PROTOKOLL Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset, Asarumssalen, klockan 13:30 16:30

52  Download (0)

Full text

(1)

Plats och tid Rådhuset, Asarumssalen, klockan 13:30 – 16:30

Beslutande: Per-Ola Mattsson (ej § 54) Ordförande (S)

Elin Petersson Ledamot (M)

Annika Westerlund Vice ordförande (S)

Magnus Gärdebring Ledamot (M)

Magnus Sandgren Ledamot (M)

Jan Bremberg Ledamot (S)

Sara Sakhnini Ledamot (S)

Anders Englesson Ledamot (MP)

Leif Håkansson Ledamot (S)

Tor Billing Ledamot (SD)

Paul Hedlund (ej § 48) Ledamot (L)

Ted Olander (tom § 63) Ledamot (MP)

Tjänstgörande ersättare:

ersätter Andreas Saleskog

Ulf Lind (S)

(SD) Marie Sällström (S)

Tommy Strannemalm (SD) Kenneth Svanberg (ej § 48)

Lena Sandgren (§ 48) Jan-Åke Berg (§ 48) Lena Sandgren (§ 54)

Bärthil Ottosson (from § 64) (L) (S) (S) (S) (M)

Gertrud Ivarsson (C) Gertrud Ivarsson (C) Paul Hedlund (L) Per-Ola Mattsson (S) Ted Olander (MP)

Närvarande ersättare:

Jan-Åke Berg (S), Anna Kälvestam (M), Vivianne Andersson (S), Tobias Folkesson (S), Iréne Ahlstrand Mårlind (M)

Övriga: Kommundirektör Daniel Wäppling Kommunikationschef Annette Sandberg Utses att justera: Magnus Sandgren

Paragrafer: 37-73 Justeringsdatum: 2017-03-07

Sekreterare ………

Jens Odevall

Ordförande ………

Per-Ola Mattsson

Justerande ………

Magnus Sandgren

(2)

Anslag/Bevis

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2017-03-07 Datum då anslaget sätts

upp:

2017-03-08 Datum då anslaget tas ner:

2017-03-30 Förvaringsplats för

protokollet:

Rådhuset

Underskrift: _________________________________________________________________________________________

(3)

Innehållsförteckning

§ 37 Val av justerare / ...5

§ 38 Godkännande av dagordning / ...6

§ 39 Presentation av trygghetsmätningen / ...7

§ 40 Information från kommundirektören / ...8

§ 41 Resultatrapport/bokslut Kommunstyrelsen 2016 2017/657 ...9

§ 42 Sammanställning av ansökningar avseende stöd till samlingslokaler 2017 2016/3118 ...10

§ 43 Taxor för padeltennis 2017/171 ...11

§ 44 Bidrag till Västra Blekinge Frivilliga samhällsarbetare 2017/621 ...12

§ 45 Anhållan om utbetalning av anslag till biosfärområde Blekinge Arkipelag för 2017 2017/545 ...13

§ 46 Bidrag till Svenska Brukshundklubbens Blekingedistrikt för Svenska Mästerskapen för brukshundar i augusti 2018 2016/4399 ...14

§ 47 Pilotprojekt inom entreprenöriellt lärande 2017 2016/4005 ...16

§ 48 IOP-avtal med SPF Bodekull - Seniorernas hus. 2017/632 ...18

§ 49 Kommunikationstjänster via entreprenad 2017/874 ...19

§ 50 Stortorget, begäran om igångsättningstillstånd för ny byggnad 2017/491 ...21

§ 51 Tillbyggnad av vagnhall Stenbackanavet 2016/4447 ...23

§ 52 Kajkonstruktioner i kommunens ägo 2017/672 ...24

§ 53 Försäljning av fastigheten Champinjonen 1 till Riksbyggens Bostadsrättsförening Karlshamnshus 11 2017/229 ...25

§ 54 Dagvattenhantering Karlshamns kommun 2017/474 ...26

§ 55 Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Granefors 2015/3810 ...28

§ 56 Detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13 m fl (Asarums centrum) - beslut om antagande 2015/2105 ...30

§ 57 Svar gällande miljöprogram för Ronneby kommun 2017/218 ...31

§ 58 Resepolicy för tjänstepersoner och förtroendevalda i Karlshamns kommun 2016/4196 ..32

§ 59 Fristad Blekinge - Yttrande över fråga om deltagande i ett fristadsprogram 2016/4301 ...33

§ 60 Utvärdering av Kulturnatten 2016 ur ett besöksperspektiv 2016/1600 ...35

§ 61 Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2016 - 2020 - reviderad version 2015/897 ...37

§ 62 Översyn av torghandelsföreskrifterna 2014/3094 ...38

§ 63 Yttrande över Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1 2017/376 ...40

§ 64 Motion om hissning av den romska flaggan på den romska nationaldagen den 8 april 2016/1405 ...41

§ 65 Motion om att genomföra ett projekt med kill- och tjejgrupper 2015/3452 ...42

(4)

§ 66 Motion om valkretsar i Karlshamns kommun 2016/3570 ...43

§ 67 Förslag till Karlshamns kommun - förbud mot fyrverkerier i Karlshamn 2016/4619 ...45

§ 68 Förslag till Karlshamns kommun - Belysning av utvandrarmonumentet nattetid 2014/3875 ...46

§ 69 Utseende av revisor i Stiftelsen Elektronikcentrum 2017/803 ...47

§ 70 Redovisning av delegationsbeslut KS 20170307 2017/121 ...48

§ 71 Handlingar för kännedom 2017-03-07 2017/304 ...50

§ 72 Beslutslogg för kommunstyrelsen februari 2017 2017/325 ...51

§ 73 Attest- och beställningsberättigade inom kommunstyrelsens verksamhetsområde - mars 2017 2017/984 ...52

(5)

§ 37 Val av justerare / Kommunstyrelsens beslut

att utse Magnus Sandgren att justera dagens protokoll.

(6)

§ 38 Godkännande av dagordning / Kommunstyrelsens beslut

att godkänna dagordningen

(7)

§ 39 Presentation av trygghetsmätningen / Kommunstyrelsens beslut

att lägga informationen till handlingarna Sammanfattning

Kommunpolis Fredrik Svennergren informerar om trygghetsmätning, med trygghetsindex, som genomförts i Karlshamns kommun samt tänkbara områden att prioritera för ökad trygghet.

(8)

§ 40 Information från kommundirektören / Kommunstyrelsens beslut

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Kommundirektör Daniel Wäppling informerar om:

- Hantering av lakvatten i Mörrumsån

(9)

§ 41 Resultatrapport/bokslut Kommunstyrelsen 2016 2017/657 Kommunstyrelsens beslut

att fastställa resultatrapporten per 2016-12-31.

Sammanfattning

Kommunledningens samtliga verksamheter har på avdelningsnivå upprättat resultatrapporter per 2016-12-31. Dessa har sammanställts till en gemensam resultatrapport för kommunstyrelsen enligt mall:

 Inledning

 Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten

 Ekonomisk analys och prognos

 Nämndens arbete för att nå KF mål och indikatorer

 Intern kontroll 2016

 Uppföljning av KF indikatorer Beslutsunderlag

1 KS resultatrapport bokslut 2016 Beslutet skickas till

Ekonomichefen

(10)

§ 42 Sammanställning av ansökningar avseende stöd till samlingslokaler 2017 2016/3118 Kommunstyrelsens beslut

att återremittera ärendet för kompletterande beredning.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutar årligen om stöd till samlingslokaler. Kriteriet för att bevilja stöd är att samlingslokalen även kan hyras av andra än föreningens egna medlemmar.

Föreningarna ansöker om stöd till samlingslokalen för att kunna underhålla lokalen.

Föreningarna bilägger verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt

verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret som underlag för bedömningen av förslag till stöd.

Beslutsunderlag

1 Ansökningar från föreningar 2017 Beslutet skickas till

Arbetsutskottet

(11)

§ 43 Taxor för padeltennis 2017/171 Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att taxan för att hyra padeltennisbanan uppgår till 240 kr/h att taxan för att hyra racket uppgår till 30 kr/h/racket att taxan för att hyra bollar uppgår till 30 kr/h/tre bollar Sammanfattning

Under våren 2017 kommer en Padeltennisbana att öppnas vid Väggabadet. Den kommer att vara bokningsbar och tillgänglig för allmänheten. Inledningsvis kommer öppettiderna i princip att sammanfalla med Väggabadets men i en framtid är tanken att banan ska kunna webbokas och öppettiderna därmed förlängas.

Padeltennis är en av världens just nu snabbast växande sporter. I Sverige är den relativt nyetablerad och för att underlätta för dem som vill spela kommer det att finnas tillgång till racket- och bollhyra på Väggabadet i samband med bokning av banan.

Taxan för padeltennis på Väggabadet föreslås till 240 kr/h. Rackethyran föreslås uppgå till 30 kr/h/racket. När man hyr bana och racketar ingår bollar i priset. Om man bara behöver bollar föreslås taxan för hyra av dessa till 30 kr/h/tre bollar (ett bollrör är i nuläget tre bollar).

Ovanstående taxor är satta utifrån vad det kostar på jämförbara anläggningar, exempelvis Sölvesborg och Ekerum. Eftersom padel alltid spelas av fyra personer blir kostnaden 60 kr/person/h.

Anläggandet av padelbanan är ett led i visionen om att Karlshamn ska vara en attraktiv plats för alla och erbjuda god livskvalitet. Ur ett folkhälsoperspektiv är förutsättningar för ett livslångt idrottande och att skapa möjligheter till motion för alla generationer viktiga ingredienser.

Beslutsunderlag

1 Protokollsutdrag FN § 4 Taxor padeltennis 2 Taxor padeltennis

3 Taxa Idrottshallar Beslutet skickas till Fritidsnämnden Författningssamlingen

(12)

§ 44 Bidrag till Västra Blekinge Frivilliga samhällsarbetare 2017/621 Kommunstyrelsens beslut

att bevilja föreningen ett bidrag om 10 tkr för 2017.

att medel för ändamålet anvisas ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Sammanfattning

Föreningen, Västra Blekinge frivilliga samhällsarbetare, har inkommit med en ansökan om bidrag om 10 tkr för att utveckla föreningens möjligheter att stödja gode män, förvaltare och kontaktpersoner.

Föreningen bildades våren 2014 och omfattar Karlshamn och Sölvesborg. Den är en

opolitisk förening som ska verka som ett kontaktorgan i gemensamma frågor i förhållande till myndigheter och organisationer, överförmyndare, mfl. Föreningen är medlem i RFS (Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare) som förutom gode män och förvaltare även omfattar kontaktpersoner inom kriminalvården, socialtjänsten och psykiatrin. Genom RFS är medlemmarna försäkrade dels i en olycksfalls- och krisförsäkring samt ges möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring som ger juridisk hjälp och skydd mot förmögenhetsskada.

Föreningen bevakar också att alla nya medlemmar får den utbildning man enligt lag har rätt att få och föreningen erbjuder också hjälp med bokföringsprogram för gode män.

Övervägande

Föreningen har sedan den bildades varit en mycket viktig resurs för att stödja frivilligarbetarna och är en bra samtalspartner till kommunen vilket underlättat vid handläggning och myndighetsutövning.

Då kommunen enbart får ge stöd till organisationer verksamma i Karlshamns kommun prövas bara bidraget i förhållande till föreningens insats för Karlshamns kommun och föreningen förväntas lämna motsvarande ansökan till Sölvesborgs kommun.

Beslutsunderlag

1 Ansökan om föreningsbidrag Beslutet skickas till

Ekonomichefen

Västra Blekinge frivilliga samhällsarbetare Överförmyndanämnden

Socialnämnden

(13)

§ 45 Anhållan om utbetalning av anslag till biosfärområde Blekinge Arkipelag för 2017 2017/545

Kommunstyrelsens beslut

att anslå 155 tkr för medfinansiering av kommunens medverkan i biosfärområde Blekinge Arkipelag – under förutsättning att övriga medfinansiärer ställer sig bakom

bidragsökningen om 5 tkr.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2009-12-07 § 153 godkänt ansökan om att bilda biosfärområde Blekinge Arkipelag. Utbetalning av anslag har skett med 63 tkr för år 2010 och 125 tkr år 2011, 2012 och 2013. År 2014 och 2015 erhåll biosfärområdet 144 tkr per år. 2016 höjdes bidraget till 150 tkr per år.

Biosfärområde Blekinge Arkipelag anhåller i skrivelse om utbetalning av bidraget för verksamhetsår 2017 samtidigt som man önskar att bidraget höjs från 150 tkr till 155 tkr per år. Huvudmän är Karlshamn, Ronneby och Karlskrona kommuner.

Beslutsunderlag

1 Anhållan om utbetalning av anslag för 2017 Beslutet skickas till

Biosfärområde Blekinge Arkipelag Ekonomichefen

(14)

§ 46 Bidrag till Svenska Brukshundklubbens Blekingedistrikt för Svenska Mästerskapen för brukshundar i augusti 2018 2016/4399

Kommunstyrelsens beslut

att bevilja Svenska Brukshundklubbens Blekingedistrikt ett bidrag på totalt 30 000 kr till arrangemanget Svenska Mästerskapen för brukshundar 2018.

att den första delen av bidraget om 18 000 kr betalas ut under 2017 och den andra delen om 12 000 kr betalas ut under 2018.

att kostnaden belastar den evenemangsbudget som finns på avdelningen för tillväxt och utveckling.

Sammanfattning

Svenska Brukshundklubbens Blekingedistrikt (SBK) arrangerar den 23-26 augusti 2018 Svenska Mästerskapen för brukshundar i Blekinge, samtidigt firar SBK 100 år. Inför detta mästerskap ansöker man om totalt 30 000 kr i bidrag från Karlshamns kommun.

Det kommer att tävlas i fem olika klasser och en av dem, tävlingen för skyddshundar, förläggs till Karlshamn. Målet med evenemanget är att visa upp hela Blekinge för såväl tävlande som besökare och därmed även sätta Blekinge på kartan som ett föredöme för långsiktigt hållbar utveckling av hundsporten. Till evenemanget beräknas 20-25 000 besökare och ca 400 tävlande komma. Under evenemanget ska det lokala näringslivet lyftas genom att erbjudas synlighet vid de olika tävlingsdagarna.

Arrangemanget ska leda till att skapa ett attraktivt Blekinge där människor vill och har förutsättningar att bo, verka och må bra tillsammans med sin hund.

I samverkan med Karlshamns Brukshundklubb blir Karlshamns kommun värd för skyddshundtävlingarna under vecka 34 2018. Karlshamns kommun erbjuds som

medfinansiär flera möjligheter till synlighet i samband med att evenemanget marknadsförs.

Beslutsunderlag

1 Ansökan om bidrag för Svenska Mästerskapen för brukshundar i augusti 2018 Yrkanden

Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag Andreas Saleskog (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Magnus Gärdebrings (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifall arbetsutskottets förslag.

(15)

Beslutet skickas till SBK Blekingedistriktet

Karlshamns Brukshundklubb

Chefen för avdelningen för tillväxt och utveckling

(16)

§ 47 Pilotprojekt inom entreprenöriellt lärande 2017 2016/4005 Kommunstyrelsens beslut

att 23 av kommunens ordinarie ferieplatser (3 veckors) öronmärks till elever som "skapar sina egna sommarjobb" enligt PILOT ES projektet.

att projektet i övrigt får hanteras inom ramen för gymnasienämndens budget och verksamhet.

att projektet ska återrapporteras till kommunstyrelsen efter att det genomförts.

Sammanfattning

Vägga gymnasieskola kommer från 2017 och framåt att satsa på att

vidareutveckla och skapa nya sätt att arbeta i samklang med kommunfullmäktiges vision, inriktningsmål och verksamhetsmål i Kompass Karlshamn - "Karlshamn ger

utrymme för tillväxt och entreprenörskap" och "Karlshamn uppmuntrar till företagsamhet och entreprenörskap".

Indikatorn på fullmäktigenivå mäter antalet elever som är involverade i UF-företag, men det finns så många andra aspekter av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande, vilket kommer att beskrivas i kommande verksamhetsplaner på verksamhets- och enhetsnivå.

Gymnasieskolan har redan skapat förutsättningar för att utveckla det entreprenöriella lärandet och dess kompetenser. Det är en stor utmaning att förändra undervisning och kultur i riktning mot ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Två förstalärare har sedan läsårsstarten 2016-2017 som uppdrag att utveckla det entreprenöriella lärandet, där två viktiga aspekter är medarbetarskap och

verklighetsanknutna uppdrag. Under höstterminen har uppdraget varit att inventera, kartlägga och därefter hitta nya och spännande vägar att utveckla.

Pilotprojekten från Vägga gymnasieskola är helt i linje med kommunfullmäktiges mål. De är nytänkande, nyskapande och kommer att göra skillnad. Projektet ryms dock inte inom gymnasienämndens budgetram. Förslag till finansiering finns i beskrivningen av projekten.

Gymnasienämnden har 2017-01-05 ställt sig bakom förslaget men bedömer att projektet inte ryms inom nämndens budgetram.

Efter dialog med utbildningsförvaltningen bedöms enbart ett av projekten vara realistiska att genomföra 2017. Detta med tanke på att projekten saknar finansiering och att till

kommunens feriearbeten måste prioriteras andra målgrupper än bara gymnasieelever från dessa program.

Förslaget från utbildningsförvaltningen är således:

att 23 av kommunens ordinarie ferieplatser (3 veckors) öronmärks till elever som "skapar sina egna sommarjobb" enligt PILOT ES projektet och att 255.000 kronor beviljas för

(17)

material, utrustning och transportkostnader samt handledare enligt skrivelse (PILOT ES).

Budget för de 23 feriejobben ryms inom redan finanseriade ferietjänster, men för att projektet ska kunna genomförs behövs handledare, material, utrustning och

kostnadstäckning för transport.

att KS anslår 100.000 kronor och ger verksamheten i uppdrag att komma igång med andra entreprenöriella projekt – t ex PILOT SA projektet – samtidigt som Vägga gymnasieskola ansöker om externa medel för att finansiera resterande del.

Övervägande

Verksamheten ligger inom gymnasienämndens uppdrag varför anslaget om 100 tkr till projektet bedöms kunna hanteras genom prioritering av nämnden.

Bilagor

1 Entreprenöriellt lärande och feriearbeten

2 Delegationsbeslut: Pilotprojekt inom entreprenöriellt lärande 2017 Beslutet skickas till

Gymnasienämnden

Verksamhetschef gymnasium/vuxenutbildning

(18)

§ 48 IOP-avtal med SPF Bodekull - Seniorernas hus. 2017/632 Kommunstyrelsens beslut

att godkänna avtalsförslaget om idéburet offentligt partnerskap med SPF Bodekull

att medel för 2017 för partnerskapet anvisas ur kommunstyrelsen anslag till förfogande.

att medel för partnerskapet kommande år hanteras i 2018 års budgetprocess.

Jäv

Kennet Svanberg (L) och Paul Hedlund (L) närvara ej vid ärendet handläggning.

Sammanfattning

Spf Bodekull i Karlshamn har inkommit med förfrågning till kommunstyrelsen om att teckna IOP-avtal med Karlshamns kommun med sikte på att starta Seniorernas Hus i Karlshamn i enlighet med bifogat avtalsförslag och verksamhetsidé’. Syftet med

seniorernas hus är att bryta ensamheten som många äldre idag upplever. Seniorernas hus skall öppna dörren för social samvaro och gemenskap.

Övervägande

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 § 161 att anta en policy för hantering av förfrågningar rörande från den idéburna sektorn rörande Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). Initiativet faller inom ramen för IOP och kan bidra till en förbättrad folkhälsa för kommunens äldre.

Då kommunen inte har anslagit några särskilda medel för ändamålet får nämnderna och styrelsen hantera dessa avtal inom befintliga ramar.

Beslutsunderlag

1 Yttrande angående verksamhetsidé Seniorernas hus 2 försättsblad IOP

3 Verksamhetside' Seniorernas hus IOP 4 Avtal IOP slutligt

Beslutet skickas till SPF Bodekull Ekonomichefen ANDT-strategen

(19)

§ 49 Kommunikationstjänster via entreprenad 2017/874 Kommunstyrelsens beslut

att lägga ut kommunikationstjänster på entreprenad i enlighet med förslaget.

att uppdra åt kommundirektören att genomföra förändringen under förutsättning av att MBL- förhandlingar är genomförda.

att en kvalitetsuppföljning ska presenteras för kommunstyrelsen efter att förändringen genomförts.

Sammanfattning

Kommunikationsenheten har påbörjat en omställning från en traditionell kommunikationsenhet med fokus på trycksaksproduktion till att vara ett kommunikationsstöd i framkant som aktivt bidrar till ökad tillgänglighet och

medborgardialog. Detta innebär att kommunikationsenheten ska vara ett professionellt stöd till verksamheten vad gäller tillhandahållande av och val av rätt kommunikationskanaler samt hur kommunikationen bör utformas beroende på budskapet och tillfället för att såväl verksamheten som våra medborgare ska känna sig trygga. Dvs rätt budskap vid rätt tillfälle kommuniceras genom rätt kommunikationskanal.

Uppdraget kräver spetskompetens inom flera områden för att kunna följa med i utvecklingen och dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Behovet av olika typer av spetskompetens varierar beroende på var i utvecklingsprocessen vi befinner oss.

Kommunstyrelsens effektiviseringskrav på motsvarande 15 miljoner kronor har resulterat i en genomlysning av kommunikationsenhetens resurser och hur dessa kan användas på ett mer värdeskapande sätt. Att upprätthålla en organisation spetskompetens inom

webbutveckling, digital kommunikation, marknadsföring, kriskommunikation och strategisk digitalisering är inte möjligt inom ramen för befintliga ramar.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att kommunikationsenheten i större omfattning arbetar med upphandlade leverantörer inom delar som rör tex webbutveckling, reportage och grafisk formgivning. Strategiskt arbete, press och media, samt kriskommunikation utförs även fortsättningsvis av egen personal. Det förändrade uppdraget bedöms motsvara en personalminskning med fyra tjänster.

Förslaget innebär att resurser frigörs för att hantera kommunstyrelsens prioriterade uppdrag i enlighet med internbudgeten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommundirektören

(20)

Yrkanden

Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till förslaget.

Beslutet skickas till Kommundirektören

(21)

§ 50 Stortorget, begäran om igångsättningstillstånd för ny byggnad 2017/491 Kommunstyrelsens beslut

att ge igångsättningstillstånd för projektering av ny byggnad på Stortorget projekt 1320 Sammanfattning

En idétävling över torgets framtida planering med en ny byggnad genomfördes 2012. Det vinnande förslaget som gjordes av Sweco AB utvecklades under 2014 till en

genomförandeplan innehållande en investeringskalkyl som visade på en investeringsutgift på 60 miljoner för genomförande av en total ombyggnad av torget inklusive en ny byggnad.

Med utgångspunkt från den tidigare framtagna torgsplaneringen som gjordes 2014 har tekniska nämnden blivit tilldelad 20 miljoner kronor för att bygga en ny byggnad på torget.

Torghandeln blir tills vidare kvar på sin nuvarande plats.

Den nya byggnaden kan vara klar våren 2019. Byggnaden kommer att vara på ca 300 kvm och innehålla restaurang, café och offentliga toaletter. När byggnaden är klar rivs den nuvarande torgpaviljongen.

För närvarande pågår programarbete vilket innebär att planering av byggnaden och de åtgärder som blir nödvändiga att utföras i samband med dess uppförande genomförs.

Under programarbetet kommer en kostnadskalkyl över arbetena att upprättas.

Utöver byggnaden behöver parkeringsytor flyttas och iordningställas. Kring fontänen Böljelek som blir kvar i sitt nuvarande läge behöver planteringar plockas bort och marken iordningställas. I torgets norra del skulle med fördel Lunden kunna planteras i samband med att den nuvarande Paviljongen rivs.

Under arbetets gång skall nya entreprenörer för att driva verksamheten i den nya byggnaden utses.

Planerna på en ny byggnad påverkar flera andra aktiviteter på torget. Exempel på detta är trafiken, ordningsföreskrifter och tillgänglighet. Det nuvarande projektet är begränsat till den nya byggnaden och de följdåtgärder som blir nödvändiga att genomföra i samband med dess uppförande.

Beslutsunderlag

1 Protokollsutdrag Stortorget, begäran av igångsättningstillstånd för nybyggnad av Orangeriet

2 Bilagor

3 Reservation från Moderaterna

(22)

Yrkanden

Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag.

Per-Ola Mattsson (S), Andreas Saleskog (S) och Anders Englesson (MP) yrkar att ge igångsättningstillstånd för projektering av ny byggnad på Stortorget projekt 1320 Beslutsgång

Ordförande ställer Per-Ola Mattssons (S) mfl yrkande mot Magnus Gärdebrings (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Per-Ola Mattssons yrkande.

Beslutet skickas till Tekniska nämnden

(23)

§ 51 Tillbyggnad av vagnhall Stenbackanavet 2016/4447 Kommunstyrelsens beslut

att ge igångsättningsbeslut för att påbörja tillbyggnaden av en vagnhall på Stenbackanavet, projekt 1187.

Sammanfattning

Tillbyggnaden avser den befintliga vagnhallen/varumottagningen vid köket på Stenbacka- navet. Investeringen ryms inom projektet.

Beslutsunderlag

1 Protokollsutdrag TN § 8 2017 Tillbyggnad av vagnhall Stenbackanavet 2 Tillbyggnad av vagnhall Stenbackanavet

3 Ritning A1 och A2 Beslutet skickas till Tekniska nämnden Ekonomichefen

(24)

§ 52 Kajkonstruktioner i kommunens ägo 2017/672 Kommunstyrelsens beslut

att godkänna lösningsförslag enligt bilaga A – behov/idébeskrivning

att i 2017-års budget avsätta 2 mnkr ur investeringsprojekt 0002 Östra Piren för att finansiera förstudie och projektering enligt lösningsförslag i bilaga A-

behov/idébeskrivning.

Sammanfattning

Utförda undersökningar och statusbedömningar av olika kajavsnitt som har utförts de senaste åren visar på ett eftersatt underhåll av de kajer som kommunen har i sin ägo. För att kunna garantera säkerheten för de som vistas på och längs med kajerna behöver renoveringsinsatser göras.

I samband med Karlshamnsfastigheters byggnation på östra piren renoveras kaj 206 (se bilaga B) som blir första etappen av kajupprustningen.

För att kunna göra rätt insatser på resterande kajavsnitt behövs en utredning göras för att bestämma vad kajen ska användas till i det långa perspektivet samt en plan för ett framtida fungerande underhåll.

Beslutsunderlag

1 Bilaga A, Behov & IDÉ beskrivning kajer 2 Bilaga B, Kaj 206

Beslutet skickas till

Frida Stålebjer, projektingenjör Fredrik Ek, projektledare Ekonomichefen

(25)

§ 53 Försäljning av fastigheten Champinjonen 1 till Riksbyggens Bostadsrättsförening Karlshamnshus 11 2017/229

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att sälja fastigheten Champinjonen 1 om ca 2 190 kvm till Riksbyggens

Bostadsrättsförening Karlshamnshus nr 11 för en köpeskilling om 300 000 kr att ge kommunstyrelsens vice ordförande och kommundirektören i uppdrag att underteckna bifogat köpekontrakt.

Jäv

Per-Ola Mattsson (S) närvarar ej vid ärendets handläggning. Annika Westerlund (S) tjänstgör som ordförande.

Sammanfattning

Riksbyggens Bostadsrättsförening Karlshamnshus nr 11 (Bostadsrättsföreningen) har framställt önskemål om att förvärva fastigheten Champinjonen 1. Bostadsrättsföreningen arrenderar idag fastigheten för parkeringsändamål och syftet är att fastigheten även fortsättningsvis skall användas för parkeringsändamål.

Fastigheten Champinjonen 1 är ca 2 190 kvm och en köpeskilling om 300 000 kr, vilket motsvarar ca 140 kr/kvm, bedöms som rimlig.

Del av Champinjonen 1 är enligt stadsplan för del av Prästslättsområdet (A 213, antagen 1967) utlagd för handelsändamål i en våning med en byggnadshöjd om 5,5 m. Då

fastigheten är relativt liten och någon handelsverksamhet inte etablerats bedöms det som osannolikt att någon handelsverksamhet kommer att etableras i framtiden. Fastigheten bedöms heller inte vara lämplig för att genom detaljplaneändring omvandla till

bostadsändamål/flerbostadshus. Fastigheten kan därför säljas.

Beslutsunderlag

1. Karta Champinjonen 1

2. Köpekontrakt försäljning av Champinjonen 1 till Riksbyggens Bostadsrättsförening Karlshamnshus nr 11

Beslutet skickas till

Mark- och exploateringsingenjören

(26)

§ 54 Dagvattenhantering Karlshamns kommun 2017/474 Kommunstyrelsens beslut

att anta riktlinjerna för dagvattenhantering.

att ge projektledaren för Stationsområdet i uppdrag att sätta extra fokus på dagvattenfrågan.

Sammanfattning

Karlshamns kommun har haft ett traditionellt sätt att hantera dagvattenhantering och det har organisatoriskt varit otydligt vem som ansvarar för vad i hanteringen av dagvattnet.

Kunskapen kring dagvatten är generellt sett låg inom kommunen och synsättet på

dagvatten är traditionell. En kompetenshöjning är nödvändig bland både tjänstemän och politiker.

I december 2015 genomfördes en första workshop inom dagvattenhantering som hade fokus på just ansvarsfrågan. Efter detta tog tjänstemän från Stadsmiljöavdelningen, VA- enheten och Avdelningen för tillväxt och utveckling fram förslag på riktlinjer för

dagvattenhanteringen. Dessa presenterades på en andra workshop i december 2016 där effekterna av riktlinjerna diskuterades och möjlighet att komma med inspel gavs till berörda. Det är nu dags att föra fram riktlinjerna till politiken för beslut.

Gällande behovet av kompetenshöjning inom dagvattenområdet har framtagandet av riktlinjer bidragit till en viss del med det. Ett annat sätt att höja kompetensen är att i specifika projekt och uppdrag jobba med frågan. Ett förslag är därför att sätta extra fokus på dagvattnet i utvecklingsprojektet Stationsområdet. Detta skulle bli ett läroprojekt med dagvattenfrågan belyst från idé till genomförande samt med fokus på drift och underhåll från start. Stationsområdet är det första man som besökare och resenär med buss och tåg tar del av i Karlshamn och öppna vattensystem kan starkt bidra till en attraktiv miljö som blir ett första mycket positivt möte med vår vackra kust- och skärgårdskommun.

Därför föreslås att kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjerna för dagvattenhantering.

att ge projektledaren för Stationsområdet i uppdrag att sätta extra fokus på

dagvattenfrågan. Effekten blir att kompetensen gällande dagvatten höjs i organisationen.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för dagvattenhantering i Karlshamn kommun

(27)

Beslutet skickas till

Marika Wennberg, Avdelningen för tillväxt och utveckling Linda Holm, VA-enheten

Anna Terning, Stadsmiljöavdelningen

Jesper Bergman, Samhällsbyggnadsförvaltningen Fredrik Ek, Avdelningen för tillväxt och utveckling

(28)

§ 55 Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Granefors 2015/3810 Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att listade fastigheter ska tas in i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten att anläggningsavgifter därefter beräknas enligt gällande VA-taxa

att efter beslut om antagande av utökat verksamhetsområde ge VA-enheten i uppdrag att skriftligen informera berörda fastighetsägare om beslutet.

Härutöver beslutar kommunstyrelsen

att i samband med revidering av VA-planen ska alternativ hantering av vatten och spillvatten särskilt belysas.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-24 VA-plan för Karlshamns kommun i vilken VA- utbyggnad i Granefors planerats till 2015-2016.

För att finansiering ska kunna ske genom gällande VA-taxa behöver verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas till att omfatta berörda fastigheter.

Det är kommunfullmäktige i egenskap av huvudman för den allmänna VA-anläggningen som beslutar om verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

1 Protokollsutdrag TN § 3 2017 Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Granefors

2 Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Granefors(2) 3 Ingående fastigheter utbyggnad granefors

4 Fastigheter som ingår i utbyggnadsområde Granefors 5 Samråd inför utbyggnad 160426

Yrkanden

Anders Englesson (MP) yrkar återremiss för komplettering av alternativa förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Anders Englessons (MP) återremissyrkande och finner ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

(29)

Beslutet skickas till Tekniska nämnden

(30)

§ 56 Detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13 m fl (Asarums centrum) - beslut om antagande 2015/2105

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att anta förslaget till detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13 m fl (Asarums centrum), enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900).

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av Asarums centrum längs med Storgatan. Centrum ska tydliggöras och plats för bland annat ett torg och nya byggnader ska skapas. Bestämmelser och avgränsningar i tidigare detaljplaner ses över och för några fastigheter ges en mer flexibel användning och möjlighet för kompletterande bebyggelse och förtätning. Gång- och cykelvägen i norr och söder ska bindas samman samtidigt som Storgatan ges en annan utformning.

Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte.

Byggnadsnämnden beslutade den 26 oktober 2016 § 185, att granskning skulle

genomföras. Granskningen genomfördes under perioden 7 – 30 november 2016. Totalt inkom 15 yttranden under granskningstiden, vilka finns återgivna och kommenterade i granskningsutlåtandet daterat 2016-12-06.

Beslutsunderlag

1 BN protokollsutdrag 2017-02-01 2 Tjänsteskrivelse

3 Granskningsutlåtande Asarum 1-4 och 1-13 mfl 4 Planbeskrivning Asarum 1-4 och 1-13 mfl 5 Plankarta Asarum 1-4 och 1-13

6 Samrådsredogörelse Asarum 1-4 och 1-13 m.fl.

7 Markteknisk undersökningsrapport Ramböll 2016-09-06 8 Bullerberäkning Storgatan och Granvägen Asarum

9 Storgatan Asarum gestaltningsförslag 10 Asarum centrum - förstudie för utveckling

11 Fastighetsförteckning Asarum 1-4 och 1-13 mfl kontrollerad 161010 12 Beslutsunderlag för MKB Asarum 1-4 och 1-13 mfl

Beslutet skickas till Byggnadsnämnden

(31)

§ 57 Svar gällande miljöprogram för Ronneby kommun 2017/218 Kommunstyrelsens beslut

att Karlshamns kommun tycker det är mycket positivt att Ronneby kommun har tagit fram ett program för hur man ska arbeta med miljöfrågorna under de kommande fyra åren. Det är viktigt att ha ett regionalt tänk i de här frågorna och att utgångspunkten finns i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen som Länsstyrelsen ansvarar för.

Karlshamn ska vara öppet för eventuella samarbeten med Ronneby i frågor där det finns synergier. Med framförhållning kan spännande projekt skapas där ett hållbart Blekinge är det gemensamma övergripande målet.

Sammanfattning

Ronneby kommun har tagit fram ett förslag på Miljöprogram 2017-2020 med tillhörande handlingsplan. Miljöprogrammet gäller för hela geografiska

kommunen och grundar sig på de 16 nationella miljökvalitetsmålen. storslagen fjällmiljö behandlas inte i programmet eftersom det inte är aktuellt for

Ronneby kommun. De nationella miljökvalitetsmålen har delats in i fem fokusområden; Klimat, Giftfri miljö, Hållbar bebyggelseutveckling, Friskt vatten och Biologisk mångfald. Till varje fokusområde finns övergripande målsättning och mål med tillhörande indikatorer samt en beskrivande text om vad vi vill uppnå.

I den tillhörande handlingsplanen presenteras aktiviteter som syftar till att antingen uppnå de övergripande målsättningarna eller specifika mål i förslag Miljöprogram 2017-2020. Förvaltningarna och bolagen har tagit fram sina respektive aktiviteter som de åtar sig att genomföra under perioden. För respektive aktivitet framgår vilken nämnd/förvaltning/bolag som har huvudansvar för att leda arbetet och samarbetet med övriga berörda.

Uppföljning kommer att ske varje år och ett miljöbokslut kommer redovisas i samband med kommunens finansiella bokslut.

Beslutet skickas till

Ronneby kommun, stadshuset@ronneby.se

(32)

§ 58 Resepolicy för tjänstepersoner och förtroendevalda i Karlshamns kommun 2016/4196 Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till resepolicy för Karlshamns kommun.

att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram kommungemensamma riktlinjer för resor.

Sammanfattning

Karlshamns kommuns nuvarande resepolicy är från 2000 (KS § 220) och därför har en översyn gjorts.

Den nya policyn har utformats i enlighet med gällande riktlinjer för styrdokument och ska således fastställas av kommunfullmäktige. Policyn anger Karlshamns kommuns

förhållningssätt till något och inte ange några fasta regler utan ange principer som ska tjäna som vägledning inom det aktuella området.

Därför kommer kommunstyrelsen besluta om mer detaljerade riktlinjer om resor efter det att policyn fastställts.

Bilagor

Resepolicy Karlshamns kommun Beslutet skickas till

Författningssamlingen Kommunstyrelsen Kommundirektören Personalchefen

Kommunikationschefen

(33)

§ 59 Fristad Blekinge - Yttrande över fråga om deltagande i ett fristadsprogram 2016/4301 Kommunstyrelsens beslut

att Karlshamns kommun inte har möjlighet att ta del av ansvaret för att vara en fristad i Blekinge. Men anser att frågan är intressant och har inget att erinra emot att Region

Blekinge får uppdraget att samordna arbetet om annan kommun/kommuner har möjlighet att finansiera och ta ansvar för att vara en fristad.

Sammanfattning

I kulturplanen för Blekinge finns ett uppdrag åt Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg att utreda om Blekinge kan bli en fristad för förföljda författare. 2015-10-23 inkom en motion från Héléne Nordin (mp) om att Region Blekinge skulle utreda om någon av kommunerna ensam eller med solidarisk finansiering från övriga kommuner kan ta emot en fristadstipendiat och därmed bli fristad.

En förstudie har genomförts av Karin Hansson, Fria ordets hus i Växjö, vilken är nationell samordnare för fristad. I förstudien Fristad Blekinge anser utredaren att Region Blekinge ska gå vidare med att undersöka om det finns möjligheter för kommunerna att tillsammans med Region Blekinge ta ett gemensamt ansvar för att det i Blekinge skulle kunna bli fristad.

Förstudien föreslår:

- att kommunerna i Region Blekinge tillsammans går in med medel som bidrar till att en kommun kan ta ansvaret för att vara fristad. Det vill säga att kommunerna tillsammans står för kostnaderna för en koordinator samt medlemskap i lCORN, och att den kommun som vill vara fristad står för kostnaderna rörande stipendium, lägenhet, resor etc.

- att Region Blekinge arbetar vidare med frågan för att bli fristad för en musiker, konstnär eller författare och ser över möjligheterna för att i framtiden bli medlemmar i ICORN och skapa en fristad i regionen, och medan man gör detta även;

- undersöker hur regionen genom kommunernas kulturliv på andra sätt kan visa sitt stöd för den internationella mänskliga rättigheten yttrandefrihet.

En fristadssatsning kostar mellan 400 000 och 600 000 kr per år och är ett stort åtagande för en kommun. Fristadskoordinatorn behöver vara på plats i samma kommun som stipendiaten för att kunna hjälpa till med praktiska göromål och ta ett socialt ansvar.

Förstudien utgör ett bra beslutsunderlag för kommunerna i Blekinge. Region Blekinge kan samordna kommunernas gemensamma satsning för att ta emot en fristadstipendiat och bistå den kommunala koordinatorn med regionalt nätverk och nationella kontakter inom den konstart som stipendiaten representerar.

Frågan har remitterats till kulturnämnden för yttrande.

(34)

Beslutsunderlag

1 Protokollsutdrag KN § 6/2017 Fristad Blekinge - Fråga om deltagande i ett fristadsprogram

2 Fristad Blekinge

3 Förstudie Fristad Blekinge Yrkanden

Anders Englesson (MP) yrkar att framställan bifalls.

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Anders Englessons (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till Region Blekinge

(35)

§ 60 Utvärdering av Kulturnatten 2016 ur ett besöksperspektiv 2016/1600 Kommunstyrelsens beslut

att lägga utvärderingen till handlingarna och uppmana kulturnämnden att beakta rapporten vid planeringen av kulturarrangemang.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra åt kulturnämnden att utvärdera Kulturnatten 2016 ur ett besöksperspektiv.

”Kommunstyrelsen 2016-05-03, § 91. Utvärdering av Kulturnatten ur ett besöksperspektiv 2016/1600.

Kommunstyrelsen har som ett av sina nämndmål Kommuninvånare och besökare får ta del av ett rikt och spännande utbud av aktiviteter och upplevelser, för att säkerställa detta mål har avdelningen för Tillväxt och utveckling åtagandet att arbeta för fler och större publika evenemang i Karlshamn.

En prioriterad insats/aktivitet för att uppnå målet är att utvärdera Kulturnatten ur ett besöksperspektiv i nära samhandling med Kultur Karlshamn. Utvärderingen kommer att ligga till grund för att utveckla Kulturnatten, som enligt Kultur Karlshamn efter 25 år möjligen är i behov av förnyelse.”

Kultur Karlshamn har genomfört en enkät riktad mot besökare och medborgare på

Kulturnatten 2016 samt två veckor efter denna. Kulturnattens medverkande föreningar har också utvärderats genom specifika arrangörsfrågor. Totalt antal enkätsvar är 399.

Syftet med undersökningen var

 att undersöka besökares och föreningars uppfattning om Kulturnattens omfattning, utformning och innehåll.

 att analysen utifrån civilsektorn ska ställas i relation till andra tillgängliga

undersökningar och analyser inom fältet kulturturism. Uppdraget ska leda fram till en rapport, som synliggör Karlshamns kommuns möjligheter att utveckla

Kulturnatten.

HUI Research AB har sammanställt och analyserat utvärderingen av Kulturnatten 2016.

Rapporten utgör en god grund för det fortsatta arbetet och ställningstagandet angående utvecklingen av Kulturnatten. En väsentlig aspekt utgörs av vilka aktörer som bildar kärnan i Kulturnatten och vilken betydelse dessa har i sammanhanget av ett utökat Kulturnattsarrangemang. En utveckling av Kulturnatten är starkt förknippad med en utökad budget både för inköp av professionella programpunkter och utökning av personal som planerar och samordnar samt en varsam hantering av de ideella krafter som är

grundstommen i arrangemanget

(36)

Beslutsunderlag

1 Protokollsutdrag KN § 4 2017 Utvärdering av Kulturnatten 2016 ur ett besöksperspektiv

2 Rapport - Kulturnatten 2016 Beslutet skickas till

Kulturnämnden

(37)

§ 61 Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2016 - 2020 - reviderad version 2015/897 Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2016 – 2020.

Sammanfattning

Det har sedan 2004 funnits en paragraf i bibliotekslagen om att kommuner och landsting ska anta planer för sin biblioteksverksamhet. Vilka planer och på vilket sätt har varit omstritt. En ny bibliotekslag trädde i kraft den 1 januari 2014. Enligt den nya

bibliotekslagen ska samtliga kommuner och landsting ha biblioteksplaner för sin verksamhet.

Biblioteksplanen ska vara ett styrdokument som tydliggör verksamhetens uppdrag för personal och beslutsfattare, men ska även synliggöra utbud och service för medborgarna vilket gynnar deras möjlighet att påverka och ställa krav. Biblioteksplanen ska vara

uppföljningsbar, vara kopplad till bibliotekslagen samt följa den uppföljningsstruktur som finns genom Kompass Karlshamn. Kungliga biblioteket har i uppdrag att tillsammans med regionala biblioteksverksamheter och landets kommuner följa upp hur

biblioteksplanerna utformats och används.

Kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg informerade 2014-01-30 kulturnämnden om den nya lagens innehåll och förändringar. Hösten 2014 påbörjades arbetet med en ny biblioteksplan för Karlshamns kommun. Arbetet intensifierades efter flytten av Stadsbiblioteket och i samråd med kulturnämndens presidium utarbetades en

uppdaterad biblioteksplan för Karlshamns kommun gällande 2016 – 2020. Våren 2016 skickades planen ut på remiss till grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Inga synpunkter har inkommit.

En liten förändring har gjorts i biblioteksplanen sedan kulturnämndens beslut 2016-09- 21.

Beslutsunderlag

1 Protokollsutdrag KN § 14 2017 Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2016 - 2020 - reviderad version

2 Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2016-2020 v.2.2 Beslutet skickas till

Författningssamlingen Kulturnämnden

(38)

§ 62 Översyn av torghandelsföreskrifterna 2014/3094 Kommunstyrelsens beslut

att uppdra åt kommundirektören att göra en översyn av torghandelsföreskrifterna med följande direktiv:

”Då ett planeringsarbete har satts igång vad gäller torgets fysiska miljö bör översynen av föreskrifterna synkroniseras med detta arbete. Utgångspunkten för detta planeringsarbete är att göra torget till ett ännu aktivare torg med bland annat torghandel, samtidigt som fordonens tillgång till torget måste beaktas. Dvs att torghandeln värnas i arbetet med torghandelsföreskrifter. I arbetet med att ta fram nya föreskrifter ska därför en

referensgrupp bildas för dialog med torghandlarna och med centrumföreningen. Härutöver ska översynen beakta kommunstyrelsens beslut KS 2014-09-23 § 210 samt förslag om ändring av tiderna för julgransförsäljning .”

att upphäva tidigare beslut, KS 2014-09-23 § 210, om utredning av ändring av torghandelsföreskrifterna

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-23 § 210 att uppdra åt förvaltningen att se över de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel. Efter detta har socialdemokratiska

föreningen inkommit med ett förslag om ändring av tiderna för julgransförsäljning vilket också regleras i torghandelsföreskrifterna.

Detta uppdrag förslås nu kompletteras med tydligare direktiv från den styrande koalitionen enligt följande:

”Då ett planeringsarbete har satts igång vad gäller torgets fysiska miljö bör översynen av föreskrifterna synkroniseras med detta arbete. Utgångspunkten för detta planeringsarbete är att göra torget till ett ännu aktivare torg med bland annat torghandel, samtidigt som fordonens tillgång till torget måste beaktas. Dvs att torghandeln värnas i arbetet med torghandelsföreskrifter. I arbetet med att ta fram nya föreskrifter ska därför en

referensgrupp bildas för dialog med torghandlarna och med centrumföreningen. Härutöver ska översynen beakta kommunstyrelsens beslut KS 2014-09-23 § 210 samt förslag om ändring av tiderna för julgransförsäljning .”

Beslutsunderlag

1 KS 2014-09-23 § 210

2 Försäljning av julgranar - förslag till ändring av torghandelsföreskrifter

(39)

Beslutet skickas till Kommundirektören Fastighetschefen Stadsarkitekten Markförvaltaren

(40)

§ 63 Yttrande över Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1 2017/376

Kommunstyrelsens beslut

att överlämna Karlshamns kommuns synpunkter till Näringsdepartementet för beaktande.

Protokollsanteckning

Till protokollet biläggs särskilt yttrande från Moderaterna.

Sammanfattning

Parlamentariska landsbygdskommittén överlämnade den 31 januari 2017 sitt

slutbetänkande för en sammanhållande nationell politik för landsbygden. Förslagen ska ge förutsättningar för en hållbar utveckling och tillväxt för landsbygden. Som helhet anser Karlshamns kommun att det är ett väl underbyggt slutbetänkande som tagits fram för att få ett helhetsperspektiv till en livskraftig landsbygd. Det är tydliga mål för de olika politiker- områdena som bygger på de likvärdig förutsättningar som finns. Det ger en bra signal för utveckling och framtidstro.

Beslutsunderlag 1

2

Sammanställt yttrande av landsbygdsutvecklaren i samråd med tjänstemän vars område berörts

Särskilt yttrande från Moderaterna Yrkanden

Anders Englesson (MP) yrkar att andra stycket under rubriken samhällsplanering och bostadsbebyggelse utgår.

Per-Ola Mattsson (S) yrkar att överlämna Karlshamns kommuns synpunkter till Näringsdepartementet för beaktande.

Beslutsgång

Ordförande ställer Per-Ola Mattssons (S) yrkande mot Anders Englessons (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsens beslutat enligt Per-Ola Matssons (S) yrkande.

Beslutet skickas till Näringsdepartementet

(41)

§ 64 Motion om hissning av den romska flaggan på den romska nationaldagen den 8 april 2016/1405

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sammanfattning

Sara Månsson Möllergren (MP) föreslår i motion, daterad 2016-04-09, att Karlshamns kommun under nästa år (2017) hissar den romska flaggan på den romska nationaldagen den 8 april. Motiveringen till att just den Romska flaggan nationaldagen ska högtidlighållas är att de är en erkänd minoritet samt har varit och är fortfarande en utsatt minoritet.

Övervägande

I Sverige liksom i Karlshamn lever idag folk med många olika nationella ursprung. Till de erkända minoritetsgrupperna räknas samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter. Enligt FN:s definition är samerna dessutom urfolk. De

nationella minoritetsspråken är samiska, jiddisch, romani chib, finska och meänkieli (tornedalsfinska).

Enligt kommunens regler (KF § 216, 2007-11-30) för flaggning används enbart den

Svenska flaggan förutom på FN-dagen, europadagen och vid vänortsbesök. I övrigt beslutar kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören.

Motionen överlämnas därmed för politisk bedömning och övervägande om revidering av kommunens regler för flaggning.

Beslutsunderlag

1 Motion om hissning av Romsk flagga 2.pdf

2 Regler för flaggning på kommunala byggnader i Karlshamns kommun Yrkanden

Anders Englesson (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång .

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Anders Englessons (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

(42)

§ 65 Motion om att genomföra ett projekt med kill- och tjejgrupper 2015/3452 Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att motionen kan anses besvarad med att konstatera att sådan verksamhet redan bedrivs.

Sammanfattning

Jens Henningsson och Monica Andersson (V) föreslår i en motion daterad 2015-08-27 att Karlshamns kommun genomför ett kill- och tjejprojekt, gärna i samverkan med ideella organisationer samt att man därefter utvärderar projektet. Syftet ska vara att skapa

trygghet för ungdomar samt att öka förståelsen för alla människors lika värde och att skapa jämlikhet mellan kvinnor och män.

Motionen har remitterats till BUS-nämnden för yttrande.

BUS-nämnden har i yttrande 2017-01-17 angivit följande:

Inom utbildningsförvaltningen är kill-/tjejgruppsverksamhet integrerad i den fortlöpande undervisningen.

I åk 7 genomgår alla elever två “lära känna” dagar, som består av en heldag på räddningstjänsten och en heldag på friluftsbas Kofsa. Detta är ett samarbete mellan räddningstjänsten, fältgruppen och fritidsgårdarna.

I åk 8 genomgår alla elever en temavecka om sex och samlevnad på alla högstadieskolor.

I åk 9 har eleverna chans att åka på kille/tjej läger i fritidsgårdarnas regi. Detta läger är i två delar; hösten handlar om kärlek, identitet, kamratskap, föräldrar etc. Våren handlar om brott och straff, lag och rätt samt ANDT. Hela lägret handlar om att ungdomarna ska våga vara sig själva och stärkas i sina egna identiteter. Detta läger innefattar fyra övernattningar.

På vissa skolor/fritidsgårdar finns även grupper för mellanstadieelever där fokus är på att våga vara sig själv och trygga sin identitet.

Mot bakgrund av ovanstående finns det inte skäl till att starta ett projekt med kill- och tjejgrupper.

Beslutsunderlag

1 Motion om projekt med kill- och tjejgrupper.pdf

(43)

§ 66 Motion om valkretsar i Karlshamns kommun 2016/3570 Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen med hänvisning till den nya lagstiftningen.

Sammanfattning

Magnus Gärdebring (M) föreslår i motion, daterad 2016-10-14, att Karlshamns kommun från och med kommunfullmäktigevalet 2018 ska bestå av en valkrets.

Vallagen är den lag som bestämmer hur de allmänna valen ska genomföras. Justeringar har gjorts i vallagen som får effekt vid genomförande av 2018 års val. Här stadgas det att kommunen delas in i två eller flera valkretsar om en kommun har 36 000 personer eller fler som har rösträtt. En kommun som har färre än 36 000 personer som har rösträtt får delas in i valkretsar endast om det finns särskilda skäl för det.

Vid valet till kommunfullmäktige i september 2014 hade Karlshamns kommun 25 295 röstberättigade personer. Kommunen är indelad i två valkretsar, Karlshamn Västra och Karlshamn Östra. I valkrets Karlshamn Västra var 12 629 personer röstberättigade och i valkrets Karlshamn Östra var 12 666 personer röstberättigade.

Antalet röstberättigade ska beräknas på grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets

folkbokföringsverksamhet den 1 mars det år beslutet om valkretsindelning fattas.

En valkrets bör utformas så att den kan beräknas få minst 13 fasta valkretsmandat. Den ska ha en sammanhängande gränslinje, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

I Karlshamns kommun har valkrets Karlshamn Västra 25 mandat och valkrets Karlshamn Östra 26 mandat.

Indelningen i valkretsar ska beslutas av kommunfullmäktige senast den 31 oktober året före det valår då den nya indelningen ska gälla för första gången. För att gälla ska beslutet vara fastställt av länsstyrelsen.

Mandaten i kommunfullmäktige i en kommun som är indelad i valkretsar består av fasta valkretsmandat och utjämningsmandat.

Om en kommun är indelad i valkretsar, ska länsstyrelsen senast den 30 april det år då ordinarie val ska hållas besluta hur många fasta valkretsmandat som varje valkrets ska ha.

Övervägande

Mot bakgrund av ovanstående sammanställning lämnas frågan om valkretsindelning i Karlshamns kommun härmed över för politiskt ställningstagande.

(44)

Beslutsunderlag

1 Protokollsutdrag ValN § 4 2017 Yttrande rörande motion om valkretsar i Karlshamns kommun

2 Motion om valkretsar

(45)

§ 67 Förslag till Karlshamns kommun - förbud mot fyrverkerier i Karlshamn 2016/4619 Kommunstyrelsens beslut

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ta fram ett förslag som tillgodogör det som framförs i förslagsställarens skrivelse.

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår att Karlshamns kommun ska införa fyrverkeriförbud i kommunen.

Förslagsställarens motivering till förslaget är, i korthet, att det börjat bli otryggt att bo och visats i centrum runt nyår, särskilt för hundägare. Kommunen bör ange en plats, tex Boön, där folk får skjuta vid tolvslaget och förbjuda det på övriga platser. Intill detta är gjort bör

kommunen avstå från sitt fyrverkeri.

Administrativ chef har, i enlighet med given delegation, beslutat att kommunstyrelsen ska handlägga ärendet.

Övervägande

Kommunfullmäktige beslutade så sent som 13 februari 2017 om reviderade lokala ordningsföreskrifter med stark begränsning av möjligheterna till fyrverkerier;

”Fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor får inte användas på Stortorget i Karlshamn. För användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i övriga delar av Karlshamns kommun krävs tillstånd av Polismyndighet. På nyårsafton från kl 22.00 fram till kl 01.00 påföljande dag gäller dock de generella reglerna i 3 kap 7 § ordningslagen, som säger att Polismyndighetens tillstånd endast krävs om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.”

Detta innebär att fyrverkerier inte får användas utan polisens medgivande förutom från kl 22.00 nyårsafton till 01.00 nyårsdagen. Även under denna tid måste polisens tillstånd inhämtas om det föreligger risk enligt ordningslagen.

Med hänvisning till de nyligen omarbetade reglerna föreslås kommunstyrelsen besluta att avslå förslaget om ytterligare begränsningar av fyrverkerier.

Beslutsunderlag

1 Förslag till Karlshamns kommun - förbud mot fyrverkerier i Karlshamn Beslutet skickas till

Förslagsställaren Administrative chefen

(46)

§ 68 Förslag till Karlshamns kommun - Belysning av utvandrarmonumentet nattetid 2014/3875

Kommunstyrelsens beslut

att godkänna sponsring, i enlighet med kommunens riktlinjer för sponsring av kommunala verksamhet, för att genomföra projektet i enlighet med förslaget.

att uppdra åt kommundirektören att tillse att projektet färdigställs.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag, som föreslår att Utvandrarmonumentet i Näsviken ska förses med belysning, har ännu en gång inkommit till Karlshamns kommun. Förslagsställaren hänvisar till att tidigare förslag avslogs med hänvisning till nya kulturhuset. De planerna är dock

framskjutna till år 2020.

Ärendet har hanterats av kulturnämnden som ställer sig positiva till förslaget men saknar medel och lämnade därför över ärendet till fritidsnämnden. Fritidsnämnden beslutade beakta projektet vid kommande budgetarbete.

Förslagsställaren har härefter inkommit med kompletterande skrivelse efter diskussioner med det lokala näringslivet om sponsring för att kunna genomföra förslaget.

Kommunen har ett antagit riktlinjer för sponsring av kommunal verksamhet. Förslaget bedöms falla in inom detta regelverk.

Beslutsunderlag

1 Belysning av statyn Utvandrarna Karlshamn - kompletterande skrivelse från förslagsställaren

2 BLT bild 2017-01-18

3 Belysning av utvandrarmonumentet nattetid - förslag till Karlshamns kommun 4 00001H.pdf

5 KN § 28 Belysning av Utvandrarmonumentet

6 Protokollsutdrag FN § 50 Förslag till Karlshamns kommun - Belysning av utvandrarmonumentet nattetid

Beslutet skickas till Förslagsställaren Kommundirektören

(47)

§ 69 Utseende av revisor i Stiftelsen Elektronikcentrum 2017/803 Kommunstyrelsens beslut

att utse Bengt Månsson, med Roger Gummesson som ersättare, till revisor i Stiftelsen Elektronikcentrum för åren 2017 och 2018.

Sammanfattning

Enligt stadgarna för Stiftelsen Elektronikcentrum skall stiftelsens förvaltning och räkenskaper årligen granskas av auktoriserad revisor som skall utses av Karlshamns kommun för två räkenskapsår i sänder.

Hittills har Bengt Månsson, KPMG varit revisor med Roger Gummesson, KPMG som ersättare.

Beslutet skickas till

Stiftelsen Elektronikcentrum Bengt Månsson

Roger Gummesson matrikeln

(48)

§ 70 Redovisning av delegationsbeslut KS 20170307 2017/121 Kommunstyrelsens beslut

att lägga redovisningen av delegationsbesluten till handlingarna.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänsteman enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2017-02-21 finns att läsa i netpublicator under ksau.

1 Delegationsbeslut godkännande av intrångsersättning från Eon inom fastigheterna Asarum 43:1, 1:107 samt 43:5

2 Delegationsbeslut - Yttrande för antagning i hemvärnet

3 Delegationsbeslut ledningsrätt inom försåld del av Stilleryd 2:49 - Evomatics 4 Delegationsbeslut undertecknande av samt ansökan om inskrivning av servitut

vattenborra Långeboda 1:14

5 Delegationsbeslut - Yttrande för antagning i hemvärnet 6 Delegationsbeslut - Yttrande för antagning i hemvärnet

7 Delegationsbeslut utbildningsförvaltningen, E Personalfrågor, okt 2016-jan 2017 8 Delegationsbeslut hembud arrendeöverlåtelse Väggatomt 9 Saltsjöbadsvägen 14 9 Remissyttrande Kamera övervakning Embla Sweden

10 Remissvar kameraövervakning polisen

11 Delegationsbeslut E3 - Lokalt kollektivavtal rörande utbyte av rast mot måltidsuppehåll vid Ringamåla förskola under perioden 2017-01-30--07-31 12 Delegationsbeslut E5 - Beslut om nya lägstalöner och ingångslöner från och med

2017-04-01 respektive 2017-05-01

13 Delegationsbeslut E 22 - Överenskommelse om avgångsvederlag med anställd inom samhällsbyggnadsförvaltningen

14 Delegationsbeslut E 22 - Överenskommelse om avgångsvederlag med anställd inom omsorgsförvaltningen

15 Överprövning upphandling av arbetskläder

16 Delegationsbeslut E 16 - Anställning av nämndssekreterare till administrativa avdelningen, kommunledningsförvaltningen

17 Delegationsbeslut E 16 - Anställning av projektingenjör vid avdelningen för tillväxt och utveckling, kommunledningsförvaltningen, från och m 2017-02-01

18 Delegationsbeslut avseende ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten samt cateringtillstånd till slutet sällskap, Restaurang Kronolaxen AB 19 Delegationsbeslut - Yttrande för antagning i hemvärnet

20 Delegationsbeslut E 22 - Överenskommelse om avgångsvederlag med anställd inom

(49)

utbildningsförvaltningen

21 Delegationsbeslut E 5 - Kompetensförsörjningsplan för Karlshamns kommun 22 Anmälan om arbetsskada - utlämnande av handling

23 Delegationsbeslut - Yttrande för antagning i hemvärnet

24 Delegationsbeslut markupplåtelseavtal för laddstolpar i Greencharge-projektet 25 Delegationsbeslut E 16 - Anställning av kommunvägledare vid Serviccenter från och

med 2017-03-01

26 Delegationsbeslut utbildningsförvaltningen, E Personalfrågor, jan-febr 2017 27 Delegationsbeslut 2/2017 - Kommunal borgen Västblekinge Miljö AB

28 Delegationsbeslut 170101-170131

(50)

§ 71 Handlingar för kännedom 2017-03-07 2017/304 Kommunstyrelsens beslut

att lägga redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning

Handlingar för kännedom enligt bilagd lista.

Beslutsunderlag

1 Handlingsplan vision e-hälsa

2 Överenskommelse Jämställdhetsarbetet inriktning mot män, pojkar o maskulinitetsfrågor

3 Rekommendation Kvalitet i särskilt boende för äldre nattetid 4 Överföring av resurser mellan budgetår (inspektörstjänst)

5 Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet

6 Protokollsutdrag KN § 12/2017 Revidering av kulturnämndens delegationsordning 7 Protokollsutdrag FN § 2 Kartläggning av stigar och motionsspår i Karlshamns

kommun

8 Protokollsutdrag FN § 3 Bidrag till föreningar som nattvandrar 9 Missiv Granskning av BUS-nämndens ledning och styrning 10

11 12

Revisionsrapport BUS nämnden styrning och ledning Karlshamns kommun11 Dom 2017-02-15 – Västblekinge Miljö AB

BN § 29 Detaljplan för Torarp 20:1 m fl (Björkliden)

(51)

§ 72 Beslutslogg för kommunstyrelsen februari 2017 2017/325 Kommunstyrelsens beslut

att godkänna beslutsloggen för kommunstyrelsen med i förekommande fall nya färdigdatum.

Sammanfattning

Administrative chefen har upprättat förslag till beslutslogg (uppföljning av beslut) för kommunstyrelsen för februari månad 2017.

Beslutsunderlag

1 Beslutslogg februari Beslutet skickas till Administrativ chef

(52)

§ 73 Attest- och beställningsberättigade inom kommunstyrelsens verksamhetsområde - mars 2017 2017/984

Kommunstyrelsens beslut

att godkänna ny attestförteckning för kommunstyrelsens verksamhet att gälla fr o m 2017-03-01 och tillsvidare.

Sammanfattning

Ekonomienheten har överlämnat förslag till reviderad attestförteckning för kommunstyrelsens verksamhet för år 2017.

Beslutsunderlag

1 Attest o beställningsberättigade KS 2017 Beslutet skickas till

Ekonomichefen

Figure

Updating...

References

Related subjects :