Utvärdering av projektet Flyktingguide i Sydnärke

Full text

(1)

Utvärdering av projektet

Flyktingguide i Sydnärke

Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg

Ingela Fredriksson, November, 2016

(2)

Utvärderingen syfte

Syftet med utvärderingen är att undersöka hur

implementeringen av projektet Flyktingguide i Sydnärke har fungerat i förhållande till projektets syfte och målsättning samt att identifiera styrkor och svagheter med arbetsmodellen.

Utvärderingen syftar även till att undersöka vilken betydelse verksamheten har för deltagarna i projektet.

(3)

Frågeställningar

• Hur har samverkan fungerat inom projektet?

• Hur har styrning och ledning av projektet fungerat?

• Hur ser förankringen av projektet ut på lokal nivå/i kommunerna?

• Grad av måluppfyllelse utifrån ansökan och projektbeskrivning?

• Hur ser möjligheterna för projektets långsiktiga implementering ut?

• Vilken betydelse har verksamheten för deltagarna i projektet?

(4)

Metod och material

• Kvalitativa intervjuer: 6 i styrgruppen, 2 samverkansparter.

• Webbenkäter: 44 nyanlända och 51 guider.

• SWOT-analys i styrgruppen.

• Analys av tillgängliga dokument och tidigare utvärderingar i andra kommuner.

(5)

Resultat från utvärderingar Falun

• Deltagarna är nöjda mer projektet.

• Fått träffa nya människor.

• Träna på språket

• Lära sig om varandras kulturer.

Referenser:

Olsson, Sara. & Renhuvud, Carina. Flyktingguide: En väg till integration? Brukarutvärdering av projektet Flyktingguide i Falun. 2016.

(6)

Exempel från utvärdering Eskilstuna

Några önskemål:

• Gemensamma möten med andra språkvänner.

• Kunna välja sin vän själv.

• Prata mer om vilka förväntningar som finns på relationen.

• För att minska väntetider och få till snabbare matchningar behövs det nya sätt att tänka på kring matchningar.

• Uppföljning av alla matchningar.

• Mandat hos kommunledningen från början så att det blir ett beständigt arbete.

Referenser:

Aytar, Osman. Interkulturella möten för integration i praktiken: Utvärdering av verksamheten flyktingguide/språkvän i Eskilstuna kommun och kommunens regionala/nationella samordningsroll. 2016.

(7)

Exempel från utvärdering Eskilstuna

Några förslag:

• Mera utåtriktad verksamhet så det blir fler som engagerar sig.

• Arbetsgrupp med både etablerade och nyanlända.

• Bilda mindre grupper istället för parvis matchning t.ex. en matlagningsgrupp.

Referenser:

Aytar, Osman. Interkulturella möten för integration i praktiken: Utvärdering av verksamheten flyktingguide/språkvän i Eskilstuna kommun och kommunens regionala/nationella samordningsroll. 2016.

(8)

Antal nyanlända och guider

37

58

43 46

15 17 16

23

8

13 52

75

66

54

29

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Askersund Hallsberg Kumla Laxå Lekeberg

Antal nyanlända och guider per kommun

Totalt Nyanlända Totalt Guider Totalt

(9)

Resultat SWOT-analys Sydnärke

Styrkor

• Samverkan

• Samordning av resurser

• Kollegialt lärande/

erfarenhetsutbyte

• Etablerad metod

• Civilsamhället

Svagheter

• Styrning och ledning

• Roller och ansvar

• Kommunikation

• Kommunala olikheter i organisationen

• Förankring och

engagemang i

kommunerna

(10)

Preliminära resultat webbenkät Sydnärke

• Bättre struktur på matchningsträffarna

• Önskar mer information om hur det är tänkt att fungera både på matchningsträffen och efter första mötet

• För stora grupper

• Svårt att hitta möteslokaler

• Efterfrågar mer stöd från kommunen/projektledning

(11)

Några citat guider…

”Det är dock svårt att hinna träffas så ofta som de vill. Jag har lärt mig massor och upplevt mer här hemma senaste året än vad jag gjort de gånger jag rest utomlands.”

”Jag har även förstått hur bra jag har det och vilken trygg bubbla jag lever i.”

”Jag tycker att jag har träffat helst fantastiska människor och numera nära vänner.”

”Vardagssamtal ger nog mer än "grammatik””

”Matchningen är helt enkelt avgörande om det ska ge något för båda.”

(12)

Några citat nyanlända…

”Man kan dela ut kunskap med varandra och utbyta kultur och erfarenheter samtidigt man kan träna svenska språket”

”Problemet är att vi kan inte träffa dem på länge. Vi behöver att prata svenska nästan varje dag för att utveckla vår språk”

”Bra att försöka hjälpa alla invandrare för integreras i samhället genom träffa svenskarna så mycket dem kan”

”Ja, jag vill säga att projektet är helt fantastisk så kommunen ska försätta vidare. Det kan hjälp båda flyktingar och svenska.”

(13)

Några citat styrgruppen…

”Själva grundtanken tycker jag är fantastisk, just mötet mellan människor.”

”Dom matchningar som har blivit bäst det är ju nästan när det har varit kanske någon grupp eller någon förening … men kanske dom här

synergieffekterna lite mera”

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :