Styrelseledamöter tycker till om ansvarsfrihet

Full text

(1)

Styrelseledamöter

tycker till om ansvarsfrihet

Anna-Clara af Ekenstam April 2008

FAR SRS Norrtullsgatan 6 Box 6417

113 82 Stockholm 08-506 112 00 www.farsrs.se

(2)

Innehållsförteckning

Sammanfattning ... 3

Bakgrund och syfte... 4

Urval och metod... 4

Resultatsammanställning... 5

Nio av tio vet inte att ansvarsfrihet är unikt för Sverige... 5

Större rädsla för att fatta beslut om ansvarsfriheten försvinner... 5

Rekrytering till styrelser blir svårare tror två av tre ... 6

Fler gräver ner sig i detaljer ... 6

Noggrannare val av vd... 6

Drygt sju av tio tror på trögare beslutsprocesser ... 7

Mer betalt kommer att krävas i styrelserummen ... 7

Tveksamheten till att ta styrelseuppdrag kommer att öka ... 8

Nästan hälften vill ha mer betalt ... 9

Åtta av tio vill ha kvar ansvarsfriheten... 10

Över nio av tio vill att revisorn ska tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet... 11

Åtta av tio positiva till att stämman får mer makt ... 12

(3)

Sammanfattning

400 styrelseledamöter i börsbolag, små och medelstora bolag, kommunala bolag samt

föreningar har intervjuats om sin inställning till förändringar i ansvarsfriheten, som är en unik svensk företeelse. Styrelseledamöterna sitter i 3,8 styrelser i snitt.

Åtta av tio vill ha kvar ansvarsfriheten

Nio av tio styrelseledamöter känner inte till att Sverige är det enda land i världen som har en förvaltningsrevision där revisorn tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

Nästan åtta av tio vill ha kvar ansvarsfriheten som en svensk särlösning även i framtiden.

Störst andel som vill det återfinns i kommunala bolag (86 procent). Lägst ligger föreningar med 73 procent. Över nio av tio vill att revisorn ska tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet innan stämman fattar beslut.

Svårare att rekrytera ledamöter

Nära sex av tio styrelseledamöter tror att styrelserna kommer att bli mer rädda att fatta beslut än de är idag om ansvarsfriheten försvinner. Fler än sex av tio tror att det kommer att bli svårare att rekrytera styrelseledamöter i framtiden. Lika många tror att styrelserna kommer att gräva ner sig i detaljer om ansvarsfriheten tas bort.

65 procent av styrelseledamöterna tror att styrelserna kommer att bli mer noggranna med vilken vd de utser i företaget och 61 procent anser att beslutsprocesserna i styrelserna kommer att bli trögare om ansvarsfriheten tas bort.

Styrelserna vill ha mer betalt

Närmare åtta av tio tror att styrelseledamöter generellt kommer att kräva högre ersättning än idag om ansvarsfriheten försvinner och lika många tror att de styrelseledamöter som inte har någon ersättning idag kommer att vilja ha det. Nästan hälften av de tillfrågade kommer att kräva högre ekonomisk ersättning för egen del.

Större tveksamhet till styrelsearbete

Sju av tio uppger att de kommer att bli mer noggranna i vilka styrelseuppdrag de åtar sig om ansvarsfriheten försvinner. 37 procent av styrelseledamöterna i börsbolag kommer att bli mer tveksamma till att sitta i styrelser i framtiden.

Närmare sex av tio styrelseledamöter svarar att de kommer att ta lika många styrelseuppdrag som idag medan sex procent kommer att avsäga sig alla styrelseuppdrag om ansvarsfriheten försvinner.

Åtta av tio är positiva till att flera beslut har flyttats från styrelsen till bolagsstämman de senaste åren, t ex beslut om ersättningar till ledande befattningshavare.

(4)

Bakgrund och syfte

Att revisorn tillstyrker ansvarsfriheten för styrelsen är unikt för Sverige. Ansvarsfriheten är en institution i den svenska aktiebolagslagen och har ett värde på den svenska bolagsstämman.

Den enda gången revisorn inte tillstyrker ansvarsfrihet är om det finns uppsåt eller skada. Ska ansvarsfriheten finnas kvar och vad är poängen med det i så fall?

I början av april presenterade regeringens utredare Bo Svensson sitt förslag om revisionspliktens avskaffande för bolag med färre än 50 anställda, en omsättning som understiger 83 miljoner kronor eller mindre än 41,5 miljoner kronor i balansomslutning. Det motsvarar 96-97 procent av alla aktiebolag.

Förvaltningsrevisionen är en svensk särlösning och föreslås därför tas bort. För de bolag där revisionsplikten försvinner så faller förvaltningsrevisionen med revisorns bedömning av ansvarsfriheten ”per automatik”. För resterande bolag ska revisorn inte längre uttala sig i revisionsberättelsen om ansvarsfrihet för styrelse och vd. Däremot kan årsstämman även fortsättningsvis besluta om ansvarsfrihet, men utan vägledning från revisorn.

Av undersökningen ”Aktieägarna tycker till om bolagsstämman och ansvarsfriheten” (mars 2008), framgår att tre av fyra aktieägare anser att bolagsstämman inte bör besluta om ansvarsfrihet utan revisorns rekommendation. Samtidigt tycker aktieägarna att de viktigaste formella besluten som fattas på bolagsstämman är att godkänna styrelsens och vd:s

förvaltning och bevilja ansvarsfrihet.

Hur ser då styrelseledamöterna själva på ansvarsfriheten och att revisorns bedömning av ansvarfriheten försvinner? Syftet med den här undersökningen är att kartlägga vilken kunskap styrelseledamöter i privata och kommunala bolag samt ideella föreningar har om vad

ansvarsfrihet innebär samt deras inställning till förändringar i ansvarsfriheten.

Urval och metod

Undersökningen har genomförts i form av telefonintervjuer med styrelseledamöter i

börsbolag, små och medelstora bolag, kommunala bolag samt föreningar. Ett slumpmässigt urval styrelseledamöter i dessa fyra kategorier togs fram. Sammanlagt intervjuade 400 styrelseledamöter, 100 i varje kategori. Svarsfrekvensen uppgick till 67 procent.

Fältarbetet genomfördes av undersökningsinstitutet PFM Research och pågick under perioden 14/2 – 3/3 2008.

(5)

Resultatsammanställning

Nio av tio vet inte att ansvarsfrihet är unikt för Sverige

Nio av tio styrelseledamöter känner inte till att Sverige är det enda land i världen som har en förvaltningsrevision där revisorn tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

Endast sex procent av styrelseledamöter i föreningar känner till att ansvarsfriheten är en svensk särlösning. 10 procent av styrelseledamöterna i börsbolag känner till det, 13 procent i de kommunala bolagen och 15 procent i de små och medelstora bolagen.

Sverige är det enda land i världen där revisorn tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Kände du till

detta?

11% 10% 15% 13% 6%

89% 90% 85% 87% 94%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Total Börsbolag Små och medelstora

bolag

Kommunala bolag

Föreningar

Ja Nej

Större rädsla för att fatta beslut om ansvarsfriheten försvinner

Styrelseledamöterna fick ta ställning till en rad påståenden om vad de tror kommer att hända om ansvarsfriheten för styrelseledamöter försvinner.

57 procent av styrelseledamöterna tror att styrelserna kommer att bli mer rädda att fatta beslut än de är idag om ansvarsfriheten försvinner. I föreningar är det hela 61 procent som tror det, medan 53 procent av ledamöterna i de kommunala bolagen tror att styrelserna kommer att bli mer rädda för att fatta beslut.

"Styrelserna kommer att bli mer rädda att fatta beslut än idag"

57% 55% 58%

53%

2% 3%

61%

41% 42% 39% 46% 37%

3% 1% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Total Börsbolag Små och medelstora

bolag

Kommunala bolag

Föreningar

Instämmer Instämmer inte Vet ej\ej svar

(6)

Rekrytering till styrelser blir svårare tror två av tre

Två av tre styrelseledamöter i börsbolag tror att det kommer att bli svårare att rekrytera styrelseledamöter om ansvarsfriheten försvinner. Nästan lika många i kommunala bolag och små och medelstora privata bolag tror det. Minst pessimistiska är man i föreningar, där 56 procent tror att det kommer att bli svårare att rekrytera personer till styrelser.

"Det kommer att bli svårare att rekrytera styrelseledamöter"

63% 66%

56%

3% 2% 1% 3%

65% 65%

35% 32% 34% 32%

40%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Total Börsbolag Små och medelstora

bolag

Kommunala bolag

Föreningar

Instämmer Instämmer inte Vet ej\ej svar

Fler gräver ner sig i detaljer

Styrelserna kommer att gräva ner sig i detaljer om ansvarsfriheten försvinner, det tror 62 procent av ledamöterna i börsbolagen, 61 procent av ledamöterna i föreningar, 57 procent i de kommunala bolagen och 53 procent i små och medelstora privata företag.

"Styrelserna kommer att gräva ner sig mer i detaljer än man gör idag"

58% 62%

53% 57% 61%

11%

35% 33%

42% 38%

28%

7% 5% 5% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Total Börsbolag Små och medelstora

bolag

Kommunala bolag

Föreningar

Instämmer Instämmer inte Vet ej\ej svar

Noggrannare val av vd

Sju av tio ledamöter i kommunala bolag bedömer att styrelserna kommer att bli mer noggranna med vilken vd de utser i företaget om ansvarsfriheten försvinner. Nästan lika många i föreningar är av samma åsikt. Något färre, 62 procent tror att styrelserna kommer att bli noggrannare i sitt vd-val och 58 procent av börsbolagens styrelseledamöter tror det.

(7)

"Styrelserna kommer att bli mer noggranna i sitt val av vd för företaget"

65%

58%

4% 2% 6% 2% 5%

62% 70% 69%

32%

40% 32%

28% 26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Total Börsbolag Små och medelstora

bolag

Kommunala bolag

Föreningar

Instämmer Instämmer inte Vet ej\ej svar

Drygt sju av tio tror på trögare beslutsprocesser

73 procent av börsbolagens styrelseledamöter anser att beslutsprocesserna i styrelserna kommer att bli trögare om ansvarsfriheten tas bort. 62 procent av ledamöterna i små och medelstora bolag, 58 procent av ledamöterna i föreningar och 51 procent av ledamöterna i kommunala bolag är av samma åsikt.

"Beslutsprocesserna i styrelserna blir trögare"

61%

73%

62%

51% 58%

35%

22%

37%

46%

34%

4% 5% 8%

1% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Total Börsbolag Små och medelstora

bolag

Kommunala bolag

Föreningar

Instämmer Instämmer inte Vet ej\ej svar

Mer betalt kommer att krävas i styrelserummen

Närmare åtta av tio styrelseledamöter tror att styrelseledamöter kommer att kräva högre ersättning än idag om ansvarsfriheten försvinner. Den högsta andelen som tror detta återfinns i börsbolag, 87 procent, medan lägst andel återfinns i kommunala bolag, 73 procent.

"Styrelseledamöterna kommer att kräva högre ersättning än idag"

79% 87% 80% 73% 76%

15% 10% 16% 19% 14%

6% 3% 4% 8% 10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Total Börsbolag Små och medelstora

bolag

Kommunala bolag

Föreningar

Instämmer Instämmer inte Vet ej\ej svar

(8)

Styrelseledamöterna tror också att de styrelseledamöter som inte har ersättning idag kommer att vilja ha det om ansvarsfriheten försvinner. 81 procent av börsbolagen tror det, 80 procent av de små och medelstora bolagen, 78 procent av de kommunala bolagen och 69 procent av föreningarna.

"De styrelseledamöter som inte har ersättning idag kommer att vilja ha det"

77% 81% 80% 78% 69%

16% 12% 13% 15% 24%

7% 7% 7% 7% 7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Total Börsbolag Små och medelstora

bolag

Kommunala bolag

Föreningar

Instämmer Instämmer inte Vet ej\ej svar

Tveksamheten till att ta styrelseuppdrag kommer att öka

Styrelseledamöterna fick svara på ett antal frågor om hur de tror att ansvarsfrihetens borttagande kommer att påverka deras egen vilja att sitta i styrelser i framtiden.

Var tredje styrelseledamot uppger att de kommer att bli mer tveksamma till att sitta i styrelser i framtiden. Störst är andelen i börsbolag, där 37 procent tror det. Lägst andel återfinns i de kommunala bolagen, där 28 procent tror att deras vilja att ta styrelseuppdrag kommer att minska.

Sju av tio uppger att de kommer att bli mer noggranna i vilka styrelseuppdrag de åtar sig om ansvarsfriheten försvinner. Närmare sex av tio styrelseledamöter svarar att de kommer att ta lika många styrelseuppdrag som idag medan sex procent kommer att avsäga sig alla

styrelseuppdrag om ansvarsfriheten försvinner.

Jag kommer att blir mer tveksam till att sitta i styrelser i framtiden.

32%

37%

30% 28% 31%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Total Börsbolag Små och medelstora

bolag

Kommunala bolag

Föreningar

(9)

Jag kommer att avsäga mig alla styrelseuppdrag om ansvarsfriheten försvinner

6% 6% 6%

5%

7%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Total Börsbolag Små och medelstora

bolag

Kommunala bolag

Föreningar

Jag kommer att ta lika mycket styrelseuppdrag som idag

58% 58% 58%

55%

60%

52%

53%54%

55%56%

57%58%

59%60%

61%

Total Börsbolag Små och medelstora

bolag

Kommunala bolag

Föreningar

Jag kommer vara mer noggrann med vilka styrelseuppdrag jag åtar mig

70% 70% 70%

66%

73%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

Total Börsbolag Små och medelstora

bolag

Kommunala bolag

Föreningar

Nästan hälften vill ha mer betalt

Många av styrelseledamöterna kommer att begära högre ekonomisk ersättning för sitt styrelsearbete om ansvarsfriheten försvinner. Störst andel återfinns i de små och medelstora bolagen, där 58 procent svarar att de kommer att kräva högre ersättning. Lägst andel som svarar ja på frågan finns i föreningarna, 35 procent. Genomsnittet för samtliga

styrelseledamöter är 46 procent.

(10)

När det gäller dig själv, kommer du att kräva högre ersättning om ansvarsfriheten försvinner?

29% 37% 41%

18% 21%

17%

15% 17%

22% 14%

18% 13% 13%

28%

19%

28% 25% 21% 25%

40%

8% 10% 8% 7% 6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total Börsbolag Små och medelstora

bolag

Kommunala bolag

Föreningar

Vet ej\ej svar 1 Nej, absolut inte 2 Nej, troligtvis inte 3 Ja, kanske 4 Ja, absolut

Åtta av tio vill ha kvar ansvarsfriheten

78 procent av de tillfrågade vill ha kvar ansvarsfriheten som en svensk särlösning även i framtiden. Störst andel som vill det återfinns i kommunala bolag (86 procent). Lägst ligger föreningar med 73 procent.

Vill du att ansvarsfriheten ska finnas kvar som en svensk särlösning även i framtiden?

78% 76% 75% 73%

23% 24% 25%

14%

27%

86%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Total Börsbolag Små och medelstora

bolag

Kommunala bolag

Föreningar

Ja Nej

(11)

Över nio av tio vill att revisorn ska tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet

Samtliga styrelseledamöter i börsbolag vill att revisorn ska tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet innan stämman fattar beslut i frågan. 95 procent av styrelseledamöterna i kommunala bolag vill ha vägledning av revisorn, 89 procent av ledamöterna i de små och medelstora bolagen och 86 procent av föreningarna svarar att de vill det.

Vill du att revisorn ska tillstyrka/avstyrka ansvarsfrihet innan stämman fattar beslut?

93% 100%

89% 95%

86%

7% 0% 11% 5% 14%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Total Börsbolag Små och medelstora

bolag

Kommunala bolag

Föreningar

Ja Nej

I snitt sitter styrelseledamöterna i knappt fyra styrelser. I de privata företagen är snittet 4,7 styrelser, i kommunala bolag 3,1 och i föreningar 2,6 styrelser.

Hur många styrelser är du ledamot i idag?

3,8

4,7 4,7

3,1

2,6

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Total Börsbolag Små och medelstora

bolag

Kommunala bolag

Föreningar

(12)

Åtta av tio positiva till att stämman får mer makt

Styrelseledamöterna är positiva till att flera beslut har flyttats från styrelsen till bolagsstämman de senaste åren, bland annat beslut om ersättningar till ledande befattningshavare samt val av valberedning.

78 procent svarar att detta är en bra utveckling medan 12 procent är negativa.

Flera beslut har flyttats från styrelsen till bolagsstämman de senaste åren, bland annat beslut om ersättningar samt

val till valberedning. Tycker du att detta är en bra eller dålig utveckling?

78% 78% 81% 79%

73%

12% 14%

7% 10%

15% 14% 17%

7% 5%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Total Börsbolag Små och medelstora

bolag

Kommunala bolag

Föreningar

Det är bra Det är dåligt Vet ej\ej svar

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :