SILICON FOR THE FASTEST NETWORKS HALVÅRSRAPPORT FÖR SWITCHCORE AB (PUBL) ORG. NR

Full text

(1)

��

��

(2)

��

��

���

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Intel har lagt en initial order på sek 4,5 miljoner på de gemensamt utvecklade produktversionerna av CXE-16 och CXE-2010 med beräknade leveranser under senare delen av 2003. Intel kommer att förutbetala ordern på sek 4,5 miljoner i sin helhet i enlighet med gällande avtal för att kompensera SwitchCore för den kapitalbindning som uppstår. De ytterligare royaltyintäkter som Intels försäljning ger upphov till kommer att avräknas mot tidigare förutbetald royalty.

SAMMANFATTNING • Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till sek 40,4 miljoner (23,3).

Tillväxten i us dollar räknat uppgick till 118 procent jämfört med föregående år, vilket innebär en tillväxt som kraftigt överträffar marknaden i stort. Under andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till sek 23,4 miljoner (15,3).

• Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till sek -37,8 miljoner (-68,9).

Resultatförbättringen beror på ökad försäljning och fortsatt god kostnadskontroll bl a som en följd av att bolagets åtgärdsprogram, som beslutades i september 2002, nu har fått fullt genomslag.

• SwitchCores företrädesemission, som genomfördes under maj, fulltecknades och bolaget tillfördes sek 96,1 miljoner efter avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen bedöms vara tillräcklig för att finansiera SwitchCore till dess att lönsamhet och ett positivt kassaflöde uppnås. Likvida medel samt kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till sek 111,1 miljoner (103,7).

• Orderingången uppgick till sek 27 miljoner för det andra kvartalet i jämförelse med sek 25 miljoner för det första kvartalet 2003. Den goda orderingången för de två första kvartalen ligger i linje med företagets prognos om ökade volymer under 2003.

SwitchCores målsättning är att fortsätta växa kraftigt på marknaden för Gigabit Ethernet utifrån en allt bredare kundbas och en konkurrenskraftig teknikplattform.

(3)

VD KOMMENTERAR - Vi är nöjda med den ökade orderingången för de två första kvartalen. Allt fler kunder lägger nu större order, vilket reducerar riskexponeringen mot de allra största kunderna. Våra framgångar i Sydkorea lägger grunden för en möjlig utveckling av Sydkorea till en av våra viktigaste marknader framgent.

- Räknat i us dollar mer än fördubblades försäljningen för första halvåret jämfört med samma period föregående år vilket visar på en tillväxt som kraftigt överträffar marknaden i stort.

- Det är också glädjande att vår nyemission i maj tecknades fullt. Vi kan nu bli mer offensiva i vår försäljning, speciellt i Asien, för att långsiktigt öka vår marknadsandel. Vi bedömer att SwitchCore har tillförts tillräckligt med kapital för att uppnå lönsamhet och ett positivt kassaflöde.

- Sammantaget befinner vi oss på en marknad i tillväxt, vi har en god kundbas och vi driver en kostnadseffektiv verksamhet. Vi börjar nu på allvar se resultatet av vårt införsäljningsarbete, vilket stärker vår bedömning om ökande volymer under 2003.

• Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till sek 40,4 miljoner (23,3).

• Bruttovinstmarginalen för perioden uppgick till 52 procent, vilket är en ökning med 8 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år.

• Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till sek -37,6 miljoner (-68,9). Under perioden har kostnader för forskning och utveckling aktiverats med totalt sek 7,4 miljoner (7,5).

• I koncernens resultat för perioden ingår kursvinster med totalt sek 0,1 miljoner (- 3,8).

Då all fakturering sker i us dollar, samt då bolaget har merparten av de operativa kostnaderna i us dollar uppgår exponeringen i rörelseresultatet till mindre än 5 procent av omsättningen.

• Koncernens nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till sek 23,4 miljoner (15,3).

• Koncernens rörelseresultat för andra kvartalet uppgick till sek -17,6 miljoner (-35,1).

Det egna kapitalet per den 30 juni 2003 uppgår till sek 128,5 miljoner (116,3) och eget kapital/aktie till sek 0,75 (1,35).

Den nyemission, som bolaget genomförde i maj, med företräde för bolagets aktieägare, fulltecknades, vilket innebar att bolaget tillfördes sek 96,1 miljoner efter avdrag för emissionskostnader. SwitchCore har nu en finansiell styrka som bedöms vara tillräcklig för att finansiera bolaget till dess att lönsamhet och ett positivt kassaflöde uppnås.

• Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till sek 40,4 miljoner (23,3).

• Resultatet efter finansnetto uppgick till sek -50,7 miljoner (-82.6).

OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖR PERIODEN

FINANSIERING OCH LIKVIDITET

MODERBOLAGET OMSÄTTNING OCH RESULTAT

FÖR ANDRA KVARTALET

(4)

��

��

���

PRODUKTER OCH FÖRSÄLJNING

SwitchCores kundsegment utgörs av företag som utvecklar utrustning och systemlösningar för data- och telekommunikation baserad på Ethernet-standarden. I detta segment finns omkring 500 potentiella kunder. Marknaden för SwitchCores produkter är indelad i teleoperatörer och företagsnätverk. Merparten av SwitchCores försäljning är hänförlig till företagsnätverk. Dell’Oro uppskattar total tillgänglig marknad för företagsnätverk till usd 360 miljoner för 2003. 2007 förväntas samma marknad vara värd usd 720 miljoner. För 2002 hade SwitchCore en marknadsandel på ca 3 procent baserat på Dell’Oros prognos.

Bolaget gör bedömningen att marknadsandelen kan öka år från år eftersom bolaget befinner sig i en tillväxtfas på en växande marknad. Basen för ökade marknadsandelar utgår från SwitchCores kunder där de flesta befinner sig i ett utvecklingsskede eller har produkter i en tidig kommersiell fas.

I början av andra kvartalet erhöll SwitchCore ett tiotal order från Allied Telesyn, Huawei och Dasan. Värdet på dessa order uppgick till över sek 13 miljoner. Kunderna är verksamma inom segmentet för företagsnätverk och inom segmentet för bredbandsdistribution (accessnät). Orderna avser samtliga SwitchCores produkter och ska levereras under det andra och tredje kvartalet 2003.

Ordern till Dasan Networks avser utbyggnad av infrastruktur för bredbandsanslutning för företag i Sydkorea. Dasan Networks, som har blivit utsedd till en av huvudleverantörerna, kommer att leverera VDSL access routrar med SwitchCores integrerade kretsar till ett stort projekt som går under benämningen Metro Express Project. Den initiala ordern till SwitchCore uppgår till sek 5 miljoner. Sydkorea är det land i världen som har den relativt sett största utbyggnaden av höghastighetsnät för Internet-uppkoppling.

I slutet av det första kvartalet tecknade SwitchCore och Intel ett nytt samarbetsavtal, som offentliggjordes den 8 april. SwitchCore kommer att producera de gemensamt utvecklade produkterna för de båda företagens kunder. Intel lade i juli efter rapportperiodens utgång den första volymordern till ett värde på sek 4,5 miljoner. Produkterna ska levereras under senare delen av 2003.

De väsentligt förbättrade versionerna av SwitchCores produkter; CXE-16, CXE 1000 och CXE 2010, har under perioden lanserats under SwitchCores varumärke Xpeedium.

Under andra kvartalet har SwitchCore ökat antalet nya design wins och kunder. Totalt sett hade SwitchCore i slutet av andra kvartalet cirka 70 design wins och ett 50-tal kunder.

Design win är när en kund har beslutat att utveckla en switch eller router baserad på SwitchCores CXE-produkter. Cirka hälften av SwitchCores kunder har lanserat produkter baserade på CXE-teknologi. I linje med bolagets förväntningar, har det under årets två första kvartal varit en ökning av antalet kunder som passerat en fakturering på usd 100 000. Idag står ett tiotal kunder för cirka 80 procent av företagets försäljning, vilket innebär att beroendet till de allra största kunderna har minskat något.

MARKNAD

(5)

ORGANISATION OCH MEDARBETARE

INVESTERINGAR

PATENT

UTSIKTER FÖR 2003

SwitchCores organisation består av moderbolaget SwitchCore AB, dotterbolagen SwitchCore Options AB, SwitchCore Singapore Private Limited, SwitchCore Taiwan AB (vilande) och SwitchCore i Stockholm AB (vilande), samt dotterdotterbolaget SwitchCore Corporation (helägt dotterbolag till SwitchCore Options AB).

Vid periodens slut fördelar sig koncernens anställda enligt följande:

Koncernen hade 73 (90) fast anställda medarbetare, varav 58 (69) i Sverige, 8 (16) i USA och 7 (5) i Asien. Av de anställda är 12 (13) procent kvinnor och 88 (87) procent män. Den genomsnittliga åldern är 36 (35) år. Dessutom sysselsatte bolaget vid periodens slut 4 (4) projektanställda.

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till sek 0,1 (0,9) miljoner, varav sek 0 (0,5) miljoner i moderbolaget. Exempel på investeringar är utvecklings- och testverktyg, datautrustning samt kontorsinventarier.

SwitchCores patentstrategi bygger på att skapa en patentportfölj där de viktigaste delarna av CXE-teknologin skyddas. Funktioner i framtida produkter ska fångas upp tidigt för att eventuellt patenteras. Totalt äger SwitchCore sex patent i Sverige och tre i USA. Just nu ligger ytterligare nio patentsansökningar för behandling i USA och två i Sverige.

Det oberoende prognosinstitutet Dell’Oro bedömer att tillväxten på marknaden för Gigabit Ethernet kommer att vara 15-20 procent i försäljningsintäkter per år fram till 2007.

SwitchCores målsättning är att fortsätta växa kraftigt på denna marknad utifrån en allt bredare kundbas och en konkurrenskraftig teknikplattform. Orderingången var god under de två första kvartalen 2003 vilket ligger i linje med företagets prognos om ökade volymer under 2003.

(6)

��

��

���

SWITCHCORES AKTIE

RAPPORTTILLFÄLLEN

REDOVISNINGSPRINCIER

�� �

�� ��� �� � �� � �� � ���

����������

������

��� ������������

��� ���

Bolagets aktie är från och med 1 juli, 2003 noterad på Stockholmsbörsens O-lista (tidigare var bolaget listade på Attract 40). Genomsnittlig omsättning per dag under perioden 1 januari till och med den 30 juni 2003 var sek 1 227 049 miljoner. Genomsnittligt antal omsatta aktier för samma period var 582 408 aktier per dag. Totala antalet aktier i bolaget var vid periodens slut 172 055 610.

Niomånadersrapport 2003-01-01-2003-09-30 23 oktober 2003 Bokslutskommuniké 2003-01-01-2003-12-31 29 januari 2004 Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer.

Lund den 24 juli 2003

Henric Isacsson, Verkställande Direktör SwitchCore AB (publ)

(7)

FÖR MER INFORMATION

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Välkommen att delta i SwitchCores telefonkonferens för media och finansanalytiker idag den 24 juli 2003, kl 11.00, Tel: +46 8 727 77 51 ange koden SwitchCore

Eller kontakta:

Henric Isacsson, vd SwitchCore E-post: henric.isacsson@switchcore.com Telefon: 046-270 2606

Mobil: 0709-82 96 06

Maria Rydén-Persson, cfo SwitchCore E-post: maria.ryden-persson@switchcore.com Mobil: 073-429 25 65.

(8)

��

��

���

40 429 24 40 453 -19 416 -25 864 -28 705 -4 263 - -78 248 -37 795 - 426 -37 369 -257 -37 626

23 264 5 405 28 669 -13 048 -43 153 -35 621 -5 792 - -97 614 -68 945 - 640 -68 305 -338 -68 643

71 488 5 490 76 978 -35 662 -74 380 -66 006 -11 268 -6 257 -193 573 -116 595 - 1 818 -114 777 -636 -115 413

16 965 10 682 27 647 -9 914 -108 874 -97 032 -10 147 -4 702 -230 669 -203 022 -8 889 4 074 -207 837 -1 373 -209 210 2003-01-01

-2003-06-30

2002-01-01 -2002-06-30

2002-01-01 -2002-12-31

2001-01-01 -2001-12-31 KONCERNRESULTATRÄKNING

(KSEK) Nettoomsättning a) Övriga rörelseintäkter

Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Jämförelsestörande poster 1)

Rörelseresultat Resultat från övriga värdepapper

Finansnetto Resultat efter finansnetto

Skatt Periodens resultat

KONCERNBALANSRÄKNING tillgångar Balanserade utvecklingskostnader 3) Goodwill Materiella anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel och kortfr. placeringar Summa tillgångar eget kapital och skulder Eget kapital b) Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

24 157 - 9 981 11 130 25 697 111 069 182 034

128 529 526 52 979 182 034

7 545 301 17 323 9 516 26 158 103 704 164 547

116 318 678 47 551 164 547

2003-06-30 2002-06-30

16 783 - 13 417 21 196 27 144 54 222 132 762

69 548 334 62 880 132 762

- 1 204 19 744 11 252 20 370 168 531 221 101

184 961 511 35 629 221 101

2002-12-31 2001-12-31

2)

(9)

NOTER

1) Posten avser kostnader i samband med åtgärdsprogram för att reducera bolagets kostnader.

2) Posten avser nedskrivning av aktier i CICADA Semiconductor Corp.

3) Balanserade kostnader för produktutveckling 4) Eget kapital i förhållande till balansomslutning 5) Justerat för nyemissioner och split

6) Beräknat på genomsnittligt antal aktier före utspädning 7) Beräknat på genomsnittligt antal aktie efter utspädning

8) Beräknat på antal aktier vid periodens slut exkl. utestående optionsrätter.

9) Nettoresultat efter schablonmässig skatt i förhållande till justerat eget kapital 10) Resultat efter avskrivningar + finansiella intäkter i förhållande till totalt kapital

11) Pro forma efter registrering av nya aktier, (avseende utnyttjade teckningsoptioner), jan, 2002.

12) Rörelseresultat före avskrivningar med avdrag för investeringar och förändring i rörelsekapital Bruttovinstmarginal

Soliditet, % 4)

Resultat per aktie, sek 5) 6) Resultat per aktie, sek 5) 7) Eget kapital per aktie, sek 5) 8) Räntabilitet på eget kapital 9) Räntabilitet på totalt kapital 10) Antal aktier vid periodens utgång Investeringar, msek

Operativa kassaflöden, msek 12) Genomsnittligt antal anställda

52%

70,6%

-0,42 -0,42 0,75 NEG NEG 172 055 610 7,5 -33,5 71

44%

70,7%

-0,80 -0,80 1,35 NEG NEG 86 027 805 8,4 -61,3 88

50%

52,4%

-1,34 -1,34 0,81 NEG NEG 86 027 805 17,8 -113,0 90

40%

83,7%

-2,94 -2,75 2,15 NEG NEG 86 027 805 6,6 -200,9 87

11)

(10)

��

��

���

Vid årets början Nyemissioner

Skatteeffekt på poster som ej redovisats i resultaträkningen Periodens resultat

Vid periodens slut

KASSAFLÖDESANALYS KONCERN (KSEK)

Kassaflöde från den löpande verksam- heten före förändr. av rörelsekapital Kassaflöde från förändr. i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamh.

Kassaflöde från investeringsverksamh.

Kassaflöde från finansieringsverksamh.

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

-35 266 7 484 -27 782 -7 467 92 096 56 847 54 222 111 069

-66 733 10 315 -56 418 -8 409 - -64 827 168 531 103 704 B) EGET KAPITAL

2003-06-30 2002-06-30 2002-12-31 2001-12-31

2003-01-01 -2003-06-30

2002-01-01 -2002-06-30

2002-01-01 -2002-12-31

2001-01-01 -2001-12-31

-106 591 10 072 -96 519 -17 790 - -114 309 168 531 54 222

-195 487 -6 162 -201 649 -6 551 252 688 44 488 124 043 168 531 69 548

96 132 475 -37 626 128 529

184 961 - - -68 643 116 318

184 961 - - -115 413 69 548

141 483 252 688 - -209 210 184 961 geografisk marknad

Asien och Oceanien Nordamerika

Europa och övriga världen Totalt:

marknadssegment Enterprise Networks Accessnät

Metropolitan Area Networks Totalt:

A) FAKTURERING PER GEOGRAFISK MARKNAD OCH SEGMENT

2003-01-01 -2003-06-30

2002-01-01 -2002-06-30

2002-01-01 -2002-12-31

2001-01-01 2001-12-31

21 312 17 154 1 963 40 429

30 488 9 162 779 40 429

6 424 16 075 765 23,264

15 314 5 867 2 083 2 264

22 161 47 897 1 430 71 488

57 906 10 008 3 574 71 488

5 259 11 367 339 16 965

13 742 2 375 848 16 965

(11)

SwitchCore AB utvecklar, marknadsför och säljer integrerade kretsar för data och Internet- kommunikation. Kärnan i SwitchCore är den egenutvecklade CXE-teknologin, som innebär att kapaciteten i data- och Internetväxlarna väsentligt kan ökas. Med SwitchCores komponenter kan kunden minska tillverkningskostnaden för den kompletta produkten och korta ledtiden till marknaden. Kunder och samarbetspartners är tillverkare och leverantörer av nätverksutrustning, som t ex Intel, Asanté Technologies, Allied Telesyn och Huawei.

SwitchCore-koncernen har idag drygt 70 anställda. Företagets huvudkontor finns i Lund, Sverige. Dessutom finns kontor i Stockholm, San Jose och Boston, USA, samt i Singapore i Asien. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen SCOR.

För ytterligare information om SwitchCore besök http://www.switchcore.com/

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

(12)

��

��

���

��

��

���

��

��

SILICON FOR THE FASTEST NETWORKS

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :