2. Du skriver ditt arbete i valfritt ordbehandlingsprogram..

Full text

(1)

S t u d e n t i n f o r m a t i o n

Av en färsk översynsrapport från Högskoleverket framkommer det att de vanligaste ärendena hos Sveriges högskolors disciplinnämnder berör fusk genom plagiering av uppsatser, hemskrivningar och rapporter. Det här är ett allvarligt problem som har ökat i omfattning under senare år, kanske främst på grund av förbättrade möjligheter att sprida och hämta utbildningsrelaterat material via Internet.

Problemet har flera dimensioner:

-Plagieringsfusk bidrar till att skapa orättvisa förhållanden mellan ärligt arbetande studenter och studenter som fuskar, något som kommer till avgörande uttryck vid konkurrens om studieplatser eller arbeten efter avslutad utbildning.

-Plagieringsfusk innebär ett direkt hot mot kvaliteten i utbildning och forskning.

En examen ska spegla kunskap och färdighet hos den examinerade, egenskaper som inte kan förvärvas genom fusk.

-Plagieringsfusk underminerar omvärldens tilltro till utbildning och forskning, vilket innebär ett grundläggande hot mot den akademiska integriteten.

-Plagieringsfusk innebär en kränkning av upphovsmannens rätt till sitt verk.

Urkund tillhandahåller en unik tjänst som kan användas för att hantera det här problemet. Tjänsten har utvecklats i samarbete med Pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet, och utgörs av ett system för hantering av inlämnade uppsatser, hemskrivningar, rapporter mm. Systemet har en kontrollerande och preventiv verkan och medför att det blir mycket svårt att plagiera material utan att det upptäcks.

I korthet fungerar tjänsten så här

1. Läraren informerar dig om att Urkund skall användas på kursens skriftliga moment. Han meddelar dig en e-postadress dit du ska skicka dina arbeten.

2. Du skriver ditt arbete i valfritt ordbehandlingsprogram. .

3. Du lämnar in ditt arbete genom att skicka det som en bifogad fil till den e-postadress som läraren meddelat dig. Du får ett mottagningskvitto tillbaka.

4. På vägen från dig till läraren passerar arbetet Urkund. Arbetet lagras i Urkunds databas, varefter systemet jämför arbetet med övriga arbeten i databasen, med uppslagsverk, tidsskriftsartiklar och böcker vilka genom samarbetsavtal gjorts tillgängliga för jämförelse, samt med material på Internet.

(2)

5. När analysen är klar skickas ditt arbete automatiskt vidare till din lärare. Det skickas också en rapport där det framgår om det gjorts några träffar vid analysen av ditt inskickade arbete. Rapporten innehåller en länk till en analysöversikt som läraren kan använda för att närmare studera eventuella träffar.

6. Analysen ställer upp det inskickade arbetet på vänster sida av skärmen och källorna på höger sida.

Båda sidor är försedda med markeringar i texten som indikerar var läraren bör rikta sin uppmärksamhet.

Genom att jämföra de markerade styckena i det inskickade arbetet med de i källtexten får läraren den information han behöver för att gå vidare i endera riktningen.

7. När ditt arbete skickas genom Urkunds system så lagras det i Urkunds databas. Syftet med det är dels att det arkiveras för berörd skolas räkning (i enlighet med skolans uppfyllande av offentlighetsprincipens arkiveringskrav) och dels att det ska vara sökbart när andra studenters inskickade arbeten analyseras. På så sätt skyddas inskickat arbete från plagiering. Material som skickats via Urkund kommer inte att användas i annat syfte än det som redovisats ovan.

Som upphovsrättsinnehavare har du emellertid rätt att undanta ditt arbete från att användas som jämförelseobjekt i Urkunds system. Om du åberopar rätten så kommer ditt arbete att arkiveras och analyseras för din skolas räkning, men det kommer inte att användas som jämförelseobjekt när andra studenters arbeten analyseras, och det kommer inte att vara sökbart genom Urkunds system.

Åberopande av rätten innebär även att ditt arbete inte kommer att skyddas från att plagieras av andra studenter. Flödet mellan dig och läraren/examinatorn beskrivs grafiskt på nästa sida.

(3)

Modell 5.1: Urkunds system – en översikt.

(4)

Praktisk information

● Du måste skicka dina dokument till din lärare som en bifogad fil. Ingenting som klistras in eller skrivs direkt i e-postbrevets brödtextfält kommer att analyseras.

● Om du skickar e-post utan bifogad fil till din lärare så får du ett felmeddelande från Urkund som talar om att ditt dokument inte kommer att analyseras. E-postbrevet kommer inte heller att vidarebefordras till din lärare.

● De dokument som skickas in kan vara av i stort sett vilket format som helst. Urkund stöder de 300 vanligast förekommande, dock inte OpenOffice egna format, [.sxw], PageMaker [.p65] eller MS Publisher [.pub].

● Undvik att skicka in Pdf-filer som skapats med PDF-Creator. Det är ett tredjepartsprogram som inte alltid skapar felfria Pdf:er.

● Om du skickar in dokument med rent felaktiga filformat, exempelvis ”uppsats.%&@” eller

”avhandling.xxx”, så får du ett felmeddelande från Urkund som talar om att du skickat in ett dokument som inte kan analyseras. E-postbrevet med det bifogade dokumentet kommer inte heller att vidarebefordras till din lärare.

● Du kan bifoga fler än ett dokument i ett och samma e-postbrev. Alla dokument kommer att analyseras men de kommer inte att kontrolleras mot varandra. En rapport från analysen skapas för vart och ett av de bifogade dokumenten.

● När det gäller e-post från en och samma e-postadress så behandlar systemet dessa på så sätt att samtliga dokument som skickas in från adressen kontrolleras mot Urkunds källor men inte mot tidigare dokument som skickats in från samma e-postadress. Anledningen till detta är att det inte ska registreras onödiga träffar i tidigare versioner av samma dokument

● Om du använder ett skräppostskydd så kan det vara nödvändigt att lägga till post från adresserna registrator@urkund.se samt support@urkund.se som ”tillåtna”.

● Om det inte uppstår externa driftsstörningar så garanterar vi att ditt e-postbrev kommer att levereras till din lärare inom ett dygn (24 timmar) efter att du skickat det. Att det kan ta upp till 24 timmar beror på att dokument som skickats in samtidigt som ditt ska kunna tas med i analysen.

● Alla e-postbrev förses med tid och datum för när de kom in till Urkund. På så sätt kan läraren se att deadline hållits.

(5)

Vanliga frågor

Måste jag installera något på min dator för att kunna använda Urkund?

Nej, du behöver bara skicka vanlig e-post.

Jag har fått ett e-postbrev från Urkund där det står att mitt dokument "undantagits som jämförelseobjekt". Vad innebär det?

När man skickar in ett dokument till en Urkundadress så får man automatiskt en mottagningsbekräftelse skickad till sig via e-post. I detta brev finns en länk som man kan klicka på för att undanta det inskickade dokumentet som framtida källa i Urkunds system. Om man har klickat på länken så får man ett brev från Urkund där det bekräftas att dokumentet undantagits som jämförelseobjekt. Observera att detta inte innebär att dokumentet inte kommer att kontrolleras eller arkiveras.

Om jag av misstag har klickat på länken i mottagningsbekräftelsen och därmed undantagit mitt dokument, kan jag återställa det då?

Ja. Kontakta Urkund på support@urkund.se och meddela att du vill att ditt dokument skall ingå i arkivet.

Jag har skickat in mitt arbete till min lärare men jag har inte fått något bekräftelsebrev.

Alla som på korrekt vis skickar in dokument till en Urkundadress får ett bekräftelsebrev skickat till sig.

Möjliga anledningar till att det saknas:

1. Du hittar inte rätt e-postbrev. Kontrollera din inkorg igen

2. Du kan ha tagit bort bekräftelsebrevet av misstag. Kontrollera att det inte ligger i e-postprogrammets papperskorg.

3. Du kan ha ett så kallat spamfilter installerat som inte är konfigurerat för att släppa igenom e-post från Urkund. Kontrollera i så fall att bekräftelsebrevet inte har hamnat i spamkatalogen.

4. Din inkorg kan vara full. Om inkorgen är full kommer inget bekräftelsebrev fram till dig. Detta är särskilt vanligt när det gäller webbaserade e-postleverantörer som t ex Hotmail där inkorgarna inte rymmer så mycket. Om detta är problemet så kommer ett åtgärdande av det inte att leda till att tidigare brev kommer fram utan det kommer enbart att påverka framtida brev.

6. Den adress som du använde för att skicka in ditt dokument med är inte rätt inställd vad gäller avsändare. Kontrollera att den svarsadress som finns angiven för e-postkontot är korrekt ifylld.

Min lärare meddelar att han/hon inte har fått mitt dokument fast jag har fått ett bekräftelsebrev från Urkund.

Möjliga förklaringar:

1. Du kan ha skickat till en annan lärares analysadress hos Urkund. Kontrollera vilken adress som stod i e-postbrevet du skickade.

2. Läraren kan ha förlorat brevet på något av sätten som beskrivs i svaret på föregående fråga.

3. Ett fel kan ha uppstått på vägen mellan Urkund och din lärare.

Visa/vidarebefordra ditt bekräftelsebrev till din lärare så kan han/hon ta kontakt med Urkunds support.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :