FRAKTPRISLISTA. Gäller fr o m den 16 maj 2022

17  Download (0)

Full text

(1)

FRAKTPRISLISTA

Gäller fr o m den 16 maj 2022

(2)

S:t Eriks Transport och fraktvillkor 2022 . . . 3

Fraktprislistor . . . 4

Uppsala . . . 5

Vara . . . 6

Staffanstorp . . . 7

Hjällbo och Surte hamn . . . 8

Kil och Karlstad . . . 9

Ockelbo . . . 10

Knissling/Glimåkra . . . 11

Brastad . . . 12

Strömstad . . . 13

Oxelösund . . . 14

Mjöbäck . . . 15

Regionsindelad karta . . . 16

Innehållsförteckning

(3)

S:t Eriks Transport- och fraktvillkor 2022

LEDTID FÖR TRANSPORTER

Angivna leveranstider för transport gäller från att produkten finns lastklar på lagerförande enhet.

LEVERANS

Leverans utförs enligt vad som bekräftats. Omständigheter som till exempel trafik och väntetider gör att angivna tider är preliminära och utgör inget åtagande om exakt tidpunkt.

AVROPSTIDER PRODUKTSORTIMENT:

Fraktpriser gäller vid minst 3 dagars förhandsbokning inom 30 mil från levererande enhet, vid längre avstånd gäller 5 dagar. För leveranser till postnummer 81 och högre samt till Gotland, gäller minst 5 dagars förhandsbokning.

TAK: Fraktpriser gäller vid minst 10 dagars förhandsbokning.

Leverans av stycketak sker som samlast.

AVISERING

Avisering av leverans sker normalt 1–2 timmar före ankomst till vid beställ- ning angivet telefonnummer. Hämtning skall aviseras senast 24 timmar innan lastning. Avisering görs till S:t Eriks logistikavdelning enligt anvisning på orderbekräftelse.

BOKNING AV HÄMTNING MED MOTTAGARFRAKT FÖR KUNDS RÄKNING

S:t Eriks utför inte tjänsten. Kund hänvisas till att själv boka eller köpa tjäns- ten av S:t Eriks.

TILLÄGG/ÄNDRING PÅ LEVERANS

Vid ändring av bokad leverans senare än 24 timmar före planerad lastning, förbehåller sig S:t Eriks rätten att debitera uppkomna kostnader i enlighet med ABM07 p13. Sådan ändring kan påverka bekräftad leveranstid.

FRAKTKOSTNAD

Fraktprislistan gäller tills vidare med reservation för kostnadsökningar utan- för S:t Eriks kontroll. Exempelvis förändringar av skatter, drivmedelstillägg eller andra avgifter.

 Normalt räknas fraktdragande vikt utifrån verklig vikt inklusive pallvikt.

Tak räknas dock per styck.

 Vissa artiklar är skrymmande och fraktberäknas efter skrymvikt, upp till 2 x verklig vikt, exempelvis stödmurar.

VÄNTETID VID LOSSNING

Efterdebitering kan ske om lossningstiden överstiger 45 minuter.

TILLÄGGSTJÄNSTER

S:t Eriks har rätt att i efterhand debitera merkostnader för tilläggstjänster som utförts i samband med leverans och som ej bokats vid beställningstill- fället, exempelvis lossning.

PALL OCH PALLRETURER

Byggpall skall returneras till Norrlandspall AB. Se www.byggpall.se. Övriga pallar måste föregås av returpallsbeställning och sker till S:t Eriks levereran- de fabrik.

 För övriga pallvillkor se S:t Eriks Allmänna bestämmelser för köp, hyra och leverans.

MOTTAGNINGSKONTROLL

Vid mottagande av leveransen skall köparen göra en yttre kontroll av godset innan det lossas samt de sidor som framkommer när godset är lossat. Fram- kommer det att godset har skador skall detta antecknas dels på köparens kopia av följesedel/fraktsedel samt på chaufförens följesedel/fraktsedel, därefter signatur. Om möjligt komplettera med foto, helst då godset står kvar på flaket.

LEVERANSTIDPUNKT/PERIOD

SENAST: Innebär leverans inom 3 vardagar före beställt leveransdatum.

Gäller ej postnummer 81 eller högre, eller Gotland.

VECKA: Innebär leverans inom 5 vardagar före beställt leveransdatum.

EXAKT DAG: Leverans på bestämd vardag med tre dagars framförhållning kan ske mot extra avgift. Leverans sker då normalt mellan kl 07 – 16. Gäller ej postnummer 81 eller högre, eller Gotland.

SNABBARE LEVERANS ÄN 3 DAGAR:

Beställning av snabbare leverans än 3 arbetsdagar från beställ- ningsdatum avtalas särskilt.

LEVERANSVILLKOR FÖR NATIONELLA TRANSPORTER ENLIGT LEVERANSKLAUSULER FÖR BYGGBRANSCHEN 2008.

LOK: Levererat Olossat Köparen. Olossad leverans, normalt inom 3 dagar.

LLK: Levererat Lossat Köparen. Lossad leverans kan utföras inom ett avstånd om 24 mil från lagerhållande enhet, normalt inom 3 dagar.

Lossning sker i direkt anslutning till bilens sida. Begränsad lyftkapa- citet 1500 kg/lyft.

LOK MED TILLÄGG DRAGBIL (OKD):

Levererat Olossat Köparen på dragbil. Beställs då framkomlighet är begränsad till infart med dragbil (lastkapacitet ca 11 ton). Köpa- ren är skyldig att vid beställning lämna uppgift om begränsad framkomlighet. I förekommande fall tillkommer kostnad för omlast- ning från släp till bil.

LLK MED TILLÄGG DRAGBIL (LKD):

Levererat Lossat Köparen på dragbil. Beställs då framkomlighet är begränsad till infart med dragbil (lastkapacitet ca 11 ton). Köpa- ren är skyldig att vid beställning lämna uppgift om begränsad framkomlighet. I förekommande fall tillkommer kostnad för omlast- ning från släp till bil.

LLK MED TILLÄGG TIPPBIL (LTB):

Levererat Lossat Köparen med tippbil. Leverans med tippbil, av löst material exempelvis gatsten eller dekorsten i lösvikt. Kan ej sam lastas med emballerat gods. Minsta debiteringar 12 ton (bil), 36 ton (bil och släp). Vid leverans av poster i lösvikt under 8 ton rekom menderas köp och leverans i säck.

• Minsta debitering 12 ton (vid vikter mellan 0 – 12 ton) • Minsta debitering 36 ton (vid vikter mellan 12 – 36 ton).

HLS: HÄMTAT LASTAT SÄLJAREN.

Köparen avhämtar beställda varor, säljaren står för lastning.

Hämtning skall aviseras till S:t Eriks enligt anvisningar på order- bekräftelse. Köparen bokar själv leveransen med egen fraktare.

LEVERANSVILLKOR FÖR INTERNATIONELLA TRANSPORTER ENLIGT INCOTERMS 2020

FCA: Free Carrier, fritt lastat säljarens lager

Köparen avhämtar beställda varor, säljaren står för lastning.

Hämtning skall aviseras till S:t Eriks enligt anvisningar på order bekräftelse. Köparen bokar själv leveransen med egen fraktare.

Säljaren står (om inget annat avtalats) för exportdeklaration, köparen står för importdeklaration samt betalar VAT i

mottagningslandet.

DAP: Delivered At Place, fritt levererat till nämnd destination (gäller endast Norge). Säljaren levererar beställda varor till angiven destination och står för exportdeklaration. Vid handel med/genom S:t Eriks AS Norge agerar S:t Eriks AS köpare och står för import- deklaration samt betalar VAT i Norge.

(4)

FRAKTPRISLISTOR

Enligt bifogade bilagor nedan, från levererande enheter.

Bilaga 1:

Från Uppsala , till postnummerområden Bilaga 2:

Från Vara, till postnummerområden Bilaga 3:

Från Staffanstorp, till postnummerområden Bilaga 4:

Från Hjällbo och Surte hamn, till postnummerområden Bilaga 5:

Från Kil och Karlstad, till postnummerområden Bilaga 6:

Från Ockelbo, till postnummerområden

Bilaga 7:

Från stenbrotten Knisslinge/Glimåkra till postnummerområden Bilaga 8:

Från stenbrottet i Nolby till postnummerområden Bilaga 9:

Från Strömstad till postnummerområden Bilaga 10:

Från Oxelösund till postnummerområden Bilaga 11:

Från Mjöbäck till postnummerområden FÖRUTSÄTTNING FÖR SÄLJARENS LEVERANS

Leveranserna förutsätter farbar väg för bil och släp (BK1 - väg, fri höjd 4,5 meter). Bil och släp ska kunna komma fram till leveransplatsen och lossa samt vända åter. Det åligger köparen att vid beställning av leverans ange uppgift om begränsningar i framkomlighet. I övriga fall har S:t Eriks rätt att debitera de extra kostnader som kan uppstå exempelvis i form av extra frakt, väntetid, lossning.

RETURORDER

Returer skall alltid föregås av skriftlig överenskommelse mellan köpare och säljare. Returen ska alltid ske senast sex (6) månader efter leverans, tillbaka till levererande fabrik. Retur kan normalt endast ske på varor som ingår i säljarens standardsortiment (lagerkod 1) samt på obrutna pallar och vara i oskadat skick, i annat fall tillkommer deponiavgift. Godkänd retur krediteras med 65 % av fakturerat belopp. Ev returfrakt bekostas av köparen.

PAKET

Vissa tillbehör lagerhålls på central plats och levereras separat med paket- frakt. De kan i vissa fall ej samlevereras. Paket upp till 24 kg debiteras med 225 kr/sändning.

TILLÄGG LOSSNING

Lossning (inom 24 mil): Tilläggsdebiteras enligt fraktbilagor.

Lossning (över 24 mil): Enligt överenskommelse.

OMLASTNING

Där framkomlighet är begränsad kan tilläggsdebitering ske för omlastning från bil till släp och tilläggsdebiteras enligt fraktbilagor för lastvikt överstigande 11 ton.

TAKLYFT

Tilläggsdebiteras med 1425 kr per påbörjad timme. Beställd lyft som ej utförs debiteras med 1425 kr.

FRAKT TAK

Minsta fraktdebitering gäller för 1000 takpannor. Vid sändning av mindre än 500 takpannor reduceras fraktdebiteringen med 20 procent. Se S:t Eriks gällande fraktprislista för Mjöbäck Tak.

TILLÄGG TAK

Under transport och hantering av takpannor kan ett visst kross uppstå. Upp till 2 procent anses normalt och ersätts ej. Leveranser av stycketak sker som samlast.

LEVERANS EXAKT DAG

För det fall parterna överenskommer om leverans på en exakt dag, och detta beställs mer än tre arbetsdagar i förväg tilläggsdebiteras 450 kr/leverans.

VÄNTETID VID LOSSNING

All lossningstid mer än 45 minuter tilläggsdebiteras med 595 kr per påbörjad halvtimme.

BREDLAST

Vid leverans som kräver bredlastfordon, tilläggsdebiteras uppkomna kost- nader såsom bredlasttillägg, ev följebil och trafiktillstånd. Bredlast krävs normalt vid transport av gods med bredd överstigande 2,6 meter.

FÄRJETILLÄGG

För leverans med färjeförbindelse, tilläggsdebiteras 975 kr.

(5)

FRAKTPRISLISTA 2022, FRÅN UPPSALA

Kranlossning inom 24 mil: Tilläggsdebiteras med 92 kr/ton, med minsta debitering 840 kr.

Omlastning, vid begränsad framkomlighet debiteras med 92 kr/ton för all last över 11 ton.

Postnr Orter

kr/sändn. kr/sändn. kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton

< 1 ton 1 - 2,99 ton 3 - 7,99 ton 8 - 14,99 ton 15 - 24,99 ton 25 - 32,99 ton > 33 ton

10--15 Stockholm syd 1 306 1 803 501 319 256 227 188

16--19 Stockholm norr 1 292 1 753 487 334 277 236 188

20-29 Skåne , Sölvesborg 2 564 3 689 1 025 664 612 564 517

30-31 Halmstad 2 060 2 979 827 617 518 457 407

33 - 39 Växjö, Kalmar 1 890 2 733 759 545 489 425 370

40--43 Göteborg, Varberg 2 007 2 722 807 579 491 442 396

44-45 Kungälv, Uddevalla 1 695 2 306 683 502 421 362 328

46 Trollhättan 1 533 2 088 619 471 398 329 289

47 Tjörn 1 695 2 306 683 501 416 362 328

50--52 Borås, Ulricehamn 1 749 2 379 705 506 423 377 340

53-54 Vara, Skövde 1 435 2 096 582 433 375 321 268

55-57 Jönköping,Oskarshamn 1 663 2 417 672 496 418 355 317

58 - 59 Linköping, Motala 1 383 2 032 565 409 341 293 244

593 Västervik 1 491 2 176 604 458 391 321 278

598 Vimmerby 1 548 2 260 628 498 402 341 291

60-61 Norrköping, Nyköping 1 355 1 986 552 407 323 276 229

62 Gotland 4 365 5 677 1 313 827 639 591 595

63 Eskilstuna 1 227 1 575 406 349 296 225 184

64 Katrineholm 1 299 1 835 510 378 312 259 206

65 Karlstad 1 319 1 818 539 412 349 295 234

66-68 Åmål, Arvika, Hagfors 1 565 2 144 635 437 387 329 266

681 Kristinehamn 1 293 1 775 526 412 323 273 220

69 Askersund,Karlskoga 1 293 1 775 526 409 335 285 220

70-71 Örebro 1 253 1 723 510 342 298 246 193

72 - 73 Västerås, Sala 1 208 1 633 454 341 287 221 171

74 Enköping, Östhammar 1 201 1 602 445 341 297 237 168

75 Uppsala 929 1 181 328 284 234 164 122

76 Norrtälje 1 208 1 633 454 341 281 219 171

77-78 Ludvika, Avesta,Borlänge 1 305 1 878 522 411 325 274 218

79 Falun, Mora 1 322 2 168 602 478 391 323 261

80--81 Gävle, Sandviken 1 282 1 858 516 422 351 296 230

82 Bollnäs, Hudiksvall 1 467 2 147 596 443 387 323 271

83 Östersund 2 464 3 006 835 567 514 463 411

84 Ånge, Sveg 2 336 2 831 786 523 474 427 381

85--86 Sundsvall 2 281 2 743 762 500 439 409 343

87 Härnösand 2 336 2 831 786 523 488 421 381

88-89 Sollefteå, Ö-Vik 2 636 3 216 894 573 526 498 439

90-91 Umeå 2 646 3 280 911 630 584 519 495

92 Lycksele 2 968 3 525 979 706 666 599 553

930-932 Skellefteå 3 203 4 271 1 186 839 737 685 641

933-939 Arvidsjaur 3 417 4 564 1 268 919 832 762 703

94 Piteå 3 194 4 265 1 185 859 739 690 657

95 Kalix, Haparanda 3 613 6 052 1 681 1 308 1 222 1 097 951

961 Boden 3 285 4 533 1 259 922 806 753 710

96 Jokkmokk 3 613 6 052 1 681 1 308 1 233 1 155 951

97 Luleå 3 249 4 402 1 223 891 802 744 684

98 Kiruna 4 003 7 493 2 081 1 699 1 499 1 387 1 325

Glesbygdstillägg på 15% tillkommer på post nr 67, 680, 682-686, 780, 782, 785, 786, 790, 793-796, 81 Karta med regionsindelning på sidan 18.

(6)

FRAKTPRISLISTA 2022, FRÅN VARA

Kranlossning inom 24 mil: Tilläggsdebiteras med 92 kr/ton, med minsta debitering 840 kr.

Omlastning, vid begränsad framkomlighet debiteras med 92 kr/ton för all last över 11 ton.

Postnr Orter

kr/sändn. kr/sändn. kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton

< 1 ton 1 - 2,99 ton 3 - 7,99 ton 8 - 14,99 ton 15 - 24,99 ton 25 - 32,99 ton > 33 ton

10 -- 19 Stockholm 1 623 2 695 746 612 567 443 389

20 -- 22,24 Malmö, Landskrona 1 482 2 455 682 500 438 398 351

23 Trelleborg 1 536 2 547 708 520 467 413 370

25--26 Helsingborg, Ängelholm 1 318 2 195 610 479 397 347 306

27 Ystad 1 590 2 631 731 559 478 433 385

28 - 29 Hässleholm, Sölvesborg 1 372 2 283 634 498 395 354 320

30-31 Halmstad 1 236 2 065 574 387 322 289 258

33 Värnamo 1 172 1 991 553 375 298 253 224

34-35 Växjö, Ljungby 1 209 2 056 571 438 369 312 258

36 Emmaboda 1 235 2 097 583 478 389 334 281

37 Karlskrona 1 428 2 366 657 523 436 385 336

38--39 Kalmar, Mönsterås 1 318 2 195 610 478 395 354 306

40--42 Göteborg 1 242 1 770 492 343 245 189 161

43 Varberg, Kungsbacka 1 194 1 991 553 412 302 269 224

441 Alingsås 1 101 1 531 425 341 223 178 131

442-449 Kungälv-Stenungsund 1 141 1 786 496 327 247 198 167

451 Uddevalla 1 097 1 601 445 389 271 193 142

452 Strömstad 1 194 1 991 553 401 369 281 224

453-459 Munkedal 1 141 1 786 496 358 269 207 167

46 Trollhättan 1 101 1 531 425 302 234 179 131

47 Tjörn 1 141 1 786 496 342 286 212 167

50 Borås 1 097 1 601 445 307 243 189 142

51 Tranemo 1 141 1 786 496 364 301 224 167

52 Ulricehamn 1 097 1 601 445 316 248 189 142

530-532 Lidköping 968 1 400 389 307 254 179 121

533-539 Vara 927 1 375 373 241 184 139 112

54 Skövde, Mariestad 1 129 1 686 468 328 261 203 153

55 Jönköping 1 129 1 686 468 327 263 207 153

56 Vaggeryd 1 152 1 825 507 412 364 268 183

570-576 Nässjö, Vetlanda 1 205 2 009 558 441 373 296 234

577-579 Oskarshamn 1 257 2 097 583 458 389 333 281

58-60 Norrköping, Västervik 1 267 1 576 587 457 395 340 284

62 Gotland 2 771 5 098 1 948 1 028 971 904 842

61,63-64 Eskilstuna,Nyköping 1 379 1 708 637 495 418 379 322

65 Karlstad 1 205 2 009 558 402 341 298 234

66 Åmål, Säffle 1 194 1 991 553 403 348 281 224

67 Arvika, Årjäng 1 354 2 261 628 461 395 341 284

68 Hagfors, Kristinehamn 1 245 2 074 576 452 390 331 271

69-71 Karlskoga, Örebro 1 203 1 975 557 393 307 275 226

72 - 73 Västerås, Fagersta 1 281 2 028 594 451 399 349 292

74 Enköping, Östhammar 1 654 2 795 759 598 512 459 402

75 Uppsala 1 489 2 456 686 549 481 412 354

76 Norrtälje 1 654 2 654 759 596 521 458 402

77 Ludvika, Avesta 1 506 2 501 695 518 471 402 352

78 - 79 Borlänge, Falun, Mora 1 625 2 695 749 553 491 431 386

80--81 Gävle, Sandviken 1 654 2 765 759 574 502 451 402

För postnummer som börjar på 82 eller högre lämnas fraktpris på förfrågan.

Glesbygdstillägg på 15% tillkommer på post nr 67, 680, 682-686, 780, 782, 785, 786, 790, 793-796, 81 Karta med regionsindelning på sidan 18.

(7)

FRAKTPRISLISTA 2022, FRÅN STAFFANSTORP

Kranlossning inom 24 mil: Tilläggsdebiteras med 92 kr/ton, med minsta debitering 840 kr.

Omlastning, vid begränsad framkomlighet debiteras med 92 kr/ton för all last över 11 ton.

Postnr Orter

kr/sändn. kr/sändn. kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton

< 1 ton 1 - 2,99 ton 3 - 7,99 ton 8 - 14,99 ton 15 - 24,99 ton 25 - 32,99 ton > 33 ton

10 -- 15 Stockholm syd 2 395 3 751 1 042 803 726 670 618

16 -- 19 Stockholm norr 2 846 4 446 1 235 859 791 755 692

20 -23 Malmö, Trelleborg 937 1 160 322 237 198 154 107

24 Landskrona, Eslöv 937 1 199 333 245 197 154 107

25--26 Helsingborg, Ängelholm 1 067 1 559 433 312 265 203 164

27 Ystad 937 1 199 333 281 226 171 128

28 Hässleholm 1 067 1 559 433 323 271 210 164

29 Sölvesborg 1 165 1 772 492 331 278 225 178

30-31 Halmstad 1 225 1 933 537 336 276 225 184

33 Värnamo 1 293 2 060 572 397 348 293 249

34 - 36 Ljungby, Växjö 1 267 2 018 561 398 345 291 234

37 Karlskrona 1 267 2 018 561 412 344 291 234

38--39 Kalmar, Mönsterås 1 381 2 195 610 458 396 347 297

40--42 Göteborg 1 451 2 307 641 441 389 331 283

43 Varberg, Kungsbacka 1 305 2 079 577 436 367 311 260

44 Kungälv, Alingsås 1 381 2 195 610 451 398 345 297

45 Uddevalla,Strömstad 1 721 2 719 755 567 511 451 413

46 Trollhättan 1 496 2 371 659 557 464 394 342

47 Tjörn 1 438 2 283 634 487 421 371 323

50 - 52 Borås, Ulricehamn 1 333 2 125 590 432 379 328 277

53 Vara, Lidköping 1 607 2 543 706 531 489 431 379

54 Skövde,Mariestad 1 664 2 631 731 541 498 441 394

55--56 Jönköping 1 333 2 125 590 431 381 328 277

57 Nässjö, Oskarshamn 1 381 2 195 610 451 398 348 297

58 - 59 Linköping, Västervik 1 664 2 631 731 553 498 445 394

60 Norrköping 1 779 2 803 778 578 521 467 428

61 Finspång, Nyköping 1 950 3 062 851 631 581 520 476

62 Gotland 2 583 5 268 1 575 1 021 928 888 818

63 Eskilstuna 2 065 3 239 900 671 617 567 520

64 Katrineholm 1 893 2 979 827 617 551 501 459

65 - 67 Karlstad, Arvika 1 950 3 062 851 634 583 520 476

68 Hagfors, Kristinehamn 2 395 3 751 1 042 771 716 670 618

69 Askersund,Karlskoga 2 008 3 151 875 649 596 537 492

70-71 Örebro 1 893 2 979 827 628 564 501 459

72 Västerås 2 178 3 410 947 721 654 609 561

73, 77 Sala, Ludvika 2 235 3 499 972 723 684 629 578

74 Enköping, Östhammar 2 905 4 543 1 262 920 821 771 707

75 - 76 Uppsala, Norrtälje 2 668 4 167 1 157 846 757 707 648

78 - 79 Borlänge, Falun 2 935 4 583 1 283 931 815 778 713

80--81 Gävle, Sandviken 3 722 4 970 1 381 931 887 812 766

För postnummer som börjar på 82 eller högre lämnas fraktpris på förfrågan.

Glesbygdstillägg på 15% tillkommer på post nr 67, 680, 682-686, 780, 782, 785, 786, 790, 793-796, 81 Karta med regionsindelning på sidan 18.

(8)

FRAKTPRISLISTA 2022, FRÅN HJÄLLBO OCH SURTE HAMN

Kranlossning inom 24 mil: Tilläggsdebiteras med 92 kr/ton, med minsta debitering 840 kr.

Omlastning, vid begränsad framkomlighet debiteras med 92 kr/ton för all last över 11 ton.

Tippbil för gatsten i lösvikt utföres med minsta debitering 12 ton (bil), 36 ton (bil & släp).

Postnr Orter

kr/sändn. kr/sändn. kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton

< 1 ton 1 - 2,99 ton 3 - 7,99 ton 8 - 14,99 ton 15 - 24,99 ton 25 - 32,99 ton > 33 ton

10 -- 19 Stockholm 1 991 3 274 909 645 597 538 495

20 -- 22 Malmö 1 257 2 097 583 375 321 289 252

23 Trelleborg 1 341 2 232 620 421 375 321 277

24 Eslöv 1 257 2 097 583 404 337 298 252

25--26 Helsingborg, Landskrona 1 231 2 056 571 389 328 281 234

27 Ystad 1 395 2 320 644 451 397 341 294

28 Hässleholm 1 231 2 056 571 402 326 289 234

29 Sölvesborg 1 285 2 139 594 427 379 312 260

30-31 Halmstad 1 169 1 912 531 347 302 249 203

33 Värnamo 1 194 1 944 540 361 303 257 210

34--36 Växjö, Ljungby 1 231 2 056 571 389 323 289 234

37 Karlskrona 1 452 2 408 669 461 402 354 306

38--39 Kalmar, Mönsterås 1 452 2 408 669 446 398 351 306

40--42 Göteborg 970 1 466 407 282 224 187 140

43 Kungsbacka 934 1 471 409 264 223 186 139

432 Varberg 971 1 578 438 326 285 221 164

44 Kungälv 923 1 397 388 281 223 169 133

441 Alingsås 942 1 545 429 307 245 193 147

45 Uddevalla 960 1 559 433 306 258 201 156

452 Strömstad 1 169 1 912 531 373 307 259 203

46 Trollhättan 960 1 559 433 312 263 201 156

47 Tjörn 942 1 545 429 302 247 198 147

50--51 Borås 960 1 559 433 321 258 201 156

52 Ulricehamn 1 012 1 638 455 331 281 223 172

53 Vara, Lidköping 1 132 1 851 514 341 298 245 190

54-56 Jönköping, Skövde 1 169 1 912 531 375 312 257 203

57 Vetlanda 1 231 2 056 571 407 343 291 234

58 Linköping 1 285 2 139 594 438 381 323 260

59 Mjölby 1 245 2 074 576 405 343 298 244

60 Norrköping 1 341 2 232 620 441 384 321 277

61 Finspång, Nyköping 1 506 2 496 693 504 448 397 348

62 Gotland 3 047 5 025 1 396 1 040 883 831 787

63-64 Eskilstuna, Katrineholm 1 506 2 496 693 515 452 398 348

65 Karlstad 1 245 2 074 576 387 328 289 244

66 Åmål, Säffle 1 205 1 981 550 410 338 271 218

67 Arvika,Torsby 1 475 2 455 682 474 412 361 305

68 Hagfors 1 535 2 552 709 491 423 369 323

681 Kristinehamn 1 245 2 074 576 413 346 298 244

69-71 Örebro, Karlskoga 1 285 2 139 594 431 374 312 260

72 Västerås 1 506 2 496 693 538 471 404 348

73 Sala, Fagersta 1 564 2 589 719 545 491 431 371

74-75 Enköping, Uppsala 1 729 2 849 791 589 512 457 415

76 Norrtälje 2 004 3 294 915 698 607 546 495

77 Ludvika, Avesta 1 673 2 765 768 563 509 454 399

78 - 79 Borlänge, Falun, Mora 1 785 2 942 817 598 525 489 433

80--81 Gävle, Sandviken 1 950 3 202 889 654 597 532 479

För postnummer som börjar på 82 eller högre, lämnas fraktpris på förfrågan.

Glesbygdstillägg på 15% tillkommer på post nr 67, 680, 682-686, 780, 782, 785, 786, 790, 793-796, 81

(9)

FRAKTPRISLISTA 2022, FRÅN KIL OCH KARLSTAD

Kranlossning inom 24 mil: Tilläggsdebiteras med 92 kr/ton, med minsta debitering 840 kr.

Omlastning, vid begränsad framkomlighet debiteras med 92 kr/ton för all last över 11 ton.

Postnr Till orter i Värmland

kr/sändn. kr/sändn. kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton

< 1 ton 1 - 2,99 ton 3 - 7,99 ton 8 - 14,99 ton 15 - 24,99 ton 25 - 32,99 ton > 33 ton 65, 6602-

6609, 663- 665, 667, 669

Karlstad, Edsvalla, Segmon, Kil, Vålberg, Väse, Molkom, Hammarö, Grums, Forshaga,

Deje 1 281 1 686 503 419 325 245 181

661,671,681,

684,686 Säffle, Arvika, Kristinehamn,

Munkfors, Sunne 1 814 2 428 675 544 393 261 220

662,67,68, 691,693

Koppom, Åmot, Sunnemo, Hagfors, Åmål, Filipstad, Årjäng, Lesjöfors, Fengers- fors, Storfors. Karlskoga,

Degerfors 2 178 2 959 822 628 437 303 261

6601,666,668 Billingsfors,Bengtsfors,Ed 2 622 3 567 991 605 504 376 303

6805,6806 Stöllet, Nordvärmland 3 084 3 907 1 085 705 588 444 384

Postnr Orter

kr/sändn. kr/sändn. kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton

< 1 ton 1 - 2,99 ton 3 - 7,99 ton 8 - 14,99 ton 15 - 24,99 ton 25 - 32,99 ton > 33 ton

10 - 15 Stockholm syd 1 551 2 579 716 547 463 407 369

16 - 19 Stockholm norr 1 615 2 754 765 585 522 462 405

20 - 29 Skåne, Sölvesborg 1 966 3 229 897 659 603 554 503

30 - 31 Halmstad 1 559 2 580 717 539 478 423 384

33 Värnamo 1 557 2 673 742 514 465 408 357

34 - 36 Växjö, Ljungby 1 755 2 951 820 564 502 444 399

37 - 39 Kalmar, Karlskrona 2 012 3 396 943 633 579 518 473

40 - 42, 44 Göteborg, Alingsås 1 293 2 158 600 478 398 323 270

43 Varberg, Kungsbacka 1 315 2 185 607 481 407 357 312

45 Uddevalla,Strömstad 1 205 2 009 558 386 321 274 224

46 Trollhättan 1 194 1 991 553 391 323 256 217

47 Tjörn 1 231 2 056 571 421 365 310 257

50 - 51 Borås 1 257 2 097 583 445 391 325 288

52 - 54 Vara, Skövde,Falköping 1 231 2 056 571 421 365 307 257

55 - 56 Jönköping 1 438 2 399 666 487 411 354 300

57 Vetlanda, Oskarshamn 1 755 2 951 820 567 493 444 399

58 - 59 Linköping, Motala 1 231 2 056 571 411 358 303 257

593 Västervik 1 477 2 450 681 532 476 417 363

598 Vimmerby 1 369 2 334 648 511 444 398 343

60 - 61 Norrköping, Nyköping 1 257 2 097 583 443 391 328 288

62 Gotland 4 667 7 150 1 650 1 403 1 356 1 224 1 050

63 - 64 Eskilstuna,Katrineholm 1 231 2 056 571 443 383 312 257

69 Hallsberg, Laxå, Askers. 1 180 1 918 533 402 323 256 209

70 - 71 Örebro 1 168 1 864 518 381 312 251 198

72 - 73 Västerås,Sala 1 257 2 097 583 451 398 333 288

74 Enköping, Östhammar 1 533 2 538 705 554 497 423 373

75 Uppsala 1 315 2 185 607 481 412 365 312

76 Norrtälje 1 533 2 538 705 532 481 423 373

77 - 78 Ludvika, Borlänge 1 219 2 032 565 412 343 297 243

79 Falun, Mora 1 231 2 056 571 410 363 308 257

80 - 81 Gävle, Sandviken 2 255 2 712 753 462 421 382 339

82 Bollnäs, Hudiksvall 2 381 2 884 801 539 482 433 391

83 - 84 Östersund, Ånge, Sveg 2 507 3 063 851 599 537 499 444

85 - 86 Sundsvall 2 507 3 063 851 584 530 487 444

87 Härnösand 2 616 3 242 900 604 548 507 457

88 - 89 Sollefteå, Ö-vik 2 850 3 771 1 048 767 687 624 568

90 - 91 Umeå 3 157 4 216 1 171 806 745 694 649

Leveranser till postnummer 92 och uppåt offereras.

Glesbygdstillägg på 15% tillkommer på post nr 67, 680, 682-686, 780, 782, 785, 786, 790, 793-796, 81 Karta med regionsindelning på sidan 18.

(10)

FRAKTPRISLISTA 2022 FRÅN OCKELBO

Kranlossning inom 24 mil: Tilläggsdebiteras med 92 kr/ton, med minsta debitering 840 kr.

Omlastning, vid begränsad framkomlighet debiteras med 92 kr/ton för all last över 11 ton.

Postnr Orter

kr/sändn. kr/sändn. kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton

< 1 ton 1 - 2,99 ton 3 - 7,99 ton 8 - 14,99 ton 15 - 24,99 ton 25 - 32,99 ton > 33 ton

10 - 15 Stockholm syd 1 949 2 748 763 494 428 371 327

16 - 19 Stockholm norr 1 945 2 626 729 484 416 351 315

20 - 29 Skåne, Sölveborg 3 478 5 016 1 393 900 829 776 699

30 - 31 Halmstad 2 945 4 241 1 178 763 712 668 592

33 - 39 Växjö, Kalmar 2 637 3 800 1 056 676 638 592 526

40 - 42 Göteborg 2 550 3 683 1 023 641 595 551 505

43 Varberg, Kungsbacka 2 697 3 884 1 079 696 642 591 541

44 - 45 Kungälv, Alingsås 2 428 3 508 974 611 569 525 481

46 Trollhättan 2 227 3 220 894 549 510 474 435

47 Tjörn 2 428 3 508 974 611 564 525 481

50 - 51 Borås 2 362 3 415 949 591 549 508 466

52 - 53 Falköping, Lidköping 2 094 3 039 844 552 498 442 405

54 Skövde,Mariestad 1 960 2 849 791 497 458 407 373

55 - 56 Jönköping 2 368 3 424 951 625 571 521 467

57 Vetlanda, Oskarshamn 2 434 3 517 977 648 591 538 481

58 - 59 Linköping, Motala 1 964 2 854 793 529 471 413 374

593 Västervik 2 233 3 234 898 584 532 486 435

598 Vimmerby 2 301 3 327 924 611 559 504 450

60 - 61 Norrköping, Nyköping 1 830 2 673 742 502 444 391 345

62 Gotland 2 662 4 220 1 350 1 149 941 859 806

63 Eskilstuna 1 553 2 222 617 412 347 298 245

64 Katrineholm 1 561 2 400 667 458 395 325 268

65 Karlstad 1 689 2 473 687 502 423 368 314

66 - 67 Arvika, Åmål, Säffle 2 082 3 027 841 554 496 439 393

68 Hagfors, Kristinehamn 1 570 2 301 639 444 389 329 285

69 Karlskoga 1 553 2 278 633 451 395 329 275

70 - 71 Örebro 1 553 2 278 633 438 389 331 275

72 Västerås 1 546 2 033 565 412 323 271 227

73 Sala, Fagersta 1 541 1 918 533 367 308 256 209

74 Enköping, Östhammar 1 546 2 033 565 401 333 275 227

75 Uppsala 1 541 1 918 533 354 299 245 209

76 Norrtälje 1 552 2 176 604 405 348 297 242

77 - 79 Borlänge, Falun 1 491 1 896 527 389 312 258 204

80 - 81 Gävle, Sandviken 1 187 1 510 419 317 259 203 170

82 Bollnäs, Hudiksvall 1 359 1 775 493 371 308 256 205

83 Östersund 2 472 2 995 832 554 499 454 404

84 Ånge, Sveg 2 273 2 449 680 484 417 365 316

85 - 86 Sundsvall 1 873 2 079 752 512 401 299 261

87 Härnösand 2 124 2 289 776 461 417 356 295

88 Sollefteå 2 583 3 106 987 532 484 445 388

89 Örnsköldsvik 2 414 2 903 993 497 453 402 363

90 - 91 Umeå 2 607 3 180 884 566 536 480 435

92 Lycksele 2 872 3 509 975 663 620 553 508

930 - 932 Skellefteå 2 800 3 714 1 031 713 627 565 523

933 - 939 Arvidsjaur 3 265 4 321 1 200 854 754 699 651

94 Piteå 3 051 4 038 1 122 798 702 648 608

95 Kalix, Haparanda 3 437 4 984 1 384 1 009 873 824 775

961 Boden 3 167 4 223 1 173 830 736 678 633

(11)

FRAKTPRISLISTA 2022, FRÅN STENBROTTEN I KNISSLINGE/GLIMÅKRA

Tippbil för gatsten i lösvikt utföres med minsta debitering 12 ton (bil), 36 ton (bil & släp)

Postnr Orter

kr/sändn. kr/sändn. kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton

< 1 ton 1 - 2,99 ton 3 - 7,99 ton 8 - 14,99 ton 15 - 24,99 ton 25 - 32,99 ton > 33 ton

10 -- 15 Stockholm syd 2 743 3 760 1 253 810 777 739 677

16 -- 19 Stockholm norr 2 902 3 973 1 324 888 821 771 737

20 -22 Malmö 1 446 1 941 647 391 328 281 226

23 Trelleborg 1 584 2 200 733 421 362 301 251

24 Landskrona, Eslöv 1 446 1 941 647 385 314 269 226

25--27 Helsingborg, Ystad 1 325 1 767 568 354 310 261 207

28 Hässleholm 1 081 1 441 412 298 241 191 131

29 Sölvesborg 1 087 1 450 419 308 257 203 156

30 Halmstad 1 446 1 941 647 378 323 268 226

31, 33 Falkenberg,Värnamo 1 584 2 200 733 421 368 311 251

34 Ljungby, Älmhult 1 325 1 767 521 348 298 249 207

35--37 Växjö, Karlskrona 1 446 1 941 647 394 331 283 226

38--39 Kalmar, Mönsterås 1 652 2 297 766 489 427 381 322

40--42 Göteborg 1 754 2 436 812 502 441 396 352

43 Varberg, Kungsbacka 1 635 2 274 758 451 399 351 312

44 Kungälv, Alingsås 1 704 2 370 790 525 471 419 359

45 Uddevalla,Strömstad 2 128 2 931 977 659 608 567 510

46-47 Trollhättan, Tjörn 1 765 2 448 816 523 481 418 384

50 - 52 Borås, Ulricehamn 1 670 2 320 773 488 429 384 336

53 - 54 Lidköping, Skövde 1 765 2 448 816 522 478 418 384

55--56 Jönköping 1 635 2 274 758 488 421 358 312

57 Nässjö, Oskarshamn 1 652 2 297 766 487 421 361 322

58 Linköping 1 837 2 540 847 589 521 468 419

59 Västervik 1 704 2 370 790 511 458 412 359

60-61 Norrköping, Nyköping 2 202 3 028 1 009 697 624 580 532

62 Gotland 2 520 3 360 1 328 1 198 1 013 925 821

63 Eskilstuna 2 348 3 221 1 074 738 689 626 574

64 Katrineholm 2 128 2 931 977 659 607 557 510

65 Karlstad 2 275 3 128 1 043 712 658 602 552

66 - 68 Arvika, Kristinehamn 2 421 3 321 1 107 738 697 648 594

69 Askersund,Karlskoga 2 275 3 128 1 043 712 651 602 552

70-71 Örebro 2 128 2 931 977 651 603 557 510

72 Västerås 2 493 3 418 1 139 798 719 672 616

73, 77 Sala, Ludvika 2 566 3 511 1 170 798 748 693 636

74 Enköping, Östhammar 3 308 4 512 1 504 1 033 921 888 814

75-76 Uppsala, Norrtälje 2 786 3 801 1 267 855 821 789 725

78-79 Falun, Mora 2 931 3 998 1 333 956 888 839 769

80--81 Gävle, Sandviken 3 360 4 481 1 233 877 789 732 668

För postnummer som börjar på 82 eller högre, lämnas fraktprispå förfrågan.

Glesbygdstillägg på 15% tillkommer på post nr 67, 680, 682-686, 780, 782, 785, 786, 790, 793-796, 81 Karta med regionsindelning på sidan 18.

(12)

FRAKTPRISLISTA 2022, FRÅN NOLBY STENBROTT, BRASTAD

Tippbil för gatsten i lösvikt utföres med minsta debitering 12 ton (bil), 36 ton (bil & släp)

Postnr Orter

kr/sändn. kr/sändn. kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton

< 1 ton 1 - 2,99 ton 3 - 7,99 ton 8 - 14,99 ton 15 - 24,99 ton 25 - 32,99 ton > 33 ton

10 -- 19 Stockholm 2339 3118 1016 680 644 617 565

20 -- 22,24 Malmö, Eslöv 1861 2556 852 541 508 484 444

23, 27 Trelleborg, Ystad 2093 2815 938 639 591 547 501

25, 26, 28 Helsingborg, Hässleholm 1737 2378 793 538 491 442 405

29 Sölvesborg 1949 2641 880 602 549 506 464

30-31 Halmstad 1505 2088 696 462 411 363 326

33 - 36 Värnamo, Växjö 1737 2378 793 539 492 442 405

37 - 39 Karlskrona, Kalmar 2162 2904 968 649 602 565 518

40-42, 44 Göteborg, Kungälv 1453 2022 674 341 298 245 213

43 Kungsbacka 1421 1976 659 354 321 291 247

432 Varberg 1457 2022 674 397 341 303 283

441 Alingsås 1397 1937 646 358 312 259 221

45 Uddevalla 1336 1782 584 297 251 204 159

452 Strömstad 1369 1860 620 312 267 212 186

46 Trollhättan 1329 1806 602 291 238 198 173

47 Tjörn 1369 1860 620 312 269 221 186

50--51 Borås 1443 2003 668 422 381 321 271

52 Ulricehamn 1474 2045 682 425 381 327 297

53 Vara, Lidköping 1397 1937 646 381 325 278 221

54 Skövde, Mariestad 1457 2022 674 423 379 321 283

55-56 Jönköping 1474 2045 682 423 391 337 297

57 Vetlanda 1536 2138 713 497 438 391 351

58-59 Linköping, Mjölby 1737 2378 793 549 498 442 405

60-61 Norrköping, Nyköping 2093 2815 938 643 598 547 501

62 Gotland 3336 4448 1453 1211 1121 979 901

63-64 Eskilstuna, Katrineholm 1808 2467 822 591 528 471 425

65, 67 Karlstad, Arvika 1488 2073 691 498 421 361 312

66 Åmål, Säffle 1421 1976 659 412 345 298 247

68 Hagfors 1689 2352 784 571 510 468 421

681 Kristinehamn 1505 2088 696 498 425 375 326

69-71 Örebro, Karlskoga 1536 2138 713 503 444 398 351

72 Västerås 1861 2556 852 587 532 489 444

73 Sala, Ludvika 1861 2556 852 585 521 489 444

74-75 Enköping, Uppsala 2162 2904 968 708 623 565 518

76 Norrtälje 2373 3163 1054 743 689 629 577

78 - 79 Borlänge, Falun, Mora 2018 2730 910 635 584 526 483

80--81 Gävle 2373 3163 1054 748 691 629 577

För postnummer som börjar på 82 eller uppåt lämnas fraktpris på förfrågan

Glesbygdstillägg på 15% tillkommer på post nr 67, 680, 682-686, 780, 782, 785, 786, 790, 793-796, 81 Karta med regionsindelning på sidan 18.

(13)

FRAKTPRISLISTA 2022, FRÅN STRÖMSTAD

Tippbil för gatsten i lösvikt utföres med minsta debitering 12 ton (bil), 36 ton (bil & släp)

Postnr Orter

kr/sändn. kr/sändn. kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton

< 1 ton 1 - 2,99 ton 3 - 7,99 ton 8 - 14,99 ton 15 - 24,99 ton 25 - 32,99 ton > 33 ton

10 -- 19 Stockholm 2 769 3 792 1 264 835 732 681 624

20 -- 22,24 Malmö, Eslöv 2 405 3 306 1 102 723 605 582 534

23, 27 Trelleborg, Ystad 2 560 3 511 1 170 771 654 626 574

25, 26, 28 Helsingborg, Hässleholm 2 175 2 997 999 652 532 516 473

29 Sölvesborg 2 482 3 407 1 136 748 629 606 555

30-31 Halmstad 1 865 2 587 862 556 468 429 393

33 - 36 Värnamo, Växjö 2 175 2 997 999 652 553 516 473

37 - 39 Karlskrona, Kalmar 2 637 3 611 1 204 795 677 648 594

40-42, 44 Göteborg, Kungälv 1 777 2 468 823 459 392 346 317

432 Varberg 1 766 2 451 817 501 444 381 350

43 Kungsbacka 1 711 2 378 793 452 398 342 314

441 Alingsås 1 711 2 378 793 452 398 342 314

452 Strömstad 1 561 2 088 696 387 311 263 217

45 Uddevalla 1 636 2 274 758 396 349 297 264

46 Trollhättan 1 655 2 301 767 413 387 321 277

47 Tjörn 1 655 2 301 767 423 389 316 277

50-51 Borås 1 748 2 428 809 486 412 370 339

52 Ulricehamn 1 785 2 479 826 518 445 397 363

53 Vara, Lidköping 1 711 2 378 793 452 396 342 314

54 Skövde, Mariestad 1 748 2 428 809 486 411 370 339

55-56 Jönköping 1 785 2 479 826 518 451 397 363

57 Vetlanda 2 020 2 792 931 603 512 472 433

58-59 Linköping, Mjölby 2 250 3 101 1 034 675 581 538 493

60-61 Norrköping, Nyköping 2 328 3 202 1 067 700 612 560 513

63-64 Eskilstuna, Katrineholm 2 175 3 431 999 652 583 516 473

65, 67 Karlstad, Arvika 1 711 2 651 793 452 397 342 314

66 Åmål, Säffle 1 673 2 324 775 444 398 333 291

681 Kristinehamn 1 748 2 428 809 486 431 383 339

68 Hagfors 1 803 2 506 835 534 465 408 374

69-71 Örebro, Karlskoga 1 865 2 587 862 556 497 429 393

72 Västerås 2 250 3 101 1 034 675 602 538 493

73, 77 Sala, Ludvika 2 328 3 202 1 067 700 612 560 513

74-75 Enköping, Uppsala 2 482 3 407 1 136 748 671 606 555

76 Norrtälje 2 790 3 816 1 272 843 743 692 634

78 - 79 Borlänge, Falun, Mora 2 328 3 797 1 067 700 607 560 513

80--81 Gävle 2 637 3 611 1 204 795 703 648 594

För postnummer som börjar på 82 eller uppåt lämnas fraktpris på förfrågan

Glesbygdstillägg på 15% tillkommer på post nr 67, 680, 682-686, 780, 782, 785, 786, 790, 793-796, 81 Karta med regionsindelning på sidan 18.

(14)

Tippbil för gatsten i lösvikt utföres med minsta debitering 12 ton (bil), 36 ton (bil & släp)

Postnr Orter

kr/sändn. kr/sändn. kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton

< 1 ton 1 - 2,99 ton 3 - 7,99 ton 8 - 14,99 ton 15 - 24,99 ton 25 - 32,99 ton > 33 ton

10 - 15 Stockholm syd 1 209 1 627 542 319 264 215 177

16 - 19 Stockholm norr 1 228 1 652 551 335 289 221 186

20 - 22 Malmö 2 108 2 885 962 685 621 572 524

23 Trelleborg 2 168 2 966 989 706 641 594 544

24 - 26 Helsingborg, Landskrona 1 989 2 730 910 639 591 535 490

27 Ystad 2 108 2 885 962 685 612 572 524

28 Hässleholm 1 808 2 490 830 602 548 496 439

29 Sölvesborg 1 930 2 649 883 624 571 516 473

30-31 Halmstad 1 749 2 409 803 564 511 461 422

33 Värnamo 1 449 2 011 670 485 412 376 337

34 - 36 Växjö, Ljungby 1 570 2 169 723 539 485 414 371

37 Karlskrona 1 749 2 409 803 603 512 461 422

38 - 39 Kalmar, Mönsterås 1 510 2 092 697 538 489 412 353

40-42 Göteborg 1 770 2 444 815 589 520 462 424

43, 44 Kungsbacka, Kungälv 1 686 2 328 776 598 512 454 404

432 Varberg 1 745 2 401 800 602 521 461 422

441 Alingsås 1 565 2 161 720 569 489 421 370

45 Uddevalla 1 745 2 401 800 598 521 461 422

452 Strömstad 2 045 2 799 933 697 621 553 507

46 Trollhättan 1 686 2 328 776 602 519 461 404

47 Tjörn 1 803 2 486 829 603 544 491 439

50 - 51 Borås 1 446 2 003 668 503 431 378 336

52 Ulricehamn 1 398 1 945 648 502 423 378 319

53 Vara, Lidköping 1 565 2 161 720 557 497 423 370

54 Skövde, Mariestad 1 398 1 945 648 501 425 361 319

55 - 57 Jönköping, Vetlanda 1 369 1 899 633 495 412 358 297

58 Linköping 1 259 1 643 548 354 291 222 184

59, 61 Mjölby, Nyköping 1 296 1 753 584 402 331 271 226

60 Norrköping 1 209 1 553 518 312 269 221 209

62 Gotland 2 544 2 935 821 684 753 706 651

63 Eskilstuna 1 161 1 551 517 321 264 208 156

64 Katrineholm 1 039 1 384 461 312 239 182 149

65 Karlstad 1 369 1 899 633 456 398 348 297

66 - 68 Åmål, Arvika, Hagfors 1 655 2 293 764 532 481 420 386

681 Kristinehamn 1 341 1 864 621 423 368 312 271

69, 72 Karlskoga. Västerås 1 325 1 841 614 425 371 312 258

70 - 71 Örebro 1 293 1 746 582 402 335 275 224

73 Sala, Fagersta 1 362 1 824 608 411 351 294 233

74 - 76 Uppsala, Norrtälje 1 341 1 802 601 409 335 278 224

77 Ludvika, Avesta 1 448 1 959 653 468 391 323 271

78 - 79 Borlänge, Falun 1 637 2 217 739 510 449 398 337

80 - 81 Gävle, Sandviken 1 645 2 256 752 557 491 412 356

För postnummer som börjar på 82 eller uppåt lämnas fraktpris på förfrågan

Glesbygdstillägg på 15% tillkommer på post nr 67, 680, 682-686, 780, 782, 785, 786, 790, 793-796, 81 Karta med regionsindelning på sidan 18.

FRAKTPRISLISTA 2022 FRÅN OXELÖSUNDS HAMN

(15)

Gäller enbart LOK-leveranser

Postnr Orter

kr/sändn. kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton

1 - 2,99 ton 3 - 7,99 ton 8 - 14,99 ton 15 - 24,99 ton 25 - 32,99 ton > 33 ton

10 - 19 Stockholm 2 732 kr 754 kr 640 kr 543 kr 537 kr 488 kr

20 - 22 Malmö 1 854 kr 472 kr 325 kr 302 kr 280 kr 261 kr

23 Trelleborg 1 871 kr 481 kr 337 kr 314 kr 290 kr 271 kr

24 - 26 Eslöv,Helsingborg,Landskro-

na 1 834 kr 464 kr 314 kr 295 kr 270 kr 252 kr

27 Ystad 1 894 kr 489 kr 347 kr 326 kr 300 kr 280 kr

28 Hässleholm 1 817 kr 455 kr 304 kr 280 kr 258 kr 244 kr

29 Sölvesborg 1 871 kr 481 kr 337 kr 314 kr 290 kr 271 kr

34 - 36 Växjö, Ljungby 1 794 kr 446 kr 292 kr 268 kr 239 kr 225 kr

37 - 39 Karlskrona,Kalmar,Mönsterås 1 911 kr 498 kr 357 kr 337 kr 311 kr 290 kr

44 - 441 Kungälv-Alingsås 1 568 kr 395 kr 227 kr 206 kr 192 kr 182 kr

45 Uddevalla 1 794 kr 446 kr 292 kr 268 kr 239 kr 225 kr

452 Strömstad 1 871 kr 481 kr 337 kr 314 kr 290 kr 271 kr

46 Trollhättan 1 777 kr 429 kr 282 kr 254 kr 206 kr 203 kr

47 Tjörn 1 777 kr 429 kr 282 kr 254 kr 206 kr 203 kr

53 - 57 Vara,Lidköping,-

Jönköping,Skövde 1 794 kr 446 kr 292 kr 268 kr 239 kr 225 kr

58 Linköping 1 854 kr 472 kr 325 kr 302 kr 280 kr 261 kr

59 Mjölby 1 834 kr 464 kr 314 kr 295 kr 270 kr 252 kr

60 Norrköping 1 894 kr 489 kr 347 kr 326 kr 300 kr 280 kr

61 Finspång 2 052 kr 549 kr 403 kr 378 kr 373 kr 338 kr

63-64 Eskilstuna,Katrineholm 2 289 kr 627 kr 469 kr 438 kr 431 kr 397 kr

65 Karlstad 1 974 kr 519 kr 381 kr 359 kr 343 kr 309 kr

66 Åmål,Säffle 1 894 kr 489 kr 347 kr 326 kr 300 kr 280 kr

67 - 68 Arvika,Torsby,Hagfors 2 289 kr 627 kr 469 kr 438 kr 431 kr 397 kr

681 Kristinehamn 1 911 kr 498 kr 357 kr 337 kr 311 kr 290 kr

69 - 71 Örebro,Karlskoga 2 052 kr 549 kr 403 kr 378 kr 373 kr 338 kr

72 Västerås 2 366 kr 652 kr 491 kr 458 kr 452 kr 412 kr

73 Sala,Fagersta 2 524 kr 704 kr 536 kr 498 kr 491 kr 446 kr

74 - 76 Enköping,Uppsala,Norrtälje 2 764 kr 781 kr 603 kr 558 kr 551 kr 496 kr

77 Ludvika,Avesta 2 524 kr 704 kr 536 kr 498 kr 491 kr 446 kr

För postnummer som börjar på 82 eller uppåt lämnas fraktpris på förfrågan.

Glesbygdstillägg på 15% tillkommer på post nr 67, 680, 682-686, 780, 782, 785, 786, 790, 793-796, 81 Karta med regionsindelning på sidan 18.

FRAKTPRISLISTA 2022 FRÅN MJÖBÄCK

Gäller enbart kranleveranser

Mil

kr/sändn. kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton kr/ton

Min deb. 5 - 12 ton 13 - 18 ton 19 - 25 ton 26 - 30 ton 31 - 36 ton

0 < 10 1752 351 273 239 221 225

10 < 15 1780 357 295 259 243 233

15 < 20 2384 475 365 307 289 271

20 < 25 2978 596 429 361 335 313

25 < 30 3569 714 503 425 389 379

30 < 35 4165 832 583 493 461 433

35 < 45 5362 1073 854 638 596 557

45 < 55 6500 1299 920 776 714 682

FRAKTPRISLISTA 2022 FRÅN MJÖBÄCK

Taklyft 1710 kr/påbörjad timma Marklossat <12 ton 864 kr

Marklossat >12 ton 1710 kr/påbörjad timma Kranbil: 32 pall med takpannor (ca 32 ton) Övriga fraktpriser enligt anbud.

(16)

Vi har allt du söker

S:t Eriks är Sveriges sten- och betongpartner som med stor kompetens och ett brett och djupt sortiment bidrar till att skapa hållbara, funktionella och vackra miljöer. Vi har lokal och rikstäckande närvaro med god lagerhållning av natur- sten, markbeläggning, murar och trappor, infrastruktur och VA samt tak.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter:

Telefon: 0771-500 400

Återförsäljare: kundservice@steriks.se

Entreprenör: kundservice.B2B@steriks.se

(17)

Vi har allt du söker

Hitta snabbt till våra dokument som ex. manualer och tekniska dokument. Använd din smart- phone och QR-koden bredvid för enkel åtkomst.

S:t Eriks är Sveriges sten- och betongpartner som med stor kompetens och ett brett och djupt sortiment bidrar till att skapa hållbara, funktionella och vackra miljöer. Vi har lokal och rikstäckande närvaro med god lagerhållning av natursten, markbeläggning, murar och trappor, infrastruktur och VA samt tak.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter:

Telefon: 0771-500 400

Återförsäljare: kundservice@steriks.se Entreprenör: kundservice.B2B@steriks.se

S:T ERIKS AB | TELEFON: 0771 - 500 400 | E-POST: INFO@STERIKS.SE | WWW.STERIKS.SE

Figure

Updating...

References

Related subjects :