Kallelse till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden

Full text

(1)

Kallelse till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden

Tisdag 24 april 2018

Kl. 10.30 Barn- och utbildningsnämnd

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik

Gruppmöten från kl. 09.00 i Tjustsalen, Lagmannen och Fiskalen Ärendelista och förteckning över särskilt kallade bifogas.

Fredrik Zanton (MP) är i tur att justera.

Ordinarie ledamot som inte har möjlighet att närvara kontaktar själv sin personliga ersättare alternativt meddelar nämndsekreterare Birgitta Aldebert barn- och

utbildningskontoret, tfn 0490 - 25 42 17, e-post: birgitta.aldebert@vastervik.se för inkallande av ersättare.

Presskonferens äger rum onsdag 25 april kl. 10.00 i konferensrum Juristen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik.

Gunnar Jansson Ordförande

Birgitta Aldebert

sekreterare

(2)

Särskilt kallade till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 24 april 2018.

Kl 13.00 Controller Anne-Catherine Davidsson - Ekonomirapport februari 2018

Kl 13.15 Utredningssamordnare Charlotte Löthman

- Uppföljning av förskolans/grundskolans resursfördelningmodell Kl 13.30 Utredningssamordnare Charlotte Löthman

- Motion om att införa lovskola för lägre åldrar

Kl 13.45 Barn- och elevhälsochef Christel Dorch och grundskolechef Ewa Myhrén

- Motion om att ge lärare stöd att hantera sociala problem bland barn och elever Kl 14.00 Barn- och elevhälsochef Christel Dorch och gymnasiechef Jörgen Jonsson

- Motion om systematiska hälsosamtal i årskurs 1 på gymnasiet Kl 14.15 Gymnasiechef Jörgen Jonsson

- Översyn av program och profiler Västerviks Gymnasium

(3)

2018-04-10

Ärendelista till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 24 april 2018

1. Val av justerare.

2. Barn- och utbildningskontoret informerar 3. Ekonomirapport februari 2018

4. Uppföljning av förskolans/grundskolans resursfördelningsmodell 5. Motion om att införa lovskola för lägre åldrar

6. Motion om att ge lärare stöd att hantera sociala problem bland barn och elever

7. Motion om systematiska hälsosamtal i årskurs 1 på gymnasiet 8. Översyn av program och profiler Västerviks Gymnasium 9. Remiss Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2018-2022 10. Uppdrag tillhörighet mobilt team

11. Inbjudningar och kallelser 12. Rapporter

13. Rapporter från kontaktpolitikerbesök 14. Anmälan om delegationsbeslut 15. Meddelanden

(4)

2018-04-10 2 (28)

Bun §

1. Val av justerare

Barn- och utbildningsnämnden utser en justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

I tur att justera är Fredrik Zanton (MP).

(5)

2018-04-10 3 (28) Bun §

2. Barn- och utbildningskontoret informerar

Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson och särskilt kallade kommer vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde informera om aktuella ärenden.

(6)

2018-04-10 4 (28) Au § 22

3. Ekonomirapport februari 2018

Dnr 2018/156-042

Controller Anne-Catherine Davidsson kommer vid arbetsutskottets sammanträde redovisa ekonomirapport för februari 2018.

Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta

att godkänna lämnad redovisning samt

att godkänna redovisad ekonomirapport för februari 2018.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Controller Anne-Catherine Davidsson redogör ekonomirapport för februari 2018.

Barn- och

Utbildningsnämnden

Utfall jan- feb

Budget jan- feb

Resultat jan - feb

Prognos 2018

Budget 2018

Avvik mot budget

Övergripande verksamhet 5,8 7,2 1,4 42,4 43,9 1,5

Förskola 31,4 31,2 -0,2 194,2 196,2 2,0

Grundskola & SBO 68,2 67,2 -1,0 413,5 405,6 -8,0

Gymnasieskola 24,8 25,5 0,7 152,2 155,6 3,5

Komvux & SFI 3,2 3,3 0,1 19,9 21,0 1,0

Summa, mkr 133,3 134,3 1,0 822,2 822,2 0,0

Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar efter februari månad en helårsprognos utan avvikelse gentemot budget. För perioden är resultatet +1,0 mnkr.

Både intäkter och kostnader släpar under årets första månader, men detta påverkar inte prognosen. På verksamhetsnivå finns avvikelser, men som balanseras på förvaltningsnivå.

Vakanser gällande den övergripande verksamheten prognostiseras leda till en positiv avvikelse på +1,5 mnkr. Kostnader är inte fullt ut bokförda, vilket gör att utfallet inte är helt rättvisande, till exempel IT- kostnader. Även kostnad för del av hyra i kommunhuset är inte bokförd, fördelas dock inte förrän senare under året.

Forts nästa sida.

(7)

2018-04-10 5 (28) Au § 22 forts

Förskolan lämnar +2,0 mnkr i prognos, vilket beror på att det under våren finns färre barn i verksamheten än vad som var budgeterat, detta ger en överskott på barnpengen.

Grundskolan & SBO lämnar prognos på underskott med -8,0 mnkr uppdelat mellan skolskjuts -1,0 mnkr och de lokala skolenheterna -7,0 mnkr. Skolskjutsens underskott beror på att det nya avtalet med KLT blev dyrare än vad som var förväntat i budgetarbetet. Underskottet på skolenheterna beror på lönekostnader främst kopplat till elever i behov av stöd.

Gymnasiet lämnar +3,5 mnkr i prognos gentemot budget, vilket beror på lägre lönekostnader för perioden samt att kostnader kopplade till

nybyggnationen på gymnasiet kommer att senareläggas.

Komvux och SFI lämnar ett överskott på +1,0 mnkr, vilket kopplas till lägre lönekostnader för perioden.

Totalt på förvaltningen ligger prognosen på +/-0 gentemot budget.

Yrkande

Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning samt

att godkänna redovisad ekonomirapport för februari 2018.

Arbetsutskottet beslutar

att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning samt

att godkänna redovisad ekonomirapport för februari 2018.

(8)

2018-04-10 6 (28)

Au § 23

4. Uppföljning av förskolans/grundskolans resursfördelningsmodell

Dnr 2017/281-049

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2014-09-02 om ett förändrat resursfördelningssystem för förskolan och grundskolan i Västerviks kommun. De stora förändringarna jämfört med tidigare var ökad differentiering av ersättningsnivån för olika åldrar och en ökad fördelning utifrån socioekonomiska faktorer till alla enheter.

Under våren 2017 gjorde barn- och utbildningskontoret en uppföljning av det nya resursfördelningssystemet. Av uppföljningen framkom att resursfördelningsmodellen hade använts för kort tid för att dra några långtgående slutsatser. Uppföljningen gav dock som helhet inte stöd för annat än att det kunde behållas för att åter igen följas upp under 2018.

I uppföljningen gjordes en rekommendation om att framöver på ett tydligare sätt lyfta fram sambandet mellan resursfördelningen och verksamhetens kvalitet och därmed frågan om hur den

socioekonomiska ersättningen (SALSA) används på enheterna. Barn- och utbildningsnämnden gav 2017-05-30 förvaltningen i uppdrag att under april 2018 göra en förnyad uppföljning av

resursfördelningssystemet.

Utredningssamordnare Charlotte Löthman kommer vid arbetsutskottets sammanträde redogöra för genomförd uppföljning.

Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta

att godkänna lämnad redovisning samt

att barn- och utbildningsnämnden beslutar att frågan om att eventuellt tilldela fritidshemsverksamheten ersättning utifrån socioekonomiska faktorer ska ses över i nästkommande uppföljning under april 2019 samt

att barn- och utbildningsnämnden beslutar att frågan om att hitta en modell för att minska svängningarna för skolorna mellan budgetåren ska ses över i nästkommande uppföljning under april 2019.

Forts nästa sida.

(9)

2018-04-10 7 (28) Au § 23 forts.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Utredningssamordnare Charlotte Löthman redogör för genomförd uppföljning.

Uppföljningen syftar till att ge en bred bild av hur SALSA-medlen används i verksamheten och av tänkbara effekter av de insatser som görs med anledning av denna. Den syftar även till att undersöka frågan huruvida fritidshemmen ska omfattas av socioekonomisk fördelning samt frågan om det är möjligt att minska svängningarna i SALSA- ersättningen mellan budgetåren. Resultatet utgörs av svar från rektorer och förskolechefer i en enkätundersökning, grundskolechefens

sammanfattning av kvalitetsdialoger med rektorerna, samt studier av personaltäthet och meritvärde i relation till SALSA.

Av svaren från rektorerna framgår att SALSA-medlen inom grundskolan i huvudsak kommer till användning genom förstärkning av lärarresursen och andra personalresurser i syfte att forma mindre klasser eller

undervisningsgrupper. Även inom förskolan tyder svaren på att SALSA- medlen till stor del används för att stärka personalresursen i syfte att bilda mindre barngrupper och möjliggöra ett mer individualiserat stöd.

Även andra användningsområden förekommer så som

kompetensutbildning inom språk och kulturmöten samt inköp av material (t.ex. digitala verktyg) och litteratur.

För grundskolas del stöds rektorernas uppfattning av studier av lärartätheten mellan åren 2015-2017. För skolor med hög

socioekonomisk ersättning har lärartätheten ökat medan den har minskat för skolor med låg ersättning sedan det nya

resursfördelningssystemet infördes. Även en undersökning av

personalkostnaden jämfört med SALSA ger anledning att tro att skolor med hög SALSA använder medlen till personalförstärkning.

Vid en närmare undersökning av lärartätheten på högstadieskolorna ser man samma trend, d v s att lärartätheten har förändrats i

kompensatorisk riktning sedan 2015. Gör man däremot en jämförelse mellan meritvärde och lärartäthet så varierar resultatet mellan olika skolor på så sätt som Skolinspektionen poängterade i sin tillsyn 2017, d v s ett lågt meritvärde åtföljs inte alltid av högre lärartäthet. För att förstå variationen måste en mer ingående studie göras av de olika skolornas förutsättningar och behov.

Forts nästa sida.

(10)

2018-04-10 8 (28) Au § 23 forts

För förskolans del är det svårare att se något samband mellan SALSA och personaltäthet i den här uppföljningen. Resultatet på kommunnivå visar emellertid att personaltätheten har ökat inom förskolan mellan 2015-2017. Om detta beror på ökat SALSA-fördelningen eller inte kan inte sägas.

Sammanfattningsvis finns det anledning att tro att den ökade fördelningen av SALSA:n från 2015 och framåt har haft en

kompensatorisk effekt på lärartätheten i kommunens grundskolor. Detta säger dock inte något om hur lärarresurserna används i klassrummet och om det har någon effekt på elevernas utveckling och lärande. De flesta rektorer verkar emellertid överens om att det är gynnsamt för eleverna med mindre klasser eller grupper vilket i sig förutsätter hög lärartäthet.

Av svaren från rektorerna framgår att man anser att SALSA:n inom grundskolan på kort sikt bör ge effekten att eleverna får en fungerande skolgång och möjligheter att utvecklas socialt och få ökat

självförtroende. På lång sikt ser man att effekten bör vara ökad måluppfyllelse och trygghet.

Bland förskolecheferna ser man att SALSA:n bör ge effekten att barnen utvecklas genom att det finns pedagoger nära barnen som är

”medforskare” och som kan ge barnen ett individualiserat stöd. En annan effekt som lyfts fram är förbättrad kontakt och kommunikation med vårdnadshavarna.

I ett försök att mäta effekten av SALSA-tilldelningen görs en

undersökning av elevernas måluppfyllelse. Förändringar av meritvärdet i åk 9 under 2015-2017 undersöks och jämförs med skolornas SALSA.

Resultatet visar att alla skolor oavsett SALSA har sänkt sitt meritvärde sedan 2015. Det finns många olika förklaringar till det, varav en är det stora mottagandet av nyanlända under 2016. Det är sannolikt även för tidigt att se någon effekt på måluppfyllelsen av insatser kopplade till SALSA eftersom det nya resursfördelningssystemet endast tillämpats fullt ut under två läsår. En analys av effekten på måluppfyllelsen bör därför anstå en tid.

För förskolans del innehåller uppföljningen inte någon undersökning av måluppfyllelsen på grund av svårigheten att finna mål att mäta mot.

Forts nästa sida.

(11)

2018-04-10 9 (28) Au § 23 forts.

Denna uppföljning innefattar inte frågan om vad SALSA-medlen bör användas till eller vilka insatser som anses ha bäst effekt för barn och elevers utveckling. Inte heller görs någon undersökning av de enskilda skolornas förutsättningar och behov i detta avseende. De frågorna kräver en mer ingående analys av forskning och beprövad erfarenhet liksom en djupare granskning av de olika skolornas förutsättningar, något som skulle göra denna uppföljning allt för omfattande.

I svaren från rektorerna och förskolecheferna lyfts behovet av att diskutera just dessa frågor. För att öka medvetenheten om vad SALSA- medlen används till och vilka insatser som har bäst kompensatorisk effekt bör dessa frågeställningar få en tydligare plats i det systematiska kvalitetsarbetet.

Det råder delade meningar hos rektorerna huruvida fritidshemmen ska omfattas av socioekonomisk ersättning eller ej. På grund av osäkerhet i resultatet av enkätundersökningen bör frågan skjutas upp till

nästkommande uppföljning.

Variationen i SALSA-tilldelningen för en och samma skolenhet mellan olika budgetår skapar en oförutsägbarhet som kan göra det svårt för rektorn eller förskolechefen att arbeta långsiktigt för en kvalitetshöjning i verksamheten. Då det inte varit möjligt att arbeta fram ett system för att minska svängningarna inom ramen för denna uppföljning

rekommenderas att frågan lyfts på nytt i näskommande uppföljning.

Yrkande

Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning,

att frågan om att eventuellt tilldela fritidshemsverksamheten ersättning utifrån socioekonomiska faktorer ska ses över i nästkommande

uppföljning under april 2019 samt

att barn- och utbildningsnämnden beslutar att frågan om att hitta en modell för att minska svängningarna för skolorna mellan budgetåren ska ses över i nästkommande uppföljning under april 2019.

Arbetsutskottet beslutar

att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning,

Forts nästa sida.

(12)

2018-04-10 10 (28) Au § 23 forts.

att frågan om att eventuellt tilldela fritidshemsverksamheten ersättning utifrån socioekonomiska faktorer ska ses över i nästkommande

uppföljning under april 2019 samt

att barn- och utbildningsnämnden beslutar att frågan om att hitta en modell för att minska svängningarna för skolorna mellan budgetåren ska ses över i nästkommande uppföljning under april 2019.

(13)

2018-04-10 11 (28) Au § 24

5. Motion om att införa lovskola för lägre åldrar

Dnr 2017/728-109

Elin Landerdahl (M) har i skrivelse den 16 oktober 2017 lämnat en motion om att införa lovskola för lägre åldrar än högstadiet. Barn- och utbildningskontoret framförde i yttrande över motionen att rektorerna på låg- och mellanstadiet ansåg att det finns ett behov av lovskola på låg- och mellanstadiet, men att det fanns vissa praktiska delar som behövde utredas vidare så som t ex skolskjuts och möjligheten att rekrytera behöriga lärare. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 6 februari 2018 § 6 att ge barn- och utbildningskontoret i uppdrag att utreda möjligheten att införa lovskola för lägre åldrar än högstadiet i hela kommunen.

Utredningssamordnare Charlotte Löthman kommer vid arbetsutskottets sammanträde redogöra för genomförd utredning gällande möjligheten att införa lovskola för lägre åldrar än högstadiet i hela kommunen.

Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta

att godkänna lämnad redovisning,

att lovskola ska anordnas för elever i årskurs 5-7 samt

att kostnaden för lovskola ska tas inom barn- och utbildningsnämndens ram.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Utredningssamordnare Charlotte Löthman redogör för utredning gällande möjligheten att införa lovskola för lägre åldrar än högstadiet i hela kommunen.

I dag anordnas lovskola för elever i årskurs 8-9 enligt bestämmelserna i skollagen om obligatorisk lovskola och frivillig avräkningsbar lovskola.

Utöver detta föreslås att lovskola ska erbjudas elever i årskurs 5-7.

Elever som är aktuella för erbjudandet är de som riskerar att få, eller har fått, betyget F i matematik, svenska, Sva eller engelska. För elever i årskurs 5 kommer ett urval ske då platserna är begränsade.

Innan det kan bli aktuellt att erbjuda elever i även andra årskurser lovskola är det rimligt att göra en utvärdering av nu föreliggande förslag gällande kostnader för förslaget och organisatoriska frågor gällande bl.a. tillgång till lärare och intresse hos eleverna.

Forts nästa sida.

(14)

2018-04-10 12 (28)

Au § 24 forts.

Yrkande

Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning,

att lovskola ska anordnas för elever i årskurs 5-7

att kostnaden för lovskola ska tas inom barn- och utbildningsnämndens ram samt

att uppföljning av resultat och ekonomi sker hösten 2018.

Arbetsutskottet beslutar

att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning,

att lovskola ska anordnas för elever i årskurs 5-7

att kostnaden för lovskola ska tas inom barn- och utbildningsnämndens ram samt

att uppföljning av resultat och ekonomi sker hösten 2018.

(15)

2018-04-10 13 (28) Au § 25

6. Motion om att ge lärare stöd att hantera sociala problem bland barn och elever

Dnr 2017/771-109

Johannes Regell (SV) har i skrivelse 4 september 2017 väckt en motion om att ge kommunens lärare stöd att hantera sociala problem bland barn och elever. Motionären menar att för att stärka upp lärare i arbetet med att hantera sociala problem som bottnar i elevernas hemmiljö och fritid bör lärarkåren stärkas upp med socialpedagoger på skolor där behoven finns. Motionären yrkar därför på att Västerviks kommun anställer specialpedagoger på kommunens skolor för att minska

lärarkårens börda med att hantera sociala problem som uppstår utanför skolans värld.

Barn- och elevhälsochef Christel Dorch och grundskolechef Ewa

Myhrén kommer vid arbetsutskottets sammanträde redogöra för motion samt för barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande gällande motionen.

Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta

att godkänna lämnad redovisning samt

att avslå yrkandet att anställa socialpedagoger på förvaltningens skolor för att minska lärarkårens börda med att hantera sociala problem som uppstår utanför skolans värld.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Grundskolechef Ewa Myhrén redogör för motion om att ge lärare stöd att hantera sociala problem bland barn och elever samt för barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande gällande motionen.

Utifrån motionärens yrkande att anställa socialpedagoger på

kommunens skolor för att minska lärarkårens börda med att hantera sociala problem som uppstår utanför skolans värld har förvaltningen gjort en undersökning bland förskolechefer och rektorer utifrån yrkandet.

Samtliga rektorer och förskolechefer fick besvara frågan:

På vilket sätt kan Västerviks kommun arbeta för att hantera sociala problem som uppstår utanför skolans värld.

Forts nästa sida.

(16)

2018-04-10 14 (28) Au § 25 forts.

Rektorers och förskolechefers uppfattning är att det som sker utanför skola och förskola kopplat till yrkandet handlar i stor omfattning om:

 Behov av fler mötesplatser utanför skolan, t ex fritidsgårdar och gratisaktiviteter för barn och ungdomar.

 Ökade insatser för meningsfull sysselsättning på fritiden.

 Ökad på samverkan mellan kommun/landsting/polis.

Rektorer och förskolechefer menar att det finns förbättringsområden kopplat till ovanstående. Rektorerna upplever att det finns frågor som får hanteras i skolan, men som bör ligga utanför skolan. Bedömningen är att detta är något som påverkar det som sker i skolan, men att det inte är en uppgift som ska finnas i skolans regi.

Yrkande

Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning samt

att avslå yrkandet att anställa socialpedagoger på förvaltningens skolor för att minska lärarkårens börda med att hantera sociala problem som uppstår utanför skolans värld.

Arbetsutskottet beslutar

att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning samt

att avslå yrkandet att anställa socialpedagoger på förvaltningens skolor för att minska lärarkårens börda med att hantera sociala problem som uppstår utanför skolans värld.

(17)

2018-04-10 15 (28) Au § 26

7. Motion om systematiska hälsosamtal i årskurs 1 på gymnasiet

Dnr 2018/43-629

Elin Landerdahl (M) har i skrivelse 13 december 2017 lämnat en motion till kommunfullmäktige angående systematiska hälsosamtal i åk 1 på gymnasiet. Elin Landerdahl (M) beskriver i sin motion att andelen unga som mår dåligt ökar och att depressioner och andra psykiska sjukdomar kan leda till negativa konsekvenser för människors framtida livsvillkor och möjlighet till försörjning. Motionsställaren ser ett behov av att identifiera orsakerna till den psykiska ohälsan bland ungdomar. Elin Landerdahl (M) yrkar på att barn- och utbildningsnämnden får uppdrag att utreda möjligheten att införa systematiska hälsosamtal för elever i årskurs 1 på gymnasiet.

Barn- och elevhälsochef Christel Dorch och gymnasiechef Jörgen

Jonsson kommer vid arbetsutskottets sammanträde redogöra för motion samt för barn- och utbildningskontorets förslag till svar gällande

motionen.

Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta

att godkänna lämnad information samt

att bifalla motionärens yrkande att utreda möjligheteten att införa systematiska hälsosamtal i årskurs 1 på gymnasiet samt för samtliga årskurser i gymnasieskolan med de tillägg som ges i den

sammanfattande delen i bakgrunden.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Gymnasiechef Jörgen Jonsson redogör för motion om systematiska hälsosamtal i årskurs 1 på gymnasiet samt för barn- och

utbildningskontorets förslag till svar gällande motionen.

De verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen som är berörda av motionen ställer sig positiva till att frågan om systematiska hälsosamtal i gymnasieskolan utreds. Inom gymnasieskolan har arbete redan påbörjats att se över hur det främjande och förebyggande arbetet kring hälsa ska ske kopplat till det uppdrag som finns skrivet i skollagen kap 2 § 25, § 27 d v s att:

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Forts nästa sida

(18)

2018-04-10 16 (28) Au § 26 forts.

Yrkande

Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning samt

att bifalla motionärens yrkande att utreda möjligheteten att införa systematiska hälsosamtal i årskurs 1 på gymnasiet samt för samtliga årskurser i gymnasieskolan med de tillägg som ges i den

sammanfattande delen i bakgrunden.

Arbetsutskottet beslutar

att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning samt

att bifalla motionärens yrkande att utreda möjligheteten att införa systematiska hälsosamtal i årskurs 1 på gymnasiet samt för samtliga årskurser i gymnasieskolan med de tillägg som ges i den

sammanfattande delen i bakgrunden.

(19)

2018-04-10 17 (28) Au § 27

8. Översyn av program och profiler Västerviks Gymnasium

Dnr 2018/146-612

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-03-07 § 30 beslutades att ge barn- och utbildningskontoret i uppdrag att göra en översyn av program och profiler på Västerviks gymnasium.

Gymnasiechef Jörgen Jonsson kommer vid arbetsutskottets

sammanträde redogöra för utförd översyn av program och profiler samt för förslag till program och profiler vid Västerviks Gymnasium.

Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta

att godkänna lämnad redovisning,

att inte antaga några elever till Estetiska programmet inriktning musik inför läsåret 2018–2019,

att under hösten 2018 definitivt besluta om Estetiska programmet

inriktning musik ska kvarstå i programutbudet på Västerviks gymnasium samt

att vid gymnasieantagningen 2019 göra en ny översyn av profilutbud vid Västerviks gymnasium.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Gymnasiechef Jörgen Jonsson redogör för utförd översyn av program och profiler vid Västerviks gymnasium.

I samband med den prelimära antagningen som är gjord efter

gymnasievalet den 15 februari 2018 ses att frågan om utbud behöver aktualiseras på nytt dels utifrån åk 9-elevernas val, dels utifrån

gymnasieskolans behov av att använda resurserna på ett sådant sätt att fler elever når målen för utbildningen och att fler elever når

gymnasieexamen.

Flera av yrkesprogrammen har en bra sökbild medan några

yrkesprogram har en högre grad av variation i antalet sökande elever över tid. Några av yrkesprogrammen såsom Hantverk – finsnickeri, El- och energiprogrammet, Restaurang och livsmedelsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet erbjuder även platser inom ramen för yrkesintroduktion, programinriktat individuellt val samt

preparandutbildning för att stärka motivation för IM-eleverna.

Forts nästa sida.

(20)

2018-04-10 18 (28) Au § 27 forts.

Det är inte någon möjlighet att ändra programutbudet på

yrkesprogrammen mot bakgrund av den ingångna samverkan inom ramen för Teknikcollege/Vård- och omsorgscollege, Sveriges

kompetensförsörjningsbehov samt behovet av platser för elever på IM att kopplas till yrkesprogrammen i form av yrkesintroduktion,

programinriktat individuellt val samt preparandutbildning.

Västerviks gymnasium har de senaste åren gjort så kallade ”överintag”

på framför allt Samhällsvetenskaps, -Naturvetenskaps- och

Ekonomiprogrammen för att tillmötesgå elevernas förstahandsval.

Parallellt med det ses att fler elever på de tre programmen har behov av anpassningar och särskilt stöd för att klara gymnasiestudierna. Det finns behov av att kunna använda resurser för att ge eleverna det stöd de behöver.

Estetiska programmet som idag erbjuder inriktningen musik har haft ett vikande elevunderlag.

Yrkande

Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning,

att inte antaga några elever till Estetiska programmet inriktning musik inför läsåret 2018–2019,

att under hösten 2018 definitivt besluta om Estetiska programmet

inriktning musik ska kvarstå i programutbudet på Västerviks gymnasium samt

att vid gymnasieantagningen 2019 göra en ny översyn av program- och profilutbud vid Västerviks gymnasium.

Arbetsutskottet beslutar

att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning,

att inte antaga några elever till Estetiska programmet inriktning musik inför läsåret 2018–2019,

Forts nästa sida.

(21)

2018-04-10 19 (28)

Au § 27

att under hösten 2018 definitivt besluta om Estetiska programmet

inriktning musik ska kvarstå i programutbudet på Västerviks gymnasium samt

att vid gymnasieantagningen 2019 göra en ny översyn av program- och profilutbud vid Västerviks gymnasium.

(22)

2018-04-10 20 (28)

Au § 28

9. Remiss Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2018-2022

Dnr 2018/119-139

Kommunfullmäktiges demokratiberedning har tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning tagit fram ett förslag till

integrationsstrategi 2018-2022 för Västerviks kommun. Förslaget är skickat på remiss till styrelser och nämnder med svar senast 2 maj 2018.

Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson kommer vid

arbetsutskottets sammanträde redogöra för remiss Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2018-2022 samt för barn- och

utbildningskontorets förslag till remissvar i ärendet.

Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta

att godkänna lämnad redovisning samt

att bifalla barn- och utbildningskontorets förslag till remissvar gällande integrationsstrategi för Västerviks kommun 2018-2022.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson redogör för remiss integrationsstrategi för Västerviks kommun 2018-2022 samt för barn- och utbildningskontorets förslag till remissvar.

Barn- och utbildningskontoret har främst tittat utifrån ett skol- utbildningsperspektiv. Det finns några områden där barn- och

utbildningskontoret anser att det är angeläget med yttrande. Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson redogör för dessa.

Yrkande

Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning samt

att bifalla barn- och utbildningskontorets förslag till remissvar gällande integrationsstrategi för Västerviks kommun 2018-2022.

Forts nästa sida.

(23)

2018-04-10 21 (28) Au § 28 forts.

Arbetsutskottet beslutar

att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning samt

att bifalla barn- och utbildningskontorets förslag till remissvar gällande integrationsstrategi för Västerviks kommun 2018-2022.

(24)

2018-04-10 22 (28)

Au § 29

10. Uppdrag tillhörighet mobilt team

Dnr 2018/216-629

Ordförande Gunnar Jansson (S) kommer vid arbetsutskottets

sammanträde redogöra för barn- och utbildningsnämndens presidiums förslag att barn- och utbildningskontoret ges i uppdrag att ta fram förslag gällande tillhörighet för mobilt team.

Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta

att godkänna lämnad information samt

att barn- och utbildningskontoret ges i uppdrag att ta fram förslag gällande tillhörighet för mobilt team.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Ordförande Gunnar Jansson (S) redogör för barn- och utbildningsnämndens presidiums förslag att barn- och

utbildningskontoret ges i uppdrag att ta fram förslag gällande tillhörighet för mobilt team.

Yrkande

Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad information samt

att barn- och utbildningskontoret ges i uppdrag att ta fram förslag gällande tillhörighet för mobilt team.

Arbetsutskottet beslutar

att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad information samt

att barn- och utbildningskontoret ges i uppdrag att ta fram förslag gällande tillhörighet för mobilt team.

(25)

2018-04-10 23 (28) Au § 30

11. Inbjudningar och kallelser

Dnr 2018/217-609

Ordförande Gunnar Jansson (S) kommer vid arbetsutskottets

sammanträde redogöra för inkomna inbjudningar och kallelser ställda till barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta

att godkänna lämnad redovisning.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Ordförande Gunnar Jansson (S) ger information att det inte finns några inbjudningar eller kallelser att redovisa vid dagens sammanträde.

Yrkande

Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar godkänna lämnad information.

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna lämnad information.

(26)

2018-04-10 24 (28)

Bun §

12. Rapporter

(27)

2018-04-10 25 (28) Bun §

13. Rapporter från kontaktpolitikerbesök

(28)

2018-04-10 26 (28)

Bun §

14. Anmälan om delegationsbeslut

Barn- och utbildningschefens beslut Dnr 2018/160-629

GDPR Dataskyddsförordningen PUB-avtal med Svenskt Skolfoto.

Dnr 2018/212-023

Anmälan av delegationsbeslut gällande personer som fått förlängda anställningar inom barn- och utbildningsförvaltningen med tillträde 20170814 - 20180622

Dnr 2018/213-023

Anmälan av delegationsbeslut gällande personer som fått anställningar inom barn- och utbildningsförvaltningen med tillträde 20180101 -

20180715

Dnr 2018/145-609

Barn- och utbildningschef Magnus Bengtssons beslut om

vidaredelegation av undertecknande av personuppgiftsbiträdes och avtal till IKT-pedagog Samuel Mattsson för tjänsten G Suite for Education.

Övrigt

Dnr 2018/169-623

Skolskjutssamordnares beslut 2018-03-26 att bevilja skolskjuts med busskort vid växelvis boende för elev vårterminen 2018

Dnr 2018/170-623

Skolskjutssamordnares beslut 2018-03-26 att bevilja skolskjuts med busskort vid växelvis boende för elev vårterminen 2018

Dnr 2018/171-623

Skolskjutssamordnares beslut 2018-03-15 att bevilja skolskjuts vid växelvis boende läsåret 2017/2018 för elev vid Överumsskolan.

Dnr 2018/172-623

Skolskjutssamordnares beslut 2018-03-13 att bevilja skolskjuts vid växelvis boende läsåret 2017/2018 för elev vid Överumsskolan Dnr 2018/188-623

Skolskjutssamordnares beslut 2018-03-28 att bevilja skolskjuts vid växelvis boende vårterminen 2018 för elev vid Näktergalens skola

(29)

2018-04-10 27 (28) Dnr 2018/200-619

Rektor Ann-Catrine Leichts delegationsbeslut gällande ämnen som omfattas i elevens val på Marieborgsskolan under perioden v 16-18 samt v 21-23

Dnr 2018/201-646

Rektor Ann-Catrine Leichts beslut 2018-04-09 att bevilja

fritidshemsplacering genom beslut av särskild prövning enligt Skollagen 14 kap 5 §

(30)

2018-04-10 28 (28)

15. Meddelanden

Dnr 2017/540-623

Förvaltningsrättens avgörande i mål nr 8930-17 att avslå överklagan gällande barn- och utbildningsförvaltningens beslut att avslå ansökan om annan upphämtningsplats för elev.

Dnr 2018/180-103

Anteckningar förda vid möte 2018-03-09 med rådet för funktionshinderfrågor.

Dnr 2018/193-606

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Gunnar Jansson (S) beslut att stänga av elev från Västerviks gymnasium 2018-03-09 -- 2018-03- 16.

Dnr 2018/108-009

Datainspektionens mottagningsbekräftelse gällande mottaget

meddelande om att Birgitta Aldebert är dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden diarienummer DI-2018-4542.

Dnr 2018/215-606

Sammanställning rapport kränkande behandlingar daterad 2018-04-18.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :