In- veons eget studerandevårdsteam, skall i framtiden skötas av mångprofessionella team som sam- manställs enligt den enskilda studerandens behov.

Ansvaret för att erbjuda kurators- och psykologtjänster är i framtiden den kommuns, där yrkesinsti- tutet är beläget. Detta innebär att Borgå stad övertar ansvaret för att Inveons studerande får till- gång till kurators tjänster. Dessutom ansvarar Borgå stad för tillräckliga psykologtjänster och forts- ätter att ansvara för hälsovårdstjänsterna som tidigare. Förhandlingar om studerandevårdstjäns- terna skall föras med Borgå stad när staden hunnit förbereda sitt förslag. När beredningen till sty- relsen skrivs verkar det sannolikt att Inveons kuratorstjänst skall dras in i och med att den för till- fället är vakant.

När samarbetet med Borgå stad fått klarare former kommer en studerandevårdsplan enligt utbild- ningsstyrelsens föreskrift att utarbetas för Inveon. I samband med detta läggs ett förslag till styrel- sen fram om hur Inveons kuratorstjänst skall hanteras. En ansökan om särskilt statsunderstöd för verkställande av studerandevårdslagen är under arbete i Inveon.

SM Förslag: Utbildningsstyrelsens föreskrift 10/011/2014 antecknas för kännedom. Kuratorstjänsten i Inveon lediganslås inte tillsammans med lärartjänsterna 2014.

Beslut: Förslaget godkänns.

(9)

Styrelsen 02.04.2014 s.9

9 § ÄNDRING I INVEONS ORDNINGSREGLER

Vardagen i yrkesinstitutet visar att det finns skäl att också nämna de s.k. el-cigarretterna bland de i skolan förbjudna föremålen och produkterna. Enligt juristerna vid regionförvaltningsverket är en hänvisning till tobakslagen inte tillräcklig. Motsvarande ändring bör göras i studerandeboendets trivselregler.

Samarbetsorganet och studerandekåren har behandlat förslaget och omfattar ändringen.

De nya ordnings- och trivselreglerna finns i bilagan.

SM Förslag: Ordningsregler för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon fastställs enligt bilagan. Trivselregler för studerandeboendet i Inveon fastställs enligt bilaga. De nya ordnings- och trivselreglerna regler- na träder i kraft 7.4.2014.

Beslut: Förslaget godkänns.

(10)

Styrelsen 02.04.2014 s.10

10 § ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT RESA UTOMLANDS I TJÄNSTEN

Följande lärare har anhållit om att få resa utomlands under tjänstetid med anledning av stu- derandes studieresor:

Keth Söderström-Laukkanen tillsammans med FR11 till Stockholm 15-17 maj 2014 (bilaga).

Christian Gustafsson, Peter Tallberg och Bo-Henrik Björkell tillsammans med 19 studerande från KF11, FM11 och VM11 till Stockholm 8-10 maj 2014 (bilaga)

SM Förslag: Keth Söderström-Laukkanen beviljas tillstånd att i tjänsten, tillsammans med studerande, resa till Stockholm 15-17.5.2014.

Christian Gustafsson, Peter Tallberg och Bo-Henrik Björkell beviljas tillstånd att i tjänsten, tillsam- mans med studerande, resa till Stockholm 8-10 maj 2014.

Resorna får inte medföra kostnader för yrkesinstitutet. Lärarna skall lämna en rapport till styrelsen inom 30 dagar efter resan.

Beslut: Förslaget godkänns.

(11)

Styrelsen 02.04.2014 s.11

11 § DISKUSSIONSTILLFÄLLE FÖR SAMKOMMUNENS ÄGARES REPRESENTANTER

Samkommunstämman har beslutit att frågan om samkommunens verksamhetsförutsättningar dis- kuteras vid ett möte för ägarkommunernas representanter på samkommunens kallelse i januari 2014.

Kommundirektörernas diskussion utmynnade i beslutet att kommunerna först bör enas om helhet- en i fråga om lokaliteter innan man är beredd att fatta beslut om den svenska biten i denna kompli- cerade helhet. Kommundirektörsmötet meddelade att man informerar samkommunen om den op- timala tidpunkten för samkommunens ägardiskussion.

Trots flera påminnelser och förfrågningar har ingen annan kommun än Borgå visat något som helst intresse för att diskutera samkommunens verksamhetsförutsättningar under de former samkom- munstämman beslöt om.

Styrelsen kan enligt samkommunstämmans beslut sammankalla till mötet vilket av allt att döma inte blir särdeles välbesökt och i alla fall inte kan fatta några beslut eller konstatera faktum; försla- gen till kommande samkommunstämma uppgörs utan detta ägarsammanträde. Beslut fattas vid stämman enligt den vägledning styrelserna i kommunerna ger sina representanter eller enligt andra kriterier.

JS Förslag: Styrelsens sammankallar inte ägarkommunernas fullmäktigeordförande, styrelseordfö- rande och stads-/kommundirektörer till diskussionstillfälle med motiveringar som framgår ovan.

Ärendet sänds till samkommunstämman för kännedom.

Beslut: Förslaget godkänns.

(12)

Styrelsen 02.04.2014 s.12

12 § SAMKOMMUNENS VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGAR OCH FRAMTID

OBS!: Ärendets bakgrundsmaterial kan läsas via de länkar som finns i beredningstexten. Genom att öppna styrelsens föredragningslista på institutets webbplats och i beredningstexten välja respektive aktiva hyperlänk öppnas doku- mentet. Dokumenten är alltså inte egentliga bilagor och arkiveras inte i samband med styrelsens protokoll.

Avsikten med detta beslutsunderlag är att sammanföra det väsentliga som hittills har avhandlats i frågan om samkommunens verksamhetsförutsättningar inför vad som kan komma att bli ett avgö- rande ställningstagande inför framtiden. I detta beslutsunderlag har förutsättningarna indelats i så- dana som är beroende på de lokaliteter som står till samkommunens förfogande nu och i framtiden och förutsättningar och begränsningar som hör ihop med oklarheten om den kommande organisat- ionslösningen. Avsikten då Borgå stad genomförde utredningar för att utreda alternativ för lokali- tetsfrågans lösning i en för ändamålet tillsatt arbetsgrupp var att finna en modell för att lösa den akuta lokalitetsfrågan eftersom det visat sig vara för svårt att först nå samförstånd kring organisat- ionsfrågan i regionen. Lokalitetsgruppens förslag har omfattats av stadsfullmäktige i Borgå medan samkommunens övriga ägarkommuner veterligen inte officiellt tagit ställning till arbetsgruppens rapport.

1. SAMKOMMUNENS UPPGIFT

Samkommunens uppgift fastställs i grundavtalet. Grundavtalet, www.inveon.fi/Grundavtalet.pdf, och under- visnings- och kulturministeriets tillstånd att ordna utbildning, www.inveon.fi/Utbildningstillst.pdf), utgör den juridiska grunden för samkommunens verksamhet.

Samkommunen eftersträvar i sin verksamhet att vara en konkurrensfördel för regionens arbets- och näringsliv och att också i enlighet med lagstiftningen vara en regional utvecklare för östra Nyland, det ekonomiområde med två ekonomicentra (Borgå och Lovisa) som utgör samkommunens verk- samhetsområde.

I Borgå stads tjänstemannaberedning till stadsstyrelsen 4.11.2013 konstateras,

www.inveon.fi/Stadsstyrelsen360.pdf ”Utgångspunkten när Borgå stads grundläggande linje bereddes var att yrkesutbildning är en angelägen del av hela den kommunala basservicen i Östra Nyland och den ska finnas nära invånarna och studerandena i området. Servicen ges också framöver i form av under- visning på det egna språket, vilket också ska beaktas när man planerar och fattar beslut om hur för- valtningen ska organiseras. Man vill också framöver trygga förutsättningarna att som en av de vik- tiga ägarna påverka den utbildning som erbjuds och att utveckla den. En annan utgångspunkt är att det lokala beslutsfattandet särskilt kan säkerställas i utbildningsfrågor. Att kunna tillgodose behovet av tvåspråkig arbetskraft genom yrkesutbildning på andra stadiet är synnerligen viktigt med tanke på utvecklingen av det lokala näringslivets och kommunerna i regionen.”

2. SAMKOMMUNENS UTMANINGAR

Samkommunens utmaningar som anordnare av utbildning gäller studerande, personal, utrustning, lokaliteter och som genomgående tema verksamhetens ekonomi.

2.1. STUDERANDE OCH REKRYTERINGSBASEN

Samkommunens studerandeantal har minskat de senaste åren utan att samkommunens andel av den del av årsklassen som inte väljer gymnasium skulle ha minskat i nämnvärd utsträckning. Års- klassens storlek och de utmaningar som hör ihop med samkommunens lokaliteter och deras skick måste anses ha bidragit till rekryteringssvårigheterna. Årsklassens utveckling framgår ur länkad ta- bell www.inveon.fi/Rekryteringsbasen.pdf.

2.2. PERSONAL OCH REKRYTERINGSBASEN

Svårigheterna att rekrytera behöriga yrkeslärare är genomgående ett problem på finlandssvenskt håll, speciellt i södra Finland. Avståndet till den svenskspråkiga lärarutbildningen är en bidragande orsak. Också behörighetskraven för till exempel lärare i yrkesämnen försvårar rekryteringen. Sam- kommunens lärarsituation och behörighetsnivå framgår ur bokslutet www.inveon.fi/Bokslutet2013.pdf

(13)

Styrelsen 02.04.2014 s.13

och ministeriets sammanställningar av faktorer som påverkar den resultatbaserade finansieringen

www.inveon.fi/Resultatbaserad_finansiering.pdf. Man bör i alla fall komma ihåg att behörighet inte är det samma som kompetens innan man drar för långtgående slutsatser av behörighetsgraden. Pens- ionsavgångar presenteras också i bokslutet inom personalrapporten. Pensionsavgångarna är på inget sätt avgörande för utvecklingen i samkommunens behörighetsgrad.

2.3. UTRUSTNING OCH UPPRUSTNING

Samkommunen har en relativt tidsenlig maskinpark och undervisningsutrustning som årligen har kunnat förnyas med i ekonomiplanen anvisade resurser. I samarbete med näringslivet i bygden un- der de så kallade perioderna med inlärning i arbete är avsikten att studerande lär sig använda sådan dyrbar utrustning som institutet inte har haft och inte kommer att ha möjlighet att anskaffa. Sam- arbetet med det regionala näringslivet är därmed ett gemensamt intresse för institutet och region- ens företag. Ur företagets synvinkel är det en konkurrensfördel att tillgången på utbildad arbets- kraft tryggas inom och av regionenens yrkesutbildning och samarbetet med regionens yrkesutbild- ning är till stor nytta i företagets rekryteringsprocesser. Med hjälp av ett fördjupat samarbete kan studerande tryggas tillgången till undervisning och inlärning i de nyaste arbetsmetoderna och - sätten.

2.4. LOKALITETER

Det torde inte råda meningsskiljaktigheter om att samkommunen bör få tidsenliga lokaliteter så fort som möjligt för att också i framtiden kunna ge tidsenlig grundläggande yrkesutbildning. Lika klart är att utan tidsenliga lokaliteter kommer inte heller kommande anordnare av yrkesutbildning att kunna på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt att förlägga eller bevara den till/i regionen.

En relevant hotbild är att om lokalitetsfrågan inte är löst innan organisationsfrågan löses innebär detta sannolikt att svenskspråkig yrkesutbildning dras in eller flyttas till platser där lokaliteter finns att tillgå utan nya kostsamma och stora investeringar.

Den största och mest brådskande utmaningen är därmed tvivelsutan lokalitetsfrågan. För att lösa denna har samkommunen tidigare utarbetat ett eget förslag, www.inveon.fi/Campusplanerna.pdf, deltagit i arbetet för ett gemensamt förslag, www.inveon.fi/Lokalitetsarbetsgruppen.pdf, och också övervägt alternativet att göra en modernisering av samkommunens lokaliteter i Haiko. För detta alternativ som upplevs bli minst lika dyrt men ändå inte lika bra som en nyetablering har inte ännu gjorts varken kondit- ionsgranskningar eller kostnadsförslag. I och med att dokumenterade fall av skadliga hälsoeffekter har börjat uppkomma och dokumenteras och på grund av att man i arbetarskyddets granskningar påtalat bland annat inomhusluftens kvalitet är den sista utvägen att sanera i Haiko ganska snart ak- tuell och den enda lösningen. Också i THL:s enkät hälsa i skolan har svaren kritiserat den fysiska ar- betsmiljön i Inveons enhet i Haiko. Rapporterna har sammanställts i

www.inveon.fi/arbetarskyddsrapporter.pdf .

Tillsvidare har inga framsteg gällande lokalitetsfrågans lösning kunnat skönjas, främst av den orsa- ken att många har ansett och till en del fortfarande anser att organisationsfrågan bör lösas innan man tar itu med lokalitetsfrågan.

Det är dock uppenbart att organisationsfrågans lösning är ointressant om den föregår lokalitetsfrå- gans allsidiga lösning. Samkommunen är inte den enda aktören i regionen som har utmaningar i fråga om lokaliteter, en kostnadseffektiv och rationell lösning av de gemensamma utmaningarna kräver en gemensam satsning med ett noggrant utnyttjande av synergieffekterna. Dessa har pre- senterats i de fyrfältsanalyser som ingår i lokalitetsarbetsgruppens förslag. Ett fördjupande av dessa synergieffekter är både möjlig och önskvärd då den pedagogiska dimensionen medtas i planerna.

(14)

Styrelsen 02.04.2014 s.14

2.5. EKONOMIN

Hur överraskande det än dessa tider låter är ekonomin för tillfället samkommunens minsta utma- ning. Orsaker är i första hand att underhållsskulden i samkommunens lokaliter tillåtits växa under de senaste åren, att samkommunen följt en helhetsekonomisk linje med stor kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet i fråga om kostnadsökningar. En del av denna underhållsskuld ingår bland sam- kommunens finansieringstillgångar i balansräkningen. Samkommunen har under detta årtusende med hjälp av den enhetsprisenliga finansieringen skött sina verksamhets- och investeringsutgifter själv. Undantaget är investeringen i kulturutbildningens lokaliteter i centrum av Borgå där kommu- nerna stått för amorteringar och räntor med årliga inbetalningar till samkommunen. Det ackumule- rade överskottet motsvarar dessa inbetalningar och skulden i underhållet av lokaliteterna. Uppgif- ter om samkommunens ekonomiska ställning vad gäller soliditet, likviditet och liknande parametrar kan verifieras i senaste bokslut, www.inveon.fi/Bokslut2013.pdf.

Samkommunen har gjort de viktiga och riktiga sakerna rätt de senaste åren och därmed i systemet med resultatbaserad finansiering årligen placerat sig bland landets främsta utbildningsaktörer. Som ett resultat av detta har betydande finansieringstillskott årligen erhållits. Den senaste rangordning- en på www.inveon.fi/Resultatbaserad_finansiering.pdf .

Enligt gällande planer i finansministeriet skall finansieringssystemet utvecklas så att effekter och re- sultat prioriteras mer än antalet inskrivna studerande under två dagar av läsåret. Reformens prov- kalkyler, www.inveon.fi/Provkalkyl.pdf, visar att samkommunen i samtliga modeller går mot en ökad statlig finansiering. Ökningens storlek beror på vilken modell som slutligen prioriteras och självfallet på hur samkommunen kan bevara sina resultat på nu gällande höga nivå. Ju mer man i kommande modell beaktar antalet studerande desto mindre är samkommunens finansieringstillskott. Om verk- samhetens effekter och resultat prioriteras ökar samkommunens statsfinansiering trots de avise- rade nedskärningarna i offentliga sektorns totala finansieringsansvar.

3. LOKALITETSLÖSNING

Behandlingen av lokalitetsfrågan har kort berörts ovan. Inom samkommunen har samkommun- stämman och samkommunens styrelse behandlat ärenden ett flertal gånger utan att kunna komma till ett beslut som är samstämmigt med samkommunens (största) ägares förslag och beslut i frågan.

Under dessa omständigheter är det i och för sig naturligt men beklagligt att svårigheten att fatta beslut på den svenska yrkesutbildningssamkommunens stämma leder och har lett till att i huvudsak svenskspråkig ungdom och svenskspråkig personal är tvungen att arbeta i lokaliteter som enligt alla kriterier är otillräckliga för den verksamhet som försiggår i de samma.

Beredning, föredragning och beslut i frågan i samkommunens egna organ har sammanställts och finns på www.inveon.fi/Sknstbeslut.pdf

Det bör vara klart för alla att om campuslösningen inte omfattas under våren 2014 bör samkom- munen sätta igång en omfattande sanering- och renovering av sina lokaliteter i Haiko. Haiko- alternativet blir aktuellt också om Borgå stads förslag till delgeneralplan för området i Kungsporten och Harabacka www.inveon.fi/Delgeneralplanen.pdf råkar in i en återvändsgränd med anledning av besvär i frågan.

Som tidigare konstaterats är lokalitetsfrågans lösning primär. Därtill bör konstateras att ingen en- skild lösningsmodell för lokalitetsfrågan begränsar alternativen för organisationslösningen.

4. ORGANISATIONSLÖSNING

Organisationsfrågan, det vill säga vilken juridisk person skall ha ansvaret för den yrkesutbildning som Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland idag ansvarar för, kan lösas utgående från språkliga eller regionala prioriteringar. Det är i alla fall uppenbart att samkommunen är en för liten organisation för att i framtiden axla det ansvar för utbildning och utveckling som myndigheterna ålägger utbildningsaktörer.

(15)

Styrelsen 02.04.2014 s.15

Undervisnings- och kulturministeriet har utkommit med rekommendationer i frågan och brev som gäller påskyndandet av processen att skapa starkare och färre utbildningsanordnare i Finland:

o Projekt för att påskynda bildandet av ett samlat anordnarnät inom yrkesutbildningen (5.4.2006) ; http://www.inveon.fi/Vauhdittamishankekirjesv.pdf

o Projekt för att påskynda bildandet av ett samlat anordnarnät inom yrkesutbildningen – undervisningsministeriets rekommendationer för att utveckla anordnarnätet (18.10.2007);

www.inveon.fi/Rekommendationanordnarnatet.pdf

o Projektet för påskyndande av nätbildningen inom yrkesutbildningen – undervisningsmi- nisteriets rekommendationer för utveckling av anordnarnätet (2.4.2009);

www.inveon.fi/Anordnarverket_rekommendationt_020409sv.pdf

o

Främjande av servicekapaciteten och den strukturella utvecklingen inom yrkesutbildningen (31.3.2011) ; www.inveon.fi/Vahutihankkeen_jatkotoimenpiteet_sv.pdf

o

Omriktning av studerandetalen inom yrkesutbildningen och verkställande av den struktu- rella utvecklingen (11.5.2012) ; www.inveon.fi/Studerandeantal_och_strukturell_utveckling.pdf

I samkommunens styrelse och i samkommunstämman har ärendet behandlats i olika repriser. Enligt besluten är det enda formellt riktiga i kraftvarande beslutet från 16.4.2009 där stämman beslöt om samkommunens strategier och samkommunens utveckling enligt yrkesinstitutstrategins riktlinjer.

Så sent som 11.6.2009 meddelade styrelsen undervisnings- och kulturministeriet och ägarkommu- nerna sitt stöd för den regionala modellen. Efter detta har styrelsen till protokollet dikterat ställ- ningstaganden för lösningen enligt undervisningsspråk utan förankring i fattade beslut, utan bered- ning och föredragning, utan beaktande av samarbetsförfarande. Besluten samlade bakom länken

www.inveon.fi/Samkommunensbeslut.pdf

Det bör också konstateras att det inte är vanligt att samkommunen agerar i denna fråga, ägarna är de som har mandat att avgör frågan.

Avgörandet behöver i princip inte ens göras vid en samkommun- stämma utan avtal kan uppgöras utan samkommunens medverkan.

På samma sätt kan också sam- kommunens grundavtal ändras på kommunernas initiativ. Samkom- munens styrelse eller samkom- munstämman kan göra initiativ i ärendet även om det inte är sed- vanligt.

I många regioner har man ganska långt följt ministeriets rekommendationer. Trots detta finns det idag samman 121 utbildningsanordnare både privata och kommunala. Fördelningen mellan utbild- ningsanordnarna och antalet studerande beskrivs i tabellen som sammanställts ur ministeriets sta- tistik.

Samkommunens största ägare Borgå stad har för egen del med konsulthjälp tagit fram en regional organisationslösning www.inveon.fi/aurosrapporten.pdf . Modellen har inte allmänt omfattats i regionen trots att den godkänts i Borgå stad. Således har till exempel Lovisa stad avgett ett utlåtande gäl- lande förslagen i rapporten, www.inveon.fi/Lovisasutlåtande.pdf. Eftersom det på basen av utlåtanden ver- kade sannolikt att lokalitetslösningen av många externa orsaker måste lösas och förhoppningsvis

Utbildninganordnare och antal studerande

Anordnarens juridiska form Antal Studerande I medeltal 74 23 276 315

2 421 211 9 25 744 2 860 Samkommunala utbildningsanordnare 36 77 665 2 157

Sammanlagt 121 127 106 1 050

Studerande i grundläggande yrkesutbildning 20.9.2013.

Källa: Utbildningsstyrelsens rapporteringssystem, http://vos.uta.fi/rap/ptr/s13/p02elk6os.html

Privata utbildningsanordnare Statliga utbildningsanordnare Kommunala utbildningsanordnare

(16)

Styrelsen 02.04.2014 s.16

kan lösas innan samstämmighet om organisationslösningen kan uppnås har Borgå stad efter detta (jämför avsnitt 2.4 ovan) prioriterat lokalitetslösningen.

4.1. ORGANISATIONSLÖSNING ENLIGT UNDERVISNINGSSPRÅK

Undervisnings- och kulturministeriets ursprungliga rekommendation daterad 18.10.2007,

www.inveon.fi/Rekommendationanordnarnatet.pdf, utgick från att den finskspråkiga yrkesutbildningen i östra Nyland samlas hos en utbildningsanordnare, vars utbildningsuppgift bildas av utbildningshelheten i Borgå stad och Oy Porvoon kauppaoppilaitos - Borgå handelsläroverk Ab och Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä.

För den svenskspråkiga yrkesutbildningens del konstateras att i södra Finland bildas två svensksprå- kiga utbildningsanordnarorganisationer på aktiebolagsbasis och att för östra Nyland rekommende- ras att yrkesutbildningen vid Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab och Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland samlas i en enhetlig svenskspråkig utbildningsorganisation. Mini- steriet rekommenderar att möjligheterna att ansluta Solvalla-Finns Ab till ovan nämnda utbild- ningsorganisationer utreds och att man i ett senare skede fortsätter åtgärderna för att samla den svenskspråkiga yrkesutbildningen till en enhetlig svenskspråkig utbildningsorganisation som täcker södra Finland.

En lösning enligt undervisningsspråk som ger en utbildningsaktör med ”tillräcklig” och ”optimal”

storlek och motsvarar undervisnings- och kulturministeriets ursprungliga intentioner skulle således omfatta en gemensam utbildningsaktör där Inveon, Prakticum och Axxell utgör yrkesinstitut med en gemensam ägare. De nya skrivningarna i regeringens så kallade i strukturpaketet skall leda till ett bevarat nät av läroanstalter men ett glesare nät av utbildningsanordnare.

Frågor som bör beaktas i sammanslagningsdiskussioner mellan nuvarande utbildningsanordnare har utretts för samkommunens styrelse redan 2011 www.inveon.fi/Styrelsen_2011_01_5§.pdf. Bakgrunds- material för beredningen och föredragningen ingick i två bilagor,

www.inveon.fi/Styrelsensbakgrundsmaterial2011.pdf och www.inveon.fi/Pensioner2011.pdf.

Också samkommunens största ägare, Borgå stad, har i svaret på en fullmäktigemotion berört vilka frågor man bör ta ställning till om samgångsförhandlingar skulle inledas

www.inveon.fi/Stadsstyrelsen360§.pdf. Frågorna är naturligtvis de samma också i det fall att man utreder den regionala modellen med en tvåspråkig utbildningsanordnare med enspråkiga, samlokaliserade läro- anstalter. Flera av frågorna är dock betydligt enklare då ägarbasen är homogen, det vill säga kom- muner i östra Nyland med ungefär lika stort inflytande i samtliga nuvarande utbildningsanordnare.

4.2. ORGANISATIONSLÖSNING ENLIGT VERKSAMHETSOMRÅDE

Samkommunens största ägare, Borgå stad, har i ärende 360 § konstaterat att yrkesutbildning är en angelägen del av hela den kommunala basservicen i Östra Nyland och den ska finnas nära invånarna och studerandena i området. Servicen ges också framöver i form av undervisning på det egna språ- ket, vilket också ska beaktas när man planerar och fattar beslut om hur förvaltningen ska organise- ras. Man vill också framöver trygga förutsättningarna att som en av de viktiga ägarna påverka den utbildning som erbjuds och att utveckla den. En annan utgångspunkt är att det lokala beslutsfat- tandet särskilt kan säkerställas i utbildningsfrågor.

Eftersom yrkesutbildning är en regional framgångsfaktor är det en beaktansvärd fråga hur man be- varar det regionala inflytandet. I en samordning där Point College, Amisto och Inveon får en region- al huvudman bestående av en juridisk person där Borgås inflytande kan vara maximalt (värdkom- munmodellen) eller optimalt (ett aktiebolag där Borgå inte är majoritetsägare men inte kan röstas omkull) kan på sikt bäst försvara och utveckla regionens yrkesutbildning. Också vid en samgång en- ligt denna modell bör faktorerna som ovan tangerats beaktas även om de inte är lika avgörande då både förmögenhet, verksamhet, personal och beslutsfattande förblir i regionen.

(17)

Styrelsen 02.04.2014 s.17

4.3. NULÄGE

Kommunerna har på samkommunstämman beslutat att Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland fortsätter som självständig utbildningsanordnare och årligen upprepat denna ståndpunkt i och med att stämman fastställt ekonomiplan för planeperioden.

Samkommunens styrelse har utan beredning och föredragning gjort beslut som innebär att man prioriterat organisationsmodell enligt undervisningsspråk. Besluten är emellertid inte formellt rik- tiga då de varken beretts, föredragits för styrelsen eller förankrats i samarbetsorganet enligt avtalet om lokal samverkan. Därtill kan konstateras att samkommunen egentligen inte har mandat att ak- tivt bereda ägarnas ärenden, såsom vilken organisationslösning är att föredra. Detta beslutsvakuum både i fråga om lokaliteterna och organisationen är i längden en ohållbar situation för samtliga par- ter och bör åtgärdas så fort som möjligt.

5. AGENDA

Då stor regional samstämmighet i alla fall råder om att samkommunens utmaningar i fråga om loka- liteterna måste lösas snabbt, både av interna och externa orsaker, förelägger styrelsen samkom- munstämman återigen de alternativ som är aktuella och relevanta för lokalitetslösningen vilka fö- redragits men återremitterats för ny beredning, www.inveon.fi/Alternativen_lokalitet.pdf, enligt protokollet från styrelsens möte 10.10.2013

Trots att organisationslösningen inte är brådskande ber styrelsen samkommunstämman också ta ställning till vilka utbildningsanordnarlösningar samkommunstämman och samkommunens ägare eventuellt önskar att samkommunen skall delta i utredningarbetet för.

Det sammanträde med ägarkommunernas representanter som stämman beslöt om ”Samkommun- stämman uppmanar styrelsen att i brådskande ordning sammankalla ägarkommunernas högsta tjänstemanna-och förtroendemannaledning till en diskussion för att utreda möjligheterna att i snabb takt förhandla fram en gemensam lösning för samkommunens verksamhetsförutsättningar”

har inte ännu (10.3.2014)kunnat arrangeras på grund av att gemensam tidpunkt inte kunnat fram- förhandlas med kommundirektörerna.

Som tidigare konstaterats är lokalitetslösningen brådskande och primär och kan snabbt men inte optimalt skötas om samkommunens nuvarande lokaliteter konditionsgranskas och saneras till da- gens nivå. Lösningen beaktar inte andra aktörers motsvarande behov och är för kommunerna inte den mest kostnadseffektiva. Samkommunen kan dock snart inte längre garantera personalens och studerandes hälsa och trygghet i nuvarande lokaliteter och denna skyldighet bör bedömas gå före en tidsmässigt osäker rationellare lösning med större möjligheter till synergieffekter mellan med- verkande läroanstalter.

Styrelsen torde föreslå det ena av följande tidigare presenterade alternativ nedan för lokalitetslös- ningen:

1. Samkommunen godtar Borgå stadsfullmäktiges beslut att uppföra nya lokaler för andra stadiets svensk- och flerspråkiga yrkesutbildning i Harabacka-området enligt Borgå stads- fullmäktiges principbeslut med eventuella kommande preciseringar av Borgå stad med an- ledning av utbildningsaktörernas svar. Godkännandet förutsätter att alternativet förverkli- gas tillsammans med Point College och beaktar Prakticums eventuella intresse att trots allt vara med i denna modell.

2. Samkommunen konstaterar att det under den begränsade tid samkommunen har till sitt förfogande att skapa tidsenliga lokaliteter för den svenska yrkesutbildningen i regionen inte är möjligt via den av Borgå stad initierade processen och att man därmed bör välja en an- nan väg. Denna lösning omfattar anslag för brådskande konditionsgranskning och uppgör- ande av en sanerings- och koncentreringsplan för Inveons utrymmen i/till Haiko.

(18)

Styrelsen 02.04.2014 s.18

Styrelsen kan föreslå att samkommunstämman ger styrelsen fullmakt att, om ägarna senare då pro- cessen inleds så önskar, delta i arbetet att göra utredningar till kommunerna och samkommun- stämman gällande organisationslösningen enligt ett eller flera av alternativen nedan:

1. Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland inleder förhandlingar med Svenska Fram- tidsskolan i Helsingforsregionen Ab, Axxell utbildning Ab för att skapa en gemensam utbild- ningsanordnare för Prakticum, Axxell och Inveon

2. Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland och Svenska Framtidsskolan i Helsingfors- regionen Ab och inleder förhandlingar för att skapa en gemensam utbildningsanordnare för Prakticum och Inveon

3. Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland, Porvoo International College Ab, och Itä- Uudenmaan koulutuskuntayhtymä inleder förhandlingar för att skapa en gemensam utbild- ningsanordnare för Point College, Inveon, Amisto och Edupoli. Dessa förhandlingar kan med fördel ledas av en representant för två av parternas största gemensamma kommunala ägare.

Då den del av utredningarna som förutsatt samkommunens medverkan är klara tillställs de samkommunens ägare som beslutsunderlag för den fortsatta processen.

I samtliga utredningar strävas efter grunderna för en för ägarna godtagbar överenskommelse om hur den rekommenderade modellen beaktar:

 det att yrkesutbildning är en angelägen del av hela den kommunala basservicen i Östra Ny- land och ska finnas nära invånarna och studerandena i området.

 att servicen också framöver ges som undervisning på det egna språket

 språkfrågan och hur förvaltningen ska organiseras

 förutsättningarna att framöver trygga att ägarna i regionen kan påverka den utbildning som erbjuds och att utveckla den

 att det lokala beslutsfattandet särskilt kan säkerställas i utbildningsfrågor

 de lokalitetsutmaningar som parterna har i Borgå

En central fråga som bör utredas är hur Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nylands nuva- rande egendom ska värdesättas, hur en eventuell egendomsöverlåtelse ska ske eller vilket annat ar- rangemang som tekniskt och ekonomiskt vore ändamålsenligt särskilt med hänsyn till Borgå stad el- ler andra ägarkommuner. I alla utredningar bör det lokala avtalet om samarbete mellan arbetstaga- ren och arbetsgivaren beaktas och särskild vikt fästas vid personalens ställning vid den eventuella överlåtelsen av samkommunens rörelse.

Samarbetsorganet har tidigare uttalat sig gällande den regionala utbildningsanordnarmodellens förutsättningar och har också diskuterat och omfattat (24.3.2014) denna beredning och det besluts- förslag som avges till styrelsen 2.4.2014 enligt nedan.

Ytterligare kan konstateras att samkommunens revisorer i sin utvärderingsberättelse för år 2013 www.inveon.fi/Revision2013.pdf konstaterar: ”Av yttersta vikt för samkommunens utbildnings at- traktionskraft - och därmed samkommunens bästa – vore enligt revisionsnämndens mening att sty- relsen å det snaraste kunde förelägga möjligast konkreta och realistiska förslag gällande utrymmes- frågan för beslut i samkommunstämman”.

Det bör också konstateras att den nya lagen om studerandevård 1287/2013 stadgar i § 2 gällande utbildningsanordarens uppgifter:

2) främja välbefinnandet i läroanstalten och i studiemiljön, en sund, trygg och tillgänglig läroanstalt och studiemiljö, gemensam verksamhet samt samarbetet mellan hemmet och läroanstalten,

(19)

Styrelsen 02.04.2014 s.19

En inledande utredning om inneluftproblem i matsalsbyggnaden bifogas föredragningslistan.

JS Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att lokalitetslösningen skall förverkligas i brådskande ordning enligt alternativ 1 ovan och att styrelsen ges fullmakt att delta i eventuella ut- redningar av organisationslösning enligt alternativ 3 ovan med beaktande av de faktorer som rela- terats.

Styrelsen föreslår för samkommunstämman att protokollsanteckningen gällande användningen av investeringsanslaget i budgeten för år 2014 upphävs så att anslaget också vid behov kan användas för konditionsgranskningar och tvingande reparationer i Inveons nuvarande utrymmen.

Under diskussionen föreslår Petra Paakkanen understödd av Stefan Sandström, Magnus Björklund och Nancy Lökfors att styrelsen föreslår för samkommunstämman att:

Samkommunen godtar Borgå stadsfullmäktiges beslut att uppföra nya lokaler för andra stadiets svensk- och flerspråkiga yrkesutbildning i Harabacka-området enligt Borgå stadsfullmäktiges prin- cipbeslut med eventuella kommande preciseringar av Borgå stad med anledning av utbildningsak- törernas svar. Godkännandet förutsätter att alternativet beaktar såväl Point Colleges som

Prakticums eventuella intresse att vara med i denna modell samt att en organisationslösning enligt alternativ 1 eller 2 i föredragningen samtidigt kan uppnås. Eventuella framtida behov av utbyggnad av fastigheterna torde beaktas redan i planeringsskedet.

Styrelsen föreslår för samkommunstämman att styrelsen ges fullmakt att delta i eventuella utred- ningar av organisationslösning enligt alternativ 1 eller 2 ovan med beaktande av de faktorer som re- laterats.

Styrelsen föreslår för samkommunstämman att protokollsanteckningen gällande användningen av investeringsanslaget i budgeten för år 2014 upphävs så att anslaget kan användas för en kondit- ionsgranskning och tvingande reparationer i Inveons nuvarande utrymmen. Det är uppenbart att nya utrymmen inte hinner uppföras inom den begränsade tid som samkommunen har till sitt förfo- gande eftersom dokumenterade fall av skadliga hälsoeffekter redan har noterats i de nuvarande ut- rymmena och arbetarskyddet även har påtalat inomhusluftens kvalitet i Haikoenheten. Eftersom samkommunen inte kan äventyra de studerandes eller personalens hälsa krävs det att samkommu- nen omedelbart vidtar nödiga saneringsåtgärder i sina nuvarande utrymmen för att säkerställa att verksamheten i yrkesinstitutet kan fortsätta tills nya utrymmen kan ställas till institutets förfo- gande. För detta ändamål krävs anslag för en konditionsgranskning och därmed förknippade sane- ringsåtgärder.

Under diskussionen föreslog Anita Spring att Paakkanens förslag kompletteras så att alternativ 3 medtas i Paakkanens beslutsförslag.

Springs förslag vinner ej understöd och förfaller därmed.

Med anledning av det understödda ändringsförslaget ställde ordförande följande omröstningspro- position: de som stöder förslaget i föredragningslistan röstar ja och de som stöder Paakkanens för- slag röstar nej.

Vid omröstningen gavs 0 ja-röster och 6 nej-röster (Björklund, Rintala, Lökfors, Paakkanen, Sand- ström och Elo) och en nedlagd röst (Spring).

Beslut: Styrelsen besluter enligt Paakkanens förslag.

(20)

Styrelsen 02.04.2014 s.20

13 § REVISIONENS RAPPORTER

Revisionen av samkommunens förvaltning och räkenskaper har avslutats. Från revisionen finns denna gång ingen rapport som är riktad till styrelsen utan rapporteringen sker direkt till samkom- munstämman i samband med behandlingen av bokslutet.

Revisorn har avgivit revisionsberättelse och revisionsnämnden en utvärderingsberättelse vilka bifo- gas föredragningslistan.

JS Förslag: Styrelsen antecknar revisionsrapporterna för kännedom.

Beslut: Förslaget godkänns.

(21)

Styrelsen 02.04.2014 s.21

14 § UPPFÖLJNING AV EKONOMIN ÅR 2014

Samkommunstämman har fattat beslut att rapportering av hur ekonomiplanen och budgeten för- verkligas bör tillställas samkommunstämman regelbundet.

Också styrelsen har fattat beslut om kontinuerlig uppföljning under år 2014. Den ekonomiska situ- ationen enligt uppföljningen i slutet av februari presenteras i bilaga.

Enligt rapporten ger den resultatbaserade finansieringen ett obudgeterat ekonomiskt tillskott till samkommunen, vintervädret har eliminerat en del av kostnadstrycket, personalkostnaderna för- väntas uppgå till i stort sett budgeterad nivå. Utvecklingen i antalet studerande under hela året är ännu svår att uppskatta, för vårterminens del är studerandeantalet -7 jämfört med budgeten, an- tagningen till studier inkommande höst är synnerligen avgörande för helhetet.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte föreligger faktorer som kräver andra åtgärder än de som redan i budgeten beaktats.

JS Förslag: Styrelsen antecknar uppföljningen för kännedom och informerar samkommunstämman om budgetläget per 23.3.2014.

Beslut: Förslaget godkänns.

(22)

Styrelsen 02.04.2014 s.22

15 § SAMKOMMUNSTÄMMA

JS Förslag: Styrelsen kallar till samkommunstämma är den 06.05.2014 kl 17:00 i Inveons utrymmen i Haiko.

Stämman, styrelsen och utvidgade tjänstemannaledningen inbjuds till en ”bokslutsmiddag” samma dag kl 16.00 i personalmatsalen.

Styrelsens sammanträder 06.05.2014 kl 15.00 i Haiko.

Beslut: Förslaget godkänns.

(23)

Styrelsen 02.04.2014 s.23

Anvisning för rättelseyrkande, ändringssökande och besvärs anvisning

Datum för sammanträdet 02.04.2014 Styrelsen

BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragraferna 1- 3 och 8,11-15

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr- kande enligt 89 § i mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragraferna 4-7 och 9 - 10

Enligt 5 § förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet.

Anvisning för RÄTTELSEYRKANDE

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelse- yrkande.

Paragraferna 4-7 och 9 - 10

Myndighet hos vilken rättelse yrkas, adress och postadress:

Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland c/o Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, 06400 Borgå Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rät- telseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rät- telseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

Besvärsmyndighet, adress och postadress

Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors

Kommunalbesvär, Besvärstid

Paragraf - 30 dagar

Förvaltningsbesvär Besvärstid

Paragraf - 30 dagar

Besvär över beslut som gäller skriftlig varning Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

(24)

Styrelsen 02.04.2014 s.24

Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för- fattat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av bes- värshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndig- heters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändrings- sökande i förvaltningsdomstolen.

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :