• No results found

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN"

Copied!
19
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdestid Måndagen den 26.03.2018 kl. 18:00–

Sammanträdesplats Kommungården i Överby

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

BTN § 31 Kallelse och beslutförhet

BTN § 32 Val av protokolljusterare, tid och plats

BTN § 33 Godkännande och komplettering av föredragningslistan BTN § 34 Ny avloppspumpstation till Sandviken

BTN § 35 Tjänstemannabeslut

BTN § 36 Budgetuppföljning

BTN § 37 Victoria Rosenqvist, Tillbyggnad av stall på en del av fastigheten Skräddars 17:12 i Storby by

BTN § 38 Upphandling av snöröjning och halkbekämpning av kommunalvägar gm Ålands landskapsregering 2019-2022 BTN § 39 Fifax Ab, anslutning till kommunens vatten- och

avloppsledningsnät

BTN § 40 Sommarjobbare

Eckerö den 22.03.2018

Emma Saarela

Kommuntekniker & Byggnadsinspektör

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 28.03.2018 på kom- munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider.

(2)

Plats och tid Kommungården i Överby måndagen den 26.03.2018 kl. 18:00- 20.05

Beslutande Mikael Stjärnfelt

Kerstin Wikgren, ers för Tommy Nordin

Ingela Eckerman

Johan Hilander, ers för Karl-Fred- rik Björnhuvud

Ann-Sofi Stjärnfelt

Jan Fagerström, ers för Niclas Häggblom

Monica Mattsson

ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot Föredragande Emma Saarela

Trygve Packalén

§31-33, 35-39 Kommuntekniker/Bygg- nadsinspektör

§ 34 vik. tekniker/Byggnadsinspektör

Övriga närvarande Frånvarande:

Johan Hilander Jan-Andres Öström Arsim Zekaj

Kommunstyrelsens representant Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör

Paragrafer 31 - 40

Underskrifter Ordförande

Mikael Stjärnfelt

Sekreterare, Sekreterare §34

Emma Saarela Trygve Packalén Protokolljustering

Ort och tid

Eckerö den 26.03.2018

Johan Hilander Kerstin Wikgren

Protokollet framlagt till- påseende. Plats och tid Intygar

Kommunkansliet i Överby den 28.03.2018

Emma Saarela Utdragets riktighet be-

styrks Ort och tid Underskrift

(3)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 31 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Byggnadstekniska nämnden 26.03.2018 § 31

FÖRSLAG:

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Enligt förslag.

_________

(4)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 32 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Byggnadstekniska nämnden 26.03.2018 § 32

FÖRSLAG:

Till att justera kvällens protokoll, tillsammans med ordförande och sekreterare, utses Johan Hilander och Kerstin Wikgren.

Protokolljusteringen görs efter sammanträdets avslutande.

BESLUT: Enligt förslag.

__________

(5)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 33 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Byggnadstekniska nämnden 26.03.2018 § 33

FÖRSLAG:

Byggnadstekniska nämnden föreslås godkänna föredragningslistan med komplettering av följande extra ärenden:

1. Komplettering av § 34

BESLUT:

1. Komplettering av § 34 2. Sommarjobbare _________

(6)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 34 NY AVLOPPSPUMPSTATION TILL SANDVIKEN

Byggnadstekniska nämnden 26.03.2018 § 34 Kommunfullmäktige 22.3.2018 § 23

Kommunstyrelse 20.03.2018 § 73 Kommunstyrelse 13.03.2018 § 58

Byggnadstekniska nämnden 12.03.2018 § 30 Byggnadstekniska nämnden 26.02.2018 § 22

En offertbegäran har utskickats den 7 februari för inköp an ny avlopps- pumpstation med hus till Sandviken i Storby. Offertbegäran har skick- ats till:

Hebo Rör Bomanson & co VVS Kylcenter Klingbergs

Sista dagen att lämna in anbud är 22 februari 2018.

Kommunteknikerns förslag:

Anbuden öppnas och det för kommunen mest fördelaktiga anbudet an- tas.

BESLUT:

Konstaterar att inget jäv förekommer.

Tre anbud har inkommit inom anbudstiden.

Anbuden öppnades enligt följande:

1. Hebo rör 2. VVS Kylcenter 3. Bomanson & Co

Byggnadstekniska nämnden beslöt att inte anta något av de inlämnade offerterna.

En ny offertförfrågan riktas till gräventreprenörer med en begäran om totalentreprenad.

_______________

Byggnadstekniska nämnden 12.03.2018 § 30

Vid budgeteringen inför år 2018 sattes 20 000€ in i investeringsbudge- ten för att restaurera avloppspumpstation i Sandvik. Efter hand har det

(7)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

visat sig att stationens kondition var i ett sämre skick än man kunde tro och att åtgärder behöver göras snarast.

Avloppspumpstationen i Sandvik är en av de äldsta pumpstationerna i kommunen. Den ha sett sin ”bäst före dag” och körs idag med enbart en pump vilken är provisorisk installerad. Dagens lösning är inte hållbar över sommaren.

Stationen behöver så snart som möjligt bytas ut mot en liknande, sen- ast före badsäsongen 2018. För att projektet skall kunna utföras före badsäsongen behöver ett kontrakt skrivas med entreprenör senast i april.

Den 6 mars skickades en offertbegäran ut till 4 st lokala gräventrepre- nörer med en sista inlämningstid den 21 mars. Det är planerat att anta entreprenör den 26 mars då byggnadstekniska nämnden håller sitt or- dinarie möte.

För att hinna med denna snäva tidsplan skulle kommunfullmäktige be- höva behandla ett tilläggsanslag på sammanträdet i mars.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden besluter att begära tilläggsanslag från kommunfullmäktige om 25000 € för nedläggning av en ny pumpstation i Sandvik eller en eventuell omfördelning/omprioritering av befintliga budgetmedel inom investeringsbudgeten.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden besluter att begära tilläggsanslag från kommunfullmäktige om 25000 € för nedläggning av en ny pumpstation i Sandvik eller en eventuell omfördelning/omprioritering av befintliga budgetmedel inom investeringsbudgeten. Den gamla pumpstationens tank kommer om möjligt att användas som bräddningstank.

_______________

Kommunstyrelse 13.3.2018 § § 58

Byggnadstekniska nämnden beslutade den 12.3.2017 att begära till- äggsanslag om 25000 € för nedläggning av en ny pumpstation i Sand- vik eller att en omfördelning/omprioritering görs av befintliga budget- medel inom investeringsbudgeten. Nämnden beslutade också om att gamla pumpstationens tank kommer om möjligt användas som brädd- ningstank.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att begära tilläggsanslag från kommunfull- mäktige om 25000 € för nedläggning av en ny pumpstation i Sandvik,

(8)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

alternativt att en omfördelning/omprioritering görs av befintliga budget- medel inom investeringsbudgeten.

BESLUT:

Beslut ej justerad.

_______________

Kommunstyrelse 20.3.2018 § 73

Den 13.3.2018 behandlades ärendet i kommunstyrelsen. Protokol- ljusterarna som utsågs under sammanträdet var, Sven-Eric Carlsson och Kerstin Wikgren. Den 15.3.2018 tillsändes beslutstexten nedan ef- ter godkännande av ordförande Jan-Anders Öström:

”Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige begära tilläg- ganslag om 25000 € för nedläggning av en ny pumpstation i Sandvik.

Kommunstyrelsen ger vidare byggnadstekniska förvaltningen i upp- drag att i skyndsam ordning utreda eventuella andra möjliga alternativ inför Byggnadstekniska nämndens slutgiltiga beslut i ärendet 26.03.2018”.

Kerstin Wikgren inkom den 15.3.2018 med epost av vilket framgår föl- jande:

”Jag kommer inte att justera § 58. Jag gick med på ett kompromissbe- slut där styrelsen förordar att KF beviljar 25000 € till en ny pumpstation förutsatt att en ordentlig utredning av den gamla pumpstationen och pumphuset görs innan pengarna betalas ut. Ni har ju förvrängt beslutet helt och hållet. Det är inte styrelsen som uppmanar, utan KF beviljar under dessa förutsättningar. Skulle beslutet tagits så som det i efter- hand har konstruerats skulle jag ha reserverat mig.

Jag kommer inte heller att justera § 67. Det var Ckristina Jansson som var det första namnet som föreslogs till arbetsgruppen och då skall hennes namn stå på plats 1. Denna "rangordning" är diskriminerande”.

Med anledning därav kontaktades ordföranden Jan-Anders Öström.

Mot denna bakgrund skickades därefter kallelse till ett extra samma- träde till den 20.3.2018 med anledning av kommunens behov av att behandla ärendet i kommunfullmäktige den 22.3.208.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen behandlar ordalydelsen i beslutet.

Paragrafen justeras omedelbart.

(9)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige begära tillägg- anslag om 25 000 euro för projektet pumpstation i Sandvik. Anslaget frigörs genom skilt beslut i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ger vidare byggnadstekniska förbaltningen i upp- drag att i skyndsam ordning, inför byggnadstekniska nämndens beslut i ärendet utreda kostnader för renovering av befintlig pumpstation som alternativ till ny investering.

I och med detta anses föregående mötesprotokoll från den 13.3.2017 godkänt för justering.

_______________

Kommunfullmäktige 22.3.2018 § 23

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige begära tillägg- anslag om 25 000 euro för projektet pumpstation i Sandvik. Anslaget frigörs genom skilt beslut i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ger vidare byggnadstekniska förvaltningen i upp- drag att i skyndsam ordning, inför byggnadstekniska nämndens beslut i ärendet utreda kostnader för renovering av befintlig pumpstation som alternativ till ny investering.

I och med detta anses föregående mötesprotokoll från den 13.3.2017 godkänt för justering.

BESLUT:

Enligt förslag.

_______________

Byggnadstekniska nämnden 26.03.2018 § 34

Enligt beslut av BTN den 26.02.2018 § 22, har en offertförfrågan gäl- lande nedläggande av en ny pumpstation i Sandvik utskickats den 6 mars 2018 till Eklunds Åkeri, Bröderna Mattsson, N. Häggbloms Åkeri och JS Entreprenad Ab samt lades anbudsförfrågan ut på kommu- nens hemsida.

Sista dag att lämna in offert är den 21 mars 2018.

Vikarierande teknikerns förslag:

(10)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Anbuden öppnas och det för kommunen mest fördelaktiga anbudet an- tas.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt efter livlig diskussion att öppna an- buden.

Konstaterades att 2 st anbud inlämnats, båda har inkommit inom av- talsenlig tid.

Anbuden öppnades enligt följande:

1. N. Häggbloms Åkeri Ab 2. JS Entreprenad Ab

Beslöts att inför kommunstyrelsen föreslå att N Häggbloms Åkeri Ab´s anbud på nedläggning av pumpstation och hus antas.

Vidare konstaterades att utredning på renovering har inkommit från vi- karierande tekniker Trygve Packalén. Vidare konstaterades det att det till pumpstationen inkommer mycket vatten från inläckage. Dessa in- läckage åtgärdas så snart som möjligt. Nämnden uppmärksammar att problem med utgående avlopp kan kvarstå. Byggnadstekniska nämn- den strävar till att arbetet skall vara åtgärdat 15.06.2018.

Bilaga 1, utredning

Bilaga 2, Anbud 1, N. Häggbloms Åkeri Ab Bilaga 3, Anbud 2, JS Entreprenad Ab _______________

(11)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 35 TJÄNSTEMANNABESLUT

Byggnadstekniska nämnden 26.03.2018 § 35

Tjänstemannabeslut över ärenden som delegerats från byggnadstek- niska nämnden till tjänsteman i enlighet med delegeringsordningen för BTN, KF § 134/20.10.2016.

Följande ärenden har behandlats under mars månad 2018:

F01: Carl-Gunnar Bergman, förlängning av bygglov nr 44/2009

VA01: Jonas Rosenqvist och Sandra Lindqvist, anslutning till kommunalt vatten

VA02: Gunder Eriksson, gm Carina Mangefelt, anslutning till kommunalt vatten

M01: Harriet Häggblom, enskilt avloppstillstånd M02: Hästhagens Stugor, enskilt avloppstillstånd E01: Tor Fagerström, installation av eldstad Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden antecknar sig ärendena till kännedom.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

_______________

(12)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 36 BUDGETUPPFÖLJNING

Byggnadstekniska nämnden 26.03.2018 § 36

Upptogs till behandling byggnadstekniska nämndens budgetuppfölj- ning per sista februari.

Per sista februari borde användningen vara 16,67 %. Den enhet som inte uppfyller användingen är C540 Vatten och avloppsverket vilket be- ror på att det inte bokförts några inkomster än då det inte fakturerats något på detta år ännu.

(Bilaga, BTN 26.03.2018 § 36) Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadsinspektören redogör närmare för läget och byggnadstek- niska nämnden antecknar budgetuppföljningen till kännedom.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.

_______________

Kalender 2018 Använt 2

Månad Februari Av 12

Budgetdel Normal drift 16,67 %

Kostnadsslag Extern

Radetiketter Budget 2018 Summa 2018 % Bokslut 2017

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN C1 ECKERÖ KOMMUN

C10 DRIFTSHUSHÅLLNING -642 535,00 -114 578,04 17,83 % -563 300,39 C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN -642 535,00 -114 578,04 17,83 % -563 300,39 C420 BYGGNADSTEKNISKANÄMNDEN -38 027,00 -2 865,73 7,54 % -41 901,59 C501 TEKNISKFÖRVALTNING -198 971,00 -25 002,01 12,57 % -157 426,98 C450 AVFALLSHANTERING / MILJÖVÅRD -87 384,00 -13 056,45 14,94 % -87 413,05 C510 BYGGNADER OCH LOKALER -154 986,00 -18 771,74 12,11 % -144 015,66

C520 TRAFIKLEDER -180 208,00 -19 305,98 10,71 % -157 191,40

C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN -4 268,00 -1 722,52

C540 VATTEN OCH AVLOPPSVERK 21 309,00 -35 576,13 -166,95 % 26 370,81 C1 ECKERÖ KOMMUN Summa -642 535,00 -114 578,04 17,83 % -563 300,39 A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Summa -642 535,00 -114 578,04 17,83 % -563 300,39

(13)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 94/2018 BTN § 37 VICTORIA ROSENQVIST,TILLBYGGNAD AV STALL PÅ EN DEL AV FASTIGHETEN

SKRÄDDARS 17:12 I STORBY BY

Byggnadstekniska nämnden 26.03.2018 § 37

Upptogs till behandling Victoria Rosenqvists ansökan om bygglov för tillbyggnad av häststall på en del av lägenheten Skräddars 17:12 i Storby by enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser tillbyggnad av befintligt häststall med totalt 197 m2. Rågrannars hörande har inlämnats.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av stall med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an- märkningar skall följas

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel- sesamling

- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen - En ansvarig arbetsledare skall godkännas innan byggnadsar-

betena påbörjas.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

_______________

(14)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 50/2018 BTN § 38 UPPHANDLING AV SNÖRÖJNING OCH HALKBEKÄMPNING AV KOMMUNALVÄGAR GM

ÅLANDS LANDSKAPSREGERING 2019-2022

Byggnadstekniska nämnden 26.03.2018 § 38

Ålands landskapsregering (ÅLR) har den 14.2.2018 inkommit med en förfrågan gällande upphandling av snöröjning och halkbekämpning åren 2019 - 2022. (Bilaga, BTN 26.03.2018 § 38)

ÅLR vill senast den 20 april 2018 att Eckerö kommun inkommer med svar om man fortsättningsvis vill vara med i en upphandling.

Eckerö kommun har sedan den 15.10.2014 haft ett avtal med N. Hägg- bloms Åkeri genom ÅLR för snöröjning och halkbekämpning av alla kommunalvägar i Eckerö kommun exkl. Ollasgatan. Gällande avtal är giltigt till den 14.10.2019.

ÅLR inkommer nu med en förfrågan om Eckerö kommun fortsättnings- vis vill vara med i deras upphandling av snöröjning och halkbekämp- ning för åren 2019 – 2022, med option på ytterligare 1 - 2 år.

Övrig snöröjning och halkbekämpning av bostadsgatorna, gc-banor, kommunala fastigheter och övriga gator och privata infarter snöröjs och halkbekämpas idag av Eklunds Åkeri som har ett avtal som sträcker sig från den 01.11.2016 – 31.03.2020.

Snöröjningen och halkbekämpningen i samarbete med ÅLR har funge- rat väl de gångna åren.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden besluter att vara med i ÅLR:s upphandling gällande snöplogning och halkbekämpning för åren 2019 – 2022, med option på ytterligare 1 - 2 år.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag god- känns.

_______________

(15)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 39 FIFAX AB, ANSLUTNING TILL KOMMUNENS VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNINGSNÄT

Byggnadstekniska nämnden 26.03.2018 § 39

Fifax ab har den 21 mars 2018 inkommit med en anhållan om anslut- ning till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.

I tidigare beviljad anslutning till det kommunala vatten- och avlopps- beslut framgår det att det är de sociala utrymmena som är inkopplade till kommunalt VA med en dygnsförbrukning om max 3 m3 för både vatten och avlopp.

I den nu inlämnade anhållan vill man använda kommunalt vatten även i kläckeriet samt ansluta alla golvbrunnar till kommunens av- loppsledningsnät. Dygnsförbrukningen skulle vara 10 m3 för både vat- ten och avlopp.

Enligt taxan gällande anslutning till kommunalt vatten står följande:

”Anslutningsavgiftens för verksamheter och privata vattenbolag regle- ras genom särskilda avtal”.

Enligt taxan gällande anslutning till kommunalt avlopp står följande:

”För abonnenter med avvikande avloppsvatten utgår anslutningsavgif- ten i enlighet med särskilda bestämmelser och enligt särskild pröv- ning”.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden återremitterar ärendet till kommuntekni- kern för vidare utredning.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag god- känns.

_______________

(16)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 40 SOMMARJOBBARE

Byggnadstekniska nämnden 26.03.2018 § 40

Ledamot Johan Hilander lyfter ett ärende gällande 2 st sommarjob- bare för ungdomar i åldern 15 - 18 i kommunen ca. 1,5 månad under sommaren 2018.

Konstaterar att det inte finns några medel i nuvarande budget för detta ändamål.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att förorda inför kommunstyrelsen att begära ett tilläggsanslag om 3500 €.

_______________

_______________

(17)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 31 – 33, 35, 36, 38 - 40

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr- kande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 34

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmed- lemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Byggnadstekniska nämnden i Eckerö Södra Överbyvägen 8

22270 ECKERÖ Paragrafer: 34

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I båda fallen räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

(18)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med

anledning av rättelserykanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt

rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring

i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kom- munmedlem.

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,

2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3) beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 MARIEHAMN Paragrafer: --

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol

PB 31, Torggatan 16

AX-22101 MARIEHAMN

(19)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Paragrafer: 37

Besvärstiden för beslut enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.

Besvärstiden för beslut med stöd av LL om renhållning för landskapet Åland är 30 dagar.

Besvärstiden 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har anslagits offent- ligt på den kommunala anslagstavlan

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för- fattat skriften.

Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke,

boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens ut-

gång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall

på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de

kommer fram innan besvärstiden går ut.

References

Related documents

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.