MALMBERGS ELEKTRISKA. Dämpad försäljningsutveckling Fortsatt återhämtning i rörelsemarginalen Styrketecken och stark H2 väntas KURS (SEK): 100,0

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

800 1 mån (%) 1,2

Nettoskuld (MSEK) -54 3 mån (%) -10,4

Enterprise Value (MSEK) 746 12 mån (%) -36,4

Soliditet (%) 74,2 YTD (%) -1,4

Antal aktier f. utsp. (m) 8,0 52-V H 156,0 Antal aktier e. utsp. (m) 8,0 52-V L 89,5

Free Float (%) 63 Kortnamn MEAB B

2016A 2017A 2018E 2019E

Omsättning (MSEK) 664 643 655 677

EBITDA (MSEK) 112 60,6 87,9 97,0

EBIT (MSEK) 105 54,0 81,0 89,5

EBT (MSEK) 105 52,3 81,4 89,1

EPS (just. SEK) 10,1 5,5 7,9 8,5

DPS (SEK)* 7,5 5,0 5,0 5,5

Omsättningstillväxt (%) -0,2 -3,1 1,9 3,2

EPS tillväxt (%) 8,5 -50,3 55,8 8,4

EBIT-marginal (%) 15,8 8,39 12,4 13,2

*varav extrautdelning om 1,00 SEK 2016

2016A 2017A 2018E 2019E

Just. P/E (x) 14,8 18,2 12,7 11,7

P/BV (x) 3,9 2,8 2,6 2,3

EV/S (x) 1,7 1,2 1,1 1,0

EV/EBITDA (x) 10,2 12,3 8,1 7,1

EV/EBIT (x) 10,8 13,9 8,8 7,7

Direktavkastning (%) 5,0 5,0 5,0 5,5

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Jan Folke 43,9% 0,4394 70,5%

Lannebo Fonder 7,6% 0 4,0%

Nordea Fonder 7,1% 0 3,7%

SEB Fonder 4,0% 0 2,1%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Björn Ogard 2Q-rapport

VD Johan Folke 3Q-rapport

CFO LieseLotte Andersson 4Q-rapport

RÖSTER Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

2018-08-22 2018-11-28

NASDAQ OMX Small Cap Industrivaror

Marknadsvärde (MSEK)

• Dämpad försäljningsutveckling

• Fortsatt återhämtning i rörelsemarginalen

• Styrketecken och stark H2 väntas

Februari 2019 BOLAGSBESKRIVNING

Dämpad försäljningsutveckling. Omsättningen uppgick till 158,3 MSEK (165,8) motsvarande en negativ omsättningstillväxt om 4,5%. Sannolikt påverkade valuta omsättningen med -0,7% varpå den organiska omsättningsnedgången bedöms till 3,8% Y/Y. Vi räknade med 161,7 MSEK i nettoomsättning motsvarande en organisk omsättningsnedgång om 1,8% (inklusive FX 2,5% Y/Y).

Som väntat möttes svåra jämförelsetal i Norge som växte 13% i fjolårets Q1. Försäljningen i Norge var dock svagare än vad vi tog höjd för (-9% Y/Y mot estimerade -4%). Även 2,0 procentenheter lägre omsättningstillväxt i ”Malmbergs Sverige” förklarar avvikelsen mot våra estimat där vi räknade med -2,0% mot rapporterade -3,5%.

Fortsatt återhämtning i rörelsemarginalen. Som vi tidigare har nämnt tyngdes 2017 av sortimentbyte (främst Tyskland-relaterat).

Q4-rapporten indikerade en återhämtning vilket vi räknade med skulle fortsätta i Q1. Så var också fallet då dagens rapport uppvisade en rörelsemarginal om 10,6% (11,3) mot väntade 9,2%. Fjolårets Q1 innefattade EO-kostnader om 3,5 MSEK varpå dagens siffror bör ses mot fjolårets 18,7 MSEK i rörelseresultatet och inte rapporterade 15,2 MSEK samt justerad EBIT-marginal om 11,3%. Vidare kan konstateras att varulagret uppgick till 190,9 MSEK (216,8) vilket är en sekventiell reducering om 5%. Vi räknar med ökad lagereffektivitet framöver och således god kassagenerering (>70%

FCF/EBITDA) då övrig kapitalbindning är låg. För 2018E räknar vi med att varulagret i relation till försäljningen uppgår till 28,5%

(31,2) innebärande en lagerreducering om ca 15 MSEK trots antagande om positiv försäljningsutveckling.

Styrketecken och starkt H2 väntas. Vi ser dagens rapport som ett styrketecken i termer av att marginalåterhämtningen fortsätter i högre takt än vad vi räknade med. Noterbart är att en normaliserad vinst bör vara på högre nivåer och att H2, vad vi bedömer, möter mycket enkla jämförelsetal. Sista halvåret är den säsongsmässigt starka perioden. Vi räknar med att 68% av innevarande års rörelseresultat genereras under H2. Estimatjusteringarna avser något högre marginaler samt valutamedvind. Valutasituationen givet dagens valutamix kommer vara gynnsam härlett starkare NOK/SEK.

Finansiella ställningen per utgången av kvartalet är stark med en nettokassa om 54 MSEK (varav 93 MSEK likvida medel motsvarande 11% av börsvärdet).

Malmbergs är ett import-, agentur och handelsföretag med egen distribution och grossistförsäljning av elartiklar. Verksamheten är uppdelad i produktområdena Elmaterial, GDS-produkter och Tillfällig El/Bygg-Ström.

Analytiker: Johan Nilsson Wall

80 100 120 140 160 180

2017-04-19 2017-07-18 2017-10-10 2018-01-05 2018-04-03 MEAB B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18A 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning 166 135 150 193 158 139 155 203 666 664 643 655 677 690

Övriga rörelseintäkter 0,5 0,7 0,5 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 2,8 2,9 2,5 2,5 3,0 3,0

Rörelsekostnader -146 -126 -143 -166 -141 -127 -134 -168 -563 -555 -582 -570 -583 -593

EBITDA 16,8 9,3 7,4 27,1 18,3 12,6 21,8 35,2 105 112 61 88 97 100

Avskrivningar -1,6 -1,6 -1,7 -1,8 -1,6 -1,7 -1,8 -1,8 -6,0 -6,4 -6,7 -6,9 -7,5 -7,7

EBIT 15,2 7,7 5,8 25,3 16,7 10,9 20,0 33,4 99,3 105 54 81 90 93

justerad EBIT 18,7 7,7 5,8 25,3 16,7 10,9 20,0 33,4 99,3 105 57 81 90 93

Finansnetto -0,7 -0,6 -0,4 0,0 0,8 -0,1 -0,2 -0,2 -2,0 -0,2 -1,7 0,4 -0,5 -0,3

EBT 14,6 7,1 5,4 25,3 17,5 10,8 19,8 33,3 97,3 105 52 81 89 92

Skatt -3,3 -1,6 -1,2 -5,8 -3,8 -2,5 -4,6 -7,7 -22,5 -23,9 -11,9 -18,5 -20,9 -21,7

Nettoresultat 11,3 5,4 4,2 19,5 13,7 8,3 15,2 25,6 74,8 81,2 40,4 62,9 68,1 70,6

EPS f. utsp. (SEK) 1,41 0,68 0,52 2,43 1,71 1,04 1,90 3,20 9,35 10,14 5,05 7,86 8,52 8,83

EPS e. utsp. (SEK) 1,41 0,68 0,52 2,43 1,71 1,04 1,90 3,20 9,35 10,14 5,05 7,86 8,52 8,83

Omsättningstillväxt Q/Q -18,1% -18,5% 10,9% 28,7% -17,9% -12,4% 12,0% 30,8% N/A N/A N/A N/A N/A N/A Omsättningstillväxt Y/Y 2,5% -7,3% -2,8% -4,8% -4,5% 2,7% 3,7% 5,3% 9,5% -0,2% -3,1% 1,9% 3,2% 2,0%

Just. EBITDA marginal 12,2% 6,9% 5,0% 14,1% 11,6% 9,1% 14,0% 17,3% 15,8% 16,8% 10,0% 13,4% 14,3% 14,5%

Just. EBIT marginal 11,3% 5,7% 3,9% 13,1% 10,6% 7,9% 12,9% 16,5% 14,9% 15,8% 8,9% 12,4% 13,2% 13,4%

Just. EBT marginal 10,9% 5,2% 3,6% 13,1% 11,1% 7,8% 12,7% 16,4% 14,6% 15,8% 8,7% 12,4% 13,2% 13,4%

MSEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E SEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen 82 87 38 59 76 78 EPS 9,4 10,1 5,0 7,9 8,5 8,8

Förändring rörelsekapital -31 -12 15 21 -4 -5 Just. EPS 9,4 10,1 5,5 7,9 8,5 8,8

Kassaflöde löpande verksamheten 51 75 54 80 72 73 BVPS 36,1 38,7 36,2 39,2 42,7 46,1

Kassaflöde investeringar -4 -5 -2 -4 -6 -6 CEPS 6,4 9,4 6,7 10,0 9,0 9,2

Fritt kassaflöde 47 70 52 76 66 68 DPS 8,0 7,5 5,0 5,0 5,5 6,0

Kassaflöde fin. verksamheten -41 -76 -72 -43 -40 -44 ROE 26% 26% 14% 20% 20% 19%

Nettokassaflöde 6 -6 -20 33 26 24 Just. ROE 26% 27% 15% 21% 21% 20%

Soliditet 66% 67% 69% 72% 72% 73%

AKTIESTRUKTUR 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

5,6 7,7 7,1 7,0 6,3 5,5 Antal A-aktier (m) 0,8

118 114 94 128 154 177 Antal B-aktier (m) 7,2

435 460 418 435 474 502 Totalt antal aktier (m) 8,0 +46(0) 19 58 77 00

289 309 289 314 342 368 www.malmbergs.com

-53 -60 -52 -88 -115 -138

169 182 175 165 169 174

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

162 158 658 655 694 677

Just. EBIT 14,8 16,7 78 81,0 93,3 89,5

1,4 1,7 7,5 7,9 8,9 8,5

Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

-4%

-4%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

13%

22%

0%

3%

5%

Skillnad

1Q 2018A 2018E 2019E

-2% 0%

Omsättning

Förändring Estimat

EPS (SEK)

Förändring RESULTATRÄKNING

MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Eget kapital MSEK

Immateriella tillgångar Västra Bangatan 54

692 23 Kumla Likvida medel

Totala tillgångar

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

TILLVÄXT- & MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT PER MARKNAD (R12m) EBIT-MARGINAL R12M & PER KVARTAL, 2010 - 2018E

0

20 40 60 80 100 120

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Omsättning EBIT

-8%

-3%

2%

7%

12%

17%

22%

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E

EBIT-marginal R12 EBIT-marginal per Q

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 50 100 150 200 250

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E

Omsättning EBIT-marginal

-1,5X -1,0X -0,5X 0,0X 0,5X 1,0X

-160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E

Sverige Norge Danmark Finland

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD* FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING PER GEOGRAFI, R12

HISTORISKT SÄSONGSMÖNSTER EBIT, H1 vs H2 FRITT KASSAFLÖDE OCH CASH CONVERSION

INVESTERINGAR & AVSKRIVNINGAR, % AV FSG RÖRELSEKAPITAL & LAGERBINDNING, % AV FSG. & MSEK SÄSONGSMÖNSTER OCH PROGNOSTISERAD KASSAGENERERING

INVESTERINGAR OCH KAPITALBINDNING, HISTORISKT OCH PROGNOSTISERAT GEOGRAFISK EXPONERING

* Per rullande 12 månader (R12a) t.o.m 1Q18A 67%

19%

9% 5%

Sverige Norge Danmark Finland

0 100 200 300 400 500 600 700

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E

Sverige Norge Danmark Finland CAGR 2011-2018E: Koncernen: 3,2%

CAGR 2011-2018E: Sverige: 4,5%

36%

41%

34%

49%

34%

64% 64%

59% 58%

66%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

53%

30%

78%

92%

45%

86%

86%

68% 67%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2011A 2012A2013A 2014A2015A 2016A2017A 2018E 2019E 2020E Free Cash Flow Cash conversion, t.h (FCF/EBITDA)

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E CAPEX/Sales D&A/Sales

15%

17%

19%

21%

23%

25%

27%

29%

31%

33%

35%

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E 0 50 100 150 200

Net working capital (NWC) NWC/Sales (t.v) Inventory/Sales (t.v)

(5)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E CAGR L3Y L5Y

Sales 482 524 523 516 549 608 666 664 643 655 677 690 6,5% 4,9%

EBIT 28 26 74 52 71 87 99 105 54 81 90 93 13,9% 7,4%

EPS 2,4 2,0 6,7 4,6 6,6 8,4 9,4 10,1 5,0 7,9 8,5 8,8 15,2% 8,6%

DPS 0,5 2,0 3,0 3,8 6,0 10,0 8,0 7,5 5,0 5,0 5,5 6,0 7,7% 20,1%

AVG. L3Y L5Y

P/E (x) 14,0 20,1 6,3 10,8 13,4 14,9 17,3 14,8 19,8 12,7 11,7 11,3 15,7 14,2

6,9 8,9 3,7 6,5 8,6 9,8 11,8 10,2 12,3 8,1 7,1 6,8 10,6 9,4

9,2 11,9 4,0 7,3 9,3 10,5 12,5 10,8 13,9 8,8 7,7 7,4 11,3 10,1

0,5 0,6 0,6 0,7 1,2 1,5 1,9 1,7 1,2 1,1 1,0 1,0 1,7 1,4

P/FCF (x) 7,4 28,3 8,0 22,9 11,9 11,8 27,6 17,1 15,3 10,6 12,1 11,8 18,8 18,3

P/BV (x) 1,3 1,5 1,3 1,6 2,6 3,4 4,5 3,9 2,8 2,6 2,3 2,2 3,9 3,2

ROA (%) 5,5% 4,7% 14% 9,9% 14% 17% 17% 18% 9,7% 14% 14% 14% 17% 15%

ROE (%) 9,0% 7,2% 21% 14% 19% 23% 26% 26% 14% 20% 20% 19% 25% 22%

11% 9,9% 25% 18% 23% 27% 29% 30% 17% 24% 24% 23% 29% 25%

ROC (%) 15% 14% 33% 22% 29% 34% 35% 29% 16% 23% 24% 23% 32% 30%

14% 3,5% 12% 4,4% 8,4% 8,5% 3,6% 5,8% 6,5% 9,5% 8,3% 8,4% 6,0% 6,1%

1,5% 5,0% 7,0% 7,5% 6,7% 8,0% 4,9% 5,0% 5,0% 5,0% 5,5% 6,0% 6,0% 6,4%

20,7% 99,5% 44,6% 81,0% 90,5% 119,3% 85,6% 73,9% 91,2% 63,6% 64,6% 67,9%

4,3% 5,7% 13,2% 5,7% 7,1% 8,8% 4,1% 5,0% 6,5% 11,1% 14,3% 17,3%

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

270 323 342 400 712 1 000 1 296 1 200 800 800 800 800

259 305 297 377 662 912 1 243 1 140 748 712 685 662

P/E (x) EV/EBIT (x)

Market Cap (MSEK) EV (MSEK)

*Medel = 14 *Medel = 9,4

*Medelvärdet baseras på historiska nyckeltal EV/EBITDA (x)

No. of shares (m)

HISTORISKA NYCKELTAL

EV/EBIT (x) EV/SALES (x)

ROCE (%)

FCF YIELD (%) DIV. YIELD (%) Pay-out ratio (%) Net cash/MCAP

0 5 10 15 20 25

P/E (x) Medel

0 5 10 15 20

EV/EBIT (x) Medel

(6)

MALMBERGS ELEKTRISKA

För att uppnå en stark lokal närvaro bedrivs verksamheten genom ett

antal proffsbutiker

Elprodukter för proffsen

Malmbergs är ett ledande handelshus på den nordiska marknaden främst avseende elprodukter. Bland produkterna återfinns exempelvis LED-produkter, stickproppar, gren- och vägguttag, strömbrytare och rörelsevakter. Försäljning sker i Sverige, som står för merparten av omsättningen, följt av Norge, Danmark och Finland. Kärnan i verksamheten är direktimport utan fördyrande mellanhänder, samt satsningar på egna märkesvaror med ökad integration bakåt i tillverkningsledet som investeringar i produktutveckling och design.

Malmbergs Elektriska är ett ledande handelshus som framförallt säljer elprodukter på den nordiska marknaden för installatörer, industri-, bygg- och uthyrningsföretag samt återförsäljare. Sortimentet uppgår till cirka 9 200 artiklar där merparten av produkterna är avsedda för elinstallation. Belysningsmateriel, installationsmateriel, kabel och normprodukter (bl.a. automatsäkringar, jordfelsbrytare, strömställare etc.) står för drygt 80% av omsättningen. Affärsidén är att positionera sig som en av marknadens starkaste aktörer inom området elmateriel. Detta möjliggörs genom att kombinera ett brett sortiment av prisvärde kvalitetsprodukter med god logistik, hög servicenivå och kundanpassade tjänster. Kärnan i verksamheten är att i stort kontrollera hela inköpskedjan med direktimport från tillverkande företag samt att upprätthålla en effektiv distribution. Även satsningar inom egna märkesvaror är en stor del av affären.

Malmbergs försäljning är inriktad på tekniska produkter och tjänster där huvuddelen är B2B och riktar sig med över 75% till slutkunder inom byggbranschen och till industrierna, samt <25% till övriga branscher, bland annat GDS-marknaden (Gör-det- själv).

Huvudkontoret och centrallagret för hela koncernen är beläget i Kumla. Från Kumla distribueras varor till kunder över hela Sverige, samt till bolagets dotterbolags huvudlager i Norge, Danmark och Finland. Exportförsäljningen till övriga länder sköts från Kumla. För att uppnå en stark lokal närvaro i respektive land bedrivs verksamheten genom ett stort antal proffsbutiker varav 17 stycken i Sverige, 8 stycken i Norge, 2 stycken i Danmark, samt 2 butik i Finland. Två nya butiker i Sverige öppnas i slutet av 2017, varav en i Norrköping och en i Göteborg.

Brett sortiment inom elprodukter

Afförsidén är att positionera sig som en av marknadens

starkaste aktörer inom

området elmateriel

(7)

MALMBERGS ELEKTRISKA

Elmateriel, GDS-produkter och Tillfällig El/Bygg-Ström

Tre produktområden bestående av Elmateriel, GDS-produkter och Tillfällig

El

Kärnan i verksamheten är direktimport från tillverkande företag och

effektiv distribution Verksamheten är indelad produktområdena Elmateriel, GDS-produkter och Tillfällig

El/Bygg-Ström. Det största produktområdet, Elmateriel, erbjuder professionella användare, grossister och återförsäljare ett kundanpassat utbud av elmateriel och tjänster. Produktområdet omfattar artikelgrupperna installationsmaterial, industrikomponenter, normprodukter, fläktar och värmeprodukter, belysningsmateriel, datatillbehör, nätverksprodukter och kabel. Exempel på produkter är stickproppar, gren- och vägguttag, strömbrytare och rörelsevakter. Kunderna finns representerade bland elinstallatörer, idustriföretag, OEM-industrier, aparatskåpsbyggare etc.

Det näst största affärsområdet är GDS-produkter (Gör Det Själv) och omfattar i princip samma produkter som Elmateriel, men säljs under det egna varumärket Praktikern. GDS- produkterna säljs paketerade till återförsäljare vilka i sin tur säljer dem vidare till slutkonsumenten som exempelvis kan vara dagligvaruhandel, järnhandel, elfacksföretag och postorderföretag. Inom produktområdet GDS marknadsförs också produktområdet hembelysning som huvudsakligen består av inredningsbelysning och badrumsbelysning.

I övriga fall säljer Malmbergs direkt mot slutkund och då framförallt till aktörer inom byggbranschen. Det minsta affärsområdet är Tillfällig El/Bygg-Ström vilket omfattar produkter avsedda att användas vid byggarbetsplatser och produkterna är exempelvis värmeverk, strålkastare och portabla elverk. Främsta kundgrupperna inom Tillfällig El är byggföretag, som använder tillfälliga elprodukter i sin byggproduktion, samt uthyrningsföretag som bedriver uthyrningsverksamhet med tillfällig el till företag och privatpersoner.

Effektiva inköp och distribution av stor betydelse

Nästan alla inköp är direktinköp från tillverkaren (ca 85%), vilket bidrar till färre mellanhänder och högre bruttomarginaler. Vidare för Malmbergs ofta en nära dialog med tillverkarna rörande produktutveckling och vid framtagning av nya produkter är bolagets strategi att dessa ska komplettera befintliga produkter och skräddarsys för de behov som bolagets kunder har. Detta då det är billigare att adressera ett befintligt segment än att lansera nya produkter mot nya segment. Genom att ta en allt större roll i produktutvecklingen hos leverantörerna ökar förädlingsvärdet vilket även är marginaldrivande. Säljorganisationen är uppdelad på en central verksamhet och på lokala proffsbutiker. Den centrala bearbetningen sker genom kundbesök och telefonförsäljning där säljare aktivt genom kundbesök bearbetar kunder.

De flesta inköpen görs i utländsk valuta, framförallt i USD och därefter EUR. Bolaget säkrar i en del fall vissa kurser med terminskontrakt. Vidare är distribution och logistik centralt för leveransprecision, korta ledtider och effektiv kapitalbindning. Malmbergs inköpskanaler är väl inarbetade och utvärdering av leverantörer sker kontinuerligt.

Optimering av hela distributionskedjan görs, både från ett operationellt och

miljömässigt perspektiv.

(8)

Report completed:

DISCLAIMER

2018-04-27 10:24:40

Legally responsible publisher: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (“Remium”) Research performed by: Johan Nilsson Wall, analyst, Remium.

DISCLAIMER Content and sources

This document was prepared by Remium for general distribution. The content is based on judgements, recommendations and estimates prepared by Remium’s analysts; generally available and public information that has been deemed reliable; or other specified sources. Judgements, recommendations and estimates pertaining to the valuation of financial instruments or companies named in this analysis are based on one or more valuation methods, such as cash flow analysis, key figures analysis, or technical analysis of price movements. Assumptions that are the basis for forecasts, target prices and estimates quoted or reproduced herein are found in the research material from the specified sources. Remium cannot guarantee the accuracy or completeness of external information. The content of the document is based on information that was current as of the date the document was published. Circumstances upon which this document was based may be affected by subsequent events, which naturally cannot be taken into account in this document. Judgements, recommendations and estimates may also change without prior notice. Please see www.introduce.se/analys/disclaimer/ for an explanation of the implications of the recommendations [“buy”, “sell” and “hold”].

The document has not been reviewed prior to publication by any company mentioned in this analysis. Unless otherwise stated herein, Remium has not entered into an agreement with any of the companies mentioned to produce the recommendations in this analysis.

Remium’s investment recommendations are based on the analyst’s opinion as to how the share should be valued when the recommendation is finalized.

Remium’s analysts normally update an investment recommendation only if a significant event has occurred that in the considered opinion of the analyst affects the value of the share.

Risks

The information herein must not be construed as a solicitation or recommendation to enter into any transaction. The information is not geared to the individualrecipient’s knowledge about or experience with investments or his or her financial situation or investment objectives. The information therefore does not constitute a personal recommendation or investment advice. The information must not be regarded as advice concerning the tax consequences of investment decisions. Investors are urged to augment the information provided herein with additional relevant material and to consult a financial adviser before making investment decisions. Remium disclaims any and all liability for direct or indirect losses that may be based on this document. Investments in financial instruments are associated with financial risk. Investments may increase or decrease in value or become worthless. Forecasts of future performance are based on assumptions and there is no guarantee that forecasts will prove to be accurate. Furthermore, historical performance does not guarantee future returns.

Conflicts of interest

Remium has established ethical guidelines and internal rules (policies and procedures) to identify, monitor and manage conflicts of interest. These are intended to prevent, preclude and, where applicable, manage conflicts of interest between the research department and other departments within the company and are based on restrictions (Chinese walls) imposed upon interdepartmental communications. Remium has also established internal rules that govern when trading is permitted in a financial instrument that is the subject of investment research. For more information aboutRemium’s actions to prevent, preclude and manage conflicts of interest, please see www.introduce.se/Remium.

Remium is a market leader in corporate services related to listed small and medium cap companies, within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser, and may perform commissioned and paid research on behalf of the companies that are covered in the research product Remium Review.

For company-specific information on what services Remium provide each company, please visit this link:

https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/remium_affarsrelationer.pdf

The reader of this document may assume that Remium has received or will receive payment from the small and medium cap companies covered in the research in exchange for the performance of corporate financial services, which may lead to conflicts of interest between Remium and clients who read and act upon the research. The remuneration is agreed in advance and is not contingent upon the content of the research.

Companies in the Remium Group, their clients, management, or employees normally own or have positions in securities named herein. The analyst who has prepared this analysis and his or her family/close associates have no financial interest in the financial instruments and recommendations to which the document refers and do not own or have positions in these financial instruments.Remium’s analysts do not receive any remuneration directly connected to any corporate finance services provided by Remium or any ofRemium’s mandates within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser.

Please see https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/rem_rek.pdf for information about our historical investment recommendations.

Please see http://www.introduce.se/analys/disclaimer for recommendations from the research department during the last twelve months

Distribution of this document

The document is not intended for natural or legal persons that are citizens of or domiciled in a country where distribution, announcement, publication, or participation requires a further prospectus, registration, or measures other than those required under Swedish law and regulations. Such countries include the United States of America, Canada, Australia, Hong Kong, South Africa, New Zealand and Japan. No measures have or will be taken by Remium to permit distribution, announcement and publication in the aforementioned countries.

This document must not be distributed, duplicated, quoted or referred to in such a manner that the content of the document is altered or distorted.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :