Utfall jan-aug Tkr. Avvikelse 0831 Tkr

Download (0)

Full text

(1)

Projektnamn Delspecifikation Budget 2017 Tkr

Utfall jan-aug Tkr

Avvikelse 0831

Tkr

Prognos avvikelse

1231 Tkr

Prognos TB 2018

Tkr

Kommentar/status

Specifika projekt 75 267 10 226 65 041 35 180 35 918

Utveckling laddinfrastruktur 200 41 159 60 60 Två laddstationer levererade och två laddboxar

beställda. Ej fakturerade ännu, går via Nybro energi.

Ca 100 Tkr beräknas gå åt i år.

Förvaltningshus Balder 1 Utställning av elkabel

Övrigt Sveaplan 20 Laddstation

Svartbäcksmåla naturreservat 20 Laddstation

Åkrahällskolan återställande efter brand 2 387 0 2 387 Klar. Bokas på Finans. Ev. del som inv. Resten?

Åkrahällskolan kemisalar 1 500 0 1 500 Klar. Bokas på Finans. Ev. del som inv. Resten?

Fröjdekulla serviceboende - kombiugn 130 130 0 0 0 Utökad ugnkapacitet pga utökad verksamhet i

byggnaden, klar.

Syrenen 1 - Tillbyggnad fsk Skattkistan 32 803 239 32 564 19 963 19 963 Påbörjad, kontrakt skrivet på 35 727 tkr. Prognos

40,3 mnkr tot, dvs det saknas 7 497 tkr exkl kostnad för intern projektledning. (Tillkommande GC-väg o parkering, ny brandskyddsdok=nya krav. Sido låsentreprenad, KA, Besiktning)

Lejonet 5/Paradisskolan; Renovering/ombyggnad slöjdsal & hemkunskap 998 0 998 998 998 Projekt framskjutet till 2018 .

Fröjdekulla 1:69 ombyggnation förskola 5 858 6 090 -232 -611 0 Slutbesiktigat och godkänt. Inte riktigt klara

ekonomiskt, TE har krav mot kommunen för icke fakturerad ÄTA på ca394tkr och vi har motkrav på minst 32tkr. Samtal pågår.

Pekpinnen 1 Blåklockan förskola - Markiser 160 154 6 6 0 Utförd och klar

Rössbo släta 1:72 Kristvallabrunns skola - Ljudabsorbenter 22 2 20 20 0 Byggstäd, klar summan för undertak bortkonterad

som nödutrymningsbeslag och hamnade på 2016.

Samariten 21 Strandvägen boende - Markiser och persienner 200 164 36 36 0 Utförd och klar

Ramanslag gator, vägar, broar TB 2017 Trafiksäkerhetsåtgärder 20 17 3 0 0 Avser kantjustering vid Resecentrum. Ska beläggas.

Ramanslag gator, vägar, broar TB 2017 Gångfartsområde centrum 250 21 229 0 0 Just av ojämn sten. Sommar-höstarbeten.

Diverse Reinvesteringsprojekt enligt konsultrapport 500 0 500 500 500 Karbasen 10 - Mellanstadiet, ny panelkonstruktion.

Hinns inte med pga resursbrist. Extern konsult?

Blåljushus 1 000 0 1 000 1 000 1 000 Ej påbörjad, ej självklar placering och omfattning,

projektdirektiv från Rtj/KS?

Svartbäcksmåla VA 800 0 800 800 800 Är beroende av VA:s planering.

Svartbäcksmåla toaletter 500 0 500 500 500 Sker genom extern konsult.

Orrefors skola tillgänglighetsanpassning 500 5 495 -535 0 Påbörjad. Invändigt 530tkr, utvändigt 500tkr

(2)

Projektledning TH 5

Köksrenovering Arbetsförmedlingen 300 3 297 5 0 Klar, ska faktureras Arbetsförmedlingen.

Hyresgästanpassning. Ingen inv? Medlen?

Vinterträdgård Jutegården 300 0 300 300 300 Ej påbörjad - konsult tas in?

Åkrahäll belysning med rörelsedetektor 250 0 250 0 0 Påbörjad, material och arbete beställt.

Fagerslättskolan automatiskt brandlarm 300 26 274 0 0 Framflyttat.

Varmvattenbassäng simhall 300 0 300 0 0 Ej påbörjad - konsult tas in.

200 206 -6 -6 0 Isolering av rörsystem och staket runt utedelarna.

Klart.

Ramanslag Energieffektiviserande åtgärder fgh 1 500 223 1 277 0 0 Belysn. Fagerslätten och Madesjö, klart. Tor 9 pågår.

Styr Flerohopp pågår. Jutegården beställt.

Tor 9 - Kulturhus Kristallen 200

Eleven 1 Hanemålaskolan 23

Konstgräsplan OG-hallen 956 0 956 370 0 Konstgräset är inlagt men det återstår att fylla på

med 8 ton granulat och ett brandskyddsbevis. Håller inne med att betala tills detta är klart. Återstår inköp av borste för skötsel av plan och byggstäd.

Bokningssystem sport- och fritidsanläggningar 138 0 138 -50 0 Arbete pågår i kommunövergripande SKL-projekt.

Tyvärr kommer projektet att dra ut på tiden. Under senare delen av året kommer Sport- och fritid att uppgradera till Interbook GO. Använda överskott från kontsgräsplanen.

Trafiksäkerhetsåtgärd Flygsfors 764 10 754 700 700 Påbörjas i år. Ej beräknad sluttid (2018?).

Ramanslag gatu- och gc-belysning Alsterbro TB 2017 49 184 -135 -160 0 Montering av ny LED-belysning, tillkommer 3 stolpar

m.m. ca 25 tkr. Täcks av överskott på proj 4319.

Ombyggnad Lejongatan-Olofsgatan gc 4 376 303 4 073 3 000 3 000 Påbörjas i år. Ej beräknad sluttid (2018?).

Utbyggnad enl Gång- och cykelplan 2 800 0 2 800 -1 150 Villagatan 3 300 - 1 650 tkr, Na esplanaden-Vattug 4

600 - 2 300 tkr, tot kostnad NK 3 950 tkr. Använda överskott från proj 4313 700 tkr, 4319 450 tkr.

Avstängning Fredrikslundsgatan 300 0 300 300 300 Avvaktas ny detaljplan, ej 2017.

Kombiterminal 750 428 322 0 0 Avser ursprungligen överbyggnad av östra delen.

Tillkommer krossning och utläggning av förstärkningslager ca 1000 tom.

Infiltrationsanläggning Stansen 750 0 750 750 0 Görs i samarbete med EWG vid kombiterminalen.

Ryms i 3405 ovan.

Pollare gångfartsområde 1 000 0 1 000 700 Pollare ersätts med 2 bommar à 150 tkr.

Parkering och cykelbana Almen 300 0 300 300 300 Ej projekterad ännu, riskerar bli dyrare.

Ramanslag Energieffektiviserande åtgärder fgh Flerohopps skola TB 2017

(3)

Bro 1001 700 106 594 594 594 Avser projekteringshandling. Anbudshandlingar på gång, beräknad kostnad 800 tkr. Skjuts upp till 2018 pga för höga anbud.

Bro 1003 400 0 400 400 400 Projekteringshandlingar ännu ej påbörjade, skjuts till

2018.

Stationsområdet färdigställande parkering 350 0 350 350 350 Nya handlingar (resursbrist) och arbetsbelastning på

MoS kan försena detta. Dp klar.

Ombyggnation av Sveaplan mm 1 500 331 1 169 770 770 Behövs 1,8 mnkr för toalett; P-plats 750 tkr inkl.

lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och grönt; ny korsning 250 tkr för utbyggnad längs Hornsgata efter att AWEs-tomten bebyggts (tidigast 2019). Osäkert vad plåt och vattenfall kostar. Prel 4-5 mnkr totalt, men vi ska få en kostnadskalkyl i projekteringen. MEX ska finansiera toalett och P- ytor, se projektdirektivet.

Parkeringar 8 Projekteringskostnader.

Toaletter 27 Jurist vid överklagandet.

Övrigt Sveaplan 297 Projekteringskostnader.

Park och grönyta inventering - trädinventering 101 0 101 50 0 Tilläggsbeställning konsult i maj. Klart förrutom att

systemet behöver uppdateras med inlägg av de nya parametrarna i oktober.

Parkmiljö Flygsfors 300 0 300 300 300 Ej påbörjad, nedprioriterad av TSN. Ta bort?

Ramanslag parker och lekplatser TB 2017Skylt- och informationsprogram 30 3 27 27 27 Arbete och uppförande till hösten. Skjuts

förmodlingen till våren 2018.

Ramanslag parker och lekplatser TB 2017Parkanläggningar centralorten 16 0 16 16 16 Fröer ska beställas och sådd utföras Bolanders park.

Skjuts upp till våren 2018

Ramanslag parker och lekplatser TB 2017Pollinering i centrala Nybro 20 0 20 20 20 Fröer ska beställas och sådd utföras, september.

Skjuts upp till våren 2018

Ramanslag parker och lekplatser TB 2017Äng vid glasrondellen 20 0 20 20 20 Fröer ska beställas och sådd utföras, september.

Skjuts till våren 2018

Ramanslag parker och lekplatser TB 2017Lekplatser 100 13 87 87 0 Gungställning Wilhemsparken arbete, gungan inköpt

2016. Status på lekutrustning ses över, maj.

Ramanslag Stads- och tätortsmiljö TB 2017Julbelysning tätorten 342 14 328 250 500 I år framdragning av kablar till träd vid stationen. Nya girlanger totalt 1 mnkr. Utförs 2018 då 500 tkr finns med i förslag till KP. Något annat nytt kan till komma till träd i år. Går det flytta 250 från årets ramanslag?

(4)

Glas i Centrum och Stadshusplan 1 273 102 1 171 1 000 1 000 Borrning är nu klar, anslutning till pumpen görs i höst.

Upprustning Linnéasjön 1 757 59 1 698 1 000 1 000 LONA-projekt genomförs 2017, övrigt efter beslut

om handlingsplan.

Utvecklingsprojekt natur/rekreation 867 131 736 500 500 Beroende av samordning med övriga projekt och en

resursfråga.

Upprustning Svartbäcksmåla 4 016 1 223 2 793 2 000 2 000 Projektets tidplan delvis försenad beroende av

upphandlingstider.

Gång- och cykelvägar Alsterbro norr om Patron Trädgårds väg 314 0 314 0 0 Utförs under hösten

Ramanslag 9 465 3 019 6 468 1 813 1 598

Ramanslag Arbetsmiljö o inventarier 690 6 684 300 0 Möbler till planenheten på gång. Projektor till

Gaturummet beställd ca 23 tkr.

Inventarier 6 Neopost installation/utb dokumentförstörare.

Fakturan för maskinen i september 103 tkr.

Ramanslag GIS o kartsystem 350 39 311 0 0 Löpande uppdateringar

Projektering fastigheter Gammelgården förskola 86 -86 -86 -86 Budget tilldelas 2018?

Mindre ombyggn fastigh.förv. 500 105 395 390 390 staket Pekpinnen 1/Blåklockan klart. Tillkommande

kompl brandlarm lejonet 5 beställt.

Pekpinnen 1 - Blåklockan förskola 40 staket

Ljunghaga 1 - förskola 24 staket

Lejonet 5 - Paradisskolan 40 kompl brandlarm

Förskolelokaler 500 439 61 0 0 Se nedan.

Högaberg förskola 34 Nedkylningsskåp måltid

Paradisskolan 41 Nedkylningskåp måltid

Hanemålagården förskola 179 brandlarm

Madesjöskolan 185 Kokgryta

Ramanslag Skolgårdens lekmiljö fgh 200 168 54 0 0 Inköp och montering lekutrustning Madesjö,

Kristvallabrunn, Blåklockan.

Rössbo Släta1:72 23

Pekpinnen 1 - Blåklockan förskola 87

Madesjöskolan 36

Kristvallabrunns skola 23 Kompisgunga

Ramanslag Skolor 500 48 452 44 44

Läraren 1 - Fagerslättskolan 3 El, wc, klar

Läraren 1 - Fagerslättskolan 20 Gallring skolgård samt för Paviljonger.

(5)

Läraren 1 - Fagerslättskolan 26 Kylskåp, vi vet inte vad detta är för något inom fastighet eller vilket projekt det borde tillhöra? Inget som är beställt till Fagerslättskolan enligt Steve, Albin och Tobias.

Tikaskruv 4:1 - Orrefors skola 0 Brandlarm beställt

Ramanslag Äldreboenden 500 0 500 300 300 inväntar offert, åtgärder varmvattenbassäng

Strandvägen.

Ramanslag Fritid 700 389 311 -320 0 Fler IT-kostnader kommer. Planeras:

Friidrottsmaterial 100 tkr, 24-timmarssluss 200, plexiskydd ishall. Önskar använda överskott från Konstgräsplan.

Svartbäcksmåla 232 Bytt ut trästolpar belysning och grävt ner ledningar.

Sporthallen 37 Kameraövervakning

OG-hallen 26 Fortsatt utökning av IT-tillgång.

Staren 5 - Simhall 95 Torktumlare och bottensug.

Ramanslag Städservice 200 172 28 0 0 Inköp av städmaskiner, tvätt-torktumlare

Städmaskiner 43 Inköp av kombiskurmaskiner

Förvaltningshus Balder 129 Inköp av tvättmaskin samt installationskostnader

Ramanslag Leasingenheten 525 175 350 0 0

PEE934 Ford Transit extrautrustning 159 IFF

YKJ064 Renault Zoe alcolås 16 Kommer hyras framöver

Ramanslag Mark och Service 1 000 693 307 -15 0 Investering sandspridare "Lundbergare" 110 tkr, VA-

ventildragare 65 tkr (budget 50 ) samt rä lift 147 tkr tillkommer senare i år.

Huddig 1260 B grävlastare 30

Leasingbil, NCK 769 Renault Master 30

Lift Omme 2017 73 Kostnad 220 tkr. Felaktigt periodiserad i Proceedo.

Såld lift förlust 31 tkr på driften.

Gräsklippare Husqvarna Raider 201705 75

RHC992 Opel Vivaro "Brobil" 100

HKG818 K-Heat hetvattenspruta 232

Släpvagnar personbilar 29

Rototilt på slagkraftaggregat 124

Ramanslag Måltid 500 0 500 0 0 Offerter beställda till dryckesmaskiner för vatten till

skolorna, div vagnar, transportskåp mm med ett värde på ca 350 tkr. Ytterligare offerter kommer skickas ut under hösten.

(6)

Ramanslag gator, vägar, broar 500 176 324 0 0

Trakikanordningar 16

GC-vägar övrigt 20

Rätt fart i staden 140 Klart 28/4. Kan behöva justeras under året.

Ramanslag gatu- och gc-belysning 500 235 265 0 0 Kommande Knivingaryd, ännu ej fastlagd kostnad,

min 80 tkr. (Inför nästa år behövs ramanslag om 1 mnkr.) Sex stolpar bytas akut vid Svartgöl. Byte belysningsstolpar Mellangatan och Långgatan.

Gator och vägar centralorten 25 Gatubelysningsskåp Karbasen, mätning utanför

station

Gatubelysning Alsjöholm 29 Tillkommer 90 tkr

Simontorp 182 Ny belysning, klar

Ramanslag utveckling industrispår 1 000 0 1 000 800 800 Förväntad anslutning av av fiber till våg, ev VA-

anslutning? (beror på EWG) samt

sedimenteringsanläggning (mottagande av material från dagvattenbrunnar).

Ramanslag Enskilda vägar 100 0 100 0 Senare under året.

Ramanslag parker och lekplatser 500 155 345 150 150 Planering pågår om bl.a. brunnsanläggningar, maj.

Första etappen klar. Anslutningar görs klart 2017, resten 2018.

Parkanläggningar centralorten 110 Brunnsborrning+bevattningskärl träd Bolanders park

Parkanläggningar centralorten 16 Häck Blomstervägen, omställning av yta. Frösådd

under hösten återstår

Parkanläggningar centralorten 29 Nyanläggning Bolanders park

Ramanslag Stads- och tätortsmiljö 500 0 500 250 0 Källsorteringskärl, pump Flyebovägen ej påbörjat.

Skjuts förmodlingen till våren 2018. Ev flytta 250 till julbelysningen?

Ramanslag Skog och mark 200 131 69 0 0 Markanläggningar Rismåla

84 732 13 245 71 510 36 993 37 516

88 Årets diff exkl Fröjdekulla

Markinköp 0 11 849 -11 849 0 0

Försäljning o köp anl.tillg Kvarntorp 1:106 0 900 -900 Markköp Sveaskog

Försäljning o köp anl.tillg Tikaskruv 1:85 0 9 004 -9 004 Markköp Sveaskog

Försäljning o köp anl.tillg Rismåla 2:3 0 22 -22 Fastighetsbildningskostnader

Försäljning o köp anl.tillg Örsjö 1:3 0 13 -13 Fastighetsbildningskostnader

Försäljning o köp anl.tillg Målerås 1:166 0 10 -10 Köp av tomt

Försäljning o köp anl.tillg Villköl 5:27 0 1 900 -1 900 Markköp Sveaskog

Figure

Updating...

References

Related subjects :