0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45

Full text

(1)

574,8 1 mån (%) 18,0

Nettoskuld (MSEK) -17,4 3 mån (%) -1,8

Enterprise Value (MSEK) 557,4 12 mån (%) 54,7

Soliditet (%) 42,4 YTD (%) 24,2

Antal aktier f. utsp. (m) 701,0 52-V Högst 0,92 Antal aktier e. utsp. (m) 701,0 52-V Lägst 0,48

Free Float (%) 52,6 Kortnamn BRE2

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 299,0 363,9 442,9 521,3

EBITDA (MSEK) 32,1 38,2 52,7 72,1

EBIT (MSEK) 18,1 20,5 32,3 48,4

EBT (MSEK) 16,9 19,9 31,8 47,9

EPS (just. SEK) 0,02 0,02 0,04 0,05

DPS (SEK) 0,01 0,02 0,03 0,04

Omsättningstillväxt (%) 15,7 21,7 21,7 17,7

EPS tillväxt (%) 25% 13% 57% 51%

Just. EBIT marginal (%) 6,0 5,6 7,3 9,3

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) 22,5 29,2 23,2 15,4

P/BV (x) 3,3 4,5 5,0 4,6

EV/Omsättning (x) 1,0 1,1 1,3 1,1

EV/EBITDA (x) 9,1 10,8 10,6 7,7

EV/EBIT (x) 16,2 20,2 17,3 11,5

Direktavkastning (%) 2,2 3,0 3,0 4,9

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Leif Danielsson 18,6% 0,1857 18,6%

Anders Lövgren 15,8% 0,1583 15,8%

Dan Örjan Berglund 13,0% 0,1298 13,0%

GWD Group 5,2% 0 5,2%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Anders Lövgren 3Q-rapport 2016-11-01

VD Daniel Krook

RÖSTER

BOLAGSBESKRIVNING

• Lägre bruttomarginal än väntat

• God skalbarhet ger estimathöjning

Marknadsvärde (MSEK)

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) är en bredbandsoperatör av snabba förbindelser baserade på optisk fiber i lokala nätverk (LAN), främst till privatpersoner i stadsnät, allmännyttiga hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar, samt till företag.

Stark tillväxt, resultat som förväntat. Omsättningen uppgick under det andra kvartalet till 109 MSEK (90) innebärande en tillväxt om 21% (18% justerat för ändrad bedömning av kampanjrabatter) jämfört med motsvarande period ifjol. Vårt estimat var 106 MSEK. Avvikelsen var hänförlig till högre än väntade intäkter från privatkunder. Detta förklarades dels av en tillväxt om drygt 8000 kunder, vår prognos var 6000, men även av en högre ARPU än väntat. Denna uppgick till 133 SEK/månad jämfört med vårt estimat om 125 SEK/månad. Den högre än väntade omsättningen gav dock, relativt våra estimat, inget utslag på rörelseresultatet, som blev 6,5 MSEK (4,8) och var i linje med vår prognos. Detta förklaras av en lägre bruttomarginal relativt vårt estimat, mer om det nedan.

Lägre bruttomarginal än väntat. Bruttomarginalen uppgick till 39,3%, justerat för den ändrade bedömningen av kampanjrabatter blev den dock 37,5% (40,8), och understeg vår prognos om 41,2%. Vår uppfattning var att kraftiga intag av nya kunder (till rabatterade priser), givet den förändrade bedömningen av kampanjrabatter, inte skulle ge något större utslag på bruttomarginalen. Hur stor del av försvagningen som härrör från ökat kundintag respektive andra faktorer så som exempelvis en förändrad mix, där privatsidan generellt har lägre bruttomarginaler, är osäkert. Ledningen menar dock att prisbilden på privatmarknaden justerats upp under senare delen av kvartalet samt att bolaget bör kunna genomföra vissa prisökningar givet dess kvalitets- och servicenivå. Sammantaget torde det därmed finnas förutsättningar för en långsamt succesivt ökande bruttomarginal framgent, vilket vi också räknar med.

God skalbarhet ger estimathöjning. Vi justerar upp våra estimat avseende ARPU och kundintag innebärande en höjd omsättningsprognos med ett par procentenheter för både innevarande år och 2017. Bruttomarginalantagandena justeras ned till strax under 40% med en succesiv ökning under prognoshorisonten. Vid sidan av de direkta kostnader samt en engångspost om 1,2 MSEK var kostnadsnivåerna något lägre än väntat vilket ger oss större konfidens kring skalbarheten i Bredband2s affärsmodell, där ledningen nu även ser positiva effekter av BOSS på administrativ nivå. Sammantaget leder justeringarna till en höjning av rörelseresultatprognosen med 12% för 2017.

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings 0,40

0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90

2015-07-28 2015-10-20 2016-01-19 2016-04-14 2016-07-12

BRE2 OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16E 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 85,9 90,0 92,3 95,7 104,5 109,2 111,7 117,5 258,4 299,0 363,9 442,9 521,3 586,8

Bruttoresultat 34,5 36,7 37,8 39,5 43,1 42,9 43,9 46,4 109,0 130,2 148,5 176,3 206,9 234,1

EBITDA 7,4 9,1 11,7 10,0 12,8 11,5 14,8 13,6 25,0 32,1 38,2 52,7 72,1 90,2

Avskrivningar -4,1 -4,3 -4,5 -4,8 -5,0 -4,9 -5,2 -5,2 -10,4 -14,0 -17,7 -20,4 -23,6 -27,5

EBIT 3,3 4,8 7,1 5,2 7,8 6,5 9,6 8,4 14,6 18,1 20,5 32,3 48,4 62,7

Finansnetto -0,3 -0,2 -0,2 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -1,1 -1,1 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5

EBT 3,0 4,6 7,0 5,3 7,7 6,4 9,5 8,2 13,5 16,9 19,9 31,8 47,9 62,2

Skatt -0,3 -1,0 -1,5 -1,3 -1,7 -1,4 -2,1 -1,8 -2,3 -2,9 -4,1 -7,0 -10,5 -13,7

Nettoresultat 2,7 3,6 5,5 4,1 6,0 5,0 7,4 6,4 11,2 14,0 15,8 24,8 37,4 48,5

EPS f. utsp. (SEK) 0,004 0,005 0,008 0,006 0,009 0,007 0,011 0,009 0,016 0,020 0,023 0,035 0,053 0,069 EPS e. utsp. (SEK) 0,004 0,005 0,008 0,006 0,009 0,007 0,011 0,009 0,016 0,020 0,023 0,035 0,053 0,069

Omsättningstillväxt Q/Q 6,8% 4,7% 2,5% 3,6% 9,3% 4,5% 2,2% 5,2% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 20,4% 24,7% 23,1% 18,9% 21,6% 21,4% 21,0% 22,8% 13,6% 15,7% 21,7% 21,7% 17,7% 12,6%

Bruttomarginal 40,2% 41,6% 40,9% 41,3% 41,2% 39,3% 39,3% 39,5% 42,2% 43,5% 40,8% 39,8% 39,7% 39,9%

Just. EBITDA marginal 8,6% 10,2% 12,7% 10,4% 12,3% 10,5% 13,3% 11,6% 9,7% 10,7% 10,5% 11,9% 13,8% 15,4%

Just. EBIT marginal 3,9% 5,4% 7,7% 5,4% 7,5% 6,0% 8,6% 7,1% 5,6% 6,0% 5,6% 7,3% 9,3% 10,7%

Just. EBT marginal 3,5% 5,1% 7,5% 5,6% 7,4% 5,9% 8,5% 7,0% 5,2% 5,7% 5,5% 7,2% 9,2% 10,6%

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen 24 32 38 48 61 76 EPS 0,016 0,020 0,023 0,035 0,053 0,069

Förändring rörelsekapital 9 5 24 14 -10 8 Just. EPS 0,016 0,020 0,023 0,035 0,053 0,069

Kassaflöde löpande verksamheten 33 36 62 62 51 84 BVPS 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,20

Kassaflöde investeringar -28 -20 -20 -23 -25 -28 CEPS 0,05 0,05 0,09 0,09 0,07 0,12

Fritt kassaflöde 5 16 42 39 26 56 DPS 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

Kassaflöde fin. verksamheten 0 -12 -17 -13 -28 -35 ROE 13% 15% 15% 22% 30% 35%

Nettokassaflöde 5 4 25 26 -2 21 Just. ROE 13% 15% 15% 22% 30% 35%

Soliditet 43% 45% 45% 43% 43% 43%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

81 82 81 79 79 79 Antal A-aktier (m) -

6 10 35 61 59 79 Antal B-aktier (m) 701,0

202 209 230 268 287 320 Totalt antal aktier (m) 701,0 +46 (0)771 51 85 00

88 95 104 114 124 137 www.bredband2.com

21 12 -24 -49 -46 -67

-29 -35 -59 -73 -63 -70

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

106,4 109,2 435 443 499 521

EBIT 6,6 6,5 32 32 43 48

Just. EPS (SEK) 0,007 0,007 0,035 0,035 0,048 0,053

Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Omsättning 2%

1%

1%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

3%

-1% 12%

###

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK

Immateriella tillgångar Gävlegatan 22 A: 6 tr

113 30 Stockholm Likvida medel

Totala tillgångar

11%

2Q 2016A 2016E

-1%

Förändring Skillnad

Estimat

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

2017E Förändring

4%

(3)

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & TILLVÄXT Q/Q

OMSÄTTNING PER OMRÅDE MSEK Q NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

*RGU= Revenue Generating Unit ARPU= Average Revenue Per Unit

BRUTTO- och EBITMARGINAL (R12m) ANTAL PRIVATA RGUer & ARPU*

-40 -20 0 20 40 60 80

0 100 200 300 400 500 600 700

2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsä'ttning EBIT

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0 20 40 60 80 100 120 140

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3E Q4E

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning Tillväxt

-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2

-80 -60 -40 -20 0 20 40

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA 0.0

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

2012 2013 2014 2015 2016

Privata bredbandstjänster Företagstjänster Telefoni (privat & företag)

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3QE 4QE

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bruttomarginal EBIT-marginal

110 115 120 125 130 135

0 50000 100000 150000 200000 250000

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3QE 4QE

2012 2013 2014 2015 2016

Antal Bredbandskunder ARPU/månad

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE* NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD*

BOLAGSBESKRIVNING

Bredband2 levererar bredband, IP-telefoni, TV samt lagrings- och säkerhetslösningar i hela Sverige via fibernätet. Bolaget erbjuder i ökande grad även avancerade företagstjänster även om merparten av dagens drygt 140 000 kunder är privatpersoner. De stora bostadsbolagen utgör en viktig kundgrupp där upphandlingar snabbt kan tillföra betydande tillskott av nya kunder. Bredband2 har också en så kallad White Label (WL) lösning där Bredband2 säljer sina tjänster till andra operatörer som sedan säljer vidare till slutkund.

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* Per årsredovisning 2015

Privata

bredbandstjänster Företagstjänster

Telefoni (privat &

företag) Övrigt

Sverige

(5)

Analys utarbetad av: Fredrik Nilsson, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”,

”sälj” och ”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk.

Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar.

Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Bredband2: Introduce och Certified Adviser. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance- uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 79%

Behåll: 16%

Sälj: 5%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 12%

Behåll: 7%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 81%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :