Fastigheten Gräset 19 i Landskrona. Ett Brinova projekt som färdigställdes i december 2005, innehållande ett City Gross varuhus.

Full text

(1)

• Fastighetsintäkterna under perioden uppgick till 131,3 Mkr (99,9)

• Periodens resultat uppgick till 164,0 Mkr (56,1) varav resultat av realiserade värdeförändringar före skatt från förvaltningsfastigheter ingår med 1,8 Mkr (0)

• Resultat per aktie uppgick till 9,24 kr (6,14)

• Orealiserade värdeförändringar före skatt från förvaltningsfastigheter ingår med 52,7 Mkr (30,5)

H A L V å R s R A P P O R t

J A n u A R i – J u n i 2 0 0 6

(2)

 A n d E R s s i L V E R B å G E , V d

V d H A R O R d E t

Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ett ägande i andra fastighets­

bolag. Brinova verkar som initiativ­

tagare till nya fastighetsbolag och arrangör av obligationer med fastig­

heter som underliggande tillgång. Per den 30 juni 006 uppgick det bokförda värdet för Brinovas helägda fastighets­

bestånd till 3 07,8 Mkr ( 884,3) och för Brinovas aktieinnehav i fastighets­

bolag till 976, (60,) Mkr.

Brinovakoncernen bildades 00.

Brinovas B­aktie noterades på Stock­

holmsbörsens O­lista den 0 november

003.

Affärsområden

Verksamheten redovisas i fem affärs­

områden; Logistik, Bostäder/Kom­

mersiellt, Projekt, Aktieinnehav och Obligationer.

Affärsområdet Logistik förvaltar och utvecklar logistikfastigheter åt logistik­

företag utefter kommunikationsleder inom Sverige.

Affärsområdet Bostäder/Kommer­

siellt förvaltar och utvecklar bostads­

fastigheter och kommersiella fastig­

heter i södra och mellersta Sverige.

Affärsområdet Projekt utvecklar fast­

igheter till attraktiva uthyrningsprojekt.

Affärsområdet Aktieinnehav inne­

har aktier i noterade fastighetsbolag samt i delägda bolag.

Affärsområdet Obligationer arbetar med att finna och strukturera lämpliga svenska fastighetsbestånd vars finan­

siering sker genom banklån och obliga­

tionsemissioner.

Personal

Koncernen har totalt 4 (43) anställda,

3 (4) kvinnor och 9 (9) män. Detta motsvarar 33 (3) heltidstjänster.

Marknaden

Efterfrågan på areor i logistikfastig­

heter är fortsatt stabil i lägen längs de

stora kommunikationslederna i södra och mellersta Sverige.

För bostäder och kommersiella lo­

kaler på orter i södra och mellersta Sverige där Brinova är verksamt är efterfrågan fortsatt generellt god.

Hyresnivåerna och vakanserna är i stort sett oförändrade. Stort intresse finns för investeringar på fastighets­

marknaden.

Affärsidé

Brinova skall skapa långsiktiga värden genom att som en aktiv aktör i fastig­

hetsmarknaden agera för att skapa nya fastighetsbolag, strukturera obligationer utgående från underliggande fastighets­

tillgångar, samt verka som ägare och utvecklare av fastighetstillgångar dels i form av aktieinnehav i fastighetsbolag dels genom ett eget innehav av väl definierade och nischade fastighets­

bestånd.

V E R k s A M H E t E n

Brinovas resultat för första halvåret 006 uppgick till 64,0 Mkr (56,).

Jag kan med glädje konstatera att under första halvåret 006 gjordes förvärv och försäljningar inom samtliga affärsområden.

Under andra kvartalet fortsatte vår satsning inom Logistik, som är ett av våra prioriterade affärsområden, genom förvärv av fyra logistikfastigheter i Stockholm och en logistikfastighet i Norrköping. Genom förvärven i Stockholm stärkte vi vår position på Stockholms logistikfastighetsmarknad och genom förvärvet i Norrköping har vi fått en logistikfastighet med ett strategiskt bra läge med tillgång till europavägnätet, godsbangård och hamn. Totalt omfattar förvär­

ven av dessa fem logistikfastigheter cirka 05 000 kvadratmeter uthyrbara ytor och en investering om cirka 500 Mkr.

Efter periodens utgång emitterade Brinova sitt första obligationslån med fastigheter som underliggande säkerhet. Brinova är pionjär på den svenska finansmarknaden och intresset för denna typ av obligationer är stort. Genom obligationslån med fastigheter som underliggande säkerhet ökar vi avkastningen på eget kapital, minskar riskexponeringen och skapar ytterligare möjlighet till fortsatt lönsam tillväxt. Inom kort har vi för avsikt att komma med nya erbjudan­

den till obligationsmarknaden.

Från projektverksamheten sålde vi under tredje kvartalet vår del i ”Projektet Brunnshög” i Lund som omfattade nybyggnation av både hyres­ och bostadsrät­

ter. Projektet visade på de möjligheter som finns inom den sydsvenska bostads­

sektorn när det gäller efterfrågan på väl fungerande bostadsområden med högt ställda krav och med olika boendeformer. Delägarskap i samband med projekt ger fördel genom högre avkastning på eget kapital och lägre kapitalbindning.

Brinovas resultat från försäljningen uppgår till cirka 5 Mkr efter skatt. Vårt projekt för Oxie centrum i Malmö utvecklas väl. Förslaget innebär nybyggnation av både bostäder och kommersiella lokaler. Byggstart beräknas ske under

007.

Brinova kommer att fortsätta fokusera på logistik­ och projektfastigheter samtidigt som vi har en balanserad fastighetsportfölj i skilda faser av förädling och utveckling. Jag räknar med att Brinovas positiva utveckling fortsätter under resten av 006.

(3)

) I benämningen orealiserade värdeförändringar innefattas värdeförändringar inklusive skattekonsekvenser på förvaltningsfastigheter och derivat, samt motsvarande poster i intressebolag som redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Intressebolagens utdelningsbara resultatandel är maximerad till den utdelning Brinova erhåller.

B R i n O V A s F i n A n s i E L L A M å L :

• Över en konjunkturcykel skall Brinova uppvisa en genomsnittlig avkastning på eget kapital uppgående till minst den riskfria räntan plus 0 procent­

enheter. Med riskfri ränta avses den 5­åriga statsobligationsräntan.

Soliditeten skall långsiktigt uppgå till lägst 30 procent.

Räntetäckningsgraden bör ej understiga ,8.

Aktieutdelningen skall långsiktigt uppgå till minst 50 procent av Brinovas vinst efter skatt men före orealiserade värdeförändringar).

Övergripande mål och strategi Brinova skall vara en aktiv aktör på fastighetsmarknaden och skapa en långsiktig hög och stabil avkastning på eget kapital genom att:

• Aktivt äga och utveckla fastighetstill­

gångar dels i form av aktieinnehav i fastighetsbolag, dels genom ett eget innehav av väl definierade och nischa­

de fastighetsbestånd.

• Utifrån eget branschkunnande agera som initiativtagare till nya fastighets­

bolag och arrangör av nya finansiella produkter utgående från underlig­

gande fastighetstillgångar, strukture­

rade och förvaltade av Brinova.

• Ha en professionell organisation be­

stående av skickliga och engagerade medarbetare med hög etik.

H ä n d E L s E R u n d E R P E R i O d E n

Första kvartalet

Inom affärsområdet Bostäder/Kom­

mersiellt köptes tre fastigheter och en fastighet såldes. Gullbergsvass : i Göteborg omfattande 600 kvadrat­

meter kontor köptes för 95 Mkr.

Tillträde skedde den 3 januari 006.

Tyfonen i Helsingborg och Bulten i Åstorp med en sammanlagd uthyrbar yta om 9 300 kvadratmeter, köptes för 33 Mkr. Fastigheterna tillträddes den 5 februari 006. Plattan i Kristianstad, med en uthyrbar yta om

 400 kvadratmeter, såldes för 7 Mkr.

Frånträde skedde under januari 006.

Inom affärsområdet Projekt såldes fastigheten Akterspegeln 6 i Helsing­

borg för 8 Mkr och frånträddes under januari 006.

Inom affärsområdet Aktieinnehav köptes 354 500 aktier i Fabege.

Ef ter köpet uppgår innehavet till

0 0 95 aktier som motsvarar

0, procent av kapitalet och röste­

talet. Köpet skedde för att säkerställa en ägarandel på över tio procent efter den emission som ingår i Fabeges er­

bjudande till aktieägarna i Tornet AB.

Brinova har tillsammans med ex­

tern part köpt fem fastigheter i Stock­

holm. Värdet av affären uppgår till cirka 65 Mkr, där Brinova äger 50 procent. Fastigheternas uthyrnings­

bara yta uppgår till 9 400 kvadrat­

meter. Avsikten är att fastigheterna

skall utgöra den underliggande till­

gången i ett kommande obligationsupp­

lägg. Tillträde skedde den 7 februari

006.

Brunnshög Bostads AB, där Brinova äger 50 procent, sålde tre hyreshus tillhörande fastigheten Solfångaren 4 på Brunnshögsområdet i Lund för 

Mkr. Fastigheterna frånträddes juni

006.

Andra kvartalet

Inom affärsområde Logistik köptes fem fastigheter. Fastigheterna Regu­

latorn i Huddinge, Njursta : i Upplands Väsby, Vanda i Stockholm och Jakobsberg :6 i Järfälla köptes för en köpeskilling om 435 Mkr. Den uthyrbara y tan uppgår till cirka 90 000 kvadratmeter. Tillträde skedde 30 juni 006. Logistikfastigheten Slottshagen : i Norrköping köptes för en köpeskilling motsvarande 60 Mkr i fastighetsvärde. Den uthyrbara ytan uppgår till 5 000 kvadratmeter.

Tillträde skedde 8 juni 006.

Inom affärsområde Bostäder/Kom­

mersiellt köptes fastigheten Jupiter 4 i Helsingborg för en köpeskilling om

,5 Mkr. Fastighetens uthyrbara yta uppgår till 3 00 kvadratmeter. Till­

träde skedde den 8 juni 006.

Avtal har tecknats om fastighets­

by te. Brinova lämnar fastigheten Mimer i Helsingborg och erhåller

två närliggande separata markområ­

den om sammanlagt cirka 5 000 kva­

dratmeter. Markområdena innehåller byggrätter. Tillträde kommer att ske efter genomförd fastighetsbildning.

Brinova ökade si t t innehav i Fabege genom köp av 50 000 aktier.

Ef ter köpet uppgår innehavet till

0 7 95 aktier som motsvarar

0, procent av kapitalet och rösteta­

let. Genom köpet säkerställdes en ägarandel på över tio procent efter den emission som ingår i Fabeges er­

bjudande till aktieägarna i Tornet AB.

På årsstämman den 3 maj 006 omvaldes samtliga styrelseledamöter och två nyvaldes. De två nyvalda är Bo Forsén och Bo Nilsson. Styrelsen består nu av Lars­Ove Håkansson, Boel Flodgren, Bo Forsén, Göran Hell­

ström, Bo Nilsson, Mats Paulsson, samt Svante Paulsson. Stämman be­

slutade att utdelning för 005 lämnas med 3,50 kr per aktie innebärande ett totalt utdelningsbelopp om 6,8 Mkr.

Peab AB begärde konvertering av samtliga konver tibla skuldebrev

003/008 till nya aktier av serie B i Brinova Fastigheter AB. Efter konver­

tering innehar Peab 4 93 773 B­ak­

tier i Brinova motsvarande ,8 pro­

cent av kapitalet och 4,4 procent av röstetalet. Konverteringen skedde 8 juni 006.

(4)

4 Fastighetsintäkter

Fastighetsintäkterna uppgick till 3,3 Mkr (99,9), varav för affärsområdena Logistik, Bostäder/Kommersiellt, Pro­

jekt, Aktieinnehav och Obligationer respektive 68, Mkr (60,), 6,3 Mkr (39,4), 0,9 Mkr (0,3), 0 Mkr (–) och 0 Mkr (–)

Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick under perioden till 97 (95) procent.

Fastighetskostnader

Fastighetskostnaderna uppgick till 35,0 Mkr (9,6), fördelat på affärsområdena Logistik, Bostäder/Kommersiellt, Pro­

jekt, Aktieinnehav och Obligationer med respektive ,8 Mkr (,0), ,4 Mkr (7,5), 0,8 Mkr (,), 0 Mkr (–) och 0 Mkr (–). Kostnadsnivån, som bedöms ligga på en för verksamheten normal nivå, varierar med årstiderna.

driftnetto

Driftnetto för perioden uppgick till 96,3 Mkr (70,3), fördelat på affärsområ­

dena Logistik, Bostäder/Kommersiellt, Projekt, Aktieinnehav och Obligationer med respektive 55, Mkr (49,), 4,0 Mkr (,9), 0, Mkr (–0,8), 0 Mkr (–) och 0 Mkr (–).

Central administration

De centrala administrationskostnaderna uppgick till 9, Mkr (,0).

Realiserade värdeförändringar från förvaltningsfastigheter

Inom affärsområdet Bostäder/Kom­

mersiellt såldes under perioden fastig­

heten Plattan i Kristianstad. Inom affärsområdet Projekt såldes fastig­

heten Akterspegeln 6 i Helsingborg.

Totalt såldes under perioden två fastigheter med en sammanlagd vinst om ,8 Mkr (0).

Orealiserade värdeförändringar från förvaltningsfastigheter

Orealiserade värdeförändringar uppgick under perioden till 5,7 Mkr (30,5). Av dessa har 0 Mkr tillförts bolaget vid gjorda försäljningar. Värdeökningen är till största delen föranledd av markna­

dens uppvärdering av logistikfastigheter.

Värderingen har baserats på en 6­årig kassaflödesmodell för varje enskild fast­

ighet. Modellen approximerar kassa­

flöden baserade på faktiska intäkter och kostnader med justering för en norma­

liserad framtida intjäningsförmåga både avseende intäkter och kostnader.

Andel i resultat från intressebolag Andel i resultat från intressebolag upp­

gick till 3,0 Mkr (0). För mer informa­

tion, se sid 7 ”Aktieinnehav”.

Andel i joint venture resultat Andel i joint venture resultat uppgick till 3,8 Mkr (8,8)

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 60,7 Mkr (,).

Finansnetto

Finansiella poster uppgick under perio­

den till 6, Mkr (–38,9), av vilka finan­

siella kostnader utgjorde 67, Mkr (40,6). Finansiella intäkter av utdelning från Fabege och Wihlborgs utgjorde sammanlagt 89,8 Mkr (–) Den genom­

snittliga räntenivån på fastighetskrediter vid periodens utgång uppgick till 3,

procent (5,). I finansiella intäkter ingick räntebidrag om 0,3 Mkr (0,3).

skatt

Skattekostnaden uppgick till ,9 Mkr (6,) vilket motsvarar procent ().

i n t ä k t E R , k O s t n A d E R O C H R E s u L t A t

FAstiGHEtsintäktER RÖRELsEREsuLtAt

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Q3 -04 Q4

-04 Q1 -05 Q2

-05 Q3 -05 Q4

-05 Q1 -06 Q2

-06 Mkr

0 50 100 150 200

Q3 -04

Q4 -04

Q1 -05

Q2 -05

Q3 -05

Q4 -05

Q1 -06

Q2 -06

2006 2005 Mkr

Jan-jun Jan-jun

Logistik 55, 49,

Bostäder/Kommersiellt 4,0 ,9

Projekt 0, –0,8

Aktieinnehav 0,0

Obligationer 0,0

totalt 96,3 70,3

d R i F t n E t t O

(5)

Periodens kassaflöde blev negativt med –48,5 Mkr (–77,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten upp­

gick under perioden till 53,7 Mkr (49,0). Förvärv och försäljningar av förvaltningsfastigheter gav ett kassa­

flöde om –37,3 Mkr. Förvärv och

försäljningar av dotterföretag gav ett kassaflöde om –,5 Mkr. Ökning av finansiella fordringar gav ett kassa­

flöde om –33,9 Mkr. Sammantaget gav investeringsverksamheten ett kassa­

flöde om –58,8 Mkr (–56,5). Föränd­

ring av lån uppgick till 78,4 Mkr. Ut­

delning lämnades med 6,8 Mkr. Sam­

mantaget gav finansieringsverksam­

heten ett positivt kassaflöde om 6,6 Mkr (9,8). Koncernens likvida medel uppgick per 30 juni 006 till 8,9 Mkr (9,7).

k A s s A F L Ö d E

Eget kapital

Brinovas egna kapital uppgick till

 906,4 Mkr (585,0). Soliditeten upp­

gick vid periodens utgång till 35,9 pro­

cent (7,6).

Räntebärande skulder

De räntebärande skulderna, exklusive de konvertibla skuldebreven, uppgick per 30 juni 006 till 98,7 Mkr ( 65,), varav 957 Mkr är hänförligt till lån avseende aktieinnehaven i Fabege och Wihlborgs. Den genom­

snittliga räntan efter hänsyn tagen till räntederivat var 3, procent (5,).

Av ränteförfall under 006 är

 46 Mkr räntesäkrade via räntetak mellan ­5 år. Aktiefinansieringsvolymen om 957 Mkr säkrades under fjärde kvartalet 005 till en räntenivå om 3,4­3,7 procent med en löptid om cirka fem år. Refinansiering av huvud­

delen av fastigheterna inom Brinova Logistik slutfördes under juni 003 genom avtal med Eurohypo. Kredit­

ramen omfattar 000 Mkr. Per den 30 juni 006 var 498 Mkr nyttjade med en genomsnittlig räntebindnings­

tid på cirka 4 år.

Brinova uppfyller kraven för säkrings­

redovisning vilket innebär att orealise­

rade värdeförändringar på säkrings­

instrumenten redovisas direkt i säk­

ringsreserven i eget kapital för att senare lösas upp mot resultatet i takt med att den säkrade posten redovisas i resultaträkningen.

Värdering av aktieinnehav

Vid marknadsvärderingen av aktie­

innehaven i Fabege och Wihlborgs per 30 juni 006 uppgick den orealiserade förlusten till 77, Mkr.

konvertibla skuldebrev

Brinova utgav per den 6 juni 003 ett femårigt konvertibelt förlagslån om totalt 53,0 Mkr, vilket tecknades av Peab. Peab begärde konvertering den

8 juni 006 av samtliga konvertibla skuldebrev till nya aktier av serie B i Brinova Fastigheter AB. Efter konver­

tering innehar Peab 4 93 773 B­aktier i Brinova motsvarande ,8 procent av kapitalet och 4,4 procent av röstetalet.

Brinova utgav per den 3 juli 005 ett femårigt konvertibelt förlagslån om

totalt 350,0 Mkr, vilket tecknades av Backahill AB. Förlagslånet bestod av

,3 miljoner konvertibla skuldebrev à nominellt 50 kr vardera. Med anled­

ning av nyemissionen under fjärde kvartalet 005 har konverterings­

kursen omräknats till 39,90 kr inne­

bärande att vid full konvertering upp­

går antalet aktier till ,5 miljoner.

Första tidpunkt för konvertering var den 6 juni 006. Brinovas ränte­

belastning har redovisats enligt IAS 3, med en beräknad marknadsränta om 4,75 procent. Skuldebreven löper med en avtalad ränta om 4,0 procent.

Ränteskillnaden har nuvärdeberäknats och tillfört det egna kapitalet med ,4 Mkr.

F i n A n s i E R i n G

Genomsnittlig

Ränteförfalloår Mkr ränta, % Andel, %

006 953,5) , 67

007 66,5 5,0 6

008 368,4 4,5 3

009 0,6 5,5 3

00 96, 5,6 3

0 76,7 5,4 3

0 69,0 4,3 

03 86,9 5,6 3

totalt 2 918,7 3,1 100

1) Av dessa är 1 246 Mkr räntesäkrade via räntetak mellan 1-5 år.

R ä n t E B ä R A n d E s k u L d E R P E R 3 0 J u n i 2 0 0 6

(6)

6

i n V E s t E R i n G A R O C H F Ö R s ä L J n i n G A R i F A s t i G H E t s B E s t å n d E t

Investeringarna uppgick under perio­

den till 878,6 Mkr (35,9), varav för­

värv av fastigheter stod för 83, Mkr (5,) och investeringar i fastigheter och projekt för 47,5 Mkr (0,8). För­

värven avsåg köp av fastigheterna Gullbergsvass :, Tyfonen , Bulten , Regulatorn , Njursta :, Vanda , Jakobsberg :6, Jupiter 4 och Slotts­

hagen :. Investeringar i befintligt bestånd avsåg främst investeringar i fastigheterna Gullbergsvass :, Nord­

staden 4:, Oxievång ,3 och 6 och del av Ametisten . Under perioden såldes två fastigheter med ett bokfört värde om 3,8 Mkr (0) och med en

vinst om ,8 Mkr (0). Skillnaden mellan uppnått försäljningspris och anskaff­

ningsvärdet uppgår till ,8 Mkr, varav

,8 Mkr redovisas som realiserade

Bokfört Antal

Mkr värde fastigheter

Fastighetsbestånd per januari 006 90,4 59

Förvärv 83, 9

Investeringar i fastigheter 47,5

Försäljningar –3,8 –

Avskrivning rörelsefastighet –0,

Orealiserade värdeförändringar 5,7

totalt 30 juni 2006 3 207,8 66

F A s t i G H E t s B E s t å n d

värdeförändringar från förvaltningsfas­

tigheter och 0 Mkr redovisas som orealiserade värdeförändringar från förvaltningsfastigheter.

Fastighetsbeståndet omfattade, per 30 juni 006, totalt 66 (60) helägda fastigheter med ett sammanlagt hy­

resvärde om 34,8 Mkr (8,5) och ett bokfört värde om 3 07,8 Mkr ( 884,3). Fastigheterna är koncentre­

rade till södra och mellersta Sverige.

Brinovas totala uthyrningsbara yta

Område Antal uthyrbar Hyresvärde, Andel hyres-

fastigheter yta, kvm Mkr värde, %

Stockholm 6 697 64,4 0

Göteborg/Borås 5 57 799 56,6 7

Helsingborg 0 89 9 56,0 7

Örebro 53 87 30, 9

Malmö 47 37 4,7 8

Klippan 3 5 786 ,4 7

Halmstad 7 808 3,6 4

Jönköping 35 749 ,8 4

Hässleholm 9 9 398 ,7 4

Övriga orter 76 47 33,5 0

totalt 66 576 791 324,8 100

G E O G R A F i s k t O M R å d E P E R 3 0 J u n i 2 0 0 6

Förfalloår Antal kontrakterad kontrakterad

kontrakt årshyra, Mkr årshyra, %

Logistik/Kommersiellt

006 58 0 3

007 83 34 

008 55 49 5

009 35 8 9

00 35 

0 8 5 5

0+ 4 3 39

Bostäder och övrigt 608 7

totalt 882 315 100

L Ö P t i d E R F Ö R H y R E s k O n t R A k t P E R 3 0 J u n i 2 0 0 6

F A s t i G H E t s B E s t å n d P E R 3 0 J u n i 2 0 0 6

uppgick till 576 800 kvadratmeter (408 900), fördelat på affärsområ­

dena Logistik om 389 600 kvadrat­

meter (50 000), Bostäder/Kommer­

siellt om 83 900 kvadratmeter (57 700) och Projekt om 3 300 kvadratmeter ( 00).

BOkFÖRt VäRdE

Affärsområden per Antal uthyrbar Bokfört Hyresvärde, Ekonomisk uthyr- kontrakterad

30 juni 2006 fastigheter yta, tkvm värde, Mkr Mkr ningsgrad, % årshyra, Mkr

Logistik 389,6 786,6 87,5 99 86,0

Bostäder/Kommersiellt 40 83,9 349,3 35,0 94 7,3

summa 61 573,5 3 135,9 322,5 97 313,3

Projekt 5 3,3 7,9 ,3 ,8

totalt fastigheter 66 576,8 3 207,8 324,8 97 315,1

F A s t i G H E t s B E s t å n d

Logistik Bostäder/

Kommersiellt Projekt

(7)

Brinova har efter köp den 3 juli 005 aktieinnehav i de börsnoterade fastig­

hetsbolagen Fabege AB (publ), Wihl­

borgs Fastigheter AB (publ) och Diös Fastigheter AB (publ).

Fabege är verksamt i Stockholms­

regionen med fokus på kommersiella fastigheter och projekt. Den 30 mars samt den 4 april 006 ökade Brinova sitt innehav i Fabege genom att köpa 354 500 respektive 50 000 aktier.

Köpet skedde för att säkerställa en ägarandel på över tio procent efter den emission som ingår i Fabeges er­

bjudande till aktieägarna i Tornet AB.

Per den 30 juni 006 uppgår inne­

havet till 0 7 95 aktier som mot­

svarar 0, procent av kapitalet och röstetalet. Under 006 har Brinova erhållit utdelning från Fabege uppgå­

ende till 76,3 Mkr.

Wihlborgs är verksamt i Öresunds­

regionen med fokus på kommersi­

ella fastigheter. Wihlborgs har under andra kvartalet 006 genomfört en aktiesplitt :. Brinovas innehav upp­

gick per den 30 juni 006 till 3 866 964 aktier motsvarande 0,

procent av kapitalet och röstetalet.

Under 006 har Brinova erhållit utdel­

ning från Wihlborgs uppgående till

3,5 Mkr.

Diös är verksamt i norra Sverige med inriktning på fastigheter med hög direktavkastning. Brinovas innehav uppgick per den 30 juni 006 till 3 688 70 aktier som motsvarar 3 procent av kapitalet. Under 006 har Brinova inte erhållit utdelning från Diös.

Brinova genomförde under 005 en breddning av sin affärsinriktning som bland annat innebär innehav av aktier i fastighetsbolag. Inom ramen för det nya ägandet av Fabege och Wihlborgs fördes ursprungligen dis­

kussionen om styrelserepresentation.

Brinova har nu funnit att direkt enga­

gemang i dessa bolags verksamhet kan leda till intressekonflikter. Som en följd

härav har Brinovas styrelse beslutat att inte söka eller acceptera represen­

tation i respektive bolags styrelse.

Brinovas avsikt är att fortsatt vara en aktiv aktieägare på respektive bolags­

stämma. Beslutet får konsekvenser för Brinovas konsolideringsprincip av­

seende innehaven i Fabege och Wihl­

borgs. Dessa redovisas fr o m kvartal 4 enligt IAS 39 ”Available for Sale”. Den ändrade redovisningsprincipen innebär att värdeförändringen per balansdagen mellan börsvärdet och bokfört värde redovisas direkt mot eget kapital, i den mån den inte bedöms som betydande eller långvarig. Innehavet i Diös redovi­

sas fortsättningsvis enligt kapitalan­

delsmetoden.

Per den 30 juni 006 uppgick det bokförda värdet till 975,3 Mkr.

A k t i E i n n E H A V

Aktie Bokfört värde, Mkr

Fabege 363,0

Wihlborgs 479,5

Diös 6,5

Övriga delägda bolag 6,3

summa bokfört värde 1 975,3

A k t i E i n n E H A V P E R 3 0 J u n i 2 0 0 6

Brinovas roll är främst att finna lämp­

liga fastighetsbestånd och strukturera dem i egna juridiska enheter som belånas med obligationer. Dessutom sköter Brinova utveckling och förvalt­

ning av beståndet.

Brinova har tillsammans med ex­

tern part köpt de kommersiella fastig­

heterna Domnarvet och Mandel­

blomman i Stockholms stad, Ekplan­

tan och Revisorn 3 i Sollentuna kom­

mun och logistikfastigheten Kallhäll 9:36 i Järfälla kommun. Fastigheterna är placerade i bolaget Suburb Holding AB, tidigare Brinova Obl. Nr AB, där Brinova äger 50 procent. Fastigheter­

O B L i G A t i O n E R

nas uthyrbara yta uppgår till 9 400 kvadratmeter. Efter periodens utgång emitterade Brinova ett obligationslån med fastigheterna som underliggande säkerhet. Se ”Händelser efter perio­

dens utgång, sid 8.

Bolag ägarandel, % Bokfört värde, Mkr underliggande fastighetstillgång, Mkr Obligationsvolym, Mkr

Suburb Holding AB 50 0,9 63,5

summa 50 0,9 163,5

O B L i G A t i O n s u P P L ä G G P E R 3 0 J u n i 2 0 0 6

Brinovas B-aktie

Brinovas B­aktie är noterad på Stock­

holmsbörsens O­lista. Stängnings­

kursen den 30 juni 006 var 00,00 kr, vilket innebar en minskning under

006 med 3 procent. Stockholms­

börsens All­share index steg under

motsvarande period med procent.

Under 006 har aktien som högst noterats i 48,00 kr och som lägst i 9,50 kr.

innehav av egna aktier

Vid årsstämman den 3 maj 006 be­

B R i n O V A A k t i E n

slutades om bemyndigande för styrel­

sen att dels förvärva dels avyttra egna aktier. Under perioden har inga förvärv eller avyttringar skett. Brinovas innehav av egna aktier uppgick den 30 juni

006 till 0 A­aktier och 0 B­aktier.

(8)

8

Antal Antal totalt antal Andel av Andel av

ägare A-aktier B-aktier aktier kapital, procent röster, procent

Erik Paulsson genom bolag och familj 8 64 7 7 546 7 74 60 34,3 3,0

Peab AB 0 4 93 773 4 93 773 ,8 4,4

Sara Karlsson genom bolag 48 397 473 55 954 949 4, 5,4

Mats Paulsson genom bolag 38 43 567 694 896 6 4,0 ,

Svante Paulsson genom bolag och familj 47 36 70 57 54 833 ,4 3,9

Länsförsäkringar fonder 0 466 333 466 333 , ,4

Karl­Axel Granlund genom bolag 6 666 43 333 49 999 ,9 ,4

Jemtia AB 0 30 000 30 000 ,4 0,9

Wistrand advokatbyrå Stockholm AB 0 300 000 300 000 ,3 0,9

Robur fonder 0 36 306 36 306 ,0 0,7

Torsten Jansson 0 50 000 50 000 0,7 0,4

Lars Ove Håkansson 0 40 000 40 000 0,6 0,4

Christina Norman 0 35 000 35 000 0,6 0,4

Svenska modellportföljen 0 3 00 3 00 0,6 0,4

Fredrik Paulsson med familj och bolag 0 0 33 0 33 0,5 0,3

Stefan Paulsson med familj och bolag 0 8 9 8 9 0,5 0,3

Övriga 4 995 7 4 995 8 , 4,6

totalt utestående aktier 1 307 426 21 291 805 22 599 231 100,0 100,0

Brinova Fastigheter AB 0 0 0 0,0 0,0

totalt registrerade aktier 1 307 426 21 291 805 22 599 231 100,0 100,0

ä G A R F Ö R t E C k n i n G P E R 3 0 J u n i 2 0 0 6

Moderbolaget redovisade för perioden ett resultat efter finansiella poster på –,0 (–,5). Balansomslutningen uppgick till 040,5 Mkr (735,5) och

laget, som i huvudsak utgörs av koncerninterna tjänster, uppgick till

,8 Mkr (9,).

eget kapital uppgick till 66,8 Mkr (479,0). Likvida medel uppgick till 8,0 Mkr (89,7). Investeringar gjordes med 0, Mkr (0). Omsättningen i moderbo­

M O d E R B O L A G E t

H ä n d E L s E R E F t E R P E R i O d E n s u t G å n G

Inom affärsområde Bostäder/Kom­

mersiellt köptes tio fastigheter och två fastigheter såldes. Från Lindab köptes nio fastigheter för ett fastig­

hetsvärde om cirka 79 Mkr. Fastighe­

ternas sammanlagda uthyrbara yta uppgår till cirka 0 000 kvadratmeter och innehåller yrkesbutiker, kontor och lager för försäljning. Tillträde sker un­

der tredje kvartalet 006. Fastigheten Tigern 7 i Landskrona med en uthyrbar yta om 600 kvadratmeter köptes med tillträde den 4 juli 006. Bostads­

fastigheten Oden i Helsingborg sål­

des för en köpeskilling om 96 Mkr.

Vinsten uppgår till 6 Mkr efter skatt.

Fastighetens uthyrbara yta uppgår till 8 400 kvadratmeter. Frånträde sker under augusti 006. Fastigheten Eke­

tånga 5:89 i Halmstad med en uthyr­

bar yta om 700 kvadratmeter såldes för en köpeskilling om 7 Mkr. Från­

träde sker under hösten 006. En villafastighet tillhörande Ladan 6 med flera i Båstad såldes för en köpeskil­

ling om ,6 Mkr. Frånträde sker under tredje kvartalet 006.

Inom affärsområde Projekt köptes tre fastigheter, Ättehögen i Jönkö­

ping och Motståndet i Stockholm.

Fastigheterna tillträddes den 4 juli

006. Del av fastigheten Ametisten i Helsingborg köptes för ,8 Mkr. Till­

träde kommer att ske efter genomförd fastighetsreglering. Förslag har pre­

senterats för Oxie centrum i Malmö.

Förslaget innebär nybyggnation av 00 bostäder och cirka 000 kvadratme­

ter lokaler för service och handel.

Byggherrar är Brinova och Kristine­

berg Fastigheter AB. Byggstart beräk­

nas ske under 007.

Inom affärsområde Obligationer har Brinova genom bolaget Suburb Holding AB, där Brinova äger 50 femtio pro­

cent, emitterat sitt första obligations­

lån med fastigheterna i bolaget Suburb Holding som underliggande säkerhet.

Obligationsvolymen uppgår till 44 Mkr och löper på tre år med en fast ku­

pongränta om 7,0 procent.

Brinova sålde sitt femtioprocentiga innehav i Brunnshög Bostads AB. Re­

sultatet av försäljningen uppgår till cirka 5 Mkr efter skatt.

Brinova Fastigheter AB upprättar från och med januari 005 koncernredo­

visningen i enlighet med International Financial reporting standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolknings­

uttalanden från International Financial Interpretations Committee (IFRIC) så­

som de har godkänts av EG­kommis­

sionen för tillämpning inom EU. Moder­

bolaget tillämpar samma redovisnings­

principer som koncernen dock med beaktande av Redovisningsrådets Re­

kommendation 3, Redovisning för juridiska personer. Avvikelser från IFRS föranleds i vissa fall av begränsningar till följd av ÅRL och Tryggandelagen samt i vissa fall av skatteskäl.

Denna halvårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation nr 3, Delårsrappor­

ter för koncerner. Samma redovis­

nings­ och värderingsprinciper har tillämpats som i årsredovisningen för

005. För närmare information om

R E d O V i s n i n G s - O C H V ä R d E R i n G s P R i n C i P E R

Global Reports LLC

(9)

Helsingborg den 8 augusti 006, SET revisionsbyrå AB

Willard Möller Auktoriserad revisor

koncernen 2006 2005 2006 2005 2005

Mkr apr-jun apr-juni jan-jun jan-jun jan-dec

Fastighetsintäkter 67, 50,5 3,3 99,9 ,4

Fastighetskostnader –7,4 –4, –35,0 –9,6 –63,3

driftnetto 49,8 36,3 96,3 70,3 149,1

Central administration –5, –7,3 –9, –,0 –4,4

Övriga rörelseintäkter 6,4 3, 8,3 7,0 4,4

Övriga rörelsekostnader –3,8 –,7 –6,0 –4,4 –9,4

Realiserade värdeförändringar

från förvaltningsfastigheter ,8 6,

Orealiserade värdeförändringar

från förvaltningsfastigheter 5, 0, 5,7 30,5 89,5

Andel i resultat från intressebolag 0, 3,0 69,

Andel i joint venture resultat 3,5 7, 3,8 8,8 ,

Rörelseresultat 85,9 56,8 160,7 111,2 345,7

Finansiella intäkter 9,7 0,9 93,3 ,7 3,0

Finansiella kostnader –34,5 –0,4 –67, –40,6 –0,

Resultat efter finansiella poster 143,1 37,3 186,9 72,3 247,6

Skatt –,5 –6,4 –,9 –6, –35,4

Periodens resultat 131,6 30,9 164,0 56,1 212,2

Periodens resultat fördelat på moderbolagets

aktieägare 3,6 30,9 64,0 56, ,

Periodens resultat fördelat på minoritetsintresse

nyckeltal före utspädning

Eget kapital, kr per aktie 84,36 69,0 84,36 69,0 9,6

Periodens resultat, kr per aktie 7,38 3,383) 9,4 6,43) 8,43)

Antal utestående aktier, miljoner ,6 8,5 ,6 8,5 7,7

nyckeltal efter utspädning

Eget kapital, kr per aktie 89,5 6,85 89,5 6,85 87,55)

Periodens resultat, kr per aktie 5,48 ,433) 7,0 4,463) 3,)

Antal utestående aktier, miljoner 5, 3, 5, 3, 5,)

) Nyckeltalen omräknades till årsredovisningen 005 i enlighet med IAS 33 med hänsyn tagen till fondemissionselement.

) Nyckeltalen omräknades till årsredovisningen 005. Justeringen föranleddes av att nyemissionen under 005 till fullo registrerades innan årskiftet.

Detta påverkar därmed antalet aktier vid konvertering av Peab­ respektive Backahill konvertibler per 005­­3.

R E s u L t A t R ä k n i n G A R

Helsingborg den 8 augusti 006, Brinova Fastigheter AB (publ)

Anders Silverbåge Verkställande direktör principerna hänvisas till årsredovis­

ningen.

De nya och reviderade standarder och tolkningsmeddelanden som anta­

gits av IASB/IFRIC och godkänts av EU med ikraftträdande januari 006 har inte bedömts påverka Brinova

Fastigheter AB:s finansiella rapporter på annat sätt än genom krav på vissa tillkommande upplysningar.

Jag har utfört en översiktlig gransk­

ning av denna halvårsrapport. Det är verkställande direktören som har an­

svaret för att rättvisande upprätta och presentera denna finansiella informa­

tion i enlighet med IAS 34 och Årsre­

dovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella information grundad på min översikt­

liga granskning. Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med

Standard för översiktlig granskning SÖG 40 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgi­

ven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansva­

riga för finansiella frågor och redovis­

ningsfrågor, at t utföra analy tisk granskning och att vidta andra över­

siktliga gransningsåtgärder. Den ut­

talade slutsatsen grundad på en över­

siktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grun­

dad på en revision har. Grundad på vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att halvårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen.

G R A n s k n i n G s R A P P O R t

(10)

0 A F F ä R s O M R å d E n

koncernen 2006 2005 2006 2005 2005

Mkr apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

Fördelning per affärsområde Fastighetsintäkter

Logistik 34,6 30, 68, 60, 30,

Bostäder/Kommersiellt 3, 0, 6,3 39,4 8,0

Projekt 0,5 0, 0,9 0,3 ,

Aktieinnehav

Obligationer

totalt 67,2 50,5 131,3 99,9 212,4

Rörelseresultat

Logistik 53, 54,6 89,7 93,3 8,

Bostäder/Kommersiellt ,7 9,4 6,0 6,9 68,

Projekt 0, –0,4 0, –0,6 –0,

Aktieinnehav 3,3 6,4

Obligationer , ,7

Koncerngemensamt –4,5 –6,8 –8, –8,4 59,7

totalt 85,9 56,8 160,7 111,2 345,7

koncernen 2006 2005 2005

Mkr 30 juni 30 juni 31 dec

tillgångar

Anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 3 0,3 878,7 84,8

Övriga materiella anläggningstillgångar 6,5 6,9 6,8

Finansiella anläggningstillgångar 08, 60, 967,4

Uppskjutna skattefordringar ,7

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 4,3 57, 7,

Likvida medel 8,9 9,7 33,4

summa tillgångar 5 314,2 2 116,3 4 662,5

Eget kapital och skulder

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 906,4 585,0 68,7 Långfristiga skulder

Konvertibla skuldebrev 340,6 36,8 578,8

Övriga räntebärande långfristiga skulder 887,8 38,3 37,8

Icke räntebärande långfristiga skulder 9,3 40,7 3,

Uppskjuten skatteskuld ,3 3,5

kortfristiga skulder

Räntebärande kortfristiga skulder 30,9 6,8 5,4

Icke räntebärande kortfristiga skulder 7,9 88,7 85,

summa eget kapital och skulder 5 314,2 2 116,3 4 662,5

B A L A n s R ä k n i n G A R

koncernen 2006

Mkr jan-jun

Periodens resultat 64,0

Orealiserade värdeförändringar på kvarvarande fastigheter –53,

Intressebolagets orealiserade värdeförändring –6,

Utdelningsbegränsning intressebolag –6,8

Skattekonsekvens Brinova 4,8

Beräknat utdelningsgrundande resultat enligt finansiellt mål 112,7 B E R ä k n A t u t d E L n i n G s G R u n d A n d E R E s u L t A t

Global Reports LLC

(11)

n y C k E L t A L

koncernen 2006 2005 2006 2005 2005

Mkr apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

Avkastning på eget kapital, procent 7,0 5,3 9,3 9,6 9,3

Avkastning på totalt kapital, procent 3,4 ,8 5, 5,5 0,5

Räntetäckningsgrad, ggr 5, ,8 3,8 ,8 3,4

Soliditet, procent 35,9 7,6 35,9 7,6 34,7

koncernen 2006 2005 2005

Mkr 30 juni 30 juni 31 dec

Ingående balans 68,7 579,3 579,3

Effekt byte av redovisningsprincip –3,8 –3,8

Justerad ingående balans 1 618,7 565,5 565,5

Lämnad kontant utdelning aktieägare –6,8 –, –,

Avsättning fond verkligt värde –59,0 –5,4 –08,7

Ökning aktiekapital 49,3 9,9

Övrigt tillskjutet kapital 95, 879,0

Periodens resultat 64,0 56, ,

utgående balans 1 906,4 585,0 1 618,7

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare, Mkr 906,4 585,0 68,7

Minoritetsintressen, Mkr

F Ö R ä n d R i n G i E G E t k A P i t A L

k A s s A F L Ö d E n

koncernen 2006 2005 2005

Mkr 30 juni 30 juni 31 dec

Resultat efter finansiella poster 86,9 7,3 47,6

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet –67,6 –45,7 –98,5

Betald skatt –,0

kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapitalet 119,3 26,6 47,1

Ökning(–)/minskning(+) av rörelsefordringar –75,5 4,3 –8,9

Ökning(+)/minskning(–) av rörelseskulder 9,9 8, –0,7

kassaflöde från den löpande verksamheten 53,7 49,0 27,5

Förvärv av dotterföretag –,5 –07,9

Försäljning av dotterföretag 6,0

Förvärv av förvaltningsfastigheter –387,9 –36,0 –409,7

Försäljning av förvaltningsfastigheter 5,6 80,6

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –0, 0, –0,

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Ökning(–)/minskning(+) av finansiella fordringar –33,9 –0,6 –9,9 kassaflöde från investeringsverksamheten –518,8 –156,5 –395,1

Nyemissioner 35,7

Förändring av lån 78,4 5,0 98,

Utbetald utdelning –6,8 –, –,

kassaflöde från finansieringsverksamheten 216,6 29,8 529,6

Periodens kassaflöde –248,5 –77,7 162,0

Likvida medel vid periodens början 331,4 169,4 169,4

Likvida medel vid periodens slut 82,9 91,7 331,4

(12)

Brinova Fastigheter AB (publ), Verkstadsgatan 3, 5 7 Helsingborg. Telefon 04 ­ 449 00, Fax 04 ­ 449 99. www.brinova.se Org.nr 556594­9566 Styrelsens säte: Helsingborg

RHR Corporate Communication, Malmö

Avkastning på eget kapital Periodens resultat i procent av genom­

snittligt eget kapital.

Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Eget kapital per aktie

Eget kapital hänförligt till moderbola­

gets ägare i förhållande till antalet aktier vid periodens slut.

Ekonomisk uthyrningsgrad

Kontrakterad hyra för hyresavtal vilka löper vid periodens slut i procent av hyresvärde.

Hyresvärde

Utgående hyra på årsbasis med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta ytor.

Resultat per aktie

Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

För vidare information vänligen kontakta:

Anders Silverbåge, Verkställande direktör

telefon 04 ­ 449  eller anders.silverbage@brinova.se Peter Andersson, Ekonomichef

telefon 04 ­ 449 44 eller peter.andersson@brinova.se

Finansiell rapportering

Delårsrapport, 3:e kvartalet 006 november 006

Räntetäckningsgrad

Resultat efter finansiella poster med återläggning av finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader.

soliditet

Eget kapital i procent av balansomslut­

ningen.

Brinova skapar långsiktiga värden genom att initiera nya fastighetsbolag, strukturera obligationslån utgående från underliggande fastighetstillgångar

och genom att utveckla fastighetstillgångar.

d E F i n i t i O n E R

Ö V R i G i n F O R M A t i O n

Global Reports LLC

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :